ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/01/2012

תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
09/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 613>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, י"ד בטבת התשע"ב (09 בינואר 2012), שעה 13:30
סדר היום
<תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
שרון גוטמן טרודלר - יועצת משפטית, משרד הבריאות
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
רכזת הוועדה
ענת כהן
רשמת פרלמנטרית
מוריה אביגד
<תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011>
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011. אדוני היועץ המשפטי, בבקשה.
אייל לב-ארי
אני מציע שאדוני יאפשר למשרד הבריאות להציג את התקנות.
היו"ר חיים כץ
אחרי שהגשת בזמן אנחנו ניתן לך את רשות הדיבור.
שרון גוטמן טרודלר
אני ממש מתנצלת.
היו"ר חיים כץ
מי שמגיע בזמן לא צריך להתנצל.
שרון גוטמן טרודלר
צודק. מדובר בתיקון לתקנות בריאות הציבור (סימון תזונתי). התיקון הזה, שיש לתקן את התאריכים שלו משום שזה כבר תשע"ב-2012, הוא תיקון לתקנה 6(ב). התיקון מוסיף שבמקום פסקה (4) הנוכחית הוא משנה למעשה את הערך של אריתריטול. לכן רשום: "רב כהליים, למעט אריתריטול (E968) – 2.4 קילוקלוריות לגרם; אריתריטול (E968) – 0 קילוקלוריות לגרם".
היו"ר חיים כץ
ומה זה עושה לנו בחיים?
שרון גוטמן טרודלר
למעשה זה משנה את מקדם ההמרה לגבי חישוב הקלוריות, במקום 2.4 ל-0.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת שזה מרזה אותנו מיד.
שרון גוטמן טרודלר
לא, זה פשוט מוריד את החישוב הקלורי. זה תיקון שנעשה בעקבות התיקונים בארצות-הברית ובאירופה.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת שעד עכשיו קראנו 375 קלוריות ל-100 גרם בוטנים - - -
שרון גוטמן טרודלר
ועכשיו יהיה לך 370. משהו כזה. זה מוריד לך את הערך.
היו"ר חיים כץ
טוב, בסדר, אז קרא את זה מהר.
אייל לב-ארי
"תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 ובאישור ועדת
העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות

אלה:
תיקון תקנה 6 1. בתקנה 6(ב) לתקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזנותי), התשנ"ג-1993 (להלן-
התקנות העיקריות), במקום פסקה (4) יבוא:

"(4) רב כהליים, למעט אריתריטול (E968) – 2.4 קילוקלוריות לגרם; אריתריטול

(E968) – 0 קילוקלוריות לגרם".

תחילה והוראת מעבר 2. תחילתן של תקנות אלה 30 יום מיום פרסומן (להלן-יום התחילה), ואולם, מזון

שעד יום התחילה סומן כדין לפי התקנות העיקריות כנוסחן ערב תיקונן בתקנות

אלה, יותר המשך שיווקו באותו סימון במשך שנה וחצי מיום התחילה."
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. מי שבעד ירים את ידו.
הצבעה

בעד – פה אחד

התקנה נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. כל חברי הכנסת שנמצאים פה אישרו את התקנות, אנחנו רזינו בעקבות כך ואנחנו יכולים לאכול יותר. ובא לציון גואל. תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:45.>

קוד המקור של הנתונים