ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/01/2012

תקנות שירות המדינה (מינויים) (קביעת בעלי התפקידים שהנציב רשאי לאצול להם מסמכותו לפי סעיף 40 לחוק) (תיקון), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
09/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 612>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, י"ד בטבת התשע"ב (09 בינואר 2012), שעה 13:00
סדר היום
<תקנות שירות המדינה (מינויים) (קביעת בעלי התפקידים שהנציב רשאי לאצול להם מסמכותו לפי סעיף 40 לחוק) (תיקון), התשע"ב-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
עמית מופז - עוזרת ראשית, משרד המשפטים

רון דול - יועץ משפטי, נציבות שירות המדינה

אביתר טסלר - הלשכה המשפטית, נציבות שירות המדינה
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
רכזת הוועדה
ענת כהן
רשמת פרלמנטרית
מוריה אביגד
<תקנות שירות המדינה (מינויים) (קביעת בעלי התפקידים שהנציב רשאי לאצול להם מסמכותו לפי סעיף 40 לחוק) (תיקון), התשע"ב-2011>
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. י"ד בטבת ה-9 בינואר 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא תקנות שירות המדינה (מינויים) (קביעת בעלי התפקידים שהנציב רשאי לאצול להם מסמכותו לפי סעיף 40 לחוק) (תיקון), התשע"ב-2011. כן, גברתי.
נועה בן שבת
בתקנות שקיבלנו מנציבות שירות המדינה הם הסבירו שהם מבקשים לאפשר גם לסגן הנציב שימונה לטפל בענייני הסגל הבכיר בשירות המדינה, גם לו לתת סמכות לחתום על חוזים מיוחדים. הסיפה לנוסח פה לא מבטא את מה שאנחנו מדברים עליו כי הם מבקשים להגיד שהוא יוכל לטפל בכל החוזים. תואצל לו הסמכות לחתום על כל אותם חוזים מיוחדים לפי הסמכות שניתנת לפי התקנות שבהן מדובר. אני יכולה להסביר את השתלשלות העניינים. בעבר היתה סמכות כזו למשנה לנציב, אני מבינה שעכשיו אין מישהו שמייאש את משרת המשנה ולכן הם מבקשים להעניק את הסמכות לסגן נוסף, מעבר לסגנים שכבר היום הם בעלי הסמכות.
היו"ר חיים כץ
כמה לסגנים יש את הסמכות? שניים? למה צריך עוד?
רון דול
אל"ף, בגלל כמות החוזים. יש מספר הולך וגדל של חוזים. אבל יותר חשוב, יש חוזים מיוחדים מכל מיני סוגים והחוזים של הסגל הבכיר, כמו דוח קוברסקי והחלטות ממשלה, שהם בטיפול של היחידה לסגל הבכיר, ויש סגן שממונה על הנושא הזה. על מנת שהסגנים לא יריבו ביניהם - - -
היו"ר חיים כץ
קובעים תקנות.
רון דול
כן. זה החוק. הוא ביקש האצלת סמכויות מהסוג הזה. הם באמת חוזים ייחודים וזה טיפול יותר פרטני.
היו"ר חיים כץ
אם הם ייחודים אז למה שהנציב לא יעשה את זה לבד? הוא עסוק.
רון דול
בכל זאת, יש כמעט 1,000 חוזים כאלה והטיפול לא יכול להתנהל אך ורק בלשכת הנציב.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, מאה אחוז. אנחנו נקרא את התקנות.
נועה בן שבת
"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 48 ו-55 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, ובאישור ועדת
העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1 בתקנה 1 לתקנות שירות המדינה (מינויים)(קביעת בעלי התפקידים שהנציב

רשאי לאצול להם מסמכותו לפי סעיף 40 לחוק), התשכ"ז-1967, אחרי פסקה

(1) יבוא:
"(1א) סגן נציב שירות המדינה שימונה על-ידי נציב שירות המדינה לטפל בסגל הבכיר
בשירות המדינה".
היו"ר חיים כץ
"לגבי חוזים מיוחדים עם עובדים בסגל הבכיר".
נועה בן שבת
את הסיפה הם ביקשו למחוק בדומה לסגנים האחרים שלכאורה, גם מתפקידם משתמע על אלו חוזים הם אמורים לחתום, אבל הם לא מוגבלים בעצם בסוגי החוזים. אנחנו ביקשנו להכניס את ההערה הזו כי ראינו שלגבי בעלי תפקידים אחרים, מנכ"לים או ממוני על ענייני ביטחון, יש איזושהי הגבלה לגבי איזה חוזים הם יכולים לעשות. באמת בתקנות הקיימות הסגנים עצמם לא מוגבלים מבחינת החוזים שהם מוסמכים לחתום עליהם, אז בעניין הזה אני חושבת שאפשר לקבל את עמדתם.
רון דול
זו גם בעיה לוגיסטית וגם משפטית. באמת לא ברור לגמרי מה זה "סגל בכיר", זה משתנה עם הזמנים.
היו"ר חיים כץ
מדרגה 46.
רון דול
לא, אין אצלנו 46. עד 46, אולי.
היו"ר חיים כץ
אז מ-43.
רון דול
בכל מקרה, לכל דירוג יש סולם אחר וקביעה אחרת.
היו"ר חיים כץ
לכל דירוג יש סולם אחר?
רון דול
כמעט, כן. אתה מדבר על המח"ר והמהנדסים אבל יש משפטנים, יש רופאים, יש כל מיני. אני לא זוכר בעל-פה אבל יש כ-20 דירוגים וכל אחד עם הסולם והקביעה שלו.
היו"ר חיים כץ
כן, אבל כולם מקבילים.
רון דול
2 דרגות, 4 דרגות.
היו"ר חיים כץ
כולם מקבילים. אם אתה קובע 43 ואתה אומר: בהקבלה, כולם רצים במקביל.
רון דול
בסדר, בכל מקרה זה יוצר בעיה לוגיסטית.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, זהו זה?
נועה בן שבת
עוד דבר. נמסר לנו שהיה אישור של ועדת השירות, כפי שנדרש בחוק, אבל משום מה הוא לא מופיע ברישה של התקנות. תצטרכו לברר את זה, אם לא צריך לציין את האישור שניתן על-ידי ועדת השירות גם ברישה של התקנות.
רון דול
לא הבנו.
נועה בן שבת
לפי החוק נדרש גם אישור של ועדת השירות. אני מבינה שהאישור הזה אכן ניתן לכם. השאלה היא מדוע ברישה של התקנות לא מציינים את זה. ייתכן שזה גם בגלל שברישה של התקנות הקיימות זה לא מצוין. רק תבדקו את הנושא הזה כי צריך אישור גם של ועדת השירות. זה רק עניין טכני ומשום מה גם בתיקונים ההיסטוריים הנוסח הזה לא היה.
רון דול
כן, זה לא היה בעבר.
נועה בן שבת
מכיוון שזה רק עניין טכני אני לא רוצה - - -
רון דול
אז את רוצה שנבדוק את זה עם הנסחית?
נועה בן שבת
רק עם הנסחית, זה לא משהו שהוועדה צריכה להצביע עליו.
רון דול
טוב, מאה אחוז.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. מי שבעד ירים את ידו.
הצבעה

בעד – פה אחד

התקנה נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. כל חברי הכנסת שנמצאים פה ויש להם זכות הצעה אישרו את התקנות ובא לציון גואל. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:25.>

קוד המקור של הנתונים