ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/11/2011

פניית יו"ר ועדה בדבר טענה של חריגה מגדר נושא הצעת חוק הנדונה בוועדה.

פרוטוקול

 
PAGE
31
ועדת הכנסת

23.11.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 214

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, כ"ו בכסלו התשע"ב (23 בנובמבר 2011), שעה 10:45
סדר היום
טענת חריגה מגדר נושא הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 66) (תקופת כהונה מזערית כתנאי לבחירת נשיא לבית המשפט העליון), התשע"ב-2011
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

דורון אביטל

אורי אורבך

רוברט אילטוב

דני דנון

ניצן הורוביץ

דב חנין

יואל חסון

יעקב כץ

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

יוחנן פלסנר

דוד רותם

כרמל שאמה
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
יפה קרינצה

טענת חריגה מגדר נושא הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 66) (תקופת כהונה מזערית כתנאי לבחירת נשיא לבית המשפט העליון), התשע"ב-2011
היו"ר זאב אלקין
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת בעקבות פנייה שהתקבלה מיושב ראש ועדת החוקה. בדיון לגבי הצעת חוק תקופת כהונה מזערית כתנאי לבחירת נשיא בית המשפט העליון נטענה טענה על נושא חדש. כמובן, כפי שמתבקש מהתקנון, הנושא עולה לדיון בוועדת הכנסת. בבקשה, חבר הכנסת פלסנר.
יוחנן פלסנר
אני רוצה לנמק את הטענה, אבל לפני - - - בסדר?
היו"ר זאב אלקין
זכות הדיבור היא שלך. בבקשה, שתי דקות. תנמק את הטענה.
יוחנן פלסנר
שתי דקות זה לא מספיק. יש כאן נושא רחב, חדש, עקרוני.
היו"ר זאב אלקין
אבל זה מה שיש לך.
יוחנן פלסנר
שתי דקות זה לא מספיק לנמק את הטענה החדשה הזו, כי יש כאן נושא רחב ועקרוני. במעט הזמן שניתן לי בין הישיבה הקודמת לישיבה הזאת – עשר דקות – שוחחתי עם אנשים שמתמצאים בסוגיה יותר ממני. יש כאן הרבה שיקולים בעד ונגד.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו לא דנים כאן בעד ונגד. תביא רק נימוקים לנושא חדש.
יוחנן פלסנר
אנחנו נוגעים בנושא רחב, ממצב שחל על בית המשפט העליון, שברור שבשבתו כבג"ץ הוא בית משפט ייחודי, הוא נוגע בנושאים חוקתיים, לבין משהו עם השלכות רוחביות, כולל גם תקציביות, כי אנחנו יודעים שמי שמתמנה חודשיים לפני שהוא פורש זה מעלה את זכויות הפנסיה שלו. זה נושא רחב, נרחב ושונה לחלוטין. ממצב של מינוי שיכול להשפיע על אדם אחד זה מגיע למצב שיכול להשפיע על עשרות מינויים או על מינויים רבים, אני אפילו לא יודע מה המספר. לכן זה נושא שונה - גם עניינית, גם מהותית וגם מבחינת סדרי גודל.

אבל לפני כן, אבקש התייחסות של היועצת המשפטית, ארבל. הרי טענתי לנושא חדש בוועדת החוקה ולכן הגענו לכאן. לפי סעיף 85(ד), ואני מצטט: "ועדת הכנסת תדון בטענת נושא חדש שהובאה בפניה באחת משלוש ישיבותיה הרגילות הקרובות." הישיבה הזאת היא לא ישיבה רגילה קרובה של ועדת הכנסת. בכלל יריב לוין, יושב ראש ועדת הכנסת, נמצא בתל-אביב. הוא, בניהול עניינים ב-SMS, מסמיך את חבר הכנסת אלקין מהרגע להרגע.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, ארבל תענה לך.
יוחנן פלסנר
זה לא - - -
היו"ר זאב אלקין
השאלה ברורה. ארבל תענה לך.
יוחנן פלסנר
אבל זו שאלה עקרונית. יש תפיסת עולם שעומדת מאחורי הסעיף הזה.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. בבקשה, ארבל.
יוחנן פלסנר
אנחנו רוצים לאפשר דיון אמיתי ועקרוני בעניין. לכן, כל הדיון הזה נעשה בניגוד לתקנון ואין לו שום סמכות ושום נפקות.
היו"ר זאב אלקין
לא מכנסים ועדת הכנסת בלי התייעצות עם צוות ועדת הכנסת, לכן הכול לפי - - -
יוחנן פלסנר
אני רוצה לשאול את מנהלת הוועדה: האם הישיבה הזאת היא אחת מהישיבות הרגילות הקבועות, שהיו על קבועות על סדר-היום של הוועדה?
היו"ר זאב אלקין
שאלת. תיכף תקבל תשובה. ארבל, בבקשה.
ארבל אסטרחן
מה זו ישיבה רגילה וישיבה לא רגילה לא הוגדר בתקנון, אבל המקומות שבהם נעשה - - -
יואל חסון
חבל, חבל שלא פעלתם להגדיר את זה.
ארבל אסטרחן
יכול להיות. אבל המקומות שבהם נעשה שימוש בדבר הזה, הכוונה הייתה על-פי רוב ישיבות שאינן ישיבות פגרה, למשל. להבהיר – דברים מהסוג הזה. ברגע שיושב ראש הוועדה קבע ישיבה – ולעניין זה, אם הוא מילא ממנה מקום, הוא יושב ראש הוועדה לכל דבר ועניין לצורך הזה – אז הישיבה הפכה להיות ישיבה רגילה. לא כתוב: ישיבה שנקבעה מראש.
יוחנן פלסנר
רגילה וקרובה. אני לא חושב שצריך - - -
ארבל אסטרחן
אין בה משהו מיוחד, היא רגילה. נכון שהיא נקבעה באופן - - -
דוד רותם
זה בסדר, תתווכח עם היועצת המשפטית ואחר כך תבוא אליי בטענות שאני לא מקשיב ליועצים המשפטיים שלי.
יוחנן פלסנר
לא נדרשת שום - - -
רחל אדטו
גם ליועץ משפטי יש פרשנות.
היו"ר זאב אלקין
אני חושב שקיבלת תשובה.
דוד רותם
חבר הכנסת פלסנר, מותר להתווכח אתה - - -
יוחנן פלסנר
אין כאן שום התפתלות משפטית. כתוב: רגילה וקרובה.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת פלסנר, אתה רוצה לנמק את הטיעונים לנושא חדש?
דוד רותם
לא, כי אני עורך דין 35 שנה והם לא מבינים כלום.
יוחנן פלסנר
אדוני היושב ראש, לפני אני עוד רוצה לדון - - -
היו"ר זאב אלקין
לא, הזמן שלך תיכף מסתיים.
יוחנן פלסנר
- - פרוצדוראלי - -
היו"ר זאב אלקין
לא, הזמן שלך תיכף מסתיים. שאלת שאלה פרוצדוראלית – קיבלת תשובה.

שאלת שאלה פרוצדוראלית וקיבלת תשובה.
יוחנן פלסנר
אין שום דבר רגיל וקרוב בישיבה הזאת, עם כל הכבוד.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה לך.
יוחנן פלסנר
איפה את - - -
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת פלסנר, אני מבין שאתה, כמסורת של קדימה, אוהב להתנגח עם יועצים משפטיים. אבל קיבלת כאן תשובה, תכבד אותה.
יוחנן פלסנר
לא, אני רוצה שארבל תשקול שוב, ואני רוצה לשמוע ממנה עוד - - -
היו"ר זאב אלקין
הזמן שלך לטענת נושא חדש מסתיים.
שלמה מולה
למה?
יוחנן פלסנר
לא, הנושא הזה הוא רציני מדי.
היו"ר זאב אלקין
כי הוא מעדיף לנצל את הזמן להתנגח עם היועצת המשפטית.
יוחנן פלסנר
אין משמעות לכנסת הזאת?
היו"ר זאב אלקין
יש משמעות לכנסת הזאת. יש כאן ייעוץ משפטי, ואני מציע שתכבד אותו. תודה רבה.
יוחנן פלסנר
מה הכוחנות הזאת? פרוצדורה חדשה, שאתם עושים הכול בהינף יד.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, חבר הכנסת פלסנר. חבר הכנסת רותם, בבקשה.
יוחנן פלסנר
לא, לא, לא, אני רוצה להבין מארבל - - -
רחל אדטו
אתם מכופפים את היועצים המשפטים.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת פלסנר, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
יוחנן פלסנר
אני רוצה להבין מארבל - - -
היו"ר זאב אלקין
אני קורא לך לסדר פעם שניה.
יוחנן פלסנר
אני רוצה ללבן את הסוגיה הזאת.
היו"ר זאב אלקין
אל תחייב אותי להוציא אותך.
יוחנן פלסנר
אני רוצה לשאול אותה שאלת המשך.
היו"ר זאב אלקין
שאלת, ואם היית מקשיב לתשובה גם היית שומע אותה.
יוחנן פלסנר
שאלתי, רק תן לי לשאול שאלת המשך.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת פלסנר, אל תחייב אותי להוציא.
יוחנן פלסנר
אתה לא צריך להוציא אותי.
היו"ר זאב אלקין
אתה מפריע לי לנהל את הישיבה.
רחל אדטו
יש גבול לדיקטטורה.
היו"ר זאב אלקין
חברת הכנסת אדטו, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
רחל אדטו
אתה יכול פעם שניה גם כן.
היו"ר זאב אלקין
חברת הכנסת אדטו, אני קורא לך לסדר פעם שניה.
רחל אדטו
- - -
יואל חסון
קצת, קצת תנשום.
היו"ר זאב אלקין
חברת הכנסת אדטו, אני קורא לך לסדר פעם שלישית. בבקשה, סדרנים.
יואל חסון
תנשום בין לבין, אדוני. לנשום זה חשוב.
יוחנן פלסנר
אני רוצה להבין מארבל האם נדון הנושא - - -
יואל חסון
זאת שערורייה. זאת סתימת פיות, אדוני.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, חבר הכנסת פלסנר. חבר הכנסת רותם, בבקשה.
רחל אדטו
אתה לא יכול לסתום לכולנו את הפיות לכולנו כאן.
היו"ר זאב אלקין
בבקשה, סדרנים.
רחל אדטו
לא, אני יוצאת. אתם סותמים את הפיות בוועדות, אתם סותמים את הפיות במליאה, אתם סותמים את הפיות של התקשורת - - -
היו"ר זאב אלקין
סדרנים - - -
דוד רותם
מי שסותם את הפיות לתקשורת זה אתם – מאיר שטרית ויואל חסון.
רחל אדטו
- - - קדימה.

(חברת הכנסת רחל אדטו יוצאת מחדר הוועדה.)
יוחנן פלסנר
אדוני היושב ראש, בסעיף - - -
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת פלסנר, אתה לא בזכות דיבור.
יוחנן פלסנר
אני רוצה ללבן את הסוגיה הזאת.
היו"ר זאב אלקין
אבל אתה לא בזכות דיבור.
יוחנן פלסנר
אז אני מבקש את זכות הדיבור. יש כאן סוגיה אמיתית, עקרונית - - -
היו"ר זאב אלקין
ביקשתי, קיבלת. אתה כרגע לא בזכות דיבור. אתה מפריע לחבר הכנסת רותם לדבר.
יוחנן פלסנר
ארבל, אני מבקש - - - כמו שצריך.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת פלסנר, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית.
דוד רותם
אדוני היושב ראש, תן לי לדבר.
יוחנן פלסנר
כתוב ישיבה רגילה.
דוד רותם
עמדת היועצת המשפטית - - -
היו"ר זאב אלקין
בבקשה, סדרנים.
דוד רותם
עמדת היועצת המשפטית והמשנה ליועץ המשפטי של הכנסת - - -
היו"ר זאב אלקין
סדרנים, בבקשה.
דוד רותם
והיועצת המשפטית לוועדת החוקה, עורכת הדין - - -
יוחנן פלסנר
תבדקי. ב- 98(א) יש אבחנה בין ישיבות רגילות ודחופות.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת פלסנר - - -
דוד רותם
תן לו לדבר. אני לא מבין? אני מדבר, אל תפריע לי.
יוחנן פלסנר
לא קראת לזה ישיבה דחופה. בתקנון - - -
דוד רותם
עורכת הדין סיגל קוגוט סבורה שמדובר - - -
יוחנן פלסנר
אומרים - - - זה בדיוק ההבדל.
דוד רותם
- - שהדבר איננו בגדר עניין חדש. אבל מכיוון שלא הייתה לי כל ברירה, מכיוון שחבר הכנסת פלסנר רצה לדחות את הדיון בינתיים, אז העברתי את זה לוועדת הכנסת.
יוחנן פלסנר
זה דיון עקרוני, יש לי טענות. אין לך שום סמכות להוציא אותי. כל מה שאני אומר הוא ענייני.
דוד רותם
אני מבקש לקבוע שלא מדובר בעניין חדש.
יוחנן פלסנר
אנחנו עוד בשלב הפרוצדוראלי.
דוד רותם
אתה יכול להיות באיזה שלב שאתה רוצה. אני לא שואל אותך.
יוחנן פלסנר
לא מיצינו את הדיון הפרוצדוראלי.
היו"ר זאב אלקין
סדרנים, אני מבקש להבטיח שקט בישיבת הוועדה.
יוחנן פלסנר
יש דיון פרוצדוראלי, בואו נמצה אותו.
יואל חסון
מה זה שקט? אי-אפשר לשתוק על מה שקורה כאן, אדוני.
היו"ר זאב אלקין
מדברים לפי התור.
יוחנן פלסנר
מדובר בעניין עקרוני. זה לא פוליטביורו.
יואל חסון
אי-אפשר לשתוק על מה שקורה כאן. ראית ג'ונגל שקט?
יוחנן פלסנר
אין לו סמכות לקיים את הדיון הזה ולכן אין לו סמכות להוציא אותי.
היו"ר זאב אלקין
יש לי סמכות לקיים את הדיון הזה.
יוחנן פלסנר
זה דיון שהוא לא בסמכות. אני רוצה לשמוע את ההתייחסות של היועצת המשפטית, שאומרת שהדיון הזה הוא בסמכות. אם בכלל, זה דיון דחוף, ואסור לקיים נושא כזה בדיון דחוף.
דוד רותם
אדוני היושב ראש, אפשר להצביע, בבקשה?
יוחנן פלסנר
ארבל, זה דיון דחוף, אם בכלל. לא דיון רגיל.
דוד רותם
למה אתה לא מוציא אותו?
היו"ר זאב אלקין
אני ביקשתי להוציא אותו. סדרנים, מה קורה כאן?
אברהם מיכאלי
יש סדרן אחד. מה הוא יעשה?
יוחנן פלסנר
אין נפקות לדיון הזה, אין לו סמכות. עד שאני לא שומע את היועצת המשפטית, אין לו סמכות.
דוד רותם
פלסנר, אתה רוצה שאני אוציא אותך?
יוחנן פלסנר
אין לו סמכות להוציא אותי. הדיון הזה לא בתוקף.
דוד רותם
תודה רבה.
יוחנן פלסנר
אני יכול להוציא אותך באותה מידה. תוציאו אותו. אין לו סמכות, סליחה. אין לך סמכות להוציא אותי. עד שאני לא שומע מהיועצת המשפטית שהדיון הזה הוא בתוקף, שהוא לא דיון דחוף - - -
דורון אביטל
שאלה מעניינת. אם הדיון לא בתוקף, יוחנן צודק.
יוחנן פלסנר
אבל זה לא דיון. לא, לא, לא.
יואל חסון
טענותיו של חבר הכנסת פלסנר נכונות.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת חסון, בבקשה.
יוחנן פלסנר
זה דיון שהוא לא בסמכות. אני רוצה לשומע את היועצת המשפטית.
היו"ר זאב אלקין
אתה שמעת. אם היית - - -
יוחנן פלסנר
היא לא התייחסה לטענה הנוספת שלי.
שלמה מולה
יש לו שאלה, אתה לא נותן לו.
יוחנן פלסנר
הייתה לי עוד טענה.
דורון אביטל
רק היועצת המשפטית יכולה להוציא את יוחנן.
יוחנן פלסנר
נכון. אין לך שום סמכות להוציא אותי.
היו"ר זאב אלקין
תביא עוד סדרנים, אם אתה לא מצליח - - -
שלמה מולה
אדוני היושב ראש, אפשר הצעה לסדר?
יוחנן פלסנר
אין סמכות לדיון, סליחה.
יואל חסון
אדוני, תן ליועצת המשפטית להתייחס לטענה הזאת.
היו"ר זאב אלקין
אני אתן ליועצת המשפטית את כל הזמן, רק שלא תפריעו לה.
יואל חסון
תן לה להתייחס, אדוני.
יוחנן פלסנר
תן לה להתייחס ולהגיד שזה לא מדויק.
יואל חסון
יש הבחנה בין ישיבה דחופה לרגילה.
דורון אביטל
כבוד היושב ראש, בוא נפעיל שיקול דעת, נשאיר את כולם ונעשה שיחה קצרה לגבי נושא חדש.
היו"ר זאב אלקין
אם תקיימו את זה בצורה נורמלית ולא תפריעו אחד לדברי השני - - -
דורון אביטל
אוקיי, אז בוא נוותר על סוגיית הסדרן.
יוחנן פלסנר
יש פה סוגיה - - -
היו"ר זאב אלקין
יוחנן, כשתשב פה תנהל את הישיבה הזאת. ארבל, את רוצה להוסיף?
דורון אביטל
בוא נוותר על סוגיית הסדרן וניתן ליועצת לדבר.
ארבל אסטרחן
אני יכולה להוסיף. כמו שאמרתי, התקנון לא מגדיר מה הן ישיבות רגילות וישיבות דחופות. המשמעות של ישיבה רגילה או דחופה היא לא כמה דקות מראש הזמינות את הישיבה. סעיף 98 אומר שהוועדות הרגילות יהיו בזמנים שקבעה הוועדה, ואלה הם הזמנים הרגילים שבהם מתקיימות ישיבות הוועדות. יום רביעי בבוקר לפני השעה 11:00 זה בוודאי הזמנים הרגילים שבהם מתקיימות ישיבות ועדות הכנסת.
יוחנן פלסנר
זמן רגיל - עשר דקות התראה מהרגע להרגע? זה זמן רגיל?
ארבל אסטרחן
כמה זמן מראש מוצאת ההזמנה, זה לא הופך את הישיבה לדחופה או לא דחופה. צריך לזכור שנושא חדש שונה כמעט מכל הנושאים האחרים בוועדת הכנסת, שבהם היא לא מוגבלת מתי לדון. אנחנו יודעים שיש ועדות שענייני חקיקה ועניינים חשובים נמשכים בהן לאורך זמן. נושא חדש, במפורש רצו לקבוע שהוועדה תדון בו בהקדם בשביל ש- - -
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, ארבל.
ארבל אסטרחן
וזה היה העיקר פה.
היו"ר זאב אלקין
תודה. אני מביא להצבעה את הבקשה לנושא חדש - - -
יואל חסון
לא, לא, לא. סליחה, אדוני. ביקשתי רשות דיבור.
דב חנין
אני עוד לא דיברתי.
היו"ר זאב אלקין
בבקשה, חבר הכנסת חסון.
דני דנון
זו דיקטטורה של המיעוט.
שלמה מולה
אדוני, הצבעתי וביקשתי גם.
אברהם מיכאלי
הם מתכוונים למשוך את זה עד 11:00, דודו.
דוד רותם
אל תדאג, עשר דקות אחרי הישיבה הזאת יש הצבעה.
יואל חסון
אדוני, אני קודם כול שמח. עם כל העצב של התהליך הזה מסביב, אני שמח שהצלחנו, בזכות תקנון הכנסת, לעכב את החקיקה הבעייתית הזאת ולעצור את התהליכים המסוכנים שאתם מובילים. תרמנו תרומה חשובה לדמוקרטיה הישראלית, אדוני. הנושא הזה שהוגדר, התהליך הזה, שהצלחנו לעצור אותו, יכול לתת זמן מחשבה נוסף לקואליציה הזאת.
דוד רותם
הוא מתחיל פה - - -
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. חבר הכנסת מולה, בבקשה.
שלמה מולה
רק רגע. אני חבר ועדה, הודעתי לך שאם הדיון לא מסתיים עד 11:00 אני לא יכול להישאר. אני חבר ועדה, לכן לא תוכל להצביע. יש לי שאילתא ראשונה במליאה. אני קם והולך.
יואל חסון
אדוני, השעה 11:00. האם יש אישור יושב ראש?
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת - - -
יואל חסון
אדוני, סליחה. אין אישור יושב ראש לישיבה הזאת. השעה 11:00, אם לא תגיד עכשיו שקיבלת אישור מהיושב ראש – אין אישור ואתה לא יכול להמשיך את הישיבה, נקודה. אלה כללי הכנסת.
קריאה
אתה לא תכתיב לנו את הדיון פה, מר חסון.
יואל חסון
תן כבוד לכנסת. היום אתה כאן, מחר אתה שם. תן כבוד לכנסת. אין אישור יושב ראש.
כרמל שאמה
יואל, אם אין אישור יושב ראש לא תהיה הצבעה. מה אתה מוטרד?
יואל חסון
לא, אי-אפשר לקיים דיון. אתם יודעים שאלו הכללים. אדוני, עכשיו תעצור את הישיבה עד שיהיה לך אישור מהיושב ראש. תכבד את הבית הזה.
היו"ר זאב אלקין
תודה.
יואל חסון
לא, הוא לא הגיע, אדוני היושב ראש. ייקח לו זמן. אדוני, אני מבקש ממך - - -
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת חסון, אתה לא בזכות דיבור.
יואל חסון
קודם כול, אני עדיין בזכות דיבור.
היו"ר זאב אלקין
לא, הזמן שלך נגמר.
יואל חסון
אני מבקש ממך לעצור את הישיבה. זאת ישיבה לא חוקית. זאת ישיבה לא חוקית, ללא אישור יושב ראש הכנסת.
יוחנן פלסנר
אולי נשמע את היועצת המשפטית. אולי גם את זה היא מכשירה.
יואל חסון
גברתי היועצת המשפטית, אני מבקש ממך להתערב. גברתי, אין אישור יושב ראש כנסת, אני מבקשת ממך להתערב בעניין הזה.
דורון אביטל
היועצת המשפטית תחליט.
ארבל אסטרחן
יש על כך הוראה מפורשת בתקנון, נכון.
יואל חסון
יפה. אני מבקש לעצור את הדיון. אדוני, השעה כבר 11:01. אתה עובר על תקנון הכנסת. עובדה.
היו"ר זאב אלקין
היות שהשעה 11:01 אני מכריז - - -
יוחנן פלסנר
הישיבה הזאת מנוגדת לתקנון. אני רוצה לבקש מהמאבטחים שיפזרו אותך עכשיו.
היו"ר זאב אלקין
טוב, תודה רבה. חבר הכנסת חסון - - -
יואל חסון
היועצת המשפטית, אני מבקש ממך לקבוע שהישיבה הזאת היא לא חוקית.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת חסון, אתה תיתן לי לדבר?
יואל חסון
לא, אתה תנעל את הישיבה.
דוד רותם
יואל, אי-אפשר לקבוע את זה, כי הישיבה לא חוקית.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת חסון, אני מכריז על הפסקה בקיום הישיבה.
יואל חסון
תודה רבה לך.
יוחנן פלסנר
הישיבה הדחופה הזאת.
דני דנון
זה לא יעזור לכם, יואל.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו פנינו ליושב ראש, ביקשנו את האישור ולכן תהיו מוכנים.
יואל חסון
אז תנעל את הישיבה.
היו"ר זאב אלקין
לא, אני לא נועל. אני מכריז על הפסקה.
יואל חסון
לא, אתה נעלת את הישיבה.
יוחנן פלסנר
אתה לא מוציא להפסקה. אתה נועל את הישיבה.
היו"ר זאב אלקין
אני עושה הפסקה כדי לברר - - -
דוד רותם
רבותי היקרים, רק להזכיר לכם, אני במקום היושב ראש הייתי דוחה את הישיבה.
יואל חסון
לא, לא. תצטרכו להודיע לנו מחדש על קיום הישיבה.
היו"ר זאב אלקין
הכרזתי על הפסקה.

11:03 עד 11:06 הפסקה.
היו"ר זאב אלקין
חברים, אני מכריז על סיום ההפסקה. אנחנו חוזרים לדיון. קיבלתי אישור מהיושב ראש להמשיך את הדיון.
יואל חסון
אני מבין שנתת הוראה ליושב ראש הכנסת לקיים את הדיון.
היו"ר זאב אלקין
נתתי הוראה?
יואל חסון
הרי הוא פוחד פחד מוות ממך.
דני דנון
איך אתה מדבר?
היו"ר זאב אלקין
זה שאתם לא מכבדים יועצת משפטית - - -
דני דנון
אתה מחלק ציונים ליושב ראש הכנסת?
יואל חסון
הדיון הזה ואי-כיבוד התקנון - בחסות יושב-ראש הכנסת, כמו כל תהליך החקיקה הזה. הוא בחסות יושב ראש הכנסת, שנכנע לגחמות האנטי-דמוקרטיות שלכם.
דוד רותם
הדמוקרטיה זה יואל חסון.
היו"ר זאב אלקין
חברים, אני מחדש את הדיון. החברים שרוצים לדבר ידברו. נמתין עם ההצבעה עד שחבר הכנסת מולה יסיים את השאילתא שלו ויחזור. אנחנו לא נמנע ממנו אפשרות להצביע.
יואל חסון
הייתי באמצע רשות דיבור, אדוני.
היו"ר זאב אלקין
לא, אתה סיימת. כבר העברתי אותה לחבר הכנסת דורון אביטל. בבקשה, חבר הכנסת אביטל.
יואל חסון
בבקשה. בשבילו אני מוכן.
דורון אביטל
תודה. נקודה מקדימה - אני רוצה לחזור על הבחנה שאמרתי גם מעל הפודיום בכנסת, ההבחנה בין הפרוצדורה של הדמוקרטיה לבין הרוח והתרבות הדמוקרטית. הפרוצדורה נותנת המון כוח בידיהם של יושבי ראש הוועדות, אבל אתם חוטאים פעם אחרי פעם כנגד.
היו"ר זאב אלקין
כנגד מה?
דורון אביטל
כנגד הרוח הדמוקרטית. התרבות הדמוקרטית היא לא רק פרוצדורות.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו פועלים לפי תקנון הכנסת.
יואל חסון
אתה מבין את המשפט הזה – רוח דמוקרטית?
דני דנון
כן -כשיש לכם רוב זה דמוקרטיה, כשאין לכם רוב זו לא דמוקרטיה. זו רוח הדמוקרטיה נוסח קדימה.
דורון אביטל
דנון, אני רוצה לדבר.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת דנון, אל תפריע לחבר הכנסת אביטל.
דורון אביטל
דמוקרטיה זה לא רק פרוצדורה, זו מערכת שלמה של ערכים ותרבות. ברור שאם אתה שולט בפרוצדורה זה לא דמוקרטיה. אם אתה שולט בפרוצדורה באופן שהוא עריץ אז אין דמוקרטיה. זה צריך להיות ברור לכל בר דעת, כל ילד בתיכון יודע את זה. אז העריצות הזאת לא נדרשת.

עכשיו לעניין הנושא החדש. אני חושב שגם אם הפורום הזה יצביע נגד, כל בר דעת יודע שזה נושא חדש. לפני זה היה חוק, שהיה גזירה מתוצאה שרציתם לייצר. גזרתם אחורה, יצרתם חוק. לא היה לו אופי של חוק כללי.
היו"ר זאב אלקין
שניה. אתם טוענים שזה נושא חדש.
דורון אביטל
כן. אני רוצה להסביר את הרציונאל למה זה נושא חדש.
היו"ר זאב אלקין
אם אנחנו נצטרף אליכם ונקבע שזה נושא חדש, אין לכם טענות כלפינו?
דוד רותם
לא, להיפך. הם ישמחו.
יואל חסון
זה יהיה נושא חדש. אחר כך נוכל להצביע על - - -
היו"ר זאב אלקין
בסדר, יהיה נושא חדש.
יוחנן פלסנר
נושא חדש. ולפיכך, שלא יידון.
אברהם מיכאלי
לא יידון, בסדר. זה סוייד ביקש, אף אחד אחר לא.
יוחנן פלסנר
זה מה שאנחנו רוצים.
היו"ר זאב אלקין
אין בעיה. אז על מה אנחנו מתווכחים?
יוחנן פלסנר
באנו לפה כי אתם רציתם להביא - - -
היו"ר זאב אלקין
לא, אני חייב לקבוע.
דוד רותם
אתה ביקשת להכריז - - - לא הייתה ברירה.
דורון אביטל
רק לסיים. יש לי עוד - - -
יוחנן פלסנר
אם אתה מסכים אתי שזה נושא חדש, אז אי-אפשר להגיש את זה כהסתייגות. נכון?
היו"ר זאב אלקין
נכון.
יוחנן פלסנר
אז יש לי רק סייג אחד. אנחנו יכולים להסכים אבל יש לי רק סייג אחד - אני רוצה לדעת מה כתוב ב-SMS שדודו רותם העביר לך, שבגינו שינית את דעתך.
אברהם מיכאלי
תשלם מיליון דולר.
דוד רותם
אני אגיד לך מה כתוב פה. כתוב: פלסנר רוצה נושא חדש. תסכימו.
יוחנן פלסנר
אני רוצה לדעת מה הקונסיליירי כתב לו.
היו"ר זאב אלקין
בבקשה, חבר הכנסת אביטל. אתה רואה? כשהתחלת לדבר לעניין התברר שאנחנו בכלל מסכימים עניינית.
דורון אביטל
החוק כנושא חדש, החוק במתכונת הזאת, יש לו צורה של חוק כללי. לא חוק שנגזר פרסונלית, רטרואקטיבית, אלא חוק כללי אמיתי. ולכן, הוא חוק שנדון ונחשוב עליו. אני חושב זה הישג גדול שהגענו להסכמה.
היו"ר זאב אלקין
חברים, אתם רוצים שנחכה למולה?
יואל חסון
לראשונה בהיסטוריה קיבלת את דעתה של האופוזיציה והסכמת לה. מעולם לא התפשרת. זה אירוע היסטורי.
אברהם מיכאלי
האופוזיציה רצתה להעלות את זה.
יוחנן פלסנר
דמוקרטיה מתייעצת.
דוד רותם
אתם רק שוכחים מי אמר שזה נושא חדש.
היו"ר זאב אלקין
סיעת קדימה, מי כרגע מרכז הסיעה?
קריאות
יוחנן.
היו"ר זאב אלקין
יוחנן, אני שואל אותך - אם אנחנו מסכימים, אתה רוצה שנחכה לשלמה מולה להצבעה או ש- - -?
אברהם מיכאלי
לְמה?
יואל חסון
כן, כן, ודאי.
אברהם מיכאלי
למה? מסכימים.
היו"ר זאב אלקין
חס וחלילה, פתאום לא יעבור.
יוחנן פלסנר
הוא רוצה לחזור.
היו"ר זאב אלקין
אוקיי. חבר הכנסת חנין בינתיים בזכות הדיבור. בבקשה.
דב חנין
תודה, אדוני היושב ראש. אני רוצה להעיר על הפרוצדורה וצורת ההתנהלות של הכנסת. מה שקורה בשבועיים האחרונים, אדוני היושב ראש – יושב ראש הישיבה ויושב ראש הקואליציה - באמת עובר הרחק מעבר לגבול הנסבל. זו פעם ראשונה שאנחנו תקועים בענייני בית המשפט העליון בזמן מליאה, בגלל הלהיטות של הקואליציה להעביר בצורה מהירה ודורסנית את הרצונות שלכם.
היו"ר זאב אלקין
פעם ראשונה?
דב חנין
זו פעם שניה בתוך שבועיים. בזמן מליאה, כשאנחנו אמורים להיות במליאה, כשחובתנו להיות במליאה ולהאזין לשאילתות ואולי גם לשאול שאילתות נוספות. למשל, אני ביקשתי להירשם לאחת מהן. אנחנו בבעיה, כי אנחנו נאלצים להיות פה בישיבה.

אני חושב ששגה יושב ראש הכנסת שגיאה גדולה ומהותית שהוא איפשר את הפתח הזה, של ניהול ישיבות בזמן מליאה. אני חושב שיושב ראש הכנסת בחלומותיו הגרועים ביותר לא תיאר לעצמו לאן הדברים האלה מביאים אותנו. זה כבר הופך להיות לנורמה, שבמקביל למליאה יושבות ועדות ודנות ברביזיות או בהצבעות מאוד-מאוד גורליות.

לכן, אדוני היושב ראש, אני חושב שהמסקנה הראשונה מהדיון הזה צריכה להיות – גברתי, היועצת המשפטית של ועדת הכנסת, אני חושב שראוי מאוד שאתם, בלשכה המשפטית, תעשו דיון רציני ומקצועי. לא אפרופו החוק הזה או החוק ההוא. מחר זה יהיה גם אינטרס של מישהו אחר. אנחנו פה שוברים איזושהי נורמה. אני מבין שזה נעשה בכדי להקל על העבודה ולא לעבוד בתנאים בלתי אפשריים וכדומה. התוצאה היא בלתי אפשרית, אנחנו לא מסוגלים לעבוד ככה. אני מבקש שהיועץ המשפטי של הכנסת ייתן חוות דעת לגבי השאלה של המשך עבודת ועדות בזמן מליאה ברמה העקרונית - להבא, לעתיד, לא לגבי מה שהיה עד עכשיו. מה שהיה עד עכשיו הוא חוקי והוא מכוח אישור של יושב ראש הכנסת - כדי שתהיה לנו מדיניות יותר כוללת, נכונה ומאוזנת. לא יתכן שחבר כנסת שיש לו שאילתא צריך לרוץ. בפעם שעברה זה הייתי אני בוועדת חוקה, כי הייתה לי רביזיה בוועדת החוקה. זה לא עובד ככה. אם אני חבר כנסת ויש לי זכויות ומעמד כחבר כנסת ולא בתור סיעה, ואני יכול לנמק את דבריי בוועדה, אז צריך לתת לי את האפשרות לבצע את העבודה הזאת. אני אומר את זה ברמה העקרונית.
ארבל אסטרחן
אפשר להגיד על זה מילה? התקנון מתייחס לזה במפורש. הוא אומר: ישיבות הוועדות לא יתקיימו בשעה שבה מתקיימת ישיבה של הכנסת, אלא אם כן אישר זאת יושב ראש הכנסת מטעמים מיוחדים וכפי שיקבע. למשל, כאן הוא קבע. יש לו שיקול דעת.
יוחנן פלסנר
מה הטעם המיוחד?
דב חנין
אנחנו לא יודעים מה הטעמים המיוחדים.
יוחנן פלסנר
לחץ פוליטי נחשב טעם מיוחד?
דוד רותם
אני חושב שדב חנין צודק. אבל יש לי עוד בקשה, נא לקבוע בתקנון שגם בימי ראשון וחמישי הכנסת עובדת, ומתחילים לעבוד ב-7:00 בבוקר. לא צריך להתחיל ב-9:00. בשבוע שעבר בכיתם לי למה אני מתחיל ישיבות מוקדם מדי.
דב חנין
אני בעד ישיבות ב-5:00 בבוקר, אדוני יושב ראש ועדת החוקה.
ארבל אסטרחן
עוד מילה על זה. פרק הוועדות הוא הפרק הבא והאחרון שוועדת הכנסת הולכת לדון בו במסגרת תיקוני התקנון שהיא עורכת מאז תחילת הכנסת. הסעיף הזה הולך, בין היתר, להיות נדון בו. לכן, זה הזמן להגיש הצעות לוועדת הכנסת בעניין המסוים הזה.
דב חנין
אני חושב שהסעיף מצוין, רק צריך שהוא יתממש. אחרת, אני אומר לך, אדוני היושב ראש - - -
אברהם מיכאלי
נקיים דיון בוועדת הכנסת, רק שיבואו חברי כנסת, שלא יהיה פה יריב לבד.
דב חנין
זה פשוט ייצור בעיה שאין לה סוף. זו מין תורה שבעל-פה שאי-אפשר לחיות אתה, כי אף פעם לא ברור לנו מה המסגרת, וגם לכם לא ברור מה המסגרת. אנחנו חיים בעולם של תורה שבעל-פה. זה לא נכון ולא לעניין.

לגופו של עניין - - -
דוד רותם
אני יכול להחליף את מולה בהצבעה? אצביע אתכם.
היו"ר זאב אלקין
בבקשה, חבר הכנסת חנין.
דב חנין
לגופו של עניין, אדוני היושב ראש, אני נמצא במצב מיוחד. ההסתייגות הזאת היא הסתייגות שהוגשה מטעם הסיעה שלנו, אבל גם אני מסכים – ותיכף אנמק למה אני מסכים - שיש בהסתייגות נושא חדש.
היו"ר זאב אלקין
אם היית יכול להצביע, מה היית מצביע?
ניצן הורוביץ
אבל היא עוד לא הוגשה בעצם, ההסתייגות. זה רעיון.
היו"ר זאב אלקין
לא, הוגשה.
דוד רותם
זו בקשה להסתייגות.
דב חנין
היא ברמת הרעיון. אני אתן תשובה לשאלה - - -
היו"ר זאב אלקין
מה אתה ממליץ לנו – לאשר או להתנגד?
דב חנין
רגע, רגע, אומר לך מיד, אדוני. אנמק את זה בשתי רמות. רמה ראשונה – ואני מדבר ברמה של הדיון המהותי, גברתי היועצת המשפטית. אני יודע שבדרך כלל הסוגיה של נושא חדש בסופו של דבר מוכרעת כסוגיה פוליטית: קואליציה, אופוזיציה - כך או אחרת.
ארבל אסטרחן
לא אמור להיות.
דב חנין
לא אמור להיות, אבל באופן מעשי זה ככה. המטרה של נושא חדש, ברמה המהותית, ברמה העיונית, אדוני יושב ראש הקואליציה, היא לאפשר לכנסת לבחון לעומק החלטות שהיא מקבלת. לגופו של עניין, אני חושב - - -
יוחנן פלסנר
בשביל זה קבעו בתקנון שזה צריך להיות בישיבה רגילה.
דב חנין
יש טעם שהנורמה תהיה אותה נורמה. אני בעד שהנורמה תהיה אותה נורמה בבית משפט עליון ובבתי משפט אחרים. האם אנחנו, ככנסת, בחנו מה ההשלכות של זה? אני לא שמעתי דיון על זה. לא קיימנו דיון. לכן אני אומר, ברמת המהות אנחנו נמצאים בבעיה. אנחנו חוטאים לעבודתנו הפרלמנטרית. הפעם זה נוח לי, זו הסתייגות שלי, מחר זו הסתייגות של מישהו אחר. הנורמות צריכות להיות ברורות לגבי כולנו.

אני מצטרף לדבריו של חבר הכנסת אביטל, אני חושב שהוא צודק. כשהחוק הזה נוסח לא חשבו על בתי המשפט באופן רוחבי. חשבו על בית המשפט העליון, חשבו על כבוד השופט המכובד אשר גרוניס. אף אחד לא חשב על החלטות רוחב. פתאום אנחנו עושים מהפכה כללית במערכת המשפט, אפרופו דבר שאף אחד לא תכנן אותו. כשאתם מחליטים שזה נושא חדש, צריך להיות ברור גם לכם שאתם מודים בכך – כפי שכולנו יודעים - שזה חוק פרסונלי, נקודתי, שמיועד לשופט גרוניס. פה האמת. בואו לא נסתתר מאחורי עצמנו, אלה הם הנתונים. תודה רבה.
היו"ר זאב אלקין
ולכן אתה ממליץ לנו - - -
דב חנין
אני ממליץ לקבוע שזה נושא חדש.
היו"ר זאב אלקין
אגב, אולי תמליץ באותה הזדמנות לחבר הכנסת סוייד פשוט למשוך את ההסתייגות הזאת? אם זה מה שאתה חושב.
דב חנין
ההסתייגות כבר עשתה את עבודתה הפרלמנטרית. זה שאנחנו יושבים כאן זה כבר - - -
היו"ר זאב אלקין
לכן אולי תמליץ לו למשוך אותה.
דב חנין
להיפך. אני רוצה שתחליטו שזה נושא חדש. זה מה שחשוב.
היו"ר זאב אלקין
אוקיי, אין בעיה. חבר הכנסת הורוביץ, אתה רוצה להעיר משהו?
ניצן הורוביץ
אני מסכים עם דברי חברי, דב חנין.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת פלסנר, רצית להוסיף משהו?
יוחנן פלסנר
כן. אני רוצה להתחבר לטענה המהותית.
יעקב כץ
אתה רוצה להגיד לחכות למולה.
היו"ר זאב אלקין
בסדר, נחכה כמה דקות לחבר הכנסת מולה, שיוכל לחזור.
יוחנן פלסנר
כל הטענה והרעיון של נושא חדש זה פרוצדורה. למה מוציאים מהוועדה שדנה בחוק? מוציאים את זה כי אומרים שאם יש כאן נושא חדש רוצים לבחון, להבין את המשמעויות, לראות אם יש לזה השפעות רוחביות, אם זה נוגע לדברים אחרים. כשנערכתי לדיון הבוקר בוועדת החוקה התכוננתי לחוק שמכונה "חוק גרוניס". להבין: רע, לא רע, מה המשמעויות לגבי בית המשפט העליון.
היו"ר זאב אלקין
אתה מתכוון לחוק שפרופסור פרידמן העביר לפני - - -
יואל חסון
די, מיצינו את זה.
יוחנן פלסנר
ואני לא מבין, באמת, אולי זה רעיון טוב - - -
דוד רותם
הוא עד עכשיו לא מבין - - -
היו"ר זאב אלקין
כבוד השופט בדימוס מצא והשופטת דורנר הסכימו שהשם "חוק גרוניס" מתאים לחוק שפרידמן הביא לפני שלוש שנים.
יוחנן פלסנר
אולי זה רעיון טוב, אולי זה לא טוב להחיל את זה על בתי משפט השלום והמחוזיים. אני לא יודע, אין לי את הכלים. זה נושא רוחבי. כמו שאמרתי, יש לו השפעות תקציביות, יש לו השפעות של אופן הניהול - אם יתרת ניהול של חצי שנה זה ראוי או לא ראוי. מה ההיגיון בתקנון שאומר שנושא חדש ייקבע על-ידי ועדת הכנסת באחת מהישיבות הרגילות הבאות? בדיוק כדי לתת את הזמן - - -
היו"ר זאב אלקין
לא, להיפך. כדי לא לאפשר למרוח את זה בוועדת הכנסת. תשאל את ארבל.
יוחנן פלסנר
לא, אחת משלוש הישיבות. זה מצד אחד - - -
היו"ר זאב אלקין
אגב, בתקנון הישן זה היה בישיבה המיידית הראשונה.
יוחנן פלסנר
אדוני היושב ראש, מצד אחד לא למרוח זמן, ומצד שני, אמרו אחת הישיבות הרגילות ולא אחת הישיבות הדחופות. אדוני היושב ראש, עד היום לא נעשה דיון - וביררתי את זה עם ארבל, שהיא יועצת משפטית רצינית והגונה. שאלתי את ארבל: אם נעשה דיון, מה ההבחנה בין ישיבה רגילה לבין ישיבה דחופה? ההבחנה היחידה שאני יכול להעלות על הדעת בין רגיל לדחוף זה רק העיתוי של הזמן. הרי זה לא שיש סורים על הגדר והם יורים עלינו. לא יורים על המשכן, לשמחתנו. לכן, ההבחנה היחידה בין רגיל לדחוף זה מועד כינוס הישיבה. אני לא יכול לראות שום פרשנות משפטית שתציג תזה שאומרת שהישיבה הזאת היא לא ישיבה דחופה, הישיבה שכונסה היום ברבע ל-11:00. על אחת כמה וכמה, אין שום דבר רגיל בישיבה שמתרחשת בזמן שהמליאה מתכנסת, שהיושב ראש נתן, בנסיבות מיוחדות, אישור לכנס אותה. איך זה הופך אותה לישיבה רגילה?
היו"ר זאב אלקין
הישיבה הזאת התחילה לא במקביל למליאה. קיבלתי אישור לסיים אותה.
יוחנן פלסנר
היא התחילה ברבע ל-11:00 והיו מחלוקות פרוצדוראליות, רעיוניות ומהותיות - -
היו"ר זאב אלקין
כי לא קיבלת את דעתה של היועצת המשפטית.
יוחנן פלסנר
- - ולא הספקנו ללבן אותן ברבע שעה. ועכשיו אנחנו נמצאים במצב של נסיבות מיוחדות, במצב של ישיבה שנתכנסה מהרגע להרגע. הישיבה הזאת, ספציפית, בהתראה של דקה. כן, אמרתם: היושב ראש אישר. הישיבה הקודמת ננעלה - - -
היו"ר זאב אלקין
אני הכרזתי על הפסקה, סליחה.
יוחנן פלסנר
לא, הישיבה ננעלה.
היו"ר זאב אלקין
לא נכון.
יוחנן פלסנר
לא יכולת להכריז על הפסקה.
היו"ר זאב אלקין
יוחנן, אני מבין שלאורך כל הישיבה הזאת אתה רוצה לשבת פה ולנהל אותה במקומי. אני מאחל לך שזה לא יגיע בקרוב, אבל עדיין המצב הוא שאני מציע לך לדייק.
יוחנן פלסנר
אין לי בעיה שתישאר יושב ראש ועדת הכנסת.
היו"ר זאב אלקין
הישיבה התחילה ברבע ל-11:00. ביקשנו, כשראינו שאתם מורחים זמן ולא מאפשרים להצביע, בנושא שאנחנו מסכימים עליו, כפי שמתברר, ביקשנו אישור מהיושב ראש. היות שהגענו לשעה 11:00 והיושב ראש לא הספיק למסור את תשובתו, לפי בקשתכם הכרזתי על הפסקה. ברגע שקיבלנו, שתי דקות אחרי זה, את התשובה הכרזתי על סיום ההפסקה.

הגיע חבר הכנסת מולה.

לכן, מבחינה זאת, זו ישיבה רגילה מן המניין.
יוחנן פלסנר
אני מבקש לסיים.
היו"ר זאב אלקין
משפט סיום.
יוחנן פלסנר
לכן אני חושב שעד היום - - -
דוד רותם
יוחנן, אני רק רוצה שתקבלו החלטה מהר. האם אפשר לחדש פה את ישיבת ועדת החוקה ולעבור להצבעה?
יואל חסון
התשובה היא לא.
יוחנן פלסנר
אדוני היושב ראש, עד היום לא התקיים בכנסת דיון שמבהיר מה ההבדל בין דיון רגיל לדיון דחוף.
יעקב כץ
די, די.
יוחנן פלסנר
עד שזה לא מתקיים אני חושב שזה לא ראוי לקיים ישיבה כזאת. אני מבקשת מהיועצת המשפטית להתייעץ עם היועץ המשפטי של הכנסת, שיוציא לנו חוות דעת מסודרת.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. חבר הכנסת חסון, אתה כבר היית בזכות דיבור.
יוחנן פלסנר
שיוציא לנו חוות דעת מסודרת בעניין הזה.
דוד רותם
- - -
יואל חסון
יש לי הצעה לסדר.
דוד רותם
היועץ המשפטי - - -
היו"ר זאב אלקין
חברים, אל תבקשו אותי לקרוא אתכם לסדר על משהו שאנחנו מסכימים איך להצביע עליו. חבל מאוד.
יואל חסון
יש לי הצעה לסדר, הצעה לסדר חשובה.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, חבר הכנסת חסון. הייתה לך הזדמנות, דיברת.
יואל חסון
אבל הצעה לסדר.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. חבר הכנסת מולה, אני רק מעדכן אותך שבינתיים, כשלא היית והמשכנו את הדיון - - -
שלמה מולה
התבקשתי על-ידי היושב ראש לדרוש לקבל הסברים מדוקדקים על כל הדיון.
היו"ר זאב אלקין
הנה, אז אני נותן לך הסברים.
שלמה מולה
מדוקדקים, אבל.
היו"ר זאב אלקין
בדיוק. אתה רואה, בלי שידעתי שהתבקשת קלעתי לרוחו של היושב ראש. אני מעדכן אותך שבינתיים, אחרי הרבה רוחות סוערות בחדר, כשחבר הכנסת דורון אביטל אמר מהי עמדת סיעת קדימה, שהיא מבקשת לקבוע את זה כנושא חדש, הפתענו אותו שזאת גם עמדתנו. לכן, בפן התכנים אנחנו מסכימים שזה נושא חדש.
יוחנן פלסנר
אבל ביקשתי גילוי נאות לגבי מי שכתב את ה-SMS שאישר לכם.
היו"ר זאב אלקין
זה אחר כך. חוויות על ה-SMS זה בינך לבין חבר הכנסת מולה.
דוד רותם
להגיד לך מי כתב את זה?
יוחנן פלסנר
כן.
דוד רותם
אתה לא אוהב את זה.
יוחנן פלסנר
אני אתמודד. אני אדם מבוגר.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת מולה, השאלה שלי אליך: האם אתה עדיין רוצה לשכנע אותנו שזה נושא חדש או שאתה סומך על כך שאחרי שהסכמנו לדעת חבריך אנחנו - - - ?
שלמה מולה
אני, בניגוד לאחרים, סומך על מחשבה רהוטה של חבריי מסיעת קדימה.
היו"ר זאב אלקין
אוקיי, מצוין. אם זה ככה, אני יכול לעבור להצבעה. הנושא של ההצבעה, שניזכר כולנו איפה אנחנו נמצאים אחרי דיונים בהרבה נושאים בתקנון הכנסת. נטענה חריגה מגדר הנושא או נושא חדש.
אברהם מיכאלי
לא, לא, תתחיל מההתחלה. איך זה התחיל בכלל.
היו"ר זאב אלקין
זה בדיוק מה שאני אומר. לגבי חוק בתי המשפט (תיקון מס' 66 - תקופת כהונה מזערית כתנאי לבחירת נשיא בית המשפט העליון). לגבי הצעת החוק הזאת הציע חבר הכנסת סוייד הסתייגות, שהמשמעות שלה החלת התיקון הזה גם על בתי משפט השלום ובית המשפט המחוזי. נטענה טענה על-ידי חבר הכנסת פלסנר לנושא חדש, חריגה בנושא הנושא, וככה הגענו להכרעה בוועדת הכנסת. זה מה שעולה כאן להצבעה. אנחנו מצביעים על השאלה אם זה נושא חדש או לא. מי שרוצה שזה יהיה נושא חדש יצביע בעד. מי שרוצה שזה לא יהיה נושא חדש יצביע נגד.

לגבי מי שרשאי להצביע - לקדימה ומרצ יחד, נדמה לי, יש ארבעה מקומות. אז תגידו - - -
ניצן הורוביץ
אני במקום אילן גילאון.
היו"ר זאב אלקין
אתה במקום אילן גילאון, אז יש לקדימה שלושה מקומות.
שלמה מולה
אני, יואל חסון ויוחנן פלסנר.
היו"ר זאב אלקין
אוקיי. אלה שלושת המצביעים. שוב, לסיכום הדיון - - -
יואל חסון
מי מחליף את מפלגת העבודה?
אברהם מיכאלי
אף אחד. אף אחד לא מתנדב.
דוד רותם
יואל, אתם מחליפים את מפלגת העבודה. היא הופכת להיות - - -
היו"ר זאב אלקין
לסיכום הדיון אני מכריז שהייתה פה תמימות דעים בין הקואליציה והאופוזיציה שזה נושא חדש. אפילו חבר סיעתו של חבר הכנסת סוייד – הוא כבר לא פה - - -
יוחנן פלסנר
אני שמח שדעתי בעניינים המהותיים לפחות מתקבלת.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת חנין הוא לא בעל זכות הצבעה, אבל גם הוא חושב שזה נושא חדש. אני מעלה להצבעה את הנושא. חבר הכנסת מקלב במקום חבר הכנסת אייכלר. מי שבעד הוא בעד נושא חדש.
יוחנן פלסנר
ואז זה לא עולה.
היו"ר זאב אלקין
ואז זה לא עולה בוועדת החוקה. מי בעד - - -?
יואל חסון
שמי, שמי. תקריא שמי.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה שאתה גם אומר לי איך להצביע בהצבעה שהיא פה אחד. תודה רבה, חבר הכנסת חסון.


מי בעד הגדרת הנושא הזה כנושא חדש? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 9

נגד – 1

נמנע – 1
הגדרת הנושא כנושא חדש נתקבלה.
היו"ר זאב אלקין
נגד – חבר הכנסת יואל חסון, נמנע – חבר הכנסת אילטוב. אז לא פה אחד, אבל עדיין הבקשה של חבר הכנסת פלסנר, למרות התנגדות חבר סיעתו, אושרה והנושא הוגדר כנושא חדש. תודה רבה.
יואל חסון
אדוני, אני מבקש רביזיה בבקשה.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. הייתה כאן בקשת רביזיה מחבר הכנסת חסון, שרוצה להילחם בחבר הכנסת פלסנר עד הסוף.
יואל חסון
לא, אני נלחם בך אם לא הבנת. חבל שאתה לא מבין רמזים.
יוחנן פלסנר
כל מה שחסון עושה זה על דעתי.
היו"ר זאב אלקין
השעה 11:26. אני מודיע על כך שההצבעה - - -
שלמה מולה
רק רגע, לפני שאתה ממשיך. אני רוצה להמשיך את הודעת יושב ראש הכנסת. יושב ראש הכנסת הודיע לי שהדיון יכול להתקיים אך ורק עד רבע ל-12:00.
היו"ר זאב אלקין
אני מודיע את הדבר הבא. ההצבעה תתקיים בעוד חצי שעה על תנאי - בתנאי שאקבל אישור מיושב ראש הכנסת.
יוחנן פלסנר
הוא כבר אמר שהוא לא מאשר.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30.

קוד המקור של הנתונים