ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/12/2011

חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 22), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
20/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 596>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שלישי, כ"ד בכסלו התשע"ב (20 בדצמבר 2011), שעה 10:00
סדר היום
<הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (בחינת רישוי ברוקחות), התש"ע-2010>
נכחו
חברי הוועדה: >
אריה אלדד – מ"מ היו"ר

עפו אגבאריה
מוזמנים
>
מג'ר בתיה הרן - מנהלת האגף לרוקחות, משרד הבריאות

עו"ד אביטל וינר - משרד הבריאות

עו"ד טלי שטיין - ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

רון תומר - מנהל הוועדה המקצועית, ארגון הרוקחות בישראל
ייעוץ משפטי
שמרית שקד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (בחינת רישוי ברוקחות), התש"ע-2010>
היו"ר אריה אלדד
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אנחנו עוסקים הבוקר בהצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (בחינת רישוי ברוקחות), הצעת חוק שלי.

לפני שאנחנו ממשיכים, יש הערות? ההצעה עברה קריאה טרומית וככל שאני יודע היא בתמיכת הממשלה.

אם אין הערות, נקריא את הצעת החוק.
שמרית שקד
הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס') (בחינת רישוי ברוקחות), התשע"ב-2011

1.
תיקון סעיף 3

בפקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-2981, בסעיף 3, האמור בו יסומן (א) ואחריו יבוא:

"(ב)
בטרם מתן הרישיון יידרש המבקש לעמוד בבחינת רישוי שקבע המנהל".
2.
תיקון סעיף 4


בסעיף 4, בסופו יבוא "ולפי סעיף 3".

אני אסביר ואומר שהתיקון הראשון משקף את מה שחבר הכנסת אלדד הציע. סעיף 3 קובע שהתנאי למתן הרישיון הוא עמידה בבחינת רישוי שקבע המנהל. סעיף 4 בנוסחו היום מקנה למנהל סמכות לדרוש – "לפני מתן הרישיון רשאי המנהל לדרוש ממבקש שיעמוד בבחינה נוספת על כל בחינה שעמד בה לשם קבלת הדיפלומה ברוקחות". כלומר, זאת סמכות שמוקנית לו היום. משרד הבריאות ביקש שלא לוותר על הסעיף הזה אלא להשאיר אותו. לצורך הבהירות בנוסח, כדי שיהיה ברור מה היחס בין שני הסעיפים, התיקון הזה מבהיר שהבחינה הנוספת היא גם מעבר לבחינת הרישוי לפי סעיף 3.


אני ממשיכה לקרוא.

3.
תיקון סעיף 62


בסעיף 62 לפקודה, בפסקה (4), אחרי "לעוזרי רוקח" יבוא "ולרוקח".

סעיף 62 לפקודה מקנה סמכות לשר הבריאות להתקין תקנות, בין היתר בפסקה (4) לעניין בחינות לעוזרי רוקח. מכיוון שכאן מוצע להקנות סמכות לקבוע בחינות לרוקח, מוצע להרחיב את הסמכות גם לעניין בחינות של רוקחים.

אני ממשיכה לקרוא.

4.
תיקון סעיף 66


בסעיף 66 לפקודה, בפסקה (7), במקום הספרה "4" יבוא "3, 4".


גם כאן מדובר בסמכות להתקין צו לעניין אגרות בעד עריכת הבחינה.

סעיף התחילה והתחולה נשאר בצריך עיון. נקבל עליו החלטה וננסח בהתאם.
עפו אגבאריה
מההצעה שלך לא הבנתי האם אתה באמת רוצה שכל מי שמסיים לימודי רוקחות במדינת ישראל יעבור את הבחינה.
היו"ר אריה אלדד
כל מי שמסיים לימודים בארץ ובחוץ לארץ.
עפו אגבאריה
ומבקש לעסוק ברוקחות, שיעשה בחינות. אני לא מתנגד לזה. אני חושב שזה צודק. לעשות את הבחינה גם לבוגרי הארץ וגם לבוגרי חוץ לארץ במידה שווה.
היו"ר אריה אלדד
זה הרעיון. ביחס לסעיף התחולה, אני חשבתי שנכון לקבוע שהחוק יחול מיום קבלתו.
אביטל וינר
אנחנו מציעים לא להחיל תחולה מיידית אלא לתת זמן התארגנות. הבחינות היום לבוגרי חוץ לארץ נערכות במועדים ואנחנו כמובן נשלב את כל מי שהחוק יחול עליו במועדים הקיימים. לכן אנחנו מבקשים תחולה שלא תהיה על הבחינה הקרובה שתיערך במאי וגם לא לבחינה שלאחר מכן כי יצא שלבוגרים לא יהיה מספיק זמן ללמוד, אלא לקבוע תחולה שתהיה לאחר הבחינה שתיערך בחודש נובמבר 2012. כלומר, מהבחינה של חודש מאי 2013 כולם כבר יהיו חייבים בכך.
היו"ר אריה אלדד
כלומר, אפשר לומר שהחוק מבחינתכם יתחיל לחול שנה מיום חקיקתו.
עפו אגבאריה
זאת אומרת מ-2013.
וילמה מאור
היא אומרת מאי 2013.
אביטל וינר
זה יצא בערך מדצמבר 2012. זאת לא שנה מיום פרסומו אלא שנה מהיום.
היו"ר אריה אלדד
יש לנו עוד קריאה שנייה ושלישית. זה לוקח זמן. נדמה לי שנוח לומר שנה מיום השלמת החקיקה, זה בוודאי יאפשר התארגנות של המשרד.
שמרית שקד
אנחנו לא רוצים לדחות את זה יותר מדי. אם אנחנו רוצים באמת להחיל את זה כבר על הבחינה באפריל, יש לנו אינטרס שהחוק יפורסם כמה שיותר מוקדם כדי שיספיקו להודיע לכל הבוגרים וכדי שהם יספיקו ללמוד. כלומר, שזה לא יצא מאוד מאוד סמוך למועד הבחינה. לכן אולי כדאי לקבוע 1 בדצמבר 2012.
היו"ר אריה אלדד
מגיסטר בתיה הרן, הערה?
בתיה הרן
מוצא חן בעיני.
עפו אגבאריה
יש איזושהי עמדה או מדיניות של משרד הבריאות שמכוון את הסטודנטים שסיימו לימודי רוקחות בארץ ובחוץ לארץ לעבודה מסוימת או ההתחייבות שלו לעבודה היא רק לגבי אלה שמסיימים בארץ? יש הרי רק שתי פקולטות שלא מחייבות בחינה, בבן גוריון ובירושלים.
היו"ר אריה אלדד
עדיין אנחנו חושבים שנכון שתהיה בחינה ממשלתית שתהיה סטנדרטית לכולם.
עפו אגבאריה
אותה בחינה.
היו"ר אריה אלדד
לבוגרי הארץ ולבוגרי חוץ לארץ. אותה בחינה.
עפו אגבאריה
מה עם התעסוקה של האנשים האלה?
היו"ר אריה אלדד
כשם שלשכת עורכי הדין לא דואגת לתעסוקה ומשרד הבריאות לא דואג לתעסוקת רופאים. זה עניין של ביקוש והיצע. אם פונים אלף עורכי דין שמצהירים אמונים למקצוע באצטדיון טדי כל שנה, כל אדם יכול להחליט מה הוא הולך ללמוד.
עפו אגבאריה
אם אנחנו כבר בנושא, האם יש אפשרות להחיל את זה גם על לומדי הרפואה? שיעשו את אותה בחינה לבוגרי חוץ לארץ ובוגרי ישראל.
היו"ר אריה אלדד
כולם ייכשלו. אם תעשה בחינה ברוקחות לרופאים, כולם ייכשלו. אני לפחות הייתי נכשל.
עפו אגבאריה
למה לא להחיל למשל את הבחינות ברפואה?
היו"ר אריה אלדד
אני בעד, אבל זה לא כאן.
עפו אגבאריה
אני מבין, אבל היות שאתה היום יושב ראש ועדת העבודה והרווחה, אני שואל.
היו"ר אריה אלדד
אני אשמח אם תהיה הצעת חוק כזאת. אולי נשקול להגיש אותה אפילו יחד. הצעת חוק שתחייב בחינת רישוי לרופאים. נדמה לי שהחדר יהיה הרבה יותר מלא במקרה הזה ויהיו כל מיני דעות לכאן ולכאן.
בתיה הרן
אני מבקשת להעיר שבוגרי באר שבע מסיימים ביוני ולא באפריל. על כן הם יסיימו את תקופת ההתמחות בדיוק ערב אותו תאריך של ה-1 בדצמבר ואז הם יצטרכו לעשות את הבחינה.
היו"ר אריה אלדד
אבל אם הם יודעים שנה מראש על כך, הם יכולים להיערך. זאת התקופה בה הם הכי רעננים בחומר ובידע.
עפו אגבאריה
זה לא יחול עליהם ביוני השנה.
היו"ר אריה אלדד
לא ביוני השנה. אנחנו מדברים על 1 בדצמבר 2012.

יש עוד הערות? אין.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק אושרה

תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:10>

קוד המקור של הנתונים