ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/11/2011

אישור עסקה לפי סעיף 2(6) לחוק מקרקעי ישראל תש"ך-1960

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכלכלה

23.11.2001


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 668

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, כ"ו בחשוון תשע"ב (23 בנובמבר 2011), שעה 10:45
סדר היום
אישור עסקה לפי סעיף 2(6) לחוק מקרקעי ישראל תש"ך-1960.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר – כרמל שאמה
מוזמנים
עינת קאופמן – מחלקת בעלות ורישום

אריאל צבי – ייעוץ וחקיקה (אזרחי) משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה
אתי בן שמחון

אישור עסקה לפי סעיף 2(6) לחוק מקרקעי ישראל תש"ך-1960
היו"ר כרמל שאמה
שלום לכולם, אנחנו פותחים את הישיבה בעניין אישור עסקה לפי סעיף 2(6) לחוק מקרקעי ישראל תש"ך-1960.
עינת קאופמן
אציג את העיסקה ואת הנימוקים לה. עד היום היינו מביאים עסקאות לפי סעיף 2(6) לחוק מקרקעי ישראל לוועדת הכספים, זו הפעם הראשונה מאז התיקון לחוק אמנם מ-2009 שאנחנו מביאים עיסקה כזאת כי היא מעל 16 דולר.


רקע קצר בעניין המחוייבות שנוצרה בעיסקה. שר האוצר הפקיע לפי סמכותו מחוק רכישת מקרקעין אישור פעולות הפיצויים 1953. מדובר בהפקעה שנערכה בשנה אחת בלבד בתחילת שנות החמישים בראייה של תחילת קום המדינה והיותה למטרות פיתוח התיישבות ובטחון. קרקע שמופקעת לפי חר"מ, זה חשוב לעניינינו, היא מוקנית לקניין רשות הפיתוח בלבד, לפי חוק רכישת מקרקעין סעיף 2(3). בפניכם אני מביאה שתי עסקות חליפין בין קק"ל לרשות הפיתוח.

האחת – קק"ל מוסרת לרשות הפיתוח 37 דונאם לקלנסווה בייעוד חקלאי, בחלק מחלקה גדולה ששטחה כ-174 דונם. במקור החלקה הזאת היתה בבעלות רשות הפיתוח כתוצאה מהפקעת חר"מ, וחלק ממנה כתוצאה מכך שהוקנתה לאפוטרופוס לנכסים נפקדים מכוח נכסי נפקדים, וממנו זה עבר לרשות הפיתוח.

לימים הסתבר שחלק מהשטח שהוקנה, הוקנה בטעות כי המשפחה לא היתה נפקדת. היום המינהל מבקש להשיב את הקרקע בחזרה לאותה משפחה, והקרקע להזכירכם היא בבעלות קק"ל, ועל מנת שנוכל – הם מחזיקים בפועל בשטח על מנת שהם יוכלו לשמור את שמם בקרקע. אנחנו מעבירים את זה לרשות הפיתוח.

דבר נוסף, בשביעית מהחלקה אנחנו נתנו כפיצוי בגין הפקעת חר"מ אחרת, למישהו שגם מחזיק בחלקה ואנחנו רוצים להעביר את זה על שמו.

נעבור לחלקה השנייה שנמצאת ברעננה. סליחה, לפני זה, בתמורה לשטח הזה שקק"ל נותנת לר"פ, ר"פ מוסרת לקק"ל כ-142 דונם בלטרון באזור בית צירה. החלקה היא היום חלק ממשבצת של מבוא חורון, היישוב מעבד אותה עיבוד חקלאי, והחלקה הזאת היא במקום בעלות ר"פ, היא תהפוך לבעלות קק"ל ואין שום מניע, היישוב ימשיך להחזיק אותו בחכירה כמובן.

העסקה השנייה היא ברעננה – קק"ל מוסרת לרשות הפיתוח את חלקה ה-310 בגוש 7652 ששטחה 16,202 מטר מרובע בשלמות - - -

על החלקה תכנית בהפקדה שמשנה את הייעוד לבנייה ליחידות דיור. החלקה הזאת של ה-16 דונם היא נמסרה לפרטי שממנו הופקעה קרקע אחרת כ-126 דונם בנגב לפי חר"מ. החלקה היא בבעלות קק"ל, ולפיכך על מנת שזכויות הפרטי והבעלות יירשמו בחלקה זו שנמסרת לו יש להעביר אותם מקק"ל לרשות הפיתוח, שכן הקרקע שהופקעה ממנו למעשה הוקנתה לרשות הפיתוח. ייעוד הקרקע הזאת בעת שקק"ל מסרה אותה לפרטי בשנת 1964 היה חקלאי. התמורה שרק מוסרת לקק"ל עבור החלקה הזאת, היא חלק מחלקה 297 בגוש 7650 כ-16.8 דונם מתוך חלקה של 26 דונם ברעננה בייעוד חקלאי.

כל חטיבת הקרקע הזאת שקק"ל מקבלת בתמורה, נמצאת בחכירת כפר הנוער נש"י אמית, שזה רשת מוסדות חינוך בישראל. זה כמובן נעשה בידיעתם ואין שום בעיה עם זה, הקרקע תהיה בבעלות קק"ל, רק שקק"ל ביקשה שמאחר והקרקע הזאת היא למעשה מופקרת ויש בחוזה בסעיף שינוי ייעוד שהמשכיר רשאי לקבל את הקרקע חזרה אם השתנה הייעוד, היא ביקשה הפחתה של השומה.

עוד עיסקה נוספת שהועלתה להנהלה לאישור שינוי שקק"ל מקבלת למעשה יותר קרקע בתמורה לקרקע שהיא בשווי מופחת יותר.


אנחנו רואים שהעיסקה מאוזנת מבחינה כספית - כ-16 מליון שקל. מעבר לזה, אם אתם רוצים לשאול שאלות, העיסקה מאושרת על ידי דירקטוריון קק"ל, השינוי של העיסקה מאושר על ידי מנהל הנכסים של קק"ל, כי הדירקטוריון אני מבינה נאמר לנו שהוא לא מתכנס, אבל מאחר והשטח שקק"ל מקבלת הוא גדול יותר לעומת האישור הקודם, אני לא רואה עם זה שום בעיה. כעת אנחנו זקוקים לאישורכם.
היו"ר כרמל שאמה
בבקשה, הערות. היועצת המשפטית, בבקשה הערות.
אתי בנדלר
אין לי הערות, אדוני.
היו"ר כרמל שאמה
אושר.


תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:00)

קוד המקור של הנתונים