ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/01/2012

חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 14), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
11/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 616 >
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, ט"ז בטבת התשע"ב (11 בינואר 2012), שעה 10:30
סדר היום
<הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 14), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר

דוד רותם

משה (מוץ) מטלון
מוזמנים
>
סא"ל אורן אברהם - רע"ן המשטרה והמשמעת אכ"א, מחלקת פרט, משרד הביטחון וצה"ל

אילן רויזמן - ע' יועמ"ש פרט - פרקליטות צבאית ראשית, משרד הביטחון וצה"ל

רס"ן אביעד מן - ראש מדור תנאי שירות מילואים - אכ"א, משרד הביטחון וצה"ל

עו"ד דפנה גלילי - לשכת יועמ"ש למע' הביטחון, משרד הביטחון וצה"ל

נח הקר - רכז צוות ביטחון, אגף תצקיבים, משרד האוצר

רועי קונפינו - רפרנט ביטחון באג"ת, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שמרית שקד-גיטלין
עמית קנובלר, מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
ר.כ. חבר המתרגמים
<הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 14), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
עדיין בוקר, יום רביעי בשבוע, דיון מספר 2 היום. ט"ז בטבת, 11 בינואר 2012, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים,פ תיקון מספר 14, הגדלת מענק השחרור התשע"ב-2012, של חברת הכנסת משה (מוץ) מטלון. אדוני.
משה (מוץ) מטלון
טוב, אדוני, אני אלף מאד רוצה באמת מכל הלב ומעומק לב להודות לך, לכל צוות הוועדה שהבינותם ואתם יושבים את חשיבות החוק הזה וחשיבותם של נכי צה"ל שהם בקונסנסוס הלאומי שלנו ועל כך אין מחלוקת. חיילי צה"ל הם בראש דאגתנו ואנחנו החלטנו, באמת בהסכמה רחבה מאד, גם של ועדת השרים, לתגמל את מי שתורם למדינה הזו, ואני רואה את החשיבות הזו בסדר חשיבות עליונה.

בוועדת העבודה והרווחה שהתקיימה כאן נשאלו השאלות לגבי הסתייגויות, התנגדויות וגם האוצר וכל הגורמים הביעו את נכונותם והסכמתם ועמידתם בהסכם ובסיכומים שאנחנו הגענו אליהם. אתה באמת בדרכך המופלאה הבאת את זה כבר מיד להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אני מודה לך על העניין הזה. אני מלא הערכה, אני גם אציין את זה בכל מקום, את הרוח ואת החשיבות שאתה מייחס לחיילי צה"ל כיושב ראש הוועדה הזו ואני מבקש בכל ליבי להעמיד את ההצעה הזו להצבעה, להכנה לקריאה שנייה ושלישית, אני מודה לך מאד אדוני.
היו"ר חיים כץ
יש פה מישהו שרוצה להתייחס? לפרוטוקול, שם ותפקיד.
נח הקר
נח הקר, אני רכז צוות ביטחון באגף תקציבים במשרד האוצר.
היו"ר חיים כץ
חדש?
נח הקר
כמעט שנה כבר.
היו"ר חיים כץ
חדש.
נח הקר
חדש. אני רוצה להעיר פה שני דברים. דבר ראשון, אנחנו לא מתנגדים להצעה הזו, אנחנו בגדול תומכים בה. יש עניין אחד שאנחנו מבקשים עוד זמן, לא הרבה זמן, לא ימים לא שבועות, עד היום, יותר מאוחר היום, לחזור---
היו"ר חיים כץ
כמה דקות?
נח הקר
כמה דקות זה לא מספיק, אם היה מספיק הייתי ---
היו"ר חיים כץ
לא, אתה אומר לא ימים, לא שבועות, אולי דקות.
נח הקר
אני אומר עד היום בצהריים, תנו לנו שעתיים שלוש כי אנחנו צריכים, יש כל מיני אנשים חשובים בכל מיני ישיבות חשובות כנראה, שאנחנו לא מצליחים ----
משה (מוץ) מטלון
גם אנחנו חשובים.
נח הקר
לא מצליחים למצוא אחד את השני.
היו"ר חיים כץ
מוץ, המים לא ציננו אותך?
נח הקר
מדובר פה בהצעת חוק עם עלות תקציבית מאד משמעותית.
היו"ר חיים כץ
כמה העלות לשנה?
נח הקר
העלות לשנה בסוף תגיע בבסיס ל-430 מיליון שקלים לשנה.
היו"ר חיים כץ
תקשיב ---
משה (מוץ) מטלון
בסוף.
נח הקר
בסוף.
משה (מוץ) מטלון
עוד שש שנים.
היו"ר חיים כץ
תגיד לי, אתה נראה לי שאני צריך עזרה?
משה (מוץ) מטלון
לא, אני הולך לחפש בקבוק לעצמי.
היו"ר חיים כץ
יאללה, לך.
נח הקר
הצעת החוק ב-2012 היא קצת יותר מ-70 מיליון שקלים, ב-2012.
היו"ר חיים כץ
אוקי. מאה אחוז.
נח הקר
בקצה היא מגיעה ל-430 מיליון.
היו"ר חיים כץ
הקצה לא מעניין. ברגע שאתם מסכימים ואם אתה מדבר על דחייה קצרה, אז אתה מרוויח את הפרק זמן הקצר.
נח הקר
נכון.
היו"ר חיים כץ
ובסוף הדרך זה יהיה את סוף הדרך. לא משנה אם זה יהיה יותר מוקדם או יותר מאוחר.
נח הקר
נכון, ולכן אני אומר שבסוף הדרך אנחנו מסכימים למספרים. הדבר היחיד שאנחנו פה ---
היו"ר חיים כץ
מה קרה שהתעוררתם פתאום? בוא תגיד לי.
נח הקר
הדבר היחיד שעלה, בעקבות החלטות ממשלה שונות שהתקבלו לאחרונה, מוגבלות תקציבית מאד משמעותית ב-2012 שלדבר במסגרת הממשלה אם ניתן לדחות את ההצעה הזו בשנה אחת את היישום שלה, לא לבטל אותה. אנחנו מסכימים לעלייה במענק השחרור, אנחנו מסכימים למתווה. הדבר היחיד שאנחנו מבקשים ---
היו"ר חיים כץ
על חשבון מי זה הכסף?
נח הקר
על חשבון? מה זאת אומרת?
היו"ר חיים כץ
מי משלם? האוצר? משרד הביטחון?
נח הקר
האוצר.
משה (מוץ) מטלון
זה חלק מטרכטנברג.
נח הקר
אז אנחנו מבקשים פה בעקבות החלטות הממשלה האחרונות שהתקבלו, לבחון את האפשרות בכמה שעות הקרובות, לבחון את האפשרות לדחות את היישום של הצעת החוק הזו בשנה. זה הנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, אוקי, תודה.
משה (מוץ) מטלון
אפשר להעיר לו הערה?
היו"ר חיים כץ
יש עוד מישהו שרוצה לדבר פה בחדר? אף אחד לא רוצה לדבר? אתה ביקשת לדבר? אז בשביל מה אתה מדבר?

אוקי, אנחנו נקריא את ההצעה, נצביע עליה. יש לכם אפשרות להגיד רביזיה. תלך הביתה, הביתה זה לא הביתה הביתה. הביתה זה למשרדים שלך, תתייעץ עם הגורמים השלטוניים, תעשה חושבים אם כדאי לכם, אחרי שזה עבר ועדת שרים ואחרי שזה עבר את ההסכמות ותמיד תוכל לבקש רביזיה, יש לך עד סוף היום, אתה יכול לבקש רביזיה.
שמרית שקד גיטלין
לא בדיוק עד סוף היום אדוני.
היו"ר חיים כץ
עד?
שמרית שקד גיטלין
אם ההצעה תונח היום יש לו מספר שעות בלבד.
היו"ר חיים כץ
הוא לא רוצה יותר ממספר שעות.
שמרית שקד גיטלין
בסדר, רק לידיעתו.
נח הקר
אתה יכול לתת לי שעה? עד איזו שעה רק?
וילמה מאור
ההצעה תונח היום.
נח הקר
אז עד איזו שעה אני יכול?
וילמה מאור
באיזו שעה תניחי אותה?
שמרית שקד גיטלין
אחת. יש לך מספיק זמן.
היו"ר חיים כץ
נכון לעכשיו ההצעה לא תקציבית והוא מסכים לה, אבל יש לו את האופציה להגיש רביזיה. אם הוא מגיש רביזיה אז יהיה דיון מחודש. אם הוא לא מגיש רביזיה – אז זאת אומרת הוא הסכים לה. אם הוא הסכים לה – היא לא תקציבית, זה הפועל היוצא. למה יש לו אופציה להגיש רביזיה.
שמרית שקד גיטלין
אוקי, אז כרגע יש החלטת ועדת שרים שאומרת שהממשלה תומכת, נכון? אתה יודע שלפי תקנון הכנסת ---
נח הקר
בתיאום עם משרד האוצר.
שמרית שקד גיטלין
נכון. אז אני פשוט מפרשת מה שאומר יושב הראש לאור הוראות התקנון. כלומר, יש החלטה של הממשלה שאומרת שהממשלה תומכת. אם אתה רוצה למסור לנו עמדת ממשלה שאומרת שלמזכיר הממשלה ---
היו"ר חיים כץ
שונה.
שמרית שקד גיטלין
אני מקריאה לך מהתקנות – עמדת הממשלה תימסר בהודעה בכתב של מזכיר הממשלה, יושב ראש הוועדה בעצם קצב עד השעה אחת. אם עד השעה אחת אני לא מקבלת עמדת ממשלה שההצעה תקציבית, אני מניחה אותה כהצעת חוק לא תקציבית.
היו"ר חיים כץ
כן, נכון. ואם אתה מביא מכתב אז אנחנו עוצרים ויהיה דיון חדש.
נח הקר
בסדר גמור.
משה (מוץ) מטלון
אני מבקש לפרוטוקול.
היו"ר חיים כץ
אני אתן לך רשות דיבור.
וילמה מאור
הוא לא מביא את המכתב של המזכיר, הוא מבקש רביזיה.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אוקי. כן, לפרוטוקול.
משה (מוץ) מטלון
אני מבקש אדוני לפרוטוקול להביא לידיעתך שהחוק הזה הוא כפוף להסכם שנחתם בין מפלגת ישראל ביתנו לבין הממשלה ---
היו"ר חיים כץ
לא מעניין, לא מעניין.
משה (מוץ) מטלון
חתום על ההסכמה ראש הממשלה ושר האוצר ---
היו"ר חיים כץ
לא מעניין. תקשיב, חברי, חברי הכנסת מוץ מטלון, שבמקרה הזה אני יכול להגיד חברי תרתי משמע ---
משה (מוץ) מטלון
נכון.
היו"ר חיים כץ
לא חברי של עורכי דין, חברתי תרתי משמע. ועדת העבודה והרווחה ולדעתי גם ועדות אחרות, לא כפופה להסכמים קואליציוניים.
משה (מוץ) מטלון
אוקי.
היו"ר חיים כץ
אני בא ודן ואני בא ודן לגופו של עניין ולא מעניין אותי מה סיכמתם שם וזה בכלל לא רלבנטי ולא חשוב לעניין.
משה (מוץ) מטלון
אני מודה לך מאד.
היו"ר חיים כץ
אוקי, אנחנו נעבור להקראה.
עמית קנובלר
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מספר 14) (הגדלת מענק השחרור), התשע"ב-2012.

תיקון סעיף 10

1. בחוק קליטת חיילים משוחררים, השתנ"ד-1994 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 10(א) –
(1) בפסקה (1), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "556";
(2) בפסקה (2), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "463";
(3) בפסקה (3), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "370";
(4) בפסקה (4), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "185".
2. בסעיף 11 לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (ב), ברישא, במקום "9(א), 10 ו-19(ד)" יבוא "-(א) ו-19(ד)";
תיקון סעיף 11
(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב1) הסכומים הנקובים בסעיף 10 יעודכנו בתחילת כל חודש בתקופה שמחודש פברואר 2012, לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש ינואר 2012 ועד המדד שפורסם

לאחרונה לפני יום העדכון."
שמרית שקד גיטלין
פה אנחנו רק רוצים להוסיף סעיף, זה בהסכמה עם משרד הביטחון ועם נציג משרד האוצר – שהודעה על הסכומים המעודכנים תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הביטחון, כי ראינו שאי אפשר, מאד קשה, לא ניתן היה למצוא את הסכומים המעודכנים. אנחנו רוצים שיהיה אפשר למצוא אותם בצורה נגישה.
עמית קנובלר
הוראת שעה לשנת 2012 -

3. בתקופה שמיום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) ועד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012), יקראו את סעיף 10(א) לחוק העיקרי כמפורט להלן, והוא יחול על מענק המשולם בתקופה האמורה גם בעד חודשי שירות שקדמו לאותה תקופה:
(1) בפסקה (1), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "333";
(2) בפסקה (2), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "278";
(3) בפסקה (3), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "222";
(4) בפסקה (4), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "111".
4. בתקופה שמיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) ועד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013), יקראו את סעיף 10)א) לחוק העיקרי כמפורט להלן, והוא יחול על מענק המשולם בתקופה האמורה גם בעד חודשי שירות שקדמו לאותה תקופה:
(1) בפסקה (1), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "389";
(2) בפסקה (2), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "324";
(3) בפסקה (3), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "259";
(4) בפסקה (4), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "130".
הוראת שעה לשנת 2014
5. בתקופה שמיום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ועד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014), יקראו את סעיף 10(א) לחוק העיקרי כמפורט להלן, והוא יחול על מענק המשולם בתקופה האמורה גם בעד חודשי שירות שקדמו לאותה תקופה:
(1) בפסקה (1), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "444";
(2) בפסקה (2), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "370";
(3) בפסקה (3), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "296";
(4) בפסקה (4), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "148".
הוראת שעה לשנת 2015
6. בתקופה שמיום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) ועד יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015), יקראו את סעיף 10(א) לחוק העיקרי כמפורט להלן, והוא יחול על מענק המשולם בתקופה האמורה גם בעד חודשי שירות שקדמו לאותה תקופה:
(1) בפסקה (1), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "500";
(2) בפסקה (2), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "417";
(3) בפסקה (3), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "333";
(4) בפסקה (4), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "167".
תחילה ותחולה
7. (א)
תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) (להלן – יום התחילה).
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתו של סעיף 10(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), והוא יחול על מענק המשולם מאותו יום ואילך גם בעד חודשי שירות שקדמו ליום האמור.
משה (מוץ) מטלון
זה בדיוק החוק ובדיוק הסיכום. זה בדיוק תואם את הסיכום אתכם.
היו"ר חיים כץ
סליחה, הלו, בבקשה.
שמרית שקד גיטלין
בבקשה, אז אני רוצה לחזור על ההוראות כדי שיהיה ברור.
היו"ר חיים כץ
תקשיב טוב.
שמרית שקד גיטלין
הממשלה תמכה בהחלטת ועדת שרים. לאור זאת קבעה הוועדה שלהצעת החוק יש עלות תקציבית אך הצעת החוק איננה הצעת חוק תקציבית. נציג הממשלה אמר בדיון כי יתכן שהממשלה תחזור בה מהעמדה שלה, הוא לא יודע עדיין. לכן יושב ראש הוועדה קבע שלממשלה יש זמן להביא, אם הממשלה תשנה את עמדתה לעניין ההסכמה על העלות התקציבית, היא צריכה לתת הודעה עד לשעה אחת, של מזכיר הממשלה למנהלת הוועדה.

אם עד השעה אחת לא קיבלנו הודעה – החוק יונח כחוק לא תקציבי. אם עד השעה אחת ---
וילמה מאור
אני חושבת שאנחנו אפשרנו להם להגיש רביזיה ויש בקשה לרביזיה. ברגע שהם יגישו בקשה לרביזיה, אז הם יוכלו להודיע את מה שיש להם להודיע. זה לא מותנה.
שמרית שקד גיטלין
בסדר, אבל מבחינת התקנון הם צריכים להודיע בהסכמה או לא בהסכמה. הם יכולים גם להגיש רביזיה.
וילמה מאור
אבל הבקשה לרביזיה תפתח את הדיון מחדש ואז הם יגידו מה שהם יגידו.
שמרית שקד גיטלין
אז בוא נגיד שהם יכולים להגיד גם בקשה לרביזיה והם יכולים גם להודיע שהממשלה ---
היו"ר חיים כץ
בסדר, מה שהם רוצים נו.
שמרית שקד גיטלין
הם יכולים להגיש רביזיה והם יכולים להודיע בהודעה של מזכיר הממשלה שהממשלה חוזרת בה מהסכמתה להצעת החוק עד השעה אחת.
היו"ר חיים כץ
באת לעשות לו רוב?
דוד רותם
לא, באתי לראות שהממשלה ----
משה (מוץ) מטלון
יש לדודו יום הולדת היום.
דוד רותם
כדי להודיע הודעה כזאת הממשלה צריכה להתכנס. מזכיר הממשלה לא יכול להודיע על סמך מה ---
היו"ר חיים כץ
הוא יכול לבקש רביזיה.
דוד רותם
הוא יכול לבקש רביזיה, שיבקש רביזיה, נעשה בעוד חצי שעה ---
היו"ר חיים כץ
לא, אתה לא יכול.
דוד רותם
למה? חצי שעה.
היו"ר חיים כץ
חצי שעה אתה יכול. טוב, אוקי.
דוד רותם
חצי שעה.
היו"ר חיים כץ
אבל אז הוא יתנגד לזה תקציבית.
וילמה מאור
אבל אנחנו אפשרנו עד השעה אחת.
שמרית שקד גיטלין
אפשרנו להם עד השעה אחת. אם עד השעה אחת מנהלת הוועדה לא מקבלת לא בקשה לרביזיה ולא הודעה על הסכמה ---
היו"ר חיים כץ
היא מונחת בשעה אחת.
שמרית שקד גיטלין
אנחנו מניחים אותה כהצעת חוק לא תקציבית, לאור תמיכת הממשלה והחלטת ועדת שרים.
וילמה מאור
נכון.
היו"ר חיים כץ
אוקי, ואנחנו עוברים ל---
דוד רותם
ואז תבקשי לקבל הודעה שהממשלה התכנסה והחליטה. מזכיר הממשלה לא יכול לשחק.
היו"ר חיים כץ
אוקי, ואנחנו עוברים להצבעה. מי בעד הצעת החוק כפי שהוקראה ירים את ידו, ואתה מחליף ---
דוד רותם
איך שאתם רוצים.
משה (מוץ) מטלון
את אורלי לוי.
היו"ר חיים כץ
אתה מחליף את אורלי לוי. אז דוד רותם מחליף את אורלי לוי וכל חברי הכנסת, שהם שלושה במספר, שנמצאים פה עכשיו, תמכו בהצעת החוק כהכנה לקריאה השנייה והשלישית.

הצבעה מס 1
בעד החוק – פה אחד
החוק עבר לקריאה שנייה ושלישית
היו"ר חיים כץ
ואני מקווה שתפעילו ראש, תעבירו את זה למה מי שנותן במדינה הזאת מגיע לו וגם כן זה בזעיר אנפין, במעט ובא לציון גואל. בכביש תהיו חכמים, אל תהיו צודקים. גם אם נדמה לכם שאתם חוסכים בשנת 2012 - 17 שקלים. 18 זה "חי".

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:45.>

קוד המקור של הנתונים