ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/01/2012

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות)(תיקון), התשע"ב-2011 , תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
39
ועדת הכספים
30/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 986>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ו' בשבט התשע"ב (30 בינואר 2012), שעה 10:10
סדר היום
<1. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון), התשע"ב-2011>
<2. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות)(תיקון), התשע"ב-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

זבולון אורלב

עינת וילף

יצחק וקנין

גאלב מג'אדלה

פניה קירשנבאום
מוזמנים
>
פרופ' עודד שריג - הממונה על שוק ההון, משרד האוצר

הילה בן-חיים - סגנית הממונה על שוק ההון, משרד האוצר

עו"ד נטע דורפמן רביב - המשנה ליועץ המשפטי, משרד האוצר

עו"ד מיכל שמואלי - רשות התאגידים, משרד המשפטים

שאול ברונפלד - יו"ר דירקטוריון הבורסה לניירות ערך

אילן פלטו - מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות

עו"ד נתי שילה - היועץ המשפטי, איגוד החברות הציבוריות

עו"ד רונן סולומון - מנהל תחום פיננסים ושוק ההון, איגוד לשכות המסחר

בועז נגר - יו"ר איגוד תעודות הסל, איגוד לשכות המסחר

אייל סגל - חבר הנהלת איגוד תעודות הסל, איגוד לשכות המסחר

עו"ד אברהם וול - יועץ משפטי, איגוד לשכות המסחר

גדעון בן ישראל - חבר כנסת לשעבר

אילן ביטון - מרכז המחקר והמידע, הכנסת
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון), התשע"ב-2011>
<תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות)(תיקון), התשע"ב-2011>
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות) (תיקון), התשע"ב-2012. ותקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשע"ב-2012.
מי מציג את התקנות?
עודד שריג
מדובר כאן בהגבלה שהיום איננה קיימת, של היכולת לנכות הוצאות מסוימות מעבר לדמי הניהול. ההגבלה הזאת עוברת ממשהו שקודם הסתכלנו עליו באופן צורני, לפי צורתו, למשהו שאנחנו מסתכלים עליו היום לפי מהותו. מכיוון שבמהות אנחנו רואים באותו נכס – תעודות סל – משהו שמהווה מעין קרן נאמנות באופן שהוא מתנהל, אנחנו רוצים את ההוצאות האלו להכניס לאותה מסגרת שלא קיימת היום.
שגית אפיק
תסביר את כל התקנות.
עודד שריג
בסדר. אני אתחיל מאפס.
היו"ר משה גפני
קח בחשבון שאני לא מבין כלום.
עודד שריג
את המשפט הזה שמעתי יותר מדי פעמים וראיתי שהוא לא כך.
היו"ר משה גפני
אני מבין אחרי שאתה מסביר לי.
עודד שריג
איך נחשבת בדיחה בהלכה? האם זה נחשב כדבר שקר? זה לא יכול להיות. נכון? זה לא הגיוני.
היו"ר משה גפני
לא, מה פתאום? היהדות מלאה בהומור אבל כתוב בגמרא שרבי יוחנן, כשהוא היה מתחיל את השיעור לתלמידים, הוא היה אומר בדיחה כי אחרת התלמידים היו נרדמים. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים, בסדר, אבל צריך להגיד משהו כדי שאנשים יתעוררו.

בהתחלה הייתי תמים אבל התברר לי שיש כאלה שאחרי כן הולכים לבג"ץ ולא מקבלים את מה שהוועדה החליטה, טוענים שלא היה כאן מספיק דיון ואפילו לוקחים את המשפט הזה שאמרתי שאני לא מבין ומביאים את זה לבית המשפט ואומרים שהיושב ראש לא הבין על מה מדובר. זה אמיתי. אגב, ישבתי עם דורית בייניש והסברתי לה מה פירוש המילה שאני לא מבין. הסברתי לה גם על רבי יוחנן, על הבדיחה וכולי. היא הבינה. לכן אתם צריכים להסביר לוועדה את הדברים.
עודד שריג
בסדר. כך אעשה. אני אתחיל מאפס כדי שהרקע יהיה ברור.
באופן עקרוני אנחנו שואפים להגיע למצב שבו העלות היחידה שרואה חוסך בחסכון הפנסיוני לנגד עיניו הוא דמי הניהול. כל יתר ההוצאות כלולות בתוך דמי הניהול אלא שברור שלמצב האידיאלי הזה אי אפשר להגיע באחת וגם אי אפשר כנראה להגיע במלוא מאה האחוזים. לכן החוק אמר שיש הוצאות מסוימות שניתן להחריג אותן והן יכולות להיגבות מעל ומעבר לדמי הניהול. ההוצאות האלה הן מוגבלות כי האיסור הוא איסור גורף וההחרגה היא הנושא בו אנחנו דנים.

מה על אף האיסור הגורף אנחנו חושבים שמן הראוי בכל זאת להתיר כהוצאה שמנוכה מהחסכון ולא באה מתוך דמי הניהול.

באופן עקרוני אנחנו רואים בפעילות השקעה בחסכון פנסיוני פעילות ליבה שהגוף המוסדי צריך לבצע בעצמו ולשם כך הוא מקבל דמי ניהול. הוא מקבל את דמי הניהול עבור דברים נוספים אבל אין ספק שפעילות הליבה של השקעות היא חשובה והגוף המוסדי צריך לממן אותה מאמצעיו הוא מתוך דמי הניהול. אלא מה, לפעמים זה לא מסתייע במובן הבא: אנחנו מצפים מהגוף המוסדי לדוגמה לפתח מיומנות לנהל השקעות בישראל. אני הייתי רוצה שהגוף המוסדי גם יבזר את ההשקעות בעולם, שהוא ישקיע חלק מהכסף גם בגרמניה, בארצות הברית וביפן אבל זה לא הגיוני מהגוף המוסדי שיהיה מסוגל לפתח מיומנות לנהל השקעות בכל העולם. בישראל בוודאי שכן, אבל בעולם לא ברור. לכן כדוגמה אנחנו מבקשים להחריג את אותן הוצאות של ניהול כספים במקומות שהם לא בישראל מהמסגרת המוגבלת ולומר שאם גוף בחר לנהל כספים בחוץ לארץ, אנחנו נתיר לו גם את הוצאות ניהול הכספים בחוץ לארץ כהוצאה נוספת.

זה העיקרון.
נטע דורפמן רביב
אני רוצה לומר שכיום כבר קיימות תקנות בדבר שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות) בהן חלק מההוצאות שמותן לגבות מעוגנות כהוראת קבע וחלק מההוצאות מעוגנות כהוראת שעה שמסתיימת בסוף חודש פברואר אחרי שהוארכה. למעשה חלק מההוצאות שעוגנו כהוראת שעה, אנחנו רוצים להפוך אותן להוראות קבע בתיקונים מסוימים וחלק מההוצאות שהיום מותרות, אנחנו מצמצמים את היכולת לגבות אותן. זאת אומרת, יש כאן עיגון של הוראת השעה אבל עם שינויים מסוימים לאור הזמן שחלף כשבחנו את ההוצאות ויש גם הוצאה מסוימת שהייתה מוכרת כהוראת קבע ואנחנו מגבילים אותה וזה לגבי תעודת הסל.
היו"ר משה גפני
זה יהיה בסוף על חשבון העמיתים?
עודד שריג
להפך.
נטע דורפמן רביב
לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ניתן לגבות מהעמיתים רק דמי ניהול והוצאות ישירות שמותרות בתקנות האלה ודמי ביטוח שזה משהו נוסף. למעשה כל הוצאה בעד השקעה שאינה מותרת לפי התקנות, היא צריכה להילקח מתוך דמי הניהול שמקבלת החברה וכל הוצאה שמותרת בתקנות, היא מעל לדמי הניהול שמקבלת החברה המנהלת.
התקנות האלה שמעגנות את הוראת השעה, יש נושא אחד שסברנו שיש צורך לעודד את החברות המנהלות להיכנס בכלל לנושא כאשר אנחנו רואים שהן לא כל כך מגישות תובענות ולכן כן אפשרנו לגבות את זה מתוך ההוצאות – חלק מזה, לא את הכול – ולא כחלק מדמי הניהול. אנחנו חושבים שבסופו של דבר זה לטובת העמיתים, הגשת התובענות. זאת אומרת, מבחינתנו ההוצאה הנוספת הזאת היא הוצאה שבסופו של דבר תגרום להגדלת התשואה של העמיתים.
שגית אפיק
זאת ההרחבה היחידה שאתם רוצים. מה הצמצומים?
נטע דורפמן רביב
אפשר לעבור תקנה-תקנה ולראות.
עודד שריג
אולי לפני שנעבור על התקנות, אני אתן את התשובה העקרונית. ככל שהוצאה לא מותרת, היא מקטינה את העלות של החוסכים. ככל שהוצאה מותרת, היא מגדילה את העלות של החוסכים. לכן במקום שבו התרנו תוספת, שאלה התובענות הייצוגיות, זה יגדיל את העלות בתובענות הייצוגיות. בכל מקום שאנחנו מצמצמים, זה יקטין את העלות.
פניה קירשנבאום
יש לי כמה שאלות. קודם כל, אם אנחנו רוצים להקטין את העלות לעמית, הצעד הנכון אולי הוא קודם כל להוריד דמי ניהול. אם לא מדברים על הורדת דמי ניהול שזאת העלות העיקרית, על איזה סכום אנחנו מדברים כשאתה מקטין וכשאתה מוריד? אתה יודע על איזה סכום מדובר כשאתם מורידים להם את התשלום הזה?
עודד שריג
האומדנים שאני ראיתי לסך כל ההוצאות העקיפות מדברים על סדר גודל של 0.1-0.2 אחוזים לשנה.
פניה קירשנבאום
כמה זה יוצא בשקלים?
עודד שריג
תלוי בחשבון. אני אולי גם אתייחס לנושא של דמי ניהול. אנחנו יצאנו עם טיוטה של תקנות לגבי הגבלת דמי ניהול. הצגנו את התקנות האלו במקומות שונים. בין היתר התבקשנו לפני כחודשיים על ידי ועדת הכלכלה לבחון נושאים נוספים ואכן בחנו נושאים נוספים. התקנות נמצאות כרגע במשרד המשפטים לנסחות סופית. מהרגע שזה יסתיים, זה יגיע לשולחן הוועדה ויתקיים דיון מלא. אנחנו מבקשים באמת לצמצם את דמי הניהול. אנחנו מבקשים לעשות את זה בצורה מדודה.
היו"ר משה גפני
מתי זה אמור להגיע?
עודד שריג
אני מקווה שתוך שבוע, אולי שבועיים. אני מקווה.
היו"ר משה גפני
אנחנו כבר מדברים על זה זמן רב.
עודד שריג
אני אומר שוב. התשובה היא כן. אנחנו את עבודתנו סיימנו אבל בשלב זה אנחנו תלויים באנשים אחרים ולא בעצמנו. מכיוון שכך, אני לא יכול בשמם להבטיח דברים. אני יכול להבטיח רק דברים שאני אשתדל לעשות. אנחנו את שלנו סיימנו. הדברים יגיעו לדיון ואני חושב שבעניין הזה חשוב להגיד שאנחנו פועלים בכל מיני דרכים, ולא רק בעניין של התקנות אלא גם בדרכים אחרות, לצמצם את דמי הניהול בהגברת התחרותיות, בפישוט המוצר, באלף דברים נוספים שגם הם חשובים. את צודקת באמירה שחשוב להקפיד על דמי הניהול ואנחנו עושים את זה.
פניה קירשנבאום
כאן אתה מדבר גם על נושא אחר כי אתה רוצה לעודד את ההשקעות בחוץ לארץ. בתהליך הזה אתה מנסה לעודד אותם. קודם כל, האם זה באמת נכון, כי אנחנו בדרך הזאת מקטינים את ההשקעה בארץ, ושנית, בעידן בו אנחנו נמצאים, בעידן של משבר כלכלי שפוקד גם את אירופה וגם ארצות הברית עוד לא יצאה ממנו כמו שצריך, האם זה הזמן לעודד השקעות בחוץ לארץ?
עודד שריג
אני רוצה להדגיש. אנחנו לא מעודדים. מה שאנחנו יוצרים זאת ניטרליות לגבי ההשקעות בחוץ לארץ. אנחנו לא מעודדים את ההשקעה בחוץ לארץ.
קריאה
זה עידוד.
עודד שריג
בשום נקודה לא אמרתי לגופים המוסדיים איך הם צריכים להשקיע את הכספים שלהם.

אני רוצה לומר משהו. אני חושב שזה חשוב גם להשקיע בחוץ לארץ כי על הכספים הפנסיוניים אנחנו חושבים במונחים של צריכה בעתיד כשאדם יוצא לפנסיה וממה הוא יחיה כשהוא יצא לפנסיה, לא רק במונחים של עידוד ההשקעה בישראל. הכספים הפנסיוניים, בראש ובראשונה, נועדו לעזור למי שיצא לפנסיה לחיות אחרי שהוא כבר לא עובד ולא לעודד השקעות בישראל. לכן גם השוק בישראל חשוב, אבל גם חשוב פיזור בינלאומי של ההשקעה כדי לא להיות חשופים יותר מדיי למה שקורה במקום אחד.
פניה קירשנבאום
האם זה הזמן הנכון לעשות את זה עכשיו?
עודד שריג
אני לא יודע להגיד לך.
פניה קירשנבאום
אנחנו נושאים באחריות. אני מרגישה שאנחנו כאן, בוועדת הכספים, נושאים באחריות לגבי הפנסיות של העמיתים שלנו.
עודד שריג
אבל אני לא משנה את המצב הקיים. המצב הקיים לא משתנה.
פניה קירשנבאום
הוא יכול להחמיר.
עודד שריג
לא. את שואלת האם זה הזמן הנכון לעודד אנשים להשקיע בחוץ לארץ אבל אני לא עושה שום דבר שאיננו נכון היום. לא משנה את זה. במה שהם בחרו להשקיע בחוץ לארץ עד היום, הם יכולים להמשיך ולהשקיע בחוץ לארץ מהיום.
היו"ר משה גפני
למה זה הדיון? לא כל כך הבנתי. הוא אומר שהוא נותן את הכלים לחברות אבל הוא לא אומר להם האם להשקיע בחוץ לארץ או להשקיע בארץ. הוא נותן להם את הכלים ומאפשר. הוא מעמיד את הכלים. בסופו של דבר את רוצה כמו כולנו שההשקעה של האנשים תהיה השקעה כדאית ותהיה נושאת פירות. אם חברה רוצה להשקיע בארצות הברית כי עכשיו זה נוח ולטובת העניין והמשקיע, למה לא לאפשר את זה?
פניה קירשנבאום
לא אמרתי לא לאפשר, אבל אם אנחנו נותנים הטבות להשקעות בחוץ לארץ.
היו"ר משה גפני
במצב היום בלי התקנות האלה, הכלים הם פחות אטרקטיביים. כך הבנתי.
עודד שריג
הם באותה מידה אטרקטיביים.
היו"ר משה גפני
מה אתם מבקשים עכשיו?
עודד שריג
אין שינוי במהות לגבי ההשקעות בחוץ לארץ.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל מה אתם מבקשים?
עודד שריג
היא עוברת מהוראת שעה להוראה קבועה, אבל היא קיימת. ההוראה קיימת ולא משתנה.
קריאה
יש תמריצים להעדיף השקעה בחוץ לארץ.
היו"ר משה גפני
אני אאפשר לכם אחר כך. תתאזרו בסבלנות. אני לא מצביע לפני שאתם לא מדברים.
שגית אפיק
תסבירו. את לא צריכה להקריא.
נטע דורפמן רביב
אנחנו מגדירים כאן הוצאות של עמלות ניהול חיצוני. ההגדרה של עמלת ניהול חיצוני היום מורכבת מהגדרה שהיא קבועה והגדרה שהיא הוראת שעה. אנחנו מציעים שכל ההגדרה תהיה קבועה ולא בהוראת שעה כאשר היא מורכבת מכך שחלק מהדברים כבר קיימים היום. הרוב בעצם קיים היום

הדבר הראשון הוא השקעה של קופת גמל בקרנות השקעה שאינן צד קשור.
שגית אפיק
אנחנו בתקנה 1, הגדרה של עמלת ניהול חיצוני.
נטע דורפמן רביב
הפסקה הראשונה היא למעשה חזרה על פסקה שקיימת אלא שכותבים את ההגדרה מחדש. מדובר בהשקעה של קופת גמל בקרנות השקעה שאינן צד קשור או בקרן השקעה שהיא שותפות שהשותף הכללי בה אינו צד קשור. כלומר, קרנות שאין כאן העברת כספים לצד שהוא קשור לחברה המנהלת. יש כאן גם אפשרות לעשות זאת באמצעות חשבון שמנוהל בעבור קופת הגמל המיועד להשקעה רק בקרנות השקעה או בעד הניהול של חשבון ההשקעה ובלבד שמנהל חשבון ההשקעה אינו צד קשור. הקרנות בהן מדובר הן קרנות הון סיכון, קרן נדל"ן, קרן גידור, קרן מזנינג, קרן תשתית, קרן ביי-אאוט, קרן אשראי, כל קרן שמשקיעה רק בהשקעות כאמור.

מי שרוצה הסבר על קרנות ההשקעה, אני מציעה שהפיקוח יתייחס כי אני מודה שאני לא יכולה.
עודד שריג
אני אנסה להסביר.
היו"ר משה גפני
רגע. אולי תאמר משהו לגבי דמי הניהול כי הגיעו עוד חברים. באמת הנושא של דמי הניהול הוא נושא שלא קשור עכשיו לעניין הזה, אבל אני מבקש שתגיד שוב כי כבר דיברנו על זה כמה פעמים.
עודד שריג
אגף שוק ההון הכין טיוטת הוראות חדשות לגבי דמי הניהול שמגבילות את גובה דמי הניהול לארבעים אחוזים יותר נמוך מכפי שהן היום בתקרה במהלך הדרגתי.
זבולון אורלב
אנחנו דנים בחוק?
עודד שריג
כן. צריכים להגיע לכאן עם תקנות. שני הדברים יגיעו לוועדת הכספים. ההגבלה הזאת היא הגבלה שתיעשה בהדרגה.
היו"ר משה גפני
כתוב בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים: "השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את הסכומים או את השיעורים המרביים של ההוצאות ודמי הניהול שחברה מנהלת רשאית לגבות מנכסים, מחשבונות או מתשלומים כאמור בסעיף קטן (א)".
עודד שריג
אנחנו סיימנו את עבודתנו על הטיוטה וקיבלנו תגובות מהשוק. הייתה התייחסות מלאה לזה. הייתה בקשה נוספת של ועדת הכלכלה.
זבולון אורלב
חיים כץ הגיש הצעת חוק ולא הפילו לו את ההצעה.
עודד שריג
אני מקווה שההצעה הזאת לא תעבור כי אנחנו עשינו את הבדיקות שלנו ומצאנו שב-0,7 נוצרת בעיה מאוד קשה בשוק ההון עד כדי פגיעה בחסכון הפנסיוני. המספרים שאנחנו מצאנו הם מספרים שמשקללים מצד אחד את הטובה של החוסכים כדי לוודא שהם לא משלמים יותר מדי, ומצד שני לא גורמים לחברות להתמוטט כדי לסכן את מה שנחסך. אנחנו נגיע עם התקנות האלה לכאן ונציג אותן. כרגע הן נמצאות במשרד המשפטים בנסחות ולא בידינו. אני מקווה שהשבוע או בשבוע הבא הניסוח יושלם ואנחנו נבוא עם התקנות לכאן.
זבולון אורלב
מותר לי להציע הצעת ייעול? כדאי מאוד שכל התחשיבים שלכם יעברו בקרה של מחלקת הבקרה התקציבית של מרכז המחקר והמידע של הכנסת כי אני מאמין לכם אבל אני גם מאמין להם. הייתי רוצה שזה יעבור את הבקרה התקציבית גם שלהם כדי שלא תהיו אתם היחידים שעושים את התחשיבים.
גדעון בן ישראל
אגב, ה-1.75 של הגמלאים עדיין קיים?
עודד שריג
ה-1.75 של הגמלאים הוא לא דמי ניהול.
גדעון בן ישראל
זה דמי ניהול. מה זה לא דמי ניהול?
היו"ר משה גפני
גדעון, זה לא הדיון.
גדעון בן ישראל
כתוב בחוק שזה דמי ניהול.
היו"ר משה גפני
אבל גדעון, אנחנו לא שם. הוא רק מסר אינפורמציה. זה לא עומד היום לדיון. כשזה יבוא לדיון, נדון גם על זה.

עכשיו תעבור לתקנה 1.
עודד שריג
אני אנסה להסביר מה שאמרה נטע.
זבולון אורלב
עוד שאלה. אני מבין שגם יש הבחנה בין עמיתים שהם כולם משועבדים לקופה אחת ושם אין הוצאות על סוכנים, על שיווק ועל דברים כאלה, לבין יתר קרנות ההשקעה שהם צריכים להשקיע עוד כספים. אני מבין שיש שני סוגים. אני מבין שאתם גם עושים הבחנה בין שני הסוגים האלה.
עודד שריג
כן. אלה מוצמדים לקרנות, מה שאנחנו קוראים מפעליות או ענפיות, עובדים על בסיס עלות. הם בעצם מלכ"ר. ההתנהלות אצלם היא שונה. אני אתן הסבר בהרחבה כשתרצו.
זבולון אורלב
כשדיברת על 1,2, לא דיברת על הענפיות.
עודד שריג
לא.
זבולון אורלב
מה הצעתם לגבי הענפיות?
עודד שריג
לא הצענו כי הם עובדים לפי מה שזה עולה בפועל.
זבולון אורלב
מי בודק?
עודד שריג
אנחנו. יש רואה חשבון. אחד הדברים שאני מאמין בהם זאת שקיפות. אני לא אחביא דבר.
זבולון אורלב
אני יודע למי אני פונה.
עודד שריג
תקבל את כל האינפורמציה.
היו"ר משה גפני
היה כאן חבר הכנסת לשעבר שאול יהלום שעומד בראש קרן גלעד שהיא קרן של העמיתים וביקש להחריג את הנושא של הון העצמי.
עודד שריג
אנחנו מכירים את הפערים ואנחנו מתייחסים אליהם.

אני אנסה להסביר את אותה נקודה שנטע התייחסה אליה. יש השקעות שהן השקעות שדורשות מקצועיות מיוחדת. לדוגמה, השקעה בהון סיכון. השקעה בהון סיכון מערבת בחינה של טכנולוגיה ושל שווקים. זאת מומחיות שהגופים המוסדיים לא יודעים לייצר בעצמם. הם מכירים את ההשקעה בניירות ערך שנסחרים ולכן מה שאנחנו בעצם אומרים זה שבאותם מקומות חריגים שדורשים מיומנות – כמו הדוגמה שנתתי להשקעות ביפן או בגרמניה – גם בהם אנחנו לא מצפים מהגופים לפתח מיומנות כי זה יהיה יקר מדי. אנחנו מרשים להם לעגן משאבים, לקחת את הגופים המקצועיים לזה שאלה קרנות הון סיכון והם אלו שמנהלים את השקעות הסיכון עבור הגופים המוסדיים. אז לכל גוף מוסדי יש חלק קטן מקרן הון סיכון והוא לא מפתח מיומנות כי ממילא זה לא מהווה אצלו משקל גבוה בתיק. זה בעצם מה שנטע אמרה.
זבולון אורלב
כל השמות שהיא קראה.
נטע דורפמן רביב
כן.
שגית אפיק
התקנה היום היא הוראת שעה.
נטע דורפמן רביב
לא, היא הוראת קבע. כיוון ששינינו את כל ההגדרה כדי שלא יהיה חלק הוראת שעה וחלק הוראת קבע. דווקא הפסקה הספציפית הזאת היא פסקה שכבר קיימת והיא הוראת קבע.

הפסקה השנייה מדברת על ניהול השקעות שהיא תשלום למנהל תיקים זר על השקעות בנכסים שלא הונפקו בישראל ולא נסחרים בישראל ובנוסף מנהל התיקים אינו צד קשור. מהוראת השעה אנחנו לא מאפשרים בכלל העברת כספים למנהל תיקים שהוא צד קשור. בהוראת השעה אפשרנו באותן נסיבות שיש אישורים של שני שלישים נציגים חיצוניים וחלופות אחרות וכולי, אפשרנו העברת כספים לצד קשור כהוצאה ישירה. היום, אם חברה מנהלת תרצה להעביר ניהול השקעות לצד קשור, זה ירד מתוך דמי הניהול שלה ולא כהוצאה שמושתת על העמיתים.
זבולון אורלב
מה השינוי?
נטע דורפמן רביב
למעשה זאת החמרה. הגענו למסקנה שאנחנו לא רוצים דרך התקנות האלה לגבי כספים מעבר לדמי הניהול, לאפשר העברת כספים לצד קשור שלא מתוך כספי החברה המנהלת. אם רוצים להרוויח כספים עבור צד קשור דרך העמיתים, שיואילו ויעלו את דמי הניהול והעמיתים ידעו שדמי הניהול גבוהים יותר. כשמדובר בהוצאות, זה פחות שקוף.
התוצאה השלישית שמתאפשרת היא תשלום לבעל רישיון מנהל תיקים ובלבד שמדובר בהשקעות שהן בנכסים שלא הונפקו בישראל ולא נסחרים בישראל, 75 אחוזים לפחות מהנכסים שמנוהלים עבור כלל הלקוחות לא הונפקו בישראל ולא נסחרים בישראל, ומנהל התיקים אינו צד קשור.
השינוי לעומת הוראת השעה הוא שבהוראת השעה נדרש שתשעים אחוזים לפחות מהנכסים שמנוהלים יהיו מושקעים בחוץ לארץ, בעוד שלגבי קרנות נאמנות הדרישה הייתה 75 אחוזים מהנכסים. סברנו שאפשר להשוות את התנאי שמספיק ש-75 אחוזים מהנכסים יהיו מושקעים בחוץ לארץ כדי לאפשר את ההוצאות האלה.
זבולון אורלב
למה השינוי?
פניה קירשנבאום
זאת הטבה.
עודד שריג
לישראל.
פניה קירשנבאום
אני רוצה הסבר כי אני לא מבינה.
עודד שריג
קודם תשעים אחוזים היו חייבים להיות בחוץ לארץ ועכשיו אנחנו אומרים מספיק ש-75 אחוזים יהיו בחוץ לארץ. זאת אומרת, השיעור בישראל שמותר גדל מ-10 אחוזים ל-25 אחוזים. זה פשוט יישור קו. תקנה 3(3) ותקנה 3(4) הקיימות נבדלו אחת מהשנייה כאשר באחת זה היה תשעים אחוזים ובשנייה 75 אחוזים.
היו"ר משה גפני
מהי התקנה בה זה היה תשעים אחוזים?
עודד שריג
תשעים אחוזים היו אצל מנהל תיקים ו-75 אחוזים היו בקרן. פשוט איחדנו את זה כדי לעשות את זה אחיד.
נטע דורפמן רביב
בתקנה 4 אנחנו למעשה חוזרים על הוראת השעה. מדובר בהוצאה שבקרן נאמנות או בקרן חוץ שלא משולמת צד קשור, כאשר הקרן צריכה לנהל כך שלפחות 75 אחוזים נכסי הקרן מושקעים בנכסים בחוץ לארץ. למעשה זאת חזרה להוראת השעה הקיימת.

יש כאן דבר אחד בו כן יש החמרה. לגבי השקעה בקרן שהיא לא קרן חוץ הייתה אפשרות בהוראת השעה לשלם תשלום לצד קשור בתנאים מסוימים וכאן ביטלנו את האפשרות הזאת.
היו"ר משה גפני
למה?
נטע דורפמן רביב
מאותה סיבה שביטלנו לגבי מנהל תיקים זר. כאשר מדובר בתשלום לצד קשור, הצורה צריכה להיות בעינינו שקופה. כלומר, העלאת דמי הניהול שהעמיתים יודעים שהעלו להם את דמי הניהול כי זה כסף שמועבר לצד קשור ולא כסף שנחשב כהוצאות כשמי שמקבל אותו הוא בעצם צד קשור לחברה המנהלת.

לגבי תקנה 5. השקעה של קופת גמל בתעודת סל שעליה יורה הממונה ובלבד שהתקיימו שני אלה:

(א)
75 אחוזים לפחות מהתחייבות החשיפה של התעודה תהיה לנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה.

(ב)
מנפיק התעודה אינו צד קשור.

למעשה בתקנות הקיימות לא הייתה התייחסות ספציפית לגבי תעודת סל. נקודת המוצא המשפטית הייתה שתעודת סל היא סוג של איגרת חוב ולכן לא הייתה לגביה מגבלה באשר להשקעה שהיא בחוץ לארץ. כלומר, תעודת סל, ניתן היה להעביר את הכספים שמשולמים לתעודת הסל כהוצאה ובלבד שזה לא משולם לצד קשור, ההגבלות שקיימות היום לגבי איגרות חוב.

אנחנו סבורים שבעצם תעודת סל, ההגבלות שצריכות לחול עליה הן בדומה להגבלת שחלות על קרנות נאמנות ובדומה להגבלות שחלות על מנהלי תיקים ועל כל הגופים שמנהלים כספים עבור החברה המנהלת. כלומר, ניתן לשלם את הכספים האלה כהוצאה, להבדיל מהפחתה מדמי הניהול שזה על חשבון החברה המנהלת, כלומר, ניתן שזה יהיה על חשבון העמיתים רק כאשר מדובר בתעודת סל שהנכסים הם נכסים שלא מונפקים במדינת ישראל ולא נסחרים במדינת ישראל.
פניה קירשנבאום
זאת ממש הטבה.
נטע דורפמן רביב
לא. זאת החמרה.
היו"ר משה גפני
רגע. אני עוד לא הבנתי.
פניה קירשנבאום
קודם לא היו 75 אחוזים בכלל.
נטע דורפמן רביב
למעשה לפני כן, השקעה בתעודת סל, המגבלות היחידות שהיו על השקעה בתעודת סל הן מגבלות שחלות על איגרות חוב סחירות. המגבלות על איגרות חוב סחירות, הן מגבלות של ניירות ערך, עמלת קנייה ומכירה, דמי שמירה, הוצאות שנובעות אבל אין התייחסות למקום שבו מושקעים הכספים. כלומר, יש בעצם, מה שאנחנו קוראים, כפל דמי ניהול. מצד אחד העמיתים משלמים דמי ניהול לחברה המנהלת, החברה המנהלת משלמת דמי ניהול לגוף שמנהל עבורה, משקיע בכספים שלא במיומנות של החברה המנהלת, שאנחנו מצפים שבישראל המיומנות תהיה שלה, ואותם דמי ניהול שמשולמים לצד אחר לעשות את העבודה לה אנחנו מצפים מהחברה המנהלת, מושתים על העמיתים כהוצאה.
היו"ר משה גפני
כלומר, כפל דמי ניהול.
נטע דורפמן רביב
כן. מה שנקרא כפל דמי ניהול. אנחנו מציעים בדומה לקרנות נאמנות, בדומה למנהלי תיקים. כפל דמי ניהול מותר אך ורק בהשקעה בחוץ לארץ, שם אנחנו לא מצפים מהחברה המנהלת לפתח מיומנות מיוחדת. לכן כן מאפשרים במצבים של לפחות 75 אחוזים מהנכסים - כאשר לא מדובר בצד קשור - וניתן בעצם להחשיב את הכספים האלה כהוצאות.
זבולון אורלב
את אומרת שמי שמנהל תעודות סל, אין לו מיומנויות ולכן הוא משקיע. הרי כל הרעיון של תעודת סל הוא שאני המשקיע הקטן, אין לי מומחיות ואז אני לוקח תעודת סל.
נטע דורפמן רביב
עלית בדיוק על הנקודה הבעייתית.
זבולון אורלב
אני מודה לך אבל אני לא מבין על מה עליתי.
נטע דורפמן רביב
המשקיע הקטן באמת משלם דמי ניהול כי הוא לא מבין. המשקיע הקטן משלם דמי ניהול לתעודת הסל כי הוא לא מבין איך להשקיע. חברה מנהלת, אנחנו מצפים שהיא כן תבין איך להשקיע. המשקיע הקטן משלם דמי ניהול לתעודת סל כי הוא מבקש שהיא תנהל עבורו. חברה מנהלת, אנחנו מצפים שאת ההשקעות בישראל היא תעשה על חשבונה כי אנחנו משלמים לה את דמי הניהול. מדוע אני אשלם דמי ניהול לחברה המנהלת ואחר כך היא תשלם עוד דמי ניהול לחברת תעודות הסל על חשבוני? אני אשלם גם עבור החברה המנהלת שתנהל לי את הכספים וגם היא תשלם לחברת תעודות הסל על חשבוני. אם החברה המנהלת סבורה שאין לה מיומנות להשקיע בישראל או היא רוצה לעשות את זה בצורה מסוימת דרך תעודות סל, תואיל ותוריד את זה מדמי הניהול שהיא גובה ממני.
פניה קירשנבאום
מה שקורה היום זה שאם הם קונים דרך חברה לא מנהלת, משלמים עמלה כלשהי. אתם אומרים שאם זה בארץ, אתם לא יכולים לגבות עוד כסף, אבל אם 75 אחוזים מנהלים בחוץ לארץ, אתם יכולים לגבות את הכסף כי כאילו אין לכם מיומנות. זה לא נקרא לעודד? הרי מה שיקרה עכשיו, עכשיו יבואו החברות ויאמרו שבניירות אם הן ישקיעו בארץ, הן לא יקבלו תוספת תשלום ולכן בואו נשקיע 75 אחוזים בחוץ לארץ ואז כן נוכל לקבל את הכסף הזה. זה לא נקרא עידוד?
היו"ר משה גפני
אני אשיב לה ואתם תאמרו אם אני צודק.
עודד שריג
אתה צודק.
היו"ר משה גפני
הם לא אומרים שתשקיעי בחוץ לארץ. גם לא ישנה שום דבר אם תשקיעי בחוץ לארץ.
זבולון אורלב
תשלמי יותר דמי ניהול.
פניה קירשנבאום
לא אני. המוסדיים.
היו"ר משה גפני
אני מנהל את הקרן של העמית ואני רוצה לעשות לו טוב ולגבות בשבילי הרבה כסף. זאת המטרה שלי. אני אומר את זה באופן חריף אבל נניח שזה באמת המצב. אומרים שאם אתה משקיע 75 אחוזים בחוץ לארץ, אתה תוכל לגבות אבל אני אצטרך לשלם שם. זאת אומרת, ההוצאות עלי יהיו יותר גדולות.
פניה קירשנבאום
איזה הוצאות?
היו"ר משה גפני
שאני אשלם שם.
פניה קירשנבאום
אתם יודעים כמה זה?
נתי שילה
זה לא נכון.
היו"ר משה גפני
לא רלוונטי בכלל אם זה נכון או לא נכון. כרגע זה מה שאגף שוק ההון אומר.
אייל סגל
בחוץ לארץ הם לא משלמים.
היו"ר משה גפני
אתה עכשיו אומר משהו אחר ממה שהם אומרים, אבל זה מה שהם אומרים. אנחנו תכף נשמע מה אתם אומרים. אתם מציגים עמדה שצריך להתחשב בה אבל קודם כל נסיים. בסך הכול מעניין אותי דבר אחר. אני העמית, לפני התקנות ואחרי התקנות אני אשלם יותר או אשלם פחות? אני, המשקיע הקטן.
נטע דורפמן רביב
בוודאי שתשלם פחות. אם המצב המשפטי שכיום למעשה מותר על תעודות סל בארץ לשלם דמי ניהול וגם על תעודות סל בחוץ לארץ, אנחנו בעצם אומרים שרק על תעודות סל בחוץ לארץ ניתן יהיה לשלם את דמי הניהול האלה כשאנחנו מסתכלים על תעודות סל כמקבילה לקרנות נאמנות ומנהלי תיקים וכולי. כלומר, מומחיות בחוץ לארץ, אנחנו מאפשרים לשלם תשלומים לגופים שאינם צדדים קשורים. בארץ אנחנו מצפים שכל המומחיות תהיה של הגוף המוסדי, של החברה המנהלת. לכן, בגלל שכאן יש צמצום ולא הרחבה, ההוצאות אמורות להיות פחות.
זבולון אורלב
התשובה שלך היא מאוד לא פשוטה. יכול להיות שהמשקיע הקטן ישלם פחות דמי עמלה אבל יכול להיות שיפסיד הרבה כסף בהשקעות. אז אתה בעצם מוריד את המוטיבציה של כל הקרנות שמנהלות את תעודות הסל.
היו"ר משה גפני
למה אני מוריד את המוטיבציה?
זבולון אורלב
אתה מוריד להן את דמי הניהול.
היו"ר משה גפני
אתם מסבכים אותי לגמרי היום. אני באתי לכאן עם מרץ להוריד את דמי הניהול אבל עכשיו אתם אומרים לא להוריד.
זבולון אורלב
להוריד דמי ניהול אבל לא לשפוך את התינוק עם המים המעופשים. אמר לך הממונה שהם בדקו כדי שיהיה מינימום למשקיע. אני אומר שיש כאן שני צדדים למטבע. ההפחתה לא תחסל את תעודות הסל למשקיע הקטן שהוא לא יכול לפתח את המיומנות האלה. במלים אחרות זה אומר שלא יהיו תעודות סל ואתה צריך להתחיל לפתח. אתה רוצה להשקיע באנרגיה, לך עכשיו תחקור באיזו אנרגיה אתה רוצה להשקיע. תהמר על הכספים שלך, שלם פחות דמי ניהול ותפסיד את הכסף.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת עינת וילף, בבקשה. אתה אתנו או נגדנו?
עינת וילף
אני עוד לא יודעת.
זבולון אורלב
אנחנו עם המשקיעים הקטנים.
עינת וילף
אני מקשיבה ושואלת שאלות. ההנחה של מה שאתם אומרים מתבססת על כך שניהול תעודות סל הוא לא מיומנות ייחודית למי שמנהל קרן בכלל. כלומר, זאת בעצם הנחת היסוד וזאת שאלה שגם אותה נצטרך לשאול.

הדבר השני. האם ניתן היום או האם יש מחשבה על דרך שיתאפשר למשקיעים להשקיע בתעודות סל לפנסיה? מישהו כמוני שמאמין שאי אפשר לאורך זמן להביס את השוק, אני לא מעוניינת שינהלו לי כספים, רוצה לשים את כל הכסף שלי בתעודת סל.
היו"ר משה גפני
מה את לא רוצה?
עינת וילף
לא רוצה שינהלו לי את הכספים באיזושהי צורה.
היו"ר משה גפני
מה את רוצה לעשות?
עינת וילף
אני רוצה לקחת תעודת סל, לסגור אותה לשלושים שנים ולקבל את כל היתרונות הפנסיוניים אבל עם דמי ניהול של תעודת סל.
היו"ר משה גפני
דבר הגיוני. מה אתה אומר?
עודד שריג
לשאלה הראשונה, אכן זה המצב.

אני אתחיל עם שאלתו של חבר הכנסת אורלב. יושבים כאן נציגי התעשייה ואני מניח שהם יציגו את העמדה שלהם בצורה מיטבית. אני לא רוצה לחטוא לאמת שלהם.
עינת וילף
שכן יש מיומנות. העמדה שלהם היא שכן יש מיומנות ייחודית.
עודד שריג
לא, אני לא חושב שהם טוענים למיומנות.
נתי שילה
בוודאי שכן.
עודד שריג
סליחה, אני לא יודע לייצג אותם. אני מוכן אחרי שהם יתייחסו לנמק ולומר למה אמרתי את מה שאמרתי. אני אשאיר להם להגיד את שלהם.
גדעון בן ישראל
זה חשוב מאוד. יש הרבה סימני שאלה כאן.
עודד שריג
אני אנסה לענות על כולם. אני חושב שיש לנו תשובות טובות. בסופו של דבר אנחנו מדברים על תקנות שמטרתן לצמצם הוצאות. כדי שלא יהיה כפל הוצאות, אנחנו רוצים את התקנות האלה אבל באים ואומרים שיש בעיה עם השוק הזה. צריך לשים את הדברים בפרופורציה. אנחנו מדברים על השקעה של הגופים המוסדיים שמהווה – תלוי מי עושה את החשבון וכאשר הוועדה עשתה יצא לה 10.5 אחוזים ולנו יצאו 11 אחוזים – מסך כל השוק. גם אם כל הגופים המוסדיים ירדו לאפס מוחלט, אנחנו מדברים כאן על עשירית מהשוק. בערך תשעים אחוזים ממנו יישאר בעינו ו לא ייפגע.
שנית. אם הגופים המוסדיים יחליטו שהם רוצים להשתמש בתעודות סל גם אחרי ההוראה הזאת, הם יכולים. לא אסרנו זאת. אם הם יחשבו שיש יתרון ניהולי, מה שהם ירצו, הם עדיין יכולים. כל מה שאנחנו אומרים זה שבמקרה הזה יואילו נא ויוותרו על הכסף שהם לוקחים כדי לנהל את ההשקעות. אם הם נותנים למישהו אחר לנהל את ההשקעות, זה בסדר, אם הם חושבים שזה ראוי, אבל הם לא יכולים לגבות על זה כסף פעם שנייה כדי לנהל את ההשקעות בעצמם כי הם נתנו את זה למישהו אחר.
זבולון אורלב
כמה כסף זה למשקיע הקטן?
שאול ברונפלד
זה גורנישט מיט גורנישט.
אייל סגל
ארבעה שקלים לשנה.
עודד שריג
אני לא יודע את המספרים. הם אומרים שאלה ארבעה שקלים, זה מצוין.
זבולון אורלב
לבטל את זמן הוועדה בשביל ארבעה שקלים לשנה?
עודד שריג
תודה. אני שמח. רציתי להגיד שיש לזה גם צד שני. אם באמת אלה ארבעה שקלים, מה בלבול המוח הזה? באמת מה בלבול המוח הזה? זה כנראה לא רק ארבעה שקלים.
היו"ר משה גפני
הם תכף יגידו.
עודד שריג
אני רוצה לענות לחברת הכנסת וילף. התשובה היא שכבר היום ניתן ואנחנו חושבים על אמצעים לעשות את זה יותר זמין.
עינת וילף
איך ניתן היום?
עודד שריג
באמצעות מה שנקרא IRA או באמצעות גופים שמספקים שיטה שמאפשרת לך להשקיע באינדקסים וכל מה שהם מציעים זה רענון של האינדקסים השונים בהתאם למאפיינים של הבן אדם.
עינת וילף
האם יש מחשבות לעשות משהו הרבה יותר זמין וקל?
עודד שריג
כן.
היו"ר משה גפני
מה עוד נשאר לנו שאת צריכה להסביר?
נטע דורפמן רביב
תקנה 2. בתקנה 2 אנחנו מדברים על הוצאה בעד הליך דירוג פנימי. אחרי שהעברנו את הנוסח ראינו שהנוסח לא לגמרי ברור. לפני כן דיברנו על ההגדרה של מה זה עמלת ניהול חיצוני. בתקנה 2 אנחנו מציעים לשנות את הוראת השעה הקיימת. היום ניתן להוציא הוצאה בעד הליך של דירוג פנימי שמבצעת חברה מנהלת או חברה בשליטה לשם הערכת סיכון לווה או הלוואה.
הוראת השעה הקיימת מאפשרת לגבות הוצאות על הליך של דירוג פנימי. בדרך כלל זה גוף קשור לחברה המנהלת שהוא עושה הערכה של סיכון של לווה או הלוואה. כדי לאפשר את ההוצאה הזאת, הדרישה היום בהוראת השעה היא שיתקבל לתשלום ההוצאה אישור מראש על שני שלישים לפחות מהנציגים החיצוניים בוועדת ההשקעות אחרי שהם בודקים את הסבירות של ההוצאה ביחס לריבית ההלוואה. הגענו למסקנה שאין מקום לאשר את התשלום עבור אותו הליך דירוג פנימי, אותו צד קשור ובדרך כלל זאת חברת האם של החברה המנהלת. אנחנו מציעים שניתן יהיה לאפשר תשלום בתוך הוצאה רק של הליך דירוג פנימי על הערכת סיכון של עסקה למימון פרויקטים לתשתית.
כלומר, אנחנו למעשה מצמצמים את האפשרות לעשות הליך של דירוג פנימי רק לגבי עסקאות של מימון פרויקטים כי אלה העסקאות שאנחנו סבורים שיש מקום לאפשר הוצאה מעבר לדמי הניהול.
זבולון אורלב
למה רק על זה?
הילה בן-חיים
כשאנחנו בוחנים את סך הפעילויות, הרי גוף מוסדי בוחן את ההשקעות, עושה את תהליך הבחינה של ההשקעות לפני כל השקעה שהוא משקיע, ומרבית הגופים המוסדיים גם עושים את התהליך בתוך הבית באמצעות עובדים שלהם ואז הם לא גובים על זה כפל דמי ניהול. יחד עם זאת, אנחנו היינו רוצים בנושא של תשתיות, כן היינו רוצים ואני כן אשתמש במילה לעודד אשראי חוץ בנקאי מהסוג הזה של הפרויקטים ולכן אנחנו מתירים את זה גם אם זה מבוצע באמצעות חברה שהיא קשורה.
זבולון אורלב
למה רק לזה אתם רוצים לעודד אשראי חוץ בנקאי?
הילה בן-חיים
זה לא רק זה אלא זה ומשכנתאות.
זבולון אורלב
למה רק זה ומשכנתאות?
הילה בן-חיים
על מה אתה עוד חושב?
זבולון אורלב
לא יודע. מה זה כל היתר?
היו"ר משה גפני
לא תצביע בלי שיהיה ברור לך.
זבולון אורלב
אני אצביע נגד.
היו"ר משה גפני
קודם כל יהיה ברור לך עד הסוף ואז תחליט מה אתה מצביע.
עודד שריג
אני אתן דוגמה למה אסור ואני אסביר למה מה שמותר.
גדעון בן ישראל
של הגמלאים זה כל היתר?
היו"ר משה גפני
לא, לא הגמלאים. יש דברים שאצלכם הם מובנים מאליהם אבל הם לא מובנים מאליהם לכולם. אמרתם משכנתאות.
עודד שריג
אני אנסה להסביר כמיטב יכולתי.
היו"ר משה גפני
לא צריך כל כך להסביר כמו לומר מה כל היתר. דוגמה לכל היתר.
עודד שריג
איגרת חוב שהנפיקה חברה, צריך לתת לה דירוג כי היא לא דורגה על ידי חברת דירוג. זה לא מותר.
היו"ר משה גפני
למה?
עודד שריג
משום שבאופן עקרוני אנחנו מצפים מהגוף המוסדי לעשות את העבודה הזאת בעצמו. אנחנו אומרים שאתם שמקצוענים בתחום ניהול ההשקעות, תואילו בטובכם ותגידו לנו עד כמה אתם חושבים איגרת חוב של חברה מסוימת מסוכנת או לא. מקום שבו מדובר בפרויקט תשתית, בגלל שיש בו סיבוכיות שהיא לא רלוונטית רק לאיגרת החוב אלא פרויקט תשתית מחייב השוואה של תזרימי המזומנים. כל היתר, אלה כל הדברים להם אנחנו מצפים. הלוואה אחרת. אתה אוסר. כל הלוואה או איגרת חוב שניתנת.
זבולון אורלב
כל היתר אלה הלוואות או איגרות חוב.
עודד שריג
נכון.
שגית אפיק
החוק אוסר על הכול למעט דמי ניהול והוצאות ישירות.הוצאות ישירות יוגדרו על ידי שר האוצר באישור ועדת הכספים. כאן הוא קובע מה הן ההוצאות הישירות שמותר.
זבולון אורלב
אני צריך לדעת גם מה לא.
היו"ר משה גפני
אני מציע שנעצור כאן.
עודד שריג
אולי אני אומר מילה אחת. באופן עקרוני תהליך דירוג מבוצע על מה שנקרא מכשירי חוב. מכשירי חוב זה או איגרות חוב או הלוואות. מכשירי חוב זה או איגרת חוב או הלוואה ולכן הקטגוריה שזה מכיל לגבי דירוג, זה מאליו רק לגבי איגרת חוב או הלוואה. אנחנו אומרים בדרך כלל איגרות חוב והלוואות, הגופים צריכים להתמודד עם זה לבד. יש להם את המיומנות.
זבולון אורלב
ומשכנתאות?
עודד שריג
משכנתא זה סוג של הלוואה.
שגית אפיק
היא מופיעה בתקנה.
זבולון אורלב
אבל אמרת שהלוואות ואיגרות חוב זה לא מותר.
עודד שריג
אני אומר שיש רשימה סגורה של הלוואות שהן לא טריביאליות שלהן מותר.
זבולון אורלב
מה ההבדל בין הלוואה למשכנתא?
עודד שריג
הדירוג של המשכנתא. לא המשכנתא. המשכנתא היא טריביאלי, אני הולך לבנק ולקח אותה יחסית בקלות. הבעיה היא הדירוג של הסיכון שלה. מה שאסור כאן, אלה הוצאות על תהליך של דירוג.
גאלב מג'אדלה
ראינו אתמול בלילה שהמשכנתא באקירוב היא 12 מיליון שקלים. איפה זה?
שגית אפיק
ההוצאה המוכרת.
גאלב מג'אדלה
אלה שקיבלו משכנתאות באקירוב, קיבלו 12 מיליון שקלים. קיבלו את זה כמה אנשים מהאליטה של האליטה. אתה צריך עוזר חילוני שיצפה בטלוויזיה בתוכניות שאתה לא יכול לצפות בהן. אתה ראש ועדת הכספים של כולנו. אתה צריך גם עוזר ערבי כדי שיראה לך מה קורה עם המיעוטים.
עודד שריג
המשכנתא היא מבנק ולא מגוף מוסדי.
היו"ר משה גפני
בוא נשאיר את זה ונחזור אחר כך. אני מבקש לשמוע את בועז נגר, יושב ראש איגוד תעודות הסל.
בועז נגר
יש ציטוט מפורסם שאומר שקל יותר להילחם על העקרונות שלך מאשר לחיות לפיהם. זה המקרה הקלאסי. הציגו לנו כאן הרבה עקרונות. אולי העיקרון נחמד, אפשר להתווכח עליו וזה דיון מאוד מאוד מעניין של העיקרון, אבל אנחנו נראה לכם בדקות הקרובות שאי אפשר לחיות אתו.
היו"ר משה גפני
כמה זמן אתה צריך למצגת?
בועז נגר
עשרים דקות.
היו"ר משה גפני
לא. אין מציאות כזאת כל עוד אני יושב ראש הוועדה. תצמצם את זה לעיקר, חמש דקות.
בועז נגר
זה יהיה קשה.
היו"ר משה גפני
לא יהיו עשרים דקות למצגת. אנחנו לא ביום עיון.
בועז נגר
השאלה הראשונה שכולם צריכים לשאול אותה היא מה השוק רואה שמשרד האוצר לא רואה. אם בעולם משקיעים מוסדיים, בארצות הברית יש שוק של אלף מיליארד דולר בתעודות סל, מתוך זה אלה חצי משקיעים מוסדיים, זה אומר שהמשקיעים המוסדיים רואים כאן משהו שמשרד האוצר לא רואה. הם רואים מוצר מצוין, מוצר שנותן ערך ושם מותר לנכות. אם בשוק בארץ לפני שמישהו התערב השקיעו 13 מיליארד שקלים תוך שבע שנים, מישהו ראה משהו שבצד השני של השולחן לא רואים אותו והחובה על כל אחד לשאול מה הם רואים ושם אין איסור על כפל דמי ניהול, איזה ערך מוסף הם רואים במוצר שמשרד האוצר כנראה לא מצליח לראות אותו.

אני רוצה לעבור בקצרה ולהראות את אותם ערכים מוספים שהם רואים ואנשים מתעלמים מהעניין הזה.

כיוון שזמני קצר, אני אדלג. קודם כל, רואים את הגרף בעולם ואנחנו רואים שהשוק הזה צומח. 33 אחוזים בממוצע בארצות הברית.
זבולון אורלב
אני לא מבין כלום.
היו"ר משה גפני
לא מבין מה אתה מראה.
בועז נגר
אני מראה גרף, השוואה בין שוקי תעודות הסל בעולם מנת 2006 עד שנת 2010.
היו"ר משה גפני
את זה אנחנו רואים. תגיד מה ההשוואה.
בועז נגר
הירוק זה ארצות הברית, השוק הכי יעיל בעולם. השוק הזה גדל ב-33 אחוזים כל שנה. חצי מהשוק, חמישים אחוזים מההחזקות אלה משקיעים מוסדיים. כלומר, משקיעים מוסדיים חושבים שזה מוצר מצוין לתיק הפנסיוני והרגולטור בארצות הברית לא אומר לו שכדי לבחור את המוצר המצוין תשלם מהכיס שלך. באירופה השוק הזה צומח ב-61 אחוזים ושמונים אחוזים מהמשקיעים המוסדיים, הם משקיעים שמשקיעים בתעודות סל. גם שם המחוקק אומר לו שהוא בחר מוצר מצוין והוא לא צריך לשלם את זה מהכיס שלו.

בארץ אנחנו צמחנו ב-85 אחוזים. בארץ באים ואומרים לו שיבוא לשלם על המוצר המצוין הזה מהכיס שלו. תבינו מה המוצר המצוין הזה עושה והוא עושה שני דברים. נכנס ילד לכיתה לפני שבע שנים והמורה הסבירה לו איך משקיעים בשוק ההון. היא אמרה לו שבוחרים את המניות הכי טובות. אות ילד הצביע ואמר שהוא רוצה להשקיע בכולם, יש 220 מניות והוא רוצה להשקיע בכל 220 המניות. המורה צחקה וזרקה אותו לכיתה הטיפולית. המורה הייתה כל בכירי המשק שצחקו וזרקו אותו לכיתה הטיפולית. אמרו לו שזה רעיון הזוי להשקיע ב-220 ניירות ערך, ושנית, אתה יודע לעשות את זה? אתה אפילו לא יודע. אתה יודע מה צריך לעשות כדי לעשות את זה? אתה יודע מה צריך כדי להשקיע ב-220 מניות? אתה שיכור, אתה בחיים לא תצליח לעשות את זה. מתברר שהוא צדק פעמיים. פעם אחת הוא צדק כשמי שהשקיע ב-220 מניות הביא תשואות מצוינות לעמית. פעם שנייה שהוא צדק, וזה לא פחות חשוב, שאפשר לעשות את זה. אם אתה תשקיע הרבה מאוד עובדים, הרבה מאוד משאבים ותעבוד נכון, אתה יכול לעשות את זה והוא עשה את זה.

מה זה אומר הוא עשה את זה? תבינו, תוך זמן קצר מאפס מחזור, היום למעלה מרבע מהמסחר בבורסה זה אנחנו עושים. רבע מהמסחר בבורסה זה אנחנו.
זבולון אורלב
כמה פרטיים וכמה מוסדיים?
בועז נגר
שליש מוסדיים ושני שליש פרטיים. מה זה המסחר בבורסה? המסחר בבורסה הוא שני צדדים. אתה צריך להביא קונה ואתה צריך להביא מוכר. אנחנו מביאים את הקונים, שאלה המשקיעים המוסדיים, אנחנו מביאים גם עוד קונים, משקיעים מהציבור, אנחנו מביאים גם את המוכרים. כדי שיהיה שוק תעודות סל צריך שני דברים. הדבר הראשון שצריך זה קודם כל לדעת לקנות 220 ניירות ולא כל אחד יודע לעשות את זה, אבל דבר שני והוא לא פחות חשוב נקרא עושה שוק, לדעת להביא גם קונים וגם מוכרים. לדעת להביא גם קונים וגם מוכרים ואת זה המשקיע המוסדי בחיים לא ידע לעשות.גם 220 ניירות הוא לא יודע לקנות, אבל גם להביא קונים וגם להביא מוכרים, הוא לא יודע. את הסיבה שמשקיעים מוסדיים בכל העולם בוחרים בתעודות סל. הם אומרים שאתה לא רק מביא לי מאות ניירות בקליק אחד אלא אתה גם מביא לי את הקונה ואתה גם מביא לי את המוכר.
היו"ר משה גפני
אתם תקבלו פרס ישראל. מה זה נוגע למה שהם אומרים עכשיו?
בועז נגר
רגע. נגיע לזה. תכף נגיע לזה. אני רוצה לתת דוגמה מצוינת שתראה מה עשה השוק הזה. כדי להבין מה קורה עם התקנות האלה, אם הן יעברו, לא צריך לעשות הרבה אלא לחזור שבע שנים אחורה. אם נחזור שבע שנים אחורה, תבינו מה קורה אם אתם מאשרים את התקנות.

לפני שבע שנים השוק עבד בעולם הישן. בעולם הישן 84 אחוזים היו מהמחזור באג"ח ממשלתי ו-16 אחוזים לחברות. יש כאן מאות רבות של מיליארדים ש-84 אחוזים הלכו למדינה ו-16 אחוזים הלכו לחברות. פתאום השקענו לכולם, הצענו מוצרים, הבורסה השיתה מדדים שנקראים מדדי הטלבון. אף אחד לא שמע עליהם רק בשנת 2007.
זבולון אורלב
איזה מדדים?
בועז נגר
מדדי הטלבון.
קריאה
אג"חים קונצרנים.
בועז נגר
הבורסה באה ואמרה שהיא תיתן מדד של עשרות חברות, לא חברה אחת אלא עשרות חברות, שתוכל להשקיע בהן בקליק אחד. מה קרה? המדינה ירדה מ-84 אחוזים ל-73 אחוזים. 27 אחוזים עברו להשקעה בחברות. פער של 11 אחוזים, זה עשרות רבות של מיליארדים שעברו מכסף שהלך למדינה לכסף שהלך לחברות כדי לעבוד.

מה שאתם מציעים כרגע אומר שתהיה כאן נסיגה לאחור וזה חד משמעית.
היו"ר משה גפני
אתה מדבר על תעודות הסל. הכול בסדר. אנחנו כל הזמן מחכים במתח לשמוע מה ההבדל בין מה שאמרת עד עכשיו, שזה בסדר גמור, לבין אגף שוק ההון.
בועז נגר
אני מגיע לזה עוד דקה.
היו"ר משה גפני
אנחנו אנשי מחלוקת. אנחנו רוצים לדעת מה המחלוקת. אתה תצטרך להחזיר לנו, אחרי שאתה מתאר את כל העניין – וזה יפה מאוד ואני ממש התרשמתי – מה הבעיה שלך מול אגף שוק ההון כי בזה נצטרך להכריע.
גאלב מג'אדלה
תאמר מה מפריע לך.
בועז נגר
עד עכשיו הצגתי עובדות. בגדול העובדות מתרכזות בשני דברים.
היו"ר משה גפני
אגב, אתם חולקים על העובדות שלו?
עודד שריג
על הסיבתיות.
היו"ר משה גפני
לא, על מה שהוא תיאר. לא חולקים, בסדר.
עודד שריג
עובדות הן עובדות.
בועז נגר
אנחנו באים וטוענים שאנחנו נותנים לשוק שני דברים. הדבר הראשון שאנחנו נותנים זה איזושהי מיומנות מיוחדת שמאפשרת לך בפעולה פשוטה לקנות מאות ניירות ערך ובצורה הזאת אנחנו אחראים על רבע מהמסחר בבורסה. הדבר השני, והוא לא פחות חשוב, מעבר לכך שאנחנו נותנים שירות שאנחנו קונים מאות ניירות, אנחנו מאפשרים למשקיע המוסדי לא רק לקנות אלא גם למכור במחירים טובים. כלומר, אני גם מביא את הקונים, אני גם מביא את המוכרים ואני מוכר לך חבילה עם שני דברים.
בא משרד האוצר ואומר את הדבר הבא. הוא אומר: אתה לא הבאת שום דבר לשוק. מה שאתה עשית כאן, זה אפס. המוסדי צריך לעשות את זה לבד. כלומר, לגישתו של משרד האוצר המוסדי צריך לדעת לבד לקנות 220 ניירות בקליק אחד. המוסדי גם צריך להביא אחר כך את הקונים. כשהוא מוכר, הוא צריך להביא גם את הקונים שיקנו את זה. זאת הציפייה הריאלית. כלומר, הוא אומר שלא הבאת כל בשורה לשוק אלא כל מה שהבאת לי כרגע בשקפים, בוא נחזור שבע שנים אחורה כי זה היה קורה לבד. מה שאתה עשית, אתה לא שם. כלומר, תעשו את זה.
היו"ר משה גפני
מה איכפת לך מה הוא אומר? אנחנו לא מאמינים לו. אנחנו חושבים שעשית בשורה גדולה. מה זה משנה? אגב, הוא לא אומר את זה אבל אם הוא אומר. מה איכפת לך?
זבולון אורלב
אתה מוריד לו את דמי הניהול.
היו"ר משה גפני
הוא לא אומר את זה. אתם אומרים את זה?
עודד שריג
כן. העלויות הכוללות.
זבולון אורלב
אין כפל דמי ניהול.
בועז נגר
משרד האוצר אמר שהשירות שאתם נותנים הוא ליבת ההתמחות. השירות של קניית מאות רבות של ניירות ערך פלוס להבטיח כניסה ויציאה במחיר מסוים, זה שירות שאני מצפה ממנו לדעת לבד. זאת ליבת ההתמחות שלך. מכיוון שזאת ליבת ההתמחות שלך, אני מבקש שהוא ישלם מכיסו ולא הלקוח ישלם מכיסו.

ההערכה שלנו היא הערכה מאוד ריאלית ואני חושב שגם משרד האוצר יודע שהיא נכונה. אם באים למשקיע המוסדי ואומרים לו את הדבר הבא: אם אתה בוחר מוצר מצוין, אתה צריך לשלם מהכיס שלך, אבל אם אתה בוחר מוצר גרוע או מוצר פחות טוב, מוצר שונה, אתה לא צריך לשלם – הוא יבחר באופציה לא לשלם ולתת ללקוח מוצר פחות טוב. איך אנחנו יודעים את זה? אתם יודעים כמה עולה להגיש תובענה ייצוגית? עולה מאה אלף שקלים. משרד האוצר כותב תקנה על מאה אלף שקלים שזה עשר אגורות לעמית כי הוא אומר שאם זה לא יהיה, הוא לא יגיש תביעה. על מאה אלף שקלים הוא לא יגיש תביעה? כלומר, התקנות האלה הן תקנות דרמטיות. כל סעיף שעשו , אם תחפשו בתיקי המוסדיים, לא תמצאו השקעה אחת בסעיף שעשו אלא תמצאו פירורים. כשמשרד האוצר אומר אסור, התוצאה היא תוצאה חד משמעית: לא משקיעים. למה? כי היהודי אומר שאם אתה אוסר עלי, אז אני לא אשלם מהכיס שלי. הלקוח יקבל מוצר אחר פחות טוב.

יש כאן מסר. אנחנו טוענים שבעצם מה שיקרה כאן ומי שיהיו הנפגעים העיקריים, קודם כל, כל המשקיעים המוסדיים יפסיקו להיות שחקן בשוק וכשהם יפסיקו להיות שחקן בשוק, זה לא רק שהנכס ירד, זה לא שיהיו פחות תעודות סל, אלא לא יהיו קונים ולא יהיו מוכרים. שוק בורסה זה קונים ומוכרים. ברגע שאתה מוציא את השחקן הכי חשוב מהמשחק של הקונים והמוכרים, אתה פוגע בצורה מאוד מאוד משמעותית בשוק תעודות הסל, בשוק המדדים ובכל הדברים הטובים שראינו. אתה פוגע בהם בצורה משמעותית.
היו"ר משה גפני
תודה. אילן פלטו, המנכ"ל החדש של איגוד החברות הציבוריות. אני חושב שזאת הופעה ראשונה שלך כאן בוועדה. ברוך הבא. אתה אורח רצוי כמו קודמך בתפקיד. לא תמיד אנחנו מקבלים את העמדה של החברות הציבוריות אבל אנחנו משתדלים להתחשב בעמדות שלכם. בכל מקרה, אני מאחל לך הצלחה. איגוד החברות הציבוריות הוא גוף חשוב שהלך והתחזק בשנים האחרונות ואנחנו מאוד מעוניינים שהוא יהיה גוף חזק. אנחנו צריכים את הגוף גם כדי שיאירו את עינינו וגם כדי שיביעו עמדה שלפעמים היא עמדה שונה מעמדת הממשלה כדי שנוכל לדעת ולהכריע בעניין.

אילן פלטו, אני מאחל לך הצלחה. הבמה לרשותך.
אילן פלטו
תודה רבה. זאת הופעה מחודשת, אחרי היעדרות של 15 שנים.
היו"ר משה גפני
עברו הרבה מים במשך 15 שנים.
אילן פלטו
כן. עברו הרבה שינויים.

איגוד החברות הציבוריות ירצה להתייחס לא לכל רשימת התיקונים שנעשו כאן אלא לסעיף אחד ספציפי, לסעיף 1(5) שהוא בעצם מבטא את רוב הדברים שנאמרו כאן. היום נניח שגוף מוסדי מחזיק בתיק שלו תעודת סל של חברות קטנות ובינוניות, תעודת סל של חברות גדולות בארץ ותעודות סל בחוץ לארץ. נניח. שלושה סוגים של תעודות סל. בעקבות ההצעה הזאת, מה שיקרה, הנטייה שלו תהיה למכור את תעודת הסל של החברות הקטנות והבינוניות משום שהוא לא יוכל לנכות את ההוצאות של תעודות הסל האלה מהתשואה. הוא פשוט ימכור את זה כי לא יהיה כדאי לו להחזיק את זה. האלטרנטיבה שלו תהיה ללכת או לתעודת סל בחוץ לארץ.
היו"ר משה גפני
כמה כסף זה? כמה זה יעלה לו שבגלל זה הוא ימכור?
אילן פלטו
יש לו שלוש אפשרויות.
היו"ר משה גפני
אבל כמה זה יעלה לו שבגלל זה הוא ימכור? הוא הרי ישב לעשות חשבון כמה זה עולה.
בועז נגר
17 מיליון שקלים. כל השוק הוא 17 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
אני יושב עכשיו עם רואה החשבון שלי ועושה את החשבון כמה לי זה יעלה.
פניה קירשנבאום
לעמית.
בועז נגר
תכפיל לפי חלקו היחסי. זה 17 מיליו שקלים.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי את התשובה. קודם נאמר כאן שזה עולה לעמית ארבעה שקלים לשנה.
אברהם וול
אבל המשקיע המוסדי רואה את סך כל העמיתים שלו. אם השוק המוסדי יחליט להגר את ישראל לחוץ לארץ, זה יהיה 17 מיליון שקלים.
אילן פלטו
התוצאה תהיה אחת משתיים: או שהוא לוקח את הכסף הזה ושם בתעודת סל של חברות גדולות. למה בתעודת סל של חברות גדולות הוא כן יכול? כי שם בכלל לא גובים מלכתחילה דמי ניהול, אז הוא ישים את זה בתעודת סל של חברות גדולות, או שהוא ישים את זה בתעודת סל של חברות שנסחרות בחוץ לארץ וכפי שנאמר, שם הוא כן יוכל לנכות. בשני המקרים האלו אנחנו עושים כאן נזק והנזק הוא כפול אם הוא שם את זה בתעודת הסל של חברות גדולות, אז מה עשינו? הרי משרד האוצר ביד אחת כל הזמן מדקלם לנו מלחמה בריכוזיות, מדקלם לנו מלחמה נגד הגופים הגדולים, צריך לעודד את הגופים הקטנים והבינוניים והנה ביד השנייה שלו הוא עושה מהלך שבעצם מעודד את הגופים הגדולים על חשבון הגופים הבינוניים והקטנים. זה אותו משרד אוצר, אותה ראיית מקרו שצריכים לראות אבל פתאום שוכחים אותה.
היו"ר משה גפני
טענה נכונה.
אילן פלטו
או לחילופין, אם לא בתעודות הסל הגדולות, לנקודות סל בחוץ לארץ כי שם הוא כן יכול לנכות הוצאות וכאן הוא לא יכול. בעצם השורה התחתונה תהיה שאנחנו פוגעים – ואת זה אני אומר מנקודת המבט שלנו, של החברות הציבוריות – בחברות הקטנות והבינוניות. ברגע שפחות גופים סוחרים במניות שלהם, וזה אומר הגופים המוסדיים שהם שחקן חשוב ומרכזי בשוק ההון שלא יסחרו במניות שלהם – זאת פגיעה חמורה בסחירות של המניות שלהם.

המשמעות, ברגע שלא סוחרים במניות של חברות קטנות ובינוניות, שבטווח היותר ארוך הן גם לא יוכלו לגייס כסף. הן לא יוכלו לגייס כסף כי אם אין סחירות, בסופו של דבר אין מסחר, אי אפשר לגייס כסף ואנחנו עושים גם נזק לכלכלה וגם נזק לחברות הקטנות והבינוניות.

זה עיקר הטיעון שלנו ולכן אנחנו מתנגדים בעניין של סעיף 1(5) להחריג את תעודות הסל של כל החברות הבינוניות והקטנות.
היו"ר משה גפני
תודה. שאול ברונפלד, יושב ראש הדירקטוריון של הבורסה לניירות ערך.

ממתי אתה היושב ראש?
שאול ברונפלד
כבר שש שנים.
היו"ר משה גפני
היית מנכ"ל.
שאול ברונפלד
הייתי 15 שנים מנכ"ל ועשרים שנים עבדתי בבנק ישראל ואני יוצא מחלקת המחקר של הבנק.

הדיון כאן בעצם עסק בשתי שאלות נפרדות. שאלה אחת היא האם יש הצדקה לפעול באמצעות מומחים חיצוניים, קרי, תעודות סל. שמענו ולדעתי עוד לא נמצא המיקרוסקופ האלקטרוני שיוכל למדוד את האפקט של התקנה הזאת על התשואה של עמיתים בקופות. אמרתי את זה קודם במילה עממית, זה גורנישט מיט גורנישט אבל זאת דעתי האישית. כמו שאתם רואים, לפי צבע השיער שלי, אני כבר עם רגל אחת בפנסיה ולכן אני גם מדבר כעמית.
אני רוצה להתרכז או הנושא של הדברים שלי הוא האמירה עניי עירך קודמים ואומר למה אני מתכוון. אני לא מתכוון לבעלי תעודות הסל, הם לא עניים ולא להם אני דואג, אבל מה נאמר כאן ואני אומר שצריך להיות ברור שהשיטה המוצעת נותנת העדפה להשקעות בחוץ לארץ. נקודה. כל השאר זה מלים משפטיות יפות. מה שנאמר והדגיש את זה אילן פלטו זה שמדובר כאן בתקנה שעלולה לתת תמריץ להשקיע בחוץ לארץ במקום בשוק ההון הישראלי. לדעתי זה לא בסדר.
היו"ר משה גפני
למה זה נותן תמריץ להשקיע בחוץ לארץ?
זבולון אורלב
כי אין מגבלות.
פניה קירשנבאום
כי על זה נותנים את התשלום.
היו"ר משה גפני
אבל אני צריך לשלם את זה. תסביר לי.
שאול ברונפלד
מה שהם אומרים, ואני אומר את זה בלשון עממית, אם הוא משקיע בחוץ לארץ, הוא מגלגל את ההוצאה על העמיתים. אם הוא משקיע בארץ, הוא חייב לשאת בהוצאה הזאת בעצמו ולכן מטבע הדברים תהיה לו נטייה לרוץ להשקיע בחוץ לארץ. זה הגרעין של כל הבעיה וכל הוויכוח. את הוויכוח הזה עטפו כאן בעטיפות שונות ומשונות, אבל זה הגרעין של הבעיה.

אני מנסה לומר שלגבי העמיתים, זה ממש לא משנה.
זבולון אורלב
למה זה לא משנה? אתה מונע מהמשקיע הקטן את השימוש במכשיר הזה.
שאול ברונפלד
לא. אני אתך. הפגיעה בביצועים של ההשקעות תהיה פי כמה וכמה יותר גדולה מהחסכון הגורנישט מיט גורנישט שייגרם לעמיתים בהוצאות. אתה צודק בעניין הזה.

אני רוצה לדבר על פגיעה בשוק ההון המקומי, עניי עירך קודמים. אילן הסביר את האפקט על החברות הישראליות הבינוניות ובועז הסביר את האפקט על הסחירות והנזילות של המסחר בניירות ערך. ההשקעה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. אני אומר את זה כאיש הבורסה שמשקיעה כל שנה מיליונים רבים של שקלים לשיפור הנזילות ולשיפור הסחירות. כאן עלולה להיות פגיעה גדולה

אני רוצה להפנות את תשומת לבכם איך מדינות שנחשבות בעינינו מתוקנות נוהגות לגבי שוק ההון המקומי שלהן. קראנו לפני שבועיים שלונדון הכריזה כמעט מלחמה על האיחוד האירופאי כי הוא רצה לעשות כמה צעדים שיפגעו בשוק ההון הלונדוני. ארצות הברית מכריזה מלחמה על מערכת הבנקאות הבין לאומית על מנת למנוע מאזרחים אמריקאיים להשקיע בבורסות בעולם. והנה אנחנו עם הבורסה שלנו שהיא צעירה, היא לא מספיק מפותחת, היא לא מספיק גדולה, היא לא מספיק סחירה ונזילה, אנחנו בקלות דעת פועלים לעודד השקעות בחוץ לארץ.

עוד משפט אחד לסיום. אני נגד שבכירי בנק ישראל, משרד האוצר ורשות ניירות ערך ייתנו עצות למשקיעים איפה להשקיע בחוץ לארץ. נער הייתי וגם זקנתי, שמעתי את שר האוצר ארידור ממליץ למשקיעים לקנות מניות בנקים בהסדר כמה חודשים לפני שזה התמוטט. יש זרם גדול, יציב ומשמעותי של השקעות של מוסדיים ישראלים בבורסות בעולם. משרד האוצר לא צריך לעודד אותם ולא צריך לדחוף אותם. בכל כינוס של איגוד חברות הביטוח וכן הלאה, כל מה שאנחנו שומעים הוא את היתרונות של השקעות בחוץ לארץ. יש לנו שוק הון מקומי, הוא לא מספיק מפותח, הוא לא מספיק מבוגר, אבל בואו נדאג לו לפני שאנחנו דואגים ללונדון, לפרנקפורט ולניו-יורק.
עודד שריג
עוד יחשבו שזה מה שאמרתי.
היו"ר משה גפני
אתה תכף תגיד את הכול. אברהם וול, היועץ המשפטי של איגוד תעודות הסל.
אברהם וול
הצד הזה של השולחן עד עכשיו הציג את הדילמה המהותית שבקצרה אומרת האם בשביל חסכון של אולי ארבעה שקלים לעמית לשנה שווה לזעזע את התעשייה על האפקטים, על הבורסה ועל החברות הציבוריות בעיקר מהשורה השנייה.
אני רוצה להוסיף כמה מלים על הטכניקה החקיקתית.
היו"ר משה גפני
אבל אתם לא יכולים כל הזמן להחזיק את המקל בשני הקצוות.
עודד שריג
אבל זה שהם מנסים.
אברהם וול
ממש לא. אני רוצה לומר כמה מלים על הטכניקה החקיקתית כי בכל הכבוד, גם אם הממונה מאמין ברפורמה שהוא מקדם, יש טכניקה נכונה ואפשרית לעשות ויש טכניקה שלא.

אין מחלוקת היום, ואני חושב שכולם מסכימים, שמדובר ברפורמה גדולה שנועדה לשנות את המצב הקיים. אין מחלוקת שהתעשייה הזאת נבנתה כדין, היא נבנתה במשך שנים, היא מעסיקה מאות עובדים, השקיעה עשרות מיליונים, סכומי עתק, ותמיד זה היה מותר גם בכהונה של המפקח הזה וגם בכהונה של קודמיו. אם רוצים לעשות רפורמה שמאיימת על עתיד תעשייה כזאת עם השפעות רוחב על שוק ההון, היינו מצפים לחקיקה ראשית. אבל גם אם אין חקיקה ראשית, היינו מצפים לחקיקת משנה מפורשת שאומרת שמשהו שהיה מותר עד עכשיו, הפסיק להיות מותר.

אם תסתכלו על התקנות שהגישו לכם, אתם לא תמצאו שם את המלים האלה. אין שם מילה על תעודות סל בישראל. כל הרפורמה הזאת שמובאת לכם נמצאת בהערת שוליים, בטיוטת חוזר המפקח. אני חוזר שוב, בהערת שוליים בטיוטת חוזר המפקח.

התקנות שמובאות לפניכם אומרות שמותר להשקיע בתעודת סל בחוץ לארץ. מעולם לא היה אסור להשקיע בתעודת סל בחוץ לארץ. הסיבה היחידה שאומרים לכם עכשיו שמותר להשקיע בתעודת סל בחוץ לארץ זה כדי שהמפקח יוכל להסיק מכלל הן אתה שומע לאו, שמה שהיה מותר כל הזמן, הפך להיות אסור.
היו"ר משה גפני
זה שאני שותק, זה לא בגלל ששתיקה כהודאה.
אברהם וול
למה המפקח הולך בטכניקה חקיקתית.
היו"ר משה גפני
אתה שם לב למה שקורה? אני לא מבין, אתה משפטן, אני לא משפטן, לא למדתי משפטים אבל קורה כאן שאנחנו מסתבכים ולוקחים את הדברים שלך ברצינות. הטענה שכל הזמן מושמעת כאן וכובשת גם את ליבנו – ואנחנו נצטרך את ההסברים מאגף שוק ההון, מהממונה ומהיועצת המשפטית – היא שהולכים וגורמים לכך שילכו לחוץ לארץ.
אברהם וול
נכון.
היו"ר משה גפני
אתה אומר ההפך.
אברהם וול
לא. אני מדבר על הטכניקה.
היו"ר משה גפני
אולי מבחינה משפטית זה בסדר, אבל האיש הפשוט חושב אחרת.
אברהם וול
אני אסביר את עצמי. לא רק שבאופן מהותי אנחנו מתנגדים למהלך אלא גם הטכניקה שנבחרה היא טכניקה.
היו"ר משה גפני
מה זה הטכניקה שנבחרה? יש חוק במדינת ישראל.
אברהם וול
נכון.
היו"ר משה גפני
החוק אוסר הכול.
אברהם וול
לא. אני אתחיל משם.
היו"ר משה גפני
אני למדתי בחינוך העצמאי ואמרו לי שהחוק אוסר הכול. טוענים מר פלטו ומר ברונפלד שזה נורא ואיום מה שעושים עם ההיתר הזה. הם נגד ההיתר. הם כמו בחינוך העצמאי, הכול אסור.
אברהם וול
לא. החוק היום אומר שמשקיע מוסדי שקונה ומוכר נייר ערך, לא צריך לסבסד חלק מהעלויות שלו. אם המשקיע המוסדי קונה מכשירים בנקאיים למשל שמתחרים בתעודות הסל, הוא זכאי לגלגל על העמיתים את מלוא ההוצאות שלו. הדבר היחיד שאסור למשקיע מוסדי, זה להוציא הוצאות מכיסו. תעודות הסל, אין להן הוצאות מכיסו אלא יש מחיר.
היו"ר משה גפני
מה העמדה שלך?
אברהם וול
העמדה שלי היא שאם רוצים לעשות רפורמה כזאת, היא צריכה להיות בצורה שוויונית על כל המוצרים המתחרים.
היו"ר משה גפני
מה לא טוב לך בתקנות שמובאות לפנינו?
אברהם וול
בתקנות האלה אין בכלל סמכות לאסור על השקעה בתעודות סל. אין סמכות בתקנות.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה שהם יביאו את זה בחקיקה ראשית?
אברהם וול
נכון מאוד. יביאו חקיקה ראשית.
היו"ר משה גפני
אתה לא חולק על העניין עצמו. אתה רק אומר שהטכניקה צריכה להיות אחרת.
אברהם וול
בוודאי שאני חולק, אבל אני לא אוסיף על דברי קודמיי.
היו"ר משה גפני
זה שלא צריך ללכת בטכניקה הזאת, זה בסדר, אבל תגיד שאתה חולק על העניין. בטכניקה יש יועצת משפטית לוועדה והיא תחליט האם מבחינה חוקית זאת הדרך. אם היא תחליט שמבחינה חוקית זאת הדרך – זאת הדרך. דבר לגופו של עניין.
אברהם וול
זה מה שהתכוונתי להוסיף על קודמיי. מעבר לטענה המהותית, אנחנו גם חולקים על כך. אם רוצים לעשות רפורמה כזאת, היא צריכה להיות רפורמת רוחב. המפקח אומר היום שאם קונים מניה, גם צריך לחלץ ממנה את העלויות שלה.
היו"ר משה גפני
שגית, אני מבקש לדעת האם מבחינת הטכניקה זה בסדר להביא את זה בצורה כזאת או שצריך להביא את זה בחקיקה ראשית כפי שטוען היועץ המשפטי הנכבד.
שגית אפיק
אני חושבת שזאת טענה יפה אבל היא עובדת הפוך. באמת החוק היום קובע איסור מוחלט למעט דמי ניהול והוצאות ישירות שיוכרו. לכאורה גם אם לא היה מופיע בתקנות תעודות סל מחוץ לארץ, עדיין זה היה אסור מכוח החקיקה הראשית. נכון שיש שאלה לגבי מה היה עד היום אבל הסבירו כאן שעד היום הם הכירו בתעודות סל כהשקעה דומה להשקעה באג"ח והם משנים והיום את רואים את ההשקעה בתעודות הסל כהשקעה בקרנות נאמנות. לכן לכאורה גם אם לא ייכתב שום דבר בתקנות, זאת השקעה שהיא אסורה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. בבקשה, אם אפשר לענות על כל הטענות.
גדעון בן ישראל
אפשר גם להתייחס גם לשאלה שלי?
היו"ר משה גפני
לגבי הגמלאים?
גדעון בן ישראל
כן.
היו"ר משה גפני
מה זה רלוונטי?
גדעון בן ישראל
זה מאוד רלוונטי מפני שאנחנו ציפינו לרפורמה הזאת ושיורידו את דמי הניהול.
עודד שריג
זאת לא הרפורמה הזאת.
גדעון בן ישראל
ציפינו, אבל הם לא כללו את זה.
היו"ר משה גפני
זאת לא הרפורמה הזאת. לגבי הרפורמה לה אתה מתכוון שאלתי בתחילת הישיבה את הממונה על שוק ההון והוא אמר שזה עדיין בניסוח במשרד המשפטים.
גדעון בן ישראל
מזה אני מודאג.
היו"ר משה גפני
גם אני מודאג.
גדעון בן ישראל
רוח לא טובה נושבת ממשרדי הממונה וראינו את זה עכשיו בביטוח הקולקטיבי שבוטל. סלח לי, זה נושא חשוב שנוגע למאות אלפי אנשים.
היו"ר משה גפני
כן, אבל זה לא נוגע לישיבה של היום. אני מבטיח לך שאני אעקוב אחרי הרפורמה הזאת ואני אאפשר לך להתייחס אליה ברגע שהיא תגיע.
גדעון בן ישראל
אבל הם לא יציעו שום דבר ואני חושב שישאירו את ה-1.75.
היו"ר משה גפני
מחאתך נרשמה. כשזה יגיע לכאן, אתה תאמר את הדברים ואנחנו נעקוב אחרי כן. זה עדיין לא כאן.
גדעון בן ישראל
ואם זה לא יגיע?
היו"ר משה גפני
אין דבר כזה. זה יגיע. אמר עודד שריג שהם סיימו את עבודתם וזה נמצא במשרד המשפטים. זה יגיע לכאן וכשזה יהיה כאן, אנחנו נדון בזה.
גדעון בן ישראל
זה כולל גם את הגמלאים?
היו"ר משה גפני
אני לא יודע.
גדעון בן ישראל
אני רוצה לשאול.
היו"ר משה גפני
תשאל אותו אחר כך. זה לא נוגע לישיבה כאן. תשאל אותו אחרי הישיבה. זה לא עומד על סדר היום. בבקשה, תענו על השאלות.
עודד שריג
אני רוצה להתייחס לנקודות שהועלו כאן שאני חושב שהן חשובות. ראשית, אם המוצר הוא כל כך טוב, מותר לגופים להמשיך להשקיע בו. אם התעודות מייצרות ערך מסוף כל כך גבוה, הגופים ימשיכו להשקיע במיוחד כאשר מדובר על עלות של ארבעה שקלים לשנה לעומת, אנחנו דברים, אלפי שקלים לניהול חשבון פנסיוני אופייני. אם כל הסיפור כולו הוא ארבעה שקלים, לא זה מה שימנע מהגופים להשקיע.
אחרי שאמרתי את זה, אני רוצה לומר דבר שהוא מאוד חשוב. לא נכנסתי לזה ולא אמרתי את זה קודם עד שלא הגעתי לנקודה הזאת אבל זה דבר שצריך להיאמר. תעודות הסל הן מוצר לא נכון לחסכון הפנסיוני. הן מאפשרות לחסכון הפנסיוני לעשות משהו שלחסכון הפנסיוני אסור לעשות וזה מסחר מהיר למטרת רווח במסחר יום יומי. אם גוף מוסדי רוצה לקנות ניירות ערך כולל של חברות קטנות, יש לו את כל הזמן שבעולם לעשות את זה. החסכון הפנסיוני מושקע לשלושים, ארבעים וחמישים שנים. אם זה יקרה מחר או מחרתיים, זה לא ישנה לחוסך הפנסיוני. למי זה כן משנה? זה משנה למישהו שרוצה לעשות מסחר תוך יומי והמסחר התוך יומי הזה עולה כסף בעמלות. לכן קיומן של תעודות הסל מייצר עמלות ברוקראז' לחסכון הפנסיוני שהן מיותרות והן פוגעות בחסכון הפנסיוני.

לא רציתי להגיד את זה בצורה כל כך בוטה משום שלא נדרשתי לעניין הזה, אבל אם כבר אנחנו מדברים, תעודות הסל מייצרות מסחר עודף מבחינתו של החסכון הפנסיוני. מה שמתאים לאדם שרוצה לעשות מסחר תוך יומי, לא מתאים למי שחוסך לארבעים וחמישים שנים. לכן אנחנו מדברים כאן על באמת הזנב שמקשקש בכלב.
זבולון אורלב
מי הזנב ומי הכלב?
עודד שריג
הארבעה שקלים שמקשקשים בניהול של החסכון הפנסיוני.
פניה קירשנבאום
זה יותר מארבעה שקלים?
עודד שריג
אני לא בדקתי. אני לא יודע אם ארבעה שקלים זה נכון או לא. אני לוקח את המספר שלהם כנתון.
פניה קירשנבאום
אולי צריך לבדוק. אולי אפשר להעביר, כפי שהוצא כאן, למרכז המחקר לבדוק את זה.
עודד שריג
בואו נניח שבסוף אנחנו נגיע למסקנה שאלה לא ארבעה שקלים אלא שלושים שקלים. עדיין תעודות הסל הן לא נכונות לחסכון הפנסיוני, הן מהוות כלי למסחר תוך יומי, הן מייצרות עמלות ברוקראז' מיותרות, הן לא עולות בקנה אחד עם ההוראות שלנו לגופים המוסדיים שכל השקעה צריכה להיבחן ולהיות מנותחת. המסחר הזה, מטרתו להתעלם מהניתוח, לייצר מסחר תוך יומי במקום שבו הגוף המוסדי בנוי להשקעה של עשרות שנים.
עינת וילף
איזו אופציה ניתנת לאדם שפשוט רוצה להשקיע?
עודד שריג
אנחנו מייצרים והיא קיימת.
עינת וילף
בינתיים בדקתי את ה-IRA, דמי ניהול של שני אחוזים ומעלה.
עודד שריג
לא. אני אשמח לתת לך הסבר מלא על ה-IRA ולהראות לך איך זה ממש לא.
עינת וילף
בדקתי עכשיו כמה מציעים וכולם נותנים דמי ניהול של שני אחוזים.
עודד שריג
את זה שמים באינטרנט. הם שמים את המקסימום אבל זה לא המצב.
עינת וילף
אדם שרוצה להשקיע במדד לפנסיה, שזאת ההשקעה הנכונה, תוך יומי או לא תוך יומי, איזו אופציה יש לו?
עודד שריג
יש לו אופציה כפולה. ראשית, הוא יכול להשקיע דרך התעודות האלה ב-IRA ודמי הניהול המקובלים בעניין הזה הם הרבה יותר נמוכים. מדובר היום על סדר גודל של 0.75 כי ההשקעה היא באמת פסיבית ואנחנו מדברים על כלים נוספים. יש היום גופים מסחריים שמשקיעים באינדקסים והם מייצרים את האינדקסים בבית ולא קונים תעודות סל. הם מייצרים את האינדקסים בעצמם בבית והם עושים את זה כאינדקס. גם זאת אפשרות לעשות.

אמרתי שכאשר נגיע לדבר על דמי הניהול, אני אדבר על כלים נוספים. אנחנו נרחיב את האפשרויות האלה. אני לא חושב שהכיוון הזה הוא לא ראוי. להפך, אני חושב שהוא כיוון ראוי אבל אני אומר לו שאין לו דבר וחצי דבר בעניין כאן. בעניין כאן מדובר בכלי שלא מתאים.

כאן אנחנו מגיעים באמת לקצה של הזנב שמקשקש בכלב וצריך לשים את הדברים בפרופורציה. אני לא יודע אם אלה ארבעה שקלים או לא ארבעה שקלים, יכול להיות שאלה לא ארבעה שקלים אלא ארבעים שקלים, אבל זה לא חשוב. זה לא מתאים, זה לא נכון, זה לא צריך להיות כך.
שאול ברונפלד
לא הסברת לנו למה בחוץ לארץ זה כן מתאים.
עודד שריג
אחד הדברים שאני מתקשה, זה להסביר את עצמי. אתם נותנים לי עובדות שאני לא מכיר. אתם אומרים הגופים המוסדיים, מנהלי הכספים הפנסיוניים קונים בחוץ לארץ תעודות סל. אולי. אני לא בדקתי את הרגולציה, לא בדקתי כמה הם קונים, אני לא מאלה שיכולים מהשרוול לתת תשובה ולומר שזה קורה. אני אומר במהות, גם אם הם קונים, במהות זה לא נכון.
אני אשאל אותך. אם אנחנו נגיד שאנחנו לא נתיר ניכוי הוצאות בתעודות סל שמשקיעים גם בחוץ לארץ, תעודות סל שמשקיעות בחוץ לארץ ייכנסו לאותה מגבלה, זה יפתור לך את הבעיה?
שאול ברונפלד
אתי לא תהיה לך בעיה אבל תהיה לך בעיה קשה מאוד ---
עודד שריג
אני יודע את ההמשך. אם אני אומר תעודת סל, בין אם היא בישראל ובין אם היא בחוץ לארץ, אני לא מתיר לה את ההוצאות.
שגית אפיק
אתה מוריד את פסקה (5) לגמרי ואתה נשאר עם האיסור שיש לך בחוק ויותר לא תכיר בזה.
נטע דורפמן רביב
לאור ההערה שנאמרה כאן, אנחנו נכתוב במפורש שזה אסור.
עודד שריג
זה לא יפתור את הבעיה שלהם.
היו"ר משה גפני
אתם רוצים להוריד את פסקה (5)?
עודד שריג
לא. שוב, אני חושב שזה לא נכון.
היו"ר משה גפני
אם מורידים את פסקה (5) זה בסדר?
אילן פלטו
לא, זה לא בסדר.
עודד שריג
הנה, יצא המרצע מהשק.
היו"ר משה גפני
אני שואל את חברי הכנסת. אם אנחנו נחריג את סעיף (5) ונגיד שבסעיף (5) נקיים את הדיון כשהם יבואו. יכול להיות שנעשה אותו הוראת שעה, יכול להיות שניקח פרק זמן מסוים, אבל נוציא אותו עכשיו מהעניין ונשאיר את הדברים האחרים. זה בסדר מבחינתכם? אתם מסכימים לזה?
עודד שריג
אני חושב שיש נקודה בה אתה צריך להיות ישר עם המצפון שלך.
היו"ר משה גפני
זאת אצלי בעיה כי אני פוליטיקאי אבל אני אעשה מאמץ.
עודד שריג
אני חשוב שתעודות הסל במהות לא צריכות להיות. אם אתם תחליטו אחרת, אני כעובד מדינה וכמשרת ציבור אקבל את ההחלטה.
זבולון אורלב
פרופסור שריג, למדנו כבר להכיר איש את רעהו, לי מאוד מאוד קשה להצביע על דבר שאני מבין שיש לו הרבה משמעויות רוחב שיש להן משמעויות על הבורסה, על המשקיעים, על השאלה האם חברות השקעה יכולות להמשיך לקיים את הדבר. אני לא מרגיש שמיציתי את הדיון ואני לא מרגיש שאני יכול להצביע בלב שלם בעד. לכן אמרתי וזה רעיון של חברת הכנסת קירשנבאום, ואני חושב שזה רעיון נכון, שכדאי מאוד לא לעכב את הכול, להצביע היום על כל התקנות למעט סעיף (5) ולומר שלגביו נקיים דיון בשבוע הבא אבל נקדיש לו זמן. בינתיים ניתן גם למרכז המחקר והמידע של הכנסת לעשות את הבדיקות שלו ולומר לנו אם אלה ארבעה שקלים או ארבעים שקלים, מה המשמעויות וכדומה. אחרי שתהיה לנו האינפורמציה, נוכל לדון דון רציני.
גאלב מג'אדלה
אורלב אומר לפרק את החבילה.
היו"ר משה גפני
אתה לא צריך להגיד שאת מה שנחליט, אתה מקבל. אתה לא צריך להגיד את זה.
עודד שריג
זה ברור מאליו.
היו"ר משה גפני
לא. זה לא מובן מאליו. אתה יכול להחליט שאתה לא רוצה להפריד ואני מכבד את זה. אתה יכול לומר שזאת התורה שלך וזה המצפון שלך.
גאלב מג'אדלה
זה לא עניין של תורה ומצפון. זה עניין של מדיניות. מה אתה מערבב שמחה בשמחה? זאת המדיניות של האוצר. מה תורה ומה מצפון?
היו"ר משה גפני
קודם הוא דיבר על המצפון.

על כל פנים, אנחנו לא מציעים את זה. אנחנו אומרים שנאשר ללא סעיף (5). את סעיף (5) אנחנו לא מורידים מסדר היום אלא אתם תביאו אותו בנפרד. נקיים עליו את הדיון, נקבל את הנתונים לגבי המשמעויות של העניין ואנחנו ממשיכים את הדיון. אני חושב שזאת הצעה טובה.
עודד שריג
אני מקבל את זה. אני רק רוצה לבקש להביא דבר אחד לתשומת לבכם והוא דבר טכני. אנחנו הארכנו את התקנות הקיימות עד סוף פברואר.
היו"ר משה גפני
נכון. אנחנו יכולים להאריך את זה בעוד חודשיים.
עודד שריג
אני אשמח אם תקיימו את הדיון על סעיף (5) במהלך פברואר.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור. פלטו, רצית להעיר משהו?
אילן פלטו
אם מורידים כרגע את סעיף (5), לא.
היו"ר משה גפני
מר נגר, אתה רצית לומר משפט?
בועז נגר
כן. משפט קצר. אנחנו שלושה חודשים בדיונים עם משרד האוצר ואמירה כמו שנאמרה כאן, מן הראוי היה שתיאמר בדיונים האלה.
עודד שריג
הוא אומר שאני לא אמרתי וזה לא יכול להיות.
היו"ר משה גפני
רגע, לא שמעתי. אני רוצה לראות על מה אתה מתעצבן כי אצלך זה דבר נדיר. אצלי זה קורה כל שתי דקות.
בועז נגר
במשך שלושה חודשים ישבנו עם משרד האוצר. נאמרה כאן אמירה מאוד דרמטית שהוא חושב שהמשקיע המוסדי לא ישקיע בתעודות סל, בניגוד למה שראינו בכל מקום בעולם.
עודד שריג
זה חסכון פנסיוני.
בועז נגר
חסכון פנסיוני לא צריך להשקיע בתעודת סל. זאת אמירה מאוד דרמטית שנוגדת אמירות של רגולטורים אחרים. מן הראוי היה שזה ייאמר לנו ומן הראוי שהאמירה הזאת תיבחן לעומק. מה כל העולם רואה שהשולחן הזה לא רואה, נצטרך לשבת ולברר. זאת אמירה שלא בסדר שהיא נאמרת כאן בדקה התשעים ובדיעבד לא ניתנה לנו אפילו הזדמנות.
היו"ר משה גפני
האמירה היא בסדר או לא בסדר?
בועז נגר
האמירה היא כפירה בעיקר מבחינתנו.
היו"ר משה גפני
זה צריך להיאמר בוועדת הכספים. כפירה בעיקר, זה כאן, על השולחן הזה.
בועז נגר
יש לנו הרבה מה להגיד ואני חושב שלהרבה אנשים יש מה לומר על האמירה הזאת.
גאלב מג'אדלה
תעשו שיעורי בית לקראת הסיבוב הבא.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה להתייחס או שאני מצביע?
עודד שריג
סייג לחכמה שתיקה.
נטע דורפמן רביב
לא סיימנו לדון על התקנות כי לא עברנו על תקנה 2.
שגית אפיק
בואו נבין מה המשמעות של מה שאתם מבקשים לעשות כרגע. אתם מבקשים בעצם להחריג את פסקה (5) של השקעה של קופת גמל בתעודת סל.
היו"ר משה גפני
לדיון בעוד שבועיים או בעוד שבוע.
שגית אפיק
לא צריך להצביע כי התקנות הן עד סוף פברואר.
גאלב מג'אדלה
למה לא לדחות את הכול?
זבולון אורלב
מה שסיכמנו, סיכמנו.
היו"ר משה גפני
אנחנו מביאים את זה להכרעת הוועדה או בשבוע הבא או שבוע אחרי כן, אבל לא יותר מאוחר מזה, בעזרת השם. שמעתם כאן את ההערות. אני לא מתחמק מהעניין. אני לא עושה כאן פוליטיקה. אני פועל על פי מצפוני.
גאלב מג'אדלה
תגיד פועל על פי מצפון הוועדה.
היו"ר משה גפני
על פי מצפון הוועדה. אנחנו נכריע בעניין הזה. נכון להיום, לאור הנתונים שנאמרו כאן גם על ידי הגופים ובעיקר על ידי חברי הכנסת, אנחנו עדיין לא בשלים לגבי סעיף (5). אני לא רוצה לעכב את כל הסעיפים האחרים.
שגית אפיק
יש לנטע תיקון.
נטע דורפמן רביב
בפסקה (8) אני מציעה, כדי שהיא תהיה יותר ברורה, לומר:

הוצאה בעד הליך דירוג פנימי שביצעה חברה שבשליטת בעל השליטה בחברה המנהלת של קופת הגמל, לשם הערכת סיכון הלווה או ההלוואה או לשם הערכת סיכון של עסקה למימון פרויקטים לתשתית ובלבד שלתשלום ההוצאה כאמור יתקבל אישורה מראש של שני שלישים לפחות מן הנציגים החיצוניים בוועדת ההשקעות של קופת הגמל לאחר שבחנו את סבירות ההוצאה ביחס לסיכון בביצוע העסקה.

במקביל, במקום להכניס את זה לתקנה, נכניס הוראת מעבר לגבי התחייבויות למתן הלוואה שניתנו לפני 29 בפברואר 2012 כי התאריך שכתוב כאן הוא לפי התקנות המקוריות אבל זה מאפשר את ההוצאות האלה בתנאי שההתחייבות נעשתה לפני שהוראת השעה פגה.
שגית אפיק
בעצם בלי פסקה 1(5).
נטע דורפמן רביב
אנחנו לא הצענו להכניס מיד לתוקף את פסקה (5).
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות) ( תיקון) התשע"ב-2012 לפי התיקונים שאמרה נטע, להוציא את פסקה 1(5) ו-3 כאשר על כך נקיים דיון בעוד שבוע או בעוד שבועיים.
הצבעה
בעד אישור התקנות – פה אחד

התקנות אושרו
היו"ר משה גפני
כאמור, אנחנו נמשיך את הדיון בפסקה 1(5) ובסעיף 3.
תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:50>
>>
>

קוד המקור של הנתונים