ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/11/2011

ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום., בקשה להעברת הצעות לסדר היום מוועדה לוועדה., חוק הכנסת (תיקון מס' 31), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכנסת

1.11.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 206

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, ד' בחשוון התשע"ב (1 בנובמבר 2011), שעה 15:15
סדר היום
1.
הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 33) (שכר ותשלומים אחרים למי שחברותו בכנסת הושעתה), התשע"א-2011. הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

2.
בקשת יושב ראש ועדת הכלכלה להעברת הצעה לסדר היום בנושא: "השלכות המחסור בגז טבעי בישראל והשימוש באספקתו", הצעת חבר הכנסת מגלי והבה מוועדת הכספים לדיון בוועדת הכלכלה.

3.
בקשת יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להעברת הצעה לסדר היום בנושא: "מפעל ניסן שבשדרות שוב בסכנת סגירה". הצעת חברי הכנסת אורי אורבך, אלי אפללו ואילן גילאון, מוועדת הכספים לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

יואל חסון
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

1.
הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 33) (שכר ותשלומים אחרים למי שחברותו בכנסת הושעתה), התשע"א-2011. הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

2.
בקשת יושב ראש ועדת הכלכלה להעברת הצעה לסדר היום בנושא: "השלכות המחסור בגז טבעי בישראל והשימוש באספקתו", הצעת חבר הכנסת מגלי והבה מוועדת הכספים לדיון בוועדת הכלכלה.

3.
בקשת יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להעברת הצעה לסדר היום בנושא: "מפעל ניסן שבשדרות שוב בסכנת סגירה". הצעת חברי הכנסת אורי אורבך, אלי אפללו ואילן גילאון, מוועדת הכספים לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
היו"ר יריב לוין
צהרים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר יומנו שלושה נושאים ואני אתחיל בשניים האחרונים ואחר כך נעבור לנושא הראשון.


יש שתי בקשות, האחת של יושב ראש ועדת הכלכלה, להעברת הצעה לסדר היום בנושא השלכות המחסור בגז טבעי בישראל והשימוש באספקתו". הצעתו של חבר הכנסת מגלי והבה מוועדת הכספים, לדיון בועדת הכלכלה. יש בקשה של יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להעברת הצעה לסדר היום בנושא "מפעל ניסן שבשדרות שוב בסכנת סגירה". אני לא יודע אם זה יהיה רלוונטי. זאת הצעה של חבר הכנסת אורי אורבך, אלי אפללו ואילן גילאון, מוועדת הכספים לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.


שוחחתי עם יושב ראש ועדת הכספים והוא הסכים לכך ששתי ההצעות האלה יועברו מוועדתו, בהתאם לבקשה של יושבי הראש העמיתים שלו בוועדות האחרות. משכך, נדמה לי שנכון נעשה אם נאשר את הבקשות ונורה על העברת ההצעה הראשונה של חבר הכנסת מגלי והבה לוועדת הכלכלה ועל העברת ההצעה השנייה של חברי הכנסת אורבך, אפללו וגילאון לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
אתי בן-יוסף
המלצה למליאה.
היו"ר יריב לוין
כן. זאת כמובן המלצה למליאה כי היא צריכה לשנות את החלטתה.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד

אושר פה אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים.


מכאן אנחנו עוברים לנושא הראשון שעל סדר היום והוא הצעת חוק הכנסת (תיקון מספר 33) (שכר ותשלומים אחרים למי שחברותו בכנסת הושעתה), התשע"א-2011, מספר כ/405, הצעת ארבל אסטרחן, הכנה לקריאה השנייה והשלישית. אני שליח מצווה והגשתי את ההצעה הזאת. ארבל, בבקשה.
ארבל אסטרחן
מדובר כאן בתיקון שבעיקרו הוא טכני ומוצע גם להכין אותו לקריאה שנייה ושלישית בדיוק בנוסח שהוכן לקריאה הראשונה. זה הוסבר אז ולכן אני אתייחס עכשיו בקצרה.


חוק הכנסת היום הסמיך את ועדת הכנסת לקבוע שכר ותשלומים לחברי הכנסת. החוק הזה החליף את חוק שכר חברי הכנסת. בחוק שכר חברי הכנסת נכללה הוראה שהסמיכה את ועדת הכנסת לקבוע גם שכר ותשלומים למי שחברותו בכנסת הושעתה, לאחר שהורשע בעבירה, ובשל איזושהי טעות שהסברתי אותה גם בישיבה הקודמת, ההוראה הזאת לא נכללה בחוק החדש. מה שקרה אז זה שהחוק החדש, חוק הכנסת שהחליף את חוק שכר חברי הכנסת, הונח על שולחן הכנסת בשנת 2000 אבל לקח מעל שנה עד שהוא נחקק. בתקופה הזאת נעשה התיקון לחוק שכר חברי הכנסת ולכן אותו תיקון לא הוכנס בחוק הכנסת. לכן מוצע עתה באיחור מסוים לעשות את התיקון.


עוד דבר שאני אזכיר הוא שוועדת הכנסת קבעה בזמנו, בשנת 2001, החלטה שהסדירה את התשלומים המשולמים למי שחברותו בכנסת הושעתה, וגם נעשה שימוש בהחלטה הזאת. ההחלטה היא עדיין בתוקף כי בחוק הכנסת הייתה איזושהי הוראת מעבר שכל ההחלטות שהתקבלו בעבר, נשארות בתוקף, אבל אם ירצו לשנות אותה וכולי, תהיה עכשיו סמכות לוועדת הכנסת.


זאת ההצעה. לכן מוצע להוסיף בחוק הכנסת הגדרה לחבר כנסת בפרק שעניינו שכר חברי הכנסת שתאמר שחבר כנסת הוא לרבות מי שחברותו בכנסת הושעתה לפי חוק יסוד: הכנסת.
היו"ר יריב לוין
יש הערות או שנעבור להקראה?
ארבל אסטרחן
זה הוקרא. אני יכולה לומר שביקשו ממני שלושת חברי הכנסת מ-מרצ – זאת לא הסתייגות.
היו"ר יריב לוין
אנחנו בטח נעתר לזה אחרי שתיקנו את התקנון.
ארבל אסטרחן
אני חושבת שזה יהיה החוק הראשון שיונח. לא ראיתי שאתמול הונחו חוקים.
היו"ר יריב לוין
יש לי חוק אחד שאישרתי בהאחדה לקריאה שנייה ושלישית בבוקר בוועדת כספים.
ארבל אסטרחן
נכנס עכשיו לתוקף, החל מאתמול, פרק חדש לתקנון בענייני חקיקה, פרק שיחליף את הפרק הקודם. שם יש הוראה חדשה שמאפשרת, במקום מה שהיינו קוראים הסתייגות דיבור כאשר חבר הכנסת רק רוצה לדבר, הוא יכול לבקש בקשה לרשות דיבור ואז יינתנו לו חמש דקות דיבור אבל זאת לא מתיימרת להיות הסתייגות, לא צריך לנסח אותה ולא צריך להצביע עליה.
יואל חסון
איפה הוא מבקש את זה?
ארבל אסטרחן
בוועדה, בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. זה נותן לו פעם אחת חמש דקות. מי שרוצה לעשות פיליבסטר, זה לא נועד לזה. זה נועד להחליף הסתייגות דיבור.
יואל חסון
עדיין יש את האופציה של ההסתייגות.
ארבל אסטרחן
נכון.
היו"ר יריב לוין
בדיוק. אנשים רואים בטלוויזיה ולא מבינים למה אדם עלה להגיש הסתייגות ואחר כך מדבר בכלל בעד החוק. זה כדי לתת מסלול שיאפשר לאנשים להתייחס לחוק כפי שעושים בקריאה ראשונה. אני חושב שזה גם נכון מבחינת תפיסה עקרונית של סדרי הדיון.


אם כך, אנחנו מצביעים על אישור ההצעה להאחדה לקריאה שנייה ושלישית בנוסחה כפי שהוא בקריאה הראשונה.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד


אושר כהכנה לקריאה שנייה ושלישית ללא מתנגדים וללא נמנעים.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:20

קוד המקור של הנתונים