ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/01/2012

הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
26
ועדה משותפת לפנים וכלכלה בהצ"ח התכנון והבנייה

10/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 50>
מישיבת הוועדה המשותפת לפנים וכלכלה לדיון בהצ"ח התכנון והבנייה
יום שלישי, ט"ו בטבת התשע"ב (10 בינואר 2012), שעה 11:30
סדר היום
<הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן-היו"ר
אורי מקלב
מוזמנים
>
אהרון רוני בן אריה - חבר ועד, איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות

מאיר ברקן - תכנון ובניה, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל

נתן מאיר - יועץ משפטי מרכז השלטון המקומי+ פורום ה-15+איגוד מהנדסי ערים, מרכז השלטון המקומי

אפרת אפק - יועצת לאגף תקציבים, משרד האוצר

שלום גולדברגר - מהנדס ראשי ארצי, משרד הבריאות

גנאדי קמנצקי - מנהל אגף מיפוי ותכנון, משרד החינוך

ארז קמיניץ - ראש תחום יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

יהודה זמרת - יועץ משפטי, משרד הפנים

קארין טלמור - יועצת לפיתוח והטמעת כלים וידע, משרד הפנים

אסנת רוזן קרמר - מנהלת אגף פיתוח תהליכי רישוי, משרד הפנים

שרית זוכובצקי-אור - לשכה משפטית, משרד התחבורה

תומר אבינעם - מחלקת תכנון מכלול המקרקעין בקק"ל, קק"ל

נירית אהרון - לשכה משפטית, רשות הטבע והגנים הלאומיים

ניר אנגרט - חטיבת תו"פ, רשות הטבע והגנים הלאומיים
ייעוץ משפטי
רוני טיסר
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטרית
יפעת קדם
<הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010>
היו"ר אמנון כהן
אנחנו פותחים את הדיון של הוועדה המשותפת לפנים וכלכלה בהצעת חוק התכנון והבנייה. אנחנו דנים היום בחלק י"ב: תיקונים עקיפים, חלק ב'.

כפי שאנחנו נוהגים בכל דיון הממשלה צריכה להחליט מי עובר על הסעיפים, מי מקריא, לאחר מכן הסבר קצר מה אנחנו הולכים לתקן, איזה סעיפים עברו קריאה ראשונה במליאה ואיזה לא עברו, כדי שנדע להתייחס ביתר רצינות לדברים שהוכנסו כתיקון. אנחנו הרי מדינה דינאמית שמייצרת חדשות כל בוקר. אנחנו רוצים רפורמה טובה. לפעמים תוך כדי אנחנו רוצים לשנות עוד כמה דברים. רק תציינו מה לא היה בקריאה ראשונה, כדי שנדע להתייחס.
יהודה זמרת
חלק י"ב: תיקונים עקיפים. תיקון חוק רישוי עסקים. בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, בסעיף 3א ההגדרה "בעל הזיכיון", "בעל זכיון משנה", "חוק הזכיון", "יום התחילה", "שטח הזכיון" ו"שטר הזכיון" כהגדרתם בסעיף 255א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;" – תימחק.

תיקון חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי) 597. בחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), התשל"ו-1975, בסעיף 6(א), במקום "התשכ"ה-1965" יבוא "התש"ע-2010" ובמקום "בסעיף 30" יבוא "בסעיף 130(א)(1)".

תיקון חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל 588. בחוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל, התשל"ו-1976, סעיף 5 – בטל.
תיקון חוק האפוטרופוס הכללי לא במקור. בחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978 בסעיף 15(ג1)(א) ו-(ג2(2) במקום "בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965" יבוא "בסעיף 2 לחוק התכנון והבניה, התש"ע-2010".
היו"ר אמנון כהן
מה קשור חוק האפוטרופוס הכללי לתכנון ובנייה? אמרתי את זה בהלצה.
יהודה זמרת
הסעיף שאנחנו מתקנים אותו זה סעיף שמפנה לדרכי הפרסום. החוק אומר שיפרסמו הודעות האפוטרופוס בהתאם למנגנון בחוק התכנון והבנייה.
ארז קמיניץ
הרבה חוקים התלבשו על המנגנון של פרסום לפי חוק התכנון והבנייה.
היו"ר אמנון כהן
כיוונתי לדעת גדולים.
היו"ר אמנון כהן
לכן יש לנו פה רצף של סעיפים שעוסקים בנושא.

תיקון חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979. 618ב. בחוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979 – (1) בסעיף 4(א) אחרי "רשויות מקומיות" יבוא – "מוסד תכנון כהגדרתו בחוק התכנון והבניה התש"ע-2010". (2) בסעיף 4(ג) אחרי "רשויות מקומיות" יבוא "מוסד תכנון כהגדרתו בחוק התכנון והבניה התש"ע-2010".
היו"ר אמנון כהן
השוויתם אותם לנבחרי ציבור בוועדות התכנון?
יהודה זמרת
במסגרת החלטות קודמות של הוועדה הוחלט להחיל את חוק שירות המדינה (מתנות) לגבי חברי ועדות מוסדות תכנון. פה זה מבוצע על ידי תיקון עקיף.
היו"ר אמנון כהן
זה אותן אמות מידה כמו נבחרי ציבור?
יהודה זמרת
כמו נבחרי ציבור.
היו"ר אמנון כהן
זאת אומרת שוקולד או זה.. נדע להבדיל בין הדברים?
יהודה זמרת
עד 150,300 שקל יש את הכללים של מה מותר לקבל.

תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים) 600. בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 – (1) בסעיף 6נט(ב), במקום "סעיף 266א לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965" יבוא "סעיף 332 לחוק התכנון והבניה, התש"ע-2010", ובמקום המילים "לפי פרק ה' לחוק האמור", יבוא "לפי החוק האמור".

(2) בסעיף 6ס(ב), במקום "היתר בניה" יבוא "היתר";

(3) בסעיף 6סב, במקום "הוראות סעיפים 145 או 266א" יבוא "הוראות סעיף 294 או הוראות לפי סעיף 332";

(4) בסעיף 18(ג), במקום "כהגדרתו בסעיף 159 לחוק התכנון והבניה יבוא – "כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה";


(5) בסעיף 21א – (א) בסעיף קטן (ג), במקום "בסימן ב' לפרק ב1" יבוא "בסעיף 37";


(ב) בסעיף קטן (ד), המילים "התשכ"ה-1965" – יימחקו;
(6) בסעיף 27 המילים "התשכ"ה-1965 – יימחקו;

(7) בסעיף 27ב(ב), במקום "סעיף 266ג לחוק" יבוא "לפי סעיף 332 לחוק", ובמקום המילים "לפי פרק ה' לחוק האמור" יבוא "לפי חוק התכנון והבנייה";


(8) בסעיף 27(ב)(2) במקום "היתר בניה" יבוא "היתר".
היו"ר אמנון כהן
מה זה?
יהודה זמרת
אלה סעיפים שמטרתם לבצע התאמות. מדובר פה בפטור מהתקנת צלחות לווין ומתקני גישה אלחוטיים. אנחנו מבצעים את ההתאמה לתקנות הפטור. יש פה תקנות פטור שהן כלליות להיתרי בנייה. אנחנו מבצעים את ההתאמה מהסעיפים הפרטניים לסעיף הכללי, שזה סעיף 372. אנחנו מציעים את התיקונים הנדרשים לאור שינויי הכותרות של חוק התכנון והבנייה.

תיקון חוק סדר הדין הפלילי 608. בחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 –
(1) בסעיף 62(א)(4), במקום "פרק ה1א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965" יבוא "התוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה, התש"ע-2010 (בחוק זה – חוק התכנון והבניה)";

(2) בתוספת השניי, בפרטים (19) ו-(20) לעניין עבירה לפי סעיף 204 לחוק התכנון והבניה, במקום "עבירה לפי סעיף 204 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965" יבוא "עבירה לפי סעיף 528 לחוק התכנון והבניה";

(3) בתוספת השלישית, בפרט 6, בטור ב המילים "התשכ"ה-1965" יימחקו.

תיקון חוק בניינים ציבוריים (מיתקני שתייה למים צוננים) לא במקור. בחוק בניינים ציבוריים (מיתקני שתייה למים צוננים), התשמ"ז-1986 (1) בסעיף 1, במקום ההגדרה "בניין ציבורי", יבוא "מבנה ציבור" – כהגדרתו בחוק התכנון והבניה, התש"ע-2010 (בחוק זה – חוק התכנון והבניה)";
(2) בסעיף 8(ב), במקום הסיפה החל במילים "בניינים ציבוריים" יבוא "מבנים ציבוריים".

תיקון חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים) 599. בחוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים), התשמ"ז-1987 -

(1) בסעיף 1, בהגדרה "היתר" במקום "התשכ"ה-1965" יבוא "התש"ע-2010;

(2) בסעיף 16, במקום "בסעיף 257" יבוא "בסעיף 562".

תיקון חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים. בחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988, בסעיף 8(1)(ג) במקום "כל אחד מהגופים הציבוריים שנקבעו בהתאם לסעיף 100(3) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965", יבוא "כל אחד מהגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה המנויים בחלק א' לתוספת בחוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002;

גוף ציבורי צריך היה לקבל בעבר הקראה לעניין הגשת התנגדויות. אנחנו מאפשרים היום לכולם להגיש התנגדויות, לכן הסעיף מתייתר. החוק הפנה לגופים האלה. הכוונה הייתה לגופים סביבתיים, לכן מבוצעת ההפניה ישירות לרשימה - חלקה יותר מאוחרת - של הגופים שעוסקים בנושא איכות הסביבה הציבוריים.

תיקון חוק שדה התעופה אילת (הוראות מיוחדות) 612. בחוק שדה התעופה אילת (הוראות מיוחדות), התשמ"ט- 1989 –

(1) בסעיף 2 – (א) בפסקה (2), במקום "התשכ"ה-1965" יבוא "התש"ע-2010";

(ב) בפסקה (4), במקום "סעיף 196א ופרק ט' לחוק" יבוא "חלק ו' לחוק";

(2) בסעיף 3, במקום "סעיף 109(ב) יבוא "סעיף 262(ב) עד (ה)".


598. תיקון חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית). הצענו שינויים. הוחלט להעביר אותם מגוף חוק מהנדס רשות מקומית כתיקון עקיף.
היו"ר אמנון כהן
זה היה בגוף החוק ואתה מוציא את זה?
ארז קמיניץ
כן. קיימנו דיון מהותי.
יהודה זמרת
הליכי הבחירה של מהנדס הרשות המקומית, שהוא גם מהנדס הוועדה המקומית, שולבו בתוך החוק. הוחלט שצריך לתקן את החוק עצמו, לא לבצע הוראה בחוק אחר שבעצם מתקנת את החוק המקורי.
רוני טיסר
מלבד ההבהרה שאכן היה דיון בפרק הוועדות, יש תיקונים נוספים שנובעים מהפיצול שהוספנו, שזה החלה על מהנדס רשות מקומית, לאו דווקא על מהנדס הוועדה המקומית, את הסעיפים שקבועים בסעיפים (ה) ו-(ו) לסעיף 86, שזה קציבת תקופת כהונתו של מהנדס רשות מקומית, ממלא מקום עד שימונה נושא משרה חדש, ומינוי נושא משרה חדש.
ארז קמיניץ
אנחנו עוד נבדוק את זה. טנטטיבית הסכמנו, אבל אנחנו אמרנו שנבדוק את זה.
היו"ר אמנון כהן
יש לך עוד הרבה נושאים לבדוק.
ארז קמיניץ
אגב הדיונים בתיקונים העקיפים ומקריאה חוזרת ונשנית של הסנכרון ביניהם עלתה סיטואציה מסוימת שעדיין לא שמנו ליבנו אליה כשזה נעשה - הייעוץ המשפטי הפנה את תשומת ליבנו לעניין - והיא העובדה שקבענו תקופת כהונה למהנדס הוועדה המקומית בחוק שלנו, כאשר זכור לנו שבמרבית הוועדות מהנדס הוועדה המקומית הוא למעשה גם מהנדס הרשות המקומית. אם זה ועדה מקומית ברשות אחת אז בוודאי מהנדס הוועדה המקומית הוא מהנדס הרשות המקומית. גם אצל מהנדס ועדה מרחבית של רשות גדולה זה אותו עניין. יחד עם זאת יש סיטואציות שבהן - למשל בוועדה המרחבית - יש מהנדס הוועדה המרחבית שלגביו קבענו כללים בהצעת החוק, ויש מהנדס של הרשות המקומית שנמצאת בתוך הוועדה המרחבית. זאת לא אותה פיגורה. לעמדת הייעוץ המשפטי הכללים המיוחדים שהחלנו על מהנדס הוועדה המקומית, שהוא גם מהנדס של רשות מקומית ברוב המקרים, צריכים לחול לגבי מהנדס רשות מקומית שאינו מהנדס ועדה מקומית בשני נושאים: בשאלת קציבת הזמן, תקופת הכהונה, ובשאלת מילוי המקום שלו. בשני המצבים האלה חשב הייעוץ המשפטי שראוי להחיל את הכללים שכבר דנו בהם ביחס למהנדס ועדה מקומית. אמרנו שזה נראה לנו סביר, אבל לא השלמנו את החשיבה שלנו בעניין הזה. יכול להיות שנחזור ונראה שיש עם זה איזו שהיא בעיה מסוימת.
יהודה זמרת
בחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב-1991.


(1) בסעיף 1, בהגדרה "צורכי ציבור" במקום "לפי סעיף 188 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, יבוא – "כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010"
(2) בסעיף 2 לחוק -

(א) הסעיף יסומן 2(א) ואחרי "מהנדס" יבוא: "אשר ימונה על ידי מועצת הרשות המקומית";.


(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(ב) על אף האמור בכל דין, מהנדס הרשות המקומית ייבחר בדרך של מכרז בידי ועדת מכרזים למהנדס רשות מקומית, וזה הרכבה:


(1) המנהל הכללי של הרשות המקומית, ובאין מנהל כללי, מזכיר הרשות המקומית והוא יהיה היושב-ראש;
(2) מתכנן המחוז שבתחומו כלול שטחה של הרשות המקומית או מי שמונה על ידיו מקרב עובדי לשכת התכנון המחוזית;

(3) מהנדס ועדה מקומית מוסמכת כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010 ממחוק אחר, שימנו שני חבריה האחרים של ועדת המכרזים.
(ג) ועדת המכרזים למהנדס ברשות מקומית תפעל על פי כללים שיקבע השר ועל פי סדרי עבודה שנקבעו על ידיה בהתאם לכללים האמורים.
(ד) הוראות סעיפים קטנים (ה) ו-(ו) לסעיף 86 בחוק התכנון והבנייה, יחולו על מינוי מהנדס ועדה מקומית ועל מילוי מקום זמני למהנדס כאמור.
(ה) תקופת הכונה של מהנדס הרשות המקומית היא שבע שנים.

(3) בסעיף 5(ג) במקום "בסעיף 18" יבוא "בסעיף 57".
ארז קמיניץ
חוק לעידוד סילוקם של בניינים בעלי חזות מוזנחת. 603. בחוק לעידוד סילוקם של בניינים בעלי חזות מוזנחת, התשנ"ב-1992 –

(1) בסעיף 1, בהגדרה "חוק התכנון והבנייה", במקום "התשכ"ה-1965" יבוא "התש"ע-2010";


(2) בסעיף 5 – (א) בפסקה (2) במקום "על פי חוק" יבוא "כמשמעותה בסעיף 364 לחוק";

(ב) בפסקה (5), במקום "בתוספת הרביעית" יבוא "סימן א' בפרק ה' בחלק ג,", במקום "לפי סעיף 12 לתוספת הרביעית" יבוא "לפי סעיף 219" ובמקום "לפי סעיף 77" יבוא "לפי סעיף 240".

תיקון חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל 587. בחוק אזורים חופשיים לייצור בישראל, התשנ"ד-1994 -
(1) בסעיף 2, בהגדרה חוק התכנון והבנייה", במקום "התשכ"ה-1965" יבוא "התש"ע-2010";
(2) בסעיפים 20ג ו-22 במקום "1א" יבוא "2";

(3) בסעיף 50(א), בהגדרה "מתכנן המחוז", במקום "בסעיף 8(א)" – יבוא "כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה";

(4) בסעיף 52, במקום "מרחב תכנון מחוזי כמשמעו בסעיף 12" יבוא "מרחב תכנון מקומי-מחוזי כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה";
(5) בסעיף 53(ה) במקום "ומהחלטות הוועדה למתקנים ביטחוניים או מהחלטות ועדת ערר למתקנים ביטחוניים לפי פרק ו'" יבוא "מהוראות תכנית מתאר ארצית למתקנים ביטחוניים והיתר למתקן ביטחוני בסטייה מתכנית לפי סעיף 383 לחוק התכנון והבנייה".

(6) בסעיף 54 -

(א) בפסקה (1), המילים "הוראות סעיף 23 לחוק התכנון והבנייה לא יחולו, ואום אם" – יימחקו;

(ב) בפסקה (2), במקום "סעיף 77" יבוא "סעיף 240";

(ג) בפסקה (3), במקום "סעיף 1א(א)" יבוא סעיף 2(ב)(1)";

(ד) בפסקה (4), במקום "סעיף 102" יבוא "סעיף 266";

(ה) פסקה (5) – תימחק;
(ו) בפסקה (6), המילים "בסעיף 107א" – יימחקו ובמקום "לחוק" יבוא "בחוק";

(ז) בפסקה (7), במקום "סעיף 108(ג)" יבוא "סעיף 279", במקום "60" יבוא "30" ובמקום "סעיף 109" יבוא "סעיף 262";

(ח) בפסקה (9), במקום "סעיף 109(א)" יבוא "סעיף 262(ב)", בכל מקום במקום "90" יבוא "60" ובמקום "סעיף 109(ב) יבוא "סעיף 262(ד)|;

(ט) פסקה (10) – הוראות הרישה יימחקו;

(י) בפסקה (12), במקום "סעיף 197(ב)" יבוא "פרק א' לחלק ו'";

(יא) פסקה (13) – תימחק;

(יב) בפסקה (15) -

(1) בפסקת משנה (ג), במקום "סעיף 104" יבוא "סעיף 154(יד)";

(2) בפסקת משנה (ד), במקום "סעיפים 162, 170 ו-171" יבוא "סעיפים 159(א) ו-139";
(יג) בפסקה (16), במקום "פרק ט'" יהוא "פרקים א' ו-ג' בחלק ו'".

תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי – לא היה במקור. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, בסעיף 37א(ב), במקום "בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965", יבוא בסעיף 2 לחוק התכנון והבניה התש"ע-2010".
היו"ר אמנון כהן
מה זה?
ארז קמיניץ
זה עניין הפרסום בעיתון. גם חוק ביטוח בריאות ממלכתי מפרסם.

תיקון חוק השקעות משותפות בנאמנות – לא היה במקור. בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, סעיף 1, בהגדרה "פרסום בעיתון" במקום "בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965" יבוא "בסעיף 2 לחוק התכנון והבניה, התש"ע-2010"
תיקון חוק כביש ארצי לישראל 601. בחוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-1994 –


(1) בסעיף 1, בהגדרה "חוק התכנון והבנייה", במקום "התשכ"ה-1965" יבוא "התש"ע-2010";
(2) בסעיף 12, במקום "הוראות סעיף 261" יבוא "הוראות פרק ב' לחלק ה'".

תיקון חוק משק החשמל 607. בחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 -

(1) בסעיף 2, בהגדרה "חוק התכנון והבנייה", במקום "התשכ"ה-1965" יבוא "התש"ע-2010 בחוק זה – חוק התכנון)";

(2) בסעיף 45, במקום "בסעיף 145(ו)" יבוא "בסעיף 339";

(3) בסעיף 47, במקום "בסעיף 1א" יבוא "בסעיף 2".

תיקון חוק חופש המידע. בחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998, בסעיף 2, בהגדרה "רשות ציבורית", אחרי "רשות מקומית" יבוא "ועדה מקומית".
רוני טיסר
גם זה לא היה במקור.
ארז קמיניץ
זה לא היה במקור. זה תיקון של הייעוץ המשפטי שקיבלנו אותו.


תיקון חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 613. בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 -

(1) בסעיף 19א -

(א) בהגדרה "הוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבניה":

(1) פסקה (1) – תימחק;

(2) במקום פסקה (2), יבוא: "(2) ההוראות בתוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה או לפיה;";

(3) בפסקה (3), במקום "סעיף 158ו1(ז), יבוא "סעיף 1(ז) לתוספת הרביעית בחוק התכנון והבניה";

(ב) בהגדרה חוק התכנון והבניה במקום "התשכ"ה-1965" יבוא "התש"ע-2010";

(2) בסעיף 19ז, בהגדרה "מקום ציבורי קיים" במקום סעיף 158וז" יבוא "התוספת הרביעית";
(3) בסעיף 19ח – (א) בסעיף קטן (ג)(1) במקום "בסעיף 145 לחוק" יבוא "בחוק";
(ב) בסעיף קטן (ה), בכל מקום, במקום, "פרק ה'1א" יבוא "התוספת הרביעית";
(4) בסעיף 19ט(ד) במקום "סעיף 158ו(ד)(2)" יבוא "סעיף 1(ד)(2) לתוספת הרביעית";

(5) בסעיף 19מד(ב)(2), במקום "סעיפים 158ו1(ד)(2) ו- 158(ה)(1)" יבוא "סעיפים 1(ד)(2) ו-(ה)(1) לתוספת הרביעית" ובמקום "סעיף 158ו1(ה)(2)" יבוא סעיף 1(ה)(2) לתוספת הרביעית".

תיקון חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 590. בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998

(1) בסעיף 1, בהגדרה "תכנית" ו"מוסד תכנון", במקום "התשכ"ה-1965" יבוא "התש"ע-2010"

(2) בסעיף 55(ב) במקום "רשאי המנהל לפעול בהתאם לסמכויות המוקנות לו בסעיף 224 לחוק התכנון", יבוא "רשאי המנהל לפעול בהתאם לסמכויות המוקנות לו בחלק ט' לחוק התכנון".

(3) בתוספת, פרט 5, במקום תשכ"ה-1965" יבוא התש"ע-2010".
רוני טיסר
סעיף 30 לחוק גנים לאומיים קובע שלא יינתן היתר או אישור בתכנית בשטח שמורת טבע, גן לאומי או לפי חוק התכנון אלא על פי היתר שניתן לפי הרשות. אנחנו סוברים שצריך לקצוב מועדים, כמובן רק בהליכים שהם מקבילים לחוק התכנון והבנייה. אם לא נקצוב מועדים הרציונאל של קציבת מועדים וזירוז הליך התכנון יתייתר. ההערה הזאת היא חלק מהערה יותר רחבה שהעלינו גם בדיון הקודם, שבמקום שנדרשים תנאי סף להגשת בקשה, כמו בחוק גנים לאומיים..
יהודה זמרת
זה בדיון ברשות.
ארז קמיניץ
זה דיון קודם.
רוני טיסר
..יש לקצוב מועדים על מנת לשמר את הרציונאל ברפורמה.
ארז קמיניץ
אנחנו מכירים את הטענה.
יהודה זמרת
תיקון חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה). בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998;
(1) בסעיף 8(ב)(1) במקום "התשכ"ה-1965", יבוא "התש"ע-2010;


(2) סעיף 9(א) בהגדרה "שימוש בזכויות בניה", במקום "להיתרי בניה" יבוא "להיתרים".
תיקון חוק הפיקדון על מכלי משקה – לא במקור. בחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999, בסעיף 21א במקום "לפי סעיף 266ב לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, פטורה מהיתר לפי פרק ה' לחוק האמור" יבוא "לפי סעיף – 332 – לחוק התכנון והבניה, התש"ע-2010;

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים 589. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 – (1) בתוספת הראשונה, בפרט 10 – (א) בפרט משנה (א), במקום "חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965" יבוא "חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010, למעט לפי פרק ה' עבירות ועונשין בחלק ט', ולמעט החלטות שעניינן תכנית מתאר ארצית והחלטות שר הפנים";

(ב) אחרי פרט משנה (ב) יבוא: "(ג) החלטה של רשות לפי סעיפים 347 עד 349, 351, 473, 479, 486 ו-490 לחוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010;

(2) בתוספת השניה, במקום פרט 5 יבוא: "5 ערעור לפי סעיפים 35(ג), 50(ד), 412, 414, 416 ו-440 לחוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010."


תיקון חוק איסור הלבנת הון – לא במקור. בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, בתוספת הראשונה, בפרט (18ג) במקום "עבירה של ביצוע עבודה או שימוש במקרקעין בלא היתר או בסטייה מהיתר לפי סעיף 204 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-2965" יבא" עבירה של ביצוע בנייה אסורה או שימוש אסור לפי סעיף 528 לחוק התכנון והבניה, התש"ע-2010".

תיקון חוק השאלת ספרי לימוד – לא בקור. בחוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000, בסעיף 5(ב), במקום "בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965" יבא "בסעיף 2 לחוק התכנון והבניה, התש"ע-2010".
תיקון חוק משק הגז הטבעי 606. בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 – (1) בסעיף 1 – (א) בהגדרה "ועדת ערר", במקום "סעיף 12ו" יבוא "בסעיף 34 או בסעיף 49, לפי העניין";

(ב) בהגדרה "חוק התכנון והבנייה", במקום "התשכ"ה-1965" יבוא "התש"ע-2010";

(2) בסעיף 25(ב), במקום כמשמעותה בסעיף 119ו לחוק התכנון והבנייה" יבוא "שהרכבה, מתכנן ועדת המשנה המחוזית לתשתיות כהגדרתו בחוק התכנון והבניה ומהנדס הוועדה המקומית שבתחומה נמצא מתיקן הגז";

(3) בסעיף 26(ג), במקום "בסעיף 12א" יבוא "בסעיף 37";

(4) בסעיף 28 – (א) בסעיף קטן (ב) – (1) במקום הרישה, יבוא: "נפגעה על ידי תכנית למתקן גז שלא על דרך הפקעה קרקע או קרקע גובלת פגיעה ישירה או פגיעה אקיפה, יחולו הוראות אלו על אף האמור בפרק א' ובפרק ג' לחלק ו' לחוק התכנון והבנייה";
(2) בפסקה (5), במקום "סעיפים 200 עד 202" יבוא "סעיף 403; ואולם, הייתה התביעה בשל פגיעה עקיפה, יחולו גם הוראות סעיף 399 לחוק התכנון והבנייה";
(ב) בסעיף קטן (ג) במקום הרישה יבוא: "נפגעה על ידי אחת מהתכניות למערכת ההולכה, שלא בדרך הפקעה, קרקע או קרקע גובלת, פגיעה ישירה או פגיעה עקיפה יחולו הוראות סעיף קטן (ב)".

(ג) בסעיף קטן (ד), במקום האמור בו יבוא: "נפגעה קרקע שמיתקן גז נמצא בה או קרקע גובלת פגיעה ישירה או עקיפה על ידי אישור מפרט לפי סעיף 26, יחולו ה וראות סעיף קטן (ב), ובלבד שבכל מקום שמופיעה בו המילה "תכנית", יקראו כאילו מופיעות בו המילים "מפרט לפי סעיף 26".

(ב) בסעיף קטן (ה) (1) הרישה תימחק ובמקומה יבוא – "נפגעה – על ידי תכנית אחרת, קרקע או קרקע גובלת, שלא בדרך הפקעה יחולו הוראות פרקים א' וג' לחלק ו' בכפוף להוראות אלה";

(2) בפסקה (4), (א) במקום המילים "הוגש ערר לפי סעיף 198(ד) לחוק התכנון והבנייה וועדת הערר קיבלה את הערר, יבוא – "הוגשה תביעה לוועדת הערר לפי סעיף 406(ב) או הוגש ערר לפי סעיף 413 וועדת הערר קיבלה את התביעה או את הערר, לפי העניין".

(ב) במקום "סעיף 198(ה) או (ו)" יבוא "סעיפים 411 או 413(ג)".

(ג) במקום הסיפה, החל מהמילים "על החלטת שמאי מכריע" יבוא – "על החלטת שמאי מכריע או על החלטת ועדת ערר לפי פסקה זו – יחולו הוראות סעיף 416(ב) או (ג) לחוק התכנון והבניה לפי העניין".
לאחר סעיף קטן (ו), יבוא: (ז) בסעיף זה (א) "פגיעה ישירה", "פגיעה עקיפה", "קרקע", "קרקע גובלת" – כהגדרתם בפרק א' לחלק ו' לחוק התכנון והבנייה ובלבד שבכל מקום שבו מופיעה בהגדרות אלה המילה "תכנית" יקראו כאילו מופיעות בו גם המילים "תכנית עבודה או מפרט לפי סעיף 26, לפי העניין";

(ב) "תכנית פי חוק התכנון והבניה" – כהגדרת המונח תכנית בפרק א' לחלק ו' לחוק התכנון והבניה.

(5) בסעיף 29, במקום "סעיף 197" יבוא "פרק א' לחלק ו,";

(6) בסעיף 46(א), המילים "על אף האמור בסעיף 12ב(ד)" – יימחקו ובמקום "לבית המשפט המחוזי" יבוא "לבית המשפט לעניינים מינהליים".
ארז קמיניץ
שכחנו פה פגיעה ישירה או עקיפה בסעיף קטן (ה).
יהודה זמרת
תיקון חוק שמירת הסביבה החופית 614. בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004 (1) בסעיף 2 – (א) בהגדרה "חוק התכנון והבניה", במקום התשכ"ה – 1965" יבוא "התש"ע-2010";

(ב) בהגדרה "מיתקן ביטחוני", במקום "סעיף 159" יבוא כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה";

(2) בסעיף 14, (א) במקום "לפי פרק ו," יבוא "לפי פרק ח' לחלק ה'"

(ב) במקום "כמשמעותה בסעיף 160(1)" יבוא "כמשמעותה בסעיף 132".

תיקון חוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות) – לא במקור. בחוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות), התשס"ה-2005, בסעיף 1 בהגדרה "היתר בנייה", היתר" במקום "היתר בנייה", "היתר" – היתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965" יבוא "היתר" – היתר כמשמעותו בחוק התכנון והבניה, התש"ע-2010;:

תיקון חוק הקרינה הבלתי מייננת 696. בחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006 (1) בסעיף 7(א), במקום פסקה (4) יבוא: "(4) מבקש ההיתר הציג לפניו היתר לפי חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010 (להלן – חוק התכנון), ואם היה מבקש ההיתר בעל רישיון כהגדרתו בחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 – לרבות הרשאה לפי סעיף 339 לחוק התכנון (בחוק זה – היתר בנייה);";
(2) בסעיף 25(א)(5), במקום "כהגדרתו בסעיף 202ב לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965" יבוא "כהגדרתו בסעיף 378 לחוק התכנון".
תיקון חוק פיצוי ובינוי (פיצויים) 609. בחוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו-2006. (1) בהגדרה ""הוועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי", במקום "לפי סעיף 33א(ג) לחוק התכנון והבנייה" יבוא "לפי סעיף 558 לחוק התכנון והבניה"

(2) בהגדרה "חוק התכנון והבנייה", במקום "התשכ"ה-1965" יבוא "התש"ע-2010".

(3) בהגדרה "מתחם פינוי ובינוי", במקום "לפי סעיף 33א לחוק התכנון והבנייה" יבוא "לפי סעיף 557 לחוק התכנון והבנייה".בסעיף 2ב(א) בהגדרת "הוועדה המייעצת", במקום "הוועדה שהוקמה לפי סעיף 202ד לחוק התכנון" יבוא "הוועדה שהוקמה לפי סעיף 474 לחוק התכנון"

תיקון חוק לעידוד בניית דירות להשכרה 602. בחוק לעידוד בניית דירות להשכרה, התשס"ז-2007, בסעיף 1 - (1) בהגדרה "בניין להשכרה", במקום "סעיף 265" יבוא "סעיף 565";

(2) בהגדרה "חוק התכנון והבנייה", במקום "התשכ"ה-2965" יבוא "התש"ע-2010".

תיקון חוק המקרקעין (חיזוק בתים משופצים מפני רעידות אדמה) – לא במקור 660. בחוק המקרקעין (חיזוק בתים משופצים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 – (1) בסעיף 1 (א) במקום ההגדרה "היתר בניה" יבוא: "היתר" – כהגדרתו בחוק התכנון והבניה, התש"ע-2010 או החלטה של רשות רישוי שהבקשה עומדת בתנאי הבדיקה המרחבית לפי סעיף 311(א) לחוק האמור".

(ב) ההגדרה "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" – תימחק;

תיקון חוק אוויר נקי 586. בחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 (1) בסעיף 2: (א) במקום ההגדרה "היתר בניה" יבוא, "היתר כהגדרתו בחוק התכנון והבניה";

(ב) בהגדרה "חוק התכנון והבניה" במקום התשכ"ה-1965" יבוא התש"ע-2010";

(2) בסעיף 23(ד)(5) – (א) בפסקת משנה (ב) המילים "או הושגה" – יימחקו;

(ב) בפסקת משנה (ג), בכל מקום, המילים "או השגות" – יימחקו.

תיקון חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת 595. בחוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס"ח-2008 (1) בסעיף 2, בהגדרה "חוק התכנון והבניה", במקום "התשכ"ה-1965" יבוא "התש"ע-2010";

(2) בסעיף 43, במקום "פרק י'" יבוא "חלק ט'";

(3) בסעיף 45(ד), במקום "כמשמעותם בסעיף 188 לחוק התכנון והבניה" יבוא "כהגדרתם בחוק התכנון והבניה;

(4) בתוספת השנייה, בפרט 13, במקום "פרק י'" יבוא חלק ט'".

תיקון חוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבנייה למגורים – לא במקור 670. בחוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), תשע"א-2011 (1) בסעיף 2 – (א) בהגדרת "חוק התכנון" במקום "התשכ"ה-1965" יבוא "התש"ע-2010".

(ב) בהגדרת "חוקר", במקום "כהגדרתו בסעיף 107א(א) לחוק התכנון" יבוא "כהגדרתו בחוק התכנון".
רוני טיסר
לכאן מכוונת ההערה שלנו. במידה ותקבע הגדרה בסעיף (1) יהיה אפשר לציין כהגדרתו בחוק התכנון. אם לא, נציין את סעיף 486.
יהודה זמרת
אין בעיה. (ג) בהגדרת "המועצה הארצית" במקום "כמשמעותה בסעיף 2(א) לחוק התכנון" יבוא "כמשמעותה בסעיף 7 לחוק התכנון".

(ד) בהגדרת "מתכנן המחוז", במקום "כמשמעותו בסעיף 8(א) לחוק התכנון" יבוא "כהגדרתו בחוק התכנון".

(2) בסעיף 4(א) – (א) בסעיף קטן (7) במקום "חבריה המנויים בסעיף 2(ב)(6) ו-(7) לחוק התכנון" יבוא "חבריה המנויים בפסקאות 19 ו-20 בסעיף 8(א) לחוק התכנון".

(ב) בסעיף קטן (8) במקום "חבריה המנויים בסעיף 2(ב)(8) עד (14) לחוק התכנון" יבוא "חבריה המנויים בפסקאות (21) עד (26) בסעיף 8(א) לחוק התכנון".

(3) בסעיף 17(א) – (א) בסעיף קטן (1) במקום "בהתאם להוראות לפי סעיפים 89א(א) עד (ג) ו-265(22ב) לחוק התכנון" יבוא "בהתאם להוראות לפי סעיף 264(א) ו-565(13) לחוק התכנון".

(ב) בסעיף קטן (2) במקום "בהתאם להוראות סעיף 1א לחוק התכנון" יבוא "בהתאם להוראות סעיף 2 לחוק התכנון"

(5) בסעיף 24(ב) במקום "לפלי סעיף 109(א) לחוק התכנון" יבוא, לפי סעיף 262 לחוק התכנון."


(6) בסעיף 28 – (א) בפסקה (א)(1) במקום "פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון" יבוא "פיצויים לפי פרק א' בחלק ו' לחוק התכנון".
(ב) בפסקה (ב) במקום "הוראות סעיף 198(ד) עד (ח) לחוק התכנון" יבוא "הוראות סעיפים 413- 417 לחוק התכנון"


(7) בסעיף 32(א) במקום "לפי סעיף 12א לחוק התכנון" יבוא "לפי סעיף 37 לחוק התכנון"

(8) בסעיף 34(ב) – יימחק.

תיקון חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה) – לא במקור. 671. בחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה) (תשע"א-2011) בסעיף 5(א) – (א) בסעיף קטן (3) – במקום "התשכ"ה-1965" יבוא "התש"ע-2010".

(ב) בסעיף קטן (4) – במקום " לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965" יבוא "לפי סעיף 565 לחוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010".

תיקון פקודת העיריות 616. בפקודת עיריות – (4) בסעיף 167(א2), בסופו יבוא: "על אף האמור, על מינוי מהנדס רשות מקומית יחולו הוראות חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית)".

פיטורי נושא משרה בוועדה מקומית 85(ז) על אף האמור בסעיף זה, על הפסקת כהונתו של גזבר ועדה מקומית הכוללת רשות אחת, או גזבר ועדה מקומית הכוללת רשות גדולה שהוא עובד הרשות המקומית גדולה או על הפסקת כהונתו של מבקר ועדה מקומית, יחולו הוראות כל דין החלות על פיטוריו של גזבר רשות מקומית או מבקר רשות מקומית, לפי העניין;. על פיטוריו או הפסקת העסקתו של יועץ משפטי לוועדה מקומית, בתפקידו כיועץ המשפטי של הרשות המקומית או של מהנדס ועדה מקומית בתפקידו כמהנדס הרשות המקומית, יחוו הוראות סעיף זה, ויראו כל מקום שבו נאמר "ועדה מקומית" כאילו נאמר בו "רשות מקומית".
היו"ר אמנון כהן
קיבלתי איזה מכתב מאחד הגופים שנאמר בו שמבקר המדינה בודק משהו לגבי הרפורמה הזאת. קיבלתם איזה שהן טיוטות ממבקר המדינה?
ארז קמיניץ
מאיפה הם יודעים שהתקבלו טיוטות ממבקר המדינה?
יהודה זמרת
לפי חוק מבקר המדינה זה לכאורה דבר חסוי.
ארז קמיניץ
זה מעניין.
היו"ר אמנון כהן
אתה יודע שבכל מקום מדליפים.
ארז קמיניץ
אני לא בטוח שאני מוסמך להתייחס. מבקר המדינה מבצע בדיקה. לגבי כל יתר הדברים אני מציע לשאול את מבקר המדינה.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו נשאל, אבל פשוט אומרים שנעצור בעת הזאת את קידום החקיקה לפני ההצבעות, לפני שיצא דוח מבקר המדינה.
ארז קמיניץ
אני לא בטוח שאני מוסמך להתייחס. בוודאי יש תשובות לכל דבר. אני לא בטוח שאפשר.
היו"ר אמנון כהן
שאלתי כדי שמה שהיה מובן מאליו שיישאל יהיה כתוב. אנחנו כמובן נעשה את הבירור שלנו, את ההתייחסות ואת התשובה.
בשלב הזה הבנתי שרוב הסעיפים הם יותר טכניים. למרות זאת אנשים רצו להביע את הסתייגותם או לראות שדברים.. יש סעיפים שנלקחו מליבו של החוק להערות שונות, לתיקונים עקיפים. גם יש סעיפים שהכנסנו תוך כדי שלא עברו קריאה ראשונה במליאה. אנחנו פותחים את הישיבה לכל מי שרוצה להגיע לדיון, גם אם הוא לא ידע שיש פה סעיף ועכשיו הוא רוצה להביע את עמדתו, למרות שיש תהליך שצריך להירשם לקראת הדיון. אם מישהו מגיע ויש לו מה להגיד ועדיין לא נרשם, לא שם לב אנחנו כמובן נאפשר. אמרנו שאנחנו רוצים להוציא בסוף חוק ראוי, מידתי וטוב שייתן מענים. אי אפשר לכסות את הכל, אבל עד כמה שאפשר.
ארז קמיניץ
יש סוגיה שעלתה בפרק הרישוי. יש גורמים מסוימים שלפי חקיקה אחרת, לא חוק תכנון ובנייה, יש להם סמכות לבחון תכניות, לבחון בקשות לתכניות, לבחון בקשות להיתרים ולהעיר את הערתם. יש להם זכות וטו. יש גופים כאלה. רשות הטבע והגנים בתכניות ובהיתרים הקשורים לשמורות טבע, רשות העתיקות..
היו"ר אמנון כהן
זכות וטו?
ארז קמיניץ
זכות להגיד אם הם מוכנים או לא מוכנים.
היו"ר אמנון כהן
וטו אומר שמה שתקבלו החלטה בלעדיי לא יזוז.
ארז קמיניץ
כן, זו סמכותם לפי החוק. בדרך כלל זה לא קורה. הם תיכף יסבירו איך זה נעשה.
היו"ר אמנון כהן
וטו?
יהודה זמרת
המחוקק בתחום רשות גנים ושמורות טבע, לא אנחנו.
היו"ר אמנון כהן
צריך לתקן את זה. לא יכול להיות דבר כזה.
ארז קמיניץ
ועדת הפנים והגנת הסביבה. אותו דבר ברשות העתיקות. אני חוזר לדיון שעשינו בעניין הזה בפרק הרישוי, כי זה נוגע בעיקר לעניין של אישורים לקבלה של היתרים. אמרנו שם שיש סוגים מסוימים של גופים שמהם צריך להביא את האישור כדי להגיש בקשה להיתר. אני רוצה שלגופים האלה שניתנה הסמכות לתת אישור או לא לתת אישור תהיה הגבלת זמנים כזאת או אחרת לבטל את הסמכות שלהם להגיש או למנוע הגשת הבקשה. אמרנו באותו דיון שבהקשר הזה אנחנו לא חושבים שצריך לעשות שינוי. אלו חקיקות שנועדו להסדיר תחומים מאוד מסוימים, מאוד ממוקדים, לכן צריך להותיר את הסמכות כפי שנקבעה באותם חוקים לאותם גופים. אמרו חברי הכנסת או אחד מחברי הכנסת שאם זה המצב יכול להיות שהם יגישו הצעות חוק פרטיות בעניין, אם אדוני זוכר. מה שאמרנו הוא שבשלב הזה בו דרכנו סוגה בשושנים לעניין הרפורמה, לפחות בהיבט המידע בבואו של קבלן להחליט או להבין מה עליו לעשות, ידע שהוא צריך לקבל את האישורים של הגופים האלה, לא כשהוא יגיע לסוף הדרך. את זה אמרנו שאנחנו מוכנים. זה גם נכנס.
היו"ר אמנון כהן
מסכים. איריס האירה את עיני. זה חשוב, כי אתמול העברנו את החוק של היערות. גם שם התלבטתי לגבי פקיד היערות.
יהודה זמרת
צריך לזכור שגם בחקיקה הכי חדשה פקיד היערות מקבל סוג של זכות וטו. הכנסת ראתה בערכים מסוימים לתת זכות וטו לגורמים מסוימים.
היו"ר אמנון כהן
אולי זה נכון. ההערה שהושמעה על ידם היא שבטרם קבלת החלטה של היזם והגופים התכנוניים אם יש למישהו איזו שהיא הערה חשובה לגבי הנושא הזה של פקיד היערות או איזה הוא עץ חשוב, שלא יבוא בן אדם שעבר את כל הוועדות התכנוניות, את כל האישורים.
יהודה זמרת
אנחנו אמרנו שלא נפתח את ההליך עד שהוא לא יביא לנו את האישור, כדי שלא יהיה.
היו"ר אמנון כהן
זה מה שאני אומר.
יהודה זמרת
הטענה שהועלתה הייתה שמצאנו לוחות זמנים אחרי שבחוקים האלה אין לוחות זמנים או אין מנגנונים. אמרנו שלתקן את כל העולם.. אנחנו חושבים שאנחנו לא יכולים להיכנס לסוגיות של חוק העתיקות, סוגיות רחבות הרבה יותר שקשורות לנושאים שלהם מאשר לנושאים המקצועיים. לא חשבנו שאגב תיקון כזה שלא היה בכחול.. הייתה שאלה אם הצעת חוק פרטית או הצעה נקודתית לנושאים האלה זה יוסדר בהתייחס למאפיינים של עתיקות ושל גנים לאומיים ושמורות טבע, עם הייחודיות שלהם. זאת הייתה עמדתנו. אנחנו מסכימים שיכול להיות שצריך להסדיר את זה, לא אגב הרפורמה כעת.
ארז קמיניץ
יש עוד הרבה דברים שצריך להסדיר במדינת ישראל שקשורים בין היתר גם לתכניות. הבקשה של הייעוץ המשפטי היא לקצוב תקופת זמן לרשות הטבע והגנים להשיב את תשובתה. בראייה הכוללת אנחנו לא חושבים שצריך לעשות שינויים בחקיקה הנלווית בעניין הזה. אם רשות הטבע והגנים, אגב התייחסות ספציפית כזאת או אחרת, תוכל להגיד שבעניינים מסוימים כאלה ואחרים היא מוכנה לשקול לעמוד בתקופות זמן והיא תסכים לעשות את זה, אז בסדר, אפשר לדבר ואולי הם יגידו. ככלל לא חשבנו שלהיכנס לעולם הזה של הגופים האחרים שניתנו להם הזכויות האלו בחוקים אחרים זה משהו שאנחנו יכולים להתמודד איתו כעת.
ניר אנגרט
לגבי הסוגיה העקרונית אין לנו עמדה, מה שתחליטו תחליטו. לגבי העניין שלנו מדובר בהצעה חדשה שנשלחה לפני מספר ימים. היא משנה את חוק גנים לאומיים (שמורות טבע), אתרי לאום והנצחה, שזה בסמכות השר להגנת הסביבה. אנחנו חייבים את פרק הזמן בשביל להשלים את התיאום עם המשרד להגנת הסביבה בעניין הזה. באופן כללי מקובל עלינו העניין של קביעת הזמן. אנחנו חושבים שזה הגיוני, זה גם נמצא במקומות אחרים שבהם יש לנו סמכויות. אנחנו חושבים שזה בהחלט ראוי. אם המקום של זה כאן או לא תחליטו אתם.
היו"ר אמנון כהן
על איזה סעיף אתה מדבר?
ניר אנגרט
אנחנו מדברים על סעיף 590 .
ארז קמיניץ
הערת הייעוץ בסעיף 590 .
יהודה זמרת
ככל שיהיה סיכום על מועד אנחנו..
היו"ר אמנון כהן
צריך לתאם משהו עם המשרד להגנת הסביבה, נכון?
ניר אנגרט
אנחנו נעביר את ההתייחסות שלנו.
היו"ר אמנון כהן
אין לך הרבה זמן. אתה צריך כמה שיותר מהר להעביר את זה לייעוץ המשפטי שלנו. אם זה לא עולה בקנה אחד עם הממשלה כולה, אנחנו צריכים למצוא..
קריאה
אנחנו נהיה מתואמים איתכם.
יהודה זמרת
בסדר, אין בעיה.
היו"ר אמנון כהן
אם תיאמתם תיאמתם, אבל אם עדיין אין תיאום אנחנו פה.
ניר אנגרט
אז כמו שאמרתי, אין לנו התנגדות עקרונית לקביעת זמן. יש לנו הערות לניסוח, אבל ביקשנו זמן כדי לתאם את זה עם המשרד להגנת הסביבה, הייעוץ המשפטי, הממשלה ומי שצריך. זו כמובן החלטה עקרונית שלכם.
נתן מאיר
אני רוצה להתמקד בנושא של עצם התיקון בחוק מהנדס הרשות המקומית, במיוחד לנושא של הגבלת הכהונה שלו ל-7 שנים.
היו"ר אמנון כהן
אתה רוצה להפחית את זה? מספיק 3 שנים?
נתן מאיר
כמו קדנציה של הממשלה, כנסת, לא? הואיל ואדוני יודע..
היו"ר אמנון כהן
אתה רוצה שאני אכניס את השינוי לגבי יועצים משפטיים של השלטון המקומי והמרכזי, להגביל את התקופה? אתה אומר למה רק מהנדסים.
נתן מאיר
אני רוצה לדבר על המסגרת, אחר כך לדבר על התוכן. שוב אנחנו עדים לתופעה שאני לא יכול לכנות אותה אלא בשם של מחטף. נושא חשוב, נושא כבד לא נכלל בהצעת החוק, לא עבר קריאה ראשונה, לא שייך לתחום התכנון והבנייה אלא שייך להקשר רחב יותר של מהנדס רשות מקומית שתחום הבנייה הוא רק אחד מהתפקידים שלו. הלוגיקה שארז בטובו הסביר אותה, שאומרת שהואיל ומהנדס ועדה מקומית מכהן 7 שנים אז גם מהנדס רשות מקומית צריך לכהן את אותה תקופה, היא לוגיקה לא נכונה. צריך קודם כל להסתכל על התפקיד של מהנדס הרשות המקומית, ממנו לגזור לגבי התפקיד של מהנדס הוועדה. אם מהנדס הרשות המקומית ראוי שלא יוגבל בכלל בתקופת הכהונה או שיוגבל לתקופות שהן למעלה מ-7 שנים, אז כך צריך שיהיה גם לגבי הכובע שלו כמהנדס הוועדה המקומית, לא להיפך. הלוגיקה ההפוכה הזאת לא במקומה, היא מוזרה. זה לגבי המסגרת.
לגבי התוכן. השירות הציבורי אמור למשוך אנשים ראויים שיהיו עמוד השדרה של השירות הציבורי. כך במדינה, כך ברשויות המקומיות. התפישה שרווחת במדינות הנאורות היא שבעוד שנבחרים עומדים לאמון הציבור כל כמה שנים על-מנת שהשירות הציבורי יהיה ברמה נאותה, על מנת שיהיה זיכרון ארגוני בשירות הציבורי, על מנת שיהיו אנשים שרואים בשירות הציבורי את הקריירה שלהם, כך גם משרתי הציבור צריכים לשדר יציבות גם על רקע של תמורות פוליטיות, דהיינו השירות לציבור צריך להימשך.
היו"ר אמנון כהן
מי אמר שזה לא יימשך אחרי 7 שנים? למה לתת כוח לפקיד, למהנדס כל כך הרבה שנים? זה יכול להביא לדברים שליליים, אבל לא בהכרח. צריך לרענן את השורות. כל אחד בא עם ראייה שונה.
נתן מאיר
כל הדברים האלה הם נכונים, אבל זה כמו להגיד שמכיוון שמכוניות כרוכות בתאונות דרכים ובזיהום אוויר, בואו נחזור לחמורים ולעגלות.
היו"ר אמנון כהן
מה קשור?
נתן מאיר
לא הייתי עושה מהתקלות ומהדברים השליליים שנלווים לכל כהונה ציבורית ארוכה את העיקר.
היו"ר אמנון כהן
אני איתך. כמו שאמרת, לא חוזרים אחורה, אבל נבחרי ציבור נבחרים על ידי הציבור. גם חברי כנסת זה ריבון. היו כמה שלא היו בסדר כל כך וכתוצאה מכך באה הפקידות הבכירה בממשלה ובמדינה ואמרה שהיא צריכה גופים מקצועיים, רצף שלטוני מבחינה מקצועית, כשבלמעלה יכולים להתחלף מי שרוצה. זה גרם לכך שאנשים טובים שרואים שאין להם יכולת לתרום למערכת, לתרום כנבחרי ציבור לא רוצים להתמודד בכלל. להיפך, יש להם חדירה לפרט יותר מידי פנימית והם שואלים למה הם צריכים את זה. לגבי נבחרי ציבור זה בסדר, אבל לגבי הפקידות אתה אומר: רגע, הטובים לא יבואו אם אין רצף בקריירה. לחברי מועצה בחוק העיריות הורידו את כל הסמכויות. אין ועדות, אין להם מה להשפיע. בוועדת מכרזים הפקיד, מנכ"ל העירייה יקבע במקום ראש העיר? מי ירצה? חבר מועצה לא מקבל כסף. בשביל מה צריך את זה? אתה אומר שהמנכ"ל יותר חשוב, היועץ המשפטי יותר חשוב, המהנדס יותר חשוב, את נבחר הציבור לא צריך בכלל.
נתן מאיר
אני רחוק מלהגיד את זה.
היו"ר אמנון כהן
ככה יוצא. כביכול מהנדס צריך 7 שנים, אבל כל נבחר ציבור שבא כל 5 שנים, עומד לדין, צריך להוכיח מה הוא עשה ב-5 השנים שבחרו בו..
נתן מאיר
אני עם היושב-ראש באותה השקפה. אם נגלוש לחוק העיריות החדש נראה שנעשתה שם שגיאה. השגיאה היא שנתנו משקל יתר לפקידות הבכירה על חשבון הנבחרים. בסופו של דבר הציבור בחר בנבחר לנהל את ענייניו, לא בפקידות. מהבחינה הזאת אני מסכים עם הקו הזה, דהיינו שלא שופכים את המים המלוכלכים יחד עם התינוק. הציבור בחר בנבחרים, הם אלה שצריכים לבחור בין החלופות. מכאן עוד לא נובעת המסקנה ההפוכה. אני שם את עצמי במקום מהנדס, אדם שהוא בשוק פרטי אדריכל מהנדס – זה מקצוע מבוקש גם בשוק הפרטי - שרוצה להעמיד את עצמו לרשות הציבור ולפתח קריירה בשירות הציבורי.
היו"ר אמנון כהן
לא צריך, הוא מתמנה ל-7 שנים.
נתן מאיר
אדם רציני לא ילך כשזה מוגבל ל-7 שנים. זה לא רק מבחינה פרסונאלית של אותו אדם והשיקול שלו, זה לא רק החשש שאנשים לא ראויים לא יעמידו את עצמם למשרות של מהנדסי עיר, אלא גם מבחינת האינטרס של הרשות המקומית עצמה. אם אני שם מול העיניים את ראש הרשות המקומית שנבחר ואת מהנדס העיר שנבחר יחד איתו והם מתכוונים להפוך את העיר במובן החיובי, דהיינו יש להם חזון, אז מי כמו מהנדס העיר, שהוא יד ימינו של ראש העיר..
היו"ר אמנון כהן
את ראש העיר החליפו אחרי 5 שנים. מה שייך? החזון שלו הלך איתו ביחד.
נתן מאיר
ראש העיר אחרי 5 שנים..
היו"ר אמנון כהן
הלך, לא בחרו אותו.
נתן מאיר
אחרי 5 שנים הציבור חזר ובחר בראש העיר בהתלהבות. אז מתחילה הקדנציה השנייה. מאיפה המספר המוזר הזה של 7 שנים? זה קדנציה פלוס שנתיים. בשנתיים אחרי התחלת הקדנציה השנייה הוא צריך להיפרד ממהנדס עיר מוכשר, ממהנדס עיר טוב, ממהנדס עיר שיחד איתו הוא מפתח את החזון העירוני ומקדם תכניות בניין עיר. הוא אומר בצער שהחוק מורה לו להיפרד מהמהנדס כי יש לו רק 7 שנים. אין דבר יותר מקומם מזה, יותר לא חכם מזה, יותר משונה מזה.
היו"ר אמנון כהן
זאת תפישתך.
נתן מאיר
מהנדס רשות מקומית הוא בעל תפקיד סטטוטורי לצד בעלי התפקידים הסטטוטוריים האחרים. מהנדסי העיר חושבים – גם היום בצדק - שהם לא זוכים, שהם מופלים לרעה לעומת בעלי תפקידים אחרים. הנה יש לנו פה הוכחה נוספת של הגבלת כהונה שלא קיימת לגבי גזברים.
היו"ר אמנון כהן
יש חוק לגבי גזברים ויועצים משפטיים שמתקדם בוועדת חוקה.
נתן מאיר
אני חושב שחלק גדול מהדברים שאמרתי לגבי מהנדסים נכון גם לגבי גזברים. אני לא יכול להתייחס לאיזה שהוא רעיון שהוא עוד לא חוק. כרגע זה עולה על השולחן. זה לא קיים לגבי תפקידים אחרים. אני חושב שיש כאן אפליה פסולה. אדרבא, אם רוצים להעלות את הנושא הזה צריך לקיים דיון ציבורי בנושא. הכותרת צריכה להיות הגבלת כהונה של נושאי תפקידים סטטוטוריים ברשות מקומית, אם זה טוב או רע, כשאז הנימוקים שאדוני אמר, שאני לא מזלזל בהם, יובאו כמו בכל נושא שעולה בגישה של איזון אינטרסים. מה עדיף, אם אני צריך לתת איזו שהיא כותרת לשיקולים הנגדיים? הנושא הזה יבוא לדיון ציבורי כמו שצריך וראוי במדינה דמוקרטית שמכבדת את עצמה, לא בלי קריאה ראשונה ובמחטף תחת הכותרת של תכנון ובנייה בנושא שהוא רחב יותר.

אם כבר נגזר עלינו לחיות עם ההוראה הזאת, ואני מבקש שהדברים שאני אומר לא יובנו כאילו לוותר, אז ההוראה מאוד מאוד סתומה, לקונית, שרירותית ולא ברורה. אין הוראות מעבר.
יהודה זמרת
יש הוראות מעבר..
נתן מאיר
לא ברור אם זה יחול על אנשים שמכהנים כיום. לא ברור מה יקרה לגבי מהנדס שעומד שנתיים לפני פרישה לגמלאות, האם זה יחול עליו או לא יחול עליו.
אני מדבר כרגע בשם כל השלטון המקומי. נדמה לי שבנושא הזה יש אינטרס משותף של הרשות המקומית, של מהנדס הרשות המקומית, קרי של מרכז השלטון המקומי, מנכ"ל המועצות האזוריות ואיגוד מהנדסי ערים שההוראה הזאת לא תהיה. הואיל והנושא עלה ברגע האחרון יש בקשה מיוחדת של נציגים של איגוד מהנדסי הערים להופיע בפני הוועדה ולהשמיע את עמדתם. אני מאוד מבקש שתינתן להם האפשרות באחת הישיבות הקרובות.
מאיר ברקן
אני מוצא פה לכל אורכו של כל חלק ב': תיקונים עקיפים שהמילה "בנייה" מופיעה לפעמים עם שני י' ופעמים רבות עם י' אחת. לכל האורך זה משתנה פעם כך ופעם אחרת. צריך לקבל החלטה האם לכתוב את זה בצורה כזאת או בצורה אחרת.
רוני טיסר
זה מותאם לחוק שבו מתבצע התיקון העקיף, לא לחוק התכנון והבנייה.
מאיר ברקן
את כותבת על פי החוק הקודם, ששם נניח כתוב ב-י' אחת, ואת מתקנת עכשיו לשני י'.
יהודה זמרת
תיקנו את הדברים בחקיקה מכתיב חסר לכתיב מלא בשלב מסוים.
מאיר ברקן
אינני יודע, אבל צריך לקבל החלטה, לטעמי, כך שזה יהיה אחיד.
ארז קמיניץ
זאת שאלה של נוסח חוק. נוסח חוק בכנסת יידרש לסוגיה.
יהודה זמרת
יש נסחים לכנסת. מה שיחליטו הנסחים יהיה.
מאיר ברקן
הנקודה השנייה שאני רוצה לקבל לגביה תשובה היא בעניין סעיף 587. סעיף (3) נמחק. אתם יכולים להסביר מדוע?
ארז קמיניץ
זה לא רלוונטי לחוק.
מאיר ברקן
זה הופיע בחוק ולא רלוונטי עכשיו לחוק?
יהודה זמרת
זה לא רלוונטי לצורך התיקון הזה.
מאיר ברקן
בחוק ההשקעות על פי החקיקה התקפה יש חובת פרסום באינטרנט. פה השמטתם את זה. יש סיבה לכך?
יהודה זמרת
יש פה הוראה מפורשת שמסדירה את חובות הפרסום באינטרנט של תכניות, הודעות. יש פה סעיפים מפורשים.
מאיר ברקן
אני יודע, אבל למה השמטתם את זה? בחוק תיקון השקעות משותפות בנאמנות..
יהודה זמרת
ההגדרה הייתה פרסום בעיתון, לא פרסום באינטרנט.
מאיר ברקן
כן, אבל הוספנו בחוק – אני לא זוכר את מספר התיקון – תיקון שמחייב פרסום בעיתון ופרסום באינטרנט.
ארז קמיניץ
כדי להבין איך נעשה התיקון עשית עבודה, עברת על כל סעיף וסעיף לפרוטרוט ודייקת, אבל אני לא בטוח שפתחת את החוק שאותו אנחנו כעת מתקנים. בחוק שאותו אנחנו מתקנים כתוב פרסום בעיתון. ההגדרה הזאת כבר לא רלוונטית, בגלל זה מחקנו אותה. ההוראות המהותיות ממשיכות, ההגדרה פחות רלוונטית. זה תיקון טכני לחלוטין. אין פה בעיה של מהות. להיפך, המהות תחול לפי חוק התכנון והבנייה החדש.
היו"ר אמנון כהן
בדקתי וראיתי שאיגוד מהנדסי ערים הוזמן לדיון. גם החומר של הסעיפים שנידונים בוועדה מופצים באתר האינטרנט. לא רק איגוד המהנדסים, כל אחד שחושב שיש לו מה להגיד שולח את החומר לוועדה, אנחנו מרכזים ורושמים. יש הערות שנטפל בהן, יש הערות שאנשים רוצים להציג בוועדה. הם הוזמנו לדיון.
נתן מאיר
אני יודע, אדוני, אני מייצג אותם, אבל הם ביקשו, בגלל חשיבות הנושא ובגלל חוסר האפשרות לשלוח נציג..
היו"ר אמנון כהן
למה חוסר אפשרות? למה הם לא יכולים לשלוח נציג?
נתן מאיר
כי מהנדס עיר זה תפקיד..
היו"ר אמנון כהן
למה איגוד המהנדסים לא יכול לשלוח נציג שייצג אותם? אתה עשית עבודה מצוינת, אין ספק, אבל אם הם רצו להגיד עוד מילה, עוד שתיים, לחדד נקודה, להבהיר נקודה, זה המקום. אני לא יכול לפי מה שלכל אחד נוח לעשות דיון.
נתן מאיר
הכוונה הייתה שיבוא נציג. מהנדס עיר יש לו לפעמים..
היו"ר אמנון כהן
בגלל שהזמנתי אותם והם לא באו אני רוצה שהם יעלו בכתב את הערותיהם וישלחו לייעוץ המשפטי של הוועדה. אני אעבור על הערות. אם יהיו בתוך הסעיפים דברים מהותיים שאי אפשר יהיה לשנות אנחנו נדבר איתם. אולי ייתכן שנתקן עם הממשלה פה ושם.
יהודה זמרת
הוועדה ניהלה דיון ארוך על הסוגיה הזאת כשהיא עסקה באותם..
היו"ר אמנון כהן
כולל השנים?
יהודה זמרת
כולל ה-7 שנים. עלה לדיון הכל. הנושא עולה פה כרגע בגלל בקשה של הלשכה המשפטית שבאה וביקשה להרחיב. היא באה ואמרה שנוצרה פה..
נתן מאיר
היה דיון על מהנדס ועדה מרחבית.
יהודה זמרת
לא מרחבית, על כל מהנדסי הוועדות. זה היה בהצעה, זה פורסם, זה נידון פה באריכות ונשמעו כולם. כרגע ביקשו להרחיב את זה. הסוגיה החדשה שעלתה כאן היא להרחיב את אותן דרישות גם על מהנדס רשות מקומית שהוא לא מהנדס בוועדה המקומית ובוועדות מרחביות.
היו"ר אמנון כהן
נתן, אם יש עדיין הערות, שיעלו אותן בכתב ואני אקרא אותן. אם אני אראה שיש משהו מהותי, אז לאחד הדיונים אני אגיד להם שיבואו. אם אני אראה שהסוגיה עלתה, קיבלו תשובות ובגלל שהתשובות לא מספקות הם מעלים את הכל בכתב, יכול להיות שאני עוד אעשה מו"מ. בואו נשאיר את זה בינתיים ככה.
נתן מאיר
היינו כולנו בכל הדיונים. היא לא עלתה בצורה חזיתית באופן שיהיה ברור שמהנדס רשות מקומית שהוא מוצלח בתפקיד וכולם מרוצים ממנו, אחרי 7 שנים אומרים לו ללכת הביתה.
ארז קמיניץ
נאמר שנעשה פה מחטף.
היו"ר אמנון כהן
אני מתחייב להמציא לדיון הבא את הפרוטוקול של אותו דיון. אם עדיין יהיה להם מה להגיד אנחנו רוצים לשמוע. אם צריך להזמין אותם אנחנו נפתח את הסעיף הזה באופן ספציפי ונעשה דיון. אם זה מוצע לא על פי מה שהם רוצים יכול להיות שנחליט אחר כך.
מאיר ברקן
תיקון לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – סעיף 613. אתם מבקשים לתקן את פסקה (1) ולמחוק אותה. בניגוד לטענה הקודמת שזאת הערה פרוצדוראלית לתיקון החוק, פה יש מהות. אתם מבטלים בעצם את סעיף 158(א) לחוק התכנון והבנייה הקיים. אתה מבקש בסעיף 19א, בהגדרת הוראות נגישות, למחוק את פסקה (1). פסקה (1) היא סעיף 158(א) בחוק שמדבר על..
ארז קמיניץ
מה היא אומרת?
מאיר ברקן
התקנת מעליות. אתה מוחק את התקנת המעליות מתוך הסעיף.
יהודה זמרת
התקנת המעליות נולדה בהצעת חוק פרטית שמדברת על חובת המעליות בבניינים רבי קומות.
מאיר ברקן
לא, זה בתוספת הרביעית מופיע.
יהודה זמרת
כל סוגיית המעליות אם צריך או לא צריך לא צריכה הייתה להיות בהסדרה בחקיקה ראשית. היא נולדה כתוצאה מחקיקה פרטית שבאה ואומרת מה החובות. זה כמו שאני לא קובע איזה ממ"ד. כל הדרישות הטכניות אמורות להיות בתקנות. לאורך שנים, מכל מיני סיבות, הוגדרו ההגדרות של בניין רב קומות. אחר כך זה לא התאים למה שקרה בתקנות. לא הצלחנו להתאים את החקיקה בין החובות. מנסים למחוק כאן סעיף שכרגע לא אמור להיות בחוק הזה.
מאיר ברקן
אני לא כל כך מקבל את הטיעון הזה.
ארז קמיניץ
זה לא עניין של לקבל. אי אפשר לדבר באוויר, זה לא עובד. על תיקונים עקיפים אי אפשר לדבר באוויר.
מאיר ברקן
זה בדיוק העניין. מדובר בתיקון עקיף שהוא לא רלוונטי לענייננו כאן.
ארז קמיניץ
אני רוצה את הנוסח של הסעיף שנמחק. אי אפשר לדבר באוויר.
מאיר ברקן
לעצם העניין אני אסביר מדוע אני מעלה את הנקודה הזאת. יש לי החשש שמרצוננו הרב לערוך תיקוני חקיקה לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אנחנו עלולים לפגוע בזכויותיהם של בעלי יתרת הזכויות בנכס. אני לא רוצה להימצא בסיטואציה שבה אני מחייב את היזם בהקמתה של מעלית או בהתקנתם של אמצעים לשימושם של בעלי המוגבלויות ובעצם פוגע בזכויותיהם של האחרים כתוצאה מהעובדה הזאת. זאת נקודה חשובה שאני בהחלט רוצה לעמוד עליה בתיקון הזה.
יהודה זמרת
מה עשינו בתיקון הזה שפגע בזכויות של מישהו?
מאיר ברקן
אינני רוצה לפגוע בזכויותיהם של האחרים.
יהודה זמרת
איך בכך שמחקנו סעיף פגענו בזכויותיהם של אחרים?
מאיר ברקן
אינני מבין מה עניינו של מחיקת אותו סעיף בתיקונים האלה.
יהודה זמרת
אתה בא וטוען שמישהו, לכאורה, ניסה לפגוע בזכות של מישהו אחר. תסביר מה עשינו.
מאיר ברקן
סליחה, יהודה, לא אמרתי את זה.
יהודה זמרת
אתה באת וניסית להגן על מישהו. תסביר לי על מי אתה מגן, כדי שנדע..
מאיר ברקן
אני מנסה להוביל את החשיבה שאין לפגוע בזכויותיהם..
יהודה זמרת
מי אמר שפגענו? תסביר במה זה פגע. לא הייתה כוונה לפגוע. זה תיקון עקיף שמטרתו להסדיר את הנושאים הטכניים של הפניות.
מאיר ברקן
זה לא פגע, אלא אם כן התיקון עשוי לפגוע.
יהודה זמרת
אם אתה חושב שהתיקון עשוי לפגוע, תסביר לנו למה הוא עשוי לפגוע.
מאיר ברקן
לפעמים מיקומה של מעלית מונע את השימוש הנכון..
ארז קמיניץ
פסקה (1) נמחקה משום שההוראות לא תופענה יותר לפי סעיפים ספציפיים. הסיבה לתיקון העקיף שיש כאן אינה נוגעת לחלוטין בפגיעה מהותית בזכויות. לא פגיעה בנגישות ולא פגיעה במי שנמצא יחד עם מי שצריך. אין בכלל שינוי מהותי. הסיבה היחידה למחיקה היא שסעיף 158א לחוק, שאליו מפנה הפסקה שנמחקה, לא קיים יותר. הוראות לעניין נגישות יופיעו מעתה ואילך לפי התוספת הרביעית, לכן לא צריך להפנות לסעיפים כאלה או אחרים שבהם הייתה הפניה בחוק הישן. אין להם צורך יותר, כי כל ההוראות לעניין הנגישות מופנות לתוספת מסוימת, לשינוי בהוראות המהותיות לגופן. יהיה דיון מהותי בתוספת ותוכל לראות אם יש פגיעה או אין פגיעה. הסיבה היחידה למחיקה היא משום שסעיף 158א לחוק התכנון והבנייה נמחק ומיקומו הגיאומטרי של אותו סעיף הועבר למקום אחר בחוק החדש. זאת הסיבה למחיקה.
נתן מאיר
דרך אגב, זאת הייתה התוצאה גם אם לא היו מתקנים, כי לפי חוק הפרשנות..
ארז קמיניץ
אנחנו מסכימים לחלוטין. בכל מקרה לא הייתה כוונה לעשות כל שינוי מהותי בעניין הזה. אם נוצרה תקלה טכנית מתוך הדבר הזה, אז היא תתוקן על ידי מחלקת נוסח החוק בכנסת, על ידי הייעוץ המשפטי ועל ידנו. אין שום מטרה לפגוע מהותית בעניין הזה.
אהרון רוני בן אריה
אני מסכים כמעט עם כל מילה של ידידי, נתן מאיר, אבל אני רוצה להתייחס במיוחד לנושא של מה קורה עם כל המהנדסים המכהנים.
יהודה זמרת
זה בהוראות המעבר.
אהרון רוני בן אריה
כרגע אין פתרון.
יהודה זמרת
השאלה שנשאלת היא על מי תחולתו, האם על חדשים, על ישנים. פרק הוראות המעבר זה לא הפרק הזה. פרק הוראות המעבר יידון בשבוע הבא.
ארז קמיניץ
ברור שצריכה להיות הוראת מעבר. אין ספק שצריכה להיות הוראת מעבר לעניין המכהנים כיום.
נתן מאיר
מה היא תגיד, לפי דעתך?
ארז קמיניץ
היא לכיוון מה שאתה רוצה, אבל אני לא יכול להגיד.
יהודה זמרת
אנחנו לא מתעלמים מהעולם הקיים.
אהרון רוני בן אריה
איפה הוראות המעבר?
נתן מאיר
זריזים מקדימים במצוות. הוא אומר את זה כבר השבוע. כבר השבוע הוא אומר שהוא עבר על הוראות המעבר ולא מצא את ההוראה האלמנטרית שזה לא יחול על מהנדסים מכהנים. הוא אומר לך את זה כבר עכשיו.
יהודה זמרת
רשמנו לפנינו את ההערה, נענה בפרק הוראות המעבר.
ארז קמיניץ
נשמעה פה הערה לעניין הוראת מעבר לעניין מהנדסים מכהנים כמו גם לבעלי תפקידים אחרים מכהנים. אני מבין. אנחנו תיארנו לעצמנו שאיגוד מהנדסי ערים ומי שמייצג את בעלי התפקידים המכהנים יבקש שההוראה של הגבלת תקופת כהונה לא תחול על המכהנים.
נתן מאיר
זה לא רק מתוך הגנה על המכהנים, אלא כי זו אחרת חקיקה בעלת אופי רטרואקטיבי.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו אף פעם לא מחוקקים רטרואקטיבי, אלא אם כן בנסיבות מיוחדות הוכח..
אהרון רוני בן אריה
התשובה מספקת.
ארז קמיניץ
זאת הבקשה שלהם. הבנו אותה היום לקראת הדיון בשבוע הבא.
היו"ר אמנון כהן
בהוראות המעבר תתנו מענה לגבי רוב הסעיפים כי המדינה צריכה להתנהל. אני לא רוצה להגיע למצב שהכל יהיה מוקפא כי לא יודעים מה יהיה. חייבות להיות הוראות מעבר. יכול להיות שהן יהיו שונות בנושא זה וזה.
יהודה זמרת
יש היום הוראות מעבר לנושאים שונים. יש לנושאי משרה.
היו"ר אמנון כהן
גם על זה יש לוועדה מה להגיד. שלא תחשבו שאתם ראה וקדש. משרד התמ"ת, אני מבקש ממך להאיר את עיני הוועדה לגבי השתתפותו של משרד התמ"ת בתכנון ובנייה של מפעלים ומקומות חדשים.
נציג התמ"ת
לגבי הסעיפים הספציפיים אין לי אמירה מיוחדת. אנחנו פעילים במועצה הארצית, בעיקר בתחום התכנון והבנייה.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו בוועדה מקדמים גם פרויקטים מיוחדים לשיקום האסיר ומשפחתו. אנחנו רוצים לעודד שמפעלים מסוימים– דיברתי עם המנכ"ל, עם השר, יש נכונות, אתה גם תעביר את המסר –ירימו את הדגל הזה של לקלוט בתוכם מספר אסירים לשעבר. יש לאסירים האלה אות קין שלא רוצים אותם במפעלים. אנחנו רוצים שהם ישתלבו בחברה, לא יחזרו לסורם. אני הבנתי שאותם מפעלים לא מקבלים איזו שהיא הטבה מיוחדת בשביל לקלוט אותם, לא מקבלים הטבה מיוחדת להקים את המפעל, לא מקבלים הטבה מיוחדת לגבי תעסוקת האסירים במקומות האלה. דיברו איתי על באר-שבע, על האזורים האלה. תבחנו את הסוגיות האלו גם בנושא של תכנון ובנייה. כשמגיע אחד היזמים ואומר שאחוז מסוים הוא יקלוט, שיקבל איזו שהיא הטבה מהמדינה גם בנושא התכנוני.
נציג התמ"ת
אני אמון על תחום התכנון והבנייה. אני לא יודע כמה אני יכול לענות על תחומים אחרים, אבל הכלים שלנו ותחומי הסיוע שלנו שאנחנו יכולים לתת הם מוגבלים. הם פועלים על פי חוק עידוד השקעות הון. אין כרגע בחוק עידוד השקעות הון איזו שהיא הטבה למפעלים שמעסיקים סוג כזה של אוכלוסייה. אנחנו חושבים שיש לסוגים אחרים, כמו אנשים עם מוגבלות או דברים כאלה. יכול להיות שבאמת צריך להאיר את עיני המשרד.
היו"ר אמנון כהן
הם יוגדרו כאוכלוסיות מיוחדות ואז נתאים את ההתאמות הנדרשות. איפה אתם עומדים בתיאומים מול הוועדה לגבי סעיפים בכלל? גמרתם את הדיונים בתוספות?
ארז קמיניץ
כמעט על הכל. יש את הוראות המעבר שעוד לא השלמנו.
היו"ר אמנון כהן
לגבי המעבר והתקציב נעשה עוד דיון. נעשה דיון נוסף על דיור בר-השגה שעבר בקריאה טרומית בנוגע להתאמות, איך עושים אותן בחקיקה. דיון אחד יהיה פתוח. אנחנו רוצים שיבואו ויגידו הערות.
יהודה זמרת
יש לנו עוד תוספת אחת. יש את התוספת הרביעית, שהיא בעצם ההטמעה..
היו"ר אמנון כהן
בשבוע הבא אנחנו מדברים על הוראות מעבר ותקציב. אתם קיבלתם פירוט לגבי כל ועדה וועדה. פרט וכלל, זאת אומרת גלובל, מקרו ומיקרו. אנחנו רוצים לדעת שכל סעיף מתוקצב, כי אם יהיה סעיף לא מתוקצב הרפורמה לא תצא לדרך. אנחנו לא רוצים לסכן את הרפורמה. כסף יענה על רוב הדברים, לא על הכל. תודה רבה לכל המשתתפים. איגוד המהנדסים שישלחו לנו את ההערות, נבחן את הסוגיה. אני מקווה שהקפנו את כל הדברים. תודה רבה, הישיבה הזאת נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 13:01.>

קוד המקור של הנתונים