ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/11/2011

ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום., חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 31), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
16
ועדת הכנסת

8.11.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 208

מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום שלישי י"א בחשוון התשע"ב (8 בנובמבר 2011) בשעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק הגשת דוחות ע"י מפלגות (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, הצעת חה"כ משה גפני וקבוצת חברי כנסת (פ/3154/18) – הכנה לקריאה ראשונה.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

משה גפני

שלמה מולה
מוזמנים
שמואל גולן – משנה למנכ"ל, משרד מבקר המדינה

חנה רותם – מנהלת אגף למימון מפלגות, משרד מבקר המדינה

ליאת מרגלית – ממונה על תחום המפלגות, רשות התאגידים, משרד המשפטים

עו"ד עמי ברקוביץ' – מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

משה שיפמן – ע.פ. חה"כ משה גפני

תלמידי כיתה י"ב, בית-ספר "אלדד", נתניה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק הגשת דוחות ע"י מפלגות (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, הצעת חה"כ משה

גפני וקבוצת חברי כנסת (פ/3154/18) – הכנה לקריאה ראשונה
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב. אני פותח את הישיבה.
משה גפני
הודיעו לי מקדימה שהם תומכים בחוק ונרגעתי. לא ישנתי בלילה.
היו"ר יריב לוין
מאחר שאין לנו ערעורים על ההחלטות של הנשיאות בעניין הצעות דחופות לסדר היום יש לנו נושא אחד על סדר היום: הצעת חוק הגשת דוחות על-ידי מפלגות (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, הצעת יושב ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי כנסת, מס' פ/3154/18, הכנה לקריאה ראשונה. לפני שאעביר את רשות הדיבור לחבר הכנסת גפני אני מבקש לברך את תלמידי כיתה י"ב בבית ספר "אלדד" בנתניה. ברוכים הבאים. אני יכול לומר לכם – בדרך כלל אנחנו מתעסקים בדברים יותר מעניינים ופחות טכניים, אבל לפחות את התהליך של הכנת חוק בוועדה לקראת הצבעה במליאה בקריאה ראשונה תוכלו לראות כאן.


חבר הכנסת גפני, בבקשה.
משה גפני
ראשית גם אני מברך את התלמידים ומצטרף לברכות של היושב ראש. הייתם גם אצלנו בוועדה. אה, היו אחרים. אצלנו היה יותר שמח, עם צעקות.


אדוני היושב ראש, אני מודה לך ששמת את זה על סדר היום. ברעיון של החוק מונחת העובדה פשוט לפשט הליכים. מפלגה נדרשת להגיש דוחות לכמה גופים: קודם כול למבקר המדינה שהוא למעשה הגוף הרציני ביותר בעניין הזה, הוא מבקר את פעולות המפלגה, הוא גם מבקר את הדוחות הכספיים וכל מה שנלווה לעניין. רק השבוע הוגש דוח מבקר המדינה על מימון המפלגות. מגישים גם לרשם המפלגות, מגישים גם ליושב ראש הכנסת. זה בעצם יוצר מצב שכל אחד צריך להגיש במועד אחר וכל אחד צריך בנפרד. הצעת החוק הזאת באה לפשט את התהליכים ולהגיד שבאותו מועד מגישים פחות או יותר את אותו דוח. כמובן, מבקר המדינה שהוא הגורם המרכזי מגיש את הדוחות לאור הנתונים שהוא מקבל ולאור הבדיקות שהוא עורך. אני לא הולך לשנות פה שום דבר בנושא המהותי, אלא לפשט הליכים. למפלגות זה יוצר בעיה טכנית, הוצאת כסף אפילו מיותרת לפעמים. לכן להגיש באותו מועד פחות או יותר את אותו דוח.


אני מבקש להוסיף עוד משהו שאינו קשור לחוק הזה, אבל הוא גם קשור למימון המפלגות. אני שוחחתי עם מבקר המדינה. יש הצעת חוק שלי שעברה בקריאה טרומית בקדנציה הקודמת, ואני רוצה לקדם אותה גם עכשיו: יש מציאות שבה חשב הכנסת מעביר את תקציב המפלגות לפי מספר חברי הכנסת. יש מפלגות שעושות איחוד ביניהן ועושות הסכם גם על הגשת הרשימות וגם על המימון. המקרה של יהדות התורה הוא מקרה שבו יש הסכם בין אגודת ישראל לבין דגל התורה שנמשך כבר עשרות שנים. בהסכם הזה יש גם שהתקציב של מימון המפלגות מתחלק בשווה בין שתי המפלגות. זה טוב כאשר יש מספר זוגי בין חברי הכנסת. כשיש שישה חברי כנסת אז זה שלוש פה ושלוש שם; כשיש חמישה כמו במקרה הנוכחי אז יש בעיה כי צריך להעביר מאחד לאחר.

אני ביקשתי וגם שוחחתי עם אנשי מבקר המדינה שאם יש הסכם לפני הבחירות – אני לא מדבר על אחרי הבחירות, כי אז אנשים יכולים לעשות כל מיני עסקים שלא יהיו גלויים – מבקשים שהמימון יתחלק בשווה, וכך יהיה גם בפני הציבור וכך יהיה בפני חשב הכנסת. זה נושא שהייתי רוצה לצרף לחוק הזה. אבל מכיוון ששוחחתי עם מר גולן ועם גברת רותם, והם לא גיבשו עמדה בעניין הזה אני מבקש רק להגיד את זה עכשיו.
היו"ר יריב לוין
ואולי להכניס את זה לדברי ההסבר.
משה גפני
להכניס לדברי ההסבר.
ארבל אסטרחן
הנושא לא קשור לנושא הזה. הנושא לא מוגש בדרך הזאת.
משה גפני
אבל אם תהיה הסכמה, תהיה הסכמה.


אין בעיה. אם לא תהיה הסכמה אז לא תהיה הסכמה – אני לא הולך נגד מבקר המדינה ולא נגד משרד מבקר המדינה.
שלמה מולה
הסכמה של מי?
משה גפני
של מבקר המדינה.
היו"ר יריב לוין
של כולם.
משה גפני
זאת בעיה טכנית. אגב, זאת בעיה שמתבצעת על-פי הוראה של מבקר המדינה, אבל זה לא מוסדר. אני לא רוצה לעשות את זה בלי הסכמה איתם. ישבתי איתם, והם צריכים לגבש עמדה. אם הם יגבשו עמדה חיובית אני אדבר איתך למה זה לא נושא חדש, ואולי אני אצליח לשכנע אותך. אם אני לא אצליח לשכנע אותך אז נביא את זה לוועדת הכנסת ונבקש שזה לא יהיה נושא חדש. אבל אני רוצה הסכמה על זה. אז רק לאפשר לי את האופציה, ואת הריב נעשה בזמן אחר.
היו"ר יריב לוין
בסדר גמור.


ארבל, בבקשה.
ארבל אסטרחן
מונח בפניכם נייר עם סעיפי החוק הרלוונטיים. יש שלוש הוראות בחוק לגבי מסירת דוחות של מפלגות. יש גם הסעיפים, ובעמוד השלישי יש טבלה שמרכזת את זה.

לפי חוק המפלגות – החוק הראשון שנזכר – נדרשת כל מפלגה, בין אם היא מיוצגת בכנסת ובין אם היא לא מיוצגת בכנסת, להגיש לרשם המפלגות הודעה פעם אחת לאחר שהיא נרשמת כמפלגה, ואחר כך תוך עשרה שבועות מתום כל שנת כספים, באמצע מרס כל שנה. ההודעה הזאת כוללת את נכסיה ואת התחייבויותיה של המפלגה באותה שנה וגם כל מידע אחר שידרוש הרשם. יש סנקציה, קנס, למפלגה שלא מגישה את הדוח. אתם יכולים לראות בסוף הדפים שמונחים אצלכם את הטופס שקבע רשם המפלגות שלפיו מגישות המפלגות את ההודעה הזאת על הנכסים וההתחייבויות. זאת הודעה אחת מבין השלוש.


הודעה שנייה נמצאת בחוק מימון מפלגות בסעיף 9 שגם מונח לפניכם. סעיף 9(ה) מדבר כבר על סיעות, כלומר רק על מפלגות שמיוצגות בכנסת, ואומר שכל סיעה תמסור ליושב ראש הכנסת את המאזן השנתי שלה ודוחות הכנסות והוצאות. זאת אומרת המינוח פה הוא שונה – בעוד שלרשם המפלגות מוסרים הודעה על נכסים והתחייבויות פה מוסרים מאזן שנתי ודוחות הכנסות והוצאות שנתיים. ועוד קובע סעיף 9(ה) שהדוחות שנמסרים ליושב ראש הכנסת יהיו פתוחים לעיון הציבור בדרך שיקבע היושב ראש. הסעיף לא קובע מתי צריך להגיש ליושב ראש, זה איזשהו חסר, לדעתי, והוא גם לא קובע כל סנקציה על סיעה שלא מגישה. לכן לצערי, יש גם סיעות שלא מגישות, אבל הכנסת פונה אליהן ומבקשת שיגישו את זה. היושב ראש אכן קבע שהדוחות יהיו פתוחים לעיון הציבור בספריית הכנסת.
שמואל גולן
עוד מתקופתו של שבח וייס.
ארבל אסטרחן
נכון.
היו"ר יריב לוין
כמוהו כהפקדתם בגנזך המדינה.
שמואל גולן
לכן אני אחרי זה אעיר כי אנחנו הגשנו עכשיו בקשה ליושב ראש הכנסת שהדוחות האלה יפורסמו. עמדתנו היא שיושב ראש הכנסת צריך לפרסם את זה בציבור. בשבוע שעבר הייתה שיחה של המבקר עם יושב ראש הכנסת בסוגיה הזאת.
משה גפני
מה מונע ממנו לפרסם?
שמואל גולן
כרגע ההחלטה היא עוד מתקופתו של יושב ראש הכנסת שבח וייס שזה יופקד בספרייה, וכל מי שמעוניין לבוא לעיין בזה יוכל לעיין.
שלמה מולה
איך פלוני מקריית שמונה יבוא לעיין? הכניסה שלו, לא בטוח שתאושר לו.
משה גפני
את ההוא מקריית שמונה, מה זה מעניין?
שלמה מולה
לבוא לקרוא.
משה גפני
אם דבר כזה מעניין אותו הוא לא יכול לבוא? לדעתי, את אף אחד זה לא מעניין, אלא אם כן יש משהו מעניין. אז אם יש משהו מעניין העיתונים באים.
שלמה מולה
אם יפרסמו את זה, יפרסמו באינטרנט.
משה גפני
אמרתי את זה בהומור.
שלמה מולה
אני יודע.
היו"ר יריב לוין
מכיוון שפרופ' וייס היה באמת אדם משכמו ומעלה הוא צפה שיבוא יום שהסיעה הגדולה בכנסת תהיה במצב שחבריה צריכים ללכת בספרייה כדי לראות את הדוחות הכספיים של המפלגה.
שלמה מולה
במצב שבו יהיו מובטלים, אתה אומר.
היו"ר יריב לוין
לא יודע. עד כאן התחזית שהוא חזה, והוא כנראה ידע מה הוא עושה.
שלמה מולה
באופוזיציה ימצאו להם תעסוקה בספריה. רעיון לא רע בכלל.
ארבל אסטרחן
אלה הדוחות שמוגשים ליושב ראש הכנסת. אגב, ההודעה שמוגשת לרשם גם פתוחה לעיון הציבור, שם יש הוראה לגבי אגרה שצריך לשלם כדי לעיין בזה. נמצאים פה נציגי הרשם – אני לא יודעת עד כמה אצלם פונים בשביל לעיין בזה.


הדיווח השלישי הוא לפי סעיף 10 לחוק המימון. הוא גם מדבר על רק על מפלגות שמיוצגות בכנסת – על סיעות. שם יש שני דיווחים: אחד על ניהול החשבונות של הבחירות ואחד על השוטף. אנחנו מדברים עכשיו על השוטף: לפי סעיף 10(ג), תוך עשרה שבועות מתום כל שנת כספים – לכאורה זה אותו מועד שבו מגישים לרשם – ותכף אני אגיד למה זה לא בדיוק אותו מועד – ימסרו נציגיה של סיעה או רשימת מועמדים למבקר את חשבונותיה לאותה שנה. זאת אומרת פה גם יש לנו מועד, יש סנקציה. בהנחיות מבקר המדינה לסיעות, לפי החוק הזה, יש פירוט עוד יותר גדול מה כולל את המילה הזאת "חשבונות", מה המפלגות צריכות לצרף.

לכאורה זה תוך עשרה שבועות, אבל זה אמור להיות כל שנה באמצע מרס כמו שמגישים לרשם המפלגות, אבל בחוק המימון יש לנו הוראות שמשנות את המועד; הוראה אחת מופיעה בסעיף 10(ג1) שלפיו, כאשר מתקיימות בחירות לכנסת שנה אינה שנה קלנדרית, אלא שנה שבה מתקיימות הבחירות מסתיימת בתום החודש שבו היו הבחירות, והשנה שלאחריה מתחילה בחודש שאחרי זה ונמשכת עד סוף השנה הבאה. למשל בשנת 2009 היו בחירות בפברואר, כלומר שנת 2009 הייתה ינואר-פברואר – היא הייתה שנה, והשנה שלאחריה התחילה במרס 2009 עד דצמבר 2010. לכן בינואר 2010 או במרס 2010 לא צריך היה להגיש דוח למבקר, אבל כן היה צריך להגיש לרשם כי שם אין ההוראה הזאת.


לפי הוראה נוספת רלוונטית בסעיף 10(ו), ועדת הכספים יכולה, אחרי התייעצות עם המבקר, להאריך את המועדים שקבועים בסעיף. זה מועדים שגם נותנים זמנים למפלגות וגם למבקר עצמו. ועדת הכספים אכן עושה שימוש בסמכות הזאת לא מעט ומאריכה את התקופות לפי הבקשות של המפלגות. היא יכולה להאריך את זה למפלגה מסוימת או לכולם.
משה גפני
וגם לפי בקשות של המבקר.
ארבל אסטרחן
וגם לפי בקשות של המבקר, נכון.

כעת, אם אני מבינה מהדברים של חבר הכנסת גפני – אנחנו ראינו גם הבדלים בין מה שמגישים וגם הבדלים בין מתי מגישים. אני מבינה שכרגע מדובר על איחוד המועדים. כלומר כאשר ילכו לפי המועדים של מבקר המדינה. מפלגה שאינה מיוצגת, ולא מגישה למבקר הוראות לגביה יישארו תוך עשרה שבועות מתחילת שנת הכספים. ההודעה שנמסרת לרשם המפלגות, כמובן, כאשר מדובר במפלגה שמיוצגת בכנסת תידרש להגיש את מה שהיא צריכה להגיש, לפי החוק, לרשם המפלגות וליושב ראש הכנסת במועדים שבהם היא מגישה למבקר. הכלל הוא עשרה שבועות, אבל זה יהיה כפוף להגדרה של שנה, כפי שציינתי, כאשר יש בחירות וכפוף להחלטות ועדת הכספים על הארכת מועדים.
משה גפני
אמרת במדויק.
ארבל אסטרחן
הבנתי שיש גם רעיונות לגבי שינוי המועד שקבוע בחוק המימון.
היו"ר יריב לוין
שיפמן אתה יכול לומר דברים. אם יש לך הערה לגופו של עניין, תגיד. אין בעיה.
משה שיפמן
ישנו דבר נוסף שיש כפילויות בדוח: יש דברים שמופיעים בדוח מבקר המדינה, ויש דברים נוספים שמופיעים בדוח של הרשם. למעשה, יש דברים שהמפלגות מדווחות עליהם פעמיים, והם מבוקרים פעמיים.
משה גפני
את הדוח שמעבירים למבקר יעבירו גם לרשם.
משה שיפמן
החוק מדבר כרגע רק על מועדים. יש דבר נוסף: הדברים שמדווחים למבקר, שיצטרכו לדווח גם כן לרשם.
משה גפני
את הדוח שמעבירים למבקר יעבירו גם לרשם.
היו"ר יריב לוין
יש פרטים בדוח שמועבר לרשם או לדוח שאמור להיות מפורסם על-ידי יושב ראש הכנסת, שאינם מופיעים בדוח שמדווח למבקר? זאת השאלה, כי ההיגיון אומר שניקח את כל מה שצריך לדווח, ונעשה דוח אחד שנדווח אותו לכל הגורמים, ובזה יסתיים העניין.
ארבל אסטרחן
- - - הצעת החוק הטרומית.
משה שיפמן
מה שאתה אומר עכשיו זאת הצעת החוק הטרומית.
היו"ר יריב לוין
זה נראה הכי נכון. אני יודע שזאת הצעת החוק הטרומית.
ליאת מרגלית
אני עורכת דין מרשם המפלגות. בהצעת החוק שעברה בקריאה טרומית הנוסח היה, וכך גם נכתב בדברי ההסבר שהדוח שיועבר לרשם המפלגות, לצד הדוחות שמועברים למבקר המדינה, גם ההודעה שמועברת לרשם, אבל באמת תהיה האחדה של המועדים. זה משהו מקובל עלינו. אנחנו מבינים שההבדל במועדים מקשה ומסרבל, וזה בסדר לאחד את המועדים.

לגבי תוכן או מהות הדוחות – מדובר כאן בשני דוחות שונים, בשני חוקים שונים, לעיתים עם תכליות שונות, כאשר הדוח של מבקר המדינה הוא דוח חשבונאי מפורט יותר ומקיף יותר, והדוח שמועבר לרשם המפלגות מתייחס להוראות קונקרטיות שמצויות בחוק המפלגות שנוגעות להתנהלות הכספית והכלכלית של המפלגה, ומתייחס לאיסורים קונקרטיים שקיימים בחוק לעניין ההתנהלות הזאת של המפלגה. לכן לדעתנו, אין מקום כרגע לבטל את ההודעה הזאת שמועברת לרשם ולהגיש רק את הדוח שמועבר למבקר, אלא שזה יהיה לצד. גם בסך הכול לא מדובר בהודעה שהיא מאוד קשה למימוש, לא משהו מסורבל.
היו"ר יריב לוין
אני לא מציע לבטל. אולי נעשה חיבור – נגיש לשני הגורמים דוח שכולל את ההודעה עם הפרטים שצריך פלוס המאזן כדי שלכל הגורמים הרלוונטיים יהיה כל המידע.
עמי ברקוביץ'
כל הגורמים האלה יקבלו מידע - - -
משה גפני
אנחנו לפני הקריאה הראשונה, ויש הסכמה עקרונית שמה שלא צריך לסרבל לא צריך לסרבל; במה שיש חילוקי דוחות או דברים מהסוג הזה, זה דיון בפני עצמו, ויכול להיות שאז לא תהיה ברירה ויצטרכו גם להגיש דוחות נפרדים. מה שנמצא גם בדוח מבקר המדינה, גם בדוח לרשם המפלגות וגם בדוח ליושב ראש הכנסת – יאוחד. מה שנפרד אני לא הולך לשנות גם לא בחקיקה לקריאה שנייה ושלישית אין לי תוכנית כזאת, אלא אם כן יתברר במהלך הדיונים על קריאה שנייה ושלישית שיש צורך, וננסה כמובן להגיע להסכמה, אבל על פניו זה לא נראה. בין הקריאה הראשונה לבין הקריאה השנייה והשלישית ננסה להגיע להסכמה מהו דוח ששווה לכולם שאז לא צריך לעשות פעמיים, ומה שהוא נפרד לעשות בנפרד, אבל באותו מועד. הרי בקריאה הראשונה אנחנו לא סוגרים את העניין. העיקרון צריך להיות כזה שמה שהוא דוח שווה, וזה כנראה, רוב הדברים – יהיה דוח שווה, לא צריך לעשות אותו פעמיים.
ליאת מרגלית
קודם כול זה דורש שיתוף פעולה כאן. זה בסדר שיהיה שיתוף פעולה - -
משה גפני
יש מספיק דברים בכנסת שאני צריך לחלוק בהם, פה אני לא צריך לחלוק.
היו"ר יריב לוין
אנחנו לא נכפה עליכם לא לוותר על פרטים שכל אחד חושב שהם חשובים לו, ולא לקבל פרטים שמי מכם אומר שהוא לא רוצה לקבל או שהם לא רלוונטיים אליו. השאלה שאנחנו שואלים, והיא יותר במישור ההידברות ביניכם היא האם יש יכולת להגיע לסנכרון של דוח כזה שיענה למה שהם צריכים ולמה שאתם צריכים, ומצד שני אולי יכלול פרטים שהם מיותרים לגבי צד מסוים אבל זה לא אסון אם יהיה לו אותם כי הרי ממילא הדברים הם פומביים. אם תגיעו להסכמה כזאת – מה טוב, זה יחסוך סרבול. לא יהיה, לא יהיה.
משה גפני
אם לא, נישאר בהצעה המקורית.
היו"ר יריב לוין
אבל אני יכול להגיד לכם שמזווית הראייה שלנו זה מצב מוזר שאתה צריך לעשות כמה דוחות מקבילים על אותו עניין שבסוף יש להם אותה מטרה כוללת.
משה גפני
גם צריך לשלם על זה לרואה חשבון. על כל דוח שהוא מגיש הוא גובה כסף.
היו"ר יריב לוין
הוא מכביד, הוא חושף את העניין לטעויות.
משה גפני
- - - זה כספי ציבור.
ליאת מרגלית
אני רוצה לציין עוד שני דברים: קודם כול ננסה לבדוק עם אנשי מבקר המדינה מה בדיוק כולל הדוח ולראות אם יש שם כפילויות. אבל מה שחשוב לי לציין זה שהדוח שמוגש לרשם המפלגות מוגש גם על-ידי מפלגות שאין להן סיעות בכנסת, ואני מבינה שאין לכם עניין בזה, אבל במידה שיוחלט לגבי שדוח לגבי מפלגות שיש להן סיעות יהיה מעתה ואילך דוח אחר בפורמט אחר, יוגשו לרשם המפלגות שני פורמטים של דוחות, ואני לא בטוחה שזה נכון.
משה גפני
אנחנו המציעים מדברים על הסיעות בכנסת.
ליאת מרגלית
אני מבינה.
עמי ברקוביץ'
יש דרישה כללית בחוק המפלגות לדיווח מכלל המפלגות, לא כאלה שהן סיעות. לדיווח הזה יש הרציונלים שלו. במסגרת האחדה לא צריך להביא למצב - -
היו"ר יריב לוין
זה ברור לחלוטין. אין כוונה כזאת.
משה גפני
אין בעיה, מסכימים לחלוטין. זה בעיקר תלוי בהידברות ביניכם לבין מבקר המדינה. איך היחסים ביניכם, בסדר?
שמואל גולן
אנחנו בסדר עם כולם. עד הרגע שיוצא הדוח – אחרי זה חוטפים על הראש.
משה גפני
עד ה-7 ברכות.
היו"ר יריב לוין
אתה אומר את זה הפוך: כולם בסדר איתכם עד הרגע שיוצא הדוח.
משה גפני
למזלנו הרב, אנחנו בסדר איתכם גם אחרי שיוצא הדוח.
שמואל גולן
גם נכון.
היו"ר יריב לוין
בבקשה.
שמואל גולן
משרד מבקר המדינה סבור שצריך להקל על המפלגות ולאחד את שלושת הדוחות האלה, ואנחנו מוכנים לקבל את כל המידע שהרשם מקבל, שלא תהיה שום בעיה. ממילא אנחנו מתעסקים עכשיו עם הנכסים, והרשם מקבל דוח על הנכסים; ממילא אנחנו מתעסקים עם התאגידים, אז גם את זה נקבל, כך שלא תהיה שום בעיה למצוא דוח שהוא פורמט שמאחד את שלושת הדוחות. לגבי הדוח שמוגש ליושב ראש הכנסת – הפורמט שם צריך להיות כזה שהוא אמור להיות מוצג לציבור. כמו שאמרתי קודם, מבקר המדינה שוחח בעניין הזה עם יושב ראש הכנסת כדי שנגיע לפורמט של פרסום לציבור כי היום זה נמצא בספרייה, ואני לא חושב שמישהו בכלל מגיע ומעיין בעניין הזה. כך שאנחנו בעד הצעת החוק הזאת. מה שכן, מבקר המדינה לדורותיהם, ואני אומר את זה עוד מימי הגברת בן פורת. הצהירו כל הזמן בדוחות שאין מספיק זמן לא למפלגות ולא למבקר המדינה להגיש את החוק – יעיד על כך יושב ראש ועדת הכספים שכמעט כל שנה אנחנו באים אליו ומבקשים דחייה. פעם באות הסיעות ופעם אנחנו באים ומבקשים דחיות. גם הדוח הזה שהגשנו בשבוע שעבר הוא בדחייה של חודש – דחייה שלנו של חודש. לפני זה גם הסיעות ביקשו, וראה מתי פרסמנו את זה. לכן אנחנו סבורים שגם על זה צריך לתת את הדעת ולתקן. היום החוק אומר שהסיעות צריכות להגיש את זה תוך עשרה שבועות, ואנחנו צריכים להגיש 16 שבועות לאחר מכן. אנחנו סבורים שאפשר לאחד את זה כמו שעושים את זה בבחירות. אנחנו נגיש את הדוח אחרי 20 שבועות, והמפלגות צריכות לקבל גם כן תוספת של לפחות עוד חודש אחד כי הן לא עומדות במשימה הזאת, ואין פעם שהן לא ניגשות ולא מבקשות דחייה כזאת או אחרת.
משה גפני
אתם מבקשים להכניס את זה לחוק.
שמואל גולן
אנחנו מבקשים להכניס את זה לחוק כי זה מופיע כבר.

במועדים אפשר ללכת על פורמט של קבועי זמן או על פורמט של קביעת מועד – תאריכים כאלה ואחרים שיוחלט, וזה יהיה סגור בינינו. תמיד זה נופל בתקופת חגים, פסח. לכן אנחנו מבקשים להוסיף את הדבר הזה.
היו"ר יריב לוין
כן, בסדר גמור.
ארבל אסטרחן
רק צריך לשים לב שהפעם מכיוון שהיו דחיות הדוח הוגש בנובמבר על שנה שהסתיימה בדצמבר. אז שזה לא יהיה ארוך מדי.
שמואל גולן
כשיעבדו על החוק לקראת קריאה שנייה ושלישית אז אנחנו נבקש.
משה גפני
את זה אפשר להכניס עכשיו.
היו"ר יריב לוין
זה דבר שאפשר להכניס.
ארבל אסטרחן
השאלה היא כמה רוצים.
היו"ר יריב לוין
מה שהציע מר גולן. אני מציע שנלך עם ההצעה שלו.
ארבל אסטרחן
היום למפלגות יש עשרה שבועות.
היו"ר יריב לוין
אתה הצעת 14 שבועות למפלגות, ו-20 שבועות - -
חנה רותם
למפלגות יש אמנם עשרה שבועות, אני רק מזכירה שהשנה בעקבות בקשת המפלגות הם הגישו את הדוחות ב-1 במאי במקום ב-11 במרס.
שמואל גולן
כמעט אחרי חודש וחצי.
ארבל אסטרחן
גם הייתה שנה ארוכה יותר.
חנה רותם
שנה ארוכה יותר זה קורה פעם בשנתיים.
היו"ר יריב לוין
אני מציע שניצמד להצעה של מר גולן ונוסיף ארבעה שבועות ואחר כך 20 במקום 16.
שמואל גולן
14 שבועות למפלגות, ו-20 שבועות למבקר.
משה גפני
אם מוסיפים את השבועות האלה בתוכם יוצא פסח. עדיף לקבוע 1 במאי.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז, אין בזה בעיה.
ארבל אסטרחן
המפלגות יגישו עד 1 במאי כל שנה, והמבקר - -
משה גפני
המבקר יגיש עד 1 באוקטובר
היו"ר יריב לוין
בסדר. אני חושב שזה נכון.
ארבל אסטרחן
זה לא משפיע על הרשויות המקומיות?
שמואל גולן
לא, זה לא שייך לרשויות המקומיות, זה משהו אחר. צריך בהזדמנות להסתכל על המועדים של הבחירות. כי גם בבחירות יש 12 שבועות לסיעות ו-20 שבועות למבקר.
היו"ר יריב לוין
זה לא מספיק.
שמואל גולן
זה לא מספיק, במיוחד במערכת בחירות. גם שם – אם כבר מתקנים – אז נא לתקן את המועדים גם שם. אבל שם לא יכולים לקבוע תאריך.
משה שיפמן
אולי 16 ו-24.
שמואל גולן
כן, 16 ו-20 זה גם טוב. 20 יש לנו היום, למפלגות אין.
משה גפני
מספיק לכם 20? אם מאריכים את המועד של המפלגות גם אתם צריכים הארכה.
חנה רותם
לנו – 24.
משה גפני
16 ו-22.
ארבל אסטרחן
- - - שהדוח יתפרסם באיזושהי - - -
היו"ר יריב לוין
אני לא בטוח. ההסתכלות היא תמיד צופה פני עבר ממרחק של זמן. אי אפשר לעמוד בזה.
ארבל אסטרחן
כמה אתם אומרים שצריך לתת למפלגות?
שמואל גולן
לבחירות צריך לתת לא פחות מ-16 שבועות. לא יכול להיות שלסיעות אין את זה.
משה גפני
ולכם 22.
היו"ר יריב לוין
כן. זה מתבקש.


אגב, אם מותר לי לומר – זה לא קשור לחוק הזה, אבל נדמה לי שכדאי שנעשה חשיבה גם על הנושא של הגשת הדוחות של מועמדים בפריימריס הפנימיים. גם שם הזמן שיש למועמדים הוא בלתי אפשרי. גם הזמן שלכם מוקצב. הפער הוא חודשים.
חנה רותם
שם אין מנגנון להארכת מועדים.
היו"ר יריב לוין
נכון. אנחנו יודעים שדווקא שם הרבה מהאנשים הם לא מקצועיים, לא מכירים.
שמואל גולן
יש לפחות הצעה אחת או שניים שמסתובבות עכשיו בכנסת לשינויים בפריימריס.
משה גפני
זה לא נוגע לחוק הזה. יש לזה השלכה על המימון.
ארבל אסטרחן
בבחירות. אם מאריכים את התקופה של הבחירות, 15% השלמת מימון ניתנת רק אחרי שיש דוח חיובי.
משה גפני
אז אני מציע לא ללכת ל-24. ללכת ל-22.
ארבל אסטרחן
דיברנו על 22. הארכנו עכשיו למבקר ל-22, ולמפלגות ל-16.
שמואל גולן
במערכת הבחירות המפלגות מקבלות מימון של 85%, ומרגע שהן הגישו את הדוח הן מקבלות 85%. ברגע שמבקר המדינה מאשר את הדוח מקבלים את היתרה אם מקבלים את היתרה. המשמעות של העניין הזה היא שהיתרה של 15% תהיה רק בהגשת הדוח. אם הארכנו עכשיו ל-16 שבועות פלוס 22 שבועות, 15% יגיעו רק בתום התקופה.
משה שיפמן
אז למה אנחנו מבקשים הארכה? למה צריכים את זה?
קריאה
המפלגות גם מקבלות את הוצאות המימון שלהן.
היו"ר יריב לוין
מציאות החיים מלמדת שזה לא עובד בלוחות הזמנים הקיימים. התיאוריה היא טובה, אבל במציאות זה לא עובד.
משה גפני
אני לא ביקשתי את זה.
שמואל גולן
כמעט כל שנה אני מלווה בוועדה ומבקש דחייה.
היו"ר יריב לוין
זה ברור לגמרי.
ארבל אסטרחן
אז אנחנו כוללים את הבחירות כרגע לקריאה הראשונה.
משה גפני
בחוק הזה אני מייצג את כל המפלגות.
ארבל אסטרחן
נצטרך להעביר את זה גם, כמובן.
משה גפני
בסדר, אני לא רוצה לעשות אם מישהו מהמפלגות אומר שזה מפריע לו.
היו"ר יריב לוין
אני מציע שאנחנו נכתוב את זה כרגע כחלק מההצעה. אם תהיינה התנגדויות זה ירד בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. זה ברור.
משה גפני
אני מקבל מה שמציע היושב ראש. נכתוב עכשיו 16 ו-22; כל אחת מהמפלגות תקיים דיון אצלה. אנחנו אומרים כבר עכשיו שאם תהיינה הסתייגויות או התנגדויות זה ירד בשנייה ובשלישית.
היו"ר יריב לוין
תבדקו עם המנכ"לים שלכם. הם יגידו לכם שזה בשבילם ברכה גדולה.
ארבל אסטרחן
בשוטף על השנה החולפת המפלגות יגישו עד 1 במאי, והמבקר עד 1 באוקטובר; בבחירות – 16 שבועות למפלגות, ו-22 שבועות למבקר. אנחנו לא נוגעים בסמכות ועדת הכספים. היא עדיין תישאר סמכות ועדת הכספים?
היו"ר יריב לוין
בוודאי. גם עכשיו יבואו אליו.
ארבל אסטרחן
המחשבה היא שיבואו פחות.
היו"ר יריב לוין
אנחנו יודעים שיבואו, אבל זה יהיה יותר מצומצם.
שמואל גולן
יש לפעמים כל מיני עניינים בתוך מפלגות.
משה גפני
אבל זה יהיה הרבה פחות ממה שזה היה.
עמי ברקוביץ'
אני רק רוצה לומר פורמלית שהחלטת ועדת השרים הייתה לא לקבוע עמדה, אבל זה היה ביחס להצעה של הגשת הדוחות. כאן מדובר במשהו אחר.
היו"ר יריב לוין
בסדר, צריך לעשות בדיקה. אני אומר שוב: מה שלא מוסכם ירד בשנייה ובשלישית, אבל בוא נכניס את זה כדי שזה יהיה המצע לדיון.
משה גפני
אם מישהו מהגורמים – מבקר המדינה, רשם המפלגות, משרד המשפטים יאמר שלא מוסכם – אני לא רוצה. אני רוצה שזה יהיה מוסכם גם על המפלגות. זאת לא הצעת חוק שנויה במחלוקת.
היו"ר יריב לוין
צריך לעשות משהו שפשוט יעזור.


את רוצה להקריא?
ארבל אסטרחן
לא, אמרתי את הדברים. אני יכולה להגיד שוב שהמועד של הגשת הדוחות למבקר המדינה, כולל השינוי שאמרנו יחול גם על הרשם ועל היושב ראש, והשינויים במועדים.
היו"ר יריב לוין
אני עובר להצבעה בקריאה ראשונה – מי בעד הנוסח שאושר בקריאה הטרומית בצירוף ההערות שארבל הציגה והתוספות לדברי ההסבר, כפי שנאמרו כאן במהלך הישיבה?

הצבעה

בעד הצעת החוק – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק אושרה
היו"ר יריב לוין
אושר פה-אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-11:45

קוד המקור של הנתונים