ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/01/2012

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 133), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
02/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 602 >
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, ז' בטבת התשע"ב (02 בינואר 2012), שעה 11:05
סדר היום
<הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 133), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
גיא הרמתי - רפרנט ביטחון פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד ג'לאל סויטאם - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

חזקיה ישראל - מנהל מחלקה, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
אייל בן ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 133), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

בקשת הביטוח הלאומי היא לרביזיה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 128), התשע"א-2011.

אנחנו מצביעים על הרביזיה.

הצבעה
בעד אישור הרביזיה – פה אחד

הרביזיה אושרה

כל חברי הכנסת שיש להם זכות הצבעה אישרו את הרביזיה.

נציגי הביטוח הלאומי, תסבירו למה פניתם ולמה אנחנו צריכים להיענות לבקשתכם.
גיא הרמתי
אחרי שהרביזיה כבר עברה. במהלך הדיון הקודם אדוני היושב ראש הגעת לאיזושהי הסכמה.
היו"ר חיים כץ
36 פלוס 12, אבל תסביר.
גיא הרמתי
רק אחרי שהדיון הסתיים הבנו שיש איזשהו שפיץ שצריך לטפל בו. 36 פלסו 12 יצר איזושהי מדרגה.
היו"ר חיים כץ
תסביר על מה אנחנו מדברים. כאשר מישהו לא קיבל קצבת ביטוח לאומי.
גיא הרמתי
למישהו לא שולמה קצבת ביטוח לאומי והוא מגיש תקופה בעד תקופה שבעבר, החוק הזה נועד לאפשר תשלום רטרואקטיבי של עד ארבע שנים כאשר החוק הנוכחי מאפשר רק שנה אחת.

במהלך הדיון הקודם סוכם שתהיה אפשרות ל-36 חודשי רטרו בגיל, מה שנקרא הגיל המוחלט, ועוד 12 חודשים בגיל המותנה. זה יצר איזושהי מדרגה לא טובה לאנשים בין הגילאים 73 ל-74 ואנחנו ביקשנו לכן שבמקום שזה יהיה 36 פלוס 12, זה יהיה 48 לכולם ומתוכם 12 יכולים להיות בגיל המותנה.

זה מה שרצינו וזה מה שהנוסח החדש עושה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נקריא את הנוסח החדש.
אייל בן ארי
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 133), התשע"ב-2012

1.
תיקון סעיף 296

בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 296(ב), האמור בו יסומן "(1)" ואחריו יבוא:

"(2)
על אף האמור בפסקה (1), לעניין קצבת זקנה – לא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 48 חודשים שקדמו בתכוף לפני החודש שבו הוגשה התביעה, ומתוך אותה תקופה לא תשולם קצבת זקנה שהזכאות לה מותנית בהכנסת המבוטח לפי הוראות סעיף 245, ככל שהוא זכאי לה, בעד תקופה העולה על 12 חודשים"

2.
תחילה ותחולה

תחילתו של סעיף 296(ב)(2) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ב-1 בחודש שלאחר פרסומו (להלן – יום התחילה) והוא יחול על תביעה שהוגשה במהלך 48 החודשים שקדמו ליום התחילה או לאחריו.
היו"ר חיים כץ
יש מישהו שרוצה להעיר על הנוסח? מקובל על כולם.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור התיקון – פה אחד

התיקון אושר

הצעת החוק תוקנה ואושרה כהכנה לקריאה השנייה והשלישית. הוא תונח היום במליאה ואני מקווה שבשבוע הבא נעביר אותה בקריאה שנייה ושלישית. אני מקווה שהביטוח הלאומי לא יצטרך לשלם רטרואקטיבית אלא שישלם בזמן כך שלא ייווצרו חובות של שלוש וארבע שנים.
תודה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:10>

קוד המקור של הנתונים