ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/08/2011

תקנות הקייטנות (קייטנה פטורה מרשיון) התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
37
ועדת החינוך, התרבות והספורט

1.8.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 468
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, א' באב התשע"א (1 באוגוסט 2011), שעה 11:00
סדר היום
תקנות הקייטנות (קייטנה פטורה מרישיון), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: אלכס מילר – היו"ר

אנסטסיה מיכאלי
מוזמנים
יוסי לוי


- מנהל מינהל, חברה ונוער, משרד החינוך

איתן טימן


- מנהל האגף החברתי קהילתי תלמידים ונוער, משרד החינוך

לירן שפיגל


- לשכה משפטית, משרד החינוך

שלמה דהן


- מפקח ארצי על קייטנות, משרד החינוך

יעקב פרידברג


- משרד המשפטים

זאב פיש


- מפקח ארצי לבריאות הציבור, משרד הבריאות

עו"ד מיכל צברי-דוד
- לשכה משפטית, משרד הפנים

אשר גרנר


- ראש אגף רישוי עסקים ואתרי רחצה, משרד הפנים

מיכל עמיר-קצב

- עוזרת ראש מינהל חינוך, מרכז השלטון המקומי

שמעון צוריאלי

- מנכ"ל איל"ן

מאיר אביקר


- קב"ט החברה למתנ"סים
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
ייעוץ משפטי
עו"ד מירב ישראלי
רשמה וערכה
ר.כ. חבר המתרגמים בע"מ

תקנות הקייטנות (קייטנה פטורה מרישיון), התשע"א-2011
היו"ר אלכס מילר
צהריים טובים לכולם. אנחנו ממשיכים בסדר היום, 1.8.2011, א' באב תשע"א. הנושא – תקנות קייטנות (קייטנה פטורה מרישיון) תשע"א-2011. קדימה, רבותי, מי מציג לנו. אנחנו אישרנו את זה, אני הבנתי שיש איזו שהיא בעיה. בואו תציגו לנו את התיקונים ונתקדם.
לירן שפיגל
הוועדה אישרה את נוסח התקנות, כפי שהבאנו אותה בפעם הקודמת. במסגרת ההערות של הוועדה אנחנו החלנו גם את תקנות רישוי עסקים, תנאים תברואיים לקטינות במחנות.
מירב ישראלי
בלי שום סייג. זאת אומרת את כל התקנות החלנו.
לירן שפיגל
עם סייג באישור של משרד המשפטים. משרד המשפטים דרש, מאחר שתקנות רישוי עסקים, תנאים תברואיים לקייטנות במחנות נופש הן תקנות ישנות ומאחר שמשרד הבריאות היום גם עובד עם נוהל הרבה יותר מעודכן, או שהתקנות יתוקנו, או שלעת עתה, עד שהתקנות האלה יותקנו, אנחנו נכניס הוראות זמניות ועדכניות, שיתייחסו לקייטנות שפטורות מרישיון עסק ואלה התקנות שאנחנו למעשה, זאת התוספת שאנחנו מביאים בפני הוועדה, הוראות עדכניות שקשורות לענייני תברואה. הכנסנו עוד כמה תיקונים קטנים בתוך התקנות שכבר הבאנו, שרק מחדדות את התהליך אבל לא יותר מזה.
מירב ישראלי
אוקי, אז אני אולי רק אגיד את הדברים החדשים, כדי שלא נקרא עוד פעם את מה שכבר קראנו. לפי השוואה שלי, תקן אותי אם אני טועה, הוספתם ב-2(ב)(3), לגבי תוקף של :

"(3)
טופס מערכך ביקורת בטיחות לפי התוספת השלישית או אישור בטיחות מבנה חינוך בר תוקף של יועץ בטיחות למוסדות חינוך – במידה והקייטנה מתקיימת במוסד חינוך ולא חל שינוי במבנה המוסד החינוכי לטובת פעילות הקייטנה פטורה, בשלושה עותקים"
לירן שפיגל
נכון. הרעיון כאן הוא שלא ייווצר מצב שקייטנה פועלת במבנה של מוסד חינוך. לאותו מוסד חינוך יש אישור בטיחות מתאים, ולטובת הקייטנה עשו איזה שהם שינויים מבניים, שמצריכים אישור בטיחות ספציפי, אז הם גם יצטרכו להתייחס לזה, במסגרת אישור הבטיחות.
מירב ישראלי
כן, אוקי. בתקנה 3, עד כמה שאני ראיתי, (א), (ב) ו-(ג) זה דברים שלא היו בתקנות הקודמות.
לירן שפיגל
אז אני אחדד, (א) ו-(ג) היו ביחד. אנחנו הוספנו את תקנת משנה (ב), שאומרת :

(ב)
נותן האישור יעביר העתק הבקשה לידיעת מנהל מחלקת החינוך ברשות החינוך המקומית שבתחומה מבקשת קייטנה פטורה לפעול.


אנחנו רוצים ליצור מצב שבו, במסגרת הליכי הרישוי, הרשות המקומית מודעת לזה שעומדת להיפתח בתחומה קייטנה. הקייטנה אמורה לפעול בתחומה, אנחנו רוצים להבטיח שכל ההליך של האישור יהיה תקין ויעיל וההודעה הזאת תאפשר, במידת הצורך, לרשות להגיב לעצם הבקשה.
מירב ישראלי
כן, יש בדיקה באמת שזה לא סותר את סעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, והוא צריך להחליט תוך 60 יום, אוקי. עכשיו, לאור זה שכתבתם "רשות החינוך המקומית", רציתי לשאול בסעיף קטן (ח) ב-3:

(ח)
לא ניתן אישור או בוטל האישור, יודיע על כך נותן האישור לרשות המקומית ללא דיחוי.

ואולי גם כאן כדאי לקבוע מי ברשות המקומית.
לירן שפיגל
אוקי, אפשר גם למנהל מחלקת חינוך באותה כתובת, כן.
מירב ישראלי
אוקי. סעיף (יא) זה חדש?
לירן שפיגל
(יא) זה חדש, כן.
מירב ישראלי
(יא)
נותן האישור לא יאשר ניהול קייטנה פטורה, אלא אם כן ניתן אישור משרד הבריאות, במקרים אלה:

(1) הוקמה בה מערכת אספת מים לטובת פעילות הקייטנה פטורה;
(2) הוקמו בה תאי שירותים לטובת פעילות הקייטנה פטורה;
(3) הוקמו בה מקלחות לטובת פעילות הקייטנה פטורה;
(4) הקייטנה פטורה מתקיימת בשטח פתוח שמחייב את אישור משרד הבריאות.

עכשיו, יש פה קצת כפילות – שמחייבת אישור משרד הבריאות – וכתוב ברישא, אלא אם כן ניתן אישור משרד הבריאות. זאת אומרת, בכל מקרה שכתוב שיש שטח פתוח, בעצם אתם דורשים את אישור משרד הבריאות, שהוא יבדוק אם הוא צריך לאשר או לא, אבל צריך לדעתי להשמיט את "שמחייב את אישור משרד הבריאות", ב-(4). כאילו, זה קצת מעגלי כזה.
לירן שפיגל
יכול להיות שזה מעגלי. אני כבר אקדים ואומר ש-(יא) זה חריג. כלומר, במרבית המקרים אנחנו מעריכים שלא יכנסו ל ---
מירב ישראלי
שלא צריך משרד אישור הבריאות.
לירן שפיגל
שלא יצטרכו את אישור משרד הבריאות, כי קייטנות פטורות בדרך כלל פועלות באותו מבנה שהן פעלו כל הזמן. אין איזה שינוי מיוחד בתא השירותים, הם לא צריכים מקלחות כי אין שם איזו שהיא לינה, לא מקימים מערכת אספקת מים במיוחד וגם אם פועלים באיזה שהוא שטח שהוא סמוך, אז זה איזה שהוא שטח מובנה של המוסד ואז זה לא מצריך איזה שהוא אישור מיוחד, ובזה אני חשבתי שאולי כן כדאי ---
מירב ישראלי
לא, אבל המילים. איך הוא יידע אם השטח הפתוח מחייב אישור משרד הבריאות? בכל מקרה שיש שטח פתוח, אז הוא צריך ללכת למשרד הבריאות ומשרד הבריאות יגיד אם כן או לא. פשוט צריך למחוק את המילים האלה ב-(4).
יוסי לוי
אתה לא חייב לתת אישור לכל שטח פתוח, נכון?
לירן שפיגל
לא. אפשר להוריד את "שמחייב"?
יוסי לוי
אפשר להוריד.
לירן שפיגל
בסדר, אנחנו נוריד.
מירב ישראלי
אוקי. כל הנושא של הגדרת קייטנה פטורה, אתם לפעמים כותבים "הקייטנה הפטורה" ולפעמים "הקייטנה פטורה". זה עניין של ניסוח, לא רציתי עכשיו להעיר על זה.
יהודית גידלי
בדיוק, יש שם חוסר אחידות. שתהיה אחידות, או כך או כך.
מירב ישראלי
כן. לי נראה שצריך להיות "הקייטנה הפטורה", כי זה מוזר.
לירן שפיגל
כן, הקייטנה פטורה.
מירב ישראלי
החלת הוראות תקנות הקייטנות, רישוי ופיקוח, זה כבר היה ו-5, בכותרת רק יש רישוי ופיקוח, זה מיותר, זו סתם טעות, אפשר להוריד את זה.
לירן שפיגל
כן, טעות.
מירב ישראלי
אוקי, וכל השאר בעצם אותו דבר, למעט הוראת השעה, שזה החידוש.
לירן שפיגל
זה החידוש.
מירב ישראלי
אוקי, אז זה הנושא שאנחנו צריכים לדון בו, בעצם.

8. הוראת שעה

על אף האמור בתקנה 5, בתקופה של חמש שנים מיום תחילתן של תקנות אלה, במקום תקנות התברואה, תחול התוספת הרביעית.

זאת אומרת, בעוד 5 שנים הצפי הוא שכנראה יתוקנו תקנות התברואה ועד אז תחול התוספת הרביעית. אם לא, אז הם יצטרכו להביא לנו תיקון לזה, או שיחולו תקנות ... אם הם לא יביאו שום תיקון.
היו"ר אלכס מילר
טוב, הערות, רבותי.
מירב ישראלי
רגע, צריך לקרוא את התוספת הרביעית. זה ארוך ומייגע. אוקי, קודם כל רציתי לשאול, יש פה מישהו מהמשטרה? הם הוזמנו?
יעקב פרידברג
שוטר שיושב פה חייב להיות על מדים, אז קל לזהות.
מירב ישראלי
מה, מה?
יעקב פרידברג
למשטרה יש תקנות שהם חייבים ללבוש מדים ב ---
מירב ישראלי
טוב, גם המשרד לביטחון הפנים עובד אצלי, אז זה בסדר. פשוט, לגבי התוספת השנייה, לירן, אם אתה זוכר, למשטרה היו כל מיני הערות עליה, וגם את זה הייתם צריכים לברר במסגרת הצוות הפנימי ---
לירן שפיגל
למיטב הבנתי המשטרה ירדו מהטענות שלהם, נכון?
יוסי לוי
כן. על פי הפגישה שהתקיימה בין מנהל אגף הביטחון של המשרד, עופר קוראים לו?
קריאה
עופר יצחק.
יוסי לוי
לא יודע. בכל אופן, ביקשנו מיד אחרי הישיבה. הם רצו כאילו להיות אחד מנותני האישורים.
מירב ישראלי
כן, נכון.
יוסי לוי
הם ירדו מזה והם אמרו – אנחנו מעבירים הכל דרך משרד החינוך, אנחנו ניתן את ההוראות למשרד החינוך והוא יפקח.
מירב ישראלי
אוקי, זה שיהיה לפרוטוקול. יהודית, זה בעמוד 6 למטה, תוספת רביעית, זה חדש. הגדרות.
יהודית גידלי
איפה את רואה את המילה תוספת רביעית?
מירב ישראלי
זה פשוט לא מודגש. עמוד 6 למטה.

תוספת רביעית

(תקנה 8)

1. הגדרות
בתוספת זו

"המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך בכתב לעניין תקנות אלה;

"שטח פתוח" – שטח פתוח, בתחום אתר הקבע או בתחום מבנה הקבע של קייטנה פטרה.
2. כללי
(1) לא ינהל אדם קייטנה פטורה, אלא אם כן הוא ממלא אחר תוספת זו, להנחת דעתו של המנהל.
(2) ביקש מנהל קייטנה פטורה לקיים את הקייטנה בשטח פתוח על מנהל קייטנה פטורה לפנות ללשכת הבריאות האזורית ולתאם סיור מוקדם באתר המיועד חודש ימים לפני המועד לקיום קייטנה פטורה, לפחות.
מירב ישראלי
זה אזורית או מחוזית?
זאב פיש
האזורית. זה יכול להיות או נפה או מחוז. האזורית, כן.
מירב ישראלי
הבנתי, אוקי.
יהודית גידלי
חודש ימים לפחות לפני המועד.
מירב ישראלי
את זה אני משאירה למשרד המשפטים.
3. אספקת מים
לגבי אספקת מים, יחולו ההוראות הבאות

(1) בשטח קייטנה פטורה יימצאו מים לשתייה בכמות בלתי מוגבלת בכל עת;
(2) בקייטנה פטורה שממוקמת בשטח פתוח יותקנו ברזים למים לשתייה;
(3) המדריכים יסבירו לילדים על חשיבות השתייה.
עכשיו, רציתי בכלל להגיד הערה כללית. אנחנו עשינו אתמול השוואה לתקנות הקיימות ובעצם התוספת הרביעית מחליפה אותן, לתקופה של 5 שנים. עכשיו, אולי תגידו בכמה מילים כלליות, למה הושמטו, בעצם למה ב-"מספיקות ההוראות האלה" ולמה הושמטו דברים. למשל, אני אגיד לכם שבתקנות התברואה יש למשל חובה, אנחנו כתבנו לנו כמה דברים שרצינו לשאול, לגבי טיולים למשל, שצריך חישוב מים מסוים לטיול. למשל זה הושמט פה. כל מיני דברים שהם כן נראו לנו חשובים, שלא הבנו למה הם הושמטו. אז אולי תסבירו בכלל, באופן כללי, איך החלטתם איזה תקנות כן ואיזה תקנות לא.
לירן שפיגל
אוקי, נתחיל בזה שתקנות רישוי עסקים מתייחסות גם למחנות, וכאן אנחנו מדברים על קייטנות פטורות ומחנות לא נכנסים לגדר הקטגוריה הזאת. לכן, יש מספר הוראות בתקנות שמתאימות במיוחד למחנות ולא לקייטנות. יש דרישות נוספות בתקנות שחשבנו שהן לא צריכות להיכנס לתוך התקנות. לדוגמא, חישוב של מים, או מה יימצא בתיק חובש, אלה דברים שעם הזמן הידע בהם מתקדם או משתנה, ואנחנו לא חושבים שצריך לבוא ולתקן את התקנות כל פעם שיחליטו לעשות חישוב אחר, או שיחליטו להוסיף או להסיר איזה שהן ---
מירב ישראלי
אבל אין בכלל הוראה לגבי לקיחת מים לטיול, נגיד. זה הושמט לחלוטין.
אשר גרנר
אבל איזה טיולים? זה נמצא בשטח, לא יוצאים לשום מקום.
מירב ישראלי
בכל הקייטנות הפטורות מעולם לא יוצאים לשום טיול?
אשר גרנר
אסור להם לצאת, הכל במקום, הם לא יוצאים.
מירב ישראלי
זה נכון, דרך אגב, לירן?
לירן שפיגל
שנייה רגע.
יעקב פרידברג
זה מחנות קיץ ---
אשר גרנר
לא מחנה, לא מדברים על מחנה. מדברים על מקום קבוע, לא מחנה. מחנה צריך את הכל.
לירן שפיגל
שנייה רגע ---
מירב ישראלי
יש קייטנות פטורות שמוציאות טיולים כנראה.
לירן שפיגל
רגע, יש לי תשובה. בתקנות הקייטנות רישוי ופיקוח, שאותן החלנו, יש הוראות ספציפיות לעניין טיולים ולעניין כמות השתייה.
מירב ישראלי
והן מספיקות לכם? זו תשובה.
לירן שפיגל
הן מספיקות.
מירב ישראלי
אוקי. מערכת אספקת מים: 4. מערכת אספקת מים
בקייטנה פטורה שמקימה מערכת מים לטובת פעילות הקייטנה יתקיימו הוראות אלה:

(1) אין להשתמש בציוד למי שתייה ששימש לפני כן למטרה אחרת כלשהי;
(2) על מקור המים ומערכת אספקת המים, יחולו הוראות תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי-שתייה) התשל"ד-1974 9 (להלן- תקנות מי-שתייה);
(3) רשות הבריאות תאשר את מקור המים;
(4) משרד הבריאות יאשר את מערכת אספקת המים; ניקוי וחיטוי של מערכת המים יבוצעו בנוכחות נציג משרד הבריאות ולפי הנחיותיו;
(5) ניתן יהיה לחבר את מקור המים למערכת אספקת המים של הקייטנה רק לאחר אישור מקור המים ואישור מערכת אספקת המים לפי פסקאות (3) ו-(4);
(6) מעבדה מוכרת כהגדרתה בתקנות מי-שתיה) תערוך בדיקה של איכות המים במועדים אלה:
(1) שבוע לפני פתיחת הקייטנה;
(2) יומיים לפני פתיחת הקייטנה;
(3) במהלך השוטף של פעילות הקייטנה;
(7) החיבורים בין קווי המים יהיו אטומים, למניעת נזילות וחדירת זיהום אל מי השתייה במקרה של היווצרות לחץ שלילי.
(8) ככל שהדבר ניתן, הצנרת תהיה טמונה באדמה כדי למנוע התחממות המים ופגיעה בצנרת.
(9) לא יעשו חיבורי כלאיים בין צנרת מי שתייה לבין צנרת שאינה מיועדת לשתייה;
(10) בקייטנה שיש בה מכלי מים, המכלים יהיו חלק בלתי נפרד ממערכת המים, כך שיתאפשר רענון של המים;
(11) המכלים והאביזרים לאספקת מים יהיו עשויים מחומר שלם, אטום ועמיד שאישר משרד הבריאות;
(12) המכלים יוצבו באזור מוגן בפני פגיעות וחבלה, מגודרים, סגורים ונעולים.
לירן שפיגל
שנייה, רק הערה, העיר פה זאב פיש ממשרד הבריאות שבסעיף קטן (א) במקום משרד הבריאות, לכתוב רשות הבריאות.
מירב ישראלי
שזה רשות, יש לנו הגדרה של זה?
זאב פיש
ככה בכל התקנות זה מופיע. משרד הבריאות זה דבר גדול.
מירב ישראלי
אין בעיה, רק אולי נגדיר מה זה רשות הבריאות.
לירן שפיגל
או שזה יהיה הרשות, או שזה יהיה המנהל.
מירב ישראלי
טוב, אז אני כותבת לי בהגדרות – לכתוב צורך להגדיר רשות בריאות, אוקי?
יעקב פרידברג
מירב, גם בסעיף 4 (6) (ג) – במהלך השוטף של פעילות הקייטנה, אני רואה איזו שהוא חוסר איזון בין (א) ו-(ב) שממש מוגדרים מאד בימים לקראת וכן הלאה, ואז (ג) במהלך השוטף של פעילות הקייטנה, ואין שום הגדרה על כמה פעמים או על כל כמה זמן.
מירב ישראלי
השאלה כמה זמן הקייטנה גם, אני משערת.
יעקב פרידברג
זה דבר שאני חושב שצריך, אחרת מספיק שיעשו את זה פעם אחת, אם זה משהו לחודש שלם.
זאב פיש
לא, לא, לא. יש לנו נהלים מתי דוגמים מי שתייה.
מירב ישראלי
אז אפשר להגיד משהו פה?
זאב פיש
כן, שבוע לפני ו ---
מירב ישראלי
לא, לא, זה ברור. במהלך השוטף?
זאב פיש
במהלך השוטף, כן, פעם אחת.
מירב ישראלי
פעם אחת?
זאב פיש
כן, לכל מחזור קייטנה.
מירב ישראלי
ולא משנה כמה זמן הקייטנה? יש קייטנות ארבעה ימים, יש קייטנות של שלושה שבועות.
זאב פיש
אנחנו רוצים שבשבוע הראשון תהיה פעם אחת. אם הכל בסדר, אז זה בסדר. אם זה לא בסדר – אז צריך לעשות בדיקה חוזרת בלאו הכי למחרת.
מירב ישראלי
אז זה לא. בשבוע הראשון לפעילות הקייטנה, בסדר, תיקנו. אפשר לעבור לסעיף 5.

5. תאי שירותים
(1) במבנה מוסד חינוכי, מספר תאי השירותים ותנאי החזקתם יהיה לפי האישור שנתנה לשכת הבריאות למוסד החינוכי, ובהתאם למספר התלמידים המאושר.
(2) בקייטנה פטורה שאינה מתקיימת במבנה מוסד חינוכי, יתקיימו הוראות אלה:
(1) מספר תאי השירותים יהיה תא אחד לכל 50 נפש לפחות –
זה קצת יותר ממה שקיים בתקנות התברואה, לדעתי, נכון?
זאב פיש
לא, לא זה ---
מירב ישראלי
טוב, ממשיכה.

לפחות אלא אם כן אישר המנהל אחרת; במידה ויוקמו שירותים כימיים, אלה יוצבו במקום מוצל, ינוקו ותוכנם יישאב פעמיים ביום לפחות.
(2) סמוך לשירותים יותקנו ברזים לשטיפת ידיים, לידם יימצא תמיד סבון.
מירב ישראלי
בתקנות התברואה כל העניין הזה יותר מפורט, אבל זה מה שאתם דורשים, אני מבינה.
זאב פיש
כן, היום זה תלוי במה שכתוב בהל"ת – הוראות למתקני תברואה – והל"ת מתחדש כל הזמן. התקנות הן מאד ישנות וההנחיות שלנו מתיישרות לפי ---
מירב ישראלי
אין בעיה, רק אם אתה לא כותב את זה פה בתקנות, יכול להיות שלא תוכל לדרוש דברים נוספים מכוח הנהלים.
זאב פיש
כן, אז אולי אפשר לרשום בהתאם להל"ת, או משהו כזה.
מירב ישראלי
לא, נראה לי שאנחנו צריכים לפרט. אם יש דברים נוספים שאתה חושב שאתה חייב לבדוק, למשל שם יש את הקטע שחייבים להאיר את זה בלילה, כל מיני דברים כאלה.
לירן שפיגל
כן, אבל כאן אנחנו מדברים על פעילות שהיא יומית.
זאב פיש
קייטנות פטורות זה עד הצהריים, זה לא רלבנטי.
מירב ישראלי
כולן עד הצהריים?
קריאה
לא בהכרח. אצלנו זה יום ולילה.
יוסי לוי
אבל אתה בחוץ?
קריאה
לא. במשך היום ---
יוסי לוי
אין קייטנות של יום בלילה.
זאב פיש
חברה, זה על פטורות, זה על הכי קל שיש, זה לא.
מירב ישראלי
טוב. בסדר, אם זה מספיק לכם, אני רק מעלה את ההבדלים.
זאב פיש
בסדר.
מירב ישראלי
6. מקלחות
בקייטנה פטורה בה קיימת לינה, יוקמו מקלחות ויתקיימו לגביהן הוראות אלה:
(1) יוקצו מקלחות נפרדות לשני המינים;
(2) תוקם מקלחת אחת לפחות לכל 50 נפש;
(3) ניקוז המקלחות יהיה למערכת ביוב מרכזית, באין מערכת ביוב מרכזית לבור סופג, מכוסה באבנים או חצץ לספיגת הדלוחין, או פתרון אחר להנחת דעתו של המנהל.
(4) רצפת המקלחת תהיה בנויה מבטון או מאריחים, עם שיפוע לכיוון הניקוז, ותישטף מדי בוקר במברשת ובמים עם חומר מחטא.
יהודית גידלי
זה בסדר אם זה יהיה פעם ביום ולא בבוקר?
מירב ישראלי
שיהיה נקי בבוקר.

7. חומרי ניקוי הדברה וחיטוי –
בקייטנה פטורה יימצא תמיד מלאי מספיק של חומרי ניקוי וחיטוי, נייר טואלט וסבון.

פה חסר הדברה בתוך הסעיף, ויש בכותרת.
לירן שפיגל
נכון, חומרי ניקוי, הדברה וחיטוי ולא הכנסנו הדברה. צריך את ההדברה.
מירב ישראלי
אתם צריכים את ההדברה?
זאב פיש
הדברה זה משהו כללי, זה לאו דווקא פה. צריך לעשות הדברה בכללים ---
מירב ישראלי
לא, זה שני דברים שונים. פה אתה צריך מלאי. האם ח ומרי ההדברה שמופיע בזה, זה גם משהו שצריך לגביו מלאי בקייטנה?
זאב פיש
לא, לא, לא, ממש לא. אני לא רוצה.
מירב ישראלי
אפשר להוריד את זה בכותרת?
זאב פיש
כן. זה יכול לעשות נזק. הערה נכונה. להוריד את ההדברה, כן.
מירב ישראלי
אוקי, ושאלה שנייה, אין פה הוראה לגבי האחסון בארון נעול. זה קיים במקום אחר?
יהודית גידלי
לגבי מה? חומרי הניקוי? הורידו את ההדברה.
מירב ישראלי
כן, ניקוי וחיטוי. לא משנה, עדיין.
לירן שפיגל
זה לא נמצא במקום אחר בתוספת, ההוראה לגבי ---
מירב ישראלי
יוחזק בארון נעול.
לירן שפיגל
אז אפשר להוסיף – חומרי הניקוי והחיטוי יאוכסנו בארון נעול.
מירב ישראלי
יוחזקו בארון נעול, בסדר.
יהודית גידלי
אולי עודפי הדברים, זאת אומרת ---
מירב ישראלי
לא, כל זמן שלא משתמשים בזה ---
זאב פיש
בארון נעול, כדי שילדים לא ---
יהודית גידלי
זה ברור, אבל צריך לרשום העודפים. זאת אומרת זה יהיה נגיש למה שצריך.
מירב ישראלי
כל פעם שישתמשו בזה יוציאו את זה מהארון.
זאב פיש
יותר חשוב זה הנעול.
מירב ישראלי
אוקי טיפול בפסולת.

8. טיפול בפסולת
(1) הפסולת בקייטנה פטורה תוחזק במכלים מתאימים ותפונה 3 פעמים ביום לפחות למתקן האשפה המרכזי שנקבע על ידי הרשות המקומית.
(2) שטח קייטנה פטורה, לרבות השטח שמסביב למכלי האשפה ומתחתם יהיה נקי בכל עת.
כאן רשמנו, לגבי המרחקים, בסוף כן היה לדעתי הוראה. יש את העניין של מה המרחק של האשפה המרכזית מהמקום.
לירן שפיגל
נכון, אבל כאן אנחנו עוד פעם מדברים על קייטנה פטורה, שבדרך כלל פועלת באיזה שהוא מבנה קבוע, והרשות המקומית אמורה לקבוע לאן היא מפנה.
מירב ישראלי
זאת אומרת הרשות המקומית תגיד, יש לה את הכללים שלה, אוקי, בסדר.
9. איסור הכנסת בעלי חיים
אין להכניס בעלי-חיים לשטח הקייטנה, אלא באישור רופא וטרינר עירוני כהגדרתו בפקודת הכלבת.

10. פנקס חיסונים
(1) לא יתקבל ילד לקייטנה פטורה אלא אם כן הביא עמו את פנקס החיסונים שלו או אישור של רופא שהילד מחוסן בהתאם לגילו.

(2) העתק הפנקס או אישור הרופא ---
אתם רוצים גם אישור הרופא?
לירן שפיגל
כן, כן, או אישור הרופא.
מירב ישראלי
אוקי,

או אישור הרופא יימסר למנהל קייטנה פטורה ויוחזר לילד עם עזיבתו את הקייטנה.

11. מקומות רחצה מותרים
לא ירחצו ילדי קייטנה פטורה, אלא במקום רחצה מוסדר, לפי צו הסדרת רחצה (מקומות אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף), התשס"ד-2004, או בבריכת שחייה שניתן לגביה רשיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.
היו"ר אלכס מילר
אני רק מבקש שתהיה פה איזו שהיא התייחסות קודם כל שההורים מודעים וקיבלו הסבר על כך שהילדים יוצאים ---
מירב ישראלי
אתם צריכים אולי לדרוש אישור הורים.
היו"ר אלכס מילר
כן.
זאב פיש
יש. דורשים.
לירן שפיגל
אנחנו דורשים אישור במסגרת הליך הרישוי, או האישור.
מירב ישראלי
לגבי כלל הנושא או לגבי רחצה באופן ספציפי.
לירן שפיגל
לגבי אישור רחצה.
היו"ר אלכס מילר
לא, לא, לא. את זה אנחנו הולכים להסדיר עכשיו בצורה נורמאלית. קודם כל אני רוצה שיהיה אישור חתום של הורה, זה דבר ראשון. דבר שני, שיהיה דף הסבר איפה הולך להתקיים עניין הרחצה ---
מירב ישראלי
מועדים ומקום.
היו"ר אלכס מילר
מועדים ומקום, כן. שיינתן ביד דף מודפס להורה, על זה הוא חותם, שהוא יודע שהוא שם והוא שם. הנושא של המצילים וכל העניין הזה של הפיקוח, איך זה הולך להיות?
לירן שפיגל
אדוני, דבר ראשון בתקנות הקייטנות רישוי ופיקוח שחלות על הקייטנות האלה, אז בתקנה 26 כותבים: הרחצה בים או בבריכה תותר רק לילדים שהביאו אישור בכתב מאת הוריהם על הסכמתם. האישור יימסר למנהל הקייטנה ויישמר בתיק מיוחד.
היו"ר אלכס מילר
בסדר, תקשיב, זה עניין פורמאלי. זה מה שקרה גם בכמה מקומות אחרים, עם אישורים, עם הכל, רק פשוט אף אחד מההורים לא ידע לאן הם הלכו ומה בעצם הסכנות שיכולות להיות סביב אותם המקומות. טבעו לנו ילדים בשנים האחרונות, אז אני מציע שתתייחסו לזה בצורה קצת יותר מקצועית. אנחנו קבענו שבכל נושא שקשור לטיולים, לא לקייטנות, לטיולים במערכת החינוך, העניין של ההסברה והמודעות יהיה בצורה הרבה יותר רחבה. אז תעשו את זה גם בקייטנות, אותם נהלים, מה שקיבלנו בעניין הטיולים.

אני לא רוצה שהורים יהיו איפה שהוא בחוסר וודאות מה הולך להיות, בעניין הזה של הרחצה. וכמובן, עניין של מצילים וכל הדברים האלה, יש לכם נהלים כמה פר כמות תלמידים צריך להיות מצילים?
מירב ישראלי
בעיקרון זה אמור להיות לפי התקנות שהפנינו אליהן, מקום רחצה מוסדר ובריכה. זאת אומרת זה אמור להיות מוסדר שם, הנושא של המצילים.
אשר גרנר
כן, שם זה מוסדר על פי חוק הסדרת מקומות רחצה. התשובה היא כן.
מירב ישראלי
אתה רואה, יש פה שתי אפשרויות: אחת זה מקום רחצה מוסדר, שזה יכול להיות גם ים סוף, ים תיכון וכו', או בריכה, שיש לגביה רישיון עסק.
היו"ר אלכס מילר
טוב, רבותי ---
לירן שפיגל
בנוסף, בתקנות יש הוראות לגבי מספר המדריכים כאשר הילדים במים.
מירב ישראלי
זה בקייטנות?
לירן שפיגל
בקייטנות. כניסת ילדים לים או לבריכה מותנית בליווי שני מדריכים לכל קבוצה בת 15 ילדים, עד גיל 14.
מירב ישראלי
זה יותר.
לירן שפיגל
במסגרת הנהלים ---
מירב ישראלי
כתוב כאן – 15, שיודע לשחות.
לירן שפיגל
אנחנו מחדדים את זה יותר.
מירב ישראלי
בסדר. טובעים השניים מן האחד.
היו"ר אלכס מילר
רק שאני אבין, למה משרד החינוך הקפיא את כל הנושא של הטיולים, שהם במקומות היכן שיש רחצה, בכל הנושא של החינוך הפורמאלי, ובקייטנות זה עדיין בפנים?
יוסי לוי
מפני שאם תוריד את הבריכות לא יהיו קייטנות.
היו"ר אלכס מילר
עם בריכות אין לי בעיה.
יוסי לוי
אז על מה?
לירן שפיגל
ההסבר שניתן לנו בזמנו הוא דבר כזה, במסגרת טיול, מה שמתאפיין, רחצה בדרך כלל מתאפיינת בסוף היום, לפחות זה מה שהוסבר. מתאפיינת בסוף היום, כאשר בקייטנה כל יום הבריכה זה יום שנערכים לקראתו.
היו"ר אלכס מילר
עם בריכה אין לי בעיה, שוב. בריכה אני משאיר.
יוסי לוי
האיסורים של הטיול נובעים, אסרו רחצה במקווה מים, זה תוך כדי הטיול. התירו אבל, הסיפור הוא כזה, אם אתה בא נקודתית לפעולה הזאת ואתה מתארגן אליה נכון, עם מספר מדריכים ואתה מדריך את המורים והכל, וממוקד, אנחנו רואים שם הרבה פחות סכנות. גם שם לא קרו המקרים האלה. זאת אומרת בית ספר יכול לבוא ---
היו"ר אלכס מילר
בסדר, הבנתי. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נפריד את זה. אנחנו קודם כל נחליט שכל מה שבעצם נועד לפעילות שהיא פעילות רחצה וזה נמצא בסדר היום, עם כל התכנונים והאישורים שיש בהם צורך, אנחנו נשאיר. כל מה שיכול להיות כחלק בדרך, אנחנו נוציא את זה מחוץ לעניין. ומה זה אומר? זאת אומרת, אם יש טיול ויש מסלול ויש שם איזה אגם, שיכולים לעבור ויכולים להיכנס, מבחינתי זה מחוץ לזה.
מירב ישראלי
כן, התקנה אומרת את זה.
היו"ר אלכס מילר
אוקי, לא נכנסים למים, אלא אם זה נועד מראש, וגם כל הנושא הזה של ים ולא משנה מה. ואסור להחליט על זה בזמן טיול. זאת אומרת זה צריך להיות מראש, צריך להיות תכנון.
יוסי לוי
וזה מאד נוח, מפני שאנחנו מאשרים את התוכניות החינוכיות ואפשר לראות ---
היו"ר אלכס מילר
כל מי שלא עומד בתנאים האלה – על המקום לוקחים לו את הרישיון, סוגרים לו את הקייטנה.
מאיר אביקר
לא לגבי קייטנה, בגלל שזה נוהל מוסדר מאד לגבי מה שאתה אומר, בעניין של חציית מקווה מים, כי אין לנו אגמים שפתאום אנחנו צריכים ---
יוסי לוי
לא מדובר בזה.
מאיר אביקר
לא, אז אין דבר כזה אגם שאנחנו נתקלים לתוכו.
היו"ר אלכס מילר
אז איך טבעו לנו ילדים?
מאיר אביקר
אתה מדבר על ---
היו"ר אלכס מילר
על אבנר וכל המשפחות האלה שאנחנו הכרנו כאן.
מאיר אביקר
גני חוגה זה מקום מסודר ברישוי, יש את הבעיה של גני חוגה, אבל חוץ מגני חוגה ---
היו"ר אלכס מילר
רבותי, תקשיבו, אני לא אלך עכשיו לעבור פר מסלול, פר אגם. תקשיבו, היום המערכת אינה יודעת איך להתמודד עם כמות גדולה של ילדים, שפתאום באמצע המסלול שלהם החליטו לקפוץ למים, או שנמצאים בקרבת מים, ובערב כשכולם הולכים שם לישון, אז פתאום הם מחליטים על איזו שחייה לילית, אוקי? על העניין הזה צריך להקפיד ומי שבעצם אחראי על העניין הזה בפועל, שזה ראשי הקייטנות, הם צריכים לקחת את האחריות.

ומה זה אומר? זה אומר שצריך להגדיר בצורה חד משמעית, שכל ילד שייכנס ללא אישור למים, ישר עף הביתה. הדברים צריכים להיות עם יד על הדופק. אני לא רוצה שיקרה מצב שאנחנו נחזור לאותן הבעיות, שהצלחנו לפתור בחלקן בטיולים מוסדרים של מערכת החינוך, ועדיין הנושא של הקייטנות, זה איפה שהוא, אמרנו – אנחנו נלך לקראת כי אנחנו יודעים שאפשר לעשות את זה בצורה מסודרת בקייטנה. זה לא איזה שהוא טיול שפתאום נופל על התלמידים, אבל אתם חייבים להיות עם יד על הדופק ואני מבקש שהנושא הזה יובהר בתקנות.
מירב ישראלי
אז מה שאנחנו מוסיפים זה שיציאה לרחצה תהיה רק באישור חתום מראש של ההורים, על דף הסבר לגבי המועדים והמקום.
היו"ר אלכס מילר
ונמצא בסדר היום של הקייטנה.
מירב ישראלי
כן, זה המועדים והמקום.
היו"ר אלכס מילר
כן, זאת אומרת שכולם יודעים שיש שם ---
יהודית גידלי
ביום מסוים, בשעה מסוימת, הילדים הולכים למקום מסוים.
מירב ישראלי
אישור מראש של ההורים בכתב, לגבי המקום והמועד.
היו"ר אלכס מילר
אין להיכנס למים בשום פנים ואופן במסלולים שבעצם לא קיבלו ---
מירב ישראלי
זה כתוב למעשה, שהם ירחצו רק במקומות האלה ובאישור חתום ובמועד שידוע ובמקום שידוע.
היו"ר אלכס מילר
במשרד החינוך, מי בעצם אחראי על החוק? משרד החינוך?
מירב ישראלי
כן, שר החינוך.
היו"ר אלכס מילר
משרד החינוך יודע על כל קייטנה, על כל עניין של המים.
מירב ישראלי
זה בתוכנית הקייטנה, נכון?
יוסי לוי
אחרי שמאשרים את הקייטנה, יש שעה שעה, אנחנו מאשרים שנה שנה של תוכנית, ממש.
מירב ישראלי
אז הם יודעים.
יוסי לוי
במידה שהם הולכים לבריכה, אנחנו צריכים לדעת מה שם הבריכה ואנחנו בודקים אם יש לה רישוי עסק וצריך להביא את הרישוי עסק שלה. במידה והוא רוצה לנסוע לטיול הוא מקבל סמל מוסד בקיץ, נפרד, כדי שגם לא יהיו זיופים.
היו"ר אלכס מילר
נגיד אם עכשיו הם מחליטים טיול קיאקים, אתם נותנים לזה אישור?
יוסי לוי
אם זה עומד באישורים המתאימים, כן.
מירב ישראלי
יש קייטנות ספורט.
יוסי לוי
אבל צריך לעמוד בכל מיני תנאים, כן, וודאי. עכשיו היינו בסיור, היינו בקייטנה של גלישה בתל אביב, שיש בה הרבה סיכונים. אימנו אדם מומחה, אחראי על כל הגלישה בארץ, שהוא נותן אישורים לכל קייטנה, הוא בודק את כל ההיבטים.
היו"ר אלכס מילר
טוב.
מירב ישראלי
אבל זו קייטנה פטורה, בטח.
יוסי לוי
היא לא פטורה.
היו"ר אלכס מילר
באישור שההורים חותמים מופיע גם המקום, נכון?
מירב ישראלי
והמועד, כן.
יוסי לוי
הכל הכל. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, שלא שייך לתקנות עם אבנר, אנחנו בקשר עצום היום. הוצאנו עכשיו לאתר האינטרנט, ... להצעה שלך, הרעיון עם ההורים, הוצאנו עכשיו לאתר האינטרנט גם שלו וגם של המשרד, דף המלצות להורים שגם הם יידעו מה לבדוק בתוך הקייטנות. אני חושב שהיום זה נכנס להרבה מאד מקומות, מעבר לחוקים ולתקנות.
מירב ישראלי
אוקי, אז הוספנו את זה.
12. גילוי סימני מחלה
(1) נתגלו אצל ילד סימני מחלה, הוא יופנה לרופא, בליווי הוריו או אפוטרופסו.
(2) נודע למנהל קייטנה פטורה על גילוי סימני מחלה מידבקת, יודיע מנהל הקייטנה על כך ללשכת הבריאות הקרובה ולנותן האישור תוך 12 שעות.
13. כללים להתנהגות בקייטנה פטורה
(1) מנהל קייטנה פטורה יקפיד לקיים פעילות שתמעט ככל האפשר בשהייה בשמש.
(2) מנהל קייטנה פטורה לא יאפשר לשהות בשמש ללא חולצה וכיסוי ראש.
(3) מנהל קייטנה פטורה לא יאפשר ללכת יחף בטיולים או בשטח הקייטנה, ללא נעליים מתאימות לסוג הטיול או לשטח הקייטנה.
(4) לילדי קייטנה פטורה שמתקיימת בה לינה תהיה מנוחת לילה שלא תפחת משמונה שעות רצופות.
מירב ישראלי
זה אפרופו העניין של הלינה, כנראה שיש מצבים כאלה.

14. מטבח בקייטנה פטורה
כאן, עברנו, אתם מפנים, אני אקרא את זה
בקייטנה פטורה שבה הוקם מטבח יחולו תקנות 2 עד 53 ו-59-72 לתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג-1983.


עברנו על זה. למעשה, 2 ואילך זה נושא של רישוי, אז זאת אומרת אתם דורשים רישוי למטבח?
לירן שפיגל
לא, לא, 2 אומר גם לא רק אישור, אלא ולא ינהל. כלומר, אנחנו לא נכנסים לאלמנט ---
מירב ישראלי
כן, אבל אם אתם מפנים, לכאורה אתם מפנים לכל התקנה. לכאורה נדרש רישוי. אתם צריכים אולי להגיד למה אתם כן מתייחסים. גם 2 ומה היה לנו הלאה? היה לנו 2, היה לנו גם בהמשך. כל הפרק הראשון הוא למעשה חידוש רישיון, כל הדברים האלה. גם הנושא של המבנים לא נראה לנו נורא רלבנטי, למען האמת.
לירן שפיגל
מה לא רלבנטי?
מירב ישראלי
גם הנושא של הרישוי, שאתם כאילו מכילים, בלי שום סייג, את כל הפרק של הרישוי. לכאורה, לפי מה שהכלתם – נדרש רישוי על המטבח, אוקי? אז זה דבר אחד.
זאב פיש
אני יכול להעיר בנושא הזה.
לירן שפיגל
רגע, שנייה.
זאב פיש
הכוונה היא יחולו הדרישות.
מירב ישראלי
אוקי, אז צריך להגיד את זה בצורה אחרת.
זאב פיש
אז מה הבעיה? אז נרשום הדרישות של התקנות.
לירן שפיגל
לא, השאלה היא אם אתה לא רוצה שייווצר מצב שמישהו יקיים פתאום איזה בית עסק ו ---
מירב ישראלי
זו החלה קצת גורפת מדי, לפי האופי של הקייטנות, כפי שזה נראה.
זאב פיש
האופציה השנייה זה לתת בעצם את כל הדרישות שיש בבתי אוכל, וזה נראה לי מוגזם לחלוטין.
מירב ישראלי
בסדר, אין לי בעיה, רק איך שאתם הכלתם את זה כאן, אתם גם לדעתי מכילים דברים שלא התכוונתם אליהם. לכן, בוודאי לדעתי אתם לא דורשים רישיון נפרד למטבח, נכון?
זאב פיש
לא.
מירב ישראלי
יפה, אז כרגע נדרש לכאורה רישיון נפרד למטבח.
לירן שפיגל
ההנחה שמטבח שמוקם לא נכנס לגבי אחד מסוגי עסק.
מירב ישראלי
אז לכן, ההכלה הזאת היא גורפת מדי.
זאב פיש
אז אולי רק לגבי משרדים.
מירב ישראלי
למשל 3 זה בקשה לרישיון, נספחים. 4 זה חידוש רישיון, זה בכלל לא רלבנטי.
זאב פיש
רק לגבי הטיפול במזון.
היו"ר אלכס מילר
מכובדי, ראש עיריית אילת.
לירן שפיגל
לא, השאלה אם מחר לא פותחים שם איזה שהוא בית אוכל. אם אתה מקים שם איזה שהוא מבנה, אתה לא תרצה שהוא יסמן לך איך הוא מסדר את זה? אתה לא תרצה תרשים? אתה תרצה את כל הדברים האלה, דברים מסוימים.
מירב ישראלי
לדעתי אתם צריכים לשבת על זה בצורה יותר יסודית ולראות מה אתם כן מכילים ומה לא. כי ככה זה הכלה גורפת מדי, לדעתי.
היו"ר אלכס מילר
טוב, רבותי, אתם צריכים שבועיים?
לירן שפיגל
זה לא בהכרח אומר שצריך כאן רישיון.
מירב ישראלי
אם אתה אומר תקנות 2 עד 32, זה אומר. אם אתה אומר את זה ככה, זה אומר. יחולו.
לירן שפיגל
2-4 זה בשינויים המחויבים, כי זה לא מצריך רישיון, אבל יכול להיות שיהיה מצב שהוא כן יצטרך, לדוגמא את תקנה 3 לגבי הנספחים. בהחלט יכול להיות מצב שהוא יצטרך ---
מירב ישראלי
אוקי, אבל אי אפשר להכיל את זה, שוב, בצורה גורפת. אם אתה אומר בשינויים המחויבים, לא יהיה ברור לו איזה שינויים מחויבים ובמה הוא צריך לעמוד ובמה. הוא צריך לדעת במה הוא צריך לעמוד. אם אתה כותב את זה בצורה כזאת, הוא לא ידע.
יוסי לוי
אולי אפשר פה לתת לשיקול דעת של רשות הבריאות להחליט?
מירב ישראלי
למה?
יוסי לוי
איזה מהדברים הוא מחויב לגבי איזה מטבח.
מירב ישראלי
אז תכתבו שכמו בשטח הפתוח אולי, ככה: נותן האישור לא יאשר ניהול קייטנה פטורה, אלא אם כן ניתן אישור משרד הבריאות. משרד הבריאות, גם פה אתם רוצים לתקן רשות הבריאות ב(יא), דרך אגב?
זאב פיש
כן.
מירב ישראלי
לא שמתי לב לזה קודם. רשות הבריאות במקרים אלה: הוקמה מערכת אספקת מים

תאי שירותים

מקלחות

שטח פתוח ומטבח.
יוסי לוי
אני מציע, כן. הכי טוב ככה, ואז אתה רואה לפי גופו של עניין.
זאב פיש
מצוין, בסדר גמור.
מירב ישראלי
כל הכבוד על ההצעה.
היו"ר אלכס מילר
כל הכבוד.
מירב ישראלי
אז אנחנו בעצם לא זקוקים לזה.
יוסי לוי
את יכולה לבטל את זה.
מירב ישראלי
אוקי. הטיפול במזון: 15. הטיפול במזון
בנוסף על האמור בתקנה 14 בנספח הזה, טיפול במזון ייעשה לפי הוראות אלה:

(1) לא יוחזקו ולא יוגשו לאכילה שאריות מזון, או מאכלים מארוחה קודמת;
(2) המאכלים יוכנו סמוך ככל האפשר לשעת הצריכה;
(3) יש להימנע ככל הניתן מנגיעת ידיים מיותרת במצרכי המזון;
(4) אחסנת המזון תהיה בכלים נקיים וסגורים ---
כאן זה צריך להיות, בתקנות קוראים לזה הנתונים על מדפים, משהו כזה ---

בגובה של 30 סנטימטרים לפחות מהרצפה;

זאת אומרת זה על מדף או משהו.
לירן שפיגל
כן.
מירב ישראלי
(5) מאכלים הנאכלים חמים יוחזקו במתקן מיוחד ובחימום פעיל בטמפרטורה של cº70 לפחות עד להגשתם; מאכלים הנאכלים קרים, יוחזקו בקירור פעיל, בטמפרטורה של עד cº4.
(6) פירות וירקות יש לרחוץ באופן יסודי, בתמיסת דטרגנט ולשטוף היטב במים זורמים;
(7) העובדים שעוסקים בהכנת המזון ובהגשתו ירחצו ידיהם במים וסבון באופן יסודי לפני תחילת העבודה, לאחר הפסקה בעבודה, בין טיפול בסוגי מזון שונים ולאחר ביקור בשירותים או עבודה שאינה קשורה במזון.
מירב ישראלי
פה חסרה הוראה לגבי הובלת מזון, ונדמה לי שזה במכלים נקיים וסגורים, או משהו כזה. זה קיים בתקנות הקייטנות או שצריך להוסיף את זה?
זאב פיש
זה קיים בתקנות של בתי אוכל.
מירב ישראלי
לא, אז צריך להגיד את זה.
זאב פיש
שאנחנו מדברים על אישור המטבח, זה כולל הכל.
מירב ישראלי
לא, ההובלה זה משהו אחר. אתה לא מאשר את זה מראש.
זאב פיש
בסדר, אז נוסיף את זה שבמכלים ---
מירב ישראלי
הובלה במכלים נקיים וסגורים, בסדר.
16. שמירת דגימות מזון
יישמרו בקירור דגימות מזון מהמנות העיקריות מכל ארוחה במשך 48 שעות.

מה זה המנות העיקריות, לירן? כל מנה? מה זה מנה עיקרית?
זאב פיש
זה המנות העיקריות שאכלו, זאת אומרת, מאותה ארוחת צהריים ---
מירב ישראלי
אז מכל מנה, לא מכל מנה עיקרית. הם יגידו לך זה תוספות, זה לא מנה עיקרית.
זאב פיש
כן.
מירב ישראלי
אוקי, מכל מנה. מכל ארוחה במשך 48 שעות.

17. הכנסת סוגי מזון
לשטח הקייטנה פטורה לא יכניס מנהל הקייטנה מצרכי המזון אלה, אלא באישור המנהל:

(1) קרמים, קצפות ורטבים;
(2) מיונז;
(3) בשר, עוף, דגים או מוצריהם, בין אם הם מבושלים או בלתי מבושלים, טחונים או בלתי טחונים, קפואים או בלתי קפואים, אלא אם כן הם משומרים וארוזים בקופסאות סגורות היטב;
(4) חלב שאינו מפוסטר או מעוקר.
רגע, מי זה המנהל?
לירן שפיגל
מנהל זה המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך מטעמו. זה מוגדר בהגדרות.
יוסי לוי
שלא נחשוב שזה מנהל הקייטנה.
מירב ישראלי
לא, לא.
לירן שפיגל
הגדרנו, מנהל הקייטנה מוגדר כמנהל הקייטנה.
מירב ישראלי
זה הגדרה בתחילת התוספת.
מירב ישראלי
את זה אני מפנה למשרד הבריאות, האמת שבתקנות של רישוי עסקים זה קצת יותר מפורט. יש הוראות לגבי משומרים, מוצרי חלב, מרגרינה, חמאה, ריבה, ביצים וכל הדברים האלה לא קיימים פה.
יוסי לוי
נהייתי רעב.
מירב ישראלי
גם אני.
היו"ר אלכס מילר
אתם רוצים הפסקת צהריים לאיזה שבועיים?
מירב ישראלי
אז תסתכלו בתקנה 15 בתקנות רישוי עסקים ותגידו לי אם יש משהו שאתם רוצים לאמץ משם, בסדר? וגם תקנה 13 – שולחנות לרחיצת כלי אוכל. 15 ו-13 חסרות פה, תגידו לי אם אתם ר וצים בכל זאת לאמץ אותן. 13 לא, אוקי. אז רק 15.
זאב פיש
13 לא רלבנטי.
מירב ישראלי
אז רק 15, בסדר גמור.
זאב פיש
ב-15 הכוונה היא למחנות שביער וזה בלאו הכי לא פטור, אז שם אי אפשר ---
מירב ישראלי
אוקי, אני רק שואלת.
זאב פיש
כי בסך הכל מה זה פטור, זה מטבחים מסודרים.
מירב ישראלי
אין בעיה, אני שואלת אם אתם זקוקים לזה, אם לא – אז לא. בסדר.
מירב ישראלי
18. שטח פתוח
(1) ביחס לשטח קייטנה פטורה הממוקמת בשטח פתוח, יחולו הוראות אלה:
(1) לעניין מרחקים, השטח ימוקם –
(1) במרחק סביר מאזור מגורים ואזור תעשיה, מביצות, שלוליות ומקומות לסילוק אשפה ושפכין;
(2) 100 מטרים משדות חקלאיים מושקים בקולחין או מרוססים לפחות;
(3) 50 מטרים מקו מתח גבוה לפחות;
(4) 100 מטרים מעורק תחבורה ראשי לפחות;
(5) 150 מטרים ממאגרי מי שתייה לפחות;
מירב ישראלי
צריך לראות איך לנסח את זה. לדעתי ה"לפחות" צריך להיות אחרי "מטרים", אבל לא חשוב.
(2) לעניין הקרקע או השטח:
(1) השטח יהיה יבש ונקי; השטח ינוקה מעשבי בר ומקוצים עד מרחק של 10 מטרים לפחות ממבני הקייטנה פטורה;
(2) הקרקע תהיה בעלת כושר ספיגה גבוה;
מירב ישראלי
מה זה אומר?
זאב פיש
שלא ייווצרו שלוליות. שלוליות זה זבובים, יתושים וכל מיני דברים כאלה, אז צריך קרקע עם כושר ספיגה גבוה. יש כל מיני סוגי קרקעות ואנחנו מדברים על קרקע, למשל לא לס.
מירב ישראלי
אוקי.
יהודית גידלי
תורידו את המילה קצפות, אין דבר כזה.
זאב פיש
למה?
יהודית גידלי
כי את המילה קצפות אין ברבים.
מירב ישראלי
טוב.
יהודית גידלי
או מקצפות או מיני קצף, אבל זה לא קצפות.
מירב ישראלי
(3) הקרקע תהיה בעלת שיפוע מתון;
(4) בחודשי הקיץ השטח יהיה מוצל; בחודשי החורף השטח יהיה שטוף שמש.
מה זה אומר שהוא יהיה שטוף שמש?
יעקב פרידברג
שהוא לא יהיה מוצל.
מירב ישראלי
כי אסור למשל מתחת לעצים? מה הכוונה פה?
זאב פיש
בחורף, זאת אומרת ש ---
מירב ישראלי
בחורף, אני הייתי אומרת שהוא יהיה מקורה, אבל "שטוף שמש", זה מוזר בחורף.
זאב פיש
לא, הכוונה שיהיה, דווקא שם אנחנו לא מחפשים צל, אנחנו רוצים בחורף שיהיה לילדים קצת שמש.
מירב ישראלי
ואם יהיה גשם, אז מה יהיה?
זאב פיש
אין שום סתירה. יש לפעמים גשם, לפעמים אין.
יעקב פרידברג
הכוונה היא שזה לא מתחת לגג.
מירב ישראלי
אז זה מה שצריך להגיד, לדעתי, לא "שטוף שמש".
מאיר אביקר
לא צריך להגיד שום דבר, לדעתי .
מירב ישראלי
יבואו ויגידו להם - אין פה שמש.
זאב פיש
נוריד את זה.
מירב ישראלי
אז רק המוצל להשאיר? כי אתם לא דורשים שזה יהיה מקורה, דווקא בחורף.
זאב פיש
בסדר, בחודשי הקיץ השטח יהיה מוצל, זהו. כן.
מירב ישראלי
בסדר.
(5) השטח לא ימוקם באזור הנגוע בתהלוכן האורן או בתהלוכן האלון.
מירב ישראלי
זה התוואי התהלוכן?
זאב פיש
התוואי התהלוכן, בדיוק.
יוסי לוי
אני רוצה להציע משהו פה שלא דיברנו, אבל הוא מתאים גם להמלצות של הטיולים – שלא תמוקם קייטנה בסמוך למאגרי מים גדולים שיכולים להוות סכנה. המלצנו על זה גם בטיולים, אם לא איכפת לכם.
זאב פיש
בסדר גמור. בהחלט, כן.
לירן שפיגל
בסדר גמור.
מירב ישראלי
אז נוסיף את זה ב-1.
יוסי לוי
זה חשוב מאד.
מירב ישראלי
במרחק סביר.
היו"ר אלכס מילר
כן, וגם העניין הזה של העצים, כל מיני עצים שיכול להיות שהם יגרמו לנפילות שם ודברים כאלה, גם כן תכניסו את זה.
מירב ישראלי
אבל לדעתי זה מפגעים באופן כללי.
זאב פיש
כן, זה לא קשור לתברואה.
מירב ישראלי
זה כל מיני מפגעים. השאלה מי בודק את זה שאין מפגעים.
היו"ר אלכס מילר
לא, אבל יש דברים מועדים ויש דברים שבעצם זה, ברור שכל אחד מאיתנו לא עובר ברחוב והאבן יכולה ליפול, אבל כשאנחנו הולכים ליער ויש שם ---
יוסי לוי
מישהו מאשר את הכניסה למחנה. אם זה קק"ל, אז הוא לא מאפשר, במידה ויש ---
היו"ר אלכס מילר
כן, אבל היו מקרים. מישהו אישר כבר והעצים נפלו.
לירן שפיגל
זה בטיחות.
זאב פיש
זה בפרק של הבטיחות.
מירב ישראלי
במרחק סביר ממקווה מים, איך לנסח את זה?
לירן שפיגל
מרחק סביר מאזור מגורים, אזור תעשייה, מביצות, שלוליות, מקווי מים ---
מירב ישראלי
לא, זה יותר עניין של איכות סביבה, מקווה מים זה יותר עניין של ---
יוסי לוי
בטיחות.
לירן שפיגל
אז אפשר לכתוב במרחק סביר ממקווה מים.
מירב ישראלי
ממקווי מים גדולים?
יוסי לוי
מאגרי מים זו לא מילה יפה? יותר גדול מזה.
מירב ישראלי
זה לא רק מאגר. כל מקווה מים בעצם.
מאיר אביקר
ממאגרי מים פתוחים.
מירב ישראלי
מקווי מים פתוחים בשטח פתוח.
זאב פיש
צריך להבדיל בין מאגרי מים, שזה למשל קולחין, זה לא רק עניין בטיחותי, זה גם עניין בריאותי, לבין מקווה מים שזה עניין בטיחותי נטו.
מירב ישראלי
זה ביצות ושלוליות, נראה לי יותר נכנס, ב-(א).
לירן שפיגל
כן.
מירב ישראלי
בסדר? אז אנחנו מוסיפים – במרחק סביר ממקווי מים בשטח פתוח.
יהודית גידלי
דבורים? מה זה תהלוכן האורן?
מירב ישראלי
זה תוואי התהלוכן, אם את מכירה. זה התולעים האלה, המגרות, הן עושות גירוי בעור.
יהודית גידלי
אה, אוקי, לכן חשבתי על דבורים.
מירב ישראלי
אוקי. טוב, יש כל מיני תקנות שאני אגיד לכם, תגידו לי למה הורדתם אותן. ניקיון השטח בסיום הקייטנה, יש את זה במקום אחר, זה תקנה 29.
לירן שפיגל
עוד פעם, זה יותר מתאים למחנות, הנוסח כאן. מדברים פה על ניקיון השטח – לא יעזוב מנהל הקייטנה, אלא לסתימה של כל בורות הניקוז, בורות או שוחות ---
מירב ישראלי
זאת אומרת אתה אומר, אם הם במקום הקבע שלהם ---
זאב פיש
זה לא קייטנה, ובטח לא קייטנה קבועה.
מירב ישראלי
אז דיברתם קודם על הנושא של רפואה, 31-35 זה נושא של ציוד רפואי, דרכי הגשת טיפול רפואי, זה לא קיים כרגע בכלל פה בתקנות. יש את זה בקייטנות?
לירן שפיגל
יש את זה בקייטנות, כמו שאני ציינתי, לגבי תרמילי עזרה ראשונה, אז דבר ראשון היום מפרטים את המלאי של התרמילים בחוזרי המנהל הכללי, כי זה משתנה מעת לעת.

דבר שני ---
מירב ישראלי
אבל אולי צריך להגיד שזה יוחזק ---
לירן שפיגל
דבר שני, אנחנו מדברים על קייטנות פטורות. לא בהכרח בכל מקרה בקייטנה פטורה, הן בדרך כלל סמוכות לקופות חולים או למרכזים אחרים. זה גם כן משהו שצריך לקחת אותו בחשבון.

לגבי טיולים, יש את העניין של ---
מירב ישראלי
יש לך שם כל מיני, הציוד כמפורט בתוספת ---
לירן שפיגל
כן, לגבי טיולים, אז צריך להיות מגיש עזרה ראשונה, זה גם כן הופיע בתקנות.
מירב ישראלי
אוקי, יש דרך הגשת עזרה ראשונה, שצריך להיות חובש או חובשת מוסמכים.
לירן שפיגל
זה משהו שמופיע אצלנו ב ----
מירב ישראלי
בקייטנות.
לירן שפיגל
זה גם מופיע אצלנו בהנחיות פשוט, ולגבי דרך הגשת עזרה ראשונה, זה יותר מתאים למחנה, ופחות לקייטנה וגם זה דברים שכבר נראה לי שלא מתאימים לתקנות. אני לא אכניס דרכי טיפול בהכשת נחש או ---
מירב ישראלי
אז אתם חושבים שזה לא דרוש.
זאב פיש
מאד מיושן.
מירב ישראלי
לא, זה בסדר, זה מאד פרטני, אבל לגבי זה שהוחזק איזה שהוא ציוד עזרה ראשונה, לא צריך איזו הוראה כלשהי? אפילו "בהתאם להנחיות המנהל", או משהו כזה.
מאיר אביקר
סליחה, קיימת הנחיה בתוך התקנות. קיימת הנחיה בתוך תיק עזרה ראשונה תקני שנמצא בידי המע"ר – מגיש עזרה ראשונה - או החובש. זה נמצא בתוך חוזר מנכ"ל.
לירן שפיגל
זה בחוזר מנכ"ל, זה נכון, אבל זה לא מופיע בתקנות.
מירב ישראלי
כן, אבל אתה לא מפנה אפילו בתקנות. בתקנות לכאורה אין חובה כלשהי לגבי ציוד רפואי.
יהודית גידלי
מה זה מע"ר?
מאיר אביקר
מגיש עזרה ראשונה, שעשה 44 שעות.
מירב ישראלי
בגלל שאתה לכאורה אומר שתקנות מסוימות לא יחולו ב-5 שנים האלה, אז יש בעיה. אנחנו תיכף נסיים.
יהודית גידלי
יש לך בדיוק 3 דקות.
מירב ישראלי
יש לי רק כמה שאלות.
לירן שפיגל
בתקנות אני לא רואה דרישה שיהיה מגיש עזרה ראשונה בתקנות עצמן.
מירב ישראלי
השאלה מה אתם דורשים. לדעתי, את המינימום לפחות כדאי להכניס בתקנות, אחרת לכאורה אין שום דרישה. בגלל שהחרגתם את זה ---
לירן שפיגל
אבל עוד פעם, התקנות האלה הן תקנות שעוסקות בתברואה יותר ופחות בעניין של ---
מירב ישראלי
אין לי בעיה. אני שואלת, ברגע שאתם אומרים שזה לא חל, זה לא חל. לכן, השאלה אם אתם מעוניינים שזה יחול או לא מעוניינים שזה יחול.
מאיר אביקר
אפשר להבהיר, כמשתמש?
היו"ר אלכס מילר
מי אדוני?
מאיר אביקר
אנחנו החברה למתנ"סים. יש לנו חוזר מנכ"ל מסודר שאנחנו חיים לפיו ועל פיו סיימנו את הקייטנות עכשיו. הולכים לסיים.
יהודית גידלי
מנכ"ל החברה למתנ"סים או מנכ"ל משרד החינוך?
מאיר אביקר
מטעם החברה למתנ"סים.
יוסי לוי
לא, חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
מאיר אביקר
לא, חוזר מנכ"ל משרד החינוך, סליחה, לא שמעתי את השאלה.
יהודית גידלי
זאת היתה השאלה.
מאיר אביקר
לא, חוזר מנכ"ל משרד החינוך לקייטנות 2009, הוא החוזר, מה שנקרא אצלנו החוזר החדש, או החוזר המחייב והוא מפורט לעילא ולעילא, שם מדובר בסעיף הרפואה, גם קריטריונים ומפתחות. למשל, קייטנה – פחות מ-100 ילדים – לא צריך להוציא בה מגיש עזרה ראשונה ויש מפתחות לעניין הזה, מ-100 ילדים ומעלה וכו', עד לרמה של ---
מירב ישראלי
אבל מה שאתה אומר נכון לגבי כל הוראות התקנות. אם יש הוראות בחוזר מנכ"ל, למה אנחנו צריכים את התקנות האלה? לא רק לגבי רפואה.
מאיר אביקר
זה בדיוק הסיפא של ההערה שלי, כי התקנות הללו, כמו שנאמר פה, הן תקנות תברואה והן צריכות להיות משלימות לחוזר מנכ"ל, ואני לא חושב שזה המקום לחדש או לשכתב מחדש את חוזר מנכ"ל.
מירב ישראלי
לא. מה שאני אומרת, התקנות היום, תקנות התברואה היום מתייחסות לנושא, אוקי? ברגע שאתה שולל את תחולתן, לכאורה יש שלילה של התייחסות לנושא, זה מה שאני א ומרת.
מאיר אביקר
אני לא שולל, אני מחזק את מה שאמור בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, שהוא בעצם מושתת על תקנות התברואה. בסעיפים שקשורים ל ---
מירב ישראלי
אבל אתה שולל את תחולתן של התקנות האלה עכשיו.
מאיר אביקר
אני לא שולל שום תחולה, הם צריכים ---
מירב ישראלי
אני אומר שאין, התקנות 29, 31, 34 – לא חלות.
מאיר אביקר
הם צריכים להוריד מהרשימה פה את הדברים שיש להם הקבלה בחוזר מנכ"ל והם לא רלבנטיים לכאן.
מירב ישראלי
אין לי בעיה שתכתבו שכל הנושא יהיה בהתאם, יוחזק בהתאם להוראות המנהל הכללי של משרד החינוך.
מאיר אביקר
בדיוק.
מירב ישראלי
אין לי בעיה, תכתבו. תנסחו משהו.
לירן שפיגל
אז אפשר להגיד שציוד עזרה ראשונה וציוד רפואי, במתן עזרה ראשונה או טיפול רפואי, יהיה לפי הנחיות המנהל הכללי.
היו"ר אלכס מילר
רגע, מישהו שהוא לא מוסמך לתת עזרה ראשונה הוא יכול לתת עזרה ראשונה? צריך להגדיר את זה. לפחות שיהיה בן אדם בעל הכשרה מתאימה.
לירן שפיגל
בהנחיות חוזר המנהל הכללי יש הנחיות מי ראשי לתת סיוע רפואי, מי הוא אותו חובש, למשל ---
היו"ר אלכס מילר
תראה, אם אתה בא ומצביע לי על תעודת קורס שבן אדם עבר ומחזיק בו, זה בסדר. אבל מתי בפעם האחרונה הוא התנסה בפועל? אם זה מופיע שם – אין לי שום בעיה. אם זה לא מופיע ---
אשר גרנר
יש חובת רענון.
מאיר אביקר
זה מופיע מפורט.
אשר גרנר
יש חובת רענון. זה לא שהוא קיבל את התעודה והוא שכח. כל הזמן צריך לעשות ---
מאיר אביקר
השאלות האלה מפורטות.
היו"ר אלכס מילר
ובאחריות מי בעצם שאותו אדם שמבחינת מנהל הקייטנה הולך להיות בעצם בעל הסמכות לעזרה ראשונה, מי לוקח אחריות לבדוק שהוא אכן עבר רענון? צריך להציג למנהל לפני שהוא לוקח אדם לעבודה, איזה שהוא מסמך חתום. זה הכל כתוב?
מאיר אביקר
כתוב בפירוש. כתוב גם שהתעודה חייבת להיות בתוקף, כולל התוקף של הרענון. הכל מפורט לפרטי פרטים בחוזר מנכ"ל. ודרך אגב, זאת כמעט גם העתקה, כמעט אותו דבר לגבי טיולים. כלומר, אין פה שום דבר שמשתנה ואותו דבר לגבי מהלך השנה.
מירב ישראלי
שתי שאלות. אז את זה אנחנו מוסיפים, לירן?
לירן שפיגל
מה?
מירב ישראלי
מוסיפים הוראה של נושא של הטיפול וזה שזה יהיה בהתאם להוראות המנהל הכללי.
לירן שפיגל
לפי הוראות המנהל הכללי של משרד החינוך, כן.
מירב ישראלי
ורק שתי שאלות נוספות, הנושא של החזקת רשימת טלפונים והנושא של ספירת הילדים, זה שני דברים שנפלו.
לירן שפיגל
זה נושא שקיים ---
מירב ישראלי
בתקנות הקייטנות?
לירן שפיגל
קיים בתקנות הקייטנות.
מירב ישראלי
אז בסדר. מפקד, לראות שכל הילדים נמצאים. זהו.
היו"ר אלכס מילר
זהו?
מירב ישראלי
כן.
היו"ר אלכס מילר
טוב, רבותי, יש הערות לתקנות? כל מה שתיקנו, כל מה שאוספנו, כל מה ששינינו.
זאב פיש
יש לי הודעה.
היו"ר אלכס מילר
מי אדוני?
זאב פיש
זאב פיש ממשרד הבריאות. אני רוצה להודות ללירן, היועץ המשפטי ממשרד החינוך ולחברים ממשרד החינוך שעזרו לי, כאיש משרד הבריאות, לעשות תקנות שעיקרן תברואה.
היו"ר אלכס מילר
אוקי. ואחרי התודות, אפשר להצביע? טוב, רבותי, אני מעלה את התקנות, עם כל התיקונים שנעשו בוועדת החינוך להצבעה.

הצבעה
בעד – פה אחד
התקנות אושרו
היו"ר אלכס מילר
אושר פה אחד. תודה רבה, בהצלחה.
ישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים