ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/07/2011

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 129), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
15
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

27.7.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 529

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, כ"ה בתמוז התשע"א (27 ביולי 2011), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מספר 130) (חישוב הכנסה מרנטה לשם קביעת זכאות של ניצולי השואה לגמלת סיעוד), התשע"א-2011, של חבר הכנסת חיים כץ וחברת הכנסת רחל אדטו. (פ/3279)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר

רחל אדטו
מוזמנים
ניר קידר


- רכז כלכלת בריאות, משרד הבריאות

דב בארי


- רכז בטל"א ורווחה באגף תקציבים, משרד האוצר

עו"ד ג'לאל סויטאת

- לשכה משפטית, משרד האוצר

גיא הרמתי


- רפרנט בטל"א באגף תקציבים, משרד האוצר

מרדכי ויזל


- סמנכ"ל מרכז הארגונים לניצולי השואה

נתן לבון


- יו"ר "כן לזקן"

עו"ד שלומי מור

- לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

רבקה רוזנברג-בושם
- מנהלת אגף גמלאות, תחום סיעוד, המוסד לביטוח לאומי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
שמרית שקד-גיטלין
רשמה וערכה
ר.כ חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מספר 130) (חישוב הכנסה מרנטה לשם קביעת זכאות של ניצולי השואה לגמלת סיעוד), התשע"א-2011 (פ/3279)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב ובשעה טובה. היום יום רביעי בשבוע, כ"ה בתמוז התשע"א, 27 ביולי 2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, והנושא – הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מספר 130) (חישוב הכנסה מרנטה לשם קביעת זכאות של ניצולי השואה לגמלת סיעוד), התשע"א-2011, של חבר הכנסת חיים כץ וחברת הכנסת רחל אדטו, פ/3279. פרוטוקול 529.

כן, גברתי, אחרי שסיכמנו ודיברנו עם האוצר ובחנו והלכנו לקראת ועשינו הכל ואני שמח שהאוצר נענה לפנייתנו והיום בבוקר פנתה אלי היועצת המשפטית ואמרה שיש בעיה בהחלה על חלק מהאנשים ואמרתי שאנחנו נלך לקראת הביטוח הלאומי וניתן להם את הזמן והם קיבלו אפילו יותר זמן ממה שהם רצו, בשביל שיעשו עבודה יותר יסודית ויותר טובה.

אנחנו נעבור על החוק ונקריא אותו ונעביר אותו לנסחית על מנת שיעלה למליאה ויעבור בשנייה ושלישית, כבר בשבוע הבא.
שמרית שקד-גיטלין
נתחיל לקרוא?
היו"ר חיים כץ
כן.
שמרית שקד-גיטלין
סעיף 224: 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בסעיף 224 (ד), אחרי פסקה (2) יבוא:
"(3) לעניין הזכות לגמלת סיעוד ושיעורה לא תובא בחשבון הכנסה שמקורה בקצבה חודשית המשולמת על ידי מדינת חוץ בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם כגון:

(1) קצבה כאמור בפסקאות (1) עד (3) להגדרה "קצבה בשל רדיפות הנאצים" שבחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007;
(2) קצבה המשתלמת לפי הוראות החוק בדבר תשלום רנטות בשל עבודה בגטו, כאמור בתיקון הספר השישי לחוק הסוציאלי, אשר התקבל בגרמניה ביום 20 ביוני 2002;
שמרית שקד-גיטלין
עכשיו, לגבי התחילה והתחולה אז אני אומר בעל פה את ההסכמות שהסכמת עליהן?
היו"ר חיים כץ
כן, תקשיבו ביטוח לאומי.
שמרית שקד-גיטלין
אז נאמר לאט שנבין כולם – מי שהגיש תביעה לגמלת סיעוד ביום התחילה ואילך, זה יחול עליו מיידית. כלומר, מי שמגיש תביעה ---
היו"ר חיים כץ
מי שלא הגיש עד היום ומגיש, יחול עליו ---
שמרית שקד-גיטלין
ביום התחילה.
היו"ר חיים כץ
ביום התחילה שזה?
שמרית שקד-גיטלין
מה יום התחילה?
היו"ר חיים כץ
10 ימים אמרנו, אחרי פרסום החוק, או מפרסום החוק.
קריאה
בראשון לחודש האחרון ---
היו"ר חיים כץ
לא, לא, אתה גונב חודש, אתה כבר. תקשיב, בראשון בחודש אני אעלה את זה היום. בראשון בחודש אני אעלה את זה היום. אם אני לא מעלה את זה היום ואני עושה את זה ביום שני, איבדנו חודש ואני לא רוצה. אתם רוצים – אני אעלה את זה היום וזה יחול ביום ראשון, ביום שני.
שמרית שקד-גיטלין
אז תחילתו של חוק זה ביום פרסומו.
היו"ר חיים כץ
תחילתו של חוק זה ביום פרסומו.
שמרית שקד-גיטלין
אוקי. עכשיו, הוא חל על מי שהגיש תביעה לגמלת סיעוד מיום התחילה ואילך, זה חל עליו החל מיום התחילה, כלומר מיידית.

עכשיו, אמרנו, מי שכבר הגיש תביעה בעבר, התביעה נדחתה, זה לא חל עליו – הוא צריך להגיש תביעה חדשה. לצורך כך, המוסד לביטוח לאומי הסכים להתחייב לפרסם מודעות בתקשורת, על מנת שאנשים יידעו שהחוק תוקן והם יכולים להגיש תביעות חדשות.
היו"ר חיים כץ
אוקי. לפרוטוקול, הביטוח הלאומי, תגיד שאתה מסכים למה שנאמר פה.
שלומי מור
כן אדוני, אנחנו מסכימים לפרסם מודעות בעיתון בדבר השינוי לעניין הזה ואנחנו גם הסכמנו לשלוח מכתבים למי שזכאי היום לגמלה בשיעור של מחצית הגמלה.
היו"ר חיים כץ
גמלה חלקית.
שלומי מור
נכון אדוני, על מנת שיידעו שהם יכולים לפנות אלינו עם הנתונים החדשים.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, ולפרוטוקול – מי אתה?
שלומי מור
שלומי מור, המוסד לביטוח לאומי.
שמרית שקד-גיטלין
אוקי, הנושא השני זה מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה, טרם נתקבלה החלטה, זה יחול עליו החל מיום התחילה. שלומי, תהיה איתנו, אנחנו ממשיכים.
היו"ר חיים כץ
דב, תן לו להתרכז. שלא יעשה טעויות.
שמרית שקד-גיטלין
מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה, טרם נתקבלה החלטה, זה יחול החל מיום התחילה.

הנושא השלישי – לגבי מי שביום תחילתו של חוק זה משתלמת לו גמלת סיעוד בשיעור חלקי, יחולו הוראות חוק זה לגביו, או מיום שהוא המציא למוסד אישורים לגבי הכנסתו מקצבה, או בתום 90 ימים, לפי המאוחר מביניהם. זה אומר שהמוסד לביטוח לאומי מתחייב לבדוק הוא את כל התיקים, בתום פרק הזמן שנשאר לו, בתוך 90 ימים, וזה יחול או לפי מתי שהזכאי המציא בעצמו את האישורים, אם הוא מעצמו חשב להביא אותם לפני כן, או בתום 90 ימים לכל המאוחר, שאתם תבדקו את התיקים.
שלומי מור
אם 90 ימים מסתיימים באמצע חודש, אז נשאלת שאלה לגבי הזכאות בחלק מהחודש ואז הזכאות לא תוכל להיות באמצע החודש לפתע, אז זה יהיה ראשון לחודש ה ---
היו"ר חיים כץ
אז היא תהיה 90 ימים או תחילת החודש, לפי המאוחר ביניהם, בסדר?
שלומי מור
תודה.
היו"ר חיים כץ
יאללה, תרוויחו עוד קצת.
שמרית שקד-גיטלין
אז הראשון בחודש? אוקי. לא הבנתי, אז גם לגבי מי שיגיש תביעה היום ואילך?
היו"ר חיים כץ
לא. מי שיגיש תביעה מהיום ואילך היא תהיה רטרו לתחילת החודש, מיום פרסום החוק.
שמרית שקד-גיטלין
הוא יקבל את זה רטרו?
היו"ר חיים כץ
הוא יקבל ---
שמרית שקד-גיטלין
שמעת שלומי? אתם לא איתנו.
היו"ר חיים כץ
מי שמגיש היום תביעה ב-15 לחודש ---
שלומי מור
הזכאות שלו היא ---
רבקה רוזנברג-בושם
מהראשון בחודש הבא.
היו"ר חיים כץ
למה?
רבקה רוזנברג-בושם
ככה כתוב בחוק.
שלומי מור
זה על פי החוק היום.
היו"ר חיים כץ
אוקי.
שמרית שקד-גיטלין
אז נכתוב את זה גם.
היו"ר חיים כץ
תכתבי.
שמרית שקד-גיטלין
בראשון לחודש.
היו"ר חיים כץ
לא, זה לפי החוק ---
שמרית שקד-גיטלין
אז מה ההבדל?
היו"ר חיים כץ
בואי אני אסביר לך ---
שמרית שקד-גיטלין
אה, אוקי, לפי החוק שלהם, בסדר.
היו"ר חיים כץ
לפי החוק של מי שמקבל היום, כן, בסדר.
שמרית שקד-גיטלין
של הסיעוד, כן, אוקי. אז החוק מתחיל מיום פרסומו, הזכאות תתחיל בראשון בחודש.
היו"ר חיים כץ
אז הרווחתם את החודש הראשון בכל מצב.
שמרית שקד-גיטלין
נכון.
שלומי מור
אנחנו לא מרגישים שהרווחנו, אדוני. אנחנו פשוט ---
היו"ר חיים כץ
אז למה לא עושים את זה, למה לא לקבל הקצבה חלקית? אם הוא בא ב-15 לחודש, הוא מקבל פר שבוע, למה שהוא לא יקבל חלקית?
שלומי מור
אדוני זה מאד סבוך. אתה יודע, כל הסיעוד זה ---
היו"ר חיים כץ
למה זה סבוך?
שלומי מור
כי זה ניתן באמצעות 100 וכמה חברות סיעוד בפרישה ארצית, זה לא עובדי המוסד ---
היו"ר חיים כץ
אז מה?
שלומי מור
אז א' ---
היו"ר חיים כץ
אתה יודע שיש מחשבים?
שלומי מור
כן, אבל זהו, שלעניין של הכנסות הרנטה, אין לנו במחשבים ---
היו"ר חיים כץ
אתה יודע כמה מהאנשים האלה מתים כל יום?
שלומי מור
לא.
היו"ר חיים כץ
30 בערך. 30 איש. בנתון אחד אמרו לי שאני יכול להשתמש – 20% מהאנשים שאנחנו מדברים עליהם הם מעל גיל 90. כל חודש שאתה גונב להם, הם קונים חיתולים מכספם שלהם, מהזכות לקנות חולצה או לתת סוכרייה על מקל. אז למה?
שלומי מור
אנחנו בהחלט נשתדל ומשתדלים ---
היו"ר חיים כץ
הוא מקבל, אתה נותן לו אז אתה נותן לו שבועיים, מה קרה?
שלומי מור
הדין קובע היום אחרת, אדוני. הוא קובע ---
היו"ר חיים כץ
מה?
שלומי מור
הדין, החוק.
היו"ר חיים כץ
אבל אנחנו מחוקקים עכשיו.
שמרית שקד-גיטלין
לא, הוא אומר, ההוראה שבחוק הביטוח הלאומי, שקיימת היום כבר בחוק, אומרת שהזכאות לגמלת סיעוד תתחיל בתום 30 ימים מהראשון בחודש שבו הוגשה התביעה לגמלה. זאת אומרת, מרגע שבן אדם מגיש את התביעה, יש להם עוד 30 ימים ---
היו"ר חיים כץ
אלא אם הוא יקבל את זה הכי מאוחר, בראשון לחודש הקרוב. אם הוא מגיש ב-20 ומאשרים לו ב-20, אם הוא מאושר ב-20 – הוא יקבל מראשון בחודש. שלומי ---
שלומי מור
כן, אדוני?
היו"ר חיים כץ
אתה הבנת מה אמרתי? נגיד בן אדם מגיש ומאשרים לו את הזכאות ב-20 לחודש, הוא יקבל את הזכאות מראשון לחודש הבא.
שלומי מור
מהראשון לחודש ---
היו"ר חיים כץ
תוך 10 ימים.
שמרית שקד-גיטלין
מה זה הבא? מהראשון לחודש הקרוב?
שלומי מור
מהראשון בחודש הקרוב.
שמרית שקד-גיטלין
אז אתה אומר את זה כאילו על אף 229?
רבקה רוזנברג-בושם
לא, זה לשון החוק. אין לי את זה פה. תקריאי עוד פעם.
שמרית שקד-גיטלין
229 אומר – הזכאות לגמלת סיעוד תתחיל בתום 30 ימים מהראשון שבחודש שבו הוגשה התביעה לגמלה.
רבקה רוזנברג-בושם
אז אם הוגשה תביעה בשלישי לחודש, בראשון לחודש הבא אנחנו מתחילים.
שמרית שקד-גיטלין
מצוין. בסדר. אוקי.
היו"ר חיים כץ
למה אחרת, את מבינה את הפרשנות?
רבקה רוזנברג-בושם
אני מבינה מה ---
היו"ר חיים כץ
אחרת הוא יכול באמצע החודש לקבל בכל רגע נתון, לפי מה שכתוב פה.
שלומי מור
נכון אדוני, אבל אנחנו מתחילים בראשון לחודש.
היו"ר חיים כץ
את הבנת את זה? פה כתוב 30 יום מרגע הזכאות, נכון?
שמרית שקד-גיטלין
לא, 30 ימים מהראשון בחודש שבו הוגשה התביעה לגמלה.
רבקה רוזנברג-בושם
כלומר זה הראשון.
שמרית שקד-גיטלין
זה הראשון הקרוב כאילו. אני לא יודעת למה כתבו את זה בצורה כל כך מוזרה.
רבקה רוזנברג-בושם
זה הראשון הראשון.
היו"ר חיים כץ
אוקי, בסדר.
שמרית שקד-גיטלין
נכון? זה כאילו החודש הראשון הקרוב. אם היה 15 או 16 או לא משנה, זה הראשון שיבוא מיד אחרי.
רבקה רוזנברג-בושם
כן, כן.
היו"ר חיים כץ
טוב.
שמרית שקד-גיטלין
הסעיף הזה מנוסח בצורה ---
היו"ר חיים כץ
אוקי, תקשיב לפה. אנחנו קובעים שההצעה לא תקציבית, מאחר שהממשלה מסכימה לה. אוקי. כן?
דב בארי
הערה לנוסח – לגבי המילה 'כגון', בסוף פסקה סעיף (3), אנחנו חושבים שזה מיותר, לפי כל הייעוץ המשפטי שיש ונבדקו, ההגדרות (א) ו-(ב) מכילות את כל ההגדרות שיש, ולכן אנחנו חושבים שאין צורך ב ----
היו"ר חיים כץ
תשמע, יש כלל גדול בתורה שאומר – 'זה נהנה וזה לא חסר' והמילה 'כגון', אני הוספתי אותה, בשביל שאחד שדמנטי, ולא יודע לשרת את עצמו ויש לו עובד זר שגם לא בדיוק קורא עברית והוא לא מבין כל כך ויהיה מישהו והוא לא יהיה טוב לב כמוך, ויהיה לו קצת רוע, הוא יבוא ויגיד – וואלה, יש סעיף כזה שלא חשבנו, אז יש כלל בתורה שאומר – 'זה נהנה וזה לא חסר'. אז אם לכם זה לא מפריע, מאחר שאין לזה שום משמעות, לפי מה שאתה אומר, ואנחנו מרגישים טוב, כאילו, כאילו שמרנו על עצמנו, אז הוספתי את המילה 'כגון', ואם אני הוספתי אותה ואתה כוונותיך טהורות – אז בטח אתה לא מתנגד לה.

כן אדוני, לפרוטוקול, שם ותפקיד.
נתן לבון
שמי נתן לבון ואני יושב ראש "כן לזקן". אני בהחלט מברך על החוק הזה. יש לי פה שאלה – מה קורה עם מקבלי הקצבאות מהרשות לזכויות ---
היו"ר חיים כץ
מאיפה?
נתן לבון
יש רשות לזכויות ---
מרדכי ויזל
הלשכה לשיקום לשעבר.
היו"ר חיים כץ
מישראל?
נתן לבון
כן.
היו"ר חיים כץ
לא חל על זה. זה במפורש לא חל על מקבלי קצבאות מישראל.
נתן לבון
זה קודם כל חל על ---
היו"ר חיים כץ
תקשיב, שאלת אותי, אני עונה לך, אני לא מתווכח איתך. החוק חל על אלה שמקבלים קצבאות מחו"ל. מדינת ישראל לא יכולה להנות מאלה שמקבלים קצבאות מחו"ל. לא יכולה.
נתן לבון
אבל אני ----
היו"ר חיים כץ
אבל, אבל, זה החוק. עכשיו אתה בא, אתה אומר וואלה תתקנו, משהו אחר, חוק חדש.
נתן לבון
נכון.
היו"ר חיים כץ
החוק הזה לא חל במפורש, אני אומר לפרוטוקול – לא חל על מקבלי קצבאות כלשהם מישראל. הם עומדים במבחן הכנסה.
נתן לבון
לגבי ---
היו"ר חיים כץ
אתה אמרת את שלך, אני מכבד אותך.
נתן לבון
אני רוצה להמשיך.
היו"ר חיים כץ
ועניתי לך גם.
נתן לבון
ענית לי, אבל אם אתה דיברת לפרוטוקול, אני גם מדבר פה לפרוטוקול, מהבחינה הזאת, פשוט ---
היו"ר חיים כץ
אתה מדבר לפרוטוקול, אם אני מאפשר לך.
נתן לבון
בבקשה.
היו"ר חיים כץ
ועכשיו אני מאפשר לך.
נתן לבון
יפה, נחמד מצדך. האמת היא כזאת, שאנחנו עדים לכל החקיקה שקורית לגבי ניצולי השואה, תמיד על תלאי על תלאי, כפי שנאמר בעניין ניצולי חוק אחר. כפי שאתה אמרת, ניצולים הולכים יום יום לעולמם, אז אני חושב שאי אפשר לתקן לגבי קבוצה כזאת ואחר כך לדון מחדש לגבי קבוצה אחרת.
היו"ר חיים כץ
אתה טועה.
נתן לבון
מה?
היו"ר חיים כץ
אף פעם אי אפשר לעשות את הכל. כל חוק אתה עושה סדק בקיר, ואחר כך אתה מרחיב את הסדק. אם אני אחכה לחוקק את מה שאתה אומר, האוצר יתנגד, יגידו מיליונים, ימותו כולם, ואנחנו נמות צודקים.
נתן לבון
אוקי, אז אני מביא לתשומת ליבך לחוק הבא בנושא הזה, ואני רוצה להוסיף את זה, כי ההכנסה הזאת, שכבר לגבי הקבוצה הזאת, הם לא יכולים כתוצאה מזה שלוקחים בחשבון, את המקבל גם השלמת הכנסה מקצבת זקנה. פירוש הדבר –תיקנו לגבי סיעוד, לא תיקנו לגבי מה שנקרא השלמת הכנסה. אז לתשומת לב הוועדה ולתשומת ליבך האישית, שאתה מטפל בנושא של ניצולי השואה. אני יודע, זה לא דבר ראשון שאתה עושה, אז אם אתה אומר תורכי תורכי, אבל התורכי הבא לדעתי צריך לטפל בו מהר.
היו"ר חיים כץ
אני אמרתי תורכי תורכי?
נתן לבון
לא, אמרת ---
היו"ר חיים כץ
לא אמרתי כאלה דברים.
נתן לבון
סדק, סדק.
היו"ר חיים כץ
אתה עוד ליצור לי פה בעיה דיפלומאטית פה, לא נאמר, אל תכניס מילים לפי ותגיד מה שאני אומר כפי שאני אומר.
נתן לבון
אמרת – סדק, סדק.
היו"ר חיים כץ
סדק בקיר. אמרתי – אלה עושים סדק – ואחר כך מרחיבים. זה לא יגרום לבעיה דיפלומטית.
נתן לבון
אז אני מציע להרחיב את הצדק הזה. אוקי, תודה רבה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. כן, אדוני.
דב בארי
אני מעוניין לשמור את האפשרות ששר האוצר יגיש הסתייגות על ---
היו"ר חיים כץ
על המילה 'כגון'?
דב בארי
על המילה 'כגון', כן.
היו"ר חיים כץ
תשמע, אתה צריך להבין ----
דב בארי
בסדר, אם יש צורך, אתם יכולים להצביע ---
היו"ר חיים כץ
אין כזה דבר. אתה צריך להגיש הסתייגות עכשיו, היום אני רוצה להניח את זה, אם לא,

זה לא יהיה. תגיד לי, אתה מבין מה שאתה עושה לו?
דב בארי
אני מבין.
היו"ר חיים כץ
אתה עובד עם כחלון?
דב בארי
גם עם כחלון.
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה ששר האוצר יעוף? אם אתה רוצה ששר האוצר יעוף – תגיד את זה פה.
דב בארי
אני מעוניין לשמר לעצמי את הזכות להגיש הסתייגות בשם שר האוצר.
היו"ר חיים כץ
אבל אין כזה דבר. אני עכשיו נגיד תגיש לי הסתייגות, אני אצביע ---
דב בארי
לא, אתה, בסופו של דבר הסתייגות כתובה אני מתכוון.
וילמה מאור
תן לו רבע שעה זמן להגיש הסתייגות כתובה, תצביע עליה עכשיו, שיגיש אותה בכתב.
היו"ר חיים כץ
לא, לא, נגמר.
וילמה מאור
רבע שעה.
היו"ר חיים כץ
לא, לא, אנחנו מניחים את זה היום.
שמרית שקד-גיטלין
אז תיתן לו הפסקה, תכנס את הוועדה עוד מעט.
היו"ר חיים כץ
יש לך עכשיו 10 דקות להביא לי את ההחלטה של שר האוצר. אני עושה הפסקה עכשיו, אני אחדש את הדיון בעוד 10 דקות.

(הישיבה נפסקה ב-10:45 ונתחדשה ב-10:55).
היו"ר חיים כץ
אני מחדש את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בנושא הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מספר 130) (חישוב הכנסה מרנטה לשם קביעת זכאות של ניצולי השואה לגמלת סיעוד) התשע"א-2011, של חבר הכנסת חיים כץ וחברת הכנסת רחל אדטו.

אנחנו חוזרים לאוצר ואנחנו שואלים – האם אתה שומר לעצמך את הזכות להסתייג?
דב בארי
לא תודה.
היו"ר חיים כץ
מי אדוני, לפרוטוקול?
דב בארי
דב בארי, מרכז תחום רווחה במשרד האוצר.
היו"ר חיים כץ
אז אתה לא שומר להסתייג ואתה גם מכריז שההצעה הזאת אינה תקציבית, מאחר שהממשלה תומכת. זה נכון?
דב בארי
ההצעה לא תקציבית.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. ואכן אנחנו נעבור להצבעה על הצעת החוק. מי בעד – ירים את ידו?

הצבעה
בעד – פה אחד
הצעת התקבלה
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, וכל חברי הכנסת שנמצאים פה הצביעו בעד תמירת החוק, והוועדה בסיפוק גדול, בסיפוק גדול עכשיו אבל בצער גדול שזה לא נעשה לפני שנה, מאשרת את הצעת החוק שתונח היום על שולחן המליאה, על מנת שתעבור בשבוע הבא בקריאה השנייה ובקריאה השלישית, ואנחנו נעזור במעט לאלה שסבלו כל כך הרבה מאלה שרצו להשמידנו.

תודה רבה, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים