ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/09/2011

היוועצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר דחיית מועד הבחירות במועצה המקומית קציר חריש

פרוטוקול

 
PAGE
18
ועדת הפנים והגנת הסביבה

26.9.2011

הכנסת השמונה-עשרה נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס'438
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"ז באלול התשע"א (26 בספטמבר 2011), שעה 10:30
סדר היום
דחיית מועד הבחירות במועצה המקומית קציר חריש
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר

דב חנין

אבישי ברוורמן

אברהים צרצור

אורי מקלב

ניצן הורוביץ

אריה ביבי
מוזמנים
חבר הכנסת אברהם מיכאלי

חבר הכנסת רוברט טיבייב

עמרם קלעג'י

- מנכ"ל משרד הפנים, משרד הפנים

פאיז חנא - סגן הממונה על מחוז חיפה, משרד הפנים

אילת פישמן

- מפקחת על הבחירות, משרד הפנים

סיון להבי

- תקציבנית, משרד הפנים

דב קהת

- יועץ, מרכז השלטון המקומי

אילן שדה

- ראש המועצה, מועצה אזורית מנשה

מיכל שקד

- סגנית ר' המועצה, מועצה אזורית מנשה

נתן קוסקס

- גזבר המועצה, מועצה אזורית מנשה

ניסים דהן
- ראש המועצה, מועצה מקומית קציר חריש משה לבקוביץ

- מזכיר וגזבר המועצה, מועצה מקומית קציר חריש

שלמה רייך

- חשב מלווה, מועצה מקומית קציר חריש

רון רוזן - מבקר הפנים, מועצה מקומית קציר חריש

אברהם שוורץ - חבר מועצה, מועצה מקומית קציר חריש

דוד בלוינגרוד - חבר מועצה, מועצה מקומית קציר חריש
אורי אופיר

- רכז נחל וקבוצות שיתופיות, התנועה הקיבוצית

גדעון מגל

- יו"ר ועד האגודה השיתופית קציר

גבריאל -פיצ'י דובינר - יו''ר ועד הורים מרכזי ותושב קציר

יצחק צימט

- יו"ר ועד הורים קציר

אמנון אליהו

- גזבר ועד האגודה קציר
אפרת צימט

- חברה בפורום למען קציר

רז תמיר

- נציג מטה העתיד חריש, נציגי תושבים

לימור ליברמן

- פעילת המטה לעתיד חריש והאזור

יעקב אלוני

- תושב קציר

אריה גלעד

- תושב קציר

ינון אופק

- תושב קציר

חגי טבת

- תושב קציר

ליאת פרלמוטר

- תושבת קציר

חמי בר-אור

- תושב חריש

ונו סנת
- מתנדבת

גלית בן דע

- תושבת קציר

שושי שמש

- תושבת קציר

ראם שטרן

- פעיל

רחלי לובן

- תושבת קציר

משה כחלון

- תושב קציר חריש

אשר שער

- נציג תושבים

שלמה גרדוש

- תושב קציר

פנינה פרץ

- תושבת קציר

דוד אוחננה

- נציג מקציר חריש

ניל דקלו

- תושב קציר

נתלי ברלין

- תושבת קציר

יובל ברא"ס - נאבק למען הדמוקרטיה

גדי פיטכמן - תושב קציר

דורון ליבר

- שומר ערכי הדמוקרטיה קיבוץ מצר

אלכסנדר הילבריך - פרדס חנה
ייעוץ משפטי
גלעד קרן

דניאל באומגרטן (מתמחה)
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשם פרלמנטרי
אור שושני

דחיית מועד הבחירות במועצה המקומית קציר חריש
היו"ר אמנון כהן
שלום לכולם, שבוע טוב ושנה טובה. אני פותח את הדיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא "דחיית מועד הבחירות במועצה המקומית קציר חריש". קיבלנו פנייה משר הפנים לגבי דחיית המועד. ראינו שלוח הזמנים צפוף, לקחנו את זה בחשבון והחלטנו לקיים דיון בנושא הזה אפילו בפגרה. אני מודה לחברי הכנסת שמשתתפים בדיון למרות הפגרה.

אני רוצה שמנכ"ל משרד הפנים יציג לנו את הנושא, את הנימוקים ואת ההסברים למה הדחייה נחוצה ואם נלקחו בחשבון כל המהלכים, כדי שחברי הוועדה יוכלו לשמוע ולהתייחס. ניתן גם לגופים ולאנשים לדבר.
לא ידעתי שיהיו כל כך הרבה אנשים. חשבתי שזה משהו טכני והקצבתי לזה רק חצי שעה. אז נראה איך נתקדם. בבקשה, כבוד מנכ"ל משרד הפנים עמרם קלעג'י.
אבישי ברוורמן
היו"ר אמנון כהן, אבל אתה יודע שזה לא טכני.
היו"ר אמנון כהן
בוודאי, לא טכני. אבל חשבתי שיש כבר דברים מוסכמים שגוף מקצועי בודק.
עמרם קלעג'י
בוקר טוב לכולם. היישוב קציר חריש הוקם בוועד ממונה בשנת 2006, אם זכור לי. הממשלה החליטה שבחריש יוקם יישוב חרדי. לכן ישבנו על המדוכה ואנחנו מציעים להפריד את חריש מקציר, את קציר לצרף למועצה אזורית מנשה, ואת חריש להשאיר כיישוב חרדי שתוכנית המתאר שלו אושרה.
היו"ר אמנון כהן
אז קציר היא מה?
עמרם קלעג'י
קציר יצורף למועצה אזורית מנשה וחריש יהפוך לעיר חרדית. זה המתכון שיש לי. אני קראתי לראש מועצה אזורית מנשה וביקשתי ממנו לצרף את קציר למועצה אזורית מנשה. הייתה שיחה ארוכה. הוא אמר לי בלשון הזאת: "הבחירות שלי מתקיימות בעוד זמן קצר. מאוד קשה לי לצרף 3,000 איש היום, לפני הבחירות. אני מאוד מוכן לקבל אותם, אבל רק אחרי הבחירות שיתקיימו במועצה".
היו"ר אמנון כהן
בבחירות שלו, שיהיו עוד שנה? מתי זה? עוד שנה?
עמרם קלעג'י
שלו. שלו.
היו"ר אמנון כהן
מתי?
קריאות
נובמבר 2012.
עמרם קלעג'י
זה מה שביקש ממני ראש המועצה האזורית מנשה. הוא ביקש ממני עוד משהו: "אם אני מקבל את קציר אליי, אני מאוד מבקש שתדאגו שהתשתיות של היישוב – כבישים, מים, ביוב ועוד תשתיות – יתבססו. שאני אקבל יישוב שאוכל לתחזק אותו בצורה מניחה את הדעת".

שתיים – במקביל, ביקשתי מהממונה על מחוז חיפה שייפגש עם ראשי הוועד של קציר וישמע מהם מה הם חושבים. הבנתי ממנו, אחרי שיחה שלו איתם, שהם מוכנים לעבור למועצה האזורית. הם היו מעדיפים עכשיו אבל מאוד מוכנים להצטרף למועצה האזורית. זו המסגרת שאני מדבר עליה.

הדילמות שעומדות בפנינו היום - - - אם זה המתווה שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מבקשים שהבחירות בקציר חריש יידחו מהתאריך המקורי לסוף שנת 2013. זה הסיפור בפשטות.
היו"ר אמנון כהן
תן להבין את הנושא. עשיתם עבודה שבה אתם ממליצים כביכול לחבר את קציר עם מועצה - -
עמרם קלעג'י
לא כביכול.
היו"ר אמנון כהן
בסדר. 'כביכול' כי זה עוד לא חובר. רציתי לדעת, על פי בקשה של מועצה אזורית מנשה, מתי הבחירות שלהם? יחד עם כל הרשויות המקומיות בנובמבר 2013, או ב-2012?
קריאות
2012.
היו"ר אמנון כהן
יש פה נציג של מועצה אזורית מטה מנשה?
קריאות
ראש המועצה בדרך.
היו"ר אמנון כהן
יש נציג שלו?
קריאות
הוא יגיע.
היו"ר אמנון כהן
אני יכול לדעת מתי הבחירות?
קריאות
דצמבר 2012.
פאיז חנא
חנא פאיז, סגן ממונה על מחוז חיפה. בנובמבר 2012 הבחירות במועצה אזורית מנשה.
היו"ר אמנון כהן
עוד שנה. ורשויות מקומיות כלליות בנובמבר 2013.
קריאות
נכון.
היו"ר אמנון כהן
אז קודם כל נבין: זה ב- 2012 וזה ב-2013, אתם מבקשים.

כרגע החיבור של קציר עם מועצה אזורית מטה מנשה לא עומד על הפרק. כרגע אתה מבקש דחייה של הבחירות בחריש מינואר 2012 לנובמבר 2013, יחד עם הרשויות המקומיות.
נסים דהן
שנה בשביל להסדיר את קציר ועוד שנה כדי ל- - -
היו"ר אמנון כהן
הבנתי. יש מישהו שמתנגד למהלך הזה?
קריאות
בוודאי. בטח.
דב חנין
דמוקרטיה, אדוני היושב ראש. פעם למדנו בבית ספר שיש דמוקרטיה, יש בחירות. או שמה שלמדנו בבית ספר כבר לא רלוונטי?
היו"ר אמנון כהן
בבקשה, חבר הכנסת דב חנין. מה אתה אומר על דמוקרטיה?
דב חנין
בוקר טוב אדוני היושב ראש. אני מאחל לך ולכל האורחים שנה טובה. הדיון הזה, אדוני היושב ראש, הוא ממש לא דיון טכני. זה נושא שכבר היה על שולחנה של הוועדה שלנו. והוועדה שלנו, אחרי דיון מאוד מאוד ממצה, נתנה למשרד הפנים – לבקשתו – אפשרות להאריך את תוקף הכהונה של הוועדה הממונה בקציר חריש. אנחנו הבנו שזו ההארכה האחרונה. יש איזשהו כלל בסיסי בחברה דמוקרטית שיש כזה דבר שנקרא בחירות. אנשים הולכים לקלפי ובוחרים את הנציגים שלהם. כשאין בחירות זה יוצא מן הכלל. אבל פה בחריש זה כבר נעשה למציאות קבועה. עם ההארכה החדשה אנחנו מגיעים ל-7 שנים בלי בחירות, ולדעתי זה דבר שלא עולה על הדעת. אני שואל את עצמי האם - -
קריאה
10 שנים.
דב חנין
7 שנים מ-2006, אני לא מדבר מתחילת ההקמה. שבע שנים בלי בחירות זו מציאות שלא יכולה לעמוד בקנה אחד עם הרעיון הבסיסי של דמוקרטיה ושל זכותם של אנשים לבחור את נציגיהם ולנהל את עצמם. אני קורא את הנתונים שמשרד הפנים הביא ומבין שהמקום מאוזן מבחינת תקציבית. אין גירעון. אין את אותם דברים שבגללם המדינה בדרך כלל באה ואומרת: "יש קטסטרופה, המקום מתמוטט, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים ועדה ממונה או ועדה קרואה". פה אין. הכול מאוזן, החשבונות מאוזנים, ואין שום סיבה אמיתית להאריך את הוועדה הממונה הזאת. לכן, אדוני היושב ראש, אני חושב שחיוני לתת לתושבי קציר חריש את הזכות הדמוקרטית שלהם – כמו כל אחד במדינת ישראל – לבחור את הנציגים שלהם.

אני חייב להעיר עוד שתי הערות. הערה ראשונה זה העניין של הכבוד לוועדה. הרי היינו ב"סרט" הזה, אני זוכר את הדיון הזה, אפילו חלק מהאנשים אני זוכר. היה ויכוח, הגענו לפשרה על דעת הוועדה ועל דעת האורחים והנציגים. אם לא מכבדים הסכמים ופשרות, אז לאן בכלל אנחנו הולכים? אני, אגב, לא התלהבתי מהפשרה ההיא, אני מודה בפניכם, חשבתי גם אז שצריך בחירות. אבל הלכנו כולנו, חברי הוועדה, מתוך רצון טוב ואמרנו: "בסדר, פשרה אחרונה, נגמור עם זה". אבל אם הסכמים הם לא הסכמים ופשרות הן לא פשרות, לאן אנחנו מגיעים?

דבר שני, אדוני היושב ראש, אני זוכר דיון שהיה בוועדה הזו לפני שנתיים ימים. הדיון הזה גם עסק בוועדה קרואה. הוא עסק בוועדה קרואה שתפקדה רק שנתיים, בעיר ערד. שם ראש הוועדה הקרואה היה רואה החשבון גדעון בר-לב. אנחנו שמענו איזה נפלאות הוא עושה, וכמה הוא עובד טוב. הוא כיהן שנתיים ואמר: "אני רוצה עוד קצת זמן". אבל בא משרד הפנים - -
ניצן הורוביץ
הוא לא היה מהמפלגה הנכונה.
דב חנין
- - אנחנו חייבים דמוקרטיה. אי אפשר. שנתיים האיש יושב בתור ועדה קרואה. אני מכיר את ניסים דהן בתור בן-אדם מוכשר, אבל אם הדברים שנאמרו על מר בר-לב נכונים, הם נכונים גם למקרה הזה.

נקודה אחרונה – לתושבי המקום יש טענות מאוד קשות. אני לא מכיר את הפרטים, אבל אני מציע שאדוני היושב ראש ישמע את הטענות שלהם, כי יש להם טענות מאוד קשות על התפקוד. במצב כזה להאריך את הכהונה זה בכלל לא מתקבל על הדעת.
היו"ר אמנון כהן
תודה. רק לתקן: אלה שהשתתפו בדיון הקודם אמרו שניתן את הזמן לראשון בינואר 2012, אבל אם יהיו מסקנות אחרות, נביא את הנושא הזה שוב לדיון. והנה הדיון הגיע. חבר הכנסת דב חנין, אני פשוט מתקן את דבריך. בדיון הקודם אמרת שכבר לא אמרו - - - כרגע ההחלטה שאנחנו מבקשים שהבחירות ייערכו בראשון בינואר 2012, ואם יהיה שינוי ויהיו בדיקות אחרות, אז נדון בזה עוד פעם. זה המצב כרגע. כרגע יש פה שינוי - - -
דב חנין
אדוני צודק בהחלטה הפורמלית. אבל ההבנה שהייתה לנו מסביב לשולחן, אני אומר את זה מתוך זיכרון, שזו הארכה אחרונה. הדמוקרטיה תחזור גם לחריש.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד ההחלטה של הארכת תוקף הבחירות בחריש קציר?
קריאות
בעד מה?
היו"ר אמנון כהן
בעד ההחלטה לדחות את מועד הבחירות. מה שמבקש משרד הפנים.
אריה ביבי
אני רוצה להגיד משהו - - -
קריאות
- - -
היו"ר אמנון כהן
שנייה שנייה. אני לא מצביע, רק נימוק. מי זה משה כחלון , נציג קציר?
משה כחלון
בוקר טוב לכולם.
קריאות
רגע, מה זה נציג קציר. הוא לא נציג קציר.
משה כחלון
אני נציג קציר. אני אציג את עצמי. אני לא צריך את העזרה של אף אחד מכם. שבו בשקט.
קריאות
- - -
משה כחלון
אני תושב קציר 16 שנה. גילוי נאות: אני גם עובד במועצה המקומית קציר חריש. אני נציג התושבים לא פחות מכל מי שנצמא פה ביחד.
קריאות
אתה לא נציג.
משה כחלון
אם להתייחס לטענה של חבר הכנסת דב חנין לגבי החלטת הוועדה האחרונה שהייתה – ההחלטה הייתה לבחון את הנושא ב-2012 מחדש. אני רוצה שנבין דבר מאוד פשוט: המועצה המקומית קציר חריש עברה קטסטרופה מוניציפאלית בשש השנים האחרונות שאנחנו מדברים עליהן. מר ניסים דהן - -
דב חנין
שהיא ועדה ממונה. היא ועדה ממונה.
משה כחלון
אני אשלים הכול חבר הכנסת דב חנין. תאמין לי שאני אגיד את הכול ולא אסתיר אפילו רבע - - - ניסים דהן ממלא את תפקידו כמעט 4 שנים.
דב חנין
כמה מהן השנים של הקטסטרופה?
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת דב חנין, תן לו להתבטא.
דב חנין
אני שואל שאלה. הוא אמר שהייתה קטסטרופה.
משה כחלון
הייתה קטסטרופה של שבע שנים כמעט שאנחנו מתמודדים - - -
היו"ר אמנון כהן
למה אתה חושב שטוב להאריך את התקופה הזאת?
משה כחלון
אני מדבר גם כתושב וגם כאחד מתוך המערכת, מה שרואים מבפנים לא רואים מבחוץ. אתה מכיר את הפתגם הזה. אני אומר לך שהמועצה המקומית תקרוס. אני נותן לה לא יותר מחודשיים והיא תיהפך להיות עצמאית היום. אני מוכן להפנות את כל תשומת לבכם לנושא של ירוחם, של עמרם מצנע, שהיה שם 5 שנים ועשה את העבודה הכי טובה בעולם. כולם אומרים את זה. איך שהוא עזב את תפקידו - - -
אבישי ברוורמן
זה קשקוש. להגיד לך למה?
קריאות
- - -
אבישי ברוורמן
בגלל שמצנע עזב ירוחם קרסה - - -
משה כחלון
העניין הוא שכאשר יש ועדה קרואה ליישוב קטן כמו שלנו, שאין לו הכנסות עצמיות גדולות - -
היו"ר אמנון כהן
אתה חושב שזה טוב להאריך?
משה כחלון
מאוד. אנחנו פעם אחת צריכים להשלים את הבנייה של העיר חריש. זה הפתרון שכבר 5 שנים הולכים אליו. פעם שנייה, התחלנו לעשות פרויקטים מניבי הכנסה למועצה, שיסתיימו בערך בעוד שנתיים- שנתיים וחצי. אז המועצה תהיה קצת יותר עצמאית ופחות נטל על משרד הפנים והמדינה. אני חושב שאנחנו צריכים להיות עצמאים וחזקים ולהמשיך במסלול הזה, במיוחד באזור הטופוגרפי שאנחנו חיים בו.
קריאה
כבודו מבין שהוא מקבל משכורת ולכן הוא מדבר ככה.
קריאות
- - -
היו"ר אמנון כהן
חשב מלווה של משרד הפנים, מקצועית אני רוצה לדעת מה טוב ליישוב?
שלמה רייך
שלמה רייך, חשב מלווה מטעם משרד הפנים. עד סוף שנת 2008 היישוב היה במצב של הידרדרות כלכלית. הגירעונות הלכו ונצברו. ב-2008 עוד היה גירעון בהיקף של למעלה מ-5 אחוזים מהתקציב השוטף. אני מדבר על גירעון שוטף. החל מ-2009, יחד עם הוועדה הממונה בראשותו של נסים דהן, התחלנו לעשות פעילויות אמיתיות להבראה. לא רק הבאת כספים, אלא הטמעת נוהלי עבודה, סדרי עבודה, נורמות עבודה נכונות שלא היו קיימות במועצה.
היו"ר אמנון כהן
כבודו, מבחינה מקצועית זו החלטה נכונה?
שלמה רייך
שנייה, אני רוצה להסביר למה. התחיל תהליך של הבראה אמיתית במועצה. ב-2009 היה איזון, ב-2010 כבר היה עודף, ב-2011 אנחנו גם צופים עודף. כל זה נובע - -
יצחק צימט
למה לא רואים את העודף הזה ברחובות? למה לא רואים את העודף הזה ברחובות?
קריאות
- - -
שלמה רייך
כל זה נובע מהתהליכים. חלק מהעודף כמובן קיים והולך לצמצום הגירעון המצטבר מהעבר. לכן אי אפשר לשפוך אותו גם לרחובות וגם לגירעון.
קריאות
למה? למה?
היו"ר אמנון כהן
אני מבקש לא להפריע.
שלמה רייך
הגירעון המצטבר הולך ומצטמצם בגלל הפעילות הזאת, שגורמת לעודף תקציבי - -
קריאות
באמת? באמת? נתונים שקריים.
שלמה רייך
יחד עם זה יש פעילות רבה ביישוב. אני רואה אותה.
קריאות
שקר. שקר. אתה לא גר ביישוב.

- - -
היו"ר אמנון כהן
חבריי, מי שיפריע, אני אוציא אותו החוצה. אדוני, אף אחד לא מפריע. סליחה.
משה כחלון
מי שמשקר זה אתם.
קריאה
תמיד אפשר לבוא ולראות בעיניים. טוב מראה עיניים.
קריאות
- - -
שלמה רייך
תנופה של הבראה. אסור לעצור אותה. התהליך עוד לא נגמר. עוד לא הוטמעו כל הנהלים.
היו"ר אמנון כהן
אם יהיו בחירות בינואר, מה זה יפריע?
קריאות
- - -
שלמה רייך
צריך להמשיך לעבוד בלי לחצים פוליטיים של מועצה ממונה.
ניצן הורוביץ
אבל המועצה היא פוליטית. המועצה היא פוליטית. זה שורש העניין.
קריאות
- - -
שלמה רייך
בלי מועצה שנתונה ללחצים פנימיים כאלה ואחרים, שמשפיעה גם על עובדים. צריך לבנות איזושהי מערכת אובייקטיבית מקצועית לחלוטין במועצה, וזה מה שנעשָה.
קריאות
- - -
שלמה רייך
אם לא ימשיכו עם זה לפחות עוד שנתיים, אני לא בטוח שנזכה לסוף התהליך.
היו"ר אמנון כהן
תודה. חבר הכנסת אריה ביבי, בבקשה.
אריה ביבי
אדוני היושב ראש, מכובדיי, אנחנו יושבים פה בשם הדמוקרטיה. אין ספק. כתוצאה מכמה דברים, אנחנו כולנו צריכים להצביע לבחירות בכל מקום שמגיעה העת. אבל יש כמה דברים שצריך לשקול: אם אנחנו הולכים היום לעשות בחירות – זה טוב לתושבים או לא טוב?
ניצן הורוביץ
אולי הם יקבעו בעצמם. הם יכולים לקבוע בעצמם. זה מה שאומר 'בחירות' – שהם צריכים לקבוע בעצמם.
אריה ביבי
תן לי. אני קצת יותר מבוגר ממך, חוץ מזה שאני חבר כנסת יחד איתך. יש לי קצת ניסיון, אני הייתי ממונה בלוד. מה שאני רוצה לומר זה שאם המועצה מתפקדת היום טוב בראשותו של מר ניסים דהן, אבל עם זאת אנחנו חייבים לחשוב על מישהו שצריך לקחת את הדבר הזה בצורה דמוקרטית. אני כן הייתי חושב על מצב של פשרה. לא מפני שאני רוצה להתפשר, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. אני לא רוצה להתפשר. אני אומר מצב להכין את היישובים האלה לבחירות. ותאמין לי, מצב להכין את אנשים לבחירות, זה אי אפשר לקבוע להם מהיום לינואר 2012, זה מוקדם - -
ניצן הורוביץ
אבל הוא כבר נמצא 5 שנים בתפקיד.
אריה ביבי
אז איפה היינו 5 שנים? ההצעה שלי היא נובמבר 2012, וזה מועד אחרון. שלא יבואו לפה עוד פעם, כי כבר באו לפה ואנחנו הארכנו. נובמבר 2012, להכין את היישוב בצורה מסודרת, משרד הפנים – יש לו זמן. דיברתי עם מר עמרם קלעג'י, ומשרד הפנים - -
עמרם קלעג'י
2013.
אריה ביבי
לא. אני דיברתי, לא אתה. אתה שתקת.
עמרם קלעג'י
אני הצעתי.
היו"ר אמנון כהן
הוא הציע 2013.
אריה ביבי
אני יודע מה הוא הציע. אני אומר 2012, ואני חושב שמשרד הפנים יחד עם המנכ"ל – שאני מכיר אותו והוא עושה עבודה טובה – יכינו את היישובים האלה בצורה מסודרת. שהכול יעבור בצורה מסודרת לגוף הנבחר. תנו להם את השנה הזו על מנת להתארגן כמו שצריך. אני
חושב שלקבוע להם היום ללכת לבחירות בינואר זה דבר שאי אפשר לעשות אותו וגם אי אפשר להיערך לבחירות כמו שצריך.
היו"ר אמנון כהן
תודה. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה.
ניצן הורוביץ
תשמעו, דמוקרטיה זה באמת דבר מטריד – צריך לשאול אנשים; לתת להם זכויות; אחד אומר ככה; אחד אומר ככה. יותר טוב פקיד מנוסה כמוך שיחליט בשבילם מה טוב להם ומה רע להם. בכלל, למה רק בקציר? אפשר גם בתל-אביב או ירושלים. אתם הרי יודעים יותר טוב מכל אחד אחר. אלא שיש לנו שיטה, וקוראים לה 'דמוקרטיה', ובדמוקרטיה הזאת צריך לתת לעם את הזכות. יש מקרים קיצוניים שבהם אפשר לקחת את הזכות הזאת, שהיא הזכות הכי בסיסית שלנו כאזרחים, ולתת אותה לפקיד. אבל זה חייב להיות מוגבל בזמן ומוגבל למצבים קיצוניים. מיציתם את העניין לגבי קציר חריש. אחרי 5 שנים שמיניתם פקיד, מיציתם את היכולת למשוך את זה הלאה. ובמקביל, באופן ברור, אדוני, עכשיו בבית המשפט העליון הם מגישים בג"ץ. כי אין עילה יותר טובה מזו לבג"ץ. אז אם פה זה לא ילך, בבג"ץ זה ילך.
אבישי ברוורמן
הוגש הבוקר בג"ץ.
ניצן הורוביץ
כי אני לא רואה איך המדינה תתמודד עם העניין הזה.
היו"ר אמנון כהן
בג"ץ לא פה. שם.
ניצן הורוביץ
נכון.
היו"ר אמנון כהן
אבל בג"ץ שם, לא פה. יש הפרדת רשויות.
ניצן הורוביץ
נכון. בדיוק.
קריאות
אני הגשתי אותו. אני הגשתי אותו.
ניצן הורוביץ
פה אפשר להביא קומבינה פוליטית כי פה זו כנסת עם פוליטיקאים. אני מקווה שבבג"ץ קומבינה פוליטית לא תעבור. הרי מה כל המטרה במהלך הזה? להכשיר את ההקמה של חריש כעיר לחרדים בלבד. זאת המטרה. לא צריך פה יותר מדי תאוריות – המטרה שלכם היא להכשיר את חריש כעיר לחרדים בלבד ולכן אתם תאריכו את זה עד שתשלימו את המטרה.
היו"ר אמנון כהן
20 שנה זה עומד שם לחילוניים ולא זז כלום. הייתי בסיור שם, במקרה. 20 שנה התשתיות מוכנות, מתקופתו של אריק שרון, עברתי לשם – לא בא אף אחד, לא בא אף אחד.
קריאות
אנחנו - - -
ניצן הורוביץ
אני הייתי בחריש, הסתכלתי וראיתי איך נראים הרחובות.
היו"ר אמנון כהן
נו, אז?
ניצן הורוביץ
ראיתי בדיוק את הטיפול של המועצה שם. והוא לא טיפול טוב. יש כאן עניין אחד שהוא עניין של דמוקרטיה ושל זכות יסוד אצלנו. דבר שני, הקמת העיר החרדית תוך חוסר התחשבות מוחלט באנשים שגרים שם. דבר שלישי, לגבי עצם תפקוד המועצה. גם אם נשים בצד את הדמוקרטיה ואת הסיפור של העיר החרדית – שיש עם כל הדברים האלה בעיות איומות – עצם תפקוד המועצה, וגם זו טענה של התושבים, איננו תקין. היא לא מתפקדת ולא נותנת את השירות.
היו"ר אמנון כהן
תודה. תודה.
ניצן הורוביץ
אדוני, אבל זה חשוב. כי אפילו אם אני מתעלם מהפיל הענק הזה שנמצא פה בחדר ונקרא 'העיר החרדית חריש', עצם התפקוד של המועצה בראשות מר ניסים דהן איננו תקין. הגיע הזמן לתת לתושבים לנהל את חייהם בעצמם.
קריאות
- - -

- - -
אורי מקלב
חבר הכנסת ניצן הורוביץ, אל תזרוק סתם.
ניצן הורוביץ
חבר הכנסת אורי מקלב, אני הייתי וראיתי במו עיניי. ראיתי. אם לא הייתי רואה, לא הייתי אומר.
קריאות
אנחנו, תושבי - - -
היו"ר אמנון כהן
שקט. תדבר עכשיו איילת פישמן.

אנחנו, חברי הכנסת, צריכים לקבל החלטה. אם אנחנו לא מקבלים את הבקשה של משרד הפנים, מקבלים החלטה אחרת. החלטה אחרת אומרת שצריכות להיות בחירות בראשון לינואר 2012.
אורי מקלב
נכון.
היו"ר אמנון כהן
האם אתם ערוכים - -
אריה ביבי
אי אפשר. אי אפשר. אתה חייב 3 חודשים.
היו"ר אמנון כהן
סליחה, אתה לא איש מקצוע. אני רוצה לשאול את הגברת אילת פישמן. היא אחראית במשרד הפנים על נושא הבחירות. אתם נערכתם? הפנקסים מוכנים?
דב חנין
אם לא נערכתם זו בעיה. למה אתם לא מתייחסים להחלטות הכנסת? איך לא נערכתם?
קריאות
- - -
דב חנין
למה לא נערכתם?
קריאות
- - -
שושי שמש
למה? האם זה מכוון?
קריאות
היא הנותנת. היא הנותנת - - -
היו"ר אמנון כהן
עוד הפרעה אחת מהתושבים – כולם יצאו החוצה. אני כבר חייב לסיים את הדיון. אבל אני חייב לשמוע מבחינה מקצועית האם משרד הפנים או האחראית על נושא הבחירות ערוכים במקרה שנקבל החלטה אחרת. את יכולה להגיד איפה אנחנו עומדים עם זה?
אילת פישמן
כן, בהחלט. נכון לרגע זה, מועד הבחירות התקף הוא ינואר 2012. לפי חוק הבחירות, תהליך הבחירות אורך 150 יום. להבנתי אנחנו כבר בתוך ה-150 יום. רק אציין שהפעולה הראשונה שאנחנו - -
דב חנין
אז למה לא נערכתם? לא ייאמן. פשוט לא ייאמן.
קריאות
למה לא נערכתם?

- - -
אילת פישמן
הפעולה הראשונה שאנחנו צריכים לעשות ביום ה-150 היא לשלוף פנקס בוחרים ראשונים ממרשם האוכלוסין. זה לוקח דקה במחשב. אם אנחנו נידרש לקיים את הבחירות בינואר, נוכל לקיים אותן.

עוד משפט אחד ברשותך, למרות שלא נשאלתי על זה, בהמשך לטיעון הדמוקרטי. אנחנו דנים פה בנקודה אחת מתוך מכלול גדול יותר. אנחנו דנים בשאלה האם להזיז או לא להזיז את מועד הבחירות. המכלול הגדול מדבר על שניים. אל"ף, הקמת העיר החרדית. זו החלטת ממשלה, ואני לא מתווכחת איתה. זה נתון מבחינתי. בי"ת, הכוונה של המשרד להפריד את קציר ולהעביר אותה למועצה אזורית מנשה. כלומר, אם אנחנו נקיים בחירות ביישוב קציר חריש כולו בינואר או אפילו נובמבר 2012 ומספר חודשים לאחר מכן שני שליש מהיישוב יצאו החוצה ויעברו למנשה – מה יהיה התוקף הדמוקרטי של אותה מועצה שתיבחר? זו שאלה שגם צריך לשאול.
היו"ר אמנון כהן
תודה. היועץ המשפטי של הוועדה - - - כרגע זו התייעצות של ועדה. שר הפנים מבקש להתייעץ עם הוועדה, אבל אני לא שלם עם עצמי ורוצה לבדוק את הנתונים. אני רוצה לבדוק דברים מבחינה משפטית. אם אני מקיים דיון במועד אחר – מה יהיה התוקף? גברת אילת פישמן אומרת שבמידה שבסופו של התהליך לא יהיו בחירות, יש לה אפשרות לשלוף את הנתונים. מה קורה אם אנחנו לא מחליטים כלום? מה קורה אם הוועדה לא ממליצה כלום לשר הפנים?

מבחינה משפטית, אנחנו רוצים לדעת כרגע אם מחליטים או לא מחליטים. אם לא קיבלנו החלטה, לא קיימנו התייעצות, ואנחנו אומרים לשר הפנים שהוועדה לא אמרה את עמדתה – מה אתה עושה? מה התהליך?
גלעד קרן
הסעיף קובע שהשר רשאי לשנות את מועד הבחירות בהתייעצות עם ועדת הפנים. כמובן שאם ועדת הפנים התכנסה והתכנסה ולא הגיעה להחלטה, השר – אני מניח – יגיד בסופו של דבר: "פניתי לוועדת הפנים והיא לא אמרה את דברה. אני קיימתי את חובת ההתייעצות של עם הוועדה - -"
היו"ר אמנון כהן
הוא יכול להחליט בלעדינו?
גלעד קרן
אם הוועדה לא תקבל החלטה, אז הוא ייאלץ להחליט בלעדינו. השר גם יכול להחליט בניגוד להמלצות הוועדה.
היו"ר אמנון כהן
אם אנחנו אמרנו אל"ף הוא יכול להגיד: "תודה רבה שאמרתם אל"ף אבל אני רוצה בי"ת"?
גלעד קרן
כמובן שהוא צריך לתת משקל רב להחלטת הוועדה, אבל הסמכות לקביעה הסופית היא סמכות של השר. בכל אופן, כל עוד אין החלטה סופית של השר לגבי מועד הבחירות, החלטה שפורסמה ברשומות, משרד הפנים – מבחינת הפקידות – צריך להיערך לבחירות ולעשות את כל מה שצריך.
אבישי ברוורמן
לפי הראשון בינואר.
גלעד קרן
לפי המועד שפורסם ברשומות, שהוא ינואר 2012.
היו"ר אמנון כהן
חבריי, לא ידעתי שכל-כך הרבה אנשים יבואו. הנושא כנראה חשוב.
קריאה
רק מראה לך שהם רוצים דמוקרטיה.
היו"ר אמנון כהן
יש כאלה שרוצים, ויש כאלה שרוצים משהו אחר.
קריאות
אנחנו רוצים - - - בסוריה הדמוקרטיה - - -
היו"ר אמנון כהן
שנייה אחת, שנייה אחת
אבישי ברוורמן
היו"ר אמנון כהן, אני רוצה את רשות הדיבור.
היו"ר אמנון כהן
יש עוד 20 איש. 20 איש.
קריאות
סליחה, תושבי קציר רוצים לדבר.
היו"ר אמנון כהן
הסיכום של הישיבה הוא כך - - -
אני חייב ללכת לדיון אחר. אני מאחר כבר ברבע שעה.
קריאות
אבל תושבי קציר רוצים לדבר.
היו"ר אמנון כהן
הסיכום של הדיון הוא כך - -
אבישי ברוורמן
היו"ר אמנון כהן, אתה לא מנהל את הדיון הזה בצורה דמוקרטית.
שושי שמש
סליחה כבודו - -
אבישי ברוורמן
פעם ראשונה שאתה לא נותן לחברי כנסת לדבר.
קריאה
אתה גם לא נותן לתושבים לדבר.
קריאות
זו אנטי דמוקרטיה. זו אנטי דמוקרטיה.
אבישי ברוורמן
היו"ר אמנון כהן, אתה לא מתנהג בצורה דמוקרטית. פעם ראשונה שאני רואה אותך מתנהג ככה.
קריאות
יש פה 100 תושבים. אתה חייב לתת להם לדבר.
קריאה
יש כאן נציגים - - -
היו"ר אמנון כהן
סליחה, סליחה. אם אתם רוצים שכל אחד ידבר – ואני רוצה לכבד כל אחד ולתת לכל אחד לדבר – לא יהיה מצב שאחד ידבר והוא מיצה את עצמו וילך - -
קריאות
- - -
היו"ר אמנון כהן
סליחה, אף אחד לא מדבר עכשיו. אני רוצה לשמוע את כולכם. לעשות דיון יותר ארוך ולשמוע את כולם, לא שאחד מדבר ואחד לא מדבר.
אבישי ברוורמן
אנחנו באנו באמצע החג לירושלים ואין לך זמן עוד רבע שעה?
היו"ר אמנון כהן
איזה רבע שעה – רק אתה מדבר רבע שעה. רק אתה מדבר רבע שעה.
אבישי ברוורמן
אני חושב שההתנהגות שלך - - -
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה לך, תודה רבה.
קריאה
תן לפחות לנציג שלנו לדבר.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. רבותיי, יש דיון המשך בנושא הזה.
קריאות
- - -

- - -
היו"ר אמנון כהן
המועד יתואם, יש זמן, הישיבה הזו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:12.

קוד המקור של הנתונים