ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/01/2012

תיקון מס' 9 לתקנון האחיד שעניינו גיל קצבת זקנה

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
11/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 615>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, ט"ז בטבת התשע"ב (11 בינואר 2012), שעה 10:00
סדר היום
<תיקון מס' 9 לתקנון האחיד שעניינו גיל קצבת זקנה>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
הראל שרעבי - מנהל מח' הפנסיה באגף שוק ההון, משרד האוצר

אסי מסינג - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

רג'ואן גרייב - משרד האוצר

אורית בקר - עוזרת ליועץ המשפטי, המשרד לאזרחים ותיקים

מאירה בסוק - לשכה משפטית, נעמ"ת

גלי עציון - עו"ד, נעמ"ת

יואב בן אור - מנהל מיוחד, קרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר

יאיר כוכב - סמנכ"ל תכנון תקציב ורגולציה, קרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר

אילן סגל - מנהל חטיבת הפנסיה, קרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר

מאיר מלכה - תעשייה אווירית
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
ירון קוונשטוק
<תיקון מס' 9 לתקנון האחיד שעניינו גיל קצבת זקנה>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. היום יום רביעי בשבוע, ט"ז בטבת, 11 בינואר 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
הנושא הוא תיקון מס' 9 לתקנון האחיד, שעניינו גיל קצבת הזקנה. בסערה גדולה ניהלנו לפני מספר שבועות – אם יותר משבוע זה שבועות – את נושא העלאת גיל הפרישה. שמענו שם על כל מיני עלויות שעלולות להיווצר ויכולים להשית על הגמלאים, כתוצאה מזה ששינו את גיל הפרישה לנשים. יחד עם זה, החוק עבר והתקנות לא תוקנו. זה נכון שהחוק יותר חזק מהתקנות, אבל הקרנות פועלות לפי התקנות והן לא ידעו לפעול. אפילו במסד האינטרנטי שלהן הן לא שינו את העניין, והנשים אצלן עוד פורשות בגיל 64, בדוחות שהם מקבלים. פנינו לאוצר, ואכן האוצר בתגובה מהירה הניח את שינוי התקנות.

לפני שנאשר או לא נאשר את התקנות בהתאם למה שאמור להיות פה, גילוי נאות: קיימנו דיון היום בבוקר – מקדמי, לא קיבלו בו החלטות – אבל לפחות לפרוטוקול גם נציגי הקרנות וגם נציגי האוצר צריכים להגיד את מה שיש להם להגיד. אדוני בחולצה הלבנה, לפרוטוקול – איך קוראים לך? מה התפקיד שלך?
יואב בן אור
יואב בן אור. אני המנהל המיוחד של הקרנות שבהסדר.
היו"ר חיים כץ
בבקשה.
יואב בן אור
אני רוצה להגיד, שהתיקון הזה עולה כסף, הרבה כסף, כמיליארד ו-700,000 שקלים. מישהו צריך לשלם את המחיר הזה. אם המדינה לא שמה את הכסף הזה, המשמעות היא שהעמיתים משלמים אותו. זה שעכשיו הם לא יראו את זה בדוחות שלהם, זה שאין הפחתה של הזכויות באופן מיידי, לא אומר שזה לא עולה כסף, וחשוב להבין את זה. נכון בקרנות כמו שלנו לדאוג לאיזון באופן מתמיד. כשמגדילים את ההתחייבויות צריך לפעול במקביל להקטין את ההתחייבויות או להגדיל את המקורות, בעצם להגדיל את צד הנכסים, וזה מה שאנחנו מצפים שיקרה בשינויי חקיקה עתידים שמתרחשים. היינו מצפים שגם בתיקון הזה יימצא התיקון הראוי שמאזן או את ההתחייבויות או שמגדיל את הנכסים של הקרנות.
היו"ר חיים כץ
האוצר.
אסי מסינג
אני אציג את התיקון בקצרה. סעיף 78ט(ב) קובע את העקרונות שלפיהם ייקבע התקנון האחיד של קרנות הפנסיה שפרק ז'1 הוחל לגביהם. בין העקרונות בסעיף האמור נקבע כי גיל הזכאות לקבלת קצבה מהקרנות האמורות יהיה לפי גיל הפרישה לפי כל דין. פרק ז'1 עבר לפני חקיקתו של חוק גיל פרישה והמנגנון נקבע, שכשיועלה גיל הפרישה לפי כל דין כך גם יועלה גיל הזכאות לקבלת קצבה. במקביל גם הממשלה לקחה על עצמה לסייע בגין הפער שבין אי העלאת גיל הפרישה לנשים ל-67 לעומת גיל פרישה לאשה שפרשה בחודש מאי, נדמה לי, 50, שהגיל שלה יהיה 64.
נעה בן שבת
מאי 53.
אסי מסינג
53, סליחה. הפער הזה ממומן על-ידי הממשלה. המשמעות של יתרת השינויים שנעשים בגיל הפרישה זה הגדלת התחייבויות של הקרנות, בהנחה שהגיל נדחה כמו שמוצג כאן.
היו"ר חיים כץ
מה זה בהנחה? יש דברים אחרים?
אסי מסינג
לא, כרגע זה המצב.
היו"ר חיים כץ
אז זה לא בהנחה.
אסי מסינג
כמובן שיכול להיות שיהיה תיקון חקיקה, שיעלה את גיל הפרישה ל-67.
היו"ר חיים כץ
לא יודע, יכול להיות גם תיקון חקיקה הפוך.
אסי מסינג
במצב הדברים הקיים, לפי התיקון לחוק גיל פרישה שנעשה לפני כשבועיים, שלא מועלה גיל הפרישה לנשים בחמש השנים הקרובות, ובמהלך 2016 אמור להתבצע מנגנון לפי פרק ד' לחוק גיל פרישה, היינו הקמת ועדה ציבורית, שצריכה להגיש את מסקנותיה לשר האוצר. שר האוצר צריך לבחון את ההמלצות, ולהגיש את המלצותיו לוועדת הכספים של הכנסת. ועדת הכספים של הכנסת צריכה לקבל החלטה עד ה-31 בדצמבר 2016 בדבר השאלה, האם לאשר את המלצותיו של השר. בהיעדר החלטה של הוועדה, גיל הפרישה מועלה ל-64 בהתאם לנספח לחוק גיל פרישה.
מה שמוצע כאן זה לתקן את נספח א' לתקנון האחיד, שעניינו גיל הזכאות לקבלת קצבה, ולהתאימו לנספח שנקבע בחוק גיל פרישה כברירת המחדל.
היו"ר חיים כץ
יש עוד מישהו להגיד פה משהו? אפילו לא נעמ"ת?
מאירה בסוק
יש, אבל אני רוצה פשוט רוצה להבין מה קרה.
היו"ר חיים כץ
לא קרה כלום.
מאירה בסוק
בדיוק. המצב נשאר אותו מצב.
היו"ר חיים כץ
התבגרנו בשבועיים.
מאירה בסוק
הם אומרים שיש פה עלויות. לפי מה שהבנו ממך ואני ראיתי את זה, העלויות לא גדלות. הנשים לא פורשות. הן נשארות לעבוד. אני לא מבינה למה אתם כל כך כל הזמן לוחצים.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. אז אנחנו נעבור להקראת התקנות.
נעה בן שבת
1. במקום נספח א' לתקנון האחיד, שעניינו גיל קצבת זקנה, יבוא האמור בנספח א' לתיקון זה.

2. תחילתן של הוראות תיקון זה ביום 1 בינואר 2012.
כאן מופיע נספח א' – גיל קצבת זקנה. השינוי מתחיל ממאי 1947 עד דצמבר 1954 – הגיל הוא 62. מינואר עד אוגוסט 1955 – 62 ו-4 חודשים. ספטמבר 1955 עד אפריל 1956 – 62 ו-8 חודשים. מאי עד דצמבר 1956 – 63. ינואר עד אוגוסט 1957 – 63 ו-4 חודשים. ספטמבר 1957 עד אפריל 1958 – 63 ו-8 חודשים. מאי 1958 ואילך – 64.
היו"ר חיים כץ
גבר נשאר אותו דבר?
נעה בן שבת
גבר נשאר אותו דבר, וגם עד אפריל 1947 אין שינוי מהטבלה הקיימת.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. מישהו עוד רוצה להגיד משהו? לא. מי בעד אישור התקנות, ירים את ידו?

הצבעה

בעד אישור התיקון – פה אחד

התיקון אושר.
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שנמצאים פה הצביעו בעד שינוי התקנות, אחרי שהבינו מה אמרו נציגי הקרנות ומה אמרו נציגי האוצר, ואפילו מה אמרה נציגת נעמ"ת. והם הבינו תרתי משמע, לא כאילו הבינו. והם ימשיכו לפעול יחד עם האוצר ונציגי הקרנות על מנת לנסות ולשפר את מצב הגמלאים והמוקפאים בקרנות ה-so called גירעוניות הוותיקות שבהסדר, ויעשו הכול כדי שבעתיד לא יצטרכו להפעיל את סעיף 64, ולגעת בקצבאות של הגמלאים. תודה רבה.
גלי עציון
אפשר להגיד עוד מלה אחת?
היו"ר חיים כץ
לא. חשוב מאוד?
גלי עציון
כן.
היו"ר חיים כץ
יאללה. לפרוטוקול, איך קוראים לך?
גלי עציון
עורכת-דין גלי עציון מנעמ"ת.
היו"ר חיים כץ
אמרת מילה, זהו. יאללה, דברי.
גלי עציון
ביקשנו לפני תיקון החוק, ואנחנו חוזרות ומבקשות, שגם האוצר וגם הוועדה הנכבדה ידונו בתיקוני חקיקה שיעודדו נשים לעבוד, ואז כולנו נצא בשכרנו, ולא נזדקק לסעיף ההוא.
היו"ר חיים כץ
נפעיל את "ויסקונסין".
מאירה בסוק
לא, זה לא.
גלי עציון
לאו דווקא.
היו"ר חיים כץ
טוב, או שנעודד או שלא נעודד.
אוקיי. תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:20.>

קוד המקור של הנתונים