ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/08/2011

בקשת יושב ראש ועדה לפטור מחובת הנחה בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית., בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה הראשונה, הצעה לסדר-היום בנושא: "שביתת הרופאים ומשבר הרפואה הציבורית", הצעה לסדר היום בנושא: "מעצרו של הרב דב ליאור", הצעה לסדר-היום בנושא:"מחאת שוכרי הדירות בתל-אביב", הצעה לסדר-היום בנושא: מצוקת הדיור, הצעת חוק המים (תיקון - פיקוח על תעריפי מים), התש"ע-2009, הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון מס' 9) (ביטול שלילת תשלום עקב יצאה מהארץ), התשע"ב-2011, הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון) (סמכות חיפוש לשוטר לשם מניעת אלימות), התשע"א-2011, חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 39), התשע"ב-2012, חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012, חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 31), התשע"ב-2012, חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון מס' 4), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
12
ועדת הכנסת

3.8.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 202
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011), שעה 09:15
סדר היום
א. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום הבאות:

1.
הצעת חוק המים (תיקון – פיקוח על תעריפי מים), התש"ע-2009 (פ/1836) של חבר הכנסת משה גפי וקבוצת חברי כנסת.

2.
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – זכאות לשוהה במלקט לנשים מוכות), התשס"ט-2009 (פ/820/18), של חבר הכנסת דב חנין.

3.
הצעת חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון מספר 4) (הגבלות לאחר פרישה מרשויות אכיפת חוק או איסוף מודיעין), התשע"א-2011 (מ/583).

4.
הצעה לסדר היום בנושא "שביתת הרופאים ומשבר הרפואה הציבורית" של חברי הכנסת רחל אדטו וניצן הורוביץ.

5.
הצעה לסדר היום בנושא "מחאת שוכרי הדירות בתל אביב" – של חברי הכנסת דב חנין (6114), מגלי והבה (6115), ציפי חוטובלי (6128), טלב אלסאנע (6141), אילן גילאון (6151), אריה אלדד (6152) ועמיר פרץ (6169).

6.
הצעה לסדר היום בנושא
"מצוקת הדיור" – הצעת חברת הכנסת מירי רגב וקבוצת חברי כנסת.

7.
הצעה לסדר היום בנושא "מעצרו של הרב דב ליאור", של חברי הכנסת אורי אריאל, אברהם מיכאלי, ציפי חוטובלי, זהבה גלאון ומאיר שטרית.

8.
הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון – ביטול התניית מזונות ביציאה לחו"ל), התש"ע-2010 של חברת הכנסת פניה קירשנבאום וקבוצת חברי כנסת (פ/2198/18).

9.
הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון – ביטול התניית מזונות ביציאה לחו"ל), התש"ע-2010 של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי כנסת (פ/2120/18).

10.
הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון) (סמכות חיפוש לשוטר לשם מניעת אלימות), התשע"א-2011 מ/584).

11.
הצעת חוק הגשת דו"חות על ידי מפלגות (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, של חבר הכנסת משנה גפני וקבוצת חברי כנסת (פ/3154/18).

ב.
בקשת יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בהצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות, תשע"א-2010, לפני הקריאה השנייה והשלישית.

ג.
בקשת יושב ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעות החוק – לפני הקריאה השנייה שלישית:

1.
הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון מספר 4) (פיצוי למניעת חסרון כיס לעסק שהעתיק את פעילותו), התשע"א-2011 (כ/392).

2.
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 185) התשע"א-2010.

ד.
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות, התשע"א-2011 – לפני הקריאה הראשונה .

ה.
בקשת יושב ראש ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מספר 51) (השקעה בהפקות מקומיות השפה האמהרית), התשע"א-2011 כ/403) לפני הקריאה השנייה והשלישית.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

זאב אלקין

משה גפני

עינת וילף

ניסים זאב

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

דוד רותם
מוזמנים
ירדנה מלר הורוביץ
- מזכירת הכנסת

טמיר כהן


- מנהל ועדת הכספים

גלעד סממה


- משרד המשפטים
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
רשמה וערכה
ר.כ. חבר המתרגמים בע"מ

א.
קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום

ב.
בקשת יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בהצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות, תשע"א-2010, לפני הקריאה השנייה והשלישית.

ג.
בקשת יושב ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעות החוק – לפני הקריאה השנייה שלישית:

1.
הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון מספר 4) (פיצוי למניעת חסרון כיס לעסק שהעתיק את פעילותו), התשע"א-2011 (כ/392).

2.
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 185) התשע"א-2010.

ד.
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות, התשע"א-2011 – לפני הקריאה הראשונה.
היו"ר יריב לוין
טוב, רבותי, בוקר טוב. אני פותח את הישיבה שמן הסתם לא תהיה האחרונה להיום ואני כבר הודעתי שעל סעיף ד. אנחנו נצביע רק ברבע לעשר, על פי ההבטחה שלי לאופוזיציה, שאני לא אביא פטורים ממשלתיים ללא איזו שהיא התרעה סבירה של שעה.

על סדר היום, קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום הבאות. אני באתי בדברים עם ראשי הוועדות השונות, ניסיתי עד כמה שאפשר להביא אותם להסכמה ובסופו של דבר ביחס למרבית ההצעות, למרבית הנושאים שנמצאים על שולחן הוועדה, פחות או יותר אפשר לומר שגובשה הסכמה, ואני מציע להביא ולחלק את ההצעות על פי המתווה שאני תיכף אציג, מתוך ראייה שמתייחסת גם לחלוקת עבודה מאוזנת בין הוועדות, וגם כמובן לתוכן ההצעות וגם לבקשות של המציעים, עד כמה שאפשר היה גם בזה להתחשב ולפיכך אני אעבור אחת אחת ואצביע על כל הצעה בנפרד.

הצעת חוק המים (תיקון – פיקוח על תעריפי מים), התש"ע-2009 (פ/1836)

ההצעה הראשונה, הצעת חוק המים (תיקון – פיקוח על תעריפי המים) התש"ע-2009, (פ/1836), הצעת חברי הכנסת משה גפני וקבוצת חברי כנסת. המלצת הלשכה המשפטית הייתה להעביר לוועדת הכספים. נשמעה הצעה להעביר את ההצעה לוועדת הכלכלה ואני מציע להעביר את ההצעה הזאת לוועדת הכספים, זה אתי לדעתי, לא לוועדת העבודה והרווחה.
אתי בן יוסף
לא.
היו"ר יריב לוין
אה, על הסוכם הוא למעלה, סליחה, הבנתי, אוקי. אז עמדתי במבחן שאני יודע על מה אני מצביע. אוקי, אז אני מציע להעביר לוועדת הכספים. מי בעד? פה אחד. אושר.

הצבעה
בעד – פה אחד
ההצעה התקבלה

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – זכאות לשוהה במלקט לנשים מוכות), התשס"ט-2009 (פ/820/18)
היו"ר יריב לוין
אני עובר להצעה השנייה. הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – זכאות לשוהה במקלט לנשים מוכות), התשס"ט-2009 (פ/820/18) של חבר הכנסת דב חנין. המלצת הלשכה המשפטית הייתה להעביר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, או לוועדה לקידום מעמד האישה. הצעה דומה של חבר הכנסת גלאון הועברה לועדת העבודה באותה ישיבה, ולכן אני מציע גם את ההצעה הזו להעביר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מי בעד? פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר.

הצבעה
בעד – פה אחד
ההצעה התקבל
הצעת חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון מספר 4) (הגבלות לאחר פרישה מרשויות אכיפת חוק או איסוף מודיעין), התשע"א-2011 (מ/583)
היו"ר יריב לוין
ההצעה השלישית הצעת חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון מספר 4) (הגבלות לאחר פרישה מרשויות אכיפת חוק או איסוף מודיעין), התשע"א-2011 (מ/583). המלצת הלשכה המשפטית הייתה להעביר את ההצעה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. היו כל מיני הצעות אחרות, אני מציע להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, על פי המלצת הלשכה המשפטית. מי בעד? פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

הצבעה
בעד – פה אחד
ההצעה התקבלה
הצעה לסדר היום בנושא "שביתת הרופאים ומשבר הרפואה הציבורית"
היו"ר יריב לוין
ההצעה הרביעית הצעה לסדר היום בנושא "שביתת הרופאים ומשבר הרפואה הציבורית" של חברי הכנסת רחל אדטו וניצן הורוביץ, שמקומה מטבע הדברים בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מי בעד? פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

הצבעה
בעד – פה אחד
ההצעה התקבלה
הצעה לסדר היום בנושא "מחאת שוכרי הדירות בתל אביב"
היו"ר יריב לוין
הצעה לסדר היום בנושא "מחאת שוכרי הדירות בתל אביב" – של חברי הכנסת דב חנין (6114), מגלי והבה (6115), ציפי חוטובלי (6128), טלב אלסאנע (6141), אילן גילאון (6151), אריה אלדד (6152) ועמיר פרץ (6169). נשמעו הצעות להעביר לוועדת כספים או לכלכלה. מקומה בוועדת הכלכלה ואני מציע להעביר את זה לשם.

מי בעד? פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר.

הצבעה
בעד – פה אחד
ההצעה התקבלה
הצעה לסדר היום בנושא
"מצוקת הדיור"
היו"ר יריב לוין
הצעה לסדר היום בנושא: "מצוקת הדיור", של חברת הכנסת מירי רגב וקבוצת חברי כנסת. שוב, באופן דומה, להעביר לוועדת הכלכלה.

מי בעד?
שלמה מולה
רגע, למה?
היו"ר יריב לוין
כי העברנו את כל מה שקשור לדיור לכלכלה. לאן תעביר את זה? זה המקום הטבעי. הצעה לסדר בנושא הדיור, איפה תדון? בוועדת הכלכלה.
שלמה מולה
אוקי, טוב.
היו"ר יריב לוין
זה המקום. מי בעד? טוב, אני. אושר. הוא גם הצביע, אז פה אחד, אושר.

הצבעה
בעד – פה אחד
ההצעה התקבלה
אחר כך
הצעה לסדר היום בנושא "מעצרו של הרב דב ליאור"
היו"ר יריב לוין
אחר כך
הצעה לסדר היום בנושא "מעצרו של הרב דב ליאור", של חברי הכנסת אורי אריאל, אברהם מיכאלי, ציפי חוטובלי, זהבה גלאון ומאיר שטרית. נשמעו הצעות להעביר לוועדת פנים הגנת הסביבה או לוועדת חוק, חוקה ומשפט. אני מציע להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה, שכן זה עוסק בעניין אופן העבודה של המשטרה.

מי בעד? פה אחד, אושר.

הצבעה
בעד – פה אחד
ההצעה התקבלה
ההצעה הבאה, הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון – ביטול התניית מזונות ביציאה לחו"ל), התש"ע-2010

הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון – ביטול התניית מזונות ביציאה לחו"ל), התש"ע-2010
היו"ר יריב לוין
ההצעה הבאה, הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון – ביטול התניית מזונות ביציאה לחו"ל), התש"ע-2010, של חברת הכנסת פניה קירשנבאום וקבוצת חברי כנסת (פ/2198/18) ויחד איתה הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון – ביטול התניית מזונות ביציאה לחו"ל), התש"ע-2010 של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי כנסת (פ/2120/18).

המלצת הלשכה המשפטית הייתה להעביר לוועדת החוקה חוק ומשפט וכך אני מציע גם

שנעשה.
ירדנה מלר הורוביץ
אבל חוק אחד או לוועדה ..., כי היה את זה גם מהלשכה המשפטית, או לוועדה לקידום מעמד האישה, ולכן זה הוכרז ככה בפרוטוקול, אבל אני ---
היו"ר יריב לוין
כן, אבל ההמלצה לפחות כמו שהיא מופיעה אצלי היא לוועדת חוקה וגם ---
ירדנה מלר הורוביץ
בסדר. אצלך, לנו צלצלו במיוחד, העוזר של אייל, דן מרזוק, והוא אמר תוסיפו, ולכן רק בשביל הפרוטוקול.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז, אין בעיה. אבל אני חושב שזה צריך להיות בוועדת חוקה. מי בעד? פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר.

הצבעה
בעד – פה אחד
ההצעה התקבלה
הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון) (סמכות חיפוש לשוטר לשם מניעת אלימות), התשע"א-2011 מ/584)
היו"ר יריב לוין
הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון) (סמכות חיפוש לשוטר לשם מניעת אלימות), התשע"א-2011 מ/584). שוב, המלצת הלשכה המשפטית להעביר לוועדת חוקה, חווק ומשפט וכך נראה לי גם צריך להיות. מי בעד? פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר.

הצבעה
בעד – פה אחד
ההצעה התקבלה
והצעת חוק הגשת דו"חות על ידי מפלגות (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011
היו"ר יריב לוין
והצעת חוק הגשת דו"חות על ידי מפלגות (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, של חבר הכנסת משנה גפני וקבוצת חברי כנסת (פ/3154/18). כאן הייתה הסכמה עם יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט שהנושא הזה יידון בוועדת הכנסת על פי בקשתו של המציע, חבר הכנסת גפני.

מי בעד? פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר.

הצבעה
בעד – פה אחד
ההצעה התקבלה
היו"ר יריב לוין
ולפיכך גמרנו את סוגית קביעת הוועדות.

בקשת יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בהצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות, תשע"א-2010, לפני הקריאה השנייה והשלישית
היו"ר יריב לוין
עכשיו אני עובר לבקשתו של יושב ראש וועדת הפנים, חבר הכנסת אמנון כהן להקדמת הדיון בהצעת חוק ייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות, תשע"א-2010, לפני הקריאה השנייה והשלישית. מטבע הדברים ---
שלמה מולה
זו הצעת חוק ממשלתית?
היו"ר יריב לוין
זו הצעה, תיכף אני אגיד לך. אני לא יודע. זה גם לא כתוב במכתב שלו, למען האמת.
שלמה מולה
אוקי, טוב.
היו"ר יריב לוין
כן, בכל אופן, חבר הכנסת מולה, רק כדי להבהיר את הדברים, שוב נאמן למדיניות שנקטתי בה עד עכשיו, אני מכביד מאד על הממשלה בהבאת פטורים מקריאה ראשונה. יש כרגע רק בקשה אחת שהסכמתי לדון בה, וגם אותה קבעתי לרבע לעשר, כדי לקיים התרעה של לפחות שעה לפני ההצבעה, מכיוון שהיא הגיעה אלי. זה הנושא האחרון שמופיע על סדר היום, שהוא גם מחייב כמובן קוורום.
שלמה מולה
למשל קרקעות? זיהום קרקעות?
היו"ר יריב לוין
כן, זה נוגע לזיהום קרקעות, כן. פרט לזה, שוב, כפי שגם נהגנו כאן כל הזמן, כאשר מדובר בהצעות שהוועדות מביאות, שהן להכנה לקריאה שנייה ושלישית, אנחנו משתדלים לסייע בידם, בפרט ביום הזה, שהוא היום האחרון באמת, הזדמנות אחרונה לגמור את הדברים, וצפויות לנו עוד, אני מניח, מספר בקשות נוספות במהלך היום, לאור העבודה שנעשית בוועדות בשעות הבוקר, ומדובר כמובן בתערובת של חלק מהחוקים שהם ממשלתיים וחלקם כמובן חוקים פרטיים שאנחנו מנסים לסיים אותם היום.

אני חושב שבסך הכל זה הגיוני שאם ועדות השלימו את העבודה, אנחנו על קריאה שנייה ושלישית לא נעכב אותן סתם ללא צורך, עד למושב הבא.

אז אני מציע לאשר את הבקשה של יושב ראש ועדת הפנים, שוב, מהנימוק הזה שהוא כמובן נכון לגבי כל שאר הבקשות.

מי בעד? פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר.

הצבעה
בעד – פה אחד
ההצעה התקבלה
בקשת יושב ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעות החוק – לפני הקריאה השנייה שלישית:
1.
הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון מספר 4) (פיצוי למניעת חסרון כיס לעסק שהעתיק את פעילותו), התשע"א-2011 (כ/392).

2.
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 185) התשע"א-2010.
היו"ר יריב לוין
הבקשה הבאה היא בקשות יושב ראש ועדת הכספים שמבקש פטור מחובת ההנחה להצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון מספר 4) (פיצוי למניעת חסרון כיס לעסק שהעתיק את פעילותו), התשע"א-2011 (כ/392).

אני מבין שזה חלק מההסדרים לסגירת כל הנושא הכאוב של אנשי גוש קטיף וצפון השומרון.

טוב, מי בעד הבקשה הזו? פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר.

הצבעה
בעד – פה אחד
ההצעה התקבלה
היו"ר יריב לוין
ותיקון לההצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 185) התשע"א-2010.
שלמה מולה
מה זה?
היו"ר יריב לוין
טמיר, אתה יכול לומר לנו במה בדיוק מדובר?
טמיר כהן
זו הצעת חוק שמדברת בהסדרת הלוואות בין קרובים וגביית הריבית שהם ---
שלמה מולה
מה זה בין קרובים? משפחה?
טמיר כהן
לא. נגיד עובד בחברה שמקבל הלוואה ממקום העבודה. כל מיני סידורים כאלה שיש אז נתנו את זה כפונקציה של ריבית, שזה החלק השני של הדיון שנקיים אותו היום, זה קביעת הריבית שתהיה מטיבה לעומת הנהוג כיום. אנחנו נקבע ריבית של בסביבות 5% לעומת ריבית שהיום בהסדרים האלה היא יותר גבוהה.
היו"ר יריב לוין
זאת אומרת, למעשה זה חוק שמגביל את הריבית ובדרך הזאת מקל על הלווים?
טמיר כהן
הוא עושה סדר יותר מאשר זה.
היו"ר יריב לוין
מונע ריביות נשך למיניהן. בסדר גמור, יופי, תודה רבה.
שלמה מולה
דרך אגב, יריב, הייתה לנו הצעה לסדר בנושא התייקרויות החשמל ומים.
היו"ר יריב לוין
לא הגיע אלי, אבל אין לי בעיה. שיביאו לי את זה, נאשר את זה. זה לא הגיע אלי.
שלמה מולה
הרב גפני, זה אצלך? הנושא הזה של התייקרויות החשמל והדלק. מהשבוע שעבר.
היו"ר יריב לוין
זה לא אצלי. זה עבר אליו, אני לא ראיתי דבר כזה, זה לא אצלי. תוציאו רק זימון. זה הצעה ממשלתית, לא שזה משנה, מה ששאלת לגבי הוועדה, זה ממשלתי.

רגע, אז פקודת מס הכנסה עוד לא הצבענו. הצעת חוק תיקון פקודת מס הכנסה (מספר 185), התשע"א-2010 לפני קריאה שנייה ושלישית לבקשת ועדת הכספים.

מי בעד? פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר.

הצבעה
בעד – פה אחד
ההצעה התקבלה
היו"ר יריב לוין
אנחנו נתכנס כאן שוב להמשך הישיבה בשעה רבע לעשר כדי לדון בסעיף ד. וכדי לדון בשחרור מחובת המחאה לאור משיכת הריבית לחוק המדובר והמפורסם.
אברהם מיכאלי
רגע, סיימנו את הסעיפים א' ב' ו-ג'.
שלמה מולה
סליחה, את חוק פרוקצ'יה מעבירים היום?
היו"ר יריב לוין
אני מתחייב שלא.

(הישיבה נפסקה ב-09:30 ונתחדשה ב-09:45).
בקשת יושב ראש ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מספר 51) (השקעה בהפקות מקומיות השפה האמהרית), התשע"א-2011 כ/403) לפני הקריאה השנייה והשלישית.
היו"ר יריב לוין
אנחנו נפתח את הישיבה. בוקר טוב, צהריים טובים, בוקר טוב, אני כבר איבדתי את הסדר. הספקנו כבר הרבה מהבוקר? רבותי, אני פותח את הישיבה, כשעל סדר יומנו שני נושאים. אני אפתח בנושא השני נוכח הצורך בקוורום, עד שהוא יהיה כאן והנושא השני הוא בקשת יושב ראש ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מספר 51) (השקעה בהפקות מקומיות השפה האמהרית), התשע"א-2011 כ/403) לפני הקריאה השנייה והשלישית.

מדובר בהצעת חוק פרטית שנדונה בוועדת הכלכלה, אושרה שם בהכנה לקריאה שנייה ושלישית אתמול, הוגשה רביזיה שהייתה אמורה להידון בבוקר ונמשכה ובנסיבות האלה, וכפי שעשינו ביחס לחוקים האחרים שהוועדות משלימות את הכנתן, אני מציע שאנחנו נאשר את הפטור, כדי שהדברים לא יתעכבו ואפשר יהיה להשלים את החקיקה עוד היום.

מי בעד הבקשה? פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר.

הצבעה
בעד – פה אחד
ההצעה התקבלה
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות, התשע"א-2011 – לפני הקריאה הראשונה
היו"ר יריב לוין
יש לנו קוורום לסעיף השני של חברים קבועים? יופי, אז אני עובר לסעיף השני, שלצורכו התאגד הכוח המשותף של מירי וגלעד, שלא ניתן היה לעמוד בפניו. בקשת הפטור הממשלתית היחידה שאני מביא כאן היום לקריאה ראשונה והיא סעיף ד: הקדמת הדיון בהצעת חוק מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות, התשע"א-2011 – לפני הקריאה הראשונה .
דוד רותם
איזה שר מבקש את זה?
היו"ר יריב לוין
גלעד ארדן. לפני הקריאה הראשונה וגם לבקשת שר המשפטים ---
קריאה
עוזרו של שר המשפטים.
דוד רותם
סליחה, אפשר לחלק את ההצבעה לשתיים?
היו"ר יריב לוין
כן, אפשר, כל עוד תצביע אותו דבר בשתי ההצבעות. מירי או גלעד, מי רוצה להגיד כמה מילים במה מדובר?
גלעד סממה
מדובר בהצעת חוק שיש בה אמירה מאד מאד חשובה, שהמטרה של ההצעה זה ניקוי קרקעות מזוהמות במדינת ישראל וכמובן יש לזה גם השלכות על קרקעות שיכולות אחר כך להתפנות לדברים מסוימים, כמו דיור ועניינים אחרים.

ועדת שרים עבדה על הצעת החוק הזאת זמן רב, גם הקימה ועדת משנה ואני עמדתי אחר כך בראש צוות של הוועדה הזאת.
דוד רותם
איזה ברוך. ועדות משנה של ועדת שרים זה רק צרות.
גלעד סממה
למרות הערתו של יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט, אנחנו חושבים שחשוב מאד, נוכח ההסכמות שהגענו עם המשרדים השונים, חשוב מאד לאשר את ההצעה בקריאה ראשונה היום, כדי שהנושא יקודם ונוכל גם להתקדם בכנסת וגם מול המשרדים השונים שהעלו מחלוקות כאלה ואחרות.
היו"ר יריב לוין
טוב, אדוני יושב ראש ועדת החוקה, אני רק רוצה להבהיר שהבקשה הזאת מובאת בין היתר על בסיס ההסכמה שבמסגרת החקיקה הזאת יבוצע גם תיקון עקיף לחוק יסוד השפיטה והיא נמצאת גם בחוק בתי המשפט בכל הנושא של הליכי בחירת השופטים, אז לכן אני חושב שכדאי לנו לתמוך בה בעניין הזה. אני אומר לפרוטוקול שזה לא היה, לא זה היה הסיכום, כדי שאחר כך לא יובן לא נכון.
דוד רותם
אני רוצה לומר לך דבר אחד, השר ארדן עושה עבודה נפלאה במשרד לאיכות הסביבה.
היו"ר יריב לוין
כי הוא מהליכוד.
דוד רותם
לא, זה לא בגלל שהוא מהליכוד, זה בגלל שהוא השר גלעד ארדן. אין לזה שום קשר במקרה בליכוד.
אברהם מיכאלי
אפשר לדחות את הדיונים הפוליטיים בעוד רבע שעה?
דוד רותם
או, ש"ס כבר הגיעה. ואני חושב שכאשר הוא מבקש לזרז דיון בחוק, זה אף פעם לא בגלל שהוא מחפש קרדיט, אלא זה באמת לגופו של עניין, ולכן אני חושב שצריך לתת את הפטור הזה לכל שלוש הקריאות, כדי לאפשר את הדיון המהיר בנושא.
היו"ר יריב לוין
טוב. אנחנו נאשר את זה, ובמסגרת הצורך בחוק יסוד, יחד עם חוק יסוד: החקיקה.
דוד רותם
השאלה כזאת – אם זה בא אלי לוועדה, אז לא יהיו רביזיות.
אברהם מיכאלי
של איזה שר החוק הזה, אפשר לדעת?
היו"ר יריב לוין
טוב, רבותי, אני מעמיד להצבעה לפטור מקריאה ראשונה להצעת החוק הזאת. מי בעד? פה אחד.
דוד רותם
רגע, לקריאה ראשונה ושנייה ושלישית.
היו"ר יריב לוין
לא, לא, לא, רק ראשונה, אין לך שנייה ושלישית. שנייה ושלישית תהיה אחרי הפגרה. זה לא ייגמר בזה.
דוד רותם
אני לא מבין, יחליטו על זה בזמן הפגרה, יכינו את זה לקריאה ראשונה וכשיהיה כינוס מיוחד, יביאו את זה להצבעה.
היו"ר יריב לוין
אל תדאג,יסבול שבועיים. טוב, רבותי, מי בעד הפטור מקריאה ראשונה? פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר.

הצבעה
בעד – פה אחד
ההצעה התקבלה
היו"ר יריב לוין
תודה, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 09:30

קוד המקור של הנתונים