ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/12/2011

קביעת הרכב ועדה לאיתור והשבת נכסי שואה, בקשה להעברת הצעות לסדר היום מוועדה לוועדה., בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה, הצעה לסדר-היום בנושא: "דו"ח ממדי העוני והפערים החברתיים לשנת 2010", חוק הכנסת (תיקון מס' 32), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת הכנסת
26/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 225>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ל' בכסלו התשע"ב (26 בדצמבר 2011), שעה 12:00
סדר היום
<1. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 34) (התאמה לחוק-יסוד: הכנסת וחוק הבחירות לכנסת), התשע"ב-2011.
>
<2. הרכב הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לעניין חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006.
>
<3. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: דוח ממדי העוני והפערים החברתיים לשנת 2010.
>
<4. בקשת יו"ר ועדת הכלכלה להעברת הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון – סירוס ועיקור כלבים), התשע"ב-2011, מוועדת החינוך, התרבות והספורט לדיון בוועדת הכלכלה.
>
<5. בקשת יושב ראש ועדת המדע והטכנולוגיה להעברת הצעה לסדר-היום בנושא: חובת יידוע בדבר הימצאותן של מצלמות אבטחה וסייג למסירת מידע, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
מוזמנים
>
בועז - המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
שמרי סגל (מתמחה)
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית פרלמנטרית
שלומית כהן
<1. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 34) (התאמה לחוק-יסוד: הכנסת וחוק הבחירות לכנסת), התשע"ב-2011>
היו"ר יריב לוין
צהריים טובים. אני פותח את הישיבה. על סדר-היום כמה נושאים. הנושא הראשון: הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 34)(התאמה לחוק יסוד: הכנסת וחוק הבחירות לכנסת), התשע"ב-2011, כ/425, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. ארבל, את יכולה להציג את זה בקצרה. נדמה לי שאין שינוי ביחס למה שהיה בקריאה הראשונה, ואפשר לאשר את זה כפי שזה.
ארבל אסטרחן
מדובר בהצעת חוק שבאה לעשות תיקון שהוא בעיקרו טכני. הנושא שבו נוגעת ההצעה הוא נושא מאוד חשוב, נושא שינויים בהרכב הסיעתי של הכנסת והתפלגות סיעות. אבל בהצעה עצמה אין בעצם שינוי מהותי לעומת המצב הקיים. היום חוק הכנסת קובע כמה עילות שמאפשרות התפלגות של סיעה, בין היתר מאפשר היום החוק התפלגות של סיעה שמורכבת ממפלגות שונות. כמו שהוסבר גם לפני הקריאה הראשונה, הנוסח הנוכחי נקבע בשנת 1991, לפני חוק המפלגות ולפני קביעת ההוראות בחוק יסוד: הכנסת, שמאפשרות רק למפלגה או לצירוף של מפלגות להגיש רשימת מועמדים. לכן קובע היום חוק הכנסת שהתפלגות תוכל להיות כאשר מדובר בסיעה שהיא צירוף של סיעות או חטיבות או מפלגות או ארגונים מחוץ לכנסת, או מפלגה עם גופים כאלה. כל הגופים האלה אינם קיימים יותר בכנסת. מי שמגיש רשימת מועמדים זה רק מפלגה או מפלגות. לא ניתן לקיים יותר צירופים מהסוג הזה, ולכן מוצע להתאים את ההוראות בחוק הכנסת לחוק יסוד: הכנסת ולחוק הבחירות לכנסת, ולהשאיר את התנאי המהותי שמאפשר התפלגות סיעה המורכבת ממפלגות, להשאיר כמובן גם את התנאי שאותן מפלגות הודיעו בעת הגשת רשימת המועמדים ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית שהם שומרים לעצמם את הזכות להתפלגות עתידית, תוך ציון ההשתייכות המפלגתית של המועמדים ברשימה. התנאים האלה יישארו. מוצע למחוק את ההתייחסות לכל הגופים האחרים שאינם רלוונטיים עוד.
היו"ר יריב לוין
אני מבין שבהתאם למה שהתחייבתי במליאה באנו בדברים עם חבר הכנסת דב חנין, ואני מבין שנחה דעתו שהחוק הזה איננו פוגע.
ארבל אסטרחן
נכון. אמרתי לו שאוודא את הדברים האלה עם מי שמטפלת אצלנו כל השנים בחוק הבחירות, היועצת המשפטית של ועדת החוקה, סיגל קוגוט. דיברתי גם אתה, וככל שאנחנו רואים את זה, מדובר בהשארת המצב המהותי הקיים, ויש רק שינוים שמהותם התאמות. אין יותר מה שהוא התייחס אליו, שהיה קיים בעבר, שאפשר לרשימת מועמדים לכלול מפלגה וגופים נוספים.
היו"ר יריב לוין
בסדר גמור. אני יכול לעשות עכשיו תקדים ולהצביע פה-אחד נגד הצעת החוק של עצמי. אבל לא אעשה את זה. מי בעד לאשר את הצעת החוק לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, בנוסח כפי שהוכן לקריאה ראשונה?

הצבעה
בעד – פה אחד
ההצעה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה-אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר ויונח במליאה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

<2. הרכב הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לעניין חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006>
היו"ר יריב לוין
הנושא השני על סדר-היום: הרכב הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לעניין חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006. אנחנו צריכים לאשר חילופים.
מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, במקום חבר הכנסת איתן כבל יכהן חבר הכנסת יצחק הרצוג. מטעם ועדת הכספים, במקום חבר הכנסת אורי אורבך יכהן חבר הכנסת זבולון אורלב. במקום חבר הכנסת שי חרמש יכהן חבר הכנסת מגלי והבה.
הצבעה
בעד – פה אחד
ההצעה אושרה.
היו"ר יריב לוין
מאושר פה-אחד. אנחנו נעביר את זה לאישור המליאה.

<3. קביעת ו עדה לדיון בהצעת לסדר-היום בנושא: דוח ממדי העוני והפערים החברתיים לשנת 2010. הצעת חברי הכנסת זבולון אורלב, מגלי והבה, אילן גילאון, דב חנין, יצחק הרצוג, אברהם מיכאלי, אברהים צרצור, עינת וילף ואורלי לוי אבקסיס>
היו"ר יריב לוין
הנושא הבא: קביעת ו עדה לדיון בהצעת לסדר-היום בנושא: דוח ממדי העוני והפערים החברתיים לשנת 2010. הצעת חברי הכנסת זבולון אורלב, מגלי והבה, אילן גילאון, דב חנין, יצחק הרצוג, אברהם מיכאלי, אברהים צרצור, עינת וילף ואורלי לוי אבקסיס.

נשמעה הצעה להעביר לוועדת הכספים או לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. יושבי-ראש הוועדות טרם הגיבו לבקשתנו, וזה כנראה אומרים שהם מאוד רוצים לדון בעניין הזה. אבל מאחר שאנחנו תמיד מנסים לשלוח את זה למקום שנראה על פניו הכי מתאים, אז בהיעדר בקשה של מי מחברי הוועדות אני מציע להעביר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
הצבעה
בעד – פה אחד
ההצעה אושרה.
היו"ר יריב לוין
אושר פה-אחד.

<4. בקשת יו"ר ועדת הכלכלה להעברת הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון - סירוס ועיקור כלבים), התשע"ב-2011, מוועדת החינוך, התרבות והספורט לדיון בוועדת הכלכלה>
היו"ר יריב לוין
הנושא הבא: בקשת יו"ר ועדת הכלכלה להעברת הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון - סירוס ועיקור כלבים), התשע"ב-2011, מוועדת החינוך, התרבות והספורט לדיון בוועדת הכלכלה.
פנה אלי יושב-ראש ועדת הכלכלה וביקש להעביר את הצעת החוק, כאמור, לדיון בוועדת הכלכלה, שכן כפי שעולה ממכתבו, היא הוועדה שדנה בדרך כלל בנושא הזה. יושב-ראש ועדת החינוך, כפי שנמסר לנו, נתן את הסכמתו, ולפיכך אני לא רואה שום מניעה לאשר את הבקשה.

הצבעה
בעד – פה אחד
ההצעה אושרה.
היו"ר יריב לוין
הבקשה אושרה פה-אחד. הנושא יועבר לוועדת הכלכלה.

<5. בקשת יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה להעברת הצעה לסדר-היום בנושא חובת יידוע בדבר הימצאותן של מצלמות אבטחה וסייג למסירת מידע, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה>
היו"ר יריב לוין
הנושא הבא: בקשת יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה להעברת הצעה לסדר-היום בנושא חובת יידוע בדבר הימצאותן של מצלמות אבטחה וסייג למסירת מידע, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה.

חברת הכנסת רונית תירוש, יושבת-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה, ביקשה להעביר את הנושא לדיון בוועדה אצלה, מאחר שבין היתר התקיימה כבר בעבר ישיבה בנושא הזה בוועדה שהיא עומדת בראשה. יושב-ראש ועדת הפנים הודיע שהוא מסכים לבקשה, ולפיכך אני מציע לקבוע שהנושא יעבור לוועדת המדע והטכנולוגיה.

הצבעה
בעד – פה אחד
ההצעה אושרה.
היו"ר יריב לוין
אושר פה-אחד.
בועז
שמי בועז, מהמשמר החברתי. אני רוצה לוודא שהבנתי נכון בעניין הדיון בהצעה לסדר-היום בנושא דוח ממדי העוני והפערים החברתיים לשנת 2010. אף אחד מהאנשים שביקשו לא הגיבו?
היו"ר יריב לוין
יש נוהל שבו אנחנו פונים לראשי הוועדות בהצעות לסדר-היום ושואלים אותם מי מהם סבור שראוי שהעניין יידון על ידו משעה שהוועדה שלו נזכרה במליאה. בדרך כלל כאשר יש יושב-ראש שחושב שהעניין הזה הוא בסמכות מהותית ומיוחדת של הוועדה שלו והוא עומד על כך שהנושא יידון, הוא מגיב ומבקש שהנושא יגיע. במידה שהם לא מגיבים, בדרך כלל פירושו של דבר שהם משאירים את זה לשיקול דעת הוועדה שלנו, מתוך הנחה שהשאלה האם הנושא יידון בוועדת הכספים או יידון בוועדת העבודה והרווחה לא נתפסת כעניין מהותי. מן הסתם זה בדרך כלל קורה יותר בהצעות לסדר-היום ופחות בהצעות חוק, כי בהצעות לסדר-היום, מעבר לעצם קיום הדיון, אין להן אפקטיביות מבחינה ביצועית. לעומת הצעות חוק, שכמובן יש להן השלכה מעשית, ולכן זאת פרוצדורה שקורית די הרבה. אבל זה עניין פרוצדוראלי לחלוטין. אתה תגלה הרבה פעמים שעד שהצעות כאלה נקבעות לדיון בוועדות, לוקח המון זמן. תגלה עוד דבר, שהרבה פעמים כאשר מקבלים במליאה החלטה לא להעביר הצעה לסדר-היום לוועדה אלא לקיים דיון במליאה, הדיון הזה פשוט לא מתקיים אף פעם, כי הנושא הופך להיות לא רלוונטי בחלוף הזמן. אגב, עשינו כאן תיקון תקנון חשוב, שמאפשר למחוק הצעות שלא עלו לדיון במליאה בתוך פרק זמן מסוים, אלא אם המציעים ביקשו בכל זאת לקיים בהן דיון, כדי שלא נמצא את עצמנו עם מגילה שלמה של הצעות שעומדות כאבן שאין לה הופכין.
בועז
תודה.
היו"ר יריב לוין
לפיכך אישרנו גם את סעיף 5, העברה לוועדת המדע והטכנולוגיה. תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:15.>

קוד המקור של הנתונים