ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/02/2012

צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות)(תיקון), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת החינוך, התרבות והספורט
01/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 551 >
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום רביעי, ח' בשבט התשע"ב (01 בפברואר 2012), שעה 10:00
סדר היום
<צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות)(תיקון), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
אלכס מילר
מוזמנים
>
יוסי לוי - מנהל מינהל חברה ונוער, משרד החינוך

דודו ביטס - מפקח ארצי קייטנות ומחנות, משרד החינוך

עו"ד לירן שפיגל - הלשכה המשפטית, משרד החינוך

עו"ד מיכל צברי דוד - הלשכה המשפטית, משרד הפנים

אשר גרינר - ראש אגף לרישוי עסקים ואתרי רחצה, משרד הפנים

זיו מגור - מנהל האגף לקידום זכויות, אלו"ט

עו"ד טל גרנות - אלו"ט

מאיר אביקר - קב"ט החברה, חברה למתנסים

ערן גלזר - רכז פרוייקטים, מועצת תנועות הנוער
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות)(תיקון), התשע"ב-2012>
היו"ר אלכס מילר
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. על סדר היום צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות) (תיקון), התשע"ב-2012.
אשר גרנר
בוקר טוב, אשר גרנר, ראש אגף רישוי עסקים במשרד הפנים. למעשה זה צו רישוי עסקים שאנחנו מבקשים מהוראת שעה שהוועדה אישרה להפוך אותו לצו קבוע. בזמנו הייתה התניה עד שמשרד החינוך יוציא תקנות. התקנות יצאו ואושרו על ידי חברי הוועדה. לכן הבאנו את הצו לאישור הוועדה כאשר הוספנו מתוך אותו צו רק את תיקון העלות: עלות האגודה הלאומית לילדים אוטיסטיים. הם היו גם בישיבת הוועדה הקודמת.

אנחנו מבקשים את אישור הוועדה.
היו"ר אלכס מילר
תודה. רבותיי, הערות כלליות לצו. יש הערות? איןף.
מירב ישראלי
אני מקריאה.

צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות) (תיקון), התשע"ב-2012.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ג לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1.
בתוספת לצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח-1998 -

(1)
במקום פרט 3 יבוא:

"3.
רשות מקומית, תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף 249א לפקודת העיריות או תאגיד אשר מטרותיו הן בתחום הסמכויות והתפקידים של מועצה מקומית כמשמעותה בפקודת המועצות המקומיות, ובו יש למועצה מקומית לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה ובלבד שתאגיד כאמור פועל באתר הקבע שלו וקיבל אישור להקמת תאגיד משר הפנים".

(2)
בפרט 4, אחרי "מתנ"ס עירוני" יבוא "או מתנ"ס הפועל בפיקוח החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בע"מ".

(3)
אחרי פרט 22 יבוא:


"23.
היכלי עונג.

24. תנועת הנוער הדרוזית.

25. תנועת הנוער הלאומי.

26. אלו"ט – אגודה לאומית לילדים אוטיסטים".

2. ביטול

צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות) (הוראת שעה), התשע"א-2011 – בטל.
היו"ר אלכס מילר
יש הערות?
יוסי לוי
אני מבקש הערה אחת. לגבי תנועת הנוער הלאומי, הם כבר אחרי תהליך של איחוד עם תנועת בית"ר אצלנו במשרד החינוך, בתקנה של תנועות הנוער.
היו"ר אלכס מילר
אתה רוצה להוסיף את המילה בית"ר.
יוסי לוי
כן. מספר העמותה נשאר של אותה עמותה של נוער לאומי אלא שהם שינו את שמם לנוער לאומי-בית"ר.
מירב ישראלי
אבל בית"ר קיימת. אם כך, צריך לתקן את 10. אם כן, בית"ר לא נכון. השאלה האם צריך לתקן את סעיף 10 ובפרט 10 לכתוב בית"ר, הנוער הלאומי.
יוסי לוי
תנועת הנוער הלאומי-בית"ר.
מירב ישראלי
אנחנו חייבים את שם העמותה.
יוסי לוי
תנועת הנוער הלאומי-בית"ר.
מירב ישראלי
זה סופי? ברשם העמותות?
יוסי לוי
כן.
מירב ישראלי
זה מקובל גם עליהם?
יוסי לוי
בוודאי. זאת הייתה בקשה שלהם.
מירב ישראלי
אני שואלת כי הם לא כאן.
ערן גלזר
אני כאן בשמם. כפי שיוסי מתאר, אלה תנועות שהתאחדו.
מירב ישראלי
אם כן, אני משנה את פסקה (10).
קריאה
אפשר למחוק את 25.
יוסי לוי
אבל הנוער הלאומי לא מופיע ב-(10).
מירב ישראלי
אנחנו נתקן את (10). נכתוב תנועת הנוער הלאומי-בית"ר. אנחנו מוחקים את 25.
היו"ר אלכס מילר
עוד משהו? משרד הפנים, קיבלתם את התיקון?
אשר גרנר
כן.
היו"ר אלכס מילר
אושר פה אחד.

הישיבה נעולה. תודה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:10>

קוד המקור של הנתונים