ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/11/2011

צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם)(תיקון), התשע"א 2011

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

7.11.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 554

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י' בחשוון התשע"ב (7 בנובמבר 2011), שעה 11:00
סדר היום
צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם) (תיקון), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

משה (מוץ) מטלון
מוזמנים
רחל גוטמן, מנהלת מחלקת רישום תכשירים, אגף הרוקחות, משרד הבריאות

עו"ד נילי חיות דיקמן, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

מוריה בן צור, מתמחה, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

יוסי שניר, מנכ"ל הסתדרות הרוקחים בישראל
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת

עמית קנובלר
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם) (תיקון), התשע"א-2011
היו"ר חיים כץ
אני פותח את הדיון השלישי היום של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם) (תיקון), התשע"א-2011.


גברתי היועצת המשפטית.
נועה בן שבת
אני רוצה לבקש מהמתמחה להסביר לנו את הדברים.
עמית קנובלר
מבקשים להוסיף לתכשירים ללא מרשם שמשווקים על ידי רוקח את התווית "תכשיר ללא מרשם המשווק על ידי רוקח".
היו"ר חיים כץ
אנחנו נקרא את הצו.
עמית קנובלר
צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם) (תיקון), התשע"א-2011


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55(3) ו-62(6) לפקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-1981 (להלן – פקודת הרוקחים), ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1997, אני מצווה לאמור:

1.
תיקון סעיף 1

בסעיף 1 לצו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם ואחזקתם), התשל"ג-1972 (להלן – הצו העיקרי), אחרי הגדרת "תוויות מרשם רופא" יבוא:


"תווית "תרופה בלא מרשם לשיווק על ידי רוקח" – כמתואר בתוספת השלישית".

2.
הוספת סעיף 4א


אחרי סעיף 4 לצו העיקרי יבוא:


"4א
סימון תכשירים בלא מרשם

אריזת תכשיר בלא מרשם, למעט אריזת תכשיר שהותר לשיווק בהתאם לתקנה 3 לתקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח, התשס"ה-2004, תסומן בתווית "תרופה בלא מרשם לשיווק על ידי רוקח".לעניין זה –


"תכשיר בלא מרשם" – כהגדרתו בפקודת הרוקחים

3.
תיקון התוספת השלישית


בתוספת השלישית, אחרי פריט 2 יבוא:


"2א.
תווית "תרופה בלא מרשם לשיווק על ידי רוקח"

תווית עגולה עם רקע כחול או שחור שעליה מודפס בצבע לבן "תרופה ללא מרשם" סביב לציור של גלולה, ומתחת יופיע בכיתוב בצבע כחול או שחור "לשיווק על ידי רוקח" לפי הדוגמה הבאה:

2.
תחולה

צו זה יחול על תכיר אשדר יירשם לראשונה בפנקס או שרישומו בפנקס יחודש לאחר תחילתו של צו זה.

3.
תחילה


תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו.
היו"ר חיים כץ
יש למישהו הערות?
משה (מוץ) מטלון
שאלה.
היו"ר חיים כץ
קודם משרד הבריאות יעיר ואחר כך תשאל.
נילי חיון דיקמן
אין לנו הערות לעצם התקנות אבל אני שואלת את הייעוץ המשפטי האם לא צריכים לשנות את סעיף התחילה. אנחנו הבענו הסכמה לשינוי, כך שהצו ייכנס לתוקף ב-1 לאוגוסט 2012 ביחד עם תיקונים אחרים שנעשו לפקודת הרוקחים בנושא של סימון אריזות. אם עדיין הבקשה רלוונטית, אנחנו כמובן נסכים.
נועה בן שבת
כיוון שהיה תיקון 17 שיזמה חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, תיקון שתיקן את אריזות של אותם תכשירים, זאת אומרת, תכשירים שנמכרים ללא מרשם על ידי רוקח או בבית מרקחת, אנחנו מבקשים שאותו מועד תחולה יחול, כלומר, ה-1 באוגוסט 2012.
משה (מוץ) מטלון
שאלה. היום משווקים או התחילו לשווק באמצעות מכונות. איך זה עולה בקנה אחד עם הצו?
נילי חיון דיקמן
אין היום שיווק של תכשירים במכונות אוטומטיות וזה אסור. יש רק בבתי מרקחת או בנקודות מכירה מאושרות.
משה (מוץ) מטלון
אבל זה נמצא בתהליך.
נילי חיון דיקמן
יש רעיונות ובקשות כאלה והן חוזרות ונשנות, אבל משרד הבריאות בשלב זה מתנגד.
היו"ר חיים כץ
אתה גם רצית להגיד משהו?
יוסי שניר
לא. אני מסכים.
נועה בן שבת
למעשה התיקון שדובר עליו קודם לגבי התחילה, הוא מחייב גם את הוראת התחולה.
נילי חיון דיקמן
כן.
נועה בן שבת
זאת אומרת, לא כל תכשיר שנרשם כל חמש שנים או כל עשר שנים או חידוש מרשם.
היו"ר חיים כץ
אתם תנסחו את התיקון בהתייחס לתאריך התחולה.
נועה בן שבת
1 באוגוסט 2012.
היו"ר חיים כץ
1 באוגוסט 2012. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הצו אושר פה אחד


אני חבר הכנסת היחידי שנמצא כאן עכשיו, הצו אושר פה אחד תרתי משמע.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10

קוד המקור של הנתונים