ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/02/2012

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 49), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
06/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 637 >
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, י"ג בשבט התשע"ב (06 בפברואר 2012), שעה 13:20
סדר היום
<הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 49) (הארכת חופשת לידה בשל אשפוז יילוד), התשע"ב-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר

אורלי לוי אבקסיס
מוזמנים
>
דוד ימין - עו"ד לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

דב בארי - אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד שי סומך - משרד המשפטים

אילון גולדשטיין - מתמחה, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ד"ר מיכאל דור - ראש אגף רפואה כללית מינהל הרפואה, משרד הבריאות

רינה ברקת - סגן מנהל אגף הדרכה, נציבות שירות המדינה

שנטל שרה וסרשטיין - מנהלת תחום משפחה, המוסד לביטוח לאומי

אתי נמרודי - מנהלת תחום אמהות, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד מיכל מזוז - הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

שרון צ'רקסקי - מנהלת תחום קשרי ממשל, ויצ"ו ישראל

עו"ד מאירה בסוק - לשכה משפטית, נעמ"ת
ייעוץ משפטי
שמרית שקד גיטלין
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 49) (הארכת חופשת לידה בשל אשפוז יילוד), התשע"ב-2011>
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. יום שני בשבוע, י"ג בשבט, ה-6 בפברואר 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 49) (הארכת חופשת לידה בשל אשפוז ילוד), התשע"ב-2011, הצעתה של חברת הכנסת אורלי לוי, משה (מוץ) מטלון, דוד רותם, עפו אגבאריה, אריה אלדד, ציפי חוטובלי, איתן כבל, חמד עמאר, אופיר אקוניס, אילן גילאון, אורי מקלב, נסים זאב ונשארו עוד 82 חברים שלא הצטרפו כי במקרה הם לא היו בחדר עת הוצעה הצעת החוק.
אנחנו מכינים את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. נקריא אותה עם ההסכמות שהתקבלו עם נציגי משרד האוצר.
שמרית גיטלין שקד
הצעת חוק נשים (תיקון מס' 49) (הארכת חופשת לידה בשל אשפוז יילוד), התשע"ב-2012

אני מקריאה את נוסח א'.

1.
תיקון סעיף 6

בחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, בסעיף 6 –
(1) בסעיף קטן (ד) -

ברישה, במקום "(ב) ו-(ג)" יבוא "(ב), (ב1) ו-(ג)".

בפסקה (1), במקום "מארבעה שבועות" יבוא "מעשרה שבועות".

המשמעות היא הארכה של התקופה המקסימאלית של הארכת תקופת הלידה לעשרה שבועות במקום ארבעה שבועות.

(1א)
סעיף קטן (ד1) – יימחק.

(2) בסעיף קטן (ד2) במקום "(ד1) יבוא "(ד) ובמקום "ארבעה שבועות" יבוא "עשרה שבועות".

במקביל יש תיקון של חוק הביטוח הלאומי, כדי לקבוע את הזכאות לדמי לידה.

2. תיקון חוק הביטוח הלאומי

בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 –
(1) בסעיף 51(א) –
(1) אחרי "תקופת ההארכה" יבוא "לפי הסעיף הקטן האמור" ואחרי "סעיף 50" יבוא "בעד התקופה כמפורט באותו סעיף קטן".

(2) בפסקת משנה (1), במקום "4 שבועות" יבוא "10 שבועות".
(3) בפסקת משנה (2), במקום "שבועיים" יבוא "שישה שבועות".

כלומר, הזכאות למי שצברה תקופה חלקית לדמי לידה תהיה מקסימום של עוד שישה שבועות מעבר לשבעה שכבר יש.

(2)
סעיף 51(א2) – יימחק.

(3)
בסעיף 51(ד), במקום "עד (א2)" יבוא "ו-(א1)".

3.
תחילה

תחילתו של חוק זה ביום פרסומו (להלן – יום התחילה) והוא יחול לגבי לידה שאירעה ביום התחילה ואילך, ואולם תשלומים לפיו ישולמו בתוך שלושה חודשים מיום התחילה בעד התקופה שמיום התחילה ואילך.
היו"ר חיים כץ
הטבלה מסוכמת? כן. יש למישהו הערות? אין. אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק אושרה

תודה רבה. הצעת החוק אושרה על ידי הוועדה ברוב מוחלט של כל חברי הכנסת שנמצאים כאן. להצעת החוק אין עלות תקציבית ואפילו המדינה תומכת בה.

מאחר שהצעת החוק אושרה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית, אני מקווה שהיא תובא למליאה בימים הקרובים ואני מקווה שגם המליאה תאשר אותה כך שהיא תיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.

ברצוני לציין את מציעת החוק. למציעת החוק שדואגת לילדים, לחלשים ולמסכנים, יישר כוח.
אורלי לוי אבקסיס
תודה רבה. אני רוצה לומר תודה רבה ליושב ראש שתמיד עוזר גם כאשר יש קשיים בדרך ומצליח להביא את זה בצורה מיטבית, גם כאשר יש הסכמות וגם תוך התייעצות עם הגורמים השונים ומצליח לתקן דברים שאנחנו כמציעים היינו מוכנים לפעמים להתפשר עליהם כי יש הסכמות עם הגופים האחרים. אנחנו באמת מודים לך כי חוקים שנכנסים לכאן, אני יודעת שהם יוצאים טוב והם באמת לטובת הציבור החלש ביותר. אני גאה להיות חלק מהוועדה.
היו"ר חיים כץ
את זה תגידי במליאה.
אורלי לוי אבקסיס
אני חייבת לומר גם כאן. משרד האוצר בעניין הזה, אני חייבת לומר לך, גם בוועדת השרים לענייני חקיקה, הייתה איזושהי בעיה, היה יום הפג הבין לאומי, זה לא עלה לדיון והם אישרו לי את זה רטרואקטיבית בלי שזה עבר בוועדת שרים לענייני חקיקה. אני רוצה לומר בעניין הזה תודה רבה לאוצר. אני מודה לו על כך שהסכים להגיע להסכמות מורחבות יותר מכפי שאני הסכמתי בהתחלה. אני מודה לכם על כך ואני חושבת שמודים לכם על כך הורים לילדים שמאושפזים שלא מנצלים את הזמן הזה לבילוי אלא מתעסקים נטו עם אותו ילד שמיד לאחר הלידה מאושפז.

תודה רבה לביטוח הלאומי בנושא הזה. באמת תודה רבה ותודה רבה גם למשרד התעשייה כי אחד הרעיונות של דוד, נציג משרד התעשייה, היה לבטל את העניין של המדרג.

אני מודה לכל אלה שהגיעו להסכמות והכל ברוח טובה. אנחנו מביאים בשורה אמיתית לאוכלוסייה שבעל כורחה נכנסה לקטגוריה הזאת. נאחל החלמה לכולם. הלוואי ולא נצטרך להשתמש בחוק הזה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:30>

קוד המקור של הנתונים