ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/02/2012

חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון מס' 4), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
13/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 642 >
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ' בשבט התשע"ב (13 בפברואר 2012), שעה 11:30
סדר היום
<הצעת חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון מס' 4) (הגבלות לאחר פרישה מרשויות אכיפת חוק או איסוף מודיעין), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
עו"ד דין ליבנה - עוזר ראשי - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד חיים אמיגה - ע' יועמ"ש, המשרד לבטחון פנים

סנ"צ עו"ד אלעזר כהנא - יועמ"ש, המשרד לבטחון פנים

עו"ד אביתר טסלר - הלשכה המשפטית, נציבות שירות המדינה
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
<הצעת חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון מס' 4)>
(הגבלות לאחר פרישה מרשויות אכיפת חוק או איסוף מודיעין), התשע"א-2011
היו"ר חיים כץ
עדיין בוקר, יום שני בשבוע, כ' בשבט, 13.2.2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא: "הצעת חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון מס' 4) (הגבלות לאחר פרישה מרשויות אכיפת חוק או איסוף מודיעין), התשע"א-2011.

בישיבה הקודמת דנו ונשארו שלוש מחלוקות, אם אני לא טועה. אמרנו שהיועצים המשפטיים של הוועדה יישבו איתכם ויראו, ואמרה לי היועצת המשפטית שהגעתם לסיכומים ולהסכמות. אז אנחנו ניגע במחלוקות שהיו מאחר שאת שאר החוק הקראנו.
נועה בן שבת
עניין ראשון הוא בסעיף 5א, שעכשיו הוא 5(א1). הנושא הוא רשימת התפקידים שעליהם יחולו הגבלות או איסורים בהתאם להוראות לפי החוק. השאלה הייתה האם רשימת התפקידים תיקבע באישור הוועדה או לא. מכיוון שנדרש אישור הוועדה אנחנו מביאים כאן מנגנון שדורש את אישור הוועדה, אבל במנגנון מקוצר כי הטענה היא שרשימת התפקידים היא משהו שהממשלה מגבשת וקובעת לפי הצרכים השונים של רשויות אכיפת החוק. כך לפי מה שמוצע פה, הצו יונח על שולחן הוועדה במשך 14 ימים. אם בתוך התקופה הזאת מבקש אחד מחברי הוועדה לדון ברשימה הוועדה רשאית לקיים דיון בצו ולהחליט בו בתוך 14 ימים. היא יכולה להחליט לאשר, והיא יכולה, כמובן, להחליט לא לאשר. אבל אם לא התבקש דיון או לא התקיים דיון יראו אותו כאילו אושר- -
היו"ר חיים כץ
הוא יאושר אוטומטית.
נועה בן שבת
- - גם יראו אותו כך אם חבר כנסת אומר שיש כמה תפקידים שלא נראים לו בתוך הרשימה. אז שאר הרשימה שהוא לא התבקש לדון בה – מאושרת מידית וממשיכים לדון רק במה שהוא ביקש. יש פה גם התאמה לגבי הפגרות שמועד ההארכה מוכפל, והדיון יכול להתקיים תוך 14 ימים מתום הפגרה.
נושא נוסף שהיה במחלוקת
היה פה עניין שביקשנו להעלות את האפשרות לעיין במידע שגילויו עלול לפגוע במדינה, במעמד צד אחד בלבד, בלי להראות את תוכנו לאותו מבקש – לקבוע את זה בחוק. נעשה הסדר שקובע את העיקרון. העיקרון הוא בחוק, אבל ההוראות, התקנות, הכללים והתנאים לכך ייקבעו בתקנות שיקבע שר המשפטים באישור הוועדה.

הנושא השלישי נמצא בסעיף 6 לחוק. פה השאלה היא מהו מידע חסוי, וגם פה יש הבהרה מהו מידע חסוי. אם נקרא את הסעיפים אפשר יהיה לראות. רק את הסעיפים האלה כי שאר הסעיפים הוקראו ואושרו.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.
נועה בן שבת
הקראה: 5א(א1) צו כאמור בסעיף קטן (א) טעון אישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לפי הוראות סעיף קטן זה;

(1) צו רשימת התפקידים שנקבע לפי סעיף קטן (א) יונח על שולחן ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת במשך 14 ימים;

(2) ביקש אחד מחברי הוועדה במהלך התקופה האמורה בפסקה (1) לדון בצו או בחלק מרשימת התפקידים שבו, רשאית הוועדה לקיים דיון בצו או בחלק מרשימת התפקידים, לפי העניין, בתוך 14 ימים מיום הבקשה;

(3) לא התבקש דיון או לא התקיים דיון כאמור בפסקה (2), יראו את הצו כאילו אושר; התבקש דיון כאמור בפסקה (2) רק לגבי חלק מרשימת התפקידים שבצו, יראו את יתרת הרשימה שלא התבקש לדון בה כאילו אושרה בתום התקופה האמורה בפסקה (1).

(4) הונח צו רשימת התפקידים על שולחן הוועדה כאמור בפסקה (1) בתקופת פגרת הכנסת או ב-14 הימים שקדמו לסיום כנס של הכנסת, תוכפל התקופה האמורה באותה פסקה, ואם התבקש דיון בצו או בחלק מרשימת התפקידים כאמור בפסקה (2), יתקיים הדיון לא יאוחר מתום 14 ימים מתום הפגרה.
היו"ר חיים כץ
עוברים לעמוד 6.

<נועה בן שבת>
5ג(ב1) הוועדה רשאית לעיין במידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בעניין ציבורי חשוב אחר, שלא בנוכחות המבקש או בא כוחו ומבלי לגלות להם את תוכנו, בנסיבות ולפי תנאים וכללים שיקבע שר המשפטים באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, לרבות לעניין הודעה על החלטה לעיין במידע, הגשת תמצית המידע בפני המבקש והתחשבות במידע חסוי שהוחלט על גילויו.

אלה שלושת הדברים שצריך להסדיר. למשל אם הוועדה החליטה לא לגלות את המידע, וזה מידע חסוי, אז מה עושים הלאה.
היו"ר חיים כץ
עוברים לעמוד 8.
נועה בן שבת
614א(א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 14 הוועדה לא תיתן לפורש שמילא תפקיד ברשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין היתר או פטור כאמור בסעיף 5ג(א), אלא אם כן נוכחה כי לא קיים חשש שמתן ההיתר או הפטור כאמור יביא לחשיפה של מידע שאליו נחשף הפורש במהלך שירותו באותה רשות ושגילויו עלול לשבש את פעילותה התקינה של רשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין או לגלות את דרכי פעולתה ומקורותיה או שגילויו עלול לגרום לסיכון או לפגיעה בחיי אדם, שאליו נחשף הפורש במהלך שירותו באותה רשות.
היו"ר חיים כץ
יש למישהו הערות? אין לאף אחד. אם כך, אנחנו גמרנו להקריא את החוק והגענו להסכמות, ואנחנו נצביע על החוק. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד הצעת החוק – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק אושרה.
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שנמצאים פה בוועדה, ויש להם אישור להצביע – אישרו. הוועדה מאשרת את הצעת חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) כהכנה לקריאה שנייה ושלישית. אני מקווה שבימים הקרובים היא תעבור במליאה, והמליאה תאשר אותה, והחוק יירשם בספר החוקים של מדינת ישראל. אני מקווה שישתמשו בו היטב. תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 12:00.>

קוד המקור של הנתונים