ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/01/2012

תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה (תיקון) התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת החינוך התרבות והספורט
04/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 528>
מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט
יום רביעי, ט' בטבת התשע"ב (04 בינואר 2012), שעה 9:00
סדר היום
<תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה (תיקון) התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
אלכס מילר – היו"ר
מוזמנים
>
דליה פניג - סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

אייל רק - עוזר ליועמ"ש, משרד החינוך

ירון גולן - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

ברוך לוברט - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

חנן ארליך - משרד המשפטים

שולמית גרי - יועצת משפטית, מכון ויצמן למדע
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטרית
יפה קרינצה
<תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה (תיקון) התשע"א-2011>
היו"ר אלכס מילר
בוקר טוב, אני פותח את הישיבה. הנושא: תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) (תיקון), התשע"א-2011. היו כל מיני תיקונים שהיו צריכים להיעשות. הגעתם להסכמות?
ירון גולן
כן. ישבנו עם הנציגים של המוסדות והגענו להסכמות למתן ארכה למשך כשנה, עד סוף השנה הנוכחית - 2012. מכתב פנייה של השרים חתום בחציו - שר החינוך היה אמור לחתום אבל לא הספקנו לקראת הדיון, אני מניח שהוא יבוא בהמשך, אבל באופן עקרוני יש הסכמה.
אנחנו מבקשים להגיד שבהתאם לסיכומים שהיו לנו אנחנו מבקשים מהמוסדות להעביר למשרד האוצר ולמשרד החינוך עדכון תוך שלושה שבועות לגבי השלבים שייעשו כדי לעמוד בפרק הזמן הזה, של שנה.
מירב ישראלי
ההיערכות ההדרגתית שלהם בעצם.
ירון גולן
בהזדמנות זו צריך לציין שהתיקון הזה הוא תיקון רטרואקטיבי, שתחילתו ב-11 בפברואר 2011.
חנן ארליך
הרטרואקטיביות, בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה, אושרה על-ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, הגברת אורית קורן.
היו"ר אלכס מילר
טוב. אפשר לקרוא מה שצריך לתקן?
מירב ישראלי
כן. "בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 4 ו-5 לחוק חובת המכרזים, בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

תיקון תקנה 51. (1) בתקנה 51 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה – (א) בתקנת משנה (ג), במקום "לתקופה של שנה מיום פרסומן של תקנות אלה" יבוא "עד יום ד' בטבת התשע"ב-2012."
יהודית גידלי
אם זה 2012 זה צריך להיות התשע"ג.
מירב ישראלי
נכון.
ירון גולן
אצלי רשום: עד יום י"ח בטבת התשע"ג.
מירב ישראלי
נכון. "י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012)". זאת אומרת עד סוף השנה.

"(ב) בתקנת משנה (ד) במקום "בתוך תקופה של שנה מיום פרסומן של תקנות אלה" יבוא "עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012)".

(2) תחילתן של תקנות אלה ביום ז' באדר א' התשע"א (11 בפברואר 2011)." – זו הרטרואקטיביות.

אולי תסבירו לפרוטוקול על המהות של התיקון.
ירון גולן
מדובר בתיקון שמטרתו לדחות כניסתן לתוקף של תקנות שמחייבות את המוסדות להשכלה גבוהה לבנות רשימות מציעים ולפרסם אותן באינטרנט. ההליך הזה הוא הליך מורכב, אנחנו יודעים את זה כמשרד האוצר, כחשב הכללי,שעושה את התהליך הזה לגבי כל הממשלה. זה תהליך מורכב, שדורש לא מעט הכנות. המוסדות פנו אלינו ואמרו שםן לא יספיקו עד לסוף השנה הקודמת וביקשו עוד פרק זמן של שנה, שאחרי שדיברנו אתם נראה לנו סביר.
היו"ר אלכס מילר
זאת אומרת, המוסדות להשכלה גבוהה יעמדו בחוק חובת המכרזים רק בעוד שנה.
ירון גולן
בתקנות רק לעניין רשימות מאגרים. התקנות בשאר העניינים חלות עליהם.
היו"ר אלכס מילר
בסדר. יש הערות?
אייל רק
שר החינוך מגיש את הבקשה הזאת יחד עם שר האוצר. גם בשם המל"ג, שלא יכלו להגיע, אני רוצה להגיד שזה לאחר התייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה.
היו"ר אלכס מילר
נרשם. רבותי, אני מעמיד את תקנות חובת המכרזים להצבעה, בכפוף לכל התיקונים וההצהרות שהיו כאן בוועדה.

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

התקנות נתקבלו.
היו"ר אלכס מילר
תודה, התקנות אושרו פה אחד. תודה רבה רבותי, צאו לדרך. הישיבה הזו נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 09:12.

קוד המקור של הנתונים