ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/01/2012

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה)(תיקון), התשע"ב - 2011, צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה)(תיקון), התשע"ב - 2011

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
02/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 957>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ז' בטבת התשע"ב (02 בינואר 2012), שעה 10:20
סדר היום
<1. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה)(תיקון), התשע"ב - 2011>
<2. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה)(תיקון), התשע"ב - 2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
ציון פיניאן – מ"מ היו"ר
יצחק וקנין

שי חרמש
פניה קירשנבאום
מוזמנים
>
ליאת גרבר - מנהלת מחלקה בכירה שוק ההון, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
הדס צנוירט
<צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה)(תיקון), התשע"ב - 2011>
היו"ר ציון פיניאן
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה)(תיקון), התשע"ב – 2011. בבקשה.
ליאת גרבר
מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) קובע רשימה של גופים שחייבים לנכות מס במקור, כשהם משלמים תשלומים בעד נכס שרכשו או שירות שקיבלו. שיעור הניכוי במקור נקבע בתקנות מס הכנסה ל-20 אחוז. החייבים בניכוי הם כל הגופים המנויים בצו - - - בעל מחזור עסקים העולה על סכום מינימום העולה על סכום מינימום הקבוע בתוספת א' לצו. חברה בת נשלטת על-ידי חברה אם, וחברה אם ששולטת בחברת בת, יהיו חייבות בניכוי במקור, אם המחזור של שתיהן יחד עולה על סכום המינימום הקבוע בתוספת א', וחברה בת שמחזור עסקיה נמוך ולא עולה על הסכום שנקבע בתוספת ב', לא תהיה חייבת בניכוי במקור.
לגבי מוסד ציבורי, הוא יהיה חייב בניכוי במקור לפי המחזור שנקבע בתוספת ג'. בכל שנה השינוי במחזור נקבע בהתאם לשיעור עליית המדד, חודש אוגוסט השנה לעומת השנה שעברה. שיעור עליית המדד, חודש אוגוסט 2010 לעומת משש חודש אוגוסט 2011 הסתכם ל-3.42 אחוז, לכן אנחנו מציעים לקבוע לשנת המס 2012 את הסכומים: בתוספת א' – 5 מיליון ו-100, בתוספת ב' מיליון ו-10 שקלים, בתוספת ג' - 3 מיליון ו-200 אלף שקלים, ואנחנו מבקשים את אישור ועדת הכספים.
שלומית ארליך
תיקון קטן – נוסח, בתיקון תוספת א' צריך להיות: במקום "בסופו", "בסופה".
היו"ר ציון פיניאן
מי בעד הצו, כפי שהוקרא וכפי שהוסבר? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה
בעד – פה אחד

הצו אושר.
היו"ר ציון פיניאן
הצו אושר.
<צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה)(תיקון), התשע"ב - 2011>
היו"ר ציון פיניאן
2. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה)(תיקון), התשע"ב – 2011, בבקשה.

<ליאת גרבר>
בדומה לצו הקודם, גם צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים) קובע חובת ניכוי במקור מתשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים, כאשר מחזורו של המשלם עולה על הסכום הנקוב בתוספת. בסוף כל שנת מס, בהתחשב בשינוי בין מדד חודש אוגוסט השנה למדד חודש אוגוסט שנה קודמת, נקבע מחזור מעודכן באישור ועדת הכספים של הכנסת.

אנחנו מציעים לתקן את הצו בהתאם לשינוי במדד, חודש אוגוסט 2011 לעומת חודש אוגוסט 2010, שהיה 3.42 אחוז. אנחנו מציעים לקבוע את המחזור על סך 16 מיליון ו-600 אלף שקלים.
שלומית ארליך
שימו לב שבמכתב הפנייה יש טעות נוסח – כתוב שזה בין מדד חודש אוגוסט 2009 לחודש אוגוסט 2010, ובעצם זה יהיה כפי שליאת אמרה – בין חודש אוגוסט 2011 לעומת מדד חודש אוגוסט 2010.
היו"ר ציון פיניאן
מי בעד הצו כפי שהוקרא והוסבר? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד

הצו אושר.
היו"ר ציון פיניאן
הצו אושר.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:57.>

קוד המקור של הנתונים