ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/02/2012

הצעות לתיקוני תקנון הכנסת., חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 20), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
35
ועדת הכנסת
14/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 242>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, כ"א בשבט התשע"ב (14 בפברואר 2012), שעה 13:00
סדר היום
<הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (שינוי מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח), התשע"ב-2012>
<הצעות לתיקוני תקנון הכנסת>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר

דב חנין

אברהם מיכאלי
דוד רותם
מוזמנים
>
ירדנה מלר-הורוביץ - מזכירת הכנסת

נאזם בדר - סגן מזכירת הכנסת

דורית ואג - מנהלת ועדת החוקה, חוק ומשפט

וילמה מאור - מנהלת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

ענת לוי - מנהלת ועדת המדע והטכנולוגיה

משה שיפמן - עוזר חבר הכנסת משה גפני

רונית חייקין - מנהלת סיעת מרצ

סהר פינטו - סיעת קדימה

אורית רימוק - סיעת קדימה

תמי כנפו - מנהלת סיעת הבית היהודי

עליזה בראשי - מנהלת סיעת הליכוד
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
יפה קרינצה
<הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (שינוי מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח),
התשע"ב-2012>
היו"ר יריב לוין
שלום, אני פותח את הישיבה. יש בקשה לקביעת ועדה לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (שינוי מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח), התשע"ב-2012, הצעת חבר הכנסת כרמל שאמה-הכהן, פ/3941/18.
נוכח חשיבות העניין לציבור הרוכבים על רכב דו-גלגלי ועל מנת לא לעכב את הדיון בנושא הזה, שהוא באמת דחוף, ואחרי שבאתי בדין ודברים עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, אני מציע להעביר את ההצעה לדיון בוועדת הכלכלה, שבה גם נדון התיקון הקודם שנעשה לחוק בעניין הזה. זו גם המלצת הלשכה המשפטית. מי בעד? מי נגד?
הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

הנושא יעבור לדיון בוועדת הכלכלה.
היו"ר יריב לוין
אני קובע שאושר להעביר לוועדת הכלכלה פה אחד. אודיע היום למליאה והם יוכלו להתחיל לעבוד.
<הצעות לתיקוני תקנון הכנסת>
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לפרק הוועדות. ארבל, בבקשה.
ארבל אסטרחן
אנחנו בסעיף 11. הנוסח שבפניכם כולל כבר את ההערות מהישיבות הקודמות ועכשיו נמשיך בסעיף 11, שיהיה בפרק הרביעי בתוך חלק הוועדות, שעניינו ישיבות הוועדות. הוא מאחד לתוכו הוראות שונות שקיימות היום בפרק הוועדות בסעיפים שונים. אפנה למקומות הרלוונטיים.

הסעיף הראשון עוסק בקיום הישיבות במשכן, והוא אומר: "ישיבותיהן של ועדות הכנסת יתקיימו במשכן הכנסת; ועדה רשאית, באישור יושב ראש הכנסת ובמקרים מיוחדים, לקיים ישיבות מחוץ למשכן הכנסת." היום יש לנו כוכבית בעניין הזה, שהיא החלטה של ועדת הכנסת משנת 73', שאומרת שישיבות ועדות יכולות להתקיים בתל-אביב ביום ו', כפי שסוכם על-ידי יושב ראש הכנסת עם יושבי ראש הוועדות, אך יכול יושב ראש הכנסת לאשר לוועדה להתכנס בתל-אביב ביום ה' במקום יום ו' אם ראה הצדקה לכך.
דורית ואג
למה רק תל אביב?
ארבל אסטרחן
זו ההחלטה מ-73'.
דורית ואג
מחוץ לכנסת. אם אנחנו עושים ישיבות בשדרות, למשל?
אתי בן-יוסף
נכון, אפשר לכתוב "מחוץ לכנסת".
ארבל אסטרחן
הנוסח הנוכחי מדבר על כך שהכלל הוא בכנסת; מחוץ לכנסת – באישור היושב ראש ובמקרים מיוחדים. זוהי הוראה שהיא על דעת יושב ראש הכנסת.

כאן הייתה הערה של מנהל ועדת החוץ והביטחון. הוא אומר שמקובל שהכלל יהיה שהישיבות יהיו בכנסת, אבל לא הגיוני לערב את יושב ראש הכנסת בכל עת כשמליאת הוועדה או אחת מוועדות המשנה מעוניינות לקיים דיון מחוץ לכנסת.
ירדנה מלר הורוביץ
אני חושבת שכן צריכים לדעת, כי אז יודעים אם צריך הסעה ויודעים מי הגורם המזמין, איפה מתכנסים. זה חייב להיות. השאיפה היא שהישיבות ברובן תתקיימנה בכנסת, לכן לוועדת החוץ והביטחון עשו במתחם דברים מיוחדים כדי שיוכלו תמיד, בכל פורום, להתכנס כאן.
ענת לוי
נכון להיום כל סיור שלנו הוא גם ישיבת ועדה.
ארבל אסטרחן
סיורים זה בסעיף קטן (ה), תיכף נגיע לזה.
יש כאן אישור על יושב ראש הכנסת על מקרים מיוחדים. אין כאן הכוונה של שיקול הדעת שלו אבל הרעיון הוא שזה לא יהיה דבר שבשגרה. אין כאן גם הגבלה על זמנים מסוימים, על ימי כנסת או לא ימי כנסת, מקומות מסוימים. שיקול הדעת הוא של היושב ראש . אז מה שנאמר כאן, על כנס שדרות וכו', נכנס בתוך שיקול הדעת הזה.
משה שיפמן
למה רק במקרים מיוחדים?
היו"ר יריב לוין
כי הכלל הוא שזה יהיה פה. זה לא מקרים חריגים, מקרים מיוחדים. הכלל הוא שזה נעשה פה משום שיש לעניין הזה עלויות רבות, משום שקיום ישיבה לא במשכן הכנסת צריך להיות החריג ולא הכלל. אני חושב שזה נכון.
משה שיפמן
היום הוועדות עושות ישיבות בתל-אביב בימי חמישי.
היו"ר יריב לוין
בסדר, הוא יכול לאשר אבל זאת לא דרך המלך.
ארבל אסטרחן
נכון, זו לא דרך המלך וזה לא אמור להיות דבר שבשגרה ודברים קבועים.
"(ב) יושב ראש הוועדה יקבע את סדר יומה של הוועדה ויזמין את חברי הוועדה לישיבותיה."
היום יש לנו הוראה שאומרת שזמני הישיבות ייקבעו על-ידי הוועדה ולא על-ידי היושב ראש, אבל בפועל גם הדבר הזה נקבע על-ידי היושב ראש וסדר היום גם היום נקבע על-ידי היושב ראש. היום יש הוראה בסעיף 103 לתקנון שאומרת שסדר היום של ישיבת ועדה יקבע יושב ראש הוועדה, ומוסיף הוראה שלא קיימת כאן – שחברי הוועדה רשאים להוסיף הצעות לסדר היום בהסכמת רוב הוועדה, ובלבד שהדיון בהצעות אלה יהיה לאחר הדיון בסעיפים סדר היום שקבע היושב. זו הוראה שלא משתמשים בה, כי הוראה שמאפשרת לחלק מחברי ועדה לחייב קיום ישיבה נמצאת בהמשך. לכן, סדר היום וזמני הישיבה - הכול נקבע על ידי היושב ראש.
יש היום עוד הוראה שאומרת שזכות קדימה תינתן לדיון בהצעות חוק הכלולות בסדר היום, אבל זה גם דבר שלא מיושם. בפועל יושב ראש הוועדה קובע את סדר היום.

כאן מסומן כ-(ב1) איזושהי הצעה - - -
היו"ר יריב לוין
אני חושב שמיותר לדון בזה, כי יש התנגדות של יושב ראש ועדת החוקה, וגם אני מתנגד. לכן אי-אפשר להגיע להסכמה על זה.
ארבל אסטרחן
יושב ראש הכנסת ביקש ממני לומר את הדברים. דיבר יושב הכנסת על השאלה כמה זמן מראש צריך להודיע על הישיבות. בסדר הדברים הרגיל מקובל שהוועדות מודיעות לפחות שבוע לפני, יש ועדות שקובעות אפילו שבועות נוספים אבל אין על זה חובה או איזושהי הוראה בתקנון, אנחנו גם יודעים שמעת לעת מצטרפות ישיבות במהלך השבוע. הציע היושב ראש להגיד שסדר היום של השבוע הבא ייקבע עד יום רביעי ושינויים יוכלו להיעשות רק באישור יושב ראש הכנסת, למעט ועדת הכנסת שבה יש שינויים.
היו"ר יריב לוין
חבל על הזמן, זה מיותר. יש הצעה בסעיף (ב1), היא מונחת לפניכם. אין לה הסכמה של יושב ראש ועדת החוקה וגם אני לא מסכים לה, ולכן חבל על הדיון בה בכלל.
ארבל אסטרחן
"(ג) ישיבות ועדות הכנסת לא יתקיימו בשעה שבה מתקיימת ישיבה של הכסת, אלא אם כן אישר יושב ראש הכנסת, מטעמים מיוחדים, וכפי שיקבע". כאן הציע יושב ראש הכנסת להוסיף שאם "התקיימה ישיבת ועדה בשעת ישיבה של הכנסת, לא תתקיים הצבעה בוועדה בשעת קיום הצבעה בכנסת, אלא באישור יושב ראש הכנסת".
דורית ואג
זה ממילא נעשה היום.
ארבל אסטרחן
ובכל מקרה, יש לו אפשרות לתת אישור.

"(ד) יושב ראש הוועדה יזמין לדיון חבר כנסת שאינו חבר הוועדה אם הציע הצעה שהועברה לדיון בוועדה או הצעת תיקון או הסתייגות להצעת חוק שנדונה בוועדה כדי שיציג את הצעתו; הייתה הישיבה חסויה, יקבע יושב ראש הוועדה את מידת השתתפותו של המציע בדיון הנערך לאחר שהציג את הצעתו".
היו"ר יריב לוין
ברור. סעיף (ה).
ארבל אסטרחן
פה יש לנו החלטה של ועדת הכנסת משנת 75' שאומרת: סיורי עבודה וביקורת היזומים על-ידי ועדה מוועדות הכנסת או על-ידי ועדת משנה ייערכו בתיאום עם יושב ראש הכנסת מתקציב הכנסת. כאן מוצע להפוך את ההחלטה הזאת לסעיף שאומר – אנחנו משתמשים באותו מינוח: "סיורי עבודה וביקורת של ועדה ייערכו באישור מראש של יושב ראש הכנסת, מתקציב הכנסת, וככל האפשר בימים שאינם ימי ישיבות של הכנסת." גם הוראה זו היא על דעתו של יושב ראש הכנסת.

עכשיו אנחנו מגיעים לאפשרות שיש לחלק מחברי הוועדה לדרוש ישיבה. "12. (א) יושב ראש ועדה יזמין את חברי הוועדה לישיבה על-פי דרישה של הממשלה בהודעה בכתב של מזכיר הממשלה, או של שליש מחברי הוועדה, שבה יפורט נושא הישיבה;" הוראה כזאת קיימת לנו היום בסעיף 98, שאומר שישיבות דחופות יזומנו על-ידי היושב ראש לפי יוזמתו, לפי דרישת שליש מחברי הוועדה או לפי דרישת הממשלה. פה אנחנו לא משתמשים במונח "ישיבה דחופה" או "ישיבה רגילה", אלא יש להם סמכות לדרוש ישיבה.
היו"ר יריב לוין
לסיפא אני מתנגד, כדעתו של יושב ראש ועדת החוקה.
ארבל אסטרחן
גם אמנון כהן, יושב ראש ועדת הפנים התנגד לזה.
היו"ר יריב לוין
אז אפשר לוותר על זה ולהמשיך הלאה.
ארבל אסטרחן
אנחנו לא משתמשים במונח "ישיבה דחופה", אז לא כתוב תוך כמה זמן היושב ראש צריך לזמן ישיבה כזאת. זאת אומרת, הממשלה דורשת ממנו לזמן ישיבה ולא כתוב תוך כמה זמן הוא צריך לעשות את זה, אפילו לא כהמלצה או כהנחיה.
היו"ר יריב לוין
אנחנו נשאיר את זה, מתוך תקווה שהדברים יתנהלו - - -
ארבל אסטרחן
היום לא כתוב זמן, אבל זה נקרא "ישיבה דחופה".
רונית חייקין
אם זה עניין דחוף יש לזה משמעות.
דורית ואג
תנו קצת שיקול דעת ליושבי ראש הוועדות.
היו"ר יריב לוין
לא אכתיב ליושבי ראש ועדות מתי לזמן ישיבות.
רונית חייקין
למה להוריד את המילה "דחוף"?
היו"ר יריב לוין
אני אומר לך, לא כדאי לך, לא למישהו אחר. בראש ובראשונה לא כדאי לך, כי אחרת הממשלה תנהל את ועדות הכנסת.
רונית חייקין
אבל אם שליש מהחברים מבקשים?
היו"ר יריב לוין
אז מבקשים, אבל את מבינה שברגע שתפתחי - - -
רונית חייקין
אבל אולי הוא לא חייב לקבוע.
היו"ר יריב לוין
הוא חייב לקבוע. אם הוא לא יעשה את זה בתוך - - -
רונית חייקין
אני חושבת שאם יש את המילה "דחוף" יש יותר משמעות לעניין של השליש.
אתי בן-יוסף
מי יגדיר מה בדיוק הדחוף?
היו"ר יריב לוין
אני אומר לך, לא כדאי. דיברנו על זה כמה פעמים כאן - האוטונומיה של יושבי ראש הוועדות היא הבלם האחרון בפני זה שהכנסת בכלל לא תוכל לעמוד על רגליה ואסור לנו לפגוע בזה. כל פתח כזה אחר כך ייצור בעיות אדירות. לא כדאי.
רונית חייקין
אני פשוט חושבת שהפגיעה היא בשליש.
היו"ר יריב לוין
הפגיעה היא לא בשליש. השליש הזה יכול להיות שליש קואליציוני בהרבה יותר מקרים מאשר שליש אופוזיציוני. לא כדאי לך, תאמיני לי. אני לא רוצה מצב שבו אפשר לכפות על יושב ראש הוועדה ולהציף אותו בכל מיני בקשות בחתימה שליש כדי למנוע דיונים בנושאים אחרים, כדי לעכב דברים או כדי להקדים או כדי לאיים עליו. לא נכון, לא כדאי.
ארבל אסטרחן
אמנון כהן גם אמר שהוא מתנגד לסמכות הממשלה לזמן ישיבה, גם דב חנין בישיבה הקודמת כאן אמר שהוא מוטרד מהנושא הזה, אבל זאת הוראה שקיימת גם היום בדיוק כך.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שהם צודקים. אפשר לדרוש, אבל נותנים ליושב ראש הוועדה את מרחב התמרון כדי שהוא לא יהיה כבול.
רונית חייקין
אני חושבת שזה כן פוגע קצת ביכולת התפקוד של האופוזיציה.
היו"ר יריב לוין
תראי את ההערה של דב חנין, היא לא מקרית. אני חושב שהוא צודק, הוא רואה את זה נכון.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב ראש, אם חברי הכנסת מבקשים כמשהו דחוף את הסמכות הזאת אני מבין. כדאי אולי לשקול ולהשאיר, אפילו פעם אופוזיציה ופעם קואליציה, זה יוחלט בסוף איפשהו. אבל אם הממשלה מבקשת זה שונה.
היו"ר יריב לוין
אני לא חושב שזה שונה, משום ששליש קואליציוני אתה יכול להשיג לכל דבר בהינף יד באופן אוטומטי. אני חושש שהתוצאה תהיה פגיעה בעצמאות של יושבי ראש הוועדות ומתן כוח עודף לממשלה לנהל גם את סדר היום של הוועדות. אסור לנו לתת לזה לקרות.
אברהם מיכאלי
אבל יש היום שליש.
היו"ר יריב לוין
יש שליש, אבל אני לא כופה עליו מתי. אני משאיר את השליש, לבקש אפשר, אני רק לא - - -
אברהם מיכאלי
לא אמרתי כפייה, אמרתי מבחינת בקשה של חברי כנסת – לגיטימי שיהיה. מזכירות ממשלה - - -
היו"ר יריב לוין
זה קיים. כל עוד זה לבקש זה בסדר, אנחנו אפילו נותנים לבקשה הזאת משנה תוקף, שיש לו חובת זימון. אבל המועד והצורה - - -
קריאות
אין סף - - -?
היו"ר יריב לוין
אל תקבעו סף, אני אומר לכם - - -
רונית חייקין
אני אומרת להחזיר את המילה "דחופה", זה הכול.
משה שיפמן
לפחות משהו כללי: הישיבה תזומן במהירות האפשרית.
היו"ר יריב לוין
לא. אני אומר לכם, אתם פוגעים פה פגיעה קשה בעצמאות של הכנסת. לא כדאי לעשות את זה. לא במקרה דב חנין העיר את ההערה הזאת. אני לא ידעתי אפילו שיש הערה שלו. זה ברור שזה נותן לממשלה כוח שינוצל לרעה. שלא יהיה ספק – הוא ינוצל לרעה. אל תעשו את זה. לכן דודו מתנגד לזה, זה לא מקרי. לא כדאי, הלחצים שאנחנו עומדים בהם, כראשי ועדות מהקואליציה, הם לחצים לא פשוטים גם ככה. אם יהיה כלי גם לחייב אותנו נעמוד בעמדה מאוד בעייתית, ואני חושב שזה לא נכון.
ארבל אסטרחן
לאותו סעיף 12 יש המשך שאומר שאם היושב ראש קבע ישיבה לפי דרישה כזאת אבל הוא נעדר, יושב ראש הכנסת יפתח את הישיבה והוועדה תבחר יושב ראש לניהול אותה ישיבה. יושב ראש ועדת החוקה התנגד וכך גם יושב ראש ועדת הפנים.
היו"ר יריב לוין
במה זה שונה מכל ישיבה אחרת שקבע יושב ראש ועדה?
ארבל אסטרחן
זו ישיבה שכפו עליו, הוא לא רצה לכנס אותה.
דוד רותם
אין דבר כזה. הוא לא רוצה לכנס אותה, אז יכול יושב ראש הכנסת לפעול בסנקציות כמו שהוא הודיע לי.
ארבל אסטרחן
איזה סנקציות?
דוד רותם
הרי דרשו ממני לכנס ישיבה. אמרתי שאני לא רוצה לכנס אותה, אז הוא אמר: לא אאפשר לך להביא את זה, לא לקריאה ראשונה, לא לקריאה שניה ולא לקריאה שלישית.
ארבל אסטרחן
אבל למה זה מעניש אותך? הוא מעניש את יוזמי החוק.
דוד רותם
ואם אביא את החוק לדיון בוועדה אז מה יקרה? אז החוק יתהפך ממילא. הוא לא מכנס לי ישיבות.
היו"ר יריב לוין
צריך לזכור שקיום הדיון לא מחייב הצבעות, לא מחייב שום דבר. גם אנחנו, כראשי ועדות, תלויים ביושב ראש הכנסת, עובדים מול הממשלה. יש פה מערכת של איזון עדין, שצריך להיות זהירים מלפגוע בה. גם ככה, מהניסיון שלי וגם דודו יאשר את זה, היא מוטה לטובת הממשלה באופן ברור.
דוד רותם
עוד מעט בג"ץ יכפה עלינו.
נאזם בדר
סעיף קטן (ב) מתבסס על הסיפא בסעיף קטן (א), ואם היא לא מתקיימת - - -
היו"ר יריב לוין
נכון מאוד, אתה צודק. זה אותו היגיון.
ארבל אסטרחן
אוקיי, אז גם סעיף קטן (ב) יורד.

כמו שאמרתי, אנחנו לא משתמשים במונח "ישיבה דחופה", ולכן אין לנו גם "ישיבה רגילה". אני רוצה להזכיר שכאשר עשינו את הסעיף של סמכות ועדת הכנסת לדון בטענת נושא חדש, נושא שהעלינו כאן לפני כמה ישיבות, אמרנו שוועדת הכנסת תדון באחת משלוש ישיבותיה הרגילות הקרובות. אז אמרתי שכאשר נגיע לפרק הוועדות נצטרך להגיד האם אנחנו רוצים להגדיר מה זו ישיבה רגילה. אין לנו את המונח "ישיבה רגילה". היום יש לנו "ישיבות", ולכן אולי בסעיף נושא צריך להגיד מה זה אומר. לדעתי, צריך פשוט להוריד שם את המילה "רגילות", כי המונח הזה לא קיים בפרק הוועדות. זה יהיה: "ועדת הכנסת תדון באחת משלוש ישיבותיה הקרובות".
דוד רותם
אחת משלוש הישיבות.
היו"ר יריב לוין
מקובל לחלוטין.
ארבל אסטרחן
זה יהיה בסעיף 85(ד).
הסעיף הבא הוא סעיף 13 – ישיבות ועדות בתקופת הפגרה, מה שהיום מוסדר בסעיף 99. היום אומר התקנון שוועדת הכנסת רשאית להטיל על ועדה להמשיך בעבודתה בימי הפגרה – זה מונח קצת מוזר – ושבנוסף, יושב ראש הכנסת יכול לזמן ועדה לפי דרישת הממשלה או שליש מחברי הוועדה.
מה שמוצע כאן זה במקום "להטיל" יהיה: "להתיר לוועדה לקיים ישיבות בתקופת הפגרה, דרך כלל או במספר שתקבע, ורשאית היא לקבוע תנאים לקיום הישיבות". זה עולה בקנה אחד עם מה שנעשה בפועל.
קריאה
מה זה התנאים?
ארבל אסטרחן
למשל, הודעה על ישיבות בפגרה תימסר - - -
דוד רותם
אני מתנגד לכל הסעיף הזה. אני לא עובד בוועדת הכנסת, חבר כנסת עובד 365 ימים בשנה. זה לא מקובל עלי.
היו"ר יריב לוין
לא, לא, אתה לא יכול ואגיד לך גם למה אתה לא יכול. המערכת בנויה בשיטת עבודה מסוימת, שאפשר לנהל עליה דיון נפרד – האם צריך פגרות? כמה פגרות צריכות להיות? האם נכון שיהיו פגרות? זה ויכוח שאפשר לנהל אותו, אבל כל עוד המערכת בנויה בצורה שבה נקבע שיש תקופה שהיא פגרה, אנחנו לא יכולים לקבוע עכשיו תנאים שיהפכו בדלת האחורית את הפגרה ללא פגרה. לפגרות האלה יש הרבה מאוד היגיון, לא רק בגלל שיש פריימריס אלא מהרבה מאוד סיבות אחרות. משתמשים בהן לצורך כל מיני דברים. אגב, גם באיזון העדין בין הכנסת לממשלה, לפגרות האלה יש משמעות עצומה וכולנו מבינים אותה. לכן אני אומר עוד פעם, אם תרצה לקיים פה דיון עקרוני אם צריכות להיות פגרות - אין בעיה, אבל אתה לא יכול לעשות את זה כאן. כל עוד יש פגרה אז ברור שההסדר צריך להיות שונה.
דוד רותם
אתה יכול לראות פה לאיזו ועדה ועדת הכנסת לא אישרה לשבת כמה ישיבות שהיא רוצה. אתה מבין, לא הייתה שום הגבלה.
היו"ר יריב לוין
אגיד לך שני דברים. קודם כול, היא קובעת תנאים, למשל לעניין הזימון. בי"ת, יכול להיות – לשמחתנו, לא נתקלנו בצרה כזאת עד עכשיו – שנגיע למצב שמישהו החליט לנצל את הפגרה כדי לנקות את כל השולחן שלו מערימה שלימה של דברים שחברי כנסת ביקשו ממנו באופן מפורש לא לקיים אותם כי הם אינם, הם נוסעים ומדובר בהצעות שלהם ודברים מהסוג הזה. אם זה יקרה, צריך שיהיה - - -
דוד רותם
זה לא קורה. הבעיה שקורית היא שחברי כנסת רוצים לקדם את החוקים שלהם, אבל הם אומרים לי: אל תשב בפגרה כי אנחנו נוסעים. אתה תשב מתי שנוח לנו.
היו"ר יריב לוין
דודו, אני אתאים את כל החופשות שלי למועדים שתקבע לי בפגרה. בסדר? רק תקבע. השורה התחתונה – אי-אפשר.
דוד רותם
אני לא רוצה רק את התנאים לקיום.
היו"ר יריב לוין
היא חייבת תנאים כי אתה קובע, למשל, חובה לזמן שלושה ימים מראש. אתה חייב את זה, זה מה שנעשה. דודו, זה סביר.
ארבל אסטרחן
סעיף קטן (ב) גם תואם את מה שקורה היום. נוסף לישיבות שוועדת יכולה להתיר לוועדה, יושב ראש הכנסת יכול להזמין ועדות לישיבות בפגרות לפי דרישה של הממשלה או, הוספנו: "דרישה בכתב של מזכיר הממשלה" – שזה ביטוי שהשתמשנו בו לאורך התקנון, או שליש מחברי הוועדה.
היו"ר יריב לוין
מה פתאום? זה לא בא בחשבון. למה?
דוד רותם
מה קרה?
ארבל אסטרחן
זה מה שקיים גם היום.
היו"ר יריב לוין
לא, אני חושב שזה לא יכול להיות. למה בתקופת הפגרה הוא יכול לזמן את הוועדה בעוד שבתקופה רגילה הוא לא יכול לזמן אותה? זה לא הגיוני. זה לא בא בחשבון. ההערה של דודו מקובלת לחלוטין.
ארבל אסטרחן
אם ועדת הכנסת נתנה לוועדה לשבת פעמיים בפגרה והוועדה צריכה עוד פעם או שהממשלה רוצה - - -
דורית ואג
אז היא תבקש אישור.
נאזם בדר
יש לי הצעה. שיהיה כתוב: נוסף על ישיבות לפי סעיף קטן (א), יתיר יושב ראש הכנסת לוועדה לקיים ישיבות בתקופת הפגרה על-פי דרישה.
היו"ר יריב לוין
זה יכול להיות. הוא יתיר, הוא לא יכול להכתיב ליושב ראש הוועדה.
דורית ואג
"יתיר" זה אומר שאתה מחייב אותו להתיר.
ירדנה מלר-הורוביץ
הסעיף הזה היה כשוועדת הכנסת קובעת את המכסות כשיוצאים לפגרה, אז אם היא חרגה היא פונה ליושב ראש הכנסת והוא מתיר לשבת מעבר למכסה שקבעה ועדת הכנסת. זה היה הרעיון.
דורית ואג
אם לא תכתבי "רשאי להתיר" אז הוא יהיה חייב להתיר.
היו"ר יריב לוין
רבותי, לו זה לא היה קיים עד היום אני חושב שלא היה מקום להכניס סעיף כזה. אבל מאחר שזה קיים, אני מציע הסדר שיצמצם אותו למינימום. קודם כול, הוא יהיה רשאי להתיר, והוא יעשה את זה רק במקרים מיוחדים ולא כדבר שבשגרה. כמובן, זה צריך להיות בנוסח שברור לגמרי, שהוא רשאי להתיר את קיום הישיבה, אבל סמכות יושב ראש הוועדה היא להחליט אם הוא מקיים את הישיבה או לא.
ארבל אסטרחן
אבל להשאיר לפי דרישה של הממשלה או של שליש?
היו"ר יריב לוין
לא, בגלל שזה בנוסף. הייתי כותב: על-פי בקשת יושב ראש הוועדה.
קריאה
למה לא לבוא לוועדת הכנסת?
היו"ר יריב לוין
מיותר. לדעתי, הכי נכון היה להוריד את כל העניין בכלל. אז בואו נוריד את כל העניין, כי הסמכות היא של ועדת הכנסת. למה שיושב ראש הכנסת פתאום יכנס ועדות באמצע הפגרה?
ארבל אסטרחן
צריך לזכור שהממשלה יכולה לכנס מליאה. מליאה היא יכולה וועדה היא לא יכולה?
היו"ר יריב לוין
ודאי. הרי במליאה הממשלה עושה כמעט מה שהיא רוצה.
ירדנה מלר-הורוביץ
הרי הסעיף הזה הוא סעיף קיים, אפשר לבחון אחורה כמה פעמים יושב ראש כנסת - - -
היו"ר יריב לוין
אני מניח שזה היה אפס. אני מציע לבטל את הסעיף הזה. זאת גם העמדה של סהר.
ארבל אסטרחן
אז נשארת סמכות הממשלה או שליש מחברי הוועדה לדרוש מיושב ראש הוועדה להזמין ישיבה.
היו"ר יריב לוין
בוודאי, בזה אין שום בעיה.
ארבל אסטרחן
ועדת הכנסת, כשהיא תקבע לפני פגרה, תתחשב בכך שאין סמכות ליושב ראש הכנסת.
היו"ר יריב לוין
בסך הכול המדיניות בעניין הזה היא מאוד ליברלית.
ירדנה מלר-הורוביץ
ועדה חרגה מהמכסה של הישיבות שקבעה ועדת הכנסת - - -
היו"ר יריב לוין
אז היא תפנה לוועדת הכנסת.
רונית חייקין
אז יעשו ישיבה מיוחדת של ועדת הכנסת בפגרה בשביל לאשר?
היו"ר יריב לוין
כן, מה לעשות?
ירדנה מלר-הורוביץ
זה שהיושב ראש מתיר זה בדיוק להקל במצבים האלה, שלא יהיה כינוס ועדה.
היו"ר יריב לוין
יש לכם התנגדות שתהיה לו סמכות להתיר את זה במקרים מיוחדים? הרי הסיטואציה שהוועדה חרגה מהמכסה היא כל כך - - -
ירדנה מלר-הורוביץ
זה קורה.
סהר פינטו
במקרים מיוחדים, אבל זה נראה לי מיותר.
דורית ואג
אז תכתוב: יושב ראש הכנסת רשאי להתיר קיום ישיבות נוספות במקרים מיוחדים.
ארבל אסטרחן
אבל לפי דרישת הממשלה או שליש או שלא להגיד?
היו"ר יריב לוין
לפי בקשת יושב ראש הוועדה או דרישת הממשלה או שליש.
ארבל אסטרחן
היושב ראש רשאי להתיר, בנוסף ל-(א), במקרים מיוחדים, ממשלה, שליש או יושב ראש הוועדה.

סעיף 14 - ניהול הישיבות. היום קבוע לנו בסעיף 100 שיושב ראש ועדה רשאי לקיים ישיבות בכל מספר חברים שנוכחים, ובלבד שכל החברים הוזמנו. מוצע לקבוע בנוסח טיפה שונה: "ועדה תדון ותחליט בכל מספר חברים, אם אין בחוק בתקנון זה הוראה אחרת לעניין זה" - למשל, הקוורום שיש בוועדת הכנסת – "ובלבד שכל חברי הוועדה הוזמנו".
יש החלטה של ועדת הכנסת משנת 49', שיושב ראש ועדה רשאי לפנות לחבר שנעדר מישיבות הוועדה ולהפנות את תשומת ליבו לזה.
ירדנה מלר-הורוביץ
כמה אלגנטיים ומנומסים הם היו.
ארבל אסטרחן
סעיף קטן (ב) הוא סעיף חדש. "יושב ראש ועדה רשאי לקבוע את מסגרת הדיון, ורשאי הוא לקצוב את זמן הדיבור, ובלבד שייתן זמן דיבור שווה לכל אחד מחברי הוועדה". יושב ראש ועדת הפנים העיר בנייר שהוא העביר שצריך להשאיר את הדבר הזה לשיקול דעתו של היושב ראש, בהתחשב במציע, בדיון.
דורית ואג
לא רק זה. בא אחד עם הסתייגות אחת ואחר עם עשר, אז מה?
סהר פינטו
הסיפא היא בעייתית.
היו"ר יריב לוין
הייתי כותב: ובלבד שייתן זמן דיבור הולם – כדי לייצר אמירה שאומרת שצריך לתת - - -
רונית חייקין
מה זה "הולם"?
דורית ואג
למה לא לגמור אחרי זמן דיבור, נקודה?
היו"ר יריב לוין
מה מפריע לך שיהיה כתוב שצריך לתת זמן דיבור הולם? הכלל הוא שצריך לתת לכולם לדבר ולהתבטא, אבל זה ברור - - -
ירדנה מלר-הורוביץ
כי יש מצבים שיושב ראש ועדה פותח דיון ואומר: אני מקציב לכל אחד חמש דקות כדי שלא יהיה פיליבסטר ולסגור דיון.
ארבל אסטרחן
ואם הוא אומר דקה?
רונית חייקין
מה זה "זמן הולם"? אני לא מבינה למה לקבוע מסגרת דיון. יש חוקים שהם מאוד בעייתיים.
היו"ר יריב לוין
מה זאת אומרת, בלי מסגרת דיון? אז איך יתקיים הדיון?
רונית חייקין
אז הוא לא ייגמר היום, הוא ייגמר מחר.
היו"ר יריב לוין
נו, באמת.
דורית ואג
גם היום זה נעשה בפועל.
היו"ר יריב לוין
יושב ראש ועדה, הסמכות העיקרית שיש לו היא לקבוע את מסגרת הדיון. אם הוא לא קובע את מסגרת הדיון, אז מה?
רונית חייקין
דורית, היינו בחוק סדר הדין ורותם בקושי נתן לאנשים לדבר. זה לא נכון.
סהר פינטו
זו דוגמה לכך שהוא לא נותן זמן דיבור הולם, ואם את מעגנת פה - - -
רונית חייקין
מה זה הולם? הוא יגיד ששתי דקות זה הולם.
סהר פינטו
זה יותר מהכלום שיש עכשיו. זמן דיבור הולם זה בטח לא לתת דקה לכל אחד בחוק מאוד כבד.
רונית חייקין
אבל קרה הרבה פעמים שזה מה שהיה.
סהר פינטו
כי לא היה את זה, אז אנחנו משפרים במשהו.
רונית חייקין
הוא יקבע מסגרת דיון של חצי שעה, כל חבר ידבר שתי דקות ונגמר.
דורית ואג
שתי דקות זה לא הולם.
היו"ר יריב לוין
זה ברור הרי שלא אכתיב ליושב ראש הוועדה. אם הוא לא יכול לקבוע את מסגרת הדיון, אז חבל על הזמן. ממילא הוא לא יכול לאפשר לאף אחד לדבר ללא גבול. זה נשמע למישהו הגיוני? לא יכול להיות דבר כזה?
רונית חייקין
אמרתי בלי גבול?
ארבל אסטרחן
זה ברור שיושב ראש הוועדה קובע את מסגרת הדיון.
דב חנין
אני לא מתנגד לעיקרון שישנו בסעיף קטן (ב), אבל - - -
היו"ר יריב לוין
העיקרון הוא לא זמן שווה. זה צריך להיות זמן דיבור הולם, בגלל שזה לא תמיד שווה – לאחד יש הרבה הסתייגויות, לאחר מעט.
דב חנין
אני חושב שהמילה "הולם" היא חיונית אבל היא לא מספיקה. אני חושב שצריך להיות זמן דיבור הולם בהתחשב במהות הטענות וההסתייגויות.
היו"ר יריב לוין
הרי אתה מבין שאז מישהו יגיש 200 הסתייגויות ויגיד שבהתחשב בזה צריך לתת לו לנאום שעתיים.
רונית חייקין
אז מה? זו עבודה של האופוזיציה.
היו"ר יריב לוין
רבותי, אם אנחנו נייצר עכשיו דיונים בוועדות שיהפכו לפילבסטרים אין-סופיים, זה שינוי מהותי של המצב הקיים ואי-אפשר לעשות אותו. אני בעד אמירה ערכית שאומרת ליושב ראש ועדה לאפשר לכל אחד להביע את דעתו באופן שדעתו תישמע. זה צריך להיות. להתחיל להכתיב לו לאפשר למי שהגיש 200 הסתייגויות שעתיים דיבור – זה לא היה עד היום, ולא נוכל לעשות את זה. זה גם לא נכון.
דורית ואג
בוועדת החוקה, כשחוקק ההסכם עם הרשות הפלסטינית ישבנו לילה שלם. אחד, צוקר, הקריא ביאליק, אחד אחר משהו אחר. ככה לילה שלם.
דב חנין
לא זו המטרה.
רונית חייקין
וכשמיקי איתן דיבר במליאה על חוק התקציב 11 שעות? אז תוכל להגביל אותו גם? הרי לקואליציה יש רוב בכל מקרה.
היו"ר יריב לוין
אבל אי-אפשר להפוך את ישיבות הוועדות - - -
רונית חייקין
בן-אדם הגיש 200 הסתייגויות לחוק טל, נניח. לא תאפשר לו לנמק את 200 ההסתייגויות?
היו"ר יריב לוין
אז הוא ינמק את 200 ההסתייגויות של חוק טל ברבע שעה, אחרת אף פעם לא נגמור. בשביל זה יש את המליאה. את רוצה לעשות את הסיבוב הזה עוד פעם בוועדות? נו, באמת.
רונית חייקין
כשמגישים הסתייגויות מהותיות יושבי ראש הוועדות מחייבים אותנו לנמק את ההסתייגויות. אז אם יש 200 הסתייגויות, שינמקו 200.
היו"ר יריב לוין
אז ינמקו, רק ינמקו בקצרה.
אברהם מיכאלי
יש ועדת פירושים בעוד שבוע.
דורית ואג
רונית, חלק מזה נפתר כי היום אין הסתייגויות דיבור, היום יש רשות דיבור. אז ינמקו רק את ההסתייגויות המהותיות.
ירדנה מלר-הורוביץ
יש לי חדשות בשבילך, יש עדיין גם אי אלו הסתייגויות דיבור. בנוסף לזה יש גם בקשות לרשות דיבור. לא מחקו את זה כדי לא לחסל את הפיליבסטר, בכל אופן לאפשר למיעוט לעשות את המשחק הזה. רוצים לצמצם ולכן ניתן בקשות לרשות דיבור.
היו"ר יריב לוין
אתם רוצים ליצור עכשיו הסדר חדש שיאפשר לעכב חקיקה בוועדות באופן משמעותי ודרמטי ביחס למה שקיים היום וזה לא נכון. זה גם שינוי מהותי במצב, שלא תהיה לגביו הסכמה.
רונית חייקין
אני אומרת שלא ייכנס בכלל סעיף (ב). זו דעתי.
דב חנין
אדוני היושב ראש, אם אתה מעוניין להכניס את סעיף קטן (ב) אני שראוי שהכנסת העיקרון הזה תבוא יחד עם הסייגים שמאפשרים לנו, לא פיליבסטר בוועדה כי לא זו המטרה וגם לא אותו מקרה שדורית מספרת מההיסטוריה של ועדת החוקה, אבל כן יאפשר התייחסות עניינית לכל אחת מההסתייגויות. הרי בסופו של דבר, כמו שאנחנו יודעים, הוועדה זה המקום האחרון שבו יש באמת דיון ענייני על ההסתייגויות.
היו"ר יריב לוין
דב, כל מה שאתה אומר הוא נכון. יש אתו רק בעיה אחת – הוא שינוי מהותי של המצב הקיים ויביא להתארכות הדיונים ללא גבול. אז נשאיר את המצב הקיים.
סהר פינטו
המצב הקיים הוא שהיושב ראש עושה מה שבא לו, כמה שבא לו. זה עובד בסוף לרעתנו.
היו"ר יריב לוין
קיבלת פה הרבה יותר ממה שהיה לך קודם. אבל לא רוצים – גמרנו. אנחנו משאירים את המצב כמו שהוא.
ארבל אסטרחן
אז מוחקים את (ב).
היו"ר יריב לוין
כן, מוחקים את (ב) וגמרנו.
דב חנין
אני מציע עוד רעיון אחד לשיקול. אנחנו נבחין בסעיף קטן (ב) בין הזכות של יושב ראש הוועדה לקבוע את מסגרת הדיון ולקצוב את זמן הדיבור בדיון כלשהו שהוועדה עושה, לעומת דיון שהוועדה עושה בחקיקה. בדיון שהוועדה עושה בחקיקה - - -
היו"ר יריב לוין
מה, שם יהיה זמן לנמק כל דבר במשך ימים ולילות?
דב חנין
לא. היושב ראש, גם בחקיקה, רשאי לקבוע את מסגרת הדיון ורשאי לקצוב את זמן הדיבור, ובלבד שיהיה זמן דיבור ראוי לכל הצעה או הסתייגות.
היו"ר יריב לוין
זה לא ילך. בהתאם לכלל שקבענו, שאם יש מחלוקת נשאר הסעיף הקיים. דב, אני משאיר לכם כמובן את המרחב, אם יהיה לכם נוסח שתרצו להציע נוכל לשקול אותו עוד פעם. אבל בשלב זה (ב) יורד כולו ואנחנו נשארים עם המצב הקיים כמו שהוא היום. סהר, תשכנע אותם אז נחזיר את זה.
סהר פינטו
המצב הנוכחי הוא בעייתי לכולם. הוא בעייתי ליושב ראש, שכשהוא קובע את מסגרת הזמן אז אומרים לו: מה פתאום אתה קובע את מסגרת הזמן; הוא בעייתי למסתייגים, שבדרך כלל הם נמצאים בעמדת נחיתות מול היושב ראש, שאומר: יש לכל אחד שלוש דקות ולא מעניין אותי מה מספר ההסתייגויות. לכן אני כן חושב שראוי להסדיר את זה, גם כדי שליושב ראש תהיה סמכות מוגדרת לקצוב את מסגרת הזמן - - -
היו"ר יריב לוין
אותי אתה לא צריך לשכנע, תשכנע אותם.
סהר פינטו
וגם מצד החברים והמסתייגים, שיקבלו זמן דיבור הולם. מה זה "הולם"? עוד נתווכח מה זה "הולם" עם היושב ראש, אבל לפחות תהיה לנו איזושהי עילה לבוא בוויכוח ובדיון מה זה הולם לנמק 200 הסתייגויות מהותיות.
דב חנין
אני משתכנע.
היו"ר יריב לוין
זה יבטיח את זה שתקבל יותר מחמש דקות ולא תקבל יותר מ-20 דקות. זו התוצאה, והיא התוצאה הנכונה.
סהר פינטו
אחרי שפתרתי בעיה אחת, יש לי הסתייגות לעניין הסיפא – שזה לא יהיה "חברי הוועדה", שזה יהיה "חברי הכנסת המשתתפים בדיון". זה יהיה: זמן הולם לכל אחד מחברי הכנסת המשתתפים בדיון.
היו"ר יריב לוין
זה לא יכול להיות לכל אחד, כי באופן תיאורטי אתם יכולים להביא 28 חברי כנסת, שיושבים פה בדיוק בדקה שהם מדברים ויוצאים מהדלת וכולם יצטרכו לשבת עכשיו ימים ולילות.
דב חנין
אבל זה לא קורה.
היו"ר יריב לוין
זה לא קורה כי עד עכשיו אי-אפשר, אבל זה עלול לקרות.
דב חנין
גם עכשיו זה אפשרי.
סהר פינטו
יריב, אני מקבל את זה. המטרה של ההערה שלי לא הייתה לגרום לזה שאוכל להביא את ה-28, המטרה הייתה להימנע ממצב שבו שני החברים הקבועים שלי בוועדת החוקה לא יהיו.
היו"ר יריב לוין
לכן אני אומר, לכל אחד מחברי הוועדה.
ארבל אסטרחן
דינו של ממלא מקום כדין חבר בוועדה, לכל עניין.
היו"ר יריב לוין
זמן דיבור הולם, ואני אומר את זה לפרוטוקול, הכוונה היא שאם אדם מגיש 200 הסתייגויות יאפשרו לו במקום שלוש דקות לדבר עוד כמה דקות נוספות. שלא תהיינה אי-הבנות – הכוונה היא לא שיאפשרו לו לדבר שעתיים. זה צריך להיות ברור ומובן.
דב חנין
זה לפי העניין.
היו"ר יריב לוין
לא, זה לא לפי העניין, כי אם אתם רוצים שזה יהיה לפי העניין אז פשוט אין סעיף כי אין הסכמה. אני אומר שהמטרה היא שלא יהיה מצב שמונעים ממך ואומרים לך שיש לך דקה. נותנים לך להציג טיעון.
סהר פינטו
אם מדובר על תקציב ודיונים שנמשכים ובאמת יש - - -
היו"ר יריב לוין
בוודאי. כאשר דנים, למשל, בפיצולים בחוק ההסדרים ודיון הוא מראש דיון ארוך מאוד שנמשך לתוך הלילה, אז הזמן ההולם הוא ארוך יותר. זה ברור, אין ויכוח. אבל במהלך הדברים הרגיל והברור, גם כשמגישים 100, 200 או 300 הסתייגויות זו אותה תוצאה. מה שחשוב הוא לאפשר לך להציג טענות, להציג את העיקר ולעשות את זה בתמציתיות בכמה דקות. זה הרעיון, ולא להגיד לך שיש לך דקה באופן גורף, לא משנה על מה. מצד שני, אני גם אומר לך שיש לך חצי שעה ולא שעתיים. זה הסביר, זה מה שהולם, כדי שנאזן – כמו שאנחנו כל הזמן צריכים לעשות, בין הרצון לקיים פה תהליכים פרודוקטיביים לבין הרצון להביא את הדברים, לנמק, להסביר ולהשמיע כל אחד את עמדתו וגישתו.
דב חנין
זו פרודוקטיביות.
היו"ר יריב לוין
כן, מה לעשות. זה חלק מהעניין. הרי אף אחד לא טוען שצריך לאפשר לדבר ללא גבול, תמיד תוחמים בסוף את היכולת באיזושהי נקודה. אבל זה יגן עליך במובן הזה שאתה צריך לקבל את היכולת לפחות להביא את ההנמקה והעמדה העקרונית שלך ולא יגידו לך שיש לך שתי דקות ועוברים להצבעה ושולחים אותך הביתה. אבל כשתבקש לדבר ללא סוף גם זה לא ילך. זה ברור, לא יכול להיות אחרת.
דב חנין
הזמן שאנחנו מדברים עליו הוא זמן ההנמקה.
היו"ר יריב לוין
זה לא הנמקה, זה דיבור.
ארבל אסטרחן
לא רק הנמקה. כל חבר ועדה שרוצה להשתתף, יושב ראש הוועדה לא יגיד: חברי הכנסת לא מדברים, רק אני מדבר או רק אתה מדבר.
היו"ר יריב לוין
דב, אני אומר שוב: אתם גם לא צריכים להחליט בשניה זו. האופציה לחזור למצב הקיים שלא אומרים כלום קיימת. אני חושב שזה יותר נכון. זו האמירה הנכונה, זה סדר הדברים הנכון והוא נכון לגבי כולם, כל אחד איפה שהוא כל פעם נמצא במעגל. אם לא רוצים את זה – פתוחה בפניכם הדרך, אין בעיה.
ארבל אסטרחן
אז נשאר סעיף קטן (ב) עם "זמן דיבור הולם".
היו"ר יריב לוין
כרגע.
ארבל אסטרחן
סעיף קטן (ג) מדבר על ההצבעות בוועדה. "(1) ההצבעה בוועדה תהיה בהרמת ידיים. (2) יושב ראש הוועדה רשאי, ביוזמתו או לפי בקשה של חבר הוועדה" – שוב, גם כאן חבר זה גם ממלא מקום – "לקיים הצבעה שמית. חבר הכנסת שאמר את הצבעתו א שאמר שאינו משתתף בהצבעה, אינו רשאי לשנות את אמירתו לאחר שחבר הכנסת הבא אחריו נקרא להצביע."
המינוח הזה דומה למה שקיים במליאה. אין כאן את כל מה שיש במליאה על הסבב שני וכו' מטבע הדברים, לא צריך את כל זה. הדבר היחיד שסימנתי כאן בהערה זה שבמליאה כתוב: חבר כנסת שאמר את הצבעתו, אמר שאינו משתתף, אינו רשאי לשנות את אמירתו לאחר שחבר הכנסת הבא נקרא להצביע – אותו דבר – או לאחר שיושב ראש הישיבה הודיע כי ההצבעה הסתיימה. בהתחלה כתבתי את זה גם כאן ואז העירו לי שאפשר להבין מזה שמישהו הצביע והבא אחריו נקרא, ועוד נקרא, ואז פתאום ההוא רוצה לשנות את הצבעתו כי היושב ראש עוד לא הודיע שההצבעה הסתיימה. או שנוריד את הסיפא הזאת גם מהמליאה או שנגיד: ולגבי האחרון עד שיושב ראש הוועדה הודיע שההצבעה הסתיימה.
היו"ר יריב לוין
אני מציע, מה שלא יהיה - שיהיה אחיד בשני המקומות.
ארבל אסטרחן
אני חושבת שזה ברור.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שהתהליך הזה הוא הכי נכון - אמרת וזהו. אדם לא יכול לחכות לסוף ההצבעות ואז להחליט לשנות את דעתו.
ארבל אסטרחן
נכון. ברור כשהיושב ראש הודיע שההצבעה הסתיימה אז ההצבעה הסתיימה. לא צריך להגיד את זה.
היו"ר יריב לוין
לא, אני אומר גם בתהליך – הצבעת אז הצבעת.
ארבל אסטרחן
אז זה יהיה הנוסח, ויתוקן במקביל גם בסעיף 36(ב)(5). אין כאן שום פירוט, אין חובה אלא שיקול דעת של יושב ראש הוועדה, שזה גם הגיוני. לא כתוב לפי איזה סדר היושב ראש יעשה את זה וכו', הכול שיקול דעת של יושב ראש הוועדה.

עכשיו יש לנו סעיף חדש כולו - התייעצות סיעתית. הדבר הזה קיים היום כנוהג ולא מעוגן בכלל בתקנון. חשבנו שהגיע הזמן לעגן את זה. מה שמוצע לקבוע זה ככה: "15(א) בתום הדיון בנושא מסוים בוועדה ולפני ההצבעה עליו, רשאי חבר הוועדה" – קבוע או מממלא מקום בהיעדר הקבוע – "לבקש את דחיית ההצבעה לצורך התייעצות סיעתית בת חמש דקות." זו הייתה ההצעה של יושב ראש הוועדה, לקבוע שזו בעצם הבקשה. "ומעשה כן, יפסיק יושב ראש הוועדה את הדיון בנושא וידחה את ההצבעה למועד שיקבע." זאת אומרת, הוא יכול לקבוע את זה לעוד חמש או עשר דקות והוא יכול גם לדחות את זה לשבוע הבא. "דחיית ההצבעה בנושא כאמור תהיה פעם אחת בלבד".
אברהם מיכאלי
בואו נחדד את זה.
רונית חייקין
מה זה קשור חמש דקות אם בכל מקרה הוא לא בטוח מתי הוא קובע את הישיבה - - -
היו"ר יריב לוין
אגיד לכם מה אני מציע, אולי זה לא בא לידי ביטוי מספיק בניסוח. שלב א', לעגן את הזכות להתייעצות סיעתית בתוך תקנון. שלב ב', לומר שהמינימום הוא חמש דקות. בעיניי אפשר להקטין את הזמן בהסכמת המבקש, לא בהחלטה של יושב ראש הוועדה. אם מישהו אומר: אני רוצה התייעצות סיעתית ומספיקות לי שתי דקות – וזה קורה לפעמים – אז צריך לאפשר את הגמישות הזאת, אבל לבקשת המבקש ולא לבקשת גורם אחר. שלב ג', ברגע שהוכרזה התייעצות סיעתית בנושא מסוים היא חלה ביחס לכל הסיעות. כלומר אין מצב שברגע שחזרו מההתייעצות הסיעתית באה סיעה אחרת ורוצה התייעצות סיעתית על אותו נושא, אלא הדבר הזה חל לגבי כולם. ד', מטבע הדברים, אין בבקשה לקיים התייעצות סיעתית כדי לכפות על היושב ראש לקיים מיד תוך חמש דקות הצבעה. הוא תמיד יכול להגיד, כמו שהוא יכול להגיד בכל שלב אחר של כל התהליך הזה, שהוא דוחה, עושה את זה עוד 20 דקות, עושה את זה עוד שבוע או לא עושה את זה בכלל.
קריאה
אבל מצד שני הוא רשאי, לאחר ההתייעצות, לחדש את הישיבה.
היו"ר יריב לוין
הוא רשאי להצביע, אבל החובה שמוטלת עליו היא לאפשר את ההתייעצות, לאפשר פרק זמן מינימלי של חמש דקות לעניין הזה. זה הכלל.
תמי כנפו
אם תציע סיעה אחרת לנושא אחר, לא לאותו נושא?
היו"ר יריב לוין
לא לאותו נושא - בסדר. אבל זה נושא על סדר היום.
תמי כנפו
לאותה ישיבה.
היו"ר יריב לוין
נושא זה נושא בסדר היום.
תמי כנפו
באותה ישיבה לנושא אחר סיעה אחרת יכולה לבקש התייעצות.
היו"ר יריב לוין
בוודאי, לכן זה נושא ולא פר ישיבה.
רונית חייקין
אז למה לא להשוות את זמן הרביזיה לזמן התייעצות?
היו"ר יריב לוין
כי התייעצות סיעתית היא הפסקה בישיבה. מה עשינו ברביזיה? אמרנו שהרביזיה מחייבת אותי לקיים ישיבה אחרת לצורך הרביזיה בפרק זמן. התייעצות סיעתית זה מהלך שנועד לפעמים באמת לנסות להגיע לאיזה הסכם ולפעמים ליצור איזשהו עיכוב או השהייה. לא נהפוך אותו עכשיו למשהו שדוחה כל ישיבה בחצי שעה. אני אומר עוד פעם, האיזונים צריכים להיות הגיוניים. התייעצות סיעתית, אנחנו יודעים למה היא משמשת.
רונית חייקין
גם רביזיה משמשת לאותו דבר כמעט.
היו"ר יריב לוין
לא, הרביזיה לא משמשת לאותו דבר. התייעצות סיעתית, בהגדרה שלה, אמורה לפתוח אפשרות לסיעה שרוצה לראות מה היא עושה במצב קיים. זה יכול לקרות, לפעמים יש מחלוקות אמיתיות. אז אפשר לנצל, כמו כל דבר – מותר לנצל את זה כדי להרוויח חמש דקות דחייה.
רונית חייקין
כשיש חבר אחד בתוך ועדה – למשל, לי יש בוועדת הכנסת חבר אחד – הוא הולך להתייעצות סיעתית ומתייעץ עם עצמו חמש דקות?
היו"ר יריב לוין
לא יודע. יכול להיות שהוא יוצא החוצה ומתקשר לחברי סיעתו האחרים, אני לא עוקב אחריו. אני נותן לסיעות אופציה לעשות איזשהו בירור לפני הצבעה, אם הן רוצות. נכון שכל אופציה כזאת יכולה להיות מנוצלת, הרי אני לא יכול לעקוב אחריו. אז הוא יכול סתם לבקש כי הוא רוצה ללכת לשתות כוס קפה חמש דקות וזה נותן לו שהות. אני לא יכול למנוע את זה ממנו. אבל זאת המטרה, לכן אני חושב שצריך לעגן אותה, לקבוע את החובה, אבל מצד שני לתחום אותה במסגרת הזמן הזו.
נאזם בדר
כל מה שאמרת משכנע, אני רק מדבר מניסיון העבר. האם חמש דקות זה זמן מינימום סביר?
היו"ר יריב לוין
כן, כן, זה אפילו הרבה. בדרך כלל נותנים אפילו פחות.
סהר פינטו
ההערה שלי היא בדיוק לעניין הזה. אני חושב שזה נכון לעגן את זה, אני לא חושב שצריך להתייחס פה - - -
היו"ר יריב לוין
אני רוצה להציע חמש דקות כמינימום, כי אתה יודע שהמינימום שניתן היום הוא פחות.
סהר פינטו
הוא שתי דקות, ואין הבדל מבחינתי בין שתי דקות לחמש.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שהמינימום הזה משרת את חברי הכנסת שעומדים מול יושב ראש הוועדה.
ארבל אסטרחן
למה צריך את המכשיר הזה בעצם? כי אם מאפשרים חמש דקות זה לא באמת מאפשר התייעצות סיעתית אלא סתם דחיית הצבעה.
סהר פינטו
נכון, זה מה שיש לי בראש, דוגמה לפעם אחת שבאמת היינו צריכים התייעצות ולא הספיק לנו, לא שתי דקות וגם לא חמש דקות.
היו"ר יריב לוין
סהר, אין לי בעיה. אתה רוצה להוריד את המגבלה? חשבתי שמגבלת הזמן מגינה על זה שלא יגידו: טוב, התייעצות סיעתית דקה - ואז אין כלום.
סהר פינטו
אם זה יהיה עשר דקות זה כבר משהו שיכולים - - -לחמש דקות ושתי דקות אין- - -
היו"ר יריב לוין
מעל חמש דקות זה לא סביר, לא הגיוני.
רונית חייקין
זה הגיוני מאוד. אם באמת זו התייעצות סיעתית, הם לא מספיקים. אני לא מדברת על פיליבסטר.
היו"ר יריב לוין
לא ראיתי שבאת רוצים לעשות איזו התייעצות וביקשו עוד שתי דקות ולא קיבלו. זה לא העניין. אני אומר עוד פעם, לא אכפת. אתם רוצים להוריד את פרק הזמן המינימלי – בבקשה.
רונית חייקין
אני לא מסתכלת רק בעיניים של קואליציה, אני מסתכלת על האופוזיציה. אני כל השנים באופוזיציה, מה לעשות? התחושה היא שחומקים, זה לא נכון. יום אחד אתה פה ויום אחד אתה פה.
היו"ר יריב לוין
אתם רוצים להוריד את הזמן? בסדר, יהיה פחות.
רונית חייקין
אני לא בטוחה שזה נכון להוריד את הזמן.
היו"ר יריב לוין
אני בטוח שזה לא נכון. רונית, אני מנסה לעשות משהו בגדר הסביר. היום כשאומרים התייעצות סיעתית שולחים את האנשים לשתי דקות עד שלוש. אז אני אומר שאכפיל את הזמן, אעשה חמש דקות. לא אצור עכשיו עולם חדש ואגיע לפי ארבעה או פי חמישה. אני אומר, קחי את הנתון הקיים. ביחס לנתון הקיים זה משפר את מצבך.
דב חנין
אם יש באמת צורך בהתייעצות סיעתית זה לא מספיק. אני יודע שמשתמשים בזה - - -
היו"ר יריב לוין
אבל איך אני אדע אם יש באמת? מה, אני בוחן כליות ולב?
דב חנין
לכן השאלה היא מה המטרה. אם המטרה היא לקחת את הקיים ולנסות לעשות בו שיפורים נקודתיים אז מה שאתה אומר הוא נכון. אתה אומר: הקיים הוא בלתי אפשרי לחלוטין, אנחנו לפחות נעשה את זה חמש דקות, לפחות אפשר להרים טלפון. אבל אם המטרה היא, כפי שאני חושב שצריכה להיות המטרה, שאם כבר אנחנו עושים את הארגון מחדש הזה של התקנון לחשוב מחדש על הכלים ולראות מה הם הכלים המתאימים, במקרה שיש באמת התלבטות וויכוח – אני חבר בסיעה של ארבעה אנשים. היה לנו פעם צורך בהתייעצות סיעתית, זה לקח לנו הרבה זמן. אם כבר אתה מגיע למצב כזה שיש עמדות שונות בתוך הסיעה, אתה צריך לפחות כמה דקות להסביר על מה מדובר.
היו"ר יריב לוין
לפי השיטה הזאת צריך לדחות בשבוע. סיעת קדימה, עם 28 חברי כנסת, אם הם רוצים התייעצות סיעתית הם צריכים לקבוע ישיבת סיעה שלמה ואולי גם לשלוח חומרים ואולי גם לעדכן את כולם בכל החידושים שהיו בדיון. אני עוד פעם אומר, אין לי בעיה להוריד את הזמן. המטרה הייתה לתחום, שבכל אופן יהיו פה חמש דקות כי לפעמים צריכים את זה לכל מיני צרכים אחרים – להידברות בין יושב ראש הוועדה לבין מישהו; הידברות בין שני חברי כנסת משתי סיעות אחרות לצורך כל מיני דברים. זה מאפשר לחברי הכנסת להגיד: תנו לנו עוד איזה מרווח זמן לפני ההצבעה לראות מה אנחנו עושים. זה לא אידיאלי, לא מושלם, אבל האיזון - - -
סהר פינטו
מוסכם לעגן את זה. לעניין החמש דקות, נתייעץ ונחזור.
היו"ר יריב לוין
בסדר. לעניין הזמן יש לך שבוע לתת לנו תשובה.
ארבל אסטרחן
"(ב) נקבע בסדר היום כי בסעיף מסוים תהיה הצבעה בלבד, לא תידחה ההצבעה לצורך התייעצות סיעתית." אכן כך היה בפועל – כלומר, נקבע שתהיה הצבעה בלבד ובאמת כך היה, אז אי-אפשר יהיה התייעצות סיעתית.
היו"ר יריב לוין
כן, זה ברור לגמרי. זה סתם מיותר.
ארבל אסטרחן
את ההתייעצות הסיעתית אפשר לבקש על כל נושא, למעט הגבלה אחת שקבועה בהמשך, כאשר ועדת הכנסת דנה בעניינים שבסמכות שלה לדון כגוף מעין שיפוטי, בענייני חסינות וכו'. שם כתוב במפורש שלא ניתן יהיה לקיים התייעצות סיעתית כי זו הצבעה אישית.

סעיף 16 – רביזיה, דיון מחדש. זה סעיף שקיים היום בתקנון.
היו"ר יריב לוין
כאן אעיר שחבר הכנסת גפני ביקש להשתתף. שיפמן, אנחנו נדון בזה, נראה לאן מגיעים. יש לכם את האופציה, אם יהיו לחבר הכנסת גפני הערות, להביא אותן, בין אתה ובין הוא, בישיבה הבאה ונעשה התאמות, אם יהיה בזה צורך.
ארבל אסטרחן
"(א) החליטה ועדה בנושא מסוים, רשאים חברי כנסת, שר או סגן שר בענייני המשרד שבו הוא מכהן לבקש מיושב ראש הוועדה שהוועדה תדון מחדש בהחלטה שהתקבלה, כל עוד ההחלטה לא הונחה על שולחן הכנסת" – זה מה שכתוב היום, ופה יש תוספת שהיא ברורה – "נמסרה לכנסת או נחתמה, לפי העניין." זאת אומרת, זו כל החלטה של ועדה.
קריאה
זה כולל גם את ממלא המקום? עכשיו רק החברים הקבועים יכולים לבקש דיון מחדש.
ארבל אסטרחן
אני לא יודעת למה את אומרת את זה, אבל זה לא המצב היום וזה לא המצב המוצע.
דב חנין
זה לא המצב היום, זה לא רק החברים הקבועים.
ארבל אסטרחן
פה זה לא רק חבר ועדה, זה כל חבר כנסת. אבל גם היום ממלא מקום יכול. פה הציע יושב ראש ועדת החוקה שההודעה תהיה בעל-פה בזמן הישיבה או אחר כך בכתב.
היו"ר יריב לוין
אני לא רואה בזה שום בעיה.
ארבל אסטרחן
ולהבהיר שפקיד לא יכול בשם שר – אני חושבת שזה ברור, כי זה לא כתוב. בהסתייגויות, למשל, כתבנו במפורש שפקיד יכול.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז. אז אנחנו אומרים את זה לפרוטוקול וזו תהיה הפרשנות שלכם, בהנחה שתתעורר טענה או שאלה כזו.
ארבל אסטרחן
נוסיף שזה יהיה בישיבה.
סהר פינטו
בעניין סגן שר ושר זה קיים גם היום?
היו"ר יריב לוין
לא, זה לא קיים, אבל עשינו את זה באופן אחיד לאורך כל הקו. מבחינת הייצוג של הממשלה, לאורך כל התהליך של התקנון, בכל התחנות, עשינו את זה באופן אחיד כדי שלא יהיה מצב מסוים שבו סגן השר כן יכול או לא יכול.
סהר פינטו
זה נכון ששר יבקש רביזיה בוועדה?
היו"ר יריב לוין
כן, אפשרי.
דב חנין
זה קורה גם היום. האבחנה היחידה לעומת התקנון של היום נוגעת לגבי שרים שאינם חברי כנסת. אבל כל סגני השרים הם ממילא חברי כנסת, ושרים שהם חברי כנסת גם היום ממילא יכולים להגיש רביזיה, והם מגישים רביזיה.
היו"ר יריב לוין
אתה קובע כלל – למשל, שגם שר המשפטים יכול, כי הוא לא חבר כנסת. הכלל אומר שחבר כנסת, שר או סגן שר בענייני המשרד. את זה עשינו לאורך כל הקו כמהלך אחיד, והוא גם נכון. הוא הגיוני.
ארבל אסטרחן
אז פה נוסיף שאם הבקשה נמסרה אחרי הישיבה זה יהיה בכתב. הציע פה דודו רותם לקצוב זמן, כמה זמן אחרי הישיבה - - -
היו"ר יריב לוין
לא, בגלל שהיושב ראש שולט בתהליך של החתימה ושל הדברים האלה. הוא יכול פשוט להניח, אם הוא רוצה לגמור או לשים קו. להיפך, זה ייצור מצב שמצד אחד החוק לא הונח ומצד שני עבר הזמן כדי לעשות את - - -
רונית חייקין
שימהר להניח אז לא יגישו נגדו - - -
היו"ר יריב לוין
כשצריך עושים את זה. ודאי.
אברהם מיכאלי
מה פירוש נחתמה?
היו"ר יריב לוין
נחתמה זה כשאתה חותם על המכתב. יש דברים שאתה צריך לחתום עליהם, לא להניח. יש מכתב, למשל, שמודיע שוועדת הכנסת החליטה לקבוע ועדה X או Y. דברים מהסוג הזה.
סהר פינטו
מה שקובע זה ההנחה.
היו"ר יריב לוין
אתן לך דוגמה. החלטת שכר חברי הכנסת שקיבלנו, היא נכנסת לתוקף ברגע שאני חותם על המכתב. אז כבר אי-אפשר להגיש רביזיה.
ארבל אסטרחן
לא, היא בתוקף עם הפרסום, אבל אי-אפשר להגיש רביזיה - -
היו"ר יריב לוין
- - ברגע שחתמתי. אז ברגע שהביאו לי חתמתי - - -
אברהם מיכאלי
נוסח שהיועצות המשפטיות כותבות או מנהלות הוועדה כותבות.
ארבל אסטרחן
הצעת חוק, למשל, זה עד שמונחת על שולחן הכנסת.
היו"ר יריב לוין
איפה שזו הנחה מה שקובע זו ההנחה. בדברים שלא צריך להניח אותם - - -
ארבל אסטרחן
אם זו הודעה למליאה, כמו קביעת ועדה, זה השעה שבה יושב ראש ועדת הכנסת מוסר את זה למליאה. אם זה משהו שהוא רק חותם עליו, כמו החלטת שכר - מאז שהוא חותם.
סהר פינטו
יש דברים שדורשים גם חתימה וגם הנחה?
ארבל אסטרחן
אם זה משהו שצריך להיות מונח אז ברור שזה עד שזה מונח. אני חושבת שזה ברור מכאן.
היו"ר יריב לוין
אפשר לפרט. אפשר להגיד: בהחלטה שטעונה מסירת הודעה לכנסת – כל עוד לא נמסרה הודעה; בהחלטה הטעונה חתימה בלבד – כל עוד לא נחתמה. אפשר לעשות את זה כך, מה הבעיה?
סהר פינטו
ארבל, אפשר אולי ללכת בכיוון הזה יותר פשוט. שזה יהי:ה כל עוד לא הונחה על שולחן הכנסת; בהחלטה שאינה טעונה הנחה - - - שזה יהיה כאשר נמסרה או נחתמה, לפי העניין. אז יש אבחנה ברורה בין מה שמונח ובין מה - - -
היו"ר יריב לוין
לא נודיע לכל חברי הכנסת על כל מכתב שנחתם פה.
ארבל אסטרחן
אפשר לעשות מה שסהר הציע: כל עוד לא הונחה; ואם אינה מונחת על שולחן הכנסת – כל עוד לא נמסרה לכנסת או נחתמה, לפי העניין. זה עושה אבחנה. אז הוספנו את זה והוספנו שאפשר אחרי הישיבה בכתב. אמרנו בעל-פה שפקיד לא יכול לבקש.
היו"ר יריב לוין
זאת הפרשנות הברורה, אבל אנחנו מבהירים אותה לפרוטוקול אם אי-פעם הנושא הזה יעלה.
ארבל אסטרחן
בסדר. "(ב) התבקש דיון מחדש בהחלטה כאמור בסעיף קטן (א), לא תונח ההחלטה על שולחן הכנסת, לא תימסר לכנסת או לא תיחתם, לפי העניין, והיא תהיה בתוקף כל עוד הבקשה לדיון מחדש תלויה ועומדת."
היו"ר יריב לוין
זה ברור.
ארבל אסטרחן
"(ג) יושב ראש הוועדה יעמיד להצבעה את השאלה האם לדון מחדש בהחלטה שהתקבלה, במועד שיקבע, ובלבד" – ופה אנחנו מעגנים את הנוהג החדש שקבע היועץ המשפטי – "שחלפו לפחות 30 דקות מעת שנמסרה לחברי הוועדה הודעה על קביעת הבקשה לדיון מחדש בסדר היום של הוועדה".
היו"ר יריב לוין
זה ברור וזה טוב שזה ככה. זה סדר טוב שעשינו בקדנציה הזאת, וטוב שכך.
ארבל אסטרחן
פה העיר יושב ראש ועדת החוקה: חובה שמישהו יבוא לנמק, או מי שביקש את הרביזיה או חבר כנסת אחר.
היו"ר יריב לוין
אין בעיה, אני מסכים. הוא מסמיך מישהו מטעמו שינמק, זה לא חייב להיות הוא.
ארבל אסטרחן
האם צריך להגיד מה קורה אם הוא לא בא?
היו"ר יריב לוין
יראו את הבקשה כאילו נדחתה, כי אם הוא משך אותה זה מאפשר לו להגיש אותה מחדש שתי דקות אחר כך. זו בטח לא הכוונה.
ארבל אסטרחן
אז נגיד שמי שהגיש את הבקשה או חבר כנסת אחר שיבקש - - -
רונית חייקין
מסיעתו.
היו"ר יריב לוין
לא מסיעתו, שיסמיך מי שהוא רוצה. את רוצה רק מסיעתו, שאת עם שלושה חברי כנסת תהיי מוגבלת? זה סתם מגביל אותך. את עובדת הפוך לאינטרס שלך.
רונית חייקין
אני חושבת בקול.
ארבל אסטרחן
בחקיקה, למשל, אמרנו שיוזם הצעת חוק רשאי להסמיך חבר כנסת אחר. אז גם פה אפשר להסמיך חבר כנסת, שר או סגן שר אחר להציג את זה. מי שביקש או מי שהוא הסמיך לא הגיעו – יראו את הבקשה כאילו נדחתה.
היו"ר יריב לוין
נכון.
נאזם בדר
אבל לא סגן שר אחר? קבעת רק סגן שר לענייני משרדו.
ארבל אסטרחן
סגן השר הגיש בענייני משרדו, אבל הוא מסמיך מישהו אחר לנמק.
היו"ר יריב לוין
בסדר גמור. הוא יכול תמיד יכול להסמיך את יושב ראש הוועדה.
סהר פינטו
מכריחים לבוא לנמק – אני מציע לעגן קודם את הזכות שיש למי שהגיש את הרביזיה לנמק אותה.
ארבל אסטרחן
הוא או מי שהוא הסמיך.
סהר פינטו
אבל זה לא כתוב.
ארבל אסטרחן
זה מה שאמרתי עכשיו, שמי שהגיש את הרביזיה יבוא לנמק, והוא רשאי להסמיך חבר כנסת, שר או סגן שר אחר.

"(ד) החליטה הוועדה לקבל בקשה לדון מחדש, תקיים דיון כאמור והחלטתה הקודמת בטלה; דחתה הוועדה בקשה לדון מחדש, תהא החלטתה הקודמת בתוקף."
דב חנין
אני רק רוצה שיהיה ברור הנוסח, כי לא הקראת לנו נוסח - אני מתנצל, אני חוזר לסעיף קטן (ג) - ברור מהנוסח שמי שביקש את הדיון מחדש רשאי לנמק אותו.
היו"ר יריב לוין
התשובה היא כן, צריך להיות כתוב במפורש. אין ויכוח.
ארבל אסטרחן
אגיד את זה בשביל שיהיה ברור: מי שביקש רשאי לנמק, ואמרנו שהוא רשאי להסמיך שר, סגן שר או חבר כנסת אחר - - -
היו"ר יריב לוין
הוא לא רשאי לנמק, הוא זכאי לנמק. בעצם זה בסדר, זה אותו דבר.
ארבל אסטרחן
בעצם אנחנו צריכים להגיד שהוא ינמק, לא "רשאי", כי אמרנו שאם הוא לא יגיע רואים את זה כאילו נדחה.
רונית חייקין
אבל אם הוא בא והוא לא רוצה לנמק אז הוא לא מנמק, יש הצבעה.
דב חנין
רשאי לנמק, אבל אם הוא לא מתייצב או מישהו אחר מטעמו לא מתייצב - - -
רונית חייקין
אבל הוא יכול לבוא ורק לבקש. יש לי שאלה, נניח שהקואליציה מבקשת רביזיה כדי לדפוק אותךי, שאני לא אגיש, ואז היא לא באה וזה נדחה. זה מונע ממני להגיש רביזיה עניינית.
היו"ר יריב לוין
את צודקת, הערה נכונה מאוד.
ארבל אסטרחן
את יכולה גם להגיד רביזיה.
היו"ר יריב לוין
לא, לא. זו הערה נכונה מאוד.
ארבל אסטרחן
זה לא מונע. כתוב לנו בסעיף (ה) שהוועדה תצביע פעם אחת. שני חברי כנסת יכולים לבקש רביזיה על החלטה.
עליזה בראשי
זה אף פעם לא היה.
ארבל אסטרחן
לא היה בזה צורך.
עליזה בראשי
תמיד הייתה רביזיה אחת.
רונית חייקין
אבל תמיד היה ברור שמגישים רק רביזיה אחת. עכשיו את כותבת את זה, אז צריך לפרט את זה.
ארבל אסטרחן
כמה יכולים להגיש, הצבעה תהיה רק אחת.
עליזה בראשי
אז יגישו עשר רביזיות, זה לא יסתיים.
היו"ר יריב לוין
ממש לא. הסיכום והמצב צריך להיות כזה: קודם כול, אפשר להגיש רק רביזיה אחת ולא עשר רביזיות, כי אחרת עשרה אנשים צריכים וזה לא ילך. לא פותחים את הדיון מההתחלה. מאחר שכך המצב, ובהתאם להערה הנכונה של רונית, אז אי-אפשר לקבוע שהרביזיה נדחתה מאליה אם אדם לא הגיע לנמק משום שאז זה יחסום את האפשרות של אחרים להגיש רביזיה.
הייתי אפילו קובע כלל הפוך – אם נמשכה הרביזיה או אדם לא הגיש, תהיה אפשרות לחבר כנסת אחר לבקש לקיים את ההצבעה על הרביזיה בכל מקרה.
אורית רימוק
אז צריך ליידע על זה.
היו"ר יריב לוין
ודאי, זה ברור.
אורית רימוק
זו כאילו רביזיה נוספת.
היו"ר יריב לוין
לא, לא. הכלל הוא כלל מאוד פשוט - ברגע שהוגשה רביזיה צריך לזמן ישיבה בהודעה לחברי הוועדה על הצבעה על הרביזיה. בהנחה שנמשכה הבקשה לרביזיה או חבר הכנסת לא הגיע, הישיבה תתקיים ויודיע יושב ראש הישיבה שהבקשה נמשכה. אם מישהו מעוניין בכל זאת לקיים עליה הצבעה – תתקיים עליה הצבעה. אם לא יהיה אדם שמעוניין בזה – העניין נגמר.
ארבל אסטרחן
גומרים ישיבה, מישהו מבקש רביזיה ואתה רוצה לקבוע את זה לעוד שבועיים. עוד לא קבעת מועד. אחרי שעה הוא בא ואומר שבעצם הוא מתחרט.
היו"ר יריב לוין
אגיד לך ממה אני פוחד. הוא יתחרט והשני יבוא במקומו, ניכנס למסלול שאין לו סוף. מוכרחים לשים שלב גמר לפרשה הזאת.
רונית חייקין
אבל תבין שזה כלי בידי הקואליציה לא להגיש - - -
היו"ר יריב לוין
זה ברור. חייב להיות מצב שאי-אפשר למנוע קיום הצבעה על רביזיה מצד אחד ומצד שני, לשים קו גבול לזמן בצורה כזאת שזה לא יימשך ללא גבול.
ארבל אסטרחן
אם נאפשר להגיש רביזיה ליותר מחבר כנסת אחד אבל רק הראשון יוכל לנמק, אז אם אחד יחזור בו השניה עדיין נשארת.
רונית חייקין
אבל אולי השני לא הגיע כי הוא יודע שהראשון - - -
משה שיפמן
אל"ף, זה קיים היום.
היו"ר יריב לוין
כן, אבל ההצבעה עליהן היא אחת.
ירדנה מלר-הורוביץ
זו תמיד הצבעה אחת.
אתי בן-יוסף
אבל אם הראשון מושך את הרביזיה, השני יוכל להגיש.
ארבל אסטרחן
נכון, אני לא רואה עם זה בעיה. ההצבעה תהיה אחת, ואז אם הראשון לא בא אנחנו יכולים להשאיר את ההוראה שאם הוא לא בא יראו כאילו נדחתה, אבל אם השני הגיש אז הרביזיה שלו קיימת.
עליזה בראשי
אז כל אלה שהגישו רביזיה ינמקו?
היו"ר יריב לוין
לא, רק הראשון ינמק.
אתי בן-יוסף
אפילו אם הם 20, אחד ינמק.
ארבל אסטרחן
רק הראשון ינמק. אנסח את זה לישיבה הבאה.
היו"ר יריב לוין
אז פה צריך ניסוח שיבהיר את העקרונות הבאים: 1. אפשר להגיש כמה רביזיות. 2. רק הראשון שביקש זכאי לנמק. 3. יש רק הצבעה אחת. 4. פה לא כל כך ברור לי מה התשובה – אם הייתה רביזיה ונמשכה - השני מנמק; ואם הייתה רק אחת - אז אין.
ארבל אסטרחן
כן, מה שיש היום. השינוי הוא בגלל שאמרנו שמי שלא התייצב רואים את הרביזיה שלו כנדחתה, אבל אם יש שני - - -
היו"ר יריב לוין
הרי תמיד היושב ראש יכול בעצמו להגיש רביזיה ואז הוא שם סוף למרוץ הזה.
וילמה מאור
אז נשארת הבעיה שהיא העלתה. אמרנו שאם חבר הכנסת הראשון לא הגיע השני ינמק. כולם מהליכוד וכולם - - -
היו"ר יריב לוין
אז אם היא רוצה רביזיה – שתגיש.
ארבל אסטרחן
אם היא לא הגישה והם לא באו אז הרביזיה נדחתה.
רונית חייקין
תנסחי ונחשוב עד השבוע הבא עוד פעם.
ארבל אסטרחן
אנחנו אומרים בסעיף (ה) שוועדה תצביע – זה תואם את מה שאמרנו עכשיו – על בקשה לדון במחדש בהחלטה שהתקבלה בנושא מסוים פעם אחת בלבד, אף אם התבקשה על-ידי כמה מבקשים.
אני תוהה מה זה נושא. נושא זה הנושא שעל סדר-היום. זאת אומרת, חוק מסוים או משהו כזה. אי-אפשר על כל סעיף בחוק לבקש רביזיה.
היו"ר יריב לוין
לא, לא, זה ברור.
ארבל אסטרחן
אבל אם היו הצבעות במועדים שונים על פרקים שונים בחוק – לפעמים בחוקים גדולים עושים את זה - אז כן אפשר לעשות.
סהר פינטו
בחוק התכנון והבנייה, למשל, כל פרק - - -
ארבל אסטרחן
אבל אמרנו שאם בישיבה אחת מצביעים על עשרה סעיפי חוק לא יבקשו על כל אחד רביזיה, כי הנושא שעל סדר-היום זה היום החוק של אותו יום. לא כל כך ידעתי איך להבהיר את הדבר.
אורית רימוק
ארבל, אם מישהו משך את הרביזיה היושב צריך לכנס את הישיבה?
ארבל אסטרחן
לא, זה ירד. אם מישהו משך אז אין רביזיה. אבל כמה יכולים לבקש, אז אם מישהו אחר גם ביקש - - -
היו"ר יריב לוין
אגיד לך מה אני מציע כדי לחתוך את זה – אני לא יודע איך בדיוק אפשר לנסח את זה. הכלל יהיה שעל כל נושא אפשר לעשות פעם אחת, אבל אם התקיימו בעניינו של אותו נושא הצבעות במספר ישיבות, אז אפשר יהיה ביחס לכל מועד לקיים רביזיה אחת נפרדת.
נאזם בדר
כלומר הדגש הוא על ישיבה.
היו"ר יריב לוין
כן, אני חושב שזה הגיוני.
ארבל אסטרחן
בסדר, אראה איך אנסח.
היו"ר יריב לוין
כן, שילוב של שני הדברים, ואז אם חילקו חוק לפרקים והצביעו על כל פרק בנפרד אז אפשר לקיים על סדרת פרקים שהייתה בישיבה מסוימת רביזיה.
ארבל אסטרחן
יש הערה של חבר הכנסת גפני, אתה רוצה להעלות את זה היום או בישיבה הבאה?
משה שיפמן
אני לא יודע למה את מתכוונת, יש לו הרבה הערות.
היו"ר יריב לוין
אין לנו כבר זמן. נדחה לישיבה הבאה, ואם חבר הכנסת גפני יוכל להיות כאן אז זה כמובן יהיה טוב, ואם לא – אז אתה תייצג אותו.
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:17.>

קוד המקור של הנתונים