ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/12/2011

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק) (תיקון), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת הכלכלה
05/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 679>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, ט' בכסלו התשע"ב (05 בדצמבר 2011), שעה 13:30
סדר היום
<תקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק) (תיקון), התש"ע-2009>
נכחו
חברי הוועדה: >
דוד אזולאי – מ"מ היו"ר
מוזמנים
>
נטע דרורי - המשרד להגנת הסביבה

אריה פיסטינר - אגף קרקעות מזוהמות, המשרד להגנת הסביבה

לירון נעים - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שי בוזגלו - לשכה משפטית, רשות המים והביוב

יהודה גסנר - מנהל תחום הנדסה דלק, משרד התשתיות הלאומיות

יעל שטופלמן - מתמחה, אדם טבע ודין

ליאור רותם - דובר ועדת הכלכלה
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
אמיר רוזנברג - מתמחה
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<תקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק) (תיקון), התש"ע-2009>
היו"ר דוד אזולאי
צהריים טובים לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום: תקנות המים (מניעת זיהום מים)(קווי דלק)(תיקון), התש"ע-2009, פרוטוקול 679, הוספת תקנה 10א(ד).

מי רוצה להציג את הנושא הזה? המשרד להגנת הסביבה?
נטע דרורי
אנחנו נציג, המשרד להגנת הסביבה.
היו"ר דוד אזולאי
בבקשה.
נטע דרורי
שמי נטע דרורי, המשרד להגנת הסביבה. באתי במקום ליאורה. יעל חולה.
לאה ורון
לדעתי, את לא נרשמת או נרשמת מאוחר. ליאורה יעל ואריה רשומים. שמך אינו מופיע ברשימה.
אריה פיסטינר
אריה נמצא, יעל חולה.
לאה ורון
אוקיי. הכי חשוב שתהיה לה רפואה שלמה.
נטע דרורי
ובכן, הוועדה אישרה בפברואר שנה זו את הצעת התקנות של המשרד במספר שינויים שעוררו, מן הסתם, מחלוקת משפטית. לאחר דיונים ארוכים ותיאום עם הלשכה המשפטית של הוועדה, אנחנו מבקשים מהוועדה לאשר תוספת של תקנת משנה (ד) לתקנה 10א רבתי לתקנות בנוסח שאקריא אותו, ברשותך.
איתי עצמון
האם תוכלי להזכיר על מה מדברת תקנת 10א רבתי?
נטע דרורי
תקנה 10א רבתי עוסקת בטיפול בזיהום קרקע עקב דליפה של דלק מקו דלק. התקנה קובעת חובה על מפעיל של קו דלק לפעול לסילוק הדלק שנקבר בקרקע ולטפל בקרקע המזוהמת. נקבעו שיטות ברירת מחדל כיצד לטפל ולסלק את הקרקע המזוהמת, ונקבע לפי אישור הוועדה ששיטת הטיפול בקרקע וביצוע הדיגום מותנים באישור מראש של הממונה.

תקנת משנה (ד) בנוסח שאנחנו מבקשים לאשר מבהירה שההפעלה של הסמכויות על-ידי הממונה באישור התוכנית לטיפול בקרקע תיעשה בהתאם לנוהל שיתוף פעולה מוסכם בין רשות המים לבין המשרד להגנת הסביבה, ובכלל זה השינויים שישולבו בו מעת לעת, ככל שיהיו.
היו"ר דוד אזולאי
האם יש למישהו הערות בנושא זה?
שי בוזגלו
לא, יש הסכמה לגבי הסעיף עם רשות המים.
לאה ורון
אני מבינה שאתה נציג רשות המים.
היו"ר דוד אזולאי
האם יש נציגות לתאגידי המים, או שאתם מייצגים אותם?
שי בוזגלו
לא, אנחנו מייצגים את רשות המים. זה לא כל-כך קשור לתאגידי המים.
היו"ר דוד אזולאי
למה?
שי בוזגלו
זה נוהל שבין המשרד להגנת הסביבה לבין רשות המים לגבי טיפול בזיהום. הוא לא קשור לתאגיד המים.
לאה ורון
מאחר וחבר הכנסת אזולאי לא ליווה את כל התקנת התקנות, אולי תסבירו בכמה מילים מה הן התקנות, למה הן מיועדות, ומה היתה המחלוקת.
נטע דרורי
אוקיי, בסדר גמור. זה בעצם תיקון לתקנות המים, מניעת זיהום מים מקווי דלק. התקנות האלה מסדירות את ההפעלה של קווי דלק, קווי צנרת גדולים שזורם בהם דלק, והדלק, לצערנו, דולף או שיש איזושהי פריצה בקו – כל מיני תקלות כאלה. במקרים כאלה הדלק מגיע לקרקע וגורם לזיהום, וגם לבעיות נוספות. בסיס התקנות האלה מסדיר בכלל מה מפעיל צריך לעשות, איך הוא צריך לעשות תחזוקה, בדיקות, וכל מיני דברים שצריך לעשות באופן שוטף. ובאופן ספציפי, הנושא של מה קורה כאשר יש דליפה של דלק ונגרם זיהום לקרקע – זאת אומרת, ממש דלק שהוא חומר שהוא מאוד מאוד מזהם מגיע לקרקע – לא טופל בנוסח המקורי של התקנות. בעניין הזה צריך לציין אולי שהוגשה עתירה לבג"ץ על כך שהתקנה המקורית שכן היתה כוונה להתקין אותה, לא נכללה בנוסח התקנות שבסופו של דבר נכנס לתוקף, ומכאן התיקון.
התיקון, כאמור, אומר שעצם העובדה שמפעיל קו דלק יודע שיש דליפה של דלק מהקו שלו, או שיש איזושהי פריצה וכמות גדולה נשפכת, זה לא אומר שהוא יושב בחיבוק ידיים או אומר: הנה, יש בעיה. אבל, אני לא צריך לעשות כלום, אלא ממש צריך לטפל בבעיה. צריך לאסוף את הדלק, וצריך לטפל בקרקע כדי שהדלק לא ימשיך ויתפשט, והזיהום לא יתרחב ויחמיר.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. התאכזבתי קצת מההסבר שלך, מפני שציפיתי שמשהו שקשור לתאגידי המים - יש לי חשבון ארוך איתם.
נטע דרורי
זה תקנות אחרות שגם עליהן היו לנו - - -
היו"ר דוד אזולאי
נגיע פעם גם לשם.
נטע דרורי
אבל, אני מקווה שזה כבר מאחורינו.
איתי עצמון
אני מבקש להתייחס בכמה משפטים קצרים לנוסח שמוצע כאן. אני אזכיר, כפי שציינה עו"ד דרורי, שהמחלוקת נוצרה עקב הוספת תקנת משנה (ג) לתקנה 10א, שקובעת למעשה ששיטות הטיפול וביצוע דיגום בקרקע מותנים באישור מראש של הממונה שהוא ממונה מטעם המשרד להגנת הסביבה. התוספת הזאת נבעה בשל הרצון של הוועדה בזמן שהיא קיימה את הדיון בפברואר, להבהיר את המצב המשפטי, ומי אחראי לפי התקנות לתת הוראות לאותו מפעיל כיצד לנהוג, מכיוון שבנוסח המקורי שהונח על שולחן הוועדה זה לא היה ברור.

לאחר שהתקנות האלו נדונו בוועדה נוצרה איזושהי מחלוקת בין המשרד להגנת הסביבה - זאת אומרת, המחלוקת היתה עוד קודמת, אבל היא התחדדה מכיוון שהתקנה הזאת נוספה – לבין רשות המים. מכיוון שלפי סימן א(1) לחוק המים שעניינו מניעת זיהום מים ניתנו סמכויות להתקין תקנות בנושא לשר להגנת הסביבה לפי סעיף 20ד רבא. לעומת זאת, סמכויות האכיפה, לרבות על-ידי צווים, ניתנו למנהל רשות המים. עקב כך היתה עלולה להיווצר בעיה מבחינת חלוקת הסמכויות.
התקנה שמוצעת כאן כרגע קובעת הוראה שאינה שגורה בדרך כלל בדברי חקיקה, הוראה שמפנה לנוהל שיתוף פעולה שמוסכם בין שתי רשויות ממשלתיות. מטרתה היא באמת לפתור את אותה התנגשות שיכולה להיות בין סמכויות מחד, של הממונה מטעם המשרד להגנת הסביבה, לבין רשות המים.
אני חושב שהפשרה הזאת בנסיבות האלה, וכנוסחו של חוק המים כיום, היא באמת נותנת את המענה. מחד, לבהירות כיוון שהיא מותירה על כנה את תקנת משנה (ג) שלמעשה קובעת שנדרש אישור מראש של הממונה. כלומר, יש כתובת למפעיל שהוא הממונה מטעם המשרד להגנת הסביבה. אבל, מנחה את הממונה בעת הפעלת סמכויותיו כך שעליו לפעול למעשה לפי נוהל שיתוף פעולה שמוסכם הן על רשות המים והן על המשרד להגנת הסביבה. אני חושב שמבחינה זו הפשרה הזאת נותנת מענה.
היו"ר דוד אזולאי
מי זה הממונה?
איתי עצמון
הממונה הוא אדם שמונה על-ידי השר להגנת הסביבה לעניין שמוסדר כאן בתקנות.
היו"ר דוד אזולאי
האם הוא מקובל גם על נציבות שירות המים?
לאה ורון
גם השר לאיכות הסביבה וגם הנציבות.
איתי עצמון
כן.
נטע דרורי
הממונה הוא בעל תפקיד במשרד. אפשר למנות יותר מממונה אחד, אפשר להחליף את בעלי התפקידים לפי העניין.
היו"ר דוד אזולאי
נטע, בואי תקראי את התקנה ונצביע עליה.
נטע דרורי
הנוסח הוא: "(ד) הממונה יפעיל את סמכויותיו לפי תקנה זו בהתאם לנוהל לשיתוף פעולה המוסכם על רשות המים והמשרד להגנת הסביבה, ובכלל זה שינויים מוסכמים שישולבו בו מעת לעת".
היו"ר דוד אזולאי
האם יש עוד הערות? אין הערות, צריך להצביע.
איתי עצמון
רק משפט אחד ששכחתי לציין. אני חושב שראוי שהממשלה תפעל לתקן את החקיקה, את חוק המים, או בחוק נפרד, שבאמת יבהיר בצורה חד-משמעית בחקיקה ראשית מהי חלוקת הסמכויות, מכיוון שבעצם הבעיה נותרת בעינה מבחינת חלוקת הסמכויות. אנחנו מבהירים את זה לעניין התקנה הזו. אגב, האם יש התקדמות מבחינת הליכי החקיקה בנושא?
נטע דרורי
הכוונה הנוכחית היא להסדיר את הנושא גם בחוק למניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות, מצד אחד. זו הצעת חוק של המשרד שעברה קריאה ראשונה והיא נמצאת לקריאת דיונים בוועדת הפנים. אנחנו בסדרה של שיחות ודיונים עם הלשכה המשפטית של הוועדה. הסיכום ברמת הממשלה הוא שיועבר גם תיקון מראה לחוק המים שגם הוא יבהיר את חלוקת הסמכויות במתכונת שהיא די דומה לנוהל.
היו"ר דוד אזולאי
תודה. האם אפשר לגשת להצבעה. מי גברתי?
יעל שטופלמן
שמי יעל מאדם טבע ודין. רציתי להבהיר משהו, לשאול את היועץ המשפטי. לפני כן, אני מבקשת להגיד שאנחנו כן מקבלים וכן תומכים מאוד בנוסח המחודש. אנחנו חושבים שהוא כן מהווה איזון נכון בין הגורמים, בין המשרד להגנת הסביבה ובין רשות המים. אנחנו בוודאי שלא מעוניינים לעכב עוד את אישור התקנות. אנחנו קצת חוששים. בגלל שהתקנה מפנה לנוהל חיצוני, נוהל שיתוף הפעולה, רצינו לברר מה קורה אם באיזשהו אופן תיאורטי הנוהל פוקע או מבוטל. מי יפקח על הטיפול שמתקיים בידי היזם?
איתי עצמון
אני חושב שהשאלה ראוי שתופנה לנציגי הממשלה. אני רק אגיד שברור לפי נוסח התקנה שיהיה נוהל שיתוף פעולה מוסכם. אני גם מבין שיש נוהל.
שי בוזגלו
יש נוהל חתום.
היו"ר דוד אזולאי
עצם העובדה שמינו את הממונה על דעת שני הצדדים זה אומר שיש שיתוף פעולה בנושא הזה.
יעל שטופלמן
ואם קורה והנוהל פוקע או בטל כמו שקרה בעבר?
לאה ורון
ככל הנראה יקרה מה שקרה מאז פברואר שחלף המועד שוועדת הכלכלה אישרה את התקנות. זה מה שיקרה.
יעל שטופלמן
אוקיי, בסדר גמור.
היו"ר דוד אזולאי
כן, בבקשה.
יהודה גסנר
שמי יהודה גסנר, ואני מהנדס מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות. בהקשר לשאלה, השחקנים במשק הזה הם תחת רגולציה, הם תחת בקרה שלנו, כך שגם ההתערבות של הממונה. היו על זה אין ספור דיונים. יש פה הרבה דברים שהם לחומרה, לטעמנו. אבל, זה לא שהמשק הוא פרוץ. גם חברת תש"ן-קמ"ד, וגם קצ"א, וכל המפעילים האחרים, כולם תחת רגולציה, כולם תחת מערכות לבקרת דליפות, כך שאני חושב שהנושא הזה מוסדר.
היו"ר דוד אזולאי
אוקיי. אם כך, אנחנו ניגשים להצבעה.
הצבעה

בעד אישור התקנה – פה אחד
התקנה אושרה.
היו"ר דוד אזולאי
היות ואין מתנגדים, ואין נמנעים, התקנה עברה פה אחד.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:45.>

קוד המקור של הנתונים