ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/02/2012

חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 23), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
21/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

*
<פרוטוקול מס' 512 >
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, כ"ח בשבט התשע"ב (21 בפברואר 2012), שעה 12:00
סדר היום
<הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 23), התשע"ב-2012.>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר
אברהם מיכאלי
מוזמנים
>
אושרית ביבי - מתמחה, משרד המשפטים

נועה ברודסקי-לוי - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

מזל כהן - מנהלת תחום אשרות וזרים, משרד הפנים

דסי צנגן - לשכה משפטית, רשות האוכלוסין, משרד הפנים
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
דניאל באומגרטן (עוזר ליועץ המשפטי)
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשם פרלמנטרי
אור שושני
<הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 23), התשע"ב-2012>
היו"ר אמנון כהן
אני פותח את הדיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה בהצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 23) (זכאי שבות), התשע"ב-2012, של חבר הכנסת אברהם מיכאלי, פ/3546, הכנה לקריאה שנייה וקריאה שלישית. כבוד חבר הכנסת, תסביר לוועדה מה אנחנו אומרים על הצעת החוק.
אברהם מיכאלי
אדוני, הכנסת אישרה את החוק בקריאה ראשונה בנוסח שאליו הגענו בהסכמה עם המשרדים השונים. עברנו אפילו גיור לחומרא – היינו בוועדת שרים לחקיקה.
היו"ר אמנון כהן
על הדיון מחדש?
אברהם מיכאלי
כן. הבאנו את זה לוועדת שרים לחקיקה, והיא אישרה שוב את החוק בנוסח שהצגנו. אמרו לנו לעשות תיאומים במשרד הפנים אם יש צורך. אני מבין שמשרד הפנים פה. אני חושב שהכול מוסכם ומתואם, ואפשר לאשר את זה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר אמנון כהן
נקרא את החוק ונראה אם יש תגובות. גלעד, בבקשה.
גלעד קרן
"הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 23) (זכאי שבות), התשע"ב–2012
הוספת סעיף 3ב
1.
בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952, אחרי סעיף 3א יבוא:"הארכת אשרות ורישיונות ישיבה לזכאי שבות
3ב.
(א)
בסעיף זה, "זכאי שבות" – מי שזכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י–1950.(ב)
על אף הוראות סעיף 3(2), שר הפנים רשאי להאריך רישיון לישיבת ביקור שניתן לזכאי שבות, ובלבד שסך כל תקופות ההארכה לא יעלה על חמש שנים.(ג)
על אף הוראות סעיף 3(3), שר הפנים רשאי להאריך רישיון לישיבת ארעי שניתן לזכאי שבות, ובלבד שתקופת כל הארכה לא תעלה על חמש שנים."
היו"ר אמנון כהן
משרדי הממשלה, יש הערות? כל הסעיפים מתואמים אתכם?
נועה ברודסקי-לוי
כן. אנחנו גם חזרנו לוועדת שרים, והם אישרו את הנוסח שעבר בקריאה ראשונה.
היו"ר אמנון כהן
כבוד חבר הכנסת, עשית עבודה מקצועית ומתואמת מול משרדי הממשלה. אני משבח אותך. במרץ רב אתה מביא במושב אחד קריאה טרומית, ראשונה ושנייה, וחוזר בחזרה לממשלה ויורד ועולה ועוד פעם יורד, ובסוף אתה מביא חוק טוב, מושכל וראוי.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב-ראש, אני באמת חושב שהחוק הזה מגן על אנשים, כפי שתיארנו בישיבה הקודמת וכפי שתיארנו במליאה. זה נושא בירוקרטי חשוב מאוד. חשוב שאנשים יחושו כתיירים רצויים בישראל, כמבקרים רצויים בישראל, כתושבים ארעיים. כמובן שאנחנו מתפללים שכולם יעלו.
היו"ר אמנון כהן
כמה שיותר. כמה שיותר.
אברהם מיכאלי
אנחנו לא רוצים שאנשים יבואו להיות תיירים, אלא שיהיו עולים.
היו"ר אמנון כהן
תודה.
אברהם מיכאלי
תודה לך גם.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 23) (זכאי שבות), כפי שהוא הוצג על ידי היועץ המשפטי של הוועדה, מבלי שנשמעו הערות, כי הכול תואם? מי בעד הצעת החוק?

הצבעה

בעד הצעת החוק – פה אחד

ההצעה נתקבלה.
היו"ר אמנון כהן
ההצעה עברה פה אחד בקריאה שנייה וקריאה שלישית. היא תבוא למליאת הכנסת, והחוק ייכנס, בעזרת השם, לספר החוקים של מדינת ישראל. ישר כוח. תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:10.>

קוד המקור של הנתונים