ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/02/2012

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 136), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
06/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 634>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, י"ג בשבט התשע"ב (06 בפברואר 2012), שעה 10:15
סדר היום
<הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 134) (החזרת תשלומי יתר), התשע"ב-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
דב בארי - רכז בטל"א ורווחה באג"ת, משרד האוצר

רועי קרת - המוסד לביטוח לאומי

רמי יפרח - עו"ד, המוסד לביטוח לאומי

יעקב מזרחי - מנהל אגף גבייה מעבידים, המוסד לביטוח לאומי

משה עמית - סגן ראש מינהל גבייה, המוסד לביטוח לאומי

אברהם יוסף סלומה - יו"ר, אנשים - ארגון נכי שיתוק מוחין

יפית מנגל - פעילה, המשמר החברתי

יעל רטנר - המשמר החברתי

מלי ברוש - המשמר החברתי

גדעון בן ישראל - יו"ר הסתדרות הגמלאים

אורי מיכאל - דובר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
ייעוץ משפטי
שמרית שקד-גיטלין

עמית קנובלר - מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 134) (החזרת תשלומי יתר), התשע"ב-2011>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. היום יום שני בשבוע, י"ג בשבט, 6 לפברואר 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 134) (החזרת תשלומי יתר), התשע"ב-2011.

הביטוח הלאומי, בבקשה, בהמשך לדיון שהיה.
רועי קרת
בוקר טוב. אני רואה שנציגי האוצר לא הגיעו.
בהמשך לדיון שהיה פה בפעם הקודמת, אנחנו הבאנו את הערת היושב-ראש להכרעת מינהלת המוסד, ואני שלחתי ליועצת המשפטית. מינהלת המוסד אישרה את העיקרון הבא שאני תיכף אסקור אותו, בדומה למה שהציע אדוני היושב-ראש. בלחץ הזמנים עוד אין לנו נוסח, ומה שאנחנו מראש מבקשים זה שאחר כך - - -
היו"ר חיים כץ
כן. אם זה יאושר, תוכלו לנסח את זה עם היועצת המשפטית של הוועדה ברוח הדברים שיוסכמו.
רועי קרת
ברוח הדברים שיסוכמו. בעיקרון, מה שמינהלת המוסד אישרה, ואני מקווה שאדוני היושב-ראש יסכים, זה ההסדר הבא. ייכתב בחוק, מה שהיום לא כתוב, שהמוסד מהיום שבו הומצאו לו כל המסמכים הדרושים לצורך החלטה שבאמת מדובר בדמי ביטוח ששולמו ביתר, יהיו לו 12 חודשים להחזיר. זאת אומרת, בתוך 12 חודשים. הוא יוכל גם להחזיר בפחות.
היו"ר חיים כץ
אולי שילמו בחסר, או לא שילמו.
רועי קרת
ביתר. כל התיקון עוסק על תשלום ביתר שאנחנו מחזירים.
היו"ר חיים כץ
כן.
רועי קרת
אני אזכיר. אנחנו הבאנו לפה תיקון שמדבר על הצמדה. אדוני היושב-ראש ביקש גם ריבית.
היו"ר חיים כץ
נכון.
רועי קרת
מה שאנחנו מציעים הוא כדלקמן. ייכתב שיש 12 חודשים מיום שהומצאו המסמכים הדרושים להחזיר את תשלום היתר. בתקופה הזאת תשולם הצמדה, מהיום שבו תשלום היתר שולם. ואם המוסד לא הספיק בתוך 12 חודשים מה שלהערכתנו לא יקרה, אבל נגיד שיהיו מקרים שבהם המוסד לא הספיק להחזיר תוך 12 חודשים, מהחודש ה-13 ואילך התשלום הזה יישא גם ריבית שנתית של אחוז בנוסף להצמדה.
היו"ר חיים כץ
מצוין. ומה האוצר אומר? לפרוטוקול, מי אדוני?
דב בארי
דב בארי, משרד האוצר. ככל שזה המתווה בסופו של דבר אז זה מוסכם עלינו. עוד לא ראיתי את הנוסח הסופי. אבל, אם זה המתווה אז כן.
היו"ר חיים כץ
מאחר והגעת גם בזמן אז שמעת גם את הדיבורים, אז הכול בסדר.

כן, גברתי.
יפית מנגל
אני רוצה רק לגלות לוועדה מה פירוש המילים "כל המסמכים", ומה היה עד היום. מעסיק שעמד על זכותו להחזר מלוא הסכומים לפי חישוב שהוא דרש, והביטוח הלאומי היום מחזיר תשלומי יתר משנת 97', כשמעסיק מסכים לחשב את הסכומים דרך המערכת האוטומטית שלדעתי היא בניגוד לחוק, אבל זה כרגע בבית-המשפט, הביטוח הלאומי מסתפק בהצהרה, ואולי בבדיקה של כמה תלושים מדגמיים. מעסיק שעומד על חישוב פרטני לפי הוראות החוק, וגם זה נמצא כרגע בבית המשפט, הביטוח הלאומי טוען שהוא רוצה מסמכים מיום הפגיעה. כלומר, את תשלומי השכר מיום הפגיעה של העובד עד ליום הדרישה. זאת אומרת, זה יכול להיות גם 12 שנה. הדרישה היא על פניה בלתי סבירה, וזאת כדי לחסוך - - -
היו"ר חיים כץ
מחזירים תשלומים רטרואקטיבית 12 שנה?
יפית מנגל
כן.
היו"ר חיים כץ
12 שנה רטרו?
יפית מנגל
כן.
היו"ר חיים כץ
לא 7 שנים גג?
יפית מנגל
לא, לא - רטרו. הרי הביטוח הלאומי עצר מיוזמתו ובאופן חד-צדדי את החזר תשלומי היתר כבר בשנת 2002. כל מי שביקש החזר, הדרישה שלו נגנזה במשרדי הביטוח הלאומי עד היום, והביטוח הלאומי טען שהוא מעביר את הסוגיה ל - - -
היו"ר חיים כץ
מי שהגיש בקשה. אם התברר לי היום שמשנת 2000 שילמתי תשלומי יתר ואני מגיש תביעה, אני אוכל ללכת על כל התקופה? לא.
יפית מנגל
משנת 97' כרגע הביטוח הלאומי מחזיר בפועל, כיוון שהיתה החלטה: אל תדרשו ואל תבקשו. אנחנו מטפלים בסוגיה, נחזיר לכם.

יש כאן דרישה שהיא בלתי סבירה.
היו"ר חיים כץ
מה זה נוגע לחוק הזה בכלל?
יפית מנגל
אני אגיד לך. מה זה המסמכים?
היו"ר חיים כץ
אני מבין את הראש שלך, ואני יודע לאן את רוצה לקחת אותנו. אנחנו לא שם. אנחנו באים לפתור בעיה אחת – שמי שמחזירים לו יקבל גם ריבית. לא ניגש לדברים אחרים. זו הצעת החוק ממשלתית ובזה אנחנו גומרים. לא מעניין אותי למה את הולכת לבית משפט. כמה שתשפרי בבית משפט – אני אודה לך. זה המצב.
יפית מנגל
השאלה היא מה המסמכים הדרושים? פה המוקש.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור. דיברת, נרשם לפרוטוקול. את יכולה להשתמש.
אם כך, אין לנו מה להקריא.
שמרית שקד-גיטלין
קודם כל, יש לנו ההצעה בכחול. למרות שהקראנו אותה, אולי נקריא אותה שוב כדי שיהיה ברור על מה אנחנו מצביעים, פלוס ההחלטה הנוספת.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. אתם עוברים לניסוחים בעתיד הקרוב מאוד.
רועי קרת
שבוע.
היו"ר חיים כץ
שבוע, אוקיי.
שמרית שקד-גיטלין
"הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 134) (החזרת תשלומי יתר), התשע"ב-2011

תיקון סעיף 362 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – החוק העיקרי)" בסעיף 362(א)(2) הסיפה החל במילים "ואולם לא תשולם" – תימחק.

תחילה ותחולה
2. תחילתו של סעיף 362(א)(2) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ב-1 בחודש שלאחר פרסומו, והוא יחול על תשלום יתר המוחזר לפי הוראות הסעיף האמור ביום התחילה ואילך."

לגבי ההחלטה הנוספת – בהתאם לדברים שרועי אמר, ובהתאם לדברים שסיכמת, המוסד מהיום שבו הומצאו לו כל המסמכים יצטרך להחזיר בתוך 12 חודשים הצמדה מהיום שבו בוצע תשלום היתר. אם המוסד לא יחזיר תוך 12 חודשים, מהחודש ה-13 זה ריבית שנתית של 1% מעבר להצמדה.
היו"ר חיים כץ
צמוד פלוס 1.
שמרית שקד-גיטלין
נכון.

מה לגבי הוראות התחולה של התיקון הזה, התיקון השני?
היו"ר חיים כץ
מיידי, מיידי.
רועי קרת
אנחנו מדברים שזה יחול על בקשות להחזר מיום התחילה ואילך.
היו"ר חיים כץ
כן, כן. והתחילה מיידית.
רועי קרת
בסדר. זה נותן לנו שנה להתארגן אז נסתפק.
היו"ר חיים כץ
מי בעד ירים את ידו? תודה רבה.

הצבעה
בעד – פה אחד

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 134) (החזרת תשלומי יתר), התשע"ב-2011 אושרה להעלאה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר חיים כץ
הצעת החוק הממשלתית הזו אושרה בוועדה כהכנה לקריאה השנייה והשלישית, והיא תעלה במליאה אחרי שתנסחו ותגמרו לנסח אותה ברוח הדברים שנאמרו פה לעניין. אני מקווה שהמליאה גם תאשר אותה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:25.

קוד המקור של הנתונים