ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/02/2012

חוק שירותי הסעד (תיקון מס' 7), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

<פרוטוקול מס' 636>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"ג בשבט התשע"ב (06 בפברואר 2012), שעה 12:00
סדר היום
<הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון - שינוי הרכב ועדת ערר), התשע"א-2010>
של חה"כ מרינה סולודקין, חה"כ שלמה מולה, חה"כ רוברט טיבייב, חה"כ אורית זוארץ

(פ/2706)
נכחו
חברי הוועדה: >

חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
חבר הכנסת רוברט טיבייב

חברת הכנסת מרינה סולודקין

עו"ד דין ליבנה - עו"ד, עוזר ראשי ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

חיה דסקל - מנהלת המח' לוועדות ערר וסיוע למשפחות ויחידים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד חנה נויברגר - יועצת משפטית בלשכה המשפטית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אורי מיכאל - דובר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה

<הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון - שינוי הרכב ועדת ערר), התשע"א-2010>
של חה"כ מרינה סולודקין, חה"כ שלמה מולה, חה"כ רוברט טיבייב, חה"כ אורית זוארץ

(פ/2706)
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים. עדיין יום שני בשבוע, י"ג בשבט, 6 לפברואר 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון – שינוי הרכב ועדת ערר), התשע"א-2010, של חברת הכנסת מרינה סולודקין, שלמה מולה, רוברט טיבייב ואורית זוארץ.
מרינה סולודקין
וזהו.
היו"ר חיים כץ
וזהו. האם לא מצאת עוד חברים שיצטרפו?
מרינה סולודקין
יש לנו מספיק חוקים משותפים איתך.
היו"ר חיים כץ
כן, בסדר. אם אני אקרא לשלמה מולה להסביר את החוק, האם הוא ידע מה להסביר?
מרינה סולודקין
בטוח.
היו"ר חיים כץ
בטוח שלא.
מרינה סולודקין
לא, לא. זה סיעת עולים של קדימה, ואלו אותן הבעיות.
היו"ר חיים כץ
הבנתי. אם כך, בואי תסבירי על מה מדובר.
מרינה סולודקין
אני רוצה לומר לכם שרוצים ועדת ערר, ועדה בלתי תלויה. את הצעת החוק הזו אני ירשתי אחרי גדעון סער שעכשיו הוא שר. הצעת החוק עברה בקדנציה הקודמת בקריאה ראשונה. לצערי הרב, גדעון היה בודד, האחד והיחיד בהצעת החוק הזה.
היו"ר חיים כץ
גדעון סער הוא בחור טוב, אבל מה את מבקשת בהצעת החוק?
מרינה סולודקין
אני מבקשת בהצעת החוק שתהיה ועדה בלתי תלויה, ובראשה יהיה אדם שיכול להיות שופט בבית משפט השלום. החברים האחרים הם גם בלתי תלויים, לא בזמן הזה שהם משרתים ברשות מקומית או במשרדי המדינה. זה חשוב מאוד כי העניין כואב מאוד. יש הרבה תלונות של הציבור על שירותי הרווחה. אני חושבת שהצורה הזו של ועדת ערר בחוק היא המקום הנכון לבצע את המדיניות הנכונה.

אני עוד פעם אומרת שאנחנו - סיעת עולים מקדימה - תומכים בהצעת החוק הזו מכיוון שמתקבלות מאות תלונות. בשנתיים וחצי קיבלתי 250 תלונות ממשפחות.
היו"ר חיים כץ
האם למשרד הרווחה יש משהו להגיד? אתם מסכימים, אתם מסכימים. אנחנו נעבור להקראה.
אייל לב ארי
"הצעת חוק שירותי הסעד (שינוי הרכב ועדת ערר), התשע"ב–2012
תיקון סעיף 2. 1. בחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 –(1) בסעיף קטן (ה) במקום האמור בו יבוא "בוועדת ערר יהיו שלושה חברים שימנה שר הרווחה והשירותים החברתיים, ואלה הם:
(1) משפטן הכשיר להתמנות לשופט בית-משפט שלום שימונה בהתייעצות עם שר המשפטים והוא יהיה יושב-ראש הוועדה;
(2) נציג ציבור שאינו עובד המדינה ואינו עובד רשות מקומית;
(3) מי שעבד כעובד סוציאלי בשירות המדינה או ברשות מקומית שבע שנים לפחות, או מי שהיה עובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד, ובלבד שאינו ממלא עוד תפקיד כאמור.


(2) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:"(ה1) הוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992 (להלן – חוק בתי דין מינהליים), למעט סעיפים 11, 12, 25 ו-45 לחוק האמור, יחולו בשינויים המחויבים ובשינויים לפי חוק זה, על ערר ועל ועדת ערר.";


(3) בסעיף קטן (ו), במקום "בהתייעצות עם" יבוא "בהתייעצות עם שר המשפטים ועם";


(4) אחרי סעיף קטן (ח) יבוא:"(ט) – (1) החלטה סופית של ועדת ערר ניתנת לערעור בפני בית משפט לעניינים מינהליים;(2) החלטה אחרת של ועדת ערר ניתנת לערעור בפני בית משפט לעניינים מינהליים אם ניתנה לכך
רשות מאת שופט של בית משפט לעניינים מינהליים; לעניין זה "החלטה אחרת" – החלטה...", וכאן אנחנו מוסיפים: לעניין עיכוב ביצוע, "...לפי סעיף 33 לחוק בתי דין מינהליים, וכן החלטה בעניין סמכות עניינית.".
תיקון חוק בתי דין מינהליים 2. בחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992, בתוספת אחר פרט 24 יבוא:
"25 ועדות ערר לפי סעיף 2(ד) לחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958.".

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים 3. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, בתוספת השנייה, אחרי פרט 21 יבוא:
"22 ערעור לפי סעיף 2(ט) לחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958.".

תחולה והוראת מעבר
4. חוק זה יחול על עררים שיוגשו מיום תחילתו ואילך, ועל ועדות ערר שימונו מיום תחילתו של החוק ואילך. ואולם, בתום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה לא יכהנו אלא ועדות ערר שמונו לפי סעיף 2 לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה."
היו"ר חיים כץ
אוקיי, תודה רבה. מי בעד ירים את ידו? תודה רבה.

הצבעה

בעד – פה אחד

הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון-שינוי הרכב ועדת ערר), התשע"ב-2012, אושרה להעלאה לקריאה ראשונה.
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שנמצאים פה. מרינה הצביעה במקום רחל אדטו, ורוברט הצביע במקום אריה ביבי.

הוועדה אישרה את הצעת החוק כהכנה לקריאה ראשונה. אני מקווה שהמליאה תאשר אותה בקריאה הראשונה, ואז היא תרד כהכנה לקריאה שנייה ושלישית.
מרינה סולודקין
תודה רבה ליושב ראש ולוועדה.
רוברט טיבייב
חיים, באמת תודה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:20.>

קוד המקור של הנתונים