ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/10/2011

חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
14
ועדת הכספים

4.10.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ו' בתשרי התשע"ב (4 באוקטובר 2011), שעה 14:30
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 7), התשע"א-2011, רביזיה של חבר הכנסת משה גפני
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

רוחמה אברהם בלילא

דוד אזולאי

זאב אלקין

אופיר אקוניס

מגלי והבה

ראלב מג'אדלה

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

מירי רגב

ליה שמטוב
מוזמנים
פרידה ישראלי, הממונה על הכנסות המדינה, משרד האוצר

אייל אפשטיין, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

ערן יעקב, סמנכ"ל בכיר, רשות המסים, משרד האוצר

ליאת גרבר, מנהלת מחלקה בכירה, רשות המסים, משרד האוצר

מיכאל שפירא, ראש אגף תקציבים, הנהלת בתי המשפט

שלומית נקש, מנהלת חטיבת תקציב ובקרה, החטיבה להתיישבות

חזקיה ישראל, מנהל מחלקה, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009

ו-2010) (תיקון מס' 7), התשע"א-2011

רביזיה של חבר הכנסת משה גפני
היו"ר משה גפני
אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים.


על סדר היום הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית, הצעת חוק ממשלתית, תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010 (תיקון מס' 7), התשע"א-2011.


הצעת החוק עוסקת במס. אנחנו אישרנו את הקפאת ההפחתה בינואר 2012 של המס על בעלי הכנסות גבוהות. הוספנו בוועדה – נדמה לי שזה לא היה בחוק הממשלתי – את מס החברות, את הקפאת ההפחתה במס החברות, דבר שלא היה בחוק הממשלתי.
שגית אפיק
כן. בשנה.
היו"ר משה גפני
כן. אני מדבר על מה שמופיע בהצעת החוק.
שגית אפיק
כולל התיקונים שהיו בוועדה.
היו"ר משה גפני
אני מזכיר את הנושא של מס החברות. בינואר 2012 לא תהיה הפחתה במס החברות ובמקביל אנחנו הצבענו – אף על פי שזה לא היה בסמכותנו, וכך גם מופיע בפרוטוקול וכך גם אמרתי בישיבה – שבינואר 2012 אמור לעלות הבלו על הדלק ואנחנו הצבענו על כך שאנחנו דורשים ממשרד האוצר לא להעלות את הבלו על הדלק בינואר 2012.


לאחר שאישרנו את הצעת החוק הזאת, אני הייתי צריך להביא אותה למליאה. הגיעו אלי בקשות מראש הממשלה ומשר האוצר שלא להעלות את זה במליאה מכיוון שעדיין לא יודעים מה תהיינה ההתפתחויות וגם אני עצמי קצת חזרתי בי מהעניין. התחילה גם המחאה החברתית, התחילו לדבר על כך שאולי מתחילים לעשות שינויים ואמרתי שנעצור את זה, גם אם מבקשים ממני וגם אני חושב שראוי לא להעלות אלא נשאיר את זה בצורה הזאת.


אני אומר לכם מה אני מבקש מהוועדה. אני מבקש לעשות רביזיה על ההחלטה, להצביע על רביזיה להחזיר את החוק לוועדה ולעשות את הדברים הבאים. זה תואם במידה רבה את המלצות ועדת טרכטנברג, שאני חושב שהן נכונות במקרה הזה, לא כולן, אבל אני אומר לכם מה תואם ומה לא תואם.


אני מציע שבמקום שתהיה הקפאה של ההפחתה במס הישיר לבעלי הכנסות גבוהות, אני מציע ביטול של המתווה. המשמעות של ביטול המתווה היא שמה שמופיע היום, זאת רק הקפאה של שנה אחת כי ביטול הוא ביטול לחלוטין של ההפחתה במס עד 2016. אין יותר את המתווה הזה. זה לגבי המס הישיר. אני אומר מה ההצעה שלי ותכף אני אומר מה לפי טרכטנברג.


הדבר השני במס החברות, אני אומר במקום להקפיא לשנה אחת, לבטל את המתווה הזה ולהעלות באחוז אחד, ל-25 אחוזים. אני לא מקבל את העניין להעלות את זה בעוד אחוז או לדון על זה ב-2013. נגיע ל-2013 בעזרת השם ואז נדון בזה.
רוחמה אברהם בלילא
מה המשמעות של זה?
היו"ר משה גפני
המשמעות היא שבמקום שמס החברות יגיע ב-2016 ל-18 אחוזים, הוא יעמוד עכשיו על 25 אחוזים. קבוע. אין מתווה של הפחתה יורדת של המס.
שגית אפיק
מ-2012 ואילך.
היו"ר משה גפני
ואילך. זאת אומרת, נגמר המתווה עליו מדברים של הפחתת מס של המס הישיר והפחתת מס החברות. מבטלים את המתווה הזה ומשאירים אותו כך ואת מס החברות מעלים באחוז אחד. את זה הציע טרכטנברג.
אופיר אקוניס
באיזה גובה משכורות זה המס הישיר?
היו"ר משה גפני
מעל 240 אלף לשנה.
שגית אפיק
זאת אומרת, אתה לא נוגע בשלושת המדרגות עד 240 אלף.
היו"ר משה גפני
אני לא נוגע.
אופיר אקוניס
למה לא? אפשר להתחיל הרבה לפני 240 אלף שקלים. אדוני היושב ראש, הגשנו הצעת חוק משותפת על הרבה פחות מ-240 אלף. על שמונים אלף.
שגית אפיק
לשנה.
אופיר אקוניס
אם זה שנתי, זה בסדר.
רוחמה אברהם בלילא
אם תהיה מגמה להעלות את מס החברות לשלושים אחוזים?
היו"ר משה גפני
אפשר. אפשר להגיש הצעת חוק. אין בעיה. אני רוצה קודם כל איזשהו יישום של הנושא שלא קשור לשום דבר. אני רוצה להחזיר את החוק הזה לוועדה. בלאו הכי למליאה אני לא יכול להביא עכשיו אלא רק בתחילת המושב, אבל אני רואה חשיבות בעצם העובדה שבוועדה כל הזמן דיברו על שינוי מדיניות המס ולכן בואו נשנה את מדיניות המס. אני לא מקבל את מה שאמרה זהבה גלאון. אני חושב שזאת טעות כי זאת יכולה להיות פגיעה כי אנשים ילכו למדינות בהן המס הוא הרבה פחות, דבר ממנו אני פוחד. בסדר, על זה יכול להיות ויכוח אבל אין ויכוח שצריך לכת למתווה הזה כי נכון לעכשיו זה לא המצב.


מה הוויכוח שלי עם ועדת טרכטנברג. בוועדה – וזאת כנראה גם עמדת משרד האוצר – מקפיאים את ההפחתה או מבטלים את ההפחתה לא רק לבעלי הכנסות גבוהות אלא גם למעמד הביניים. אנחנו בוועדה, כאשר אישרנו את ההקפאה, לא הסכמנו להקפאת ההפחתה למעמד הביניים ואמרנו שבהם לא נפגע. אני גם עכשיו אומר, לבטל אבל במעמד הביניים לא לגעת. זה ויכוח עם ועדת טרכטנברג. אני פשוט שם את זה על השולחן כדי שנדע את הדברים.


אנחנו הולכים לזה כי אנחנו רוצים לבטל את הבלו על הדלק ועל הפחם, ואת זה אפשר לעשות בצו.


שאלתי את היועצת המשפטית של הוועדה ואני רוצה שהיא תתייחס. אני לא כל כך סומך על מה יעשו ולכן אני רוצה להכניס את זה בחוק. בחוק אנחנו מבטלים את הנושא של העלאת הבלו על הדלק, את הבלו על הפחם, ואם יחסר כסף, אנחנו יכולים למצוא בתהליכים אחרים.


תגידי האם אפשר להכניס את זה בחוק.
שגית אפיק
כן. אפשר. אלה שלושה צווים שהוועדה בין היתר אישרה אותם, לכל הפחות לעניין הבלו על סולר, ואלה שלושה צווים שבחוק אפשר לקבוע סעיף לפיו הם בטלים החל משנת 2012. ההעלאה הנוספת שאמורה להיות, בטלה.
ראלב מג'אדלה
הם בטלים כצווים.
שגית אפיק
כן. ברגע שמבוטלים הצווים, מבוטלת ההעלאה הנוספת שאמורה להיות בשנת 2012.
ראלב מג'אדלה
והיא לא תיכנס לתוקף.
שגית אפיק
היא לא תיכנס לתוקף.
אייל אפשטיין
את יכולה להסביר מה הפרוצדורה הנדרשת לתהליך הזה?
מירי
אי אפשר לעשות את זה ללא אישור של ועדת הכספים.
אייל אפשטיין
איך זה מתבצע? הוועדה יכולה לתקן עכשיו תיקון בחוק?
שגית אפיק
היא עושה סעיף חדש בהצעת החוק שבפניה והיא קובעת בו ששלושת הצווים הללו בטלים.
היו"ר משה גפני
מינואר 2012.
אייל אפשטיין
יש טענה של נושא חדש.
היו"ר משה גפני
לפני שאנחנו נכנסים לדיון הזה, אני רוצה לדעת אם חברי הוועדה מאפשרים להחזיר את הדיון לוועדה לפני שאייל מדבר. אני מביא להצבעה.
רוחמה אברהם בלילא
הקואליציה כאן מתארגנת נגדך, אדוני היושב ראש.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להצביע.
רוחמה אברהם בלילא
תצביע. אתה לא חייב לחכות להם.
היו"ר משה גפני
אייל, תתייחס.
אייל אפשטיין
שאלתי את שגית שאלה.
שגית אפיק
הרביזיה היא קודמת לטענת נושא חדש משום שכל עוד אין הצבעה על רביזיה, הצעת החוק לא מונחת מחדש על שולחן הוועדה. אם אתה רוצה לטעון נושא חדש, זה אחרי שתוצבע הרביזיה.
היו"ר משה גפני
הפסקה של שתי דקות.
רוחמה אברהם בלילא
אדוני היושב ראש, כל הדברים האלה לא מקובלים עלי. תאמו את הדברים של הקואליציה מראש. מה זה צריך להיות?
היו"ר משה גפני
הפסקה.

הישיבה הופסקה בשעה 14:40 וחודשה בשעה 15:00
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. אנחנו מצביעים על הרביזיה.
רוחמה אברהם בלילא
לפני ההצבעה. הסברת תהליך מאוד מאוד חשוב. לקחת פסק זמן ועשית הפסקה. אני לא רוצה לדעת מה היו הסודות, אבל אני רוצה לדעת האם בכוונתך להביא למצב של הצבעה, של סיום התהליך הזה היום?
היו"ר משה גפני
בכוונתי להביא לסיום העניין.
רוחמה אברהם בלילא
היום? עכשיו?
היו"ר משה גפני
אמרתי את זה גם בתקשורת ואני אומר את זה כל הזמן. אני רוצה ללכת לתהליך הזה אותו הסברתי קודם ולכן אני צריך את הרביזיה. יכולה הממשלה – ורמז נציג משרד האוצר – לטעון נושא חדש ואני לא אוכל להצביע. הוא יכול לטעון כמה טענות לגבי מה שאמרתי, ואני לא יכול להצביע מבחינת התקנון. אני לא חושב שצריך ללכת למלחמת עולם על כך שההצבעה תהיה היום, אבל אנחנו באמת עושים כאן שינויים דרמטיים. אני הולך למתווה הזה ולכן ביקשתי את הרביזיה. אמרתי את זה גם בתקשורת בבוקר.
רוחמה אברהם בלילא
סיכמת שהאוצר יטען נושא חדש ואז הקואליציה התפוגגה לה כי הם לא צריכים רוב.
היו"ר משה גפני
ממש לא. הוא אמר את זה לפני ההתייעצות עם הקואליציה.
רוחמה אברהם בלילא
זה בסדר. זה לגיטימי. אני מכירה את זה.
היו"ר משה גפני
הייתי אומר לך גם את האמת לו האמת הייתה מה שאת אומרת. ישבתי עם אייל אפשטיין לפני שעה או שעתיים וגם הוא העלה את הנושא הזה.
רוחמה אברהם בלילא
הוא נראה לי די מופתע מהנחישות שלך להעלות את הסוגיה הזאת פתאום.
אייל אפשטיין
הרב גפני תמיד מפתיע אותי אבל יש כאן נקודה מהותית, אם אתם רוצים לגעת לגופו של עניין.
רוחמה אברהם בלילא
בהחלט. אני רוצה לגעת.
אייל אפשטיין
אני חושב שחשוב שהדיון הזה יהיה לגופו של עניין.
רוחמה אברהם בלילא
אני רוצה שהוא יסביר לי.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
אייל אפשטיין
אני רוצה להסביר כמה דברים שקשורים לגופו של עניין. לפני ארבעה חודשים – אני חושב שמדובר בסדר גודל של ארבעה חודשים – התקיים דיון בוועדת הכספים שלמעשה הצביע על מהלך מאוד ברור של דחיית ההפחתה במס החברות.
היו"ר משה גפני
את זה עשתה הוועדה ולא הממשלה.
אייל אפשטיין
כפי שציין היושב ראש. בנוסף דחיית ההפחתה במדרגה העליונה על יחידים בלבד, שזאת המדרגה של אנשים שמשתכרים מעל ארבעים אלף שקלים, 231. זה המספר נכון להיום. זה אושר כאן בוועדה ולא הועבר על ידי הוועדה להצבעה במליאה מסיבות כאלה ואחרות, כפי שפירט הרב גפני.
היו"ר משה גפני
הסברתי את המניע לכך.
רוחמה אברהם בלילא
למה הופתעת?
אייל אפשטיין
מאז היו התפתחויות כאלה ואחרות ובסופו של דבר ישבה הוועדה בראשותו של יוג'ין קנדל כדי לגבש מדיניות מסים כוללת שלמעשה היא לא נותנת מענה נקודתי לבעיה נקודתית שבאותה נקודת זמן עלתה. בסופו של דבר היינו למעשה צריכים לתת ביטוי לביטול ההפחתה במס החברות והיחידים כתוצאה מהפחתת הבלו על הבנזין. הרי בתחילת השנה ועדת הכספים אישרה העלאת הבלו על הבנזין בעשרים אגורות ולאחר כחודשיים היא ביטלה את זה. כדי לשמור על איזון תקציבים, למעשה היה מהלך של הפחתה מצד אחד של מסים עקיפים ומצד שני מהלך של העלאת המסים הישירים.


הוועדה שישבה עכשיו על המסים, למעשה גיבשה מדיניות מסים כוללת שמהווה מהלך הרבה יותר נרחב ממה שהוועדה אמרה כאן לפני מספר חודשים. זה מהלך הרבה יותר נרחב כי בסופו של דבר ועדת טרכטנברג ממליצה – דרך אגב, הממשלה עוד לא אימצה אבל אני מניח שהיא תאמץ – על הסטות של 12 מיליארד שקלים. כל המשחק הוא משחק סכום אפס שחשוב להבין אותו כי בסופו של יום אנחנו לא יכולים להביא למצב של קיטון בהכנסות המדינה ממסים. העלאת המסים בשישה מיליארד שקלים, כמו שהרב גפני מדבר, ובמקביל הורדה של שישה מיליארד שקלים, כך שסך ההכנסות ממסים בשנת 2012 נשאר ניטרלי למעט נקודה אחת שקשורה ליציבות פיננסית של המוסד לביטוח לאומי ואני שם את הנקודה הזאת בצד. זאת נקודה שהיא נקודה חשובה.


אני חושב שבסופו של דבר גם לשולחן ועדת הכספים תובא המדיניות שהממשלה תאמץ לאור המלצות ועדת טרכטנברג, אם במתכונת זהה לחלוטין או בשינויים כאלה ואחרים. בסופו של דבר, חשוב שהוועדה תדון במדיניות המסים הכוללת. אם בסופו של דבר נתחיל להוציא חלקים ממדיניות המסים, גם ועדת הכספים תאבד את הראייה הכוללת בכל מה שקשור למדיניות המסים.


מה שהיושב ראש מציע עכשיו, זה באמת לקחת שתי שנקודות שניתנו לנו לפני ארבעה חודשים, כאשר היריעה היא יריעה הרבה יותר רחבה שתגיע לדיון בוועדת הכספים של הכנסת.
היו"ר משה גפני
ההכרעה וההצבעה על הרביזיה היא כדלהלן. את שמעת מה הוא אמר. הוא מבקש שיהיה דיון כולל על כל מדיניות המס. אני לא חולק על זה.
רוחמה אברהם בלילא
גם אני לא.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל אני אומר שנתחיל את התהליך. אנחנו מתחילים את התהליך בהצבעה על הרביזיה ואז מונח חוק על שולחן הוועדה, חוק ממשלתי שהממשלה הביאה ושהיא אומרת היום גם שהיא רוצה לשנות את החוק הזה. הרי זה מה שהיא אומרת. על החוק הזה אפשר להלביש את כל מדיניות המס, אם הם לא יטענו נושא חדש. אם זה יהיה בדיונים שיתקיימו בינינו, יכול הכול להתלבש על העניין הזה.

זה פרק שאין לגביו ויכוח בעיקרון אלא זה פרק שהוועדה אמרה. אני לא מדבר על הפרטים. אני לא מסכים שיפגעו במעמד הביניים, אני רוצה שכן יפחיתו למעמד הביניים. טרכטנברג והאוצר אומרים לא. אומרים להביא כסף ממקום אחר ואני חושב שאפשר להביא כסף ממקום אחר. אני לא חושב שכאשר יש מחאה חברתית, צריך לפגוע במעמד הביניים. זאת עמדתי וזאת גם עמדתו של ציון. לא דיברתי עם חבר הכנסת מיכאלי אבל אני מתאר לעצמי שאלה גם עמדותיו.


אני עומד על העניין הזה שכן נצביע להביא את המתווה הזה. אני לא הולך לריב עם האוצר. הוא לא טוען נושא חדש. נכון?
אייל אפשטיין
נראה.
היו"ר משה גפני
הוא לא טוען נושא חדש והוא לא אומר שהוא מושך את החוק. אתה ממשיך את הדיאלוג אתנו. זה בסדר?
אייל אפשטיין
אם יש הבנה שבסופו של דבר הצעת החוק הממשלתית – הממשלה תקבל החלטה ותביא הצעת חוק ממשלתית בנושא – תגיע לדיון וסוגיית המסים תידון.
רוחמה אברהם בלילא
לא, הוא מדבר על כך שסוגיית המסים תידון תוך כדי תיקון החוק שכבר הונח.
היו"ר משה גפני
זה מה שהוא אומר.
רוחמה אברהם בלילא
לא להתחיל את כל התהליך מחדש.
היו"ר משה גפני
זה מה שהוא אומר.
אייל אפשטיין
יש פן מהותי ופן טכני. אני רוצה למשוך לפן המהותי. יש חשיבות גדולה לאשר את מדיניות המסים לפני תחילת שנת 2012 מהסיבה הפשוטה ששנת המסים היא קלנדרית ואנחנו צריכים לקבל החלטה.
היו"ר משה גפני
ברור. אני רוצה את הרפורמה במסים. אני רוצה לקבל החלטה בתחילת המושב.
אייל אפשטיין
אפילו על סמך החלטת הממשלה, כי בסופו של דבר מונחת על שולחן הוועדה הצעת חוק ממשלתית במתכונת שהיא שונה מהמתכונת הנוכחית כי המתכונת הנוכחית רחבה בהרבה. המתכונת על סמך הוועדה, בהנחה שהממשלה תאמץ את המלצות הוועדה, היא רחבה בהרבה מהמתכונת שנדונה כאן לפני מספר חודשים.


בהנחה שתעבור – ואני מניח שתעבור – על בסיס החלטת הממשלה, בהנחה שהדיון כאן יהיה דיון רחב, אם זאת הצעת חוק חדשה שהממשלה תגיש או פלטפורמה קיימת, הדיון יהיה דיון כולל על סך ההמלצות ועל תפיסת העולם של הוועדה. זה תהליך שנראה לי שמבחינה מקצועית הוא יהיה תהליך ראוי והוא תהליך שעובר את כל המסננות, כולל המסננת של הממשלה בקבלת החלטה לגבי עמדתה.
היו"ר משה גפני
שתי תשובות למה שאייל אומר. ראשית, אני מודיע חד משמעית שוועדת הכספים מעולם לא קיבלה החלטות ממשלה ככתבן וכלשונן.
אייל אפשטיין
לא אמרתי זאת.
היו"ר משה גפני
כך השתמע.
אייל אפשטיין
אנחנו יודעים.
היו"ר משה גפני
טוב שאתה מבהיר את זה. אם כן, אין ויכוח בינינו.


השאלה גם כמה זמן ייקח עד שהממשלה מביאה את זה. יש לנו עכשיו בערך חודש.
רוחמה אברהם בלילא
בהנחה שדוח טרכטנברג עובר.
היו"ר משה גפני
לא. דוח טרכטנברג, המילה שלו קיימת. אני מדבר רק על הרפורמה במס – וגם אתה דיברת על זה – ועל כל הנושא של מדיניות המס.
אייל אפשטיין
אנחנו מדברים עכשיו רק על מדיניות המס.
היו"ר משה גפני
רק על זה. דוח טרכטנברג, יש שם דברים שאני חושב שאסור שהם יהיו בכלל. אני לא מצביע על הדוח הזה.
רוחמה אברהם בלילא
מה לוחות הזמנים שלכם מבחינת הממשלה?
היו"ר משה גפני
הוא אמר. עד שנת המס.
טמיר כהן
הם רוצים לכלול את זה בשנת המס.
היו"ר משה גפני
אני רוצה בתחילת המושב.
רוחמה אברהם בלילא
זה מקובל עליך להביא את זה בתחילת המושב? זה עוד שבועיים.
אייל אפשטיין
אני חושב שבסופו של דבר צריך להתחיל דיון. הנושא הזה הוא נושא מורכב, לא מורכב מדי, והוא נושא שאני חושב שיצריך תחילת דיונים של הוועדה כדי להגיע להכרעות שהן הכרעות נכונות מבחינת המערכת. לכן, ככל שנקדים להתחיל כאן בדיון – אם צריך, נבוא גם עם מצגות וכל מה שקשור – אנחנו נשמח להתחיל דיון רציני.
היו"ר משה גפני
יש דברים שבאגף התקציבים לא רשאים לומר והם לא יכולים לומר. לפעמים אני אומר את זה בשמי ואני מתכוון לאחרים.
רוחמה אברהם בלילא
אתה עושה את הרביזיה בגלל שאין נושא חדש?
היו"ר משה גפני
לא. אני עושה רביזיה בכל מקרה. אם הוועדה מאשרת את זה, יש רביזיה ויש חוק שמונח על שולחן הוועדה.
רוחמה אברהם בלילא
בסדר.
היו"ר משה גפני
מה שאמר אייל אפשטיין, הוא אמר דבר נכון. הוא אמר שהם רוצים לעשות מאמץ. אני לא מדבר על הדוח אלא אני מדבר רק על המיסוי.
רוחמה אברהם בלילא
בכל מקרה, אם עד עוד שבועיים הם לא מביאים לך?
היו"ר משה גפני
אז נביא את זה להצבעה.
רוחמה אברהם בלילא
זה נרשם בפרוטוקול?
היו"ר משה גפני
כן.
רוחמה אברהם בלילא
אני רואה את הפנים שלו.
אייל אפשטיין
נתחייב לפרק זמן.
היו"ר משה גפני
הבנתי. גם רוחמה אברהם שהיא רכזת האופוזיציה בוועדה לא דיברה על הדקה. יתנהל תהליך והתהליך יהווה דיאלוג.
אייל אפשטיין
בסופו של דבר אתה נותן כאן מחויבות ללוחות זמנים שהם לוחות זמנים מאוד צפופים לאישור ולדיון מסודר.
היו"ר משה גפני
רוחמה אברהם אומרת שבגלל לוחות זמנים לא נלך לרב.
אייל אפשטיין
יש שאיפה משותפת.
רוחמה אברהם בלילא
אנחנו בתחילת אוקטובר. בסוף אוקטובר מתחיל המושב. אתם רוצים להביא את זה בתחילת שנת המס, שזה 31 בדצמבר.
היו"ר משה גפני
לפני כן.
אייל אפשטיין
לפני.
רוחמה אברהם בלילא
זאת אומרת שאם זה לא יובא בפני הוועדה בתחילת המושב כפי שהיושב ראש רוצה, תיווצר סיטואציה שבאפס זמן אנחנו נדון.
אייל אפשטיין
לכן קיבלתי את עמדתו של היושב ראש בכך שהדיון בוועדה – והנה, הוא התחיל עכשיו – מבחינתנו יכול להתחיל באופן מיידי באמת כדי להעלות את השאלות ואת הסוגיות ולדון בהן כאן בוועדה.
היו"ר משה גפני
בדיוק. זאת המטרה.
אייל אפשטיין
כדי שתהיה לנו את כל התשתית להצבעה.
רוחמה אברהם בלילא
יש לנו עכשיו תוספת.
היו"ר משה גפני
כן.
אייל אפשטיין
השאיפה שלנו היא באמת להגיע להבנה לאחר דיון סדור.
היו"ר משה גפני
מה ההחלטה שלכם? ההחלטה שלכם היא לריב אתי או לא?
אייל אפשטיין
ההנחה היא שזאת לא ההחלטה.
רוחמה אברהם בלילא
ההחלטה היא שהיום תהיה רביזיה ובכל מקרה אם בתחילת המושב אתם לא מביאים את ההצעה, אתה תניח את זה ואחרי שבוע-שבועיים הם יניחו.
היו"ר משה גפני
יש דברים שיש לי אתם ויכוחים מאוד קשים. נכנסת לתפקיד עכשיו, אבל תדעי לקרוא את המפה. יש לי עם אגף התקציבים או עם משרד האוצר הרבה ויכוחים ולכולנו יש הרבה ויכוחים בכל מיני נושאים. בסוגיה הזאת אין לנו הרבה ויכוח. יש לנו ויכוחים לכאן ולכאן, אבל כאן אין ויכוח רב.
היו"ר משה גפני
ערן, אתם הולכים להביא משהו לגבי מכסים?
ערן יעקב
למה?
היו"ר משה גפני
מישהו אמר את זה קודם. שרגא ברוש אמר בדיון הקודם. אני אמרתי לו שלא, שסיכמנו שנדע כי יש דברים שיפגעו בתעשייה.
ערן יעקב
אנחנו לא מסתירים שום דבר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על הרביזיה.

ה צ ב ע ה

הרביזיה התקבלה פה אחד
רוחמה אברהם בלילא
אני רוצה הצעה לסדר.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אמרתי את המתווה בו אני רוצה ללכת, גם לגבי הנושא של מעמד הביניים. אתם תצטרכו למצוא פתרון עם הצו על הדלקים כי אחרת אנחנו מכניסים את זה בחוק. עם כל הכבוד, ההחלטה היא שלנו.
ערן יעקב
לגבי מכסים, אתה צריך לסכם עם השר.
היו"ר משה גפני
סיכמתי עם השר. הודעתי את זה בוועדה. סיכמתי עם השר לפני שבועיים.


רוחמה, רצית הצעה לסדר.
רוחמה אברהם בלילא
הצעה לסדר לגבי הנושא הבא.
היו"ר משה גפני
אייל, עכשיו תקופת חגים ואני לא הולך לקיים ישיבה בחול המועד סוכות. אחרי סוכות יש לנו שבוע עד שמתחיל כנס החורף ואני מציע שנתחיל את הדיונים.


תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:15

קוד המקור של הנתונים