ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/12/2011

הצעה לסדר היום בנושא: "הצעת חוק שירות המדינה - מינויים - תואר אקדמי רלוונטי", הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: "המשבר בעובדים זרים לענף הבנייה", חוק הכנסת (תיקון מס' 32), התשע"ב-2012, חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 41), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת הכנסת
12/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 219>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ט"ז בכסלו התשע"ב (12 בדצמבר 2011), שעה 11:00
סדר היום
א. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר-היום: 1.הצעה לסדר-היום בנושא: "מחסור בעובדים זרים לענף הבנייה" – של חברי הכנסת מירי רגב (6542), אורי מקלב (6608)
<2. הצעה לסדר היום בנושא: "הצעת חוק שירות המדינה - מינויים - תואר אקדמי רלוונטי">
<ב. הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 41) (דיווח על ביצוע תקציב הכנסת), התשע"ב-2011 (כ/421), הכנה לקריאה שנייה ושלישית>
<ג. הצעת חוק הכנסת (תיקון - התאמה לחוק הבחירות לכנסת), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
ישראל אייכלר
מוזמנים
>
חה"כ ניצן הורוביץדן לנדאו - מנכ"ל הכנסת

חיים אבידור - חשב הכנסת

נדב כספי - מנהל חשבונות בכיר, הכנסת

יהודה שפירא - עוזר מנכ"ל הכנסת

פיצ'י דובינר - מזכיר חטיבתי, הסתדרות עובדי הבניין והעץ

שלמה יפרח - יועץ, הסתדרות עובדי הבניין והעץ

תלמידי כיתה י"ב - תיכון על שם אלברט איינשטיין מקיף י'
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
שמרי סגל - מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
א. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר-היום
<1. הצעה לסדר-היום בנושא: "מחסור בעובדים זרים לענף הבנייה" – של חברי הכנסת מירי רגב (6542), אורי מקלב (6608)>
היו"ר יריב לוין
צהרים טובים, אני פותח את הישיבה. אני מבקש קודם כול לברך את תלמידי התיכון השש-שנתי על-שם אלברט איינשטיין מקיף י', מכיתה י"ב. ברוכים הבאים לוועדת הכנסת, ועדה שנעה בדרך כלל בין שני מקרים מאוד קיצוניים – דיונים שהם מאוד סוערים ודיונים שהם יותר טכניים ויותר שקטים – ואתם יכולים להבין לפי הנוכחות פה לאיזה סוג של דיון הגעתם היום, אבל בכל אופן אני מקווה שתקבלו איזשהו מושג לגבי איך מתנהלת ישיבה של ועדה כאן.

אני אעבור לסדר-היום. לבקשתו של חבר הכנסת אייכלר, אנחנו נתחיל בנושא קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר-היום. ההצעה הראשונה, הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: "מחסור בעובדים זרים לענף הבנייה", של חברי הכנסת מירי רגב ואורי מקלב.
נשמעו הצעות להעביר את ההצעה לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה. יושב-ראש ועדת הכלכלה ביקש להעביר את ההצעה אליו מאחר שהוא כבר קיים דיון בנושא בחודש פברואר השנה, ואני מציע שכך נעשה. מי בעד?
הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את ההצעה לסדר-היום בנושא "מחסור בעובדים זרים לענף הבנייה" לדיון בוועדת הכלכלה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין נמנעים, אין מתנגדים. אושר.
<2. הצעה לסדר היום בנושא: "הצעת חוק שירות המדינה - מינויים - תואר אקדמי רלוונטי" – אשר הוסבה מהצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון – תואר אקדמי רלוונטי), התשע"א-2011, של חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/3138/18)>
היו"ר יריב לוין
ההצעה השנייה, הצעה לסדר-היום: שירות המדינה – מינויים – תואר אקדמי רלוונטי. ההצעה הזו הוסבה מהצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון – תואר אקדמי רלוונטי), התשע"א-2011, של חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/3138/18).
היתה המלצה של הלשכה המשפטית להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. היתה הצעה להעביר לוועדת הכלכלה. אני מבין שהמציע מעוניין להעביר לוועדת הכלכלה.
ישראל אייכלר
כן, אדוני היושב-ראש.
היו"ר יריב לוין
אז אין בעיה. אני חושב שאין שום מניעה להעביר את זה לוועדת הכלכלה. מי בעד?

הצבעה
בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את ההצעה לסדר-היום בנושא: "שירות המדינה – מינויים – תואר אקדמי רלוונטי", לדיון בוועדת הכלכלה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
<ב. הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 41) (דיווח על ביצוע תקציב הכנסת), התשע"ב-2011 (כ/421), הכנה לקריאה שנייה ושלישית>
היו"ר יריב לוין
מכאן אני עובר לשני הנושאים האחרים על סדר-היום. הנושא הראשון הוא הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 41) (דיווח על ביצוע תקציב הכנסת), התשע"ב-2011 (כ/421), הכנה לקריאה שנייה ושלישית.
החוק הזה שמונח בפניכם אושר לקריאה הראשונה ואחרי הדיון הקודם שקיימנו כאן בישיבה הקודמת – ואושר בקריאה הראשונה – ארבל, האם יש איזשהן הערות, משהו שצריך לשנות כאן?
ארבל אסטרחן
מוצע לאשר לקריאה שנייה ושלישית את אותו נוסח שאושר לקריאה הראשונה, שדיברנו עליו ובעצם ראינו שהדיווח הזה הוא דיווח אפשרי ונכון, גם חשב הכנסת אישר שכל הדברים שמפורטים פה, ניתן לדווח עליהם במועד המדובר.

אזכיר על מה מדובר. חוק יסודות התקציב קובע היום בסעיף 49, שתוך שישה חודשים לאחר תום שנת כספים פלונית – זאת אומרת, במחצית הראשונה של השנה – יגיש שר האוצר לכנסת דוחות על עניינים שונים הקשורים לביצוע התקציב.

מוצע באותו סעיף 49 להוסיף סעיף קטן שיתייחס לכנסת, שכן סעיף תקציב הכנסת אומנם הוא חלק מתקציב המדינה אבל כידוע, מי שמפקח עליו ומכין אותו זה יושב-ראש הכנסת, הוא נעזר לשם כך בוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים, וכן מוצע להוסיף סעיף קטן בתוך סעיף 49 לחוק יסודות התקציב שיגיד, שלעניין סעיף תקציב הכנסת, יושב-ראש הכנסת או עובד הכנסת שהוא מינה לשם כך, יגיש לוועדה המשותפת, לפי סעיף 11(ב) לחוק יסודות התקציב, שזו אותה ועדה של כנסת וכספים, דוחות, כאמור בסעיף קטן (ב) שאומר שהדוחות ייערכו בצורה שתאפשר השוואת סכומי הוצאה שהוצאו ומספרי משרות שמולאו לעומת הסכומים ומספרי המשרות שבסעיפי התקציב, במועד האמור בסעיף קטן (א) – שוב, תוך שישה חודשים לאחר תום שנת הכספים, והדיווח הזה יכלול הוצאות שהוצאו, לרבות הוצאה מותנית בהכנסה, מספר המשרות שמולאו – שזה אותו מינוח שקיים גם לגבי דיווח שר האוצר – העברות שנעשו, ושימוש בעודפי תקציב, שאלה דברים שמאושרים על-ידי הוועדה המשותפת.
היו"ר יריב לוין
הערות, אדוני יוזם החוק, המנכ"ל וחשב הכנסת.
דן לנדאו
כתוב פה: יוזם החוק, חבר הכנסת יריב לוין.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שאפשר להצביע פה אחד. לצורך הפרוטוקול – מי בעד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 41) (דיווח על ביצוע תקציב הכנסת), התשע"ב-2011, נתקבלה בקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר יריב לוין
בעד – 1, נגד – אין, נמנעים – אין. אושר ויעבור למליאה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה.
<ג. הצעת חוק הכנסת (תיקון - התאמה לחוק הבחירות לכנסת), התשע"א-2011>
היו"ר יריב לוין
הנושא האחרון על סדר-היום: הצעת חוק הכנסת (תיקון – התאמה לחוק הבחירות לכנסת), התשע"א-2011 (פ/3324/18), הכנה לקריאה ראשונה.
ארבל, גם כאן, הפעם את היוזם. ה-front לא משתנה, רק היוזם האמיתי משתנה. אפשר לשוב לפרוטוקול לחזור על העיקרון.
ארבל אסטרחן
זה תיקון שחשבנו כבר מזמן שיש מקום לעשות אותו, וכמו מקרים אחרים שנתקלנו בהם, בשל כל מיני שינויים בחקיקה שלא נעשו להם התאמות בזמן אמת, נוצרו כל מיני חוסר התאמות בחוקים שנוגעים לכנסת, וחשבנו שיש מקום לתקן אותם.

חוק הכנסת קובע היום את העילות להתפלגות סיעה. הסעיף הוא כמובן סעיף חשוב ורגיש, התיקון המוצע כאן הוא תיקון טכני, הוא לא משהו שבא לשנות מהותית את ההוראות בעניינים האלה.
ניצן הורוביץ
- - - אם אני יכול לבקש.
היו"ר יריב לוין
בטח שאתה יכול לבקש, אין שאלה בכלל. זו זכותו, אין שום בעיה. אתה מדבר על סעיף 1, על ההחלטה של עובדים זרים לענף הבנייה.
ניצן הורוביץ
כן.
היו"ר יריב לוין
בסדר, אין בעיה. אני לא יכול לקיים את הרוויזיה עכשיו, כמובן, אבל היא תיקבע.
ארבל אסטרחן
בשנת 91' נקבעו בחקיקה כל ההוראות שנוגעות לפרישה והתפלגות מסיעה, ואז נקבעו שתי עילות שאפשרו התפלגות – אחת נגעה לשליש מחברי הסיעה, עילה שקיימת עד היום; והשנייה נגעה להתפלגות של סיעה שמורכבת מקבוצות שונות, וההתפלגות מתאפשרת לפי אותן קבוצות ובלבד שהודיעו ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, בעת הגשת רשימות המועמדים, על האפשרות העתידית הזאת להתפלג וההשתייכות של כל המועמדים לכנסת, ההשתייכות שלהם לקבוצות השונות.
המינוח באותה עת דיבר על התפלגות סיעה שהיא צירוף של סיעות או חטיבות של הכנסת הקודמת, או צירוף של מפלגות או ארגונים מחוץ לכנסת, או סיעה או חטיבה, עם מפלגה או ארגון. זה היה המינוח ב-91', שכן אז לא היה קיים עדיין חוק המפלגות, ולא היתה הוראה שרק מפלגה יכולה להגיש רשימת מועמדים לכנסת. זה היה כאמור ב-91'.
חוק המפלגות נחקק רק בשנת 92', נכנס לתוקף מאוחר יותר, ובשנת 96' נקבע בחוק-יסוד: הכנסת- רשימת מועמדים לכנסת תוגש על-ידי מפלגה בלבד.

בעצם, באותו רגע היה מקום לתקן גם את כל ההתייחסות הזאת שהיתה אז בחוק הבחירות לחטיבות וארגונים וכו', כי רשימות המועמדים הוגשו רק על-ידי מפלגות אבל לא נעשה אותו תיקון.

כך נשאר הסעיף כל השנים, וגם בשנת 2004, כאשר ההוראות בעניין התפלגות הועברו מחוק הבחירות לכנסת לחוק הכנסת, הוספה אז עילה נוספת של התפלגות אבל הסיכום היה שלא רצו לפתוח את יתר העילות. ועדת הכנסת החליטה אז פשוט להעביר את הסעיפים כמו שהם לחוק הכנסת, בלי שינוי, ולכן גם אז נשאר המצב הזה.

הצעת החוק כעת באה למחוק את ההתייחסות לסיעות וחטיבות, וצירוף של ארגונים מחוץ לכנסת, וכו', שאינם יכולים כאמור עוד להגיש רשימת מועמדים, ולהשאיר את עילת ההתפלגות רק כאשר הסיעה היא צירוף של מפלגות והודיעה ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, בעת הגשת רשימות המועמדים, על ההשתייכות של חברי הרשימה למפלגות השונות.
אני רוצה רק לציין שחיפשתי דוגמאות האם היה דבר כזה של חטיבות, ארגונים וכו'. ביקשתי מוועדת הבחירות, הם הצליחו להוציא לי מהבחירות לכנסת השלוש-עשרה בשנת 92' הסכם שהגישה רשימת ישראל הדמוקרטית רצ, מפ"ם, שינוי, ושם נכתב שההסכם שנעשה לפי אותו סעיף שאפשר התפלגות, הוגש על-ידי ארבעה גופים: רצ התנועה לזכויות האזרח – אני מזכירה שאז לא היו עוד מפלגות, מפלגות לא במובן של חוק המפלגות – מפלגת הפועלים המאוחדת מפ"ם, שינוי מפלגת המרכז, וחטיבת אזרחים תומכי מרצ, שנקראו "אתם", ובאמת כשהם פירטו לגבי כל חברי הרשימה את ההשתייכות שלהם, אז יש חברים שהשתייכו לאותה חטיבה.
היו"ר יריב לוין
מי?
ארבל אסטרחן
מקום 26 – נתן טריינין, ואחר כך אורי ברנשטיין, חיים גנז, וכו'.
היו"ר יריב לוין
זה האב-טיפוס של הדגם שאתה הלכת בו, ניצן, בפעם הזאת. לא?
ניצן הורוביץ
אז זה היה קצת יותר פורמלי, אבל אנשים טובים.
ארבל אסטרחן
אני רואה שגילה אלמגור היתה ב"אתם" – אם זאת אכן גילה אלמגור.

בכל מקרה, הדבר הזה היה קיים בעבר, אינו אפשרי עוד היום. אנחנו לא משנים כאמור את המהות שמאפשרת לרשימה או לסיעה שמורכבת ממפלגות להתפלג, לפי התנאים שקבועים בסעיף, רק מוחקים את כל אותם גופים שאינם רלוונטיים יותר.
היו"ר יריב לוין
מי היה מקום 13 אז שלא נכנס, אתה זוכר?
ניצן הורוביץ
לא, אין לי מושג.
היו"ר יריב לוין
פרופ' שוקה פורת. אבל אם הוא היה נכנס, הוא היה מצביע נגד הסכמי אוסלו, לדעתי – בהכירי אותו.

הערות, הצעות, התייחסויות. אין. מי בעד לאשר את הנוסח כפי שהיה בקריאה הטרומית לקריאה ראשונה? אתה מצביע, ניצן?
ניצן הורוביץ
לא, אני לא מצביע.

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק הכנסת (תיקון – התאמה לחוק הבחירות לכנסת), התשע"א-2011, נתקבלה בקריאה ראשונה.
היו"ר יריב לוין
1 בעד, נגד – אין, נמנעים – אין. אושר ויעבור לקריאה ראשונה למליאה.
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:15.>

קוד המקור של הנתונים