ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/02/2012

תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה ומיתקני מי שתיה), תשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב רביעי

*
פרוטוקול מס' 500
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, י"ד בשבט התשע"ב (07 בפברואר 2012), שעה 11:00
סדר היום
תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), תשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
מוזמנים
אינג' שלום גולדברגר - מהנדס ראשי ארצי, משרד הבריאות

עירית הן - מהנדסת ארצית מי שתייה, משרד הבריאות

עו"ד אילנה מישר - סגנית היועצת המשפטית, משרד הבריאות

אלון זסק - ראש אגף מים ונחלים, המשרד להגנת הסביבה

עו"ד ליאורה עופרי - המשרד להגנת הסביבה

אביטל דרור-אברהם - מנהלת אגף ייעוץ משק מים, משרד האנרגיה והמים

ורד ספיר חוף - האגף לתכנון נושאי, מינהל התכנון, משרד הפנים

עדי חכמון - רפרנטית מים, אגף התקציבים, משרד האוצר

ד"ר הראל גל - ממונה טיפול במים, רשות המים

עו"ד שי בוזגלו - הלשכה המשפטית, רשות המים

אברהם טנא - מנהל אגף התפלה, רשות המים

עמיר שקרוב - ראש אגף כלכלה, רשות המים

אורי שור - דובר רשות המים

ד"ר ברכה לימוני-רליס - מנהלת יחידת רשות המים, חברת מקורות

מירב מגל - מהנדסת הגנת הסביבה, חברת מקורות

אורלי אברהם - מנהלת מחלקת בקרת איכות מים, חברת מקורות

משה אבנון - מרכז תחום מים, ביוב וניקוז, מרכז השלטון המקומי

פרופ' אבנר עדין - ראש טכנולוגיות מים ויו"ר הוועדה לתקנות איכות מי השתייה, האוניברסיטה העברית

רמי הלפרין - מרכז, הוועדה לתקנות איכות מי השתייה

עו"ד אלי בן-ארי - יועץ משפטי, אדם טבע ודין

שרית כספי אורון - מדענית מים, אדם טבע ודין

פיליס פוזי - סמנכ"לית רגולציה ואסטרטגיה, אטלנטיום טכנולוגיות בע"מ

עדין רענן - מנכ"ל, עדין אחזקות בע"מ

שירי בס ספקטור - מרכז המחקר והמידע, הכנסת
ייעוץ משפטי
מיכל גולדברג
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
הדר אביב

תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), התשע"א-2011
היו"ר אמנון כהן
שלום לכולם, אני פותח את הדיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא על סדר-היום: תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה).

אנחנו מקיימים היום דיון שני בנושא הזה. בדיון הקודם שמענו באופן כללי לגבי התקנות ומה הולכים להסדיר, ושמענו גם תגובות מכל המשלחות שהיו כאן בדיון. שלחנו את הגופים להתנהל ביחד, לבדוק אם יש דברים שאפשר להסדיר בהבנות הדדיות, ואני שמח שבחלק מהדברים ישבו ודנו. יש לנו נושא אחד פתוח, נושא הוספת מגנזיום, שנמצא בדיון לא אצלנו. הנושא הזה עדיין לא טופל עד הסוף, אבל הוא לא מפריע לנו להמשך הדיון.

אני ביקשתי ממרכז המחקר והמידע להכין חומר לגבי ההשלכות, לגבי בריאות העם, לגבי תקציב. הם הכינו כבר את המסמך, אבל אנחנו לא נוגעים בו כרגע כי אנחנו רוצים להתחיל לקרוא את התקנות ולהתקדם, ולשמוע מהן ההבנות שהושגו בין המשלחות שדיברו והעלו את הבעיות שלהן – משרדי הממשלה, חברת "מקורות" ורשות המים.

מי מקריא מטעם הממשלה את התקנות? בבקשה, גברתי. מה שמך לפרוטוקול?
אילנה מישר
עורכת-דין אילנה מישר ממשרד הבריאות.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה גברתי, נתחיל לקרוא.
אילנה מישר
"תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה ומיתקני מי שתיה), התשע"ב – 2012

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 52ב ו- 62ב(ב) לפקודת בריאות העם, 11940 (להלן - הפקודה), בהתייעצות עם שר החקלאות לפי סעיף 52ב(א)(5) לפקודה, ולפי סעיף 10(א) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-19682, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת3 וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-41997, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א' – מטרה, הגדרות וחובות ספק

מטרה

1.
מטרת תקנות אלה היא להגן על בריאות הציבור באמצעות קביעת איכות תברואית גבוהה של מי השתיה, תנאים והוראות בכל הנוגע למקורות מי שתיה, מיתקני הפקת מים ומערכות אספקת מים, הוראות בנוגע לטיפול במים ובקרה על איכותם וכן חובות דיווח ופרסום, והכל בין השאר, באמצעות הטלת חיובים וקביעת הוראות בהתאם להוראות תקנות אלה."
היו"ר אמנון כהן
תסבירי, בבקשה.
אילנה מישר
הסעיף הזה הוא סעיף מטרה.
היו"ר אמנון כהן
למישהו יש הערה לגבי סעיף המטרה עצמו? ממשיכים: הגדרות.
אילנה מישר
"הגדרות
2.
בתקנות אלה -"בדיקה" – בדיקה במי שתיה הנערכת במעבדה מוכרת בשיטה שאישר המנהל – שנקבעה בספר, בשיטת EPA או שיטה אחרת;"בדיקה כימית" – בדיקה לגילוי וכימות אחד או יותר מהגורמים המפורטים בתוספות הראשונה, השנייה, החמישית והשישית;"בדיקה מיקרוביאלית" – בדיקה לגילוי וכימות חיידקי קוליפורם;"בדיקה מיקרוביאלית מלאה" – בדיקה לגילוי וכימות חיידקי קוליפורם, חיידקי קוליפורם צואתיים, חיידקי סטרפטוקוקוס צואתיים וספירה כללית של חיידקים;"בדיקה מיקרוביאלית חוזרת" – בדיקה לגילוי וכימות חיידקי קוליפורם, וכן חיידקי קוליפורם צואתיים או, אם דרשה זאת רשות הבריאות - חיידקי אשריכיה קולי Escherichia coli (E. coli);"גורם" – יסוד, תכונה, תרכובת או מיקרואורגניזם;"דיגום" – נטילת דגימת מים והעברתה למעבדה מוכרת או למעבדה
אחרת כפי
שהורה המנהל לשם עריכת בדיקה;

"דיגום חוזר" – דיגום מאותה נקודה שבה בבדיקה מיקרוביאלית, נתגלתה תוצאה החורגת מהקבוע בתקנה 4, בתוך 24 שעות מעת שהמעבדה גילתה את התוצאה החריגה;"הספר" –המהדורה האחרונה של הספר Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, בעריכת ובהוצאת American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, שעותק ממנו מופקד בספריה לרפואה ציבורית על שם ד"ר ש. זימן במשרד הבריאות, ירושלים, וזמין לעיון הציבור בשעות העבודה;"התפלה" – תהליך המיועד להוציא מלחים או מינרלים המומסים

במים;"זיהום מים" או "זיהום מי שתיה"– חריגה מהאיכות הנדרשת לפי תקנה 4(1) או 4(2) או שינוי בתכונותיהם של מים מבחינה פיסקלית, כימית, אורגנולפטית, ביולוגית, בקטריולוגית, רדיואקטיבית או אחרת, או הימצאות כל גורם אחר העלול לסכן את בריאות הציבור;"חוק המים" – חוק המים, התשי"ט-51959;"טיפול במים" – כל תהליך הנועד לשפר את איכותם התברואית של מים, או להתאימם למי שתיה, או למנוע או לצמצם גורמים העלולים לפגוע באיכותם התברואית;"טכנולוגיה זמינה הטובה ביותר" (Best available technology – BAT) –

הטכנולוגיה והאמצעים המתקדמים והטובים ביותר לטיפול במים ולשיפור איכותם התברואית ולמניעה או צמצום מרבי של הגורמים העלולים לפגוע באיכותם התברואית, והזמינים באורח סביר אף אם טרם יושמו בישראל;"מי גלם" – מים הנועדים, לאחר טיפול, להפוך למי שתיה;"מי שתיה" – כהגדרתם בפקודה;"מיתקן הפקה" – מערכת לשאיבת מי גלם ממקור מים;"מיתקן מים עיליים" – מיתקן הפקה השואב את מימיו מ: ים, אגם, נהר, נחל, מעיין או מקווה מים, בין טבעי ובין מוסדר ומותקן, שמימיו נתפסים בקרבת פני הקרקע או לאחר שפרצו אל פני הקרקע;"מיתקן מי תהום" – מיתקן הפקה השואב את מימיו ממקווה מים תחתי;"מיתקן טיפול" – מערכת או תהליך המיועדים לטיפול במים;"מנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה, כולן או מקצתן, מבין עובדי משרדו;"מעבדה מוכרת" או "מעבדה"– מעבדה שהכיר בה המנהל לעניין תקנות אלה, כולן או מקצתן;"מערכת אספקת מים" – מערכת הכוללת, בין היתר, את המרכיבים להלן או חלק מהם – מיתקן שאיבה, מיתקן טיפול במים, הובלה, מדידה, אגירה או ניטור של מים ולמעט מיתקן הפקה;"מערכת מים ראשית" – מערכת אספקת מים המובילה מי שתיה מספק אחד לספק אחר;"מקור מים" או "מקור מי שתיה" – מעיינות, נחלים, נהרות, אגמים ושאר זרמים ומקווים של מים, בין עיליים ובין תחתיים, בין טבעיים ובין מוסדרים ומותקנים, בין שהמים נובעים או זורמים או עומדים בהם תמיד או לפרקים, לרבות מי ים המיועדים להתפלה ולמעט מי ניקוז, מי שופכין ומי קולחין;"ניטור" – לרבות דיגום, בדיקה, פענוח תוצאות ודיווח, לפי העניין;"נקודת כניסה" – נקודה בה המים עוברים ממערכת אספקת מים המוחזקת בידי ספק מסוים למערכת אספקת מים המוחזקת בידי ספק אחר;"ספק" או "ספק מים" – כל המספק מי שתיה באמצעות מערכת אספקת מים או מיתקן הפקה לספק אחר או לצרכן מים, לרבות בעל רישיון הפקה לפי סעיף 23 לחוק המים, או מי שחלה עליו חובה לקבל רישיון כאמור וכן רשות מקומית;"סקר תברואי" –פעולות לגילוי הגורמים לזיהום מי שתיה או העלולים לגרום לזיהום מי שתיה ;"סקר תברואי מניעתי" – סקר תברואי המתבצע באופן תקופתי במיתקני הפקה, מיתקני טיפול ובמערכת אספקת מים ובסביבתם;"סקר תברואי חקירתי" – סקר תברואי שנועד לזהות מקור זיהום מים במקור מים, במיתקן הפקה או מערכת אספקת מים ובסביבתם;"ערך סכומי יחסי" – הסכום של ערכי הגורמים שנמדדו, מחולקים בערכי הריכוזים המרביים הרלוונטיים הנוגעים לעניין, כמפורט בנוסחה:".אני לא אקרא את הנוסחה.""רשות בריאות" – כהגדרתה בסעיף 52א לפקודה;"רשות מים ארצית" – מי שהסמיכה מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב לפי סעיף 46 לחוק המים;"רשות מקומית" – עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית או ועד מקומי הנמצא בתחומה, איגוד ערים או חברה כהגדרתה בסעיף 2 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 62001, לפי הענין;"שיטת EPA" – שיטה שאישרה הסוכנות להגנת הסביבה של ארצות הברית (United States Environmental Protection Agency) ומפורסמת באתר האינטרנט של משרד הבריאות."
היו"ר אמנון כהן
תודה, עד כאן. מי שנמצא כאן – יש הערות לגבי סעיף ההגדרות, סעיף 2? רוצים להוסיף משהו? להוריד משהו? משהו מפריע? משהו לא תואם?

אני מברך אתכם על התיאומים המרביים, עד כמה שאפשר, והיועצת המשפטית של הוועדה המוכשרת, מיכל, שעשתה עבודה לעילא ולעילא. זה לא פשוט להגיע להבנות כאלה, אבל זה אופייני למיכל.

אנחנו מגיעים לסעיף 3 – חובות ספק מים.
אילנה מישר
"חובות ספק מים
3.
ספק מים יהיה אחראי בכל עת –
(1) לאיכות מי השתיה שהוא מספק ויבטיח כי מי השתיה כאמור יעמדו באיכות התברואית הנדרשת לפי תקנות אלה;

(2) להתקנתה, להפעלתה ולתחזוקתה התקינה של מערכת אספקת המים או מיתקן ההפקה שבבעלותו או בהחזקתו במישרין או בעקיפין;

(3) לקיום הוראות תקנות אלה."
היו"ר אמנון כהן
יש הערות לסעיף "חובות ספק מים"? הלאה.
אילנה מישר
"פרק ב' – איכות מי שתיה והטיפול בחריגות


איכות מי שתיה
4.
במי שתיה יתקיימו בכל עת כל אלה:(1)
אינם מכילים אף חיידק קוליפורם ב- 100 מ"ל;"
היו"ר אמנון כהן
אמרת שתחליף אותה. תעזור לה.
שלום גולדברגר
בתקנה הבאה.
היו"ר אמנון כהן
לא, עכשיו. תן לה לשתות משהו. היום יום חג המים, יום "מקורות". אז לשתות מים, חבר'ה.
שלום גולדברגר
"(2)
אינם מכילים גורם בשיעור, ריכוז, ערך או ערך סכומי יחסי החורג

מהמפורט בתוספות הראשונה, השנייה, החמישית או השישית;(3)
טופלו בהתאם להוראות תקנות אלה."
היו"ר אמנון כהן
למישהו יש הערות לסעיף 4? ממשיכים לסעיף 5, בבקשה.
שלום גולדברגר
"חריגה באיכות מי שתיה
5.
(א)
לא נתקיים במי שתיה אחד או יותר מן התנאים המפורטים בתקנה 4 –
(1)
על הספק להודיע על כך לרשות הבריאות ולצרכנים ללא דיחוי; רשות הבריאות רשאית לפטור את הספק מחובת הודעה לצרכנים כאמור, אם מצאה שאי קיום התנאי המפורט בתקנה 4 אינו עלול לפגוע בבריאות הציבור.
(2)
על הספק לנקוט פעולות מתקנות מיידיות ולדווח עליהן לרשות הבריאות.(ב)
קיבלה רשות הבריאות הודעה כאמור בתקנת משנה (א)(1), היא רשאית לתת לספק הוראות בדבר פעולות נוספות שעליו לנקוט או לנקוט בכל פעולה אחרת אשר נועדה להגן על בריאות הציבור, לרבות פסילת המים כאמור בתקנה 7.(ג)
על הספק לנקוט בפעולות מתקנות כאמור בתקנת משנה (א)(2) ופעולות נוספות כאמור בתקנת משנה (ב), עד להגעת המים לאיכות הנדרשת כאמור בתקנה 4; בגמר ביצוע הפעולות המתקנות יערוך ספק המים דיגומים בנקודת הדיגום שבה התגלתה החריגה ובנקודות מייצגות נוספות במערכת אספקת המים, כדי לוודא כי המים עומדים באיכות הנדרשת כאמור בתקנה 4 ; תוצאות הבדיקות ידווחו לרשות הבריאות."
היו"ר אמנון כהן
עד כאן. לגבי סעיף 5 – חריגה באיכות מי שתייה?

בבקשה, אדוני – רשות המים.
הראל גל
רשות המים. אנחנו מבקשים לדווח על חריגה באחד התנאים שפורטו בתקנה 4 גם למנהל הרשות, על-מנת שיוכל - -
היו"ר אמנון כהן
איפה?
הראל גל
בתקנה 5 אנחנו מבקשים לדווח למנהל רשות המים על כל חריגה באיכות המים, על-מנת שיוכל להיערך לאספקת מים חלופית, לאתר את מקור הזיהום ולטפל בו.
היו"ר אמנון כהן
איך זה הולך היום? מה אתם רוצים? היום - - - מדווח?
שלום גולדברגר
היום אנחנו מודיעים לרשות המים. אנחנו מדווחים לו. הוא רוצה שהספק ידווח ישירות לרשות.
היו"ר אמנון כהן
אה, הספק.
הראל גל
שהספק ידווח מיידית. כשהוא מדווח למשרד הבריאות - -
היו"ר אמנון כהן
כרגע התהליך הוא שהספק פונה למשרד הבריאות, ומשרד הבריאות – אתה מודיע לו?
שלום גולדברגר
כן, בהחלט. כשצריך.
קריאה
לא תמיד.
קריאה
תוך כמה זמן אתה מודיע לו?
היו"ר אמנון כהן
כשצריך, אתה אומר. כשיש סכנה אתה מתריע בפניו למצוא דרכים חלופיות, כמו שהוא אומר. הוויכוח פה אם לגבי כל הפרה, או לגבי הפרה שתגיע אליכם, ואתם תגידו מה הסכנה לבריאות ואתם צריכים לנתב. זו הנקודה. מה אכפת לך, אתה? למה צריך כל דבר להגיד לך?
קריאה
אדוני היושב-ראש, בדרך כלל משרד הבריאות הוא שמודיע לספק - -
היו"ר אמנון כהן
לא שאלתי אותך. שאלתי את רשות המים.
הראל גל
מכיוון שכל חריגה באיכות המים - -
היו"ר אמנון כהן
אולי יש חריגה שהיא לא מסוכנת, נגיד. הם אמונים על בריאות העם. אין לו שום שיקול דעת פה.
הראל גל
למנהל הרשות אין שיקול דעת באספקת המים לשתייה, אבל יש לו שיקול דעת באספקת המים באופן כללי.
היו"ר אמנון כהן
מה קשור? אם הוא אומר לך – הספק הודיע למשרד הבריאות, משרד הבריאות בחן את הסוגיה, ראה את הסיכון לציבור, והוא אומר, בשלב הזה תוסיף חומר כזה, או שאין בעיה. למה צריך לדווח לך?
הראל גל
אנחנו חושבים שראוי שרשות המים תדע את זה מוקדם ככל האפשר, אם זה יגיע בסופו שלדבר לסכנה לבריאות הציבור.
היו"ר אמנון כהן
הבנתי. אני לא מסכים לתיקון הזה. אנחנו רוצים שתהיה לנו כמה שפחות בירוקרטיה.

מי אדוני?
משה אבנון
משה אבנון, ממרכז השלטון המקומי.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה, אדוני.
משה אבנון
מה שצריך להוסיף פה זה: כל מי שמגלה חריגה, אם זה הספק או משרד הבריאות, יודיע - -
היו"ר אמנון כהן
הספק – מאיפה הוא יודע שהוא חרג?
משה אבנון
הוא יכול לדעת. אם לדוגמה יש פיצוץ או שחדר ביוב. אם הוא פתאום גילה שחדר ביוב לתוך המים - -
היו"ר אמנון כהן
אז הוא ישר מודיע למשרד הבריאות, ומשרד הבריאות ישר מודיע לו. ונגמר.
משה אבנון
כל מי שמגלה חריגה או מגלה ספֵק שהמים ראויים לשתייה, חייב להודיע גם למשרד הבריאות וגם לרשות המים. אם זה באופן נורמלי אחרי בדיקות, בדרך כלל משרד הבריאות מודיע גם לרשות המים וגם לספק. אבל אם זה מתגלה תוך כדי עבודה בשטח – יכול להיות שקבלן שעובד שם "דפק" קו ביוב, אז הוא מיד צריך להודיע לספק, והספק צריך להודיע למשרד הבריאות וגם לרשות המים.
היו"ר אמנון כהן
משרד הבריאות – כמה זמן לוקח לכם מרגע שהספק הודיע על פיצוץ ביוב באותו קו שהוא כרגע מתקן – הוא בכלל בא למשהו אחר, והוא לא שם לב שיש שם קו ביוב ופגע בו – כמה זמן לוקח?
עירית הן
נכון להיום, ספק מים מודיע למשרד הבריאות. ברוב רובם של המקרים אלה בעיות קטנות שנפתרות מהר ולא צריך מעורבות נוספת. אם זה מתפתח לבעיה שמצריכה אספקת מים - -
היו"ר אמנון כהן
שאלתי על לוח הזמנים. כמה זמן לוקח?
עירית הן
- - שנייה. מרימים טלפון, זה לא בעיה.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי. מי גברתי?
שרית כספי-אורון
אני שרית כספי-אורון, ראש תחום מים ב"אדם טבע ודין". רציתי להוסיף, בסוף, שידווח לציבור בסיכום האירוע של החריגות - -
היו"ר אמנון כהן
לא. היה אירוע שלא היה מסוכן. אז מה יש להודיע לציבור וסתם להכניס אותו לפאניקה? בשביל מה?
שרית כספי-אורון
בסעיף 5(ב), אני חושבת, משרד הבריאות נותן פטור לספק המים לדווח לציבור אם זה משהו קטן שמתגלה כשום דבר. אבל אם זה אירוע חריגה - -
היו"ר אמנון כהן
מי יקבע אם זה אירוע חריג או לא חריג?
שרית כספי-אורון
משרד הבריאות, יש להם את הסמכות - -
היו"ר אמנון כהן
אז הוא יקבע והוא יודיע לציבור. למה אני צריך שמישהו אחר יודיע? על איזה סעיף את מדברת?
שרית כספי-אורון
בסעיף 5(א)(1), אני חושבת, כתוב שהספק ידווח לציבור הצרכנים על כל חריגה, ואז בהמשך כתוב שמשרד הבריאות יכול לפטור את ספק המים מהדיווח הזה, אם זה מתגלה כחריגה שלא חזרה על עצמה או חריגה קטנה, ובזה נגמר הדיווח לציבור.

אם זו חריגה רצינית ומתמשכת, נגיד לשבוע ימים, אז חשוב שהציבור ידע מה היתה הבעיה, שנפתרה הבעיה, איך קרה, איך פתרו ומה קורה עכשיו. שיצא איזשהו סיכום אירוע שידווח לציבור על-ידי הספק.
היו"ר אמנון כהן
משרד הבריאות – מה אתם אומרים? יש היגיון, כן?
שלום גולדברגר
בדוח שנתי - -
היו"ר אמנון כהן
לא שנתי. היא מדברת על סוף אירוע. נגיד שהיה אירוע בעייתי והיה תהליך של שבוע עד שתיקנתם אותו, אז שהציבור ידע בסוף האירוע. לא?
שלום גולדברגר
תמיד הציבור יודע - -
היו"ר אמנון כהן
איך? אם אתה לא תדווח הוא לא ידע.
שלום גולדברגר
אם אין מים או שמודיעים על הרתחה, או שיש - -
שרית כספי-אורון
אם אתם רוצים להגביר את האמון במי הברז - -
קריאה
תאגיד המים צריך לדווח על הדברים האלה בכל מקרה.
היו"ר אמנון כהן
מי גברתי? לא להתפרץ. אני צריך לדעת, גם לפרוטוקול, ולשמוע מי מדבר, מה האינטרס של אותו גוף שמדבר, אני צריך לדעת.
שרית כספי-אורון
אני אתן דוגמה: אם ביישוב כלשהו הודיעו על הרתחה, ואחרי שלושה ימים הודיעו שעכשיו אפשר לשתות מים. אבל אני לא יודעת שום פרטים, אז אני לא יודעת אם אני אסמוך על זה שאפשר לשתות מים.
עירית הן
באיזה אמצעים את רוצה שנדווח לך?
שרית כספי-אורון
אני חושבת שגם באתר האינטרנט של ספק המים ושל משרד הבריאות. יש לכם הודעות של הדוברות שמדווחים על אירועים בזמן אמת. אבל לתת קצת פירוט ולסכם מה היה האירוע ואיך הוא הסתכם, ובאותם אמצעים בהם מודיעים על הרתחה.
עירית הן
שרשות הבריאות תדווח או ספק המים?
שרית כספי-אורון
אני חושבת ששניהם. אבל אם בסעיף הזה יש חובה על ספק המים לדווח בתחילת אירוע, אז שיהיה דיווח גם בסוף אירוע, וסיכום למה ואיך זה הסתיים.
היו"ר אמנון כהן
משרד הבריאות – מה אתם אומרים?
שלום גולדברגר
אין לנו שום התנגדות לשקיפות והודעות לציבור, וכולי.
היו"ר אמנון כהן
אבל אני לא רוצה פאניקה.
שלום גולדברגר
לא. בהודעות דוברות כשיש אירוע ומחייבים, אז אנחנו מודיעים. אנחנו לא מודיעים רק: תרתיחו את המים. אנחנו מודיעים: בבדיקה שגרתית נתגלו חיידקים, נעשה אל"ף, בי"ת, גימ"ל, דל"ת, ומודיעים לציבור להרתיח את המים. ואחר כך מודיעים - -
היו"ר אמנון כהן
"אדם טבע ודין", מה היית רוצה שיהיה כתוב? ונראה אם הם יכולים לחיות עם זה.
שרית כספי-אורון
פעם ניסחנו סעיף, וזה משהו כמו: "בתום האירוע ידווח ספק המים לצרכנים על סיכום האירוע, מה התרחש, ואיך נפתרה הבעיה, ועל היכולת לשתות מים שוב, על עמידה בתקנות".
היו"ר אמנון כהן
תעבירי, אנחנו נשקול בדיון הבא. אני משאיר לי פה סימן שאלה.
עירית הן
- - -
היו"ר אמנון כהן
מצד אחד, אני לא רוצה ליצור פאניקה ולא לסרבל, אבל אם הציבור רוצה לדעת ולהגן על עצמו.

מה רצית להגיד, גברתי? ושמך לפרוטוקול.
עדי חכמון
אני עדי חכמון ממשרד האוצר.
היו"ר אמנון כהן
אה.
עדי חכמון
אתה אוהב את משרד האוצר.
היו"ר אמנון כהן
אוהב אותם מאוד-מאוד. יש בינינו שיתוף פעולה פורה. מקימים קרן מיוחדת, וברגע שיהיה נזק לתשתית או לביוב, מי שעשה את הנזק יחזיר את הכסף לקרן, ומהקרן נתקן את כל הדברים האלה. הקרן תהיה מיועדת לנושא הזה.
עדי חכמון
מה, זה נושא חדש עכשיו?
היו"ר אמנון כהן
ודאי. שמעתי אוצר, עכשיו אני - -
עדי חכמון
רשות המים מפרסמת אמות מידה לספק המים, מה הוא צריך לפרסם באתר שלו. אם בדיוק פרסמו דברים חדשים, אולי כדאי להסתנכרן מולם ושזה יהיה שם. אני לא יודעת אם זה ראוי שזה יהיה בתוך התקנות האלה. יש אמות מידה שרשות המים מפרסמת, מה הספק צריך לדווח - -
היו"ר אמנון כהן
לא. היא אומרת, אחרי אירוע מסוים שהיה.
עדי חכמון
אבל ספק המים. תאגיד המים והביוב, אם היה איזשהו - -
היו"ר אמנון כהן
אבל הוא לא קיבל בכלל.
שרית כספי-אורון
ומועצה אזורית?
היו"ר אמנון כהן
שנייה, שנייה. מצד אחד, אנחנו אומרים שלא כל אירוע ידווח לרשות המים. אלא אם כן בחן משרד הבריאות, ובאותו אירוע לא היתה סכנה או משהו שצריך להגיע לציבור. לא צריך פאניקה. אבל יחד עם זאת, בשבוע מסוים היה אירוע, לא היתה פאניקה, לא היה משהו שמזיק לאזרח. אבל אחרי שבוע, בדיעבד – האירוע הסתיים, ורשות המים לא קיבלה אינפורמציה, שיפרסם, הוא לא קיבל. כי הם אומרים שאין סכנה לציבור. אז היא אומרת, לפחות אחרי האירוע, שאני באזור מגורי שהיה בו הדבר הזה, שאני אדע. שקיפות, סך הכול.
עדי חכמון
אז שני דברים: אם זה אירוע שצריך היה להגיע לציבור אז מן הראוי שהוא יגיע גם לרשות המים. דבר שני, אנחנו מדברים כאן על ספק המים עצמו. לרשות המים יש אמות מידה שהיא מפרסמת, באילו אמות מידה צריך לעמוד ספק המים? אם ספק המים יודע את זה הוא יוכל גם לפרסם את זה באתר שלו.
היו"ר אמנון כהן
מאיפה יודע האזרח באיזה אתר ואיפה לחפש אותו?
עדי חכמון
זה אתר של ספק המים. נניח ויש תאגיד מים וביוב שכפוף לאמות מידה של רשות המים, עכשיו הוא יהיה כפוף גם לכללים של תקנות איכות מי שתייה. יש אמות מידה שמפרסמת רשות המים והוא יכול לעמוד באמות המידה האלה.
היו"ר אמנון כהן
הבנתי. אתם אומרים שלא צריך, שיש מספיק שקיפות?
עדי חכמון
יכול להיות שאין מספיק, אבל - -
שרית כספי-אורון
אני לא חושבת שזה מכסה את כולם. זה לא מכסה את כל ה - -
היו"ר אמנון כהן
אדם טבע ודין, אני מבקש שתשבו אתם ועם הייעוץ המשפטי, ותתאמו את זה גם מול משרד הבריאות. אם הגעתם להבנות, מה טוב. אם לא הגעתם להבנות, אז נכריע בוועדה אחר כך.
קריאה
מדברים רק על דוח לאחר סיום אירוע?
קריאה
לאחר אירוע רציני, חמור.
היו"ר אמנון כהן
תחליטו איזה אירוע, מה זה חמור, מה זה לא חמור.
שרית כספי אורון
- - - שנבין מה קרה למי השתייה שלנו - - - חזרה ממי הברז.
היו"ר אמנון כהן
לעוד מישהו יש הערה לסעיף הזה?

בבקשה, סעיף 6 – חריגה ותוצאות בדיקה. משרד הבריאות, בבקשה.
שלום גולדברגר
"חריגה בתוצאות בדיקה
6.
בנוסף על האמור בתקנה 5 –(1)
נמצא בבדיקה מיקרוביאלית במים חיידק קוליפורם ב- 100 מ"ל מים, יבצעו הספק או המעבדה, לפי הענין, את הפעולות הבאות:
(א)
המעבדה שביצעה את הבדיקה תבצע לאלתר בדיקה של חיידקי הקוליפורם שהתגלו לזיהוי האם הם E. coli ותעביר את תוצאות הבדיקה לאלתר לרשות הבריאות;
(ב)
ספק המים יבצע דיגום חוזר לצורך בדיקה מיקרוביאלית חוזרת; רשות הבריאות רשאית לדרוש מהספק לבצע דיגום בנקודות דיגום נוספות; היו המים פסולים לשתיה באותה עת, רשאית רשות הבריאות לפטור ספק מביצוע דיגום חוזר;
(ג)
התגלה בבדיקה מיקרוביאלית חוזרת חיידק קוליפורם ב-100 מ"ל מים, הספק יבצע דיגום חוזר כאמור בפסקת משנה (ב) וכן יפעל לפי הוראות רשות הבריאות עד להגעת המים לאיכות הנדרשת כאמור בתקנה 4.


(2)

נמצאה בבדיקה כימית תוצאה חריגה מאיכות המים המפורטת בתוספות הראשונה, השנייה והשישית, יבצע ספק המים דיגום נוסף לאלתר מאותה נקודה ממנה נדגמה הבדיקה הקודמת, או שיפסיק לאלתר אספקת המים ממתקן ההפקה; הספק והמעבדה יעבירו את תוצאות הבדיקה לאלתר לרשות הבריאות; רשות הבריאות רשאית לתת לספק הוראות נוספות לעניין ביצוע בדיקות."
היו"ר אמנון כהן
הערות לסעיף 6?
שרית כספי-אורון
יש לי שאלה. כתוב ב-6(1): "נמצא בבדיקה מיקרוביאלית במים חיידק קוליפורם ב- 100 מ"ל מים"; ואם נמצאו שניים, זה עדיין תקף?
שלום גולדברגר
חיידק אחד או יותר.
שרית כספי-אורון
כן, אני יודעת. אז אולי צריך להוסיף: "או יותר".
קריאה
זה ברור.
קריאה
על אחת כמה וכמה, מה שנקרא.
היו"ר אמנון כהן
ברור. הלאה. עוד שאלות?
שלום גולדברגר
זה עניין משפטי. אם כותבים: חיידק אחד, אם הוא כולל גם מאה.
היו"ר אמנון כהן
כל שכן, המשפטנים אומרים. בבקשה, אדוני.
אבנר עדין
סליחה. היה לי הרושם שהיתה פה איזושהי הגבלת זמן לספק לבצע את הדיגום החוזר.
עירית הן
כתבנו את זה בהגדרות, על דיגום חוזר: דיגום שיתבצע תוך 24 שעות. אין את זה?
קריאה
כן, כן.
עירית הן
כן, יש.
שלום גולדברגר
בהגדרה של דיגום חוזר, זה בתוך 24 שעות מעת שהמעבדה גילתה - -
היו"ר אמנון כהן
תפנו אותו, שיראה שזה בסדר. בהגדרות?
עירית הן
בהגדרה: "דיגום חוזר".
היו"ר אמנון כהן
תעבור על זה אדוני, ואם יש לך עדיין שאלה, בבקשה.
אבנר עדין
לא, זה בסדר גמור. רק שאם אני התקשיתי לזכור איפה זה נמצא, אולי בכל זאת כדאי להזכיר את זה שם.
היו"ר אמנון כהן
כמה זמן?
שלום גולדברגר
תוך 24 שעות. כתוב.
היו"ר אמנון כהן
תוך 24, זה בסדר? סביר? זה מה שכתוב?
אבנר עדין
מבחינה משפטית זה בסדר.
היו"ר אמנון כהן
זה מה שהתכוון יושב-ראש הוועדה?
קריאה
כן.
היו"ר אמנון כהן
בסדר. יש עוד שאלות לסעיף הזה?

ממשיכים לסעיף 7, בבקשה.
שלום גולדברגר
"פסילת
מי שתיה


7.
(א)
רשות הבריאות רשאית לפסול מים מלשמש כמי שתיה, להתנות את השימוש בהם בתנאים, להגבילו או להורות על הגבלת אספקתם, בהתקיים אחד מאלה:
(1)
כאשר הם אינם עומדים בהוראות תקנה 4;
(2)
כאשר קיים חשש סביר שהמים עלולים לסכן את בריאות הציבור בשל איכותם או מראהם או על סמך ממצאי סקר תברואי או בשל חשש לזיהום המים אף אם הם עומדים בהוראות תקנה 4;
(3)
כאשר נתגלה כי המים מכילים גורם שלא פורט בתקנות אלה או גורם שלא נקבע לו ערך, בשיעור, בריכוז, או בערך העלול לדעת רשות הבריאות לסכן את בריאות הציבור.(ב)
נפסלו מים לשתיה כאמור בתקנת משנה (א), לא תחודש אספקתם אלא לאחר קבלת אישור מאת רשות הבריאות, ובכפוף לביצוע תנאים והוראות שקבעה רשות הבריאות."
היו"ר אמנון כהן
יש הערות לסעיף 7 – פסילת מי שתייה? איזה תיאום, יאללה. בכבוד, סעיף 8.
קריאה
כדאי לעצור כאן, אני חושב.
שלום גולדברגר
"היתר מיוחד לשימוש במים באיכות חורגת

8.
(א)
המנהל רשאי להתיר בהחלטה מנומקת בכתב, לתקופה מוגבלת, שימוש במים שאיכותם אינה עומדת בהוראות תקנה 4, כמי שתיה ולהתנותם בתנאים, אם ראה כי אין מי שתיה חלופיים זמינים לאספקה ולאחר שהוכח להנחת דעתו כי:
(1)
צריכת מי השתיה במשך התקופה המוגבלת כאמור לא תגרום נזק בריאותי לציבור;
(2)
ננקטו כל האמצעים שעליהם הורה המנהל למניעת נזק בריאותי משתיית המים.(ב)
היתר כאמור בתקנת משנה (א), יינתן לתקופה מוגבלת שלא תעלה על חצי שנה, וניתן לשוב ולחדשו לתקופות נוספות.(ג)
ניתן היתר כאמור בתקנת משנה (א), יודיע הספק לצרכנים ללא דיחוי על מתן ההיתר ותנאיו, בדרך שיורה המנהל.
היו"ר אמנון כהן
הערות לסעיף 8, בבקשה? תגידו משהו כבר.
שלום גולדברגר
פה כן מודיעים לציבור על כל היתר מיוחד.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה, אדוני. תמשיך הלאה לסעיף 9.
שלום גולדברגר
"פרק ג' – הוראות למקורות מים ומיתקני הפקה

אישור מקור מי שתיה

9.
(א)
לא יספק ספק מים ממקור מים אלא אם כן רשות הבריאות אישרה את מקור המים ובהתאם לתנאי האישור, אשר יכללו בין היתר הוראות לעניין הטיפול במים כאמור בתקנה 17.(ב)
רשות בריאות לא תאשר מקור מים כאמור בתקנה משנה (א), אם המים אינם ראויים לשמש מי גלם בשל זיהום המים או חשש לזיהומם.
היו"ר אמנון כהן
תמשיך.
שלום גולדברגר
הערות.
היו"ר אמנון כהן
תמשיך, תמשיך.
קריאה
רגע, רגע.
היו"ר אמנון כהן
תמשיך עכשיו. מה? תמשיך, תמשיך. נגיע, נגיע לזה. 9 ו-10 נעשה ביחד. הלאה.
שלום גולדברגר
"בדיקות במקור מי שתיה
10.
(א)

ספק המפיק מים ממקור מים יבצע בדיקות למי הגלם במיתקן ההפקה כמפורט להלן:
(1)
בדיקה מיקרוביאלית מלאה, ובדיקת עכירות – פעם בשלושה חודשים; חודשה הספקת מים ממיתקן הפקה שלא סופקו ממנו מים במשך תקופה העולה על חודש ימים, יבצע ספק בדיקה מיקרוביאלית מלאה ובדיקת עכירות לפני חידוש אספקת המים כאמור;
(2)
בדיקה כימית של כל הגורמים המפורטים בתוספת הראשונה והשנייה, בתדירות כמפורט בתוספת השלישית, בהתאם לקבוצת תדירות הניטור כמפורט בתוספת הראשונה והשניה;
(3)
בדיקות נוספות מהסוגים ובתדירות כפי שתורה רשות הבריאות, במקרה של חשש לבריאות הציבור או לזיהום מים.(ב)
רשות מים ארצית תכין אחת לשנה תכנית ניטור לאצות כחוליות (ציאנובקטריה) או הרעלנים שלהן במי הגלם של המוביל הארצי, וכן תכנית פעולה למצב חריגה ברעלני אצות כחוליות מהערך המפורט בתוספת הראשונה בטבלה ה'; התכניות כאמור יוגשו לאישור רשות הבריאות לפני הראשון בנובמבר של כל שנה; רשות הבריאות רשאית לאשר את התכניות, לדחותן או לאשרן בתנאים; רשות מים ארצית תפעל בהתאם לתכניות שאישרה רשות הבריאות.
היו"ר אמנון כהן
הערות לסעיפים 9 ו-10? בבקשה, אדוני, רשות המים.
הראל גל
בסעיף 9(ב) לא ברורה הכוונה בכתוב: מים שאינם ראויים לשמש מי גלם לשתייה, היות ומי גלם הם מים שעוברים טיפול ומלכתחילה אינם ראויים לשמש לשתייה. אנחנו חושבים שצריכים להיות פה קריטריונים ברורים או לתת ניסוח שיאפשר להשתמש במים. כדוגמת מים שעברו התפלה, להשתמש בהם לשתייה.
קריאה
לא ברורה ההערה.
היו"ר אמנון כהן
משרד הבריאות.
שלום גולדברגר
הסעיף הזה - -
היו"ר אמנון כהן
מכסה מספיק? או שלא ברור לו הסעיף?
שלום גולדברגר
הסעיף הזה אומר שיש מקור מים שאינו ראוי למי שתייה כפי שהוא. אם הוא עובר התפלה והופך אחר כך למים ראויים לשתייה, אז זה בסדר. ישנם מקורות מים שאנחנו מלכתחילה לא רוצים לגעת בהם בכלל – אל תציעו לי התפלה, אל תציעו לי סינון, אל תציעו לי כל מיני טיפולים, כי אנחנו פוסלים מראש כל אפשרות להשתמש במים האלה כמקור למי שתייה.

אני אתן את הדוגמה הכי קיצונית: קולחים, למשל. אם יבוא מישהו ויגיד, אני יכול לטפל בקולחים ולהביא אותם לתקנות מי שתייה – אנחנו לא רוצים את זה. לא יודעים מה יש בהם, לא יודעים מה עלול להיות בהם, לא יודעים מה יתגלה בעוד 10-20 שנה, ואנחנו פוסלים את זה מראש.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי, מה הבעיה?
הראל גל
ממילא משרד הבריאות מאשר כל מתקן לאספקת מי שתייה. אני לא חושב שזה צריך להיות פה בתקנות - -
היו"ר אמנון כהן
מה מפריע לך? תן דוגמה קיצונית, מה יכול להיות.
הראל גל
דוגמה קיצונית: קידוחי הנקז המזרחי שדובר עליהם בישיבה הקודמת על-ידי "מקורות", ששואבים מים באזורים שהם מושקי קולחין כיום. עדיין לא תוקנו תקנות שיאפשרו את זה. על-פי התקנה הזאת משרד הבריאות יכול להגיד, אנחנו לא מאפשרים את זה למרות שהמים הולכים להתפלה. יכולים להיות עוד מקרים רבים - -
היו"ר אמנון כהן
אבל הם לא הולכים לכיוון הזה.
הראל גל
אבל פה לא כתוב מה הכוונה.
עירית הן
זה גם לא נכון שזה לא תוקן.
שלום גולדברגר
אל"ף, זה תוקן. בי"ת, הדוגמה לא טובה. כי שם זה חריגה מתקנות אחרות, לא מתקנות איכות מי שתייה.
היו"ר אמנון כהן
אדם טבע ודין, בבקשה.
שרית כספי-אורון
בהגדרות, מקור מים הוא למעט מי ניקוז, מי שופכין ומי קולחין, אז אתם מכוסים בהגדרות. אני רוצה לגבות את רשות המים, אבל לאו דווקא התפלה. אם יש מתקן טיפול ייעודי לזיהומים. נגיד, קידוחי ירושלים שזוהמו עם חומר תעשייתי, ויש מתקן ייעודי לסלק את החומר הזה. אז עכשיו אסור לספק מים מכל הקידוחים האלו בגלל שיש חשש לזיהום מים.
קריאות
לא, סליחה. לא.
היו"ר אמנון כהן
תנו לה לסיים. היא חייבת לסיים עד הסוף.
שרית כספי-אורון
אז אני חושבת שצריך להישאר פה איזשהו שיקול דעת של משרד הבריאות כן לפסול מקור מים מלספק אי פעם מי שתייה, אם יש חשש שאי אפשר לספק ולא משנה מה עושים. אבל שיהיה בשיקול דעת ולא משהו שכובל אותם לחלוטין.
היו"ר אמנון כהן
בסך הכול הם אומרים ששיקול הדעת אצלכם. אף אחד לא לוקח. לא באופן גורף, אפילו שהלכת לקיצוני שנשמיש מחר מי קולחין. אבל אולי יהיה מצב, חס וחלילה, שבשלב מסוים לאחר כל הבדיקות וכל הטיהורים למיניהם נצטרך להשתמש. אז שתהיה לך האופציה. אתה תחליט שבנסיבות רגילות לא היית מאשר את זה, אבל בגלל נסיבות חירום למשל, נותנים לך סמכות. יש לך את הסמכות הזאת?
עירית הן
אבל זה בדיוק מה שהסעיף הזה אומר.
היו"ר אמנון כהן
תסבירי עכשיו לכולם, בבקשה.
עירית הן
זה סעיף שעד היום לא היה בידינו וראינו שיש לנו קווים אדומים. שיש מקורות מים שהם מי גלם שמראש לא נסכים שישמשו מי גלם - -
שרית כספי-אורון
אני מסכימה איתך - - -
עירית הן
לא. חסר מה? שייכתב: לשיקול דעת המנהל? בשביל זה בא הסעיף הזה. אנחנו צריכים אותו כדי לאפשר לנו במקרים מסוימים להגיד: לא, עד כאן, מי הגלם האלה לא לשתייה.
הראל גל
אבל זה נמצא אצלכם במילא, עירית.
עירית הן
זה לא עוזר שזה נמצא ממילא.
שרית כספי-אורון
כתוב: רשות הבריאות לא תאשר מקור מים אם המים אינם ראויים לשמש כמי גלם בשל זיהום המים או חשש לזיהומם. עובדה שכל מקורות המים שזוהמו, מטופלים.
מיכל גולדברג
שרית, הסעיף כמו שהוא מנוסח בהחלט משאיר את שיקול הדעת בידי רשות הבריאות.
קריאה
זה צריך להיות: "רשאית לא לאשר", ולא: "לא תאשר".
מיכל גולדברג
לא. מבחינת עברית אנחנו לא כותבים – הסעיף כמו שהוא מנוסח, לדעתי וגם לדעת משרד הבריאות, התעכבנו לא מעט על הניסוח. בהחלט נשאיר להם את שיקול הדעת. יש פה גם הגדרה של מי גלם, וגם היא נתונה לשיקול דעת רשות הבריאות.
שלום גולדברגר
אולי לא הבינו.
היו"ר אמנון כהן
תחדד אדוני, בבקשה.
שלום גולדברגר
אולי לא הובן. מי גלם זה לא מים שראויים לשתייה. הם מים שחייבים לקבל טיפול. אם אינם ראויים לשמש מי גלם, זאת אומרת שאינם ראויים בכלל להגיע להתחלת תהליך של טיפול. ואלה מקומות בודדים שבהם נחליט – בקידוח שהוא מזוהם, הוא מי גלם, נו ברור. זו ההגדרה של מי גלם – זה מים שאינם ראויים לשמש לכשעצמם כמי שתייה, אלא לאחר טיפול.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי, תודה.

יש עוד סעיפים שיש לכם בעיה, הערות? ממשיכים הלאה.
שלום גולדברגר
"חריגה בבדיקה מיקרוביאלית במיתקן מי תהום
11.
(א)
נתגלו בבדיקה מיקרוביאלית מלאה ב-100 מ"ל מים, שנדגמה במיתקן מי תהום, לפני החיטוי, מעל 50 חיידקי קוליפורם, או 10 חיידקי קוליפורם צואתי או 10 חיידקי סטרפטוקוקוס–
(1)
ספק המים יבצע דיגום חוזר לבדיקה מיקרוביאלית מלאה נוספת, יבצע מיידית פעולות מתקנות הנחוצות למניעת זיהום המים, וידווח עליהן לרשות הבריאות ללא דיחוי, וכן יבצע סקר תברואי חקירתי לפי תקנה 28(ב);
(2)
אם לאחר ביצוע הפעולות המתקנות הנדרשות בפסקה (1) איכות המים ממשיכה לחרוג מן האמור בדרישה" - -
אילנה מישר
לא "בדרישה", זה אמור להיות "ברישה".
שלום גולדברגר
ברישה.
"לא ישמש המקור כמי גלם אלא אם כן המים יטופלו כנדרש בתקנה 17(ג)(1) ובלבד שניתן אישור מרשות הבריאות ובהתאם לתנאי האישור.(ב)
מיתקן מי תהום שנמצא בו ריכוז חיידקים גבוה מהמפורט בתקנת משנה (א) במעל ל- 50% מהדגימות השנתיות שנעשו על פי תכנית הדיגום המאושרת כאמור בתקנה 26, ייחשב כמיתקן מים עיליים והמים יטופלו וינוטרו כמפורט בתקנה 17(ג)(2), (ד) ו – (ה) לעניין מיתקן מים עיליים או בשיטה שוות ערך שאישר המנהל.(ג)
במיתקן מי תהום שבו חרגה עכירות מי הגלם מהאיכות הנדרשת בתוספת השניה, בטבלה ב', ביותר מ – 25% מהבדיקות שנערכו בחמש השנים האחרונות, ינטר הספק את העכירות של המים באופן רציף."
היו"ר אמנון כהן
עד כאן. הערות לסעיף 11? תמשיך, בבקשה.
שלום גולדברגר
"מיתקן הפקה בו מוחדרים מים
12.
(א)

במיתקן הפקה אליו מוחדרים מים יעמדו המים המוחדרים בערכים לפי תקנה 4.(ב)

הוחדרו מים כאמור בתקנת משנה (א), לא יסופקו מי שתיה ממיתקן ההפקה אלא לאחר קבלת אישור רשות הבריאות ובהתאם לתנאי האישור.(ג)

לענין תקנה זו, "החדרת מים" – כהגדרתה בסעיף 44א לחוק המים."
היו"ר אמנון כהן
הערות?

עכשיו תקרא את פרק ד' כולו עד לפרק ה', בבקשה.
שלום גולדברגר
“פרק ד' – מערכת אספקת מי שתיה

בדיקות במערכת האספקה
13.
(א)
ספק מים יבצע במערכת אספקת מים שבבעלותו או בהחזקתו את הבדיקות כמפורט להלן–
(1) בדיקה הכוללת בדיקה מיקרוביאלית, בדיקה לעכירות ובדיקה לחומר חיטוי פעיל כמפורט בטבלה א' בתוספת הרביעית;

(2) בדיקה למתכות הכוללת – בדיקה לברזל, נחושת ועופרת כמפורט בטבלה ב' בתוספת הרביעית;

(3) בדיקה לפלואוריד כמפורט בטבלה ג' בתוספת הרביעית;

(4) בדיקה לאסבסט, במערכות צנרת עשויות אסבסט, כמפורט בטבלה ד' בתוספת הרביעית.(ב)
בדיקות כאמור בתקנת משנה (א) יבוצעו בהתאם לגודל האוכלוסיה המשורתת כמפורט בטור א', בתוספת הרביעית, בתדירות כמפורט בטור ב' ומספר דיגומים בכל בדיקה כמפורט בטור ג' לצידו.
(ג)

מבלי לגרוע מהאמור בתקנות משנה (א) ו- (ב), בנקודת כניסה יבצע הספק המעביר את המים לספק אחר, בדיקה מיקרוביאלית, בדיקה לעכירות ובדיקה לחומר חיטוי פעיל, בתדירות כמפורט בתוספת הרביעית, בטבלה א', בטור ב' בהתאם לגודל האוכלוסייה המשורתת מאותה נקודת כניסה כאמור בטור א' לצידו; על אף האמור בתקנת משנה זאת, במצבים המפורטים להלן, רשאית רשות הבריאות לאשר ביצוע הבדיקות האמורות בנקודה או נקודות מייצגות שיאושרו על ידה מראש:
(1) כאשר אספקת המים נעשית ישירות לישובים אחדים אשר אוכלוסייתם הכוללת אינה עולה על 5,000 תושבים;
(2) ביישוב שקיימות בו מספר נקודות כניסה, בנקודות כניסה המייצגות באופן אמין את איכות המים ואת גודל האוכלוסיה המשורתת, לפי תוכנית שאישרה רשות הבריאות.(ד)

רשות הבריאות תחליט על גודל האוכלוסיה המשורתת לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובהתחשב בין היתר בהיקף וסוג הפעילות של האוכלוסיה המשורתת מאותה נקודת מים; החלטת רשות הבריאות כאמור בתקנת משנה זאת תפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות.(ה)

ספק המים יבצע בדיקות נוספות מהסוגים, בתדירות ובמקומות כפי שתורה רשות הבריאות במקרה של חשש לבריאות הציבור או לזיהום המים.בדיקות לבקשת צרכן

14.
(א)

לבקשת צרכן, יבצע ספק מים בדיקות של הגורמים הנמנים בתקנה 13(א)(1) ו-(2) במערכת אספקת המים שבבעלות או בהחזקת הצרכן, בהתאם להנחיות שיפרסם המנהל לענין הדיגום; בוצעו בדיקות כאמור, הספק ימסור התוצאות לצרכן אשר יישא בעלותן.(ב)

ספק המספק מים לצרכני מים יודיע לצרכנים כאמור על גבי חשבון החיוב התקופתי, על האפשרות לביצוע בדיקות כאמור בתקנת משנה (א); צרכן יהיה רשאי לבקש ביצוע הבדיקות כאמור בתדירות של אחת לשנים עשר חודשים, לכל היותר."
קריאה
אפשר להציע אולי לעצור כאן?
היו"ר אמנון כהן
מה קרה?
קריאה
הערות.
היו"ר אמנון כהן
אמרתי, בסוף הפרק.
שלום גולדברגר
"מים שעמדו בבריכה
15.
לא יספק ספק, מי שתיה ששהו ללא תחלופה תקופה העולה על שבוע ימים בבריכה, אלא אם כן קיבל אישור מרשות הבריאות ובהתאם לתנאי האישור; בתקנה זו, "בריכה" - כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתיה), התשמ"ג-71983 (להלן – תקנות מערכות בריכה למי שתיה).


אספקת מים ממערכת חדשה או לאחר ניקוי וחיטוי של מערכת אספקת מים

16.
לא יספק ספק מי שתיה ממערכת אספקת מים שטרם סופקו ממנה מי שתיה או ממערכת אספקת מים שעברה תיקון או שינוי העלולים לפגוע באיכות המים, אלא לאחר שביצע ניקוי וחיטוי של המערכת בשיטה ובחומרים שאישר המנהל ולאחר שביצע בדיקות והכל בהתאם לתקנות מערכות בריכה למי שתיה ולהנחיות המנהל.
היו"ר אמנון כהן
עד כאן. אם יש הערות לפרק ד', לכל הפרק – בבקשה.

בבקשה, אדוני.
שי בוזגלו
עורך-דין שי בוזגלו מרשות המים. לגבי 14, צריך להבהיר שלתאגיד אין אחריות לגבי המים או לגבי הבדיקות שאחרי הברז. כאן אנחנו מבקשים מהתאגיד לעשות בדיקות עבור הצרכן, אבל אין לו – צריך לומר את זה ושזה יהיה ברור שאין לו אחריות, גם לא על תוצאות הבדיקות וגם לא על הצנרת מאחורי הקו שבו הוא מספק את המים.
היו"ר אמנון כהן
עד הקו שהוא מקבל?
קריאה
עד הברז.
קריאה
מאחורי השעון.
קריאה
עד השעון.
היו"ר אמנון כהן
שנייה, שנייה. עוד פעם, אני רוצה להבין. אתה מדבר בשם תאגידי המים?
שי בוזגלו
לא. בשם רשות המים.
היו"ר אמנון כהן
רשות המים, עד שמגיע לתאגיד? אני שואל באיזה צלב אתה.
שי בוזגלו
רשות המים.
קריאה
תאגידי המים כפופים אליהם.
היו"ר אמנון כהן
אז איפה הבעיה? לא הבנתי.
שי בוזגלו
הבעיה היא כזו: אנחנו מבקשים מהתאגידים לבצע בדיקות עבור הצרכנים - -
היו"ר אמנון כהן
התאגידים יעשו את העבודה? שאתה רוצה להסיר מעליך את האחריות.
קריאה
מהם את האחריות.
היו"ר אמנון כהן
מי אחראי בסוף?
הראל גל
התאגיד אחראי על המים עד השעון. הבדיקות נעשות לאחר השעון. אנחנו רוצים להבהיר שאחריות על התוצאות לא יכולה להיות על התאגיד מכיוון שזה נעשה בתחום שהוא לא באחריותו. הוא רק לוקח את הדגימה, מבצע את האנליזה, את הבדיקה, ומביא לצרכן את התוצאות.
היו"ר אמנון כהן
אתה מתכוון בברז בבית של הצרכן?
הראל גל
בברז בבית, כן.
היו"ר אמנון כהן
אם מישהו בדק בברז בבית, האחריות היא לא של התאגיד?
הראל גל
כן.
היו"ר אמנון כהן
אלא של מי?
הראל גל
על-פי התקנה פה, אם צרכן מבקש, התאגיד מחויב לקחת דגימה מהברז אצלו, לעשות לזה בדיקה ולספק תוצאות. זה לא במקום שבאחריות התאגיד כי זה מעבר לשעון. אנחנו רק רוצים שייכתב שהתוצאות של הבדיקה לא באחריות התאגיד.
היו"ר אמנון כהן
מאה אחוז באחריות התאגיד.
הראל גל
לא יכול להיות.
היו"ר אמנון כהן
למה?
הראל גל
כי זה לא בתחום אחריותו, זה מאחורי השעון.
היו"ר אמנון כהן
עד שאני מקבל את המים בתוך הכוס שלי, זה באחריות שלך.
הראל גל
לא. עד השעון.
קריאה
אבל בהגדרה זה לא ככה.
היו"ר אמנון כהן
מי יבדוק את זה?
הראל גל
אבל זה לא יכול להיות באחריותו, כי - -
היו"ר אמנון כהן
מאה אחוז באחריותו. אתה מביא לי את המים, ועד שאני שותה אותם זה באחריות שלך.
הראל גל
- - הצנרת הביתית היא באחריותי. הצנרת אצלי בבית היא באחריותי. אני לא יכול - -
היו"ר אמנון כהן
עד שאני שותה את המים, זה באחריות שלך.

מרכז השלטון המקומי, מה אתם אומרים?
משה אבנון
אי אפשר להבחין אם הבעיה היתה לפני הברז או אחרי הברז. הרי אין בזה היגיון.
היו"ר אמנון כהן
נכון. נכון. הוא כל הזמן יגיד, זה אחרי הברז.
משה אבנון
הם יגידו כל הזמן, זה אחרי הברז - -
שי בוזגלו
זה לא נכון.
היו"ר אמנון כהן
אני לא מטיל על הציבור גזירה שלא יכולים לעמוד בה.
שי בוזגלו
אז אני רק אחדד את זה. התאגיד עורך את הניטור - -
היו"ר אמנון כהן
לא, חידדת. הבנתי מה אתה רוצה. לא צריך לחדד יותר.

את רוצה להגיד משהו?
שרית כספי-אורון
קודם כל, הסעיף הזה מעולה. זו תוספת מעולה לתקנות. ולפחות עכשיו יש איזשהו גורם שהציבור יכול לפנות אליו לבדוק מה יוצא לו מהברז תכל'ס. אבל זה על חשבון הצרכן. אז זה רק לצרכנים שיש להם מודעות גבוהה - -
היו"ר אמנון כהן
וגם שיש להם כסף.
שרית כספי-אורון
- - וגם כסף. כי זה יעלה כמה מאות שקלים.
היו"ר אמנון כהן
למה זה לא יהיה על חשבון זה שמספק לי מים? זה צריך להיות חלק מהשירות.
שרית כספי-אורון
כי הם צודקים שאחרי שעון המים, התשתית הביתית בבעלות בעל הנכס. ובעל הנכס הוא זה שאחראי לתחזק, להחליף, וכן הלאה.
משה אבנון
סליחה, לבעל הנכס כמעט ואין אפשרות לזהם את המים. המים נמצאים במערכת סגורה, מהכניסה לבית ועד הברז.
קריאה
זה לא נכון.
משה אבנון
עד שיבררו איפה הזיהום, אם יוכיחו שהזיהום היה בפנים, מילא. אבל עד שיוכיחו, איך אפשר לדעת מאיפה זה?
שי בוזגלו
לא, מן הסתם יש - -
היו"ר אמנון כהן
שנייה, שניה. אני שמעתי את הנקודה, אנחנו מלבנים אותה. השלטון המקומי מייצג גם את הפן הזה.
משה אבנון
אדוני היושב-ראש - -
היו"ר אמנון כהן
תן לה לסיים, רק רגע.
שרית כספי-אורון
אז מה שאנחנו מציעים – אנחנו היינו רוצים להוסיף סעיף שרשות הבריאות תבצע כל שנה סקר מדגמי – לא משהו שמשמעותו מיליארדים של שקלים – אבל סקר מדגמי שמתרכז בשלוש נקודות. אחת, במעוטי יכולת, בשכונות מצוקה; שניה, במבנים שיש בהם חשש מיוחד להרעת מי שתייה, זה מבנים ישנים שהצנרת בטח בתקן ישן, עם עופרת ודברים כאלו; ושלישית, זה אוכלוסיות רגישות – אנחנו מדברים על גני ילדים, בתי-ספר, בתי-חולים, בתי-אבות. הם עשו סקר כזה בבתי-חולים לפני כשנה וחצי, ובאמת התגלו שם חריגות במתכות, במי השתייה בבתי-החולים. אז זה רק מעמיס עוד יותר על גוף האדם החולה. אז אנחנו מבקשים להוסיף סעיף כזה.
קריאה
אפשר לענות על זה רגע?
היו"ר אמנון כהן
שנייה, בטח שתעני. תיכף תעני להכול.

ממרכז השלטון המקומי, מה רצית להוסיף, אדוני?
משה אבנון
אדוני היושב-ראש, קודם כל, הדגימות נעשות בדרך כלל על-יד שעון המים, או ביציאה או בכניסה וזה בכלל לא משנה. הבעיה היא אחרת לגמרי. גם בבית-חולים - -
קריאה
אבל זה לא נכון.
היו"ר אמנון כהן
תן לו רגע, הוא בזכות דיבור.
משה אבנון
- - גם בבית-חולים, אם המערכת היא מערכת סגורה ואין פריצה, אז אין כל אפשרות, לבית-החולים אפילו, לבדוק איפה נכנס הזיהום. אם רוצים לחייב את בית-החולים, שיוכיחו שהזיהום בא מתוך בית-החולים. לא לפני זה. זה הכול.
היו"ר אמנון כהן
הבנו. משרד הבריאות, בבקשה.
עירית הן
יש פה כמה דברים. נתחיל מהמוסדות.
היו"ר אמנון כהן
דווקא יש היגיון בסקר כזה.
עירית הן
בתי-חולים מכוסים מבחינתנו, יש לנו הנחיות לדיגום אחת לשנה במוסדות רפואה בכלל – לא רק בתי-חולים – דיגום למתכות רשת. יש אפשרות בהחלט לבדוק אם זה בא מהרשת הראשית או מבית-החולים, כי פשוט עושים דיגום השוואה מהכניסה לעומת - -
קריאה
נכון.
עירית הן
אז אני אומרת שזה דווקא כן פתור.

מוסדות של אוכלוסיה חלשה – בתי-חולים כוללים גריאטריה, ובמוסדות חינוך יש דרישה כזו - -
היו"ר אמנון כהן
מה עם מוסדות חינוך? בתי-ספר וגני ילדים?
עירית הן
במוסדות חינוך, איך זה הולך באמת?
היו"ר אמנון כהן
בבית-ספר הילדים שלנו שותים שם. לא לכולם יש בקבוקי מים.
עירית הן
מוסדות חינוך לא מכוסה. סליחה, טעיתי. מוסדות רפואה מכוסה.
היו"ר אמנון כהן
איך אנחנו עושים שגם מוסדות חינוך יהיו מכוסים?
עירית הן
צריך דרך רישיון של העירייה, איך זה הולך?
קריאה
אפשר גם דרך תקנות - -
היו"ר אמנון כהן
לא, לא חייבים תשובות היום. תרשמו את ההערה - -
קריאה
ברמה העקרונית - -
עירית הן
רק שנייה. לא סיימתי להגיד. ברמה העקרונית, הסעיף הזה הוא יחסית חדש בישראל - -
קריאה
הוא חדש. הוא לא קיים.
עירית הן
- - כן, הוא לא היה קודם; והוא מין צעד ראשון כזה להיכנס לרשות הפרט, כי אנחנו מזהים שברשות הפרט עלולות להיות בעיות בצנרת שהציבור חשוף אליהן, ואף אחד לא לוקח אחריות; כולל תקנים ישראליים שצריכים לכסות על זה.

כפי שזה מנוסח היום, זה נותן את הפתח להתחיל את המשימה הזו, ופה אנחנו משתמשים בספק המים כפלטפורמה נוחה לבצע את זה. כי יש להם את המנגנון. יש להם דוגמים, יש להם ידע, יש להם מקצועיות, יש להם קשר עם המעבדות. והיה נראה לנו נכון שאם צרכן רוצה, הוא יפנה לספק המים והוא זה שיעשה עבורו את הבדיקה.
היו"ר אמנון כהן
ומתי אתם תעשו, כשלצרכן אין את המודעות ואין לו גם את המשאבים?
עירית הן
איך ניידע את הצרכן?
היו"ר אמנון כהן
לא, לא. איך אתם תעשו?
עירית הן
ההצעה של שרית?
היו"ר אמנון כהן
כן. שפעם ב- תתלבשו על אזורים מוחלשים, לפעמים גם בעיר יש אזורים מוחלשים, יש עיר שיש שם אוכלוסיה די חדשה, ויש עדיין שכונות של ארבע קומות, ארבעה בניינים, שכונות בן-צבי כאלה.
קריאה
אנחנו עושים - -
היו"ר אמנון כהן
שנייה, תן לי לסיים את השאלה. אתה יודע הכול, אני יודע.

השאלה הראשונה היא אם אתם חושבים לעשות דגימות גם באזורים המוחלשים כמו שציינו, במוסדות ציבור, בתי-ספר וגני ילדים.

ההערה שהועלתה על-ידי רשות המים שתהיה אבחנה – ואת אומרת שיש להם את הכלים המעבדתיים לדעת אם הבעיה היא אצל הצרכן או בצנרת עד הצרכן, כי הצרכן לא ידע את זה. ואנחנו אומרים, אתם עשיתם דגימה במספר בניינים באזור, יש פה בעיה אזורית או בניינית, ואז מפנים או לוועד הבניין או לוועד השכונה לטפל איכשהו בבעיה. אבל שנדע, שלא נטיל עליהם משהו שלא שייך אליהם בכלל. הוא הביא את המים עד השעון, מבחינתו הוא עשה את מלאכתו נאמנה, אבל אני לא רוצה להוריד ממנו את האחריות עד שהוא יוכיח שזה לא אצלו. האחריות אצלו עדיין והוא צריך להוכיח, כמו שאמר נציג השלטון המקומי, שעד הצינור גם מבחינת השכונה הכול בסדר. אבל אצלך בבניין, או אצלך בכניסה מהשעון יש בעיה, והוא יוכיח. אז הנטל והאחריות היא על האזרח והוא צריך לטפל בזה.

על הדברים האלה תענה עכשיו במכלול, ואז אנחנו צריכים להתקדם. אם לא, אנחנו נדוש בנושא הזה שעתיים.
שלום גולדברגר
אני מנסה "לחתוך" את הדברים.

אין כוונה להטיל אחריות על התאגיד או על ספק המים לגבי מה שקורה בתוך הבית הפרטי, כי הוא לא שולט שם. הוא לא שם את הצנרת והוא לא בדק אם יש על הגג יונים מתות - - - זו לא אחריות שלו, ולא זאת הכוונה. הוא צריך בסך הכול לעזור לצרכן הפרטי לעשות את הבדיקות כי זה המנגנון שלו, והוא צריך להוכיח שזה לא קרה אצלו על-ידי זה שיבדוק ברשת, בכניסה או השכונה. אלה דברים שנעשים בין כה וכה, והוא יכול להוכיח מתי זו אחריות שלו ומתי לא. אני חושב שזה ברור מתוך מה שכתוב פה, ולא היתה כוונה להטיל על הספק אחריות למה שקורה בתוך הבית הפרטי.

ביחס לסקרים, משרד הבריאות עושה סקרים בבתים פרטיים, עם המשאבים המוגבלים. אבל אי אפשר להכניס לתקנות - -
היו"ר אמנון כהן
אבל יש עבודה מסוימת שאתם נכנסים - -
שלום גולדברגר
יש לנו עבודה. השנה עשינו 800 בדיקות בבתים פרטיים ברחבי הארץ, מחולק לפי מחוזות, והתוצאות מפורסמות באתר האינטרנט וכל אחד יכול לראות אותן. זה חלק מהתוצאות של הוועדה, וכהכנה גם לתקנות האלה.

אם רוצים להטיל כחובה – הדוגמה של ארצות-הברית למשל, היא שספק המים, ולא משרד הבריאות, צריך להיכנס לבתים הפרטיים ולעשות שם מחובתו - -
היו"ר אמנון כהן
כשירות.
עירית הן
אחוז מסוים מהבתים כל שנה.
היו"ר אמנון כהן
כשירות ללקוח.
עירית הן
כשירות ללקוח.
שלום גולדברגר
משהו כשירות, כן.
היו"ר אמנון כהן
הצעת משהו כזה?
שלום גולדברגר
אנחנו בינתיים רוצים לראות איך אנחנו מתקדמים עם זה - -
היו"ר אמנון כהן
בריאות העם עדיין אצלכם, החוק אצלכם, ולכן איך אתם מסתכלים?
שלום גולדברגר
- - לאסוף את הנתונים, לראות אם יש בעיה או אין בעיה במדינת ישראל. הבעיות אצלנו הרבה פחות חמורות ממה שיש בארצות-הברית בגגות, אין עופרת כמעט - -
היו"ר אמנון כהן
בבתי-ספר וגני ילדים?
שלום גולדברגר
בתי ספר וגני ילדים – זה מיכולתנו לחייב אותם.
היו"ר אמנון כהן
אתם בודקים?
שלום גולדברגר
כן, ואנחנו עושים את הסקרים האלה. אבל שוב, זה לא כחובה בתקנות.
היו"ר אמנון כהן
אני רוצה אולי להכניס את זה כחובה בתקנות. אני מתלבט עם עצמי. אני לא חייב לקבל את התקנות שאתה הבאת. אני יכול להוסיף שם כל מיני דברים שאני רואה לנכון על-פי מה שמעלים פה אנשים חשובים שיושבים, והם חיים את החיים גם. אנחנו רוצים לקדם את התקנות. אבל אנחנו רוצים גם להכניס שינויים קלים, ראויים וטובים, בתיאום אתכם. מקסימום, אנחנו לא נגיע להבנות ואז השר יכול למשוך את התקנות. אבל אם אנחנו מזהים תוך כדי דיון שיש משהו שלא קיבל ביטוי למרות שוועדה מקצועית ישבה והביאה את הכול. לפעמים עולים פה דברים שלא נתנו עליהם את הדעת. לכן יכול להיות שכן יהיו שינויים. אני לא חייב לקבל. זה לא "ראה וקדש". אנשים כתבו זאת, כולנו אנשים ולכל אחד יש מה להגיד. אנחנו רוצים שזה יהיה מאוזן וטוב. זו פעם ראשונה, נכנסים, ייתכן ויהיו השלמה, שינויי חקיקה, שינויי תקנות.

בבקשה גברתי, רצית להגיד משהו.
קריאה
רציתי להוסיף שיש בתקנות האלה ועדה מייעצת, ובין התפקידים שלה זה להמליץ על סקרים. יכול להיות ששם הוועדה המייעצת יכולה לכוון את הסקרים לאוכלוסיות וסוגי מבנים - -
היו"ר אמנון כהן
מי יכוון?
שרית כספי-אורון
חברי הוועדה המייעצת - -
שלום גולדברגר
אנחנו נגיע לזה. בסעיף 35 יש ועדה מייעצת - -
מיכל גולדברג
אבל היא מייעצת למנכ"ל המשרד?
קריאה
נכון. ואז המנכ"ל יכול לקבל את ההמלצות.
שלום גולדברגר
כן, ואחד התפקידים זה באמת לעשות סקרים, לייעץ איזה סקרים לעשות, ואיך להתקדם - -
היו"ר אמנון כהן
אוקיי. חברת "מקורות" – כן, גברתי.
ברכה לימוני רליס
ברכה לימוני מ"מקורות". אני מתייחסת לסעיף 13(א), ויש לי פה שלוש הערות. אני אתחיל ב-13(א)(4), בדיקה לאסבסט. אין בארץ אף מעבדה שיודעת לבדוק אסבסט, וגם אי אפשר לשלוח את המדגמים לחוץ-לארץ כי הבדיקה צריכה להתבצע באותו יום. אז אנחנו מכניסים כאן משהו שהציבור לא יכול לעמוד בו. אין אפשרות לבצע בדיקות אסבסט - -
היו"ר אמנון כהן
תקימו מעבדות עכשיו, כתוצאה מהתקנות.
ברכה לימוני רליס
מי יקים, וכמה זמן זה ייקח? וברגע שייכנסו התקנות לתוקף אנחנו נהיה עבריינים כי לא נוכל לבצע בדיקת אסבסט.
היו"ר אמנון כהן
תשלימי את כל ההערות, וניתן למשרד הבריאות להשיב.
ברכה לימוני רליס
הערה שנייה - -
קריאה
לא, כדאי לדבר על זה.
קריאה
נתנו תאריך תחילה לאסבסט - -
ברכה לימוני רליס
יש כאן שתי הערות שמתקשרות להגדרות. סעיף 1, בדיקת חומר חיטוי פעיל, זאת בדיקה שמתבצעת בשדה; חייבת להתבצע בשדה. ואילו בהגדרות של בדיקה כתוב: בדיקה במי שתייה נערכת במעבדה מוכּרת. אין בכלל התייחסות לבדיקות שנערכות בשדה.
היו"ר אמנון כהן
אתם הערתם להערות של התקנות האלה קודם? או שעכשיו - -
ברכה לימוני רליס
לגבי זה לא.
היו"ר אמנון כהן
עכשיו התעוררתם, או מה?
ברכה לימוני רליס
עכשיו התעוררנו.
היו"ר אמנון כהן
למה עכשיו התעוררתם?
ברכה לימוני רליס
עכשיו שמנו לב לזה. זה משהו קטן.
היו"ר אמנון כהן
זה לא קטן. זה מהותי מאוד-מאוד. זה לא קטן בכלל. אבל אני שלחתי לתיאומים. גם את "מקורות" שלחתי לתיאומים. אני לא יודע למה זה לא הגיע אליך.
ברכה לימוני רליס
יכול להיות שזה הועבר בהתחלה למשרד הבריאות, ואיכשהו נשמט. אבל מוטב מאוחר מבכלל לא.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי. סעיף שלישי שאת רוצה להעיר?
ברכה לימוני רליס
סעיף שלישי זה 13(א)(3) – בדיקה לפלואוריד. גם כאן הבדיקה לפלואוריד ברוב המתקנים נעשית במתקן רציף, מדידה רציפה online שמשודרת לחדר בקרה. אין שום הגדרה לדבר הזה בהגדרות. וגם בנושא של דיגום, כתוב: נטילת דגימה והעברתה למעבדה. גם בדיגום וגם בבדיקה, הכול מתייחס למעבדה. ויש הרבה מקרים שעושים בדיקה, או על-ידי מכשיר רציף בשדה או על-ידי מכשיר נייד בשדה.
היו"ר אמנון כהן
משרד הבריאות, יש לכם תשובות? אם אין לכם תשובות, אין בעיה שתבואו בפעם הבאה, אחרי שתשבו איתם ותבדקו. אנחנו רוצים להוציא תקנות שאפשר יהיה ליישם אותן. אי אפשר להטיל גם עליהם גזירות ולהפוך אותם לעבריינים. ולכן, אם עדיין אין תשובה תעשו עוד חשיבה - -
עירית הן
אני אתחיל מהאסבסט.
היו"ר אמנון כהן
יש לה שלוש שאלות. לא, רגע. היא סיימה. לגבי כולן יש לך תשובות?
ברכה לימוני רליס
אלה היו שלושת הדברים. לגבי האסבסט אנחנו כן העלינו את זה בדיון מול - -
היו"ר אמנון כהן
אז מה התשובות של משרד הבריאות? בבקשה. אם יש לך תשובות עכשיו על הכול, בבקשה. אם לא, את יכולה גם בדיון הבא. מה את מציעה?
עירית הן
לגבי האסבסט, אני מסכימה עם ההערה. אנחנו לא ערוכים פה בארץ.
היו"ר אמנון כהן
ניתן לוח זמנים אולי, תקופת מעבר.
עירית הן
לא. אולי היה נכון להתייחס לזה במסגרת סקר ארצי, ולא כחובה של ספק מים כי בזה יהיה קשה מאוד לעמוד.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי, והנושא השני?
עירית הן
בנושא בדיקות שדה, אני לא יודעת כל כך איך לאכוף אותו.
היו"ר אמנון כהן
טוב, בואי נסכם ככה - -
עירית הן
- - - ולידי, מעבדה, תקפות, כל הצד הזה - -
היו"ר אמנון כהן
עירית, את אתי? יש פה קפיטריה טובה גם. אחרי זה אפשר לשבת שם ביחד. תמצאו את הנוסחה המתאימה. לדיון הבא אני מבקש, לגבי פרק ד' סעיף 13, שלוש ההערות שהעלו "מקורות", לתת עליהן את הדעת, חשיבה וגם ניסוח אחר אם צריך, כדי שאנשים יוכלו גם לעמוד בתקנות ושלא נהפוך אותם לעבריינים.

הרמתם יד שם?
שי בוזגלו
אני שוב חוזר ל-14, לגבי אחריות הספק, אולי כדאי להוסיף סעיף קטן (ג) אחרי (ב), לפיו: אין בביצוע בדיקה לפי סעיף קטן (א) ו-(ב) כדי להטיל אחריות על ספק המים על מערכת המים בנכס. אני עדיין חושב שצריך - -
היו"ר אמנון כהן
לא, לא. אני לא מוריד אחריות מאף אחד, אלא אם כן הוכחת שזה על הצרכן.
שי בוזגלו
צריך כאן לייצר ודאות.
היו"ר אמנון כהן
ודאות יש. פה התקנות, יש פה ודאות - -
שי בוזגלו
לדעתי אין ודאות אלא אם כן - -
היו"ר אמנון כהן
לדעתך לא, לדעתי כן. נגמר, הלאה, תתקדם הלאה. עוד הערות? מי אדוני?
אלון זסק
אני אלון מהמשרד להגנת הסביבה. לגבי האסבסט צריכים לקחת בחשבון שיש את חוק האסבסט החדש. אנחנו נבדוק לגבי הסיפור של - -
קריאה
- - -
אלון זסק
בסדר. אנחנו נבדוק לגבי זה וניתן תשובה.

לגבי סעיף 14, יש חשיבות מאוד גדולה ברמה ההצהרתית ושלום גולדברגר דיבר על זה קודם, לגבי העלאת היכולת והעידוד של שתייה ממי ברז. חלק מהסיפור של יכולת בדיקה ומנגנון שהוא בעצם חדש, יש מאין, הוא מאוד משמעותי. כי ככל שאיכות המים – גם הציבור יאמין יותר במים, זה יהיה טוב לכולנו, גם ברמה הבריאותית, גם ברמה הסביבתית.
היו"ר אמנון כהן
כמה עולה לצרכן להזמין בדיקה בבית?
עירית הן
מאות שקלים.
היו"ר אמנון כהן
מאות זה מאה, או אלף?
עירית הן
שלוש מאות.
קריאה
זה שלוש מתכות.
קריאה
רק שלוש מתכות.
עירית הן
אני רוצה להגיד לנושא שמעלים רשות המים – יש חשיבות שיבינו בסופו של דבר כשנניח נמצאה הבעיה באותו בית, דירה או בניין – מי מחליף צנרת? מי לוקח את האחריות? צריך לדעת את הדבר הזה.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו לא הולכים לצנרת. אנחנו הולכים לבדיקה. בבדיקה הוא צריך להוכיח כספּק - -
עירית הן
אז נניח שהוא הוכיח שהבעיה בבית.
מיכל גולדברג
התקנות האלה לא עוסקות בצנרת. התקנות האלה עוסקות באיכות מי שתייה. האחריות של איכות מי שתייה, כפי שאמר גם היושב-ראש, היא אחריות למים ששותים מהברז. אחר כך, השאלה מיהם הבעלים של הצנרת, זה כבר נקבע לפי חוקים ודינים אחרים. בוודאי שתקנות מי שתייה לא צריכות לעסוק במטריה הזאת.
שי בוזגלו
צריך אולי להבהיר שכאשר מדובר כאן בשירות עבור האזרח - -
היו"ר אמנון כהן
מי מדבר? פה מרימים יד כשמדברים. שנייה אחת.

אנחנו ממשיכים הלאה, משרד הבריאות?
מיכל גולדברג
אני רוצה להעיר לעניין בדיקות האסבסט – אכן "מקורות" העלו את הנושא בישיבה המשותפת שקיימנו יחד עם משרד הבריאות. משרד הבריאות תיקנו בעניין הזה את התקנות ונתנו שלוש שנים מיום התחילה לביצוע הבדיקה הראשונית של האסבסט. כי, כפי שהם הסבירו לי, לטענתם, כנראה שתוך שלוש שנים אפשר יהיה להיערך לביצוע הבדיקות. זו בסך הכול בדיקה שאני מבינה שלא היתה קיימת קודם, וועדת הדין החליטה שיש לבצע אותה.
עירית הן
איפה הוספנו את זה? אני לא זוכרת את זה.
מיכל גולדברג
אתם תיקנתם - - - ד' בתוספת הרביעית.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו משאירים את זה עדיין לשיקול בחינה מול "מקורות" - -
ברכה לימוני רליס
ועדת הדין הציעה - -
היו"ר אמנון כהן
יש פה שלושה סעיפים שהעלו "מקורות". תשבו, אמרתי איפה אתם יכולים לשבת. אתם יכולים לשבת אצלכם. אחרי שתגידו לי שאפשר, זה סביר, שלוש שנים, מה שאומרת פה היועצת המשפטית של הוועדה, או כל מה שתחליטו. אמרתי, אנחנו רוצים בסוף תקנות טובות וראויות שנוכל לחיות אתן.

פרק ה'.
משה אבנון
אדוני היושב-ראש, אני ביקשתי להעיר עוד שתי הערות.
היו"ר אמנון כהן
אמרת. דיברת.
משה אבנון
לא, שתי הערות לגבי זה. קודם כל, יש פה שאלה של בדיקת הפלואוריד. נושא הפלואוריד נמצא עדיין כרגע בהקפאה. מה שכתוב פה בעצם הופך את מי שלא שם פלואור במים לעבריין.
קריאות
לא.
קריאה
לא, אבל זה לא קשור.
היו"ר אמנון כהן
תנו לו לסיים.
משה אבנון
אם אני ברמת-השרון לא רוצה לשים פלואוריד, ובינתיים זה היה בכנסת והם הקפיאו את כל העניין הזה – אומנם משרד הבריאות מנסה לדחוף את זה מכל הכיוונים, אבל אנחנו למשל מתנגדים לפלואוריד.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו לא הגענו לזה עדיין. זה יהיה בתוספות, לא כרגע.
משה אבנון
לא, אבל זה מופיע פה. פה זה הופך אותם ישר לעבריינים.
מיכל גולדברג
כאן ההתייחסות היא רק ל- - - הבדיקה.
עירית הן
רק לביצוע בדיקות.
היו"ר אמנון כהן
זה בדיקה כרגע. זה לא תוספות.
קריאה
זה בסעיף 20, תגיד.
מיכל גולדברג
עוד נדון בכל הנושא של הוספת הפלואור.
היו"ר אמנון כהן
שלטון מקומי, זה יבוא אחר כך.
משה אבנון
יש בעיה שנייה. אם בבית נתגלה זיהום כתוצאה מהבית, ספק המים צריך להודיע להם וצריך להפסיק את המים עד שהבית לא מטפל.
היו"ר אמנון כהן
בסדר, זה ביניהם כבר. אתה ממשיך, משרד הבריאות?
שי בוזגלו
אני לא בטוח שזו הכוונה. אני לחלוטין לא בטוח שזו הכוונה.
היו"ר אמנון כהן
פרק ה'. אתה לא אתי.
שלום גולדברגר
"פרק ה' – טיפול במים

טיפול במים וניטור במיתקן טיפול
17.
(א)
ספק יפעיל מיתקן טיפול וינטר את המים במיתקן שאישרה רשות הבריאות ובהתאם להנחיות המנהל שינתנו תוך התייחסות לסוגי מיתקני ההפקה והטיפול, לתפוקתם ומורכבותם של המיתקנים.(ב)
מיתקן טיפול יתוכנן, יוקם ויופעל בהתאם לטכנולוגיה הזמינה הטובה ביותר (BAT) כפי שאישר המנהל, בהתחשב, בין השאר, בהשפעת המיתקן על הסביבה.(ג)
בנוסף לאמור בתקנת משנה (א) ו- (ב) –
(1) מי גלם המופקים במיתקן מי תהום אשר נמצאה בהם חריגה כאמור בתקנה 11(א)(2) או החשוף לזיהום לדעת רשות הבריאות, יטופלו באופן המבטיח הרחקת 3 סדרי גודל של נגיפים לפחות;

(2) מי גלם המופקים במיתקן מים עיליים יטופלו בטכנולוגיה אשר תכלול לכל הפחות סינון, ובאופן המבטיח הרחקת גורמים כמפורט להלן:

(א) קריפטוספורידיום - 2 סדרי גודל (99% הרחקה);

(ב) ג'יארדיה - 3 סדרי גודל (99.9% הרחקה);

(ג) נגיפים - 4 סדרי גודל (99.99% הרחקה).(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (ג), רשות הבריאות רשאית לדרוש הרחקה בסדרי גודל גבוהים יותר מן המפורט בתקנת משנה (ג), כאשר במי המקור התגלה או קיים חשש לריכוזים גבוהים של קריפטוספורידיום או ג'יארדיה.(ה)
מיתקן טיפול באמצעות סינון יתוכנן לרמת עכירות שבין 0.1 ל- 0.3 יחידת עכירות נפלומטרית (יע"ן) ביציאה מהמיתקן, לפי שיקול דעתו של המנהל.(ו)
עכירות המים תימדד באופן רציף ביציאה של כל יחידת סינון ולא תעלה על 0.3 יע"ן ב- 95% מהזמן בממוצע יומי, ובכל מקרה, חריגה מ- 0.3 יע"ן לא תימשך יותר מ- 30 דקות רצופות.

התפלה
18.
(א)
בנוסף לאמור בתקנות 10 ו- 17, מי גלם המטופלים באמצעות התפלה ינוטרו בנקודות דיגום ולגורמים כמפורט בתוספת השישית, ויעמדו ברמות הנדרשות כמפורט בטור ה' באותה תוספת.(ב)
במיתקן התפלה המייצר למעלה מ-5,000 מ"ק ליום, יותקנו מדי ניטור מוליכות רציפים במספר המתאים למבנה המיתקן ומורכבותו ובהתאם להנחיות רשות הבריאות.(ג)
ספק המתפיל מים או המבצע טיפול אחר הגורם לשינוי חומציות או אלקליניות המים, ידאג לייצוב המים בשיטה שתבטיח כי ערכי הייצוב של המים כמפורט בטור ג' בתוספת השישית יהיו ברמה הנדרשת בטור ה'.(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (ג), המנהל רשאי לאשר ייצוב המים למזעור שיתוך הצנרת בשיטה אחרת.

חיטוי המים
19.
(א)
ספק לא יספק מי שתיה אלא אם כן הם מכילים לפחות אחד מחומרי החיטוי המפורטים בטור א' בטבלה א' בתוספת החמישית, בריכוז שלא יפחת מהריכוז הקבוע בטור ב' ושלא יעלה על הריכוז הקבוע בטור ג', במיתקן ההפקה ובמערכת האספקה, לפי העניין.(ב)
הכילו מי השתיה יותר מחומר חיטוי אחד מבין החומרים המפורטים בטבלה א' בתוספת החמישית, השארית המזערית הנדרשת תחושב לפי ערך סכומי יחסי ולא תפחת מ- 1 והריכוז המרבי הנדרש יחושב לפי ערך סכומי יחסי ולא יעלה על 1.(ג)
הספק ינטר את ריכוז חומר החיטוי במי השתיה כמפורט להלן :
(1)
במיתקן טיפול בו נעשה חיטוי מים - בניטור רציף בנקודת היציאה מהמיתקן;
(2)
במערכת אספקת מים - בעת כל בדיקה מיקרוביאלית או בניטור רציף; אם תדירות הדיגום המיקרוביאלי היא אחת לחודש בלבד, ינוטר חומר חיטוי שאריתי פעם נוספת באמצע החודש;
(3)
בנקודת כניסה למערכת אספקת מים של אוכלוסייה משורתת של מעל 50,000 תושבים – בניטור רציף; ניטור כאמור יבוצע על ידי הספק המעביר את המים לספק אחר.(ד)
המנהל רשאי לאשר חיטוי המים בחומר או בטכנולוגיה שאינן מפורטים בתוספת החמישית בטבלה א', בתנאים כפי שימצא לנכון, אם מצא כי יעילותם שוות ערך לחומרים המפורטים בתוספת החמישית בטבלה א'.(ה)
ספק יתכנן את מערכת אספקת המים באופן שיפחית עד כמה שניתן את תוצרי הלוואי של החיטוי במי השתיה; בכל מקרה לא יעלו הריכוזים המרביים של תוצרי הלוואי המפורטים בטור ב' בטבלה ב' בתוספת החמישית על הערכים המפורטים בטורים ג', ד' ו-ה'.(ו)
הספק ינטר את תוצרי הלוואי של החיטוי בתדירויות המפורטות בתוספת החמישית בטבלאות ג.1 עד ג.3, לפי העניין.(ז)
ספק יודיע מראש לרשות הבריאות, לספק אחר ככל שקיים ולצרכנים, על כל שינוי מהותי בשיטת או ברמת החיטוי של המים המסופקים.


הפלרה

20.
(א)
מי שתיה בהם ריכוז הפלואוריד קטן מ - 0.7 מיליגרם לליטר (להלן -מג"ל) - יוסיף הספק למים לפני אספקתם לצרכנים בכל ישוב שבו מעל 5,000 תושבים, פלואוריד במידה שתביא את ריכוזו במים לרמה של 1.0 מג"ל בממוצע שבועי.(ב)
ספק לא יקים ולא יפעיל מערכת המוסיפה פלואוריד למים אלא לפי תכנית שאישרה רשות הבריאות, ושתכלול אמצעי ניטור ובקרה.(ג)
ספק המוסיף פלואוריד למי השתיה, ינטר את ריכוז הפלואוריד בהם אחת ליום לכל הפחות או בניטור רציף.

מיהול

21.
(א)
ספק המבקש לבצע מיהול מי שתיה למניעת חריגה מהאיכות הנדרשת לפי תקנה 4(2) יגיש לרשות הבריאות בקשה בכתב לאישור המיהול; לבקשה כאמור יצרף הספק, בין היתר, אסמכתאות המעידות, להנחת דעתה של רשות הבריאות על קיומם של כל התנאים להלן:
(1)
הגורם החורג נפוץ באופן טבעי בסביבה, לרבות כלוריד, חנקה, גופרה, פלואוריד ממקור טבעי, סלניום ממקור טבעי, וחומרים רדיואקטיביים טבעיים;
(2)
החריגה אינה בגורם שמקורו בזיהום מעשה ידי אדם;
(3)
ריכוז הגורם החורג יציב או שיש בו שינוי איטי בלבד לאורך הזמן;
(4)
קיים מערך ניטור רציף ובקרה המבטיחים כי לא תהא כל חריגה של הגורם החורג במים אחרי המיהול;
(5)
המים המיועדים למהול את המים החורגים, יעמדו בתנאי תקנה 4.(ב)
מיהול המים וניטורם ייעשו בהתאם לתכנית המאושרת ולהנחיות רשות הבריאות.

מכשירי ניטור
22.
המנהל רשאי לקבוע את סוג מכשירי הניטור שיופעלו, את אופן הפעלתם, כיולם וכל הוראה אחרת הנוגעת להם.

חומרי טיפול במי שתיה
23.
לא ישתמש ספק בחומר לטיפול במים אלא אם כן החומר עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5438: "כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה"8 או חומר אחר שאישר המנהל בכתב. "
היו"ר אמנון כהן
יופי. הערות לפרק ה', בבקשה.
אורלי אברהם
שמי אורלי מ"מקורות". סעיף 21 – מיהול, בסעיף 1 מוזכרת החנקה כאחד הגורמים שמיועדים למיהול. בסעיף קטן (2) רשום: "החריגה אינה בגורם שמקורו בזיהום מעשה ידי אדם". לנו יהיה קשה עד בלתי אפשרי להעיד, כמו שנדרש, שחריגה בחנקה אינה בגורם שמקורו בזיהום מעשה ידי אדם. משום שידוע שחנקה, מקורה הוא כן בזיהום מעשה ידי אדם. לכן צריך פה או להחריג את החנקה או להתייחס לזה אחרת. כמו שזה, אנחנו מנועים למהול מים עם חנקות. בזמן שמשרד הבריאות מאשר לנו כל הזמן למהול מים עם חנקות.
קריאה
יש לי הצעה בקשר לזה.
היו"ר אמנון כהן
שנייה אחת. "מקורות", סיימת? תרשמו את ההערה, אנחנו ממשיכים הלאה.
עירית הן
אנחנו יכולים לענות.
היו"ר אמנון כהן
לא, לא. בסוף נענה.

ממשיכים. בבקשה, אדוני.
קריאה
דילגת עלי.
היו"ר אמנון כהן
אז קודם האוצר. חכי, אני לא אסתבך אתם עכשיו. תורך יגיע.
עדי חכמון
בסעיף 18, לעניין התוספת השישית, נושא המגנזיום עדיין במחלוקת, אז שיובהר - -
היו"ר אמנון כהן
כן, כן. אנחנו דיברנו בתחילת הדיון שיש נושא במחלוקת, מחלוקת מקצועית-עניינית, וביקשו ממני לדלג על הסעיף הזה. אני לא מצביע עליו אבל אנחנו ניתן לגופים המקצועיים ללבן את הדברים. אנחנו רוצים לדאוג שהצרכן בסופו של דבר יקבל מים ראויים לבריאותו. אם צריך לאחר התפלה להוסיף כל מיני חומרים - -
עדי חכמון
כן, זה יוכרע בהמשך. פשוט כרגע זה בתוך התקנות בסעיף 18 בתוספת השישית.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו נדון בו עוד פעם. זה לא יקבל כרגע ביטוי של הצבעה או החלטה. זה ייפתח עוד פעם בדיון הבא בכל מקרה, לאחר שהצוות המקצועי יסיים את עבודתו.

עכשיו, רשות המים.
הראל גל
עדיין סעיף 18, עדיין התוספת השישית – ישנם שני מתקני התפלה, מתקני ההתפלה הישנים יותר בפלמ"חים ובאשקלון שאינם עומדים בערכי הייצוב שבתוספת השישית. אומנם סעיף (ד) מאפשר למנהל לאשר ייצוב מים בשיטה אחרת. אנחנו חושבים שיותר נכון יהיה להחריג את המתקנים האלה באופן ספציפי או על-פי שנים של הקמת המתקנים, לפני שוועדת הדין סיימה את עבודתה והמלצותיה. והמתקנים שיוקמו לאחר השנה שבה הסתיימה עבודת הוועדה כבר הוקמו על-פי הסטנדרטים והדרישות החדשות.
היו"ר אמנון כהן
כן, בבקשה, מי עוד?
שרית כספי-אורון
אני אפתח תיבת פנדורה, בסעיף 20. כמו שאמרנו בדיונים פה וגם בוועדת הבריאות, ההפלרה של מי השתייה אינה בריאותי לכל שותי המים במדינת ישראל. ה-EPA האמריקאי ומשרד הבריאות האמריקאי הצהירו באופן מאוד ברור שילדים עד גיל 8 הם תחת סכנת יתר ליצור בעיות של פלואורוזיס של השן בעקבות הפלרת מי השתייה. מעבר לכך, אפילו במשרד הבריאות שלנו וגם במשרד הבריאות האמריקאי, אומרים לאמהות ואבות שמכינים בקבוקים של תחליפי חלב שלא ישתמשו במים מופלרים. אני חושבת שזה עניין לתביעה ייצוגית, כי למה ההורה הטרי צריך להוציא עוד ועוד כסף לרכוש מים מינרליים על-מנת להכין את הפורמולה.

בארצות-הברית, הגופים הרשמיים האלו המליצו לפני שנה להוריד את המנה המיטבית ל-0.7 מיליגרם לליטר. הם לא המליצו להפסיק את ההפלרה, על-אף שאנחנו בארגון בעד להפסיק, אבל הם המליצו להוריד את זה לפחות ל-0.7; וזה בגלל שיש, מה שנקרא: reference dose באנגלית, מנת ייחוס. זה ביחידות של מיליגרם לקילוגרם משקל גוף. אם אתה צורך מעל זה כל יום, אתה חשוף לתופעות לוואי בלתי רצויות של החומר. אני חושבת שבכל התקנות האלו, רק הפלואור מופיע ומוחדר למים – הוא הדבר היחיד שמשרד הבריאות מתיר להיות מעל ל-reference dose. אין חיה כזאת באיכות מי השתייה. אנחנו חושבים, גם בהתאם להחלטה של ועדת הדין שצריך לבטל את חובת ההפלרה, אבל לכל הפחות להוריד את המנה המיטבית ל-0.7 מיליגרם לליטר, ולהטיל את החובה הזו איפה שריכוז הפלואוריד קטן מ-0.5 נגיד, אבל לא - -
היו"ר אמנון כהן
הנושא הזה עלה גם בדיון הקודם, בדיון הראשוני, ואני ביקשתי ממחלקת המחקר שלנו להכין על זה עבודה מבחינת ראייה עולמית. ואכן, המסמך כבר הוגש לנו ואני אפתח את הנושא הזה שוב בדיון הבא, לאחר שנלמד את הסוגיה הזו, של הוספת פלואוריד, עד כמה ואיך. אז נחליט גם לגבי מגנזיום, גם לגבי פלואוריד, נעשה שוב דיון לאחר שיהיה לנו גם מכאן וגם מכאן את המחקרים האלה. אנחנו בטוחים שהוועדה המקצועית נתנה את דעתה על זה. אבל אנחנו צריכים לבדוק עוד פעם, ולראות שנוציא בסופו של דבר תקנות ראויות לטובת הציבור.

יש עוד הערות?
שרית כספי-אורון
רציתי להציע על ההערה לגבי החנקה. היא נכונה לחלוטין. אני מציעה שחנקה שלא באה ממקור ביובי – כי יש חנקות שבאות ממקור חקלאי, נגיד, של דישון – וזה לא מלווה עם חיידקים ופתוגנים אחרים. אבל חנקה שבאה ממקור ביובי, נגיד זליגה של שופכין מבורות ספיגה ודברים כאלה, שזה לא יוּתר למיהול.
היו"ר אמנון כהן
משרד הבריאות, בבקשה.
שלום גולדברגר
אז אני ישר מתחבר למה ששרית אמרה, וזה קושר אותי גם למי גלם שאינם ראויים לשמש כטיפול. אנחנו חוזרים – המיהול, מתקן טיפול, צריך לקבל מי גלם שמשרד הבריאות מאשר אותם מלכתחילה. אם הם באים ממקור ביובי אנחנו פוסלים אותם מלכתחילה. זה נמצא בתוך הסמכויות שדיברנו קודם.

בעניין החנקה למיהול, כתבנו במפורש בתוך התקנות את המילה "חנקה", כדי שכולם יבינו שאנחנו מאשרים חנקה למיהול. וש"מקורות" יירגעו וידעו שגם מקורות מים שיש בהם חריגה בחנקות מותרים למיהול. אפשר להגיד שכל דבר הוא זיהום מעשה ידי אדם. גם הכלואוריד זה מעשה ידי אדם. בסופו של דבר, בני אדם גרמו את כל הזיהומים האלה. ברגע שכתבנו במפורש בתוך התקנות: לרבות חנקה, כלואוריד וכולי, הכוונה היא שמותר למהול גם חנקות.

אני רוצה להזכיר, על-פי חוק קרקעות מזוהמות, נאמר שדישון והשקייה אינם נחשבים לזיהום.
שרית כספי אורון
זאת הצעת חוק ויש כאלו ש"ירדו" על הסעיף הזה.
היו"ר אמנון כהן
זה עדיין בממשלה - -
מיכל גולדברג
לא, לא זה הגיע. הצעת החוק מצויה על שולחנה של הוועדה ולא ברור מה - -
שלום גולדברגר
זה אותו היגיון, אותו עיקרון. אי אפשר להגיד שכל דבר שבני-אדם עושים על פני השטח, כולל פעילות חקלאית רגילה, הופכת להיות לזיהום. אני מסכים. אנחנו רוצים לתת אישור למיהול חנקות. אני חושב שבדרך הזאת, כפי שכתבנו אותה – זה ברור לכולם שאם כתוב: "לרבות חנקה", אז החנקה היא חלק.
היו"ר אמנון כהן
פרופסור, בבקשה.
אבנר עדין
רק במילה אחת, כן יש חנקות ממקור טבעי – צמחייה שנרקבת בקרקע, הכבול של החולה. ישנם מקומות רבים שקשה אפילו להחליט מה יותר דומיננטי. אם זה מדישון או אם זה משפכים או אם זה מהקרקע. והקושי להבחין יכול לפעמים להיות לרועץ אם תתחילו להיכנס לפרטים בנושא הזה.
מיכל גולדברג
אבל כוונת הוועדה היתה שכאשר יש זיהום מחנקות שהמקור שלו בדישון, תהיה אפשרות או לא תהיה אפשרות למהול?
אבנר עדין
המשימה כאן היא להתגבר על בעיית החנקה. אם המקור זה ביוב, יש אינדיקטורים אחרים ויש מחסומים או חסמים אחרים. אז אני לא הייתי רואה פה איזושהי בעיה מיוחדת.
עדי חכמון
זה שמשרד הבריאות אומר לנו: אל תדאגו - -
היו"ר אמנון כהן
שנייה, שנייה. משרד הבריאות, עניתם על הכול?
שלום גולדברגר
לא, עוד לא. בנושא הייצוב במתקנים ישנים – שני מתקני ההתפלה הקיימים היום, שעדיין אנחנו רוצים שיספקו מים טובים, ושלא יגרמו לקורוזיה ולשיתוך של הצנרת. אנחנו צריכים להכניס אותם לתוך מנגנון שאנחנו נאשר את המים שיוצאים משם.
עירית הן
עוד לא השתכנענו.
שלום גולדברגר
אנחנו עדיין יודעים שיכול להיות שלא יעמדו בטבלה ד', אני לא זוכר בדיוק את המספרים של הטבלאות, כפי שכתוב במפורש בתקנות האלה. לכן נתנו את הפתח שהמנהל רשאי לתת אישור למתקן התפלה לייצב את המים, למזער את שיתוך הצנרת באמצעים אחרים, ואני חושב שזה המקסימום שאפשר ללכת לקראת אותם מתקני התפלה; וגם לשמור על איכות המים ועל בריאות הציבור.
היו"ר אמנון כהן
את שאר התשובות ענית?
עירית הן
"הפלרה" אמרת שאתה דוחה.
היו"ר אמנון כהן
כן, לדיון הבא.
שלום גולדברגר
כן, ענינו.
היו"ר אמנון כהן
מי גברתי?
פיליס פוזי
פיליס פוזי, אטלנטיום טכנולוגיות.
היו"ר אמנון כהן
מה זה?
פיליס פוזי
זו חברה בארץ, שעוסקת בטכנולוגיות מאוד מתקדמות בחיטוי אולטרה סגול בלי תוצרי לוואי, כמו שיש בכלואוריד וכולי.

אני רוצה לפתוח בסעיף 17(ג), אנחנו העברנו נייר עמדה, שאני יודעת שהם עשו שינוי קטן שעכשיו המים, מי התהום - - -
היו"ר אמנון כהן
אנחנו ועדה. אנחנו לא גוף מקצועי. אם יש לך משהו מקצועי זה לגופים האלה, לא אלי. לא פה. ההערות שלכם צריכות להיבחן בגופים מקצועיים של הממשלה. אני לא ממשלה, אני כנסת. אני מציע שתעבירי את הבקשה שלך לגופים המקצועיים, והם יבחנו את זה. כי זה גוף עסקי, אני לא יכול להתייחס לזה.
פיליס פוזי
לא, זה לא - -
היו"ר אמנון כהן
שנייה אחת. יחד עם זאת, אם יש פה משהו שהא לבריאות העם, לבריאות הציבור, אבל זה הגוף שיגיד לי אם כדאי או לא כדאי. יש לכם כבר תשובה לזה? קיבלתם את המסמך קודם?
שלום גולדברגר
קיבלנו את המסמך - -
היו"ר אמנון כהן
מה התשובה למסמך שלהם – שהם טכנולוגיה מתקדמת לטובת בריאות העם בנוגע לסעיף 17, והם יכולים לתרום את חלקם לנושא הזה. מה אתם אומרים?
שלום גולדברגר
בסעיף 17(ב) הוספנו את המשפט שאומר: "בהתחשב בין השאר בהשפעת המתקן על הסביבה". כיוונו לכיוון של החיטוי ב-UV שהוא סביבתי יותר.
היו"ר אמנון כהן
זה בסדר, גברתי?
עירית הן
- - -
פיליס פוזי
לסעיף (ג), העלו את הלוגים לשלושה סדרי גודל משני סדרי גודל, אבל לא הלכו עד ה-reference point המקובלת בכל העולם, שהיא ארבעה סדרי גודל. וזה לבריאות העם - -
עירית הן
היא כבר העבירה את זה. בחנו.
היו"ר אמנון כהן
עוד הערות?

לגבי פלואוריד ומגנזיום נמשיך בדיון הבא.
אורלי אברהם
לגבי חנקה?
היו"ר אמנון כהן
אמר הפרופסור שזה קיבל את ביטויו ודי סביר מה שכתוב כאן. יכול להיות שזה לא מאה אחוז, אבל די סביר כאן.
אורלי אברהם
אין לי ספק שימשיכו לאפשר לנו למהול. אבל יש פה סתירה.
היו"ר אמנון כהן
יחד עם זאת, תשבו, הקפיטריה קרובה. תשבו, ויש עוד סעיף שהעלתה המומחית שלנו. תבואו להבנות. אנחנו רוצים שיהיו תקנות ראויות טובות שתוכלו לעמוד בכל המטלות שמטילים עליכם. הכוונה היא לא להפוך מישהו לעבריין.
אורלי אברהם
לא רק זה. שהן יהיו מכובדות.
היו"ר אמנון כהן
אין בעיה. יש פה מקום מכובד. לא צריך הכול פה, ואנחנו נותנים לכם את הזמן לעשות זה ואומרים, אם יש משהו שנצטרך לפתוח ולתקן – הכול פתוח. אנחנו נוציא בסוף תקנות ראויות לטובת הציבור.

ממשיכים, משרד הבריאות, מי התעייף? לא התעייפת עוד?
שלום גולדברגר
עירית, עירית.
היו"ר אמנון כהן
אה, אתה ג'נטלמן טוב.
שלום גולדברגר
לא התעייפתי, אבל - -
היו"ר אמנון כהן
בכבוד. בבקשה, גברתי. שנייה רגע, אני אסמן אצלי. איזה סעיף אנחנו מתחילים לדון בו? התפלה? מה זה היה? שנייה אחת, אני אסמן אצלי, שאני צריך להיות במעקב. סעיף 20, כן? לשני החומרים?
קריאה
המגנזיום זה סעיף 18, והפלרה זה סעיף 20.
היו"ר אמנון כהן
סימנתי. בבקשה, את ממשיכה.
עירית הן
"פרק ו' – הוראות כלליות

אישור תכניות

24.
לא יקים אדם מערכת אספקת מים או מיתקן הפקה, אלא אם כן רשות הבריאות אישרה את התכנית של המערכת, או המיתקן כאמור, ולא יקימו ולא יפעילו אלא בהתאם לתכנית שאושרה; רשות הבריאות רשאית לאשר תכנית, לדחותה או לקבוע תנאים לאישורה.


מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה

25.
לא יתקין ולא ישתמש אדם במוצר הבא במגע עם מי שתיה לרבות במערכת אספקת המים או במיתקן הפקת המים, אלא אם כן הוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5452: "בדיקות מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה".


תכנית דיגום שנתית
26.
(א) ספק יכין תכנית שנתית לביצוע דיגום ובדיקות לפי תקנות אלה במערכת אספקת מים ובמיתקן הפקה שבבעלותו או בהחזקתו; התכנית תכלול בין היתר: נקודות דיגום, גורמים נבדקים ומועדי הדיגום, לפי הנדרש בתקנות אלה, לכל הפחות.(ב) תכנית כאמור בתקנת משנה (א) תוגש לאישור רשות הבריאות לפני הראשון בנובמבר של כל שנה ובאופן כפי שיורה המנהל; רשות הבריאות רשאית לאשר את התכנית, לדחותה או לקבוע תנאים לאישורה וזאת תוך חודש ימים מיום שקיבלה אותה; לא דחתה רשות הבריאות את התכנית, או לא התנתה את התכנית בתנאים תוך חודש כאמור, יראו את התכנית שהוגשה כתכנית מאושרת.(ג) ספק יפעל בהתאם לתכנית שנתית מאושרת כאמור בתקנת משנה (ב).


דיגום והעברת דוגמאות למעבדה

27.
דיגום לרבות סימון, אחסון והובלת הדגימות לשם עריכת בדיקה תיעשה לפי הנחיות המנהל.


סקר תברואי
28.
(א)
ספק יבצע סקר תברואי מניעתי, בתדירות אשר לא תפחת מ -
(1)
אחת לשנה, במיתקן לטיפול במים, למעט במיתקן המשמש לחיטוי מים בלבד;
(2)
פעם בחמש שנים, בכל מיתקן הפקת מים ובסביבתו, בשטח המשתרע מסביב למיתקן באזורי המגן שלו, כמשמעותם בתקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה), התשנ"ה – 91995 , בתוספת 100 מטרים מרדיוס מגן ג', כמשמעו בתקנות כאמור;
(3)
פעם בעשר שנים, במערכת אספקת המים.(ב)
בנוסף על האמור בתקנת משנה (א), ספק יבצע, לאלתר, סקר תברואי חקירתי, בכל מקרה של:
(1)
זיהום או חשש לזיהום מים;
(2)
אם סברה רשות הבריאות כי תוצאה של בדיקה, לרבות חריגה בטעם או ריח של המים, או נסיבות אחרות, מצביעים על בעיה הגורמת לזיהום או חשש לזיהום במים;
(3)
אם נמצאו חריגות ביותר מ- 5% מתוצאות הבדיקות המיקרוביאליות שנערכו בשנה במערכת אספקת המים.(ג)
סקר תברואי יבוצע בהתאם להנחיות רשות הבריאות.(ד)
סקר תברואי מניעתי יבוצע על פי תכנית שהכין ספק המים ואישרה רשות הבריאות.(ה)
ספק המים ימסור לרשות הבריאות את ממצאי הסקר התברואי המניעתי או החקירתי, לאחר השלמתו, לרבות תוצאות בדיקות המעבדה שבוצעו במסגרת הסקר כאמור.(ו)
ספק המים יכין תכנית לפעולות מתקנות , לאור ממצאי הסקר התברואי המניעתי ויגישה לאישור רשות הבריאות תוך 60 יום מיום השלמת הסקר; תכנית הפעולות המתקנות תקבע בין היתר לוח זמנים לביצוע הפעולות המפורטות בה; רשות הבריאות רשאית לאשר את תכנית הפעולות המתקנות בתנאים או להורות לספק על פעולות נוספות אותן עליו לנקוט; אושרה תכנית לפעולות מתקנות, יבצע הספק את הפעולות כאמור בהתאם לתכנית המאושרת.
היו"ר אמנון כהן
עד כאן. הערות לפרק ו' כולו?

מה שלומך?
אלי בן-ארי
השבח לאל.
היו"ר אמנון כהן
אני לא עשיתי דיון בתכנון ובנייה היום. אמרתי להם, אני אביא אותך בווריאציה אחרת.
אלי בן-ארי
לא, אני התבלבלתי. באתי בכל זאת.
היו"ר אמנון כהן
לא, אתה באת לווריאציה חשובה. בבקשה, ידידי.
אלי בן-ארי
יש לנו כאן סעיף שמדבר על תוכנית הדיגום – סעיף 26. שרית כספי אורון הזכירה בנוגע לסעיף 14 שמדבר על הבדיקות שהאדם יוזם – אדם שרוצה לבדוק את המים בברז שלו, יכול לפנות לרשות ולבקש, ואז אם הוא משלם הם גם אמורים לבדוק לו פעם בשנה. אני חושב, והזכירו את זה וגם שרית ציינה וגם הם, שהיום כבר נעשות דגימות מהסוג הזה, רק שזה לא ביוזמת האדם. ואני חושב שזה יכול להיות הסדרים משלימים. כלומר, אדם שירצה – במידה ותקבלו את ההערה שלנו, באזורים המוחלשים, רגישים, וכיוצא בזה – שירצה בדיקה, יכול להיות שיקבלו את דעתנו שצריך לעשות בדיקה בלי כסף.
היו"ר אמנון כהן
אבל הם אמרו שמוקמת ועדה, תיכף נגיע אליה, שהיא אמורה גם להמליץ על הנושא שאתם ציינתם – ואני חושב שזה מבורך – שבאזורים מסוימים, בשכונה, בעיר מסוימת, או בשכבות כאלה ואחרות, שבשנה מסוימת יתמקדו שם, בשנה הבאה - -
אלי בן- ארי
סעיף 26 מדבר לא על היוזמה של הצרכן אלא על הדיגום שהם עושים. נכון לעכשיו אין פה אזכור של דיגום בברזים באזורים שיש חשש שאולי יהיה. אנחנו מציעים להוסיף לסעיף הזה דיגום לפי שיקול דעתם. לא לפי החלטה של אנשים, איפה שהם יותר דואגים - -
היו"ר אמנון כהן
היא ענתה על הסעיף שהעלתה שרית, שאת שיקול הדעת הזה הם לא רוצים לקחת לעצמם אלא לוועדה המייעצת למנכ"ל, שהוא ימליץ פעם ב- והם יקבלו את זה בברכה. ככה נאמר, ככה אני הבנתי מכם.
אלי בן- ארי
ואז תוכנית הדיגום תוכן בהתאם לזה?
עירית הן
זה לא קשור. אתם מערבבים.
שלום גולדברגר
אתה מדבר על סקר. תוכנית הדיגום זה משהו שגרתי - -
היו"ר אמנון כהן
אני לקחתי ברצינות את מה שאמרה שרית, כן? לקחתי ברצינות רבה. היא עשתה עבודה מצוינת. אני שוקל לשדרג אותה לעבודה אחרת. את מתבזבזת שם.
אלי בן- ארי
אם אתה נותן לה מחמאות - -
שרית כספי אורון
אם אתה מחליף מפלגה - -
היו"ר אמנון כהן
מה? מפלגה, מה אמרת?
אלי בן- ארי
היא אמרה, אם מסדרים לה עבודה היא מוכנה לעבור. אצלנו לא משלמים הרבה.
היו"ר אמנון כהן
אחרי הדיון, תישארי פה. יש לי משהו להגיד לך.
אלי בן- ארי
בכל אופן, מה שבוצע לגבי סעיף 14 ומה שאנחנו מציעים פה - -
היו"ר אמנון כהן
אלי, אתה משחרר אותה? אם אני אמצא לה משהו יותר טוב?
אלי בן- ארי
יותר טוב, אני לא מאמין. אבל אתה יודע.
היו"ר אמנון כהן
תמיד תשאיר אופציה.
היו"ר אמנון כהן
את תרצי לעבוד פה בוועדה מדי פעם?
אלי בן- ארי
האמת שבתור יועצת, במקרים מסוימים - -
היו"ר אמנון כהן
לא במקרים מסוימים. אל תגיד במקרים מסוימים. היא עוזבת אותך לגמרי.
אלי בן- ארי
כשיהיה משהו קונקרטי נדבר עליו.
היו"ר אמנון כהן
לא אתך. אתה אני מדבר. סיימנו את ההערה שלך? נהניתי מהמקצועיות שלה.
אלי בן- ארי
אנחנו נוכחים בזה כל יום.
שרית כספי אורון
די, תפסיקו.
היו"ר אמנון כהן
הגדלת שכר.
אלי בן- ארי
כשיש תוכנית דיגום של ספקים, למה שזה לא יכלול - -
היו"ר אמנון כהן
ראית? הוא התעלם ממה שאמרתי. כשאמרתי: הגדלת שכר – דיגום, מה דיגום, מה דיגום? שכר בשבילה תגדיל.
אלי בן- ארי
כשאני שומע "שכר", אני מחליף נושא. אני לא יודע אם שמת לב.
קריאה
הוא שם לב.
אלי בן- ארי
בכל אופן, אם נחזור לנושא שהחלפנו, אין שום סיבה, אם כבר עושים תוכנית דיגום שנתית של ספק וזה ברמה שגרתית, שזה יכלול גם דגימה באזורים ספציפיים, בברזים. כשיש חשש מסוים - -
היו"ר אמנון כהן
הבנתי. אוקיי, שמעו. עוד הערות?
אלי בן- ארי
זה לא אמור להיות הרבה. זה די דומה למה שכבר נעשה - -
היו"ר אמנון כהן
עוד הערות? לגוף אחר?
שרית כספי-אורון
לא, אבל זה משהו בסעיף אחר. בהמשך לנושא שקיפות התקנות - -
היו"ר אמנון כהן
אם היית תלמידה של הפרופסור שלנו, אז אני רואה את האיכויות. זה לא פשוט, כן?
שרית כספי-אורון
תרומות - - - לאדם טבע ודין יתקבלו בברכה, ואתה מוזמן להצטרף כחבר העמותה.
היו"ר אמנון כהן
ש"סניקים אתה מקבל להיות תלמידים שלך?
קריאה
את כולם.
היו"ר אמנון כהן
אה, כן? בסדר, הלאה.
שרית כספי-אורון
לגבי הסקרים הסביבתיים והתברואיים, שיפורסמו גם לציבור - -
היו"ר אמנון כהן
איזה סעיף?
שרית כספי-אורון
סעיף 28.
היו"ר אמנון כהן
כן, בבקשה.
שרית כספי-אורון
אין להם איזושהי סטיפולציה שזה יפורסם לציבור, כמו תוצאות דיגום כל שנה, ודברים כאלו. מדובר ברמת הבטיחות של - -
עירית הן
זה כתוב ב-29. זה מפורסם.
שרית כספי-אורון
כן? זה מפורסם?
קריאה
ב-30(א)(6).
שרית כספי-אורון
אוקיי. אז בסדר. סליחה.
היו"ר אמנון כהן
עוד הערות? ולגבי ההערה שהעיר אלי, כן?
שלום גולדברגר
דרך אגב, לא הסקר במלואו יפורסם אלא הממצאים העיקריים של הסקר. יש גבול למה שאפשר לפרסם לציבור - -
היו"ר אמנון כהן
אבל ההערה הקודמת, גם של שרית וגם של אלי לגבי אזורים ודברים לצרכן, תנו על זה את הדעת. אתה דיברת אומנם על זה - -
שלום גולדברגר
כן, אנחנו חוזרים לאותו - -
היו"ר אמנון כהן
לא צריך "לאותו", אני מבקש שזה לא יהיה דבר שנאמר והולך הלאה. תן על זה את הדעת, ובדיון הבא תגיד איך אתה רוצה לראות את זה.

בבקשה, ממשיכים הלאה? או שאתם עייפים כבר?
קריאה
עייפים. הלאה.
היו"ר אמנון כהן
מי עייפה? רוצה לאכול צהריים?

לא, אני נגד האוצר לא יכול ללכת.
קריאה
אני אומרת שנמשיך בפעם הבאה.
היו"ר אמנון כהן
את חושבת? בואי נראה מה שיש פה.
עירית הן
פרק ז', אנחנו מסיימים.
היו"ר אמנון כהן
הספקנו יפה היום, וכשהאוצר אומר אני מקבל את הדברים.
עירית הן
אבל אנחנו תיכף מסיימים, זה פרק אחרון.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו אף פעם לא מסיימים עד שלא נקבל את התשובות לגבי מגנזיום, לגבי פלואוריד.
עירית הן
אפשר לעבור לפחות על כל הגוף, ואז יהיו כל ההערות.
היו"ר אמנון כהן
לא, אני באותו יום קורא ועושה הערות.
פיליס פוזי
אם אפשר, אז בדיון הבא נהיה מוכנים עם התייחסות לכל הנושאים וזה יותר - -
היו"ר אמנון כהן
הבעיה שלכם, שאני עובד בשבילכם מהר. ואתם, כשאני מבקש משהו, עובדים לאט מאוד. אתם לא זזים, אפשר להגיד.
עירית הן
איך אפשר להגיד את זה? תוך יום. תוך יום אנחנו מגיעים. על כל - -
היו"ר אמנון כהן
לא, אני מדבר על משהו אחר.
שרית כספי אורון
סליחה, אדוני היושב-ראש?
היו"ר אמנון כהן
תיכף אני אתן לך, אחרי הדיון פה. כשאנחנו, חברי כנסת, מבקשים משהו, משרד הבריאות קשה-קשה. השר מצוין, אבל - -
עירית הן
אנחנו בריאות הסביבה, אנחנו עובדים מהר.
היו"ר אמנון כהן
רשות המים, תשובה לא קיבלתי על הפניה הקודמת שביקשתי.
הראל גל
הלכנו משם לפה. הבטחתי לך תשובה.
היו"ר אמנון כהן
בטלפון אנחנו פותרים בעיות. אני אתמול, תוך כדי דיון, פתרתי בעיה לצרכנית של חשמל. זוכרת? פתרו תוך כדי.
הראל גל
אנחנו מרוכזים בדיון.
היו"ר אמנון כהן
אז אנחנו גם נתחשב בדברים שלכם כמו שאתם מבקשים. ככה, יש לנו דברים אחרים גם.
היו"ר אמנון כהן
לפני שנסיים, יש לנו כמה דברים פתוחים. לגבי "מקורות", תנו דעתכם גם לגבי רשות המים שהעלו מספר דברים – עד הצינור, אחרי הצינור. השלטון המקומי העיר הערה. אנחנו רוצים לדעת, ואני מסתכל על הצרכן. שהצרכן בסוף לא יצטרך לעמוד מול השלטונות ולהתחיל לחפש. ולכן, להקל עד כמה שאפשר על הצרכן כי הוא אף פעם לא יודע – עד הצינור, עד השעון, אחרי השעון. אבל חייבת להיות אחריות על מישהו.

אני לא רוצה להטיל על מישהו גזירה שהוא לא אשם בה. מי שיעשה את העבודה, יוכיח לו שעד השעון זה היה בסדר, מהשעון אני מבקש ממך לטפל בצינור שלך בתוך הבית. זה עניין שלו, אם הוא לא רוצה לטפל, אני לא יודע אם צריכים לנתק את המים או לא צריכים לנתק את המים. אבל הצרכן ידע שיש בעיה בצנרת שלו, שידע מה שותים הילדים שלו, ואיך הוא מכלכל את צעדיו. יכול להיות שהוא יגיד אני רק משתמש במים רק בספונז'ה. לכן אני לא ורצה לתקן כלום. אני שותה מים אחרים. יכול להיות. אני לא יכול לחייב אותו ולא לספק לו מים.

חברי, מאדם טבע ודין, העירו כאן הערות חשובות. גם על זה תתנו את הדעת. מה שהשארתי פתוח וביקשתי לדיון הבא, אז כבר תכינו. אני בשאיפה לסיים בדיון הבא את הנושאים. לכן, אם עדיין יש הערות – גם המפעל שהוא גוף לטובת הציבור אמר שיש לו עוד הערה.

אם אתם חושבים שנכון להרחיב, להוסיף עוד סעיף, הכול פתוח ותלוי בכם. ראיתם, כמה שיש יותר תיאומים, אנחנו מתקדמים מהר. אם עדיין יש הערות, לאדם טבע ודין, גם לסעיפים הבאים, כבר תעבירו, תעשו שיעורי בית, ואני רוצה להוא מוכן. היועצת המשפטית של הוועדה כאן. תעשו תיאומים ביניכם.
אבנר עדין
יש לי עוד הצעה קצרה מאוד ומהירה מאוד.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה, אדוני.
אבנר עדין
זה גם לכבוד "מקורות", חברת אספקת המים, שעושה הכול כדי לתת לנו מים טובים – בישיבה הבאה יוגשו לנו מי ברז במקום מים בבקבוקים.
היו"ר אמנון כהן
אני קיבלתי את ההחלטה גם בדיון הקודם. אבל אני לא קובע בבית הזה. צריך לבוא ליושב-ראש הכנסת, עם החלטה שנשתה מים מבקבוקים. אבל קודם כל צריך משרד הבריאות להגיד שהמים ראויים פה בכנסת.
קריאה
ראויים. ראויים. טובים וראויים.
היו"ר אמנון כהן
אני מבקש ממשרד הבריאות, דקה אחת. ומהמשרד להגנת הסביבה האחת, דקה אחת.
שרית כספי-אורון
סליחה, האם יש תאריך יעד לדיון הבא? כי אנחנו מחכים - - -
היו"ר אמנון כהן
אני לא יכול להגיד. הוועדה עמוסה מאוד. אני משער שבמהלך השבועיים הקרובים, שבועיים-שלושה.
שרית כספי-אורון
אפשר שזו תהיה החלטה שלך?
היו"ר אמנון כהן
זו לא יכולה להיות החלטה, כי זה לא תלוי בי. בנושא המגנזיום אני צריך לקבל, כדי לדעת איפה זה עומד מבחינה מקצועית. אני יכול להגיד שתוך עשרה ימים, ואין תשובה – אני בחור אחראי. אני מחכה לתשובה, ויומיים-שלושה אחרי כן, אני מעלה את הנושא הזה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:55

קוד המקור של הנתונים