ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/11/2011

תקנות למניעת אלימות במוסדות רפואיים (אזהרה), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

7.11.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 553

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י' בחשוון התשע"ב (7 בנובמבר 2011), שעה 10:30
סדר היום
תקנות למניעת אלימות במוסדות רפואיים (אזהרה), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו
מוזמנים
ד"ר מיכאל דור, ראש אגף רפואה כללית, משרד הבריאות

נעם וימן, מנהל מחלקת ביטחון, משרד הבריאות

ד"ר מירי זיבצנר, אחראית ארצית סיעוד, רפואה כללית משרד הבריאות

עו"ד נילי חיון דיקמן, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

מוריה בן צור, מתמחה, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

עו"ד שני אלוני, תחום מדיניות ציבורית, ההסתדרות הרפואית

יניב בצלאל, קצין ביטחון הנהלה ראשית, שירותי בריאות כללית

גרשון יחזקאל, קצין ביטחון ארצי, שירותי בריאות כללית

שרון אלרגנד, קצין ביטחון ארצי ומנהל מחלקת הביטחון, קופת חולים מאוחדת

עדין המר, האגודה לזכויות החולה
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת

עמית קנובלר
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
תקנות למניעת אלימות במוסדות רפואיים (אזהרה), התשע"א-2011
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, י' בחשוון, ה-7 בנובמבר 2011, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.


על סדר היום תקנות למניעת אלימות במוסדות רפואיים (אזהרה), התשע"א-2011.


גברתי היועצת המשפטית, בבקשה.
נועה בן שבת
אדוני, הצעת החוק מאפשרת למנהל מוסד רפואי לתת לאדם שנוקט אלימות פיזית או אלימות מילולית או משחית רכוש במוסד רפואי, להזהיר אותו שאם הוא יחזור וינקוט באחת ההתנהגויות האלה בתקופה של 12 חודשים, אפשר יהיה להורות אז על מניעת כניסתו לבית החולים.


נקבע שנוסח האזהרה והדרכים למתן האזהרה ייקבעו בתקנות. כרגע מונחות בפנינו תקנות שמציע משרד הבריאות לאזהרה זאת, לגבי הנוסח שלה ולגבי הדרכים למסירתה.
היו"ר חיים כץ
אפשר להקריא.
נועה בן שבת
היו לנו מעט הערות לגבי הנוסח. אנחנו נקרא אולי נוסח עם מעט תיקונים.
היו"ר חיים כץ
מוסכמים?
נועה בן שבת
מוסכמים. כן.
היו"ר חיים כץ
נקרא את הנוסח עם התיקונים. אחרי שנקרא, אם למישהו יהיו הערות, הוא יוכל להעיר. נראה מה אנחנו עושים עם זה ונקבל החלטות.
עמית קנובלר
תקנות למניעת אלימות במוסדות רפואיים (אזהרה), תשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים, התשע"א-2011 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1.
נוסח האזהרה


נוסח אזהרה כאמור סעיף 2 לחוק יהיה לפי הנוסח שבתוספת.

2.
מסירת האזהרה

האזהרה תימסר למוזהר עצמו – אם הוא נמצא במוסד הרפואי, ואם הדבר אינו אפשרי או אם המוזהר אינו נמצא במוסד הרפואי – תישלח בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובת המגורים האחרונה הידועה של הנזהר או של מקום עבודתו.

3.
תחילה


תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן.
נועה בן שבת
אדוני, לגבי התחילה, רציתי לשאול האם אנחנו באמת זקוקים למועדי תחילה. אפשר בעצם להחיל את התקנות האלה באופן מיידי.
נילי חיון דיקמן
אין לנו התנגדות.
היו"ר חיים כץ
מיידי.
עמית קנובלר
תוספת

(תקנה 1)

אזהרה

לפי חוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים, תשע"א-2011, אני מזהיר אותך בזאת, כי אם בתקופה של 12 חודשים מתאריך הנקוב בחתימת אזהרה זו, ובהמשך למעשיך מיום....., תבצע מעשה אלימות פיזית, אלימות מילולית או השחתה של רכוש במוסד הרפואי........ (שם המוסד), אהיה רשאי להורות על מניעת כניסתך למוסד שלא לצורך קבלת טיפול רפואי לתקופה של עד שלושה חודשים. אם תנקוט במוסד מעשה אלימות מילולית או מעשה השחתה של רכוש, או לתקופה של עד שישה חודשים עם אם תנקוט במוסד מעשה אלימות פיזית.

תאריך......

שם ותפקיד החותם


חתימה וחותמת
היו"ר חיים כץ
למישהו יש הערות?
מיכאל דור
לגבי המשפט "אהיה רשאי להורות על מניעת כניסתך למוסד זה למעט לצורך קבלת טיפול רפואי".
היו"ר חיים כץ
זאת מהות החוק. אנחנו לא מונעים מבן אדם טיפול רפואי גם אם הוא קרימינל.
מיכאל דור
כן. רציתי להציע להוסיף את המילה דחוף. אם זה דחוף, לא מונעים. כל אחד לפי זה יוכל לבוא ולומר שהוא בא למרפאות החוץ.
רחל אדטו
צודק לגמרי.
נועה בן שבת
למעשה החוק עצמו לא עשה את ההבחנה הזאת ולא דיבר על טיפול רפואי דחוף.
רחל אדטו
זה משהו פרקטי. זה נכון מה שאומר דוקטור דור. הוא אומר שהוא הולך למרפאה, פעם אני צריך להוריד יבלות מהרגליים ופעם להוריד משהו מהפנים וכדומה, ואז הוא עושה את הבלגן שלו במרפאה. מניעת טיפול דחוף, אתה לא יכול למנוע מאדם להגיע לחדר מיון.
נילי חיון דיקמן
דוקטור דור הוא איש משרד הבריאות אבל להבנתנו לצורך זה יש לתקן את החוק עצמו ואי אפשר לעשות את זה במסגרת התקנה. לכן כמובן אפשר לעשות תיקון לחוק, אבל זה לא מונח על שולחננו כרגע.
היו"ר חיים כץ
היא צודקת. אי אפשר דרך התקנה לתקן את החוק. בחוק היינו צריכים לכתוב טיפול דחוף. רחל אדטו יכולה להגיש הצעת חוק ולכתוב טיפול דחוף.
נועה בן שבת
אולי כדי לצמצם את זה - החוק מדבר על טיפול רפואי שנדרש לו – נוסיף את המלים למעט לצורך טיפול רפואי שנדרש. אולי זה קצת יכול לצמצם.
מיכאל דור
נשמח לכל צמצום שייתן משמעות לחוק הזה.
נועה בן שבת
אולי נכתוב נדרש.
היו"ר חיים כץ
בסדר. לפי החוק, טיפול נדרש.
רחל אדטו
המילה חיוני, גם היא במסגרת?
היו"ר חיים כץ
הורדת יבלות, זה חיוני.
רחל אדטו
השאלה אם המילה חיוני גם היא ממעטת את העניין הזה.
היו"ר חיים כץ
זה רק מראה לכם את מצב הוועדה, איך סיימנו את כל הנושאים הכבדים ואנחנו עכשיו מדברים בענייני קוסמטיקה.
מיכאל דור
אם אתה זוכר, ישבנו על זה בפעם הקודמת, אחרי הסיפור המצער מאסף הרופא, שם זה התחיל.
נועה בן שבת
עוד מילה אחת שאני חושבת שאולי נשמטה. אנחנו מדברים על כך שהאדם ישוב ובהמשך למעשיו מיום כך וכך יבצע. ההמשך הוא לא אותו פרק אלא הוא חוזר ומבצע מעשה אלימות.
מיכאל דור
שאלה כי אולי אני לא מבין את הנוסח. השחתה של רכוש איננה נושא של אלימות פיזית?
נועה בן שבת
לפי החוק, מפרידים בין אלימות פיזית ואלימות מילולית לבין השחתת רכוש.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא הולכים לשנות את כל הכללים ואת החוקים במדינת ישראל.
שרון אלרגנד
מנהל מחלקת הביטחון, קופת חולים מאוחדת. גם בפעם הקודמת הערתי את תשומת לב הוועדה לכך שהאוריינטציה כאן היא אוריינטציה של בית חולים ואני מבין אותה. בקופת חולים יש לנו מאות מרפאות ולחבריי שיושבים לידי מכללית יש יותר ממאות מרפאות.
היו"ר חיים כץ
מה זה יותר? אלפים?
שרון אלרגנד
יש להם 1,500 מרפאות.
מיכאל דור
יש להם 1,500 מרפאות.
היו"ר חיים כץ
1,500 מרפאות?
גרשון יחזקאל
1,440.
שרון אלרגנד
לנו יש 300. ביחד אנחנו קרוב לאלפיים מרפאות. כשאתה אוסר עליו להיכנס למוסד הרפואי, אני יכול לאסור עליו להיכנס לכל מרפאה של קופת חולים מאוחדת.
נועה בן שבת
לא.
שרון אלרגנד
רק למרפאה הספציפית.
מיכאל דור
למרפאה הספציפית
שרון אלרגנד
השאלה מי אוסר. מנהל המרפאה הוא זה שמוסמך לאסור כניסתו או מנהל הקופה?
היו"ר חיים כץ
דיברנו על זה בחקיקה.
שרון אלרגנד
העליתי את זה גם אז.
היו"ר חיים כץ
הגדרנו.
נילי חיון דיקמן
הגדרנו. זה מוגדר בחוק. מנהל או מי שהוא הסמיך לצורך כך.
היו"ר חיים כץ
כן. הגדרנו את זה בחוק. אתה עכשיו חוזר בתקנות על מה שהיה שם.


אנחנו נעבור להצבעה.
רחל אדטו
דרך אגב, מה התשובה לשאלה שלו?
היו"ר חיים כץ
שיש מנהל או מי שהוא הסמיך.


אנחנו עוברים להצבעה.

ה צ ב ע ה

התקנות אושרו פה אחד


תודה רבה. כל חברי הכנסת שנמצאים כאן אישרו את התקנות ולכן התקנות אושרו. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים