ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/10/2011

תיקונים בתקנון הבורסה: 1.תעודות התחייבות של מבטח הניתנות להמרה כפויה2.אופציות על אג"ח שחר3.ניגוד עניינים בין חבר הבורסה ובין לקוחו שהינו לקוח כשיר4.מעבר לסליקה ב- 1+T בשוק המניות

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת הכספים
26/10/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 871>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"ח בתשרי התשע"ב (26 באוקטובר 2011), שעה 12:25
סדר היום
תיקונים בתקנון הבורסה: 1. תעודות התחייבות של מבטח הניתנות להמרה כפויה; 2. אופציות על אג"ח שחר; 3. ניגוד עניינים בין חבר הבורסה ובין לקוחו שהינו לקוח כשיר; 4. מעבר לסליקה ב-1+T בשוק המניות
נכחו
חברי הוועדה: >
ציון פיניאן – מ"מ היו"ר
מוזמנים
>
יאיר כוכב - מנה ל מחלקת חוב מקומי, משרד האוצר

שאול ברונפלד - יו"ר הדירקטוריון, הבורסה לניירות ערך

מירב לשם - עו"ד, הבורסה לניירות ערך

חנוך הגר - מחלקת חקיקה, רשות לניירות ערך
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהלת הוועדה
טמיר כהן
רשם פרלמנטרי
ירון קוונשטוק
תיקונים בתקנון הבורסה
1. תעודות התחייבות של מבטח הניתנות להמרה כפויה
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו פותחים את הישיבה. תיקון תקנות הבורסה, סעיף ראשון: תעודות התחייבות של מבטח הניתנות להמרה כפויה. בבקשה.
מירב לשם
לגבי תעודות התחייבות של מבטח הניתנות להמרה כפויה. בבורסה נסחרים כיום שני סוגים של אגרות חוב: אגרות חוב "סטרייט" שאינן ניתנות להמרה, ואגרות חוב שניתנות להמרה, ואותן ניתן להמיר על בסיס יומיומי.
בשנת 2004 המפקח על הבנקים הסכים להכיר באגרות חוב כסוג של הון, וזאת לגבי סוג חדש של אגרות חוב שניתן להמרה כפויה. זה במקרה קיצון, למשל כשההלימות ההון של הבנק יורדת מתחת לסף מסוים. בשביל לאפשר מסחר במכשיר החדש תיקנו את תקנון הבורסה וקבענו כללים מיוחדים להנפקת האג"ח הזה. זה אג"ח שמוכר על-ידי המפקח על הבנקים כסוג של הון.

לאחרונה, גם המפקח על הביטוח הכיר בהנפקות של אג"ח כסוג של הון, גם בכפוף לכך שאגרות החוב האלה תומרנה בנסיבות מיוחדות.

לאור זאת מוצע לתקן את תקנון הבורסה, ולהכיל את הכללים שנקבעו לגבי אג"ח של הבנקים גם על אג"חים שהכיר המפקח על הביטוח.
היו"ר ציון פיניאן
יש הערות?
הצבעה
בעד התיקון בדבר תעודות התחייבות של מבטח הניתנות להמרה כפויה – פה אחד
התיקון אושר.
היו"ר ציון פיניאן
אושר.
שאול ברונפלד
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להעיר שאנחנו מביאים את הנושאים האלה בברכת רשות ניירות ערך. אני רואה שהם נשברו מהדיון הקודם.
היו"ר ציון פיניאן
פרשו בשיא.
חנוך הגר
אני כאן. אני מהרשות.
תיקונים בתקנון הבורסה
2. אופציות על אג"ח שחר
היו"ר ציון פיניאן
סעיף שני: אופציות של אג"ח שחר, בבקשה.
מירב לשם
הבורסה מתכוונת להשיק בעוד שבועיים, ב-10 בנובמבר, אופציות על אג"ח - - - . זה מכשיר מאוד מקובל בעולם. בכל העולם נסחרות אופציות על אגרות חוב ממשלתיות. כל המבנה של המכשיר וכל המרכיבים שלו והמסחר עצמו כבר גובש בהסכמה עם שוק ההון ומשרד האוצר.

אנחנו מביאים הנה רק שני סעיפים קטנים שמעוגנים בתקנון. ההגדרה של מחיר קובע לאופציות מעוגנת כיום בתקנון, ומוצע להכיל בתוך ההגדרה הזאת גם את המחיר הקובע לאופציות על אג"ח שחר.
בנוסף, הכנסנו סעיף שמסמיך לקבוע בהנחיות את הקריטריונים לבחירת אגרות החוב שיכולות להוות נכס בסיס לאופציות האלה.
שלומית ארליך
את זה אתם מתכוונים לעשות בהנחיות, וזה לא ידרוש את אישור ועדת הכספים?
מירב לשם
נכון. וזה גם בהסכמה עם משרד האוצר.
שלומית ארליך
אם אפשר להסביר רק בשתי מילים למה.
מירב לשם
זה יותר טכני. אם יש איזה איגרת חוב שמשך החיים שלה התקצר, ואנחנו רוצים להחליף אותה באיגרת חוב אחרת, או משיקולים אחרים, אנחנו לא רוצים לחכות. אנחנו צריכים לאפשר איזושהי גמישות של היענות לצרכים של המכשיר, וזה יעכב אותנו מאוד אם נצטרך להגיע כל פעם לוועדת הכספים.
שלומית ארליך
אוקיי.
היו"ר ציון פיניאן
תודה.

הצבעה

בעד התיקון בדבר אופציות על אג"ח שחר – פה אחד
התיקון אושר.
היו"ר ציון פיניאן
אושר.
תיקונים בתקנון הבורסה
3.ניגוד עניינים בין חבר הבורסה ובין לקוחו שהינו לקוח כשיר
היו"ר ציון פיניאן
סעיף שלוש: ניגוד עניינים בין חבר הבורסה ובין לקוחו שהינו לקוח כשיר.
שלומית ארליך
יש איזושהי טעות פה בכותרת. אנחנו מדברים על לקוח מוסדי ולא לקוח כשיר. זה מופיע בנוסח של התיקון אבל זה לא מופיע בכותרת.
מירב לשם
על פי תקנון הבורסה, חבר בורסה צריך להימנע מכל עסקה שיש לו בה ניגוד עניינים עם הלקוח. למשל, מדובר על עסקה בין חשבון הנוסטרו, החשבון העצמי של חבר הבורסה, לבין הלקוח שמולו הוא מבצע את העסקה. התקנון מתיר לבצע עסקאות כאלה אם הלקוח הסכים לגבי כל עסקה ספציפית מראש, או, אם מדובר במשקיע מוסדי, בכפוף לכך שהלקוח נותן פעם בשנה, מידי שנה, אישור לביצוע העסקאות האלה.
במהלך העבודה של חברי הבורסה עם משקיעים מוסדיים זרים, התברר ששיטת העבודה המקובלת בחוץ-לארץ היא שההסכמה לבצע עסקאות כאלה בניגוד עניינים מעוגנת כבר במסמך ההתקשרות של הלקוח עם החבר. לאור זאת, אנחנו מציעים לקבוע בתקנון הקלה נפרדת למשקיעים מוסדיים מחו"ל.
היו"ר ציון פיניאן
יש שאלות?
שלומית ארליך
לא.
היו"ר ציון פיניאן
טוב.

הצבעה

בעד התיקון בדבר ניגוד בין חבר הבורסה ובין לקוחו שהינו לקוח מוסדי – פה אחד

התיקון אושר.
היו"ר ציון פיניאן
מאושר.
תיקונים בתקנון הבורסה
>

4.מעבר לסליקה ב- 1+T בשוק המניות
היו"ר ציון פיניאן
סעיף רביעי: מעבר לסליקה ב- T+1 בשוק המניות.
מירב לשם
אם תסתכלו, ההגדרה הקיימת כיום ל"יום האקס" בתקנון, מבחינה בין ניירות ערך הנסלקים בתום יום המסחר בו מבוצעת העסקה – יום T – לניירות ערך שהסליקה בהם מתבצעת ביום העסקים הבא לאחר יום המסחר שבו התבצעה העסקה – T+1.

עם המעבר לסליקת ניירות ערך הנסחרים בשוק המניות ל-T+1, וזה אמור להתבצע בתחילת 2012, לא יישארו בבורסה עוד ניירות ערך שנסלקים ב-T. מדובר בעצם בקבוצה ריקה, ולכן אנחנו מציעים למחוק מההגדרה את ההתייחסות לניירות האלה.
היו"ר ציון פיניאן
אוקיי.

הצבעה
בעד התיקון בדבר המעבר לסליקה ב-T+1 בשוק המניות – פה אחד

הסעיף אושר.
היו"ר ציון פיניאן
מאושר.

הישיבה נעולה. תודה.
<הישיבה ננעלה בשעה 12:33.>

קוד המקור של הנתונים