ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/02/2012

חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 20), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
15/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 648>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, כ"ב בשבט התשע"ב (15 בפברואר 2012), שעה 9:15
סדר היום
<הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 22) (פטור מארנונה למסגרות תעסוקה לאנשים עם מוגבלות), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
עו"ד איתיאל מלאכי - הלשכה המשפטית, משרד הפנים

עו"ד דן אורן - משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
עמית קנובלר
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 22) (פטור מארנונה למסגרות תעסוקה לאנשים עם מוגבלות), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום רביעי, כ"ב בשבט, ה-15 בפברואר 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 22) (פטור מארנונה למסגרות תעסוקה לאנשים עם מוגבלות), התשע"ב-2012. הצעת חוק של חבר הכנסת חיים כץ.
הצעת החוק באה בעקבות הצעת חוק ממשלתית שקבעה שיוטלו קנסות אישיים על ראשי ערים שלא יגבו מסים. התברר שיש בארץ ממפעלים מוגנים שעלות המסים השנתית שלהם היא 4.2 מיליון שקלים. את המסים האלה לא גבו משנת 1964 וגם לא רוצים לגבות אותם. הצעת החוק הזאת באה לאפשר לראשי הערים לחיות בשקט ושהם לא יהיו מאוימים בגין זה שהם לא גובים את המסים.
אם עכשיו למישהו יש לומר משהו לפני שנעבור להקראה, זה הזמן. לאף אחד אין מה לומר. אנחנו עוברים להקראה.
עמית קנובלר
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 22) (פטור מארנונה למסגרות לתעסוקה לאנשים עם מוגבלות), התשע"ב-2012

1.
תיקון סעיף 5ג

בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) 1938, בסעיף 5ג(ה), אחרי פסקה (8) יבוא:

"(9)
מפעל מוגן, לרבות מרכז עבודה שיקומית, המספק תעסוקה לאנשים עם מוגבלות, שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים הכיר בו, ובלבד שלפחות 85 אחוזים מהם משתתפים בתעסוקה בו לפי הפניה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, שמרד הביטחון או המוסד לביטוח לאומי. לעניין פסקה זו, "אדם עם מוגבלות" – כהגדרתי בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, שמלאו לו 18 שנים".
2.
תחילה


תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק אושרה

כל חברי הכנסת שנוכחים באולם ויש להם זכות הצבעה אישרו את הצעת החוק. הוועדה אישרה את הצעת החוק כהכנה לקריאה השנייה והשלישית. אני מקווה שההצעה תונח היום וביום שני הקרוב תעלה למליאה ומליאת הכנסת תאשר גם היא את הצעת החוק כך שנעשה סדר וצדק עם האנשים שאפשר להגדיר אותם כאלו שהם הכי חלשים באוכלוסייה הישראלית ואנחנו צריכים לשמור עליהם, להגן עליהם ולתת להם מקום תעסוקה כדי להעביר את חייהם באופן הכי נוח האפשרי. תודה רבה. הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 09:30

קוד המקור של הנתונים