ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/11/2011

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - פטור מדמי ביטוח לתלמיד מכינה קדם-צבאית), התשע"א-2011, חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 130), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

14.11.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 560

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"ז בחשוון התשע"ב (14.11.2011), בשעה 09:30
סדר היום
1. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 132) (פטור מתשלום דמי ביטוח לחניכי מכינות קדם – צבאיות ולמתנדבים בשנת שירות), התשע"א -2011

2. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – פטור מדמי ביטוח לתלמיד מכינה קדם-צבאית), התשע"א-2011, של חה"כ זבולון אורלב. (פ/3404).
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
חה"כ זבולון אורלב

יוחנן בן יעקב – הממונה על המכינות הקדם צבאיות, משרד החינוך

שי סומך – משרד המשפטים

פריד מחאג'נה – משפטן, משרד המשפטים

רבקה לויפר – רפרנטית רווחה באגף תקציבים, משרד האוצר

עו"ד רועי קרת – המוסד לביטוח הלאומי

עדנה שינמן – מינהל הגבייה, המוסד לביטוח הלאומי
ייעוץ משפטי
שמרית שקד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר-שלום

1. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 132) (פטור מתשלום דמי ביטוח לחניכי מכינות קדם – צבאיות ולמתנדבים בשנת שירות), התשע"א -2011

2. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – פטור מדמי ביטוח לתלמיד מכינה קדם-צבאית), התשע"א-2011, של חה"כ זבולון אורלב. (פ/3404).
היו"ר חיים כץ
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. חה"כ אורלב, האם אתה מתחבר להצעות ממשלתיות?
זבולון אורלב
הם התחברו אליי. ההצעה שלי היא כבר מהכנסת ה-17. הממשלה לעיתים רחוקות מפגרת אחר כוונותיהם הטובות של חברי הכנסת, ומציעה הצעת חוק ממשלתית אחרי שחברי הכנסת רודפים אחריה קדנציה אחת או שתיים. זו אחת הדוגמאות הטובות, כי הצעת החוק המקורית שלי הונחה כבר בכנסת ה-17. לצערי, כאשר היא הונחה בכנסת ה-18 העוזר הפרלמנטארי שלי טעה והצמיד כותרת לתוכן לא נכון, ולכן הצעת החוק שלי הוגשה קצת באיחור.
היו"ר חיים כץ
האם אתה מוכן למזג?
זבולון אורלב
בהחלט כן.
שמרית שקד
לפי התקנון החדש, סעיף 84 ד', ועדה רשאית, באישור ועדת הכנסת, למזג הצעת חוק, שהועברה אליה אחרי דיון מוקדם, ולדון בה על בסיס הנוסח שאושר בקריאה הראשונה – הנוסח הממשלתי. כפי שהקראתי, אנחנו צריכים את אישור ועדת הכנסת.
היו"ר חיים כץ
אבל קודם אנחנו צריכים לאשר את זה בוועדה. מי בעד המיזוג לאחר שהמציע הסכים?

ה צ ב ע ה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים - אין

ההצעה למיזוג ההצעות התקבלה

אני הח"כ היחיד שיש לו זכות הצבעה. אכן הוועדה אישרה את מיזוג שני החוקים. תמשיך את דבריך, כבודו.
זבולון אורלב
במכינות הקדם צבאיות מתחנכים כ-2,600 צעירים. יש קרוב ל-40 מכינות קדם צבאיות, בהן למעלה מ-2,600 צעירים.
היו"ר חיים כץ
יש 40, אבל מסומנות 35.
זבולון אורלב
אמרתי: קרוב ל-40.
היו"ר חיים כץ
פה מסומנים 35.
זבולון אורלב
עד שנסיים את החוק יהיו עוד שתיים-שלוש.
קריאה
יש 38 מכינות קדם צבאיות.
זבולון אורלב
עיקרן של המכינות הקדם צבאיות הוא צעירים וצעירות, התורמים מזמנם כדי להתכונן לשירות משמעותי בצה"ל. במכינות האלה הם עוברים שנה של הכשרה ערכית בידיעת הארץ, בערכים ציוניים ויהודיים, עם הכשרה קדם צבאית של חינוך גופנית וכו'. בכנסת הקודמת הכנסת העבירה חוק, לפיו היא מסדירה את התקצוב של המכינות האלה במשרד החינוך והתרבות. דע עקא, מעמדם של אותם צעירים באשר לביטוח הלאומי טרם הוסדר. לכן, כאשר עבר החוק של המכינות בכנסת, רצינו גם להעביר את החוק של פטור מדמי ביטוח לאומי לתלמידי המכינות, אבל הביטוח הלאומי אז סבר שאין צורך בחוק ודחה אותי בכל מיני טענות. אני שמח, ששכנענו את שר הרווחה הנוכחי להעביר את החוק הזה. אני כמובן הסכמתי שהחוק שלי ישתלב בהצעת החוק הממשלתית. אני מברך את שר הרווחה, שקיבל את ההחלטה הזו, וגם את הביטוח הלאומי, שהפעם עשה את הדבר הנכון והגיש את הצעת החוק.
היו"ר חיים כץ
מה יש לביטוח הלאומי לומר?
שמרית שקד
ההצעה שלכם היא מעט רחבה יותר.
רועי קרת
בהצעה שלנו יש תוספת אחת שלא מופיעה בהצעת החוק של חה"כ זבולון אורלב: מתנדב בשנת שירות. גם ההצעה שלנו מסתובבת במנגנון הממשלתי כבר כמה שנים. גם בצד שלנו זה לוקח זמן. היו התנגדויות.
היו"ר חיים כץ
המזל שאצלי הגיעה תקופת ההבשלה.
יוחנן בן יעקב
אני ממונה על המכינות הקדם-צבאיות במשרד החינוך. אנחנו הערנו בכמה גלגולים, שהחוק מגדיר חניך במכינה במעמד אחד, ותלמיד במעמד אחר. לכן, לפי מיטב הבנתי, בהצעת החוק הזו צריך לכתוב: "חניך" ולא תלמיד.
זבולון אורלב
תתייחס לנוסח הכחול.
יוחנן בן יעקב
ההגדרה בחוק היא חניך במכינה קדם צבאית.
היו"ר חיים כץ
הנוסח הכחול עבר קריאה ראשונה.
יוחנן בן יעקב
בסדר גמור.
היו"ר חיים כץ
אנחנו שמחים על ההערה שלך. אנחנו שמחים, שאנחנו לא צריכים לתקן את זה. אנחנו נעבור להקראה.
שמרית שקד
קוראת את הצעת החוק.

1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בסעיף 351(יא), בפסקה (2א), במקום "(בפסקה זו – תלמיד)" יבוא "(בפסקה זו – תלמיד), חניך במכינה קדם צבאית או מתנדב בשנת שירות", במקום "לומד" יבוא "תלמיד, חניך או מתנדב, לפי העניין" ובמקום הסיפה החל במילים "לעניין זה" יבוא "לעניין זה –

"הכשרה מקצועית" – מסגרת לימודית מקצועית שהוכרה על ידי השר או מי שהסמיכו לכך.

"מכינה קדם צבאית" – כהגדרתה בחוק המכינות הקדם צבאיות, התשס"ח-2008

"מתנדב בשנת שירות" – מי שמשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית שאישר השר לפי פסקה (4) להגדרה "ילד" שבסעיף 238, ושירותו הסדיר לפי חוק שירות ביטחון נדחה עקב שירותו בהתנדבות כאמור.

"שירות לאומי בהתנדבות" – כמשמעותו לפי פסקה 3(ב) להגדרה "ילד" שבסעיף 238"

2. תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר פרסומו, והוא יחול על תשלום דמי ביטוח מהמועד האמור ואילך.

אם אנחנו הולכים להצביע לקראת קריאה שנייה ושלישית, האישור צריך להיות על תנאי. אנחנו מבקשים את אישור ועדת הכנסת למיזוג. אם ועדת הכנסת לא תאשר את המיזוג, אני מציעה לוועדה להחליט שאנחנו מעלים רק את ההצעה הממשלתית. אנחנו צריכים לדעת, לכאורה, מה יקרה.
זבולון אורלב
אם הוועדה לא תאשר, אני מבקש לחזור לדיון כאן.
שמרית שקד
אפשר לבקש את זה רק אם מישהו יבקש רביזיה.
זבולון אורלב
אני אבקש רביזיה.
היו"ר חיים כץ
אם כך, בכל מצב נצטרך לקיים דיון חדש.
זבולון אורלב
כן. אני לא מניח שהם לא יאשרו.
היו"ר חיים כץ
אז בשביל מה להצביע? תלך כבר עכשיו.
זבולון אורלב
הם יאשרו.
היו"ר חיים כץ
אז אל תבקש כלום. אם אני חוזר לדיון חדש, אז למה אני צריך להצביע.
זבולון אורלב
אני חוזר בי: אני לא מבקש כלום. יש לי שאלה: הצעת החוק הזו עברה בסוף המושב הקודם, והכוונה היתה להחיל את זה מראשית שנת הלימודים הנוכחית. האם אפשר להחיל את זה מראשית שנת הלימודים הנוכחית ולא מראשון לחודש שלאחר פרסומו?
היו"ר חיים כץ
תשאל את הביטוח הלאומי.
רועי קרת
כן, אבל בשביל זה צריך לתקן את הוראת התחילה. על זה רציתי לדבר. יכול להיות שנצטרך תיקון נוסח קל בהוראת התחילה, כי אנחנו מדברים על דמי ביטוח המשתלמים בעד מועד איקס ואילך. המשמעות היא לכתוב: בעד דמי ביטוח המשתלמים מיום איקס ואילך.
שמרית שקד
כלומר, רטרואקטיבית.
זבולון אורלב
כן.
שמרית שקד
על איזה תאריך אנחנו מדברים? מתי נפתחת שנת הלימודים?
יוחנן בן יעקב
כמו במערכת החינוך הרגילה.
שמרית שקד
אז נכתוב: התשלום מביטוח המשתלמים- - -
זבולון אורלב
בעד שנת הלימודים תשע"ב.
שמרית שקד
אני מעדיפה לכתוב תאריך מסודר. נכתוב: ראשון בספטמבר.
זבולון אורלב
עכשיו יו"ר הוועדה שלך העביר את ההטבות לסטודנטים בירושלים, ושם כתוב: זה יחול על הסטודנטים הלומדים החל משנת הלימודים תשע"ב.
שמרית שקד
אבל זה חוק הביטוח הלאומי. מה הבעיה שנכתוב תאריך מסודר, כמו ראשון בספטמבר?
זבולון אורלב
אין לי התנגדות. אין בעיה משפטית.
רועי קרת
הבעיה היא לא משפטית. אם יש בעיה, היא תקציבית.
זבולון אורלב
העברנו את זה בפעם הקודמת. מה הבעיה?
רבקה לויפר
ועדת השרים החליטה לתמוך בהצעת החוק. ברמה ההצהרתית אני רוצה להגיד, שבימים אלה מסיימים לכתוב את הדוח לאיתנות פיננסית. אנחנו לא חושבים שזה הזמן להצביע על אובדן הכנסות של הביטוח הלאומי. ועדת השרים הצביעה בעד, ולכן אני לא אתנגד לסיפור של ספטמבר. נראה לי, שהחודשיים האלה הם באמת לא משנים.
שמרית שקד
אז אנחנו כותבים: "תחילתו של חוק זה בראשון לחודש שלאחר פרסומו, והוא יחול על תשלום דמי ביטוח המשתלמים בעד הראשון בספטמבר 2011". נבהיר, שהפטור הזה שאנחנו נותנים היום למתנדבים בשנת שירות ולחניכים במכינה קדם צבאית, חל רק על מי שהחל לשרת בשירות סדיר או בשירות לאומי לפני שהגיע לגיל 21. זה קיים היום בחוק.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נעבור להצבעה על הצעת החוק, כפי שהוקראה, עם התיקונים שהוסכמו בנוגע לתאריך תחולת החוק. קרי, מהראשון לספטמבר 2011. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים - אין

הצעת החוק עברה

אני שמח שוועדת העבודה, הרווחה והבריאות אישרה את הצעת החוק, ותעלה אותה לוועדת הכנסת לקבלת אישור על האיחוד, ואחרי זה למליאה. כך יירשם עוד נדבך במלחמה של זבולון אורלב לשיפור יכולת הלימודים של תלמידים בכלל, בירושלים בפרט.
זבולון אורלב
אדוני, אני ממש מודה לך. אתה עושה את הדברים באופן מדהים.
יוחנן בן יעקב
לא רק במלחמה, גם בהצלחות.
זבולון אורלב
אני מודה גם לנציגי הביטוח הלאומי, משרד האוצר ומשרד המשפטים, שסייעו ותרמו. בעידן הזה שאנחנו נאבקים בכל מיני משתמטים למיניהם, כל דבר שאנחנו עושים לחיזוק המכינות הקדם צבאיות הוא דבר ראוי. המסר הוא ראוי מאוד. אני מציע לאדוני, שכאשר הוא יאמר דברים, הוא יאמר כמה דברים לטובת אלה שלא רק משרתים שירות משמעותי אלא אף מכינים את עצמם ותורמים מזמנם שנה עד שנה וחצי כדי לשרת שירות משמעותי.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים