ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/01/2012

מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ., פניית יו"ר הכנסת בדבר ישיבת הכנסת בט"ו בשבט, לציון מלאת 63 שנים לכינון הכנסת., הצעה לסדר-היום בנושא:"המחסור החמור בעובדים סיעודיים בעידן המסתננים", הצעה לסדר-היום בנושא: "החלטת היועץ המשפטי לממשלה לסגור את "תיק מרמרה", הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: "המשבר בעובדים זרים לענף הבנייה", הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן זוג), התשע"א-2011, חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 6), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת הכנסת
09/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 230>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י"ד בטבת התשע"ב (09 בינואר 2012), שעה 11:30
סדר היום
<1. מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ>
<2. פניית יו"ר הכנסת בדבר ישיבת הכנסת בט"ו בשבט, לציון מלאת 63 שנים לכינון הכנסת>
<3. הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: "מיסור בעובדים זרים לענף הבנייה">
<4. הצעה לסדר-היום בנושא:"המחסור החמור בעובדים סיעודיים בעידן המסתננים">
<5. הצעה לסדר-היום בנושא: "החלטת היועץ המשפטי לממשלה לסגור את "תיק מרמרה">
<6. הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של הבעל), התשע"א-2011>
7. הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר)(תיקון מס' 6), התשע"ב-2011
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר

אורי אורבך

ישראל אייכלר

זאב אלקין

אופיר אקוניס

ניצן הורוביץ

נסים זאב

אברהם מיכאלי

דוד רותם
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
שמרי סגל
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
הדס צנוירט
<מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ>
היו"ר יריב לוין
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הנושא הראשון על סדר היום: בחירת ממלא מקום ליושב-ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.
יש פנייה של מזכירת הכנסת, לפיה יושב-ראש הכנסת עתיד לצאת את גבולות המדינה ביום כ"ב בטבת התשע"ב, 17.1.12, ולשוב ארצה ביום כ"ז בטבת התשע"ב, 22.1.12.
דוד רותם
לאן?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אירלנד - הוא הוזמן לביקור בפרלמנט.
היו"ר יריב לוין
ויושב-ראש הכנסת ממליץ בפני ועדת הכנסת, כי את מקומו ימלא סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת יצחק וקנין.

מי בעד לאשר את הבקשה?

הצבעה
בעד הבקשה – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד.
<הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של הבעל), התשע"א-2011>
היו"ר יריב לוין
נעבור לנושא: קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק הבאות: הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של הבעל), התשע"א-2011, של חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי כנסת.
המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את ההצעה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. נשמעה הצעה להעביר את ההצעה לוועדת החוץ והביטחון. יושב-ראש ועדת העבודה מבקש להעביר את ההצעה אליו – אני מבין שכך סוכם גם עם חבר הכנסת כבל, וזה גם המקום הטבעי, לפיכך אני מציע להעביר את ההצעה לעבודת העבודה והרווחה. אני מבין שזה גם מה שחבר הכנסת כבל ביקש.

מי בעד להעביר לוועדת העבודה והרווחה?

הצבעה
בעד – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
ההצעה אושרה.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד.

<הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 6), התשע"ב-2011>
היו"ר יריב לוין
ההצעה השנייה: 7. הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר)(תיקון מס' 6), התשע"ב-2011, מ/641. המלצת הלשכה המשפטית – להעביר לוועדת החוץ והביטחון. היתה הצעה, להביא לוועדת הפנים והגנת הסביבה – כך ביקש גם יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, וכך אני מציע גם לעשות, אלא אם כן למישהו יש הערות.
מי בעד להעביר לוועדת הפנים?
הצבעה
בעד – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
ההצעה אושרה.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד.
הצעה דחופה לסדר-היום בנושא
"מחסור בעובדים זרים לענף הבנייה"
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא הבא: קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום הבאות, וכאן יש לנו רביזיה שביקש חבר הכנסת ניצן הורוביץ לגבי ההצעה לסדר היום בנושא: מחסור בעובדים זרים לענף הבנייה, שהחלטנו להעביר לוועדת הכלכלה. חבר הכנסת הורוביץ- - -
דוד רותם
לאן אתה רוצה את זה, ניצן?
ניצן הורוביץ
אני רוצה את זה לעובדים זרים, אצלי. אנחנו עוסקים בזה בצורה מאוד נמרצת, ואחד הנושאים העיקריים שלנו על סדר היום - למעשה, כבר קבוע דיון בעניין הזה בדיוק.
דוד רותם
יש רק בעיה עם זה – אם אתה מעביר את זה לוועדה שאתה יושב בראשה, אתה צריך קודם לעסוק ביתר הדברים. אתה לא יכול לקבוע את זה מחר.
ניצן הורוביץ
ממילא התכוונו לעשות דיון בנושא הזה ממש בימים הקרובים.
דוד רותם
אז עזוב את הרביזיה.
היו"ר יריב לוין
לא, למה? אני חושב שהבקשה היא מוצדקת. הערות, התייחסויות?
מי בעד לקבל את בקשת הרביזיה של חבר הכנסת ניצן הורוביץ? זו הצעה לסדר.
הצבעה
בעד הרביזיה – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
הרביזיה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד בעד – הרביזיה אושרה, לפיכך מי בעד, בהתאם לבקשת הרביזיה, להעביר את ההצעה לדיון בוועדה לעובדים זרים, שבראשה עומד חבר הכנסת הורוביץ?

הצבעה
בעד – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
ההצעה אושרה.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד.
הצעה לסדר-היום בנושא
"המחסור החמור בעובדים סיעודיים בעידן המסתננים"
היו"ר יריב לוין
ההצעה השנייה היא בנושא המחסור החמור בעובדים סיעודיים בעידן המסתננים - הצעת חבר הכנסת ישראל אייכלר. אני מבין שחבר הכנסת אייכלר מבקש להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה?
ישראל אייכלר
כי הבעיה היא באשרות שלא נותנים לאנשים האלה, זה עניין מובהק של משרד הפנים, ולכן ביקשתי ועדת הפנים, כי נוצר מצב שאנשים לא מקבלים אשרות, עושים להם צרות, והחולים הסיעודיים סובלים מזה.
ניצן הורוביץ
גם בעניין הזה, זה דבר שהוועדה שלנו מטפלת, וזה אפילו פרויקט שלי יחד עם יושב-ראש הכנסת, שאנחנו מעלים הצעה ומקיימים בה דיונים שוטפים, לאפשר לחלק מהמסתננים להשתלב בעבודות כמו שחבר הכנסת אייכלר מציע, לכן גם בעניין הזה, אם חבר הכנסת אייכלר יסכים, אני אסכים לקיים דיון מיוחד בעניין הזה.
ישראל אייכלר
שיובן נכון – זה לא המסתננים; בגלל המסתננים אי-אפשר להתנכל לעובדים הסיעודיים, בשעה שאלפי אנשים מסתננים נכנסים. ההצעה הזאת לא מדברת, לתת למסתננים אישור; הכוונה היא למדיניות של משרד הפנים נגד העובדים הסיעודיים, שעושים להם את המוות כשהם באים לארץ, והם נקשרים אל החולה, אל הזקן, ואחר כך הם רוצים לצאת לחופשה בארצם, ואי-אפשר לחזור.
ניצן הורוביץ
אני עושה על זה דיון מיוחד, ואתה תציג את כל העניין, ונקיים על זה דיון מלא.
ישראל אייכלר
אבל ועדת הפנים היא המוסמכת לגבי משרד הפנים; לא שאכפת לי, שאם יהיה דיון אצלך בנפרד – זה משהו אחר. אני מדבר, שההצעה הזאת שהעליתי, שתהיה בוועדת הפנים.
היו"ר יריב לוין
אגב, יושב-ראש ועדת הכלכלה ביקש להעביר את ההצעה הזו גם אליו, אבל נדמה לי שזה לא רלוונטי בכלל. השאלה היא כזאת, חבר הכנסת אייכלר – אולי אפשר לפתור את הבעיה על-ידי כך שנקים ועדה משותפת לשתי הוועדות, ועדת הפנים והוועדה לעובדים זרים, שתדון בעניין הזה יחד. אני מציע, חבר הכנסת הורוביץ, ברשותך, אם תוכל לדבר עם חבר הכנסת אמנון כהן, ותסכמו, מי יעמוד בראש הוועדה, וכמה חברים יהיו מכל צד – תנו לי את השמות, ומייד ברגע שנקבל את זה, נקבע את זה. אני חושב שזה יהיה הכי נכון והכי טוב, רק אנא נסו לעשות את זה מהר, שלא נעכב את הדיון בנושא הזה. לפיכך את הנושא הזה אנחנו דוחים עד שנקבל את ההתייחסות והתשובה מראשי ועדות הפנים ועובדים זרים. נביא את זה לדיון בשבוע הבא, כדי שזה לא יתעכב, ואני מקווה שתצליחו עד אז להגיע ביניכם להבנה.
הצעה לסדר-היום בנושא
"החלטת היועץ המשפטי לממשלה לסגור את "תיק מרמרה"
היו"ר יריב לוין
הנושא השלישי: החלטת היועץ המשפטי לממשלה לסגור את "תיק מרמרה" – הצעת חברי הכנסת יריב לוין ונסים זאב.
היתה הצעה להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט או לוועדת הכנסת או לקידום מעמד האשה. נדמה לי שלא יכולה להיות מחלוקת, שזה נושא שצריך להידון פה בוועדת הכנסת, אלא אם כן למישהו יש הצעה אחרת.
ניצן הורוביץ
למרות שזה באמת נוגע ליועץ המשפטי לממשלה, אז המקום הוא ועדת חוקה.
דוד רותם
לא, אל תסבכו אותי. אני יודע בדיוק למי סגרו את התיק – זה חברי כנסת. אחר כך יגידו שאני נלחם באלה ונלחם באלה. זה סוגיות של ועדת הכנסת. זה סגירת תיק נגד חברי כנסת.
היו"ר יריב לוין
מי בעד, להעביר את זה לוועדת הכנסת?

הצבעה
בעד – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
אושר.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד.

<פניית יו"ר הכנסת בדבר ישיבת הכנסת בט"ו בשבט, לציון מלאת 63 שנים לכינון הכנסת.>
היו"ר יריב לוין
אני חוזר לנושא השני: פניית יו"ר הכנסת בדבר ישיבת הכנסת בט"ו בשבט, לציון מלאת 63 שנים לכינון הכנסת. בבקשה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
יש פנייה של יושב-ראש הכנסת – ט"ו בשבט הוא יום הולדת הכנסת, נציין השנה מלאת 63 שנים לכינון הכנסת. התאריך הלועזי הוא 8 בפברואר. אשר על כן, בהתאם לתקנון הכנסת, את ביטול הישיבה הרגילה – זה מה שנדרש כאן אישור הוועדה; לקבוע ישיבה מיוחדת – זה סמכותו של היושב-ראש, והוא ירצה לקבוע אותה ב-15:00, וזאת מהטעמים, שזה יום מיוחד. יש כמה טקסים שהם בבחינת עוגן של היום הזה – זה הנטיעות בבוקר, זה ב-12:30 תפילת מנחה בהשתתפות הרבנים הראשיים, ובאמצע, בין הנטיעות לבין תפילת המנחה ועד 15:00, מועד פתיחת המליאה, יהיו מגוון פעילויות, שהן לא בתחום סמכותי, אבל אני יודעת עליהן: היום הזה יהיה בסימן: הכנסת כבית העם, דור לדור יביע אומר. במליאה ידברו יושב-ראש הכנסת, נשיא המדינה, ראש הממשלה, ראש האופוזיציה, יושבת-ראש מועצת התלמידים הארצית, אופק הרניק, ולזה מכוונים – דור לדור יביע אומר. זו ישיבה מיוחדת, לא רגילה.
נסים זאב
אפשר להעביר ליום שלישי את הצעות החוק? מבטלים את המכסה של אותו שבוע?
היו"ר יריב לוין
בשנים קודמות אנחנו הגענו לסיכום, שאותן ישיבות שהיו כאן בהשתתפות תלמידים וכן הלאה, לא יהוו חלק ממניין ישיבות הכנסת ולא ייכנס לפרוטוקול דברי הכנסת, ויהיה בהם שימוש באולם לצורכי משהו שאפשר לעשות אותו באודיטוריום.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
זו המטרה – זו ישיבה מיוחדת. הבקשה כאן של היושב-ראש היא על שני סעיפים שונים בתקנון: בעצם הבקשה, שהוועדה קודם כל תאשר את זה שלא מתקיימת ביום רביעי, ט"ו בשבט, 8 בפברואר, ישיבת כנסת מן המניין, שהיתה אמורה להיפתח ב-11:00 ולהסתיים מתי שסדר היום היה מסתיים – לזה נדרש אישור הוועדה. אני כבר מוסרת בהמשך, שזכותו של היושב-ראש לקבוע ישיבה מיוחדת, וזה הוא קובע ב-15:00 כדי לאפשר את טקסי הנטיעות, לאפשר את תפילת המנחה, לאפשר לחברי הכנסת להשתתף במגוון הפעילויות השונות, שתתוודעו אליהן ויודיעו לכם. זה אירוע לציון מלאת 63 שנים לכינון הכנסת.
זאב אלקין
מה יהיה באותו שבוע?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
>
זה תדבר עם יושב-ראש הכנסת – הוא קובע את סדר היום ולא אני; אני יכולה להוציא לפועל את מה שהוא אומר. אני מניחה שתשבו ותדברו – תראו, מה יהיה עם חקיקה פרטית וכו'. זו בקשת יושב-ראש הכנסת.
נסים זאב
במקום הצעות לסדר, כל הפטפטת שלא יוצא מזה שום דבר, שתהיה רק חקיקה, במגבלה של הסכמה.
ישראל אייכלר
מה אתם זקוקים לאישור הוועדה?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
>
לביטול הישיבה הרגילה.
זאב אלקין
זה לא סמכות שלנו לאשר או לא לאשר ישיבה מיוחדת – זה סמכות היושב-ראש. אנחנו מבטלים את הישיבה הרגילה ביום רביעי. יש פה שתי שאלות: מעלה חבר הכנסת נסים זאב שאלה, מה קורה עם המכסות ומה קורה עם חקיקה פרטית באתו שבוע, ואני מעלה את זה מהצד השני – האם, כשאני מאשר את זה פה, אני אוטומטית קובע שביום שלישי תהיה חקיקה פרטית, תהיה עם כל ההשלכות על הממשלה, שלא בדקתי- - -
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
>
את סדר היום קובע יושב-ראש הכנסת. אני מניחה שהוא יבוא אתכם בדברים כדי לקבל את האישור.
נסים זאב
אפשר לקבל פה המלצה, שבחקיקה הפרטית, כל מה שיש הסמכה של ממשלה, יעלה ביום שלישי? למה לא?
זאב אלקין
אם זה בהסכמה, אין לי בעיה.
נסים זאב
אתה עכשיו מבטל חקיקה ומכסות של חברים, שאולי מחציתם כן עוברים בהסכמה. אני אומר - אני מבקש כהמלצה, להביא את זה לוועדה, ושזה יהיה על דעתך.
היו"ר יריב לוין
אתה רוצה שנדחה את זה?
זאב אלקין
אני חושב שנכון להצביע על זה. אני מציע שנצביע, תשים רביזיה טכנית שלך, ונבדוק את זה. אני שומע מה החברים רוצים – שביום שלישי תהיה אפשרות להביא חקיקה פרטית בהסכמה – כך מצד אחד, אין אובדן מכסות, ומצד שני, אני לא צריך את הסכמת הממשלה, לבוא ביום שלישי.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אני התבקשתי רק את זה להביא.
היו"ר יריב לוין
לא יהיה לך גיוס.

<זאב אלקין>
בהסכמה בין קואליציה לאופוזיציה. כי אם אנחנו מעבירים את כל יום רביעי לשלישי, ואני חייב לשאול את הממשלה, אם היא ערוכה לזה- - -
נסים זאב
אני סומך על זאב, שאף פעם לא אכזב אותנו.
זאב אלקין
אני מציע שכן נצביע, כדי שלא נצטרך להביא שוב. תעכב את זה, נבדוק.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
את מה לעכב?
זאב אלקין
את ההודעה הרשמית.
ירדנה מלר-הורוביץ
מחליטים או לא מחליטים?
היו"ר יריב לוין
אפשר להחליט, ועד שאני לא חותם על המכתב, אפשר להגיש רביזיה.
זאב אלקין
אומר חבר הכנסת נסים זאב, שהוא מוכן להצביע בעד, אבל על דעת הסדר מסוים, שאני תומך בהצעה שלו בהסדר. אנחנו לא יודעים מה התשובה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אני חושבת שנכון שתבואו בדברים עם יושב-ראש הכנסת, שהוא קובע את סדר היום.

<זאב אלקין>
נכון, אבל רוצים להצביע עכשיו – לא לדחות את ההצבעה. אנחנו פה רוחשים כבוד גדול ליושב-ראש הכנסת, ואין מקום שנעכב את זה. אני מציע שנצביע בעד, ויריב יעשה רביזיה טכנית בינתיים.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
מה זה רביזיה טכנית?
היו"ר יריב לוין
אני יכול פשוט לא לחתום על זה, ואז כל עוד לא חתמתי על זה, אפשר יהיה להגיש רביזיה.

<זאב אלקין>
אם יתברר שהתשובה שונה ממה שהציע חבר הכנסת נסים זאב, חובתי לאפשר לו לשקול שוב את עמדתו. אני לא יודע להבטיח לנסים; את יודעת?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
>
גם אני לא.
היו"ר יריב לוין
אני גם לא צריך רביזיה; פשוט אחתום על המכתב רק אחרי שנוודא שזה, ואז זה ישאיר פתח להשאיר רביזיה.

אני מסכם כך: אל"ף, רשמנו את ההודעה, שמדובר לא בישיבה חגיגית אלא באירוע שאינו חלק מפרוטוקול דברי הכנסת. אני מוכרח להעיר באופן אישי, שאני עדיין בתחושה שנכון לייחד את אולם המליאה לישיבות הכנסת, אבל בכל אופן, לפחות ככל שנעשים אירועים מהסוג הזה - אני לא חי אתם בשלום.
ניצן הורוביץ
אתה צודק.
היו"ר יריב לוין
צריך להקפיד על כך, שזה לא יהיה חלק מדברי הכנסת, ולא יבוא לידי ביטוי כישיבה שהיא לכאורה חלק ממניין הישיבות.

נצביע על אישור בקשת יושב-ראש הכנסת, לבטל את- - -
נסים זאב
אז למה לא לקיים דיון- - -
היו"ר יריב לוין
אפשר, אבל זו סמכות של יושב-ראש הכנסת, לקיים דיון – צריך להיות אצלו בלשכה.

<נסים זאב>
אז לפחות שהנשיאות, תרשום לפרוטוקול, שתקיים ישיבה ברמת העיקרון הזה.
היו"ר יריב לוין
אנחנו יכולים לבקש.

<נסים זאב>
זה נושא מאוד עקרוני. זה צורם לי.
היו"ר יריב לוין
לי זה מאוד מפריע.

מי בעד, לאשר את בקשת היושב-ראש לעניין ביטול ישיבת הכנסת הרגילה ביום רביעי, ט"ו בשבא, 8 בפברואר?

הצבעה
בעד הבקשה – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:00.>

קוד המקור של הנתונים