ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/07/2011

בקשת יושב ראש ועדה לפטור מחובת הנחה בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית.

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
2
ועדת הכנסת

25.7.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 198
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ג בתמוז התשע"א (25 ביולי 2011), שעה 17:00
סדר היום
בקשת יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מספר 30) (תגמולים ליתום משני הוריו), התשע"א-2011 הצעת חבר הכנסת זבולון אורלב וחברת הכנסת דליה איציק. כ/402 – לפי הקריאה השנייה והשלישית בהתאם לסעיף 125 לתקנון הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

דורון אביטל

זהבה גלאון

שלמה מולה
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמה וערכה
ר.כ. חבר המתרגמים בע"מ

בקשת יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מספר 30) (תגמולים ליתום משני הוריו), התשע"א-2011. כ/402 – לפי הקריאה השנייה והשלישית בהתאם לסעיף 125 לתקנון הכנסת
היו"ר יריב לוין
צהריים טובים. אני פותח את הישיבה. על סדר היום בקשת יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מספר 30) (תגמולים ליתום משני הוריו), התשע"א-2011, הצעת חברי הכנסת זבולון אורלב ודליה איציק, מספר כ/402 – לפי הקריאה השנייה והשלישית בהתאם לסעיף 125 לתקנון הכנסת.

פנה אלי חבר הכנסת חיים כץ, ביקש שאנחנו נאשר את הפטור מחובת הנחה על מנת לאפשר את השלמת הליכי החקירה עוד היום, כפי שאני מבין וזאת על מנת שאותם יתומים יוכלו ליהנות מהתשלומים ומהקצבה שמגיעה להם, על פי החוק החשוב הזה, כבר באופן מיידי וכבר בתחילת החודש הקרוב. נדמה לי שעל הדבר הזה יש הסכמה והבנה מלאה.

אני מבין שיושב ראש הכנסת הודיע למנהלת הוועדה שהוא מאשר לנו, עקב חשיבות העניין, גם להתכנס במהלך זמן המליאה, ומאחר שזו הצעה שהיא גם ביזמה משותפת של קואליציה ואופוזיציה, אני מניח שעל דעת כולנו אין בעיה לאשר את הפטור, אלא אם מישהו רוצה איזו שהיא התייחסות?
שלמה מולה
לא, רק התייחסות אני חושב שבאמת הצעת החוק הזאת, שהיא גם כפי שהובאה בשבוע שעבר למליאת הכנסת, אני לכשעצמי הייתי מופתע בכלל שדבר כזה לא היה קיים, שזה לא יכול להיות שדווקא אנשים שנפגעו מפעולות איבה לא יהנו מקצבאות הביטוח הלאומי. זה סוג של איזו שהיא, בעיני זו אטימות לב שהייתה, אבל אם המחוקק לא נדרש לכך, היה צריך להידרש, ואני חושב שזה טוב וגם שמעתי את יושב ראש ועדת העבודה והרווחה באמת, חיים כץ, ואת הנימוקים שלו והוא הבטיח לקדם את החקיקה וטוב שהוא עושה ככה ואני גם מברך אותך, שאתה נענית לקיים את הדיון ולאשר אותו.
זהבה גלאון
גם אני רוצה להצטרף לברכות של חבר הכנסת מולה ולברך אותך על ההיענות ועל הטיפול המהיר שלך ושל צוות הוועדה. זה אכן נושא חשוב מאד.
היו"ר יריב לוין
אין בעיה. טוב, רבותי, מי בעד לאשר את בקשת הפטור? פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

הצבעה
בעד – פה אחד
ההצעה התקבלה
היו"ר יריב לוין
תודה רבה, הישיבה נעולה.

ישיבה ננעלה בשעה 17:05

קוד המקור של הנתונים