ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/01/2012

חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 22), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
09/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 609 >
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, י"ד בטבת התשע"ב (09 בינואר 2012), שעה 10:40
סדר היום
<הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 22) (בחינת רישוי ברוקחות), התשע"ב-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
אריה אלדד – מ"מ היו"ר
מוזמנים
>
מגר' בתיה הרן - מנהלת האגף לרוקחות, משרד הבריאות

אלי מרום - ס.מנהל אגף הרוקחות, משרד הבריאות

אביטל וינר - עו"ד, משרד הבריאות

טלי שטיין - ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

עופרה בן אפרים - סטודנטית, האוניברסיטה העברית
ייעוץ משפטי
שמרית שקד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 22) (בחינת רישוי ברוקחות), התשע"ב-2011>
היו"ר אריה אלדד
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
אנחנו דנים הבוקר בהכנה לקריאה שנייה ושלישית בהצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 22) (בחינות רישוי ברוקחות), התשע"ב-2011. גילוי נאות, זה חוק שאני הצעתי.

נקרא את החוק ואני מציע שעל כל סעיף, אם יהיו הערות או הסתייגויות, הן יועלו תוך כדי קריאה.
שמרית שקד גיטלין
הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 22) (בחינת רישוי ברוקחות), התשע"ב-2011.
1.
תיקון סעיף 3

בפקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-1981 (להלן – הפקודה), בסעיף 3, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב)
לפני מתן הרישיון יידרש המבקש בבחינת רישוי שקבע המנהל".
הסעיף הזה קובע כי תנאי למתן הרישיון, תהיה חובה לעמוד בבחינת רישוי ממשלתית.

2.
תיקון סעיף 4

בסעיף 4 לפקודה, בסופו יבוא "ועל בחינת הרישוי לפי סעיף 3".

סעיף 4 לחוק קובע ש"לפני מתן הרישיון רשאי המנהל לדרוש כי המבקש יעמוד בבחינה נוספת על כל בחינה שעמד בה לשם קבלת הדיפלומה ברוקחות". כאן יש תיקון שמבהיר שהבחינה הנוספת יכולה להיות גם בנוסף לבחינת הרישוי.

3.
תיקון סעיף 62


בסעיף 62(4) לפקודה, אחרי "לעוזרי רוקח" יבוא "ולרוקח".

4.
תיקון סעיף 66


בסעיף 66(א)(7) לפקודה, במקום "סעיפים 4" יבוא "סעיפים 3 ו-4".


זאת הסמכה לקבוע תקנות לעניין בחינות וגם לעניין אגרות.

5.
תחילה


תחילתו של חוק זה ביום י"ז בכסלו התשע"ג (1 בדצמבר 2012).


כאן אנחנו מציעים תיקון, דחייה בחודש. אני רוצה להסביר מה הנחה אותנו בתהליך קביעת תאריך התחולה וכמובן אם למישהו יש הערות, הן על הנתונים ששימשו אותנו והן על הסקת המסקנות, נשמח לשמוע.


הנתונים שקיבלנו ממשרד הבריאות היו שמחזור אחד אמור לסיים באוקטובר ומחזור שני אמור לסיים ביוני. לפיכך חשבנו שהמועד הנכון יהיה ינואר 2013 ואז אנחנו נאפשר לשני המחזורים שהיום נמצאים בשנה האחרונה לסיים פלוס זה שיהיו להם כמה חודשים אפשרות להגיש את הבקשות למנהל. מי שיגיש את הבקשה לאחר 1 בינואר 2013, הוא כבר יחויב בבחינה.
היו"ר אריה אלדד
בסדר. ינואר 2013.
שמרית שקד גיטלין
1 בינואר 2013, לגבי מי שהגיש בקשות לרישיון אחרי המועד.
אביטל וינר
להוסיף שזה גם בהתחשב בתקופת התארגנות שמשרד הבריאות חייב כדי לבצע את הבחינה.>
עופרה בן אפרים
שמי עופרה בן אפרים ואני סטודנטית לרוקחות באוניברסיטה העברית. המחזור האחרון הוא בבאר-שבע ובירושלים.
היו"ר אריה אלדד
הם יהיו פטורים מהבחינה.
עופרה בן אפרים
בשני המוסדות.
היו"ר אריה אלדד
נכון.
עופרה בן אפרים
זה פוטר רק את שני המחזורים האחרונים?
היו"ר אריה אלדד
כן. האפשרות קיימת, אנחנו יכולים להחליט שאנחנו בכלל מוותרים על החוק או שכל מי שנמצא היום בצינור, לא ייבחן. אנחנו חשבנו שזאת איזושהי החלטה מאוזנת בין הרצון לקבוע בחינה שהיא בחינה לכל הבוגרים בארץ ובחוץ לארץ והיא בחינה אחידה, לבין הרצון שלא לשנות תוך כדי המשחק את הכללים של אלה שממש עומדים עכשיו לסיים. לכן קבענו שנה.
עופרה בן אפרים
אני פשוט תוהה לגבי מי שהיום בשנה השלישית ללימודים שלו, גם הוא בעצם עבר כברת דרך בלימודים.
היו"ר אריה אלדד
כברת דרך, זה עניין יחסי. אחד יגיד שנה ראשונה ואחד יגיד החודש האחרון של השנה שיש לו זמן להתארגן לבחינה. כל חוק בהיבט הזה הוא שרירותי ולכן קבענו אלה שנמצאים בשנה האחרונה, שכבר נמצאים לקראת סוף לימודיהם, הם יהיו פטורים מהבחינה.

אני חושב שאנשים מבינים שאם הם רוצים להתבטא, הם יכולים להרים את ידם ולבקש את רשות הדיבור.
אני חושב שאני אעלה את הצעת החוק לסוג של הצבעה מביכה במקצת כי אני כנראה אתמוך בחוק במתכונתו.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק אושרה

אני בעד החוק. אושר פה אחד.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:45>

קוד המקור של הנתונים