ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/07/2011

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 51), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
24
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
26.7.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 528
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, כ"ד בתמוז, התשע"א, (26 ביולי 2011), שעה 14:30
סדר היום
הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות)(תיקון מספר 52), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
ניר רייס – סגן הממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

עו"ד אסי מסינג – לשכה משפטית, משרד האוצר

עו"ד ארז אנצוויג – אגף שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

יאיר פינס – אגף תקציבים, משרד האוצר

גיל אייזנשטיין קנה – ועד עובדים, מנהל מקרקעי ישראל

אשר ביטון – ועד עובדים, מנהל מקרקעי ישראל

מרגלית חן – ועד עובדים, מנהל מקרקעי ישראל

איציק ישראלי – סמנכ"ל למנהל ומשאבי אנוש, מנהל מקרקעי ישראל

עו"ד מיה פרי אלתרמן – יועצת משפטית לאיגוד מקצועי, ההסתדרות החדשה

עמי כהן – יועץ פנסיוני להסתדרות החדשה

עו"ד אלי יריב – ההסתדרות החדשה

עו"ד ורד וייץ – ההסתדרות הכללית החדשה

שוקי אוחנה – חבר מועצת העיר צפת, עיריית צפת

דורית אוחנה – צפת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יעוץ משפטי
נועה בן -שבת
רשמה וערכה
א.ב. חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות)(תיקון מספר 52), התשע"א-2011
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים, היום יום שלישי בשבוע, דיון מיוחד. אנחנו בדרך כלל לא דנים בימים האלה, בשעות האלה. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות. הנושא-הצעת חוק שירות המדינה(גמלאות)(תיקון מספר 52), התשע"א-2011 בחוק שירות המדינה גמלאות, (נוסח משולב), התש"ל-1970 (להלן-החוק העיקרי).


היו לנו מחלוקות לגבי הצבירה. אני מקווה שהגענו להסכמות לגבי הצבירה, שהצבירה לא תיעצר בכל שנה ב-2%, אלא היא תעשה כמו בתקנון האחיד, בניסוח של התקנון האחיד, כמו שהגדרנו בסעיף י'. נחזור להקריא את סעיף י'.
נועה בן-שבת
ובכל מקרה בעת פרישה משירות, משכורתו הקובעת של עובד תהא המשכורת הבסיסית בתוספת ריבית בשיעור 0.165% לחודש בשיטת ריבית דריבית בגין התקופה שבין מועד תחילת השירות ברשות של העובד לבין חודש פרישת העובד או כשהיא מעודכנת לפי שיעור שינוי מדד החודש שקדם לחודש הפרישה, לעומת מדד חודש מועד תחילת שירות העובד ברשות ולא יותר מתקרת המשכורת, אלא בפרישה של העובד.
היו"ר חיים כץ
מי אדוני?
אסי מסינג
אסי מסינג מהלשכה המשפטית באוצר.


בהנחה שאנחנו עושים את התיקון הזה, יש למעשה צורך לשלב את ההתייחסות לכך שהמדד פלוס 2% יהיה מדד מצטבר עם העובדה שאנחנו מבצעים כאן עדכון שנתי.
היו"ר חיים כץ
תשמע, אתם ישבתם עם ההסתדרות. המגמה שלנו לסיים את זה היום. אלה שהקדימו היו פה בדיון מקדמי, ובדיון המקדמי הזה דובר על ההנחה שהמגמה מחר, להביא את זה לקריאה שנייה, שלישית, והנסחית לא יודעת כנראה להביא את זה מחר, שזה יעלה ביום שני או ביום שלישי. זה לא קריטי לכם. ברור לי שזה לא קריטי לכם.


אחרי שאנחנו נקריא את הנוסח, אנחנו-הוועדה תאשר לכם ברוח ההסכם לשבת על הניסוח. אתה, היועצת המשפטית והעורך דין של ההסתדרות, ברוח הדברים שסיכמנו, בלי לשנות את ההסכם שהסכמתם עליו. אנחנו מעבר למה שסיכמנו פה, לא רוצים שום דבר. שום סעיף. כמו שאמרתי, לא רוצה להרוויח כלום. הקראנו את הקטע כפי שהקראנו. אתם תשבו על הניסוחים, תנסחו.
אסי מסינג
אם מותר יהיה לי להציע משהו אחר.
היו"ר חיים כץ
אתה יכול להציע. אם ההסתדרות תסכים, אני לא מתנגד. אני לא הולך לפתוח את ההסכם. הכול מותר לך. אנחנו מצביעים כמות שהוא. אתה כל הזמן יכול להגיש הסתייגויות. אתה יכול להציע מה שאתה רוצה.
ניר רייס
ניר רייס, סגן הממונה על השכר.


אני חושב שגיבשנו גם בעקבות הישיבה שישבנו אתמול, איזה הצעה לנוסח שמתאימה להסכם ולהבנות. אני מציע שאסי יציג.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע שלהפוך הסכמה להסכם זה תורה. אנחנו מסכימים על העקרונות והכול בסדר, ואז נכנסים עורכי הדין. אז הרופאים לא חותמים על הסכם, וההוא לא חותם על הסכם וזה לא חותם על הסכם והכול מתפוצץ. אני רוצה לגמור את ההסכם הזה. ההסכם הזה, ישבנו אחרי שהיו מעורבים כולם, כולל ראש הממשלה. זה הניסוח. כמו שהקריאה היועצת המשפטית, זה בא לקטע י'. עכשיו אם אתם רוצים לנסח, להציע הצעות אחרות, אני מבחינתי בכל שעה, בכל דקה, בכל זמן שאתם רוצים, אם יש הסכמה, בא, עושה שינויים. נקבל כל מה שאתם רוצים.


מבחינתי יש שני נציגים במגרש הזה. אחד מהם, נציג של ההסתדרות. השנייה, נציגה של הועדה. אתה מבחינתי יכול להביא את האוצר, את הממונה על השכר, את החשב הכללי, את שר האוצר. המטרה, לגמור את ההסכם הזה ולהניח אותו מחר או לכל המאוחר ביום שני על שולחן הכנסת.
אסי מסינג
זה ברור לי, אבל כדי שיהיה מובן מה צריך לנסח, אני מציע, אם אפשר לחזור במילים שלי על העיקרון. אחרי זה נדע לרתום את זה לניסוח.
היו"ר חיים כץ
תציע, ואתה תקשיב. דבר.
אסי מסינג
אנחנו למעשה, להבנתי בשיטה של מדד פלוס 2 מצטבר, מציעים את החלופה הבאה: העדכון השנתי הוא למעשה יהיה לפי העדכון המוצע בהצעה, בשני סייגים נוספים שנוספים על ההצעה הקיימת כאן.


הראשון הוא שזה לא עולה על תקרת המשכורת הקיימת, שזה כבר קיים, והשני, שהוא לא פוחת מהמשכורת הבסיסית כפי שהיתה ערב תחילת השירות, וכשהיא מעודכנת במדד, בתוספת 2% ממועד תחילת השירות ועד מועד העדכון, בכפוף לשיעורים שקבועים כאן, שנה שחלה בתוך הסיום כו'. המדד 2% וכמובן המקבילות שלו.


זו ההבנה שלי של מה שהוצע. על זה דובר בנוסף להצעה הקיימת, ועכשיו רק אם יש איזה שהוא סייג.
עמי כהן
נשמע לי בסדר.
היו"ר חיים כץ
נשמע לכם בסדר?
מיה פרי אלתרמן
עו"ד מיה פרי אלתרמן מההסתדרות.


לאור העובדה שהכול פה נפל על נוסחים, המהות הרי היתה ברורה עוד קודם, והנוסחים הם שהפילו את העניין.
אסי מסינג
נפל על חילוקי דעות, לא על נוסחים.
היו"ר חיים כץ
תשמעי, אמרתי לך, להפוך הסכמות להסכם, זה תורה. שם נופל הכול. שם מתחיל ונגמרים החיים. שם מתפרנסים עורכי הדין.


אתם מסכימים? אני יכול לעצור את הדיון, לעשות ישיבה בעוד שעה, כשאתם יושבים כולכם, מנסחים. אנחנו מקריאים את מה שניסחתם, מקריאים, מצביעים, מעבירים. אתם יודעים לעשות את זה?
מיה פרי אלתרמן
כן.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. אנחנו עושים הפסקה בישיבה. בכל רגע נתון כשאתם קוראים לנו, אנחנו פה. שיהיה לכם בהצלחה.

הישיבה נפסקה בשעה 14:45 ונתחדשה בשעה 16:40
היו"ר חיים כץ
אחר הצהריים טובים, אנחנו מחדשים את הדיון של ועדת העבודה והרווחה והבריאות. הנושא-הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות)(תיקון מספר 52), התשע"א-2011. פרוטוקול 528.


מאחר ואתם הגעתם להסכמות, אנחנו בשביל לא למשוך עד מחר בבוקר, אנחנו את התיקונים הקלים, נקרא את הניסוח של סעיף י'. אחר כך נקרא סעיף סעיף בחוק ואם כולם מבינים מה מדובר פה, יגידו מבינים ואין לנו מחלוקות, נלך קדימה במטרה לסיים את החוק.
נועה בן-שבת
פשוט נקרא את התיקונים. בסעיפים שכבר קראנו, רק נעבור בקצרה על התיקונים.

אנחנו בעמוד 1 - 63יג. ההגדרה "חודש העדכון" היא קצת משתנה. "חודש העדכון" יהיה חודש ינואר של כל שנה ולגבי "שנת הפרישה", גם החודש שבו חל מועד הפרישה, ואולם לגבי מי ששנת הפרישה שלו חלה בשנה שבה חל מועד תחילת שירותו ברשות, החודש שבו חל מועד הפרישה.
היו"ר חיים כץ
מקובל? מקובל באוצר? מקובל.
נועה בן-שבת
ההגדרה "תקרת המשכורת" – היא תהיה שיעור משכורתו של עובד הרשות בעד חודש העדכון בצירוף התוספות הנוספות (במקום האחרות) המשתלמות בעד החודש האמור.


ההגדרה שהקראנו בדיון, ההגדרה של תקרת המשכורת ערב הפרישה, היא לא תופיע. היא תימחק. היא הוקראה, היא לא נמצאת בנוסח הכחול.


בסעיף 63יד - בסעיף קטן (א). כבר הקראנו את זה בדיון הקודם.

(1) על אף ההגדרה "משכורת קובעת" שבסעיף 8, משכורתו הקובעת של עובד הרשות לעניין פרק ב', תהיה המשכורת הבסיסית כאמור בסעיף קטן (ב) כפי שהיא מעודכנת עד ערב פרישתו מהשירות לפי הוראות סעיפים קטנים (ג) עד (י) וכפי שהיא מעודכנת לאחר פרישתו מהשירות לפי הוראות סעיפים 9 ו-63יז.

(3) המשכורת הבסיסית תעודכן בהתאם למפורט להלן:

(1) לגבי עובד הרשות ששנת הפרישה שלו לא חלה בשנה שבה חל מועד דחיית שירותו ברשות, בעד תקופת שירותו החלה בין מועד תחילת שירותו ברשות לבין יום 31 בדצמבר של השנה שקדמה לשנת הפרישה, תעודכן המשכורת הבסיסית אחת לשנה בחודש העדכון (בסעיף קטן זה – עדכון שנתי), לפי השיעור הגבוה מבין השיעורים המפורטים להלן, ובלבד שהמשכורת הבסיסית לאחר העדכון השנתי לא תפחת מהמשכורת בעדכון מצטבר ולא תעלה על תקרת משכורתו של העובד.

מיד נקרא מהי משכורת בעדכון מסתבר, שזה מוגדר בסעיף קטן (י).

הפסקאות (א) ו-(ב), לא נגענו בהן, אז אני לא אקרא אותן.

פסקה 2, שוב יש תיקון.

(2) לגבי כל עובד הרשות, בעד תקופת שירותו החלה בשנת פרישתו – תעודכן, ערב מועד פרישתו, המשכורת הבסיסית לאחר העדכון כאמור בפסקה (1) (בסעיף זה – המשכורת המעודכנת), לפי השיעור הגבוה מבין השיעורים המפורטים להלן, ובלבד שהמשכורת המעודכנת לאחר עדכונה לפי פסקה זו (בסעיף זה – המשכורת ערב הפרישה) לא תפחת מהמשכורת בעדכון מצטבר ולא תעלה על תקרת משכורתו של העובד.
זה שוב, לפי אותה הסכמה שדובר עליה קודם, שאנחנו מדברים על תישמר משכורת בעדכון מצטבר, שהיא לא נופלת ממדד של 2% ולא עולה על תקרת המשכורת.

התיקון הנוסף שחל בסעיף זה, הוא בסעיף קטן (ו)

(ו) מתקיימים לגבי עובד הרשות, לראשונה, התנאים לתשלום אחת או יותר מהתוספות המנויות בפסקאות (1) עד (3) להגדרה "תוספות נוספות", במהלך תקופה של חמש שנים שתחילתה במועד תחילת שירותו ברשות, או עד ערב פרישתו מהשירות, לפי המוקדם מביניהם, יראו לעניין סעיפים קטנים (ב) ו-(י) את המשכורת הבסיסית של אותו עובד, כאילו כללה ערב מועד תחילת שירותו ברשות את אותה תוספת בהתאם לשיעורה במועד האמור, ואולם לעניין ניכוי תשלומים ממשכורתו הקובעת של העובד לפי סעיף 89(א)(2) לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003, יחול האמור בסעיף קטן זה רק בעד התקופה שמהמועד הראשון שבו התקיימו התנאים לתשלום של אותה תוספת.


בסעיף (ז) יש פה תיקון נוסח קטן שאחרי המילים "משכורתו ערב הפרישה", זה "לפי העניין".


עכשיו התיקון המשמעותי בסעיף (י) שהוא ייקרא אחרת. סעיף (י) בעצם הגדרה. יכול להיות שהיא תצטרף, אגב, אסי, להערתך קודם לגבי סעיף (י), יכול להיות שההגדרה הזאת תמוקם במקום אחר בסעיף בסופו של דבר. אבל כרגע זה "לעניין סעיף זה משכורת בעדכון מצטבר – המשכורת הבסיסית כמשמעותה בסעיף קטן (ב) כשהיא מעודכנת באופן הבא:

(1) לגבי עובד הרשות ששנת הפרישה שלו לא חלה בשנה שבא חל מועד תחילת שירותו ברשות, בעד תקופות שירותו החלה בין מועד תחילת שירותו ברשות לבין יום 31 בדצמבר של השנה שקדמה לשנת הפרישה. המשכורת הבסיסית כשהיא מעודכנת אחת לשנה בחודש העדכון לפי השיעור האמור בפסקה (ג)(1)(א).

(2) לגבי כל עובד הרשות בעד תקופת שירותו החלה בשנת פרישתו. המשכורת הבסיסית לאחר העדכון כאמור בפסקה (1) כשהיא מעודכנת ערב מועד הפרישה לפי השיעור האמור בפסקה (ג)(2)(א).
(3) על אף ההוראות בפסקאות (1) ו-(2) לעניין עובד הרשות שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (ה), יחולו הוראות הפסקאות האמורות בשינויים האמורים בסעיף קטן (ה)(1) או (2) לפי העניין.
(4) יתקיימו התנאים האמורים בסעיף קטן (ז), תעודכן המשכורת הבסיסית גם במועדים המפורטים באותו סעיף ובשיעורים החלים לגבי העובד בהתאם למועד תחילת שירותו ברשות.
היו"ר חיים כץ
זה עונה לדרישות שלכם? אוקיי.
נועה בן-שבת
עכשיו אני אמשיך להקריא מסעיף 63טו ואילך.


משכורת קובעת


של עובד הרשות

שהורד בדרגה
63טו. על אף הוראות סעיף 63יד, הורד עובד הרשות בדרגתו עקב אמצעי משמעת לפי כל דין,
היו"ר חיים כץ
אפשר להוריד בדרגה עובד רשות?
נועה בן-שבת
זה מה שרציתי לשאול.
גיל אייזנשטיין קנה
גילה אייזנשטיין קנה, יו"ר ועד העובדים.


יש לנו דירוג חדש ברשות. אז השאלה אם ההורדה בדרגה היא בדירוג הזה או בדירוג הישן? למה זה לדירוג הישן ולא בדירוג החדש?
אסי מסינג
זה בחדש. הריישא זה בחדש והסיפה זה בישן.
היו"ר חיים כץ
אני שואל אם אפשר להוריד עובד בדרגה?
גיל אייזנשטיין קנה
לא מכוח ההסכם. לא סיכמנו על זה.
אסי מסינג
אני אסביר. חוק שירות המדינה לגמלאות בסעיף 8 מתייחס למצב שבו עובד מורד בדרגה.
היו"ר חיים כץ
יש אפשרות כזו?
אסי מסינג
חוק המשמעת קיים.
היו"ר חיים כץ
הורדה בדרגה?
אסי מסינג
כן.
היו"ר חיים כץ
מה הוא צריך לעשות שהעונש יהיה הורדה בדרגה?
אסי מסינג
יש בחוק המשמעת מדרג של אמצעי ענישה.
היו"ר חיים כץ
עבור איזו עבירה?
אסי מסינג
זה בשיקול דעת בית הדין למשמעת לפי חומרת העבירה. זה אחד מאמצעי המשמעת להורדה בדרגה.
היו"ר חיים כץ
לא החתים שעון, גנב, אנס, ירה במישהו. על מה מורידים דרגה?
אסי מסינג
חוק הגמלאות לא מגדיר מהי העבירה שבגינה. זה אחד מאמצעי המשמעת שעומדים לרשות, בסמכות בית הדין למשמעת.
היו"ר חיים כץ
נלך להסתדרות. יש אפשרות להוריד עובד בדרגה?
מיה פרי אלתרמן
גם לעובד מדינה רגיל. יש סמכות כזאת.
היו"ר חיים כץ
בגין מה?
מיה פרי אלתרמן
זה לא מוגבל בעבירות ספציפיות.
היו"ר חיים כץ
אין ענישה לפי סוג העבירה? הורדת עובד בדרגה לכמה זמן?
מיה פרי אלתרמן
זה נתון לשיקול דעת בית הדין למשמעת.
היו"ר חיים כץ
ומה קורה עם הפנסיה שלו?
מיה פרי אלתרמן
זה לפי חוק שירות המדינה גמלאות.
היו"ר חיים כץ
בן אדם עבד חמישים שנה. בשנה האחרונה לטעמו של מישהו, עשה עבירת משמעת שאני לא יודע מה הסוג שלה. בא לבית הדין למשמעת והורידו אותו בדרגה. זאת אומרת, כל שארית חייו הוא ישלם. זה לא פרופורציונאלי.
אסי מסינג
לא, לא, לא. בדרך כלל מה שיש, זו הורדה בדרגה לתקופה קצובה.
היו"ר חיים כץ
הוא יוצא לגמלה.
אסי מסינג
אני מדבר על תקופה קצובה שיכולה להיכנס גם לגמלה, ואז יש הוראה שמתייחסת למצב שבו, כך גם ההוראה המוצעת כאן, מה קורה במהלך תקופת ההורדה שהיא תקופה קצובה, בהנחה שהיא תקופה קצובה ומה קורה לאחר מכן. לאחר מכן הקצבה חוזרת להיות מחושבת לפי הדרגה המקורית, לפי הדרגה שהיתה לפני ההורדה.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, הבנתי. תמשיכי.
מיה פרי אלתרמן
זו לא נקודה שהיתה בהסכם מכיוון שזה תחום שהוא לכאורה טכני, התאמה לחוק ביחס לשינוי.
היו"ר חיים כץ
אם אתם עושים הסכמים בין גופים, תעשו איזה הסכמים שאתם רוצים. תעשו מה שאתם רוצים. אני התחייבתי שאני לא נוגע יותר בכלום, אני לא אגע בכלום. אבל אם אתם נכנסים בחקיקה ואתם מכניסים הסכמים בחקיקה, אתם צריכים לחשוב על כל השלכות הרוחב שיהיו. הסכם שהוא הסכם זה משהו אחד. כשנכנס לחקיקה , זה אופרה אחרת.
מיה פרי אלתרמן
זה לא סעיף שבהסכם, זה סעיף חקיקה. זה סעיף בחוק שעשו לו התאמה.
היו"ר חיים כץ
אז אם הוא קיים בחוק, למה הוא צריך להיות פה?
אסי מסינג
בגלל שיש פה את הנושא של דירוג רעיוני.
גיל אייזנשטיין קנה
למה זה צריך דירוג רעיוני?
היו"ר חיים כץ
אני לא הולך לפתוח לכם את ההסכם.
גיל אייזנשטיין קנה
זה לא הסכם.
היו"ר חיים כץ
קחו לתשומת לבכם, אתם הארגון היציג של העובדים במדינת ישראל, ואני יודע מה קורה כשאני צריך אישור שלכם לאיזה סעיף. הדקויות שלכם ועניינים, הלוואי הייתם מגיעים לרמה של ישיבה על הסכם מסודר שאני עושה, שאנחנו עושים. כשאתם מתחילים לדון בדקויות שאתם עושים הסכם, אתם כל כך רחוקים מזה. אתם במרחק שנות אור מהישיבה על העניין, והסכם שאני עושה לא הולך לחקיקה. אם זה לא היה הולך לחקיקה, לא היה מעניין אותי, אבל זה הולך לחקיקה ומהחקיקה אחר כך יש השלכות רוחב.
גיל אייזנשטיין קנה
הוא לא מכוח ההסכם.
היו"ר חיים כץ
למה הסכמתם שזה יהיה בחוק?
ניר רייס
רק להבהיר, זה סעיף שאין בו השלכות רוחב.
מיה פרי אלתרמן
לא, יש השלכות עלינו.
ניר רייס
אני חושב שאמרתי בדיון הקודם. עובדי המנהל שיהיו ברשות, נשארים עובדי מדינה לכל דבר ועניין וחלים עליהם בפרט בנושא המשמעת, וזאת ההסכמה, אותם דינים שחלים על עובדי המדינה. בנושא המשמעת גם, אם יש סמכויות מסוימות שהועברו לחקיקה למנהל הרשות שבעבר היו בנציבות שירות המדינה, סמכויות המשמעת נשארו כמו כל עובדי המדינה בנציבות שירות המדינה.
היו"ר חיים כץ
למה הכנסת את זה לחוק?
ניר רייס
משום שהחוק משנה את הגדרת המשכורת הקובעת של עובדי הרשות. לכן מה שעשו פה, זה התאמה של השכר הקובע.
היו"ר חיים כץ
כמה ימי חופש הם מקבלים בשנה?
ניר רייס
כמו כל עובדי המדינה.
היו"ר חיים כץ
הכנסת את זה לחוק?
ניר רייס
זה לא בחוק.
היו"ר חיים כץ
אז למה את זה כן הכנסת לחוק?
ניר רייס
כי זה היה נדרש בהתאמה שעשינו פה.

אני רק רוצה להבהיר. אין פה פגיעה בעובדי הרשות לעומת כל עובד מדינה אחר. לא נגרע דבר ולא ניתן לעשות בהם פגיעה.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
גיל אייזנשטיין קנה
סליחה, אם זה לא חלק מההסכם - - -
היו"ר חיים כץ
זה חלק מההסכם.
גיל אייזנשטיין קנה
זה לא חלק מההסכם.
היו"ר חיים כץ
אז זה לא חלק מההסכם, אבל זה בחקיקה.
גיל אייזנשטיין קנה
אבל יש לנו דירוג אחר. אז למה צריך להוריד אותנו בדרגה אחרת מהדירוג החדש שלנו?
היו"ר חיים כץ
כמה זמן ישבתם על ההסכם?
גיל אייזנשטיין קנה
ישבנו הרבה זמן.
היו"ר חיים כץ
כמה זה הרבה זמן?
גיל אייזנשטיין קנה
ימים ולילות בלי הפסקה.
קריאה
ארבעה ימים.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אז פה אי אפשר לתקן את כל מה שעשיתם. פה אפשר לגעת רק במשהו שהיה קרדינלי לטעמי. גם אם עכשיו הארגון היציג לא היה מקבל, אני התחייבתי ואני מכבד את מילותיי. כן.
נועה בן-שבת
משכורת קובעת

של עובד הרשות

שהורד בדרגה
63טו. על אף הוראות סעיף 63יד, הורד עובד הרשות בדרגתו עקב אמצעי משמעת לפי כל דין, יחליט בית הדין למשמעת אם לעניין חישוב המשכורת הקובעת לפי הסעיף האמור יורד העובד בדרגה לעומת הדרגה שהיתה לו ערב תחילת שירותו ברשות, ואם החליט בית הדין למשמעת כי לעניין חישוב המשכורת הקובעת יורד העובד בדרגה כאמור, תחושב משכורתו הקובעת לפי סעיף 63יד, במשך כל תקופת ההורדה, לפי הדרגה שאליה הורד, ובתום תקופת ההורדה תחזור ותחושב משכורתו הקובעת בהתאם להוראות הסעיף האמור על פי הדרגה שלפני ההורדה.
היו"ר חיים כץ
ואם הוא מת בדרך?
אסי מסינג
זה קצבת השארים.
היו"ר חיים כץ
היא גם כן עד סוף התקופה שקצבו את עונשו?
אסי מסינג
אני מניח שכן.
היו"ר חיים כץ
טוב. כן, הלאה.
נועה בן-שבת
משכורת קובעת


של עובד עובר

63טז.
(א) בסעיף זה –

"מועד המעבר" – המועד שבו עבר עובד עובר מהרשות למשרה אחרת בשירות המדינה שאינה ברשות.

"עובד עובר" – מי שהיה עובד הרשות ועבר למשרה אחרת בשירות המדינה שאינה ברשות, אשר הוראות חוק זה חלות עליו גם לאחר המעבר.

ב) משכורתו הקובעת של עובד עובר תהיה כאמור בהגדרה "משכורת קובעת" שבסעיף 8, ואולם על אף ההגדרה האמורה אם ערב מועד המעבר עלתה משכורתו הקובעת של העובד העובר, אילו היתה מחושבת לפי סעיף 63יד, על משכורתו הקובעת במועד המעבר כשהיא מחושבת לפי סעיף 8, תכלול משכורתו הקובעת תוספת בגובה ההפרש שבין שתי המשכורות הקובעות כאמור, ובלבד שניתן לכך אישור מאת נציב השירות בהתאם לכללים הקיימים לעניין תוספות שכר לעובד מועבר בשירות המדינה ובכפוף לתנאי האישור.
אסי מסינג
ההסדר שמוצע כאן הוא הסדר של שמירת שכר שהוא קיים בעקרון בתקשי"ר ומוצע לאמץ אותו גם בהקשר של עובד רשות שעבר לעבוד בתפקיד אחר בשירות המדינה, וגם בתפקיד האחר יש לו זכויות לפי חוק הגמלאות. מה שמוצע כאן, אם המשכורת הקובעת שלו ירדה כתוצאה מהמעבר, - - -
היו"ר חיים כץ
יש כאלה מקרים?
אסי מסינג
יכול להיות שהוא ילך לדירוג שבו השכר שלו יהיה נמוך יותר. עם המצב הזה, מוצע כאן לעשות הסדר שמכונה "הסדר שמירת שכר", כך שהוא יהיה זכאי לפער בין המשכורת הקובעת שהיתה לו ערב המעבר.
היו"ר חיים כץ
איך אתם עושים את התיקון, בתוספת ותק?
אסי מסינג
31. יהיה לו סכום שכר, תוספת לשכר הקובע.
היו"ר חיים כץ
איך זה מתעדכן? בתוספת השלמה שאם הוא יקודם בדרגה, התוספת הזאת תקוזז מהדרגה?
אסי מסינג
איפה?
היו"ר חיים כץ
בדירוג החדש. הוא עכשיו חדש. הוא עכשיו עולה בשכר. התוספת הזאת תקוזז?
אסי מסינג
יש הוראה שמתייחסת למצב הזה. היא כללית לכלל עובדי המדינה. אפשר לנסות רגע לאתר אותה. רוצה שנאתר אותה?
היו"ר חיים כץ
כן. מה שאנחנו מבקשים, שהדלתא הזאת תהיה דלתא קבועה.
נועה בן-שבת
תהיה קבועה מבחינת מה?
היו"ר חיים כץ
יש דלתא. הוא קיבל תוספת שכר בגלל שהוא מרוויח פחות ממה שהוא הרוויח. היא תוספת שכר לכל דבר ועניין ויש עליה הפרשות והיא פנסיה. יחד עם זה, הוא עולה בדרגה. אם מקזזים לו, אז הוא מקבל חצי דרגה.
נועה בן-שבת
לגבי נושא חלקיות המשרה, לא יכול להיות מצב שברשות הוא עובר לחלקיות משרה ואז מושפעת המשכורת הקובעת שלו?
היו"ר חיים כץ
לא. כשהוא יצא לפנסיה, הוא יקבל לפי חלקיות משרה.
אסי מסינג
לכל אחת מהתקופות.
היו"ר חיים כץ
לכל החיים. בלי שום קשר לשכר. הוא יקבל בשכר שלו לפי חלקיות משרה.
נועה בן-שבת
המשכורת הקובעת שמשמשת לנו תקרה לעניין חישוב המשכורת - - -
היו"ר חיים כץ
לא, לא, הוא יוצא לחלקיות משרה מהמשכורת הקובעת הגבוהה. המשכורת לא משתנה.
נועה בן-שבת
עדכון המשכורת

הקובעת
63יז. סעיף 9 ייקרא, לגבי עובד הרשות, כאילו אחרי סעיף קטן (א) בא:


"(א1) פרש עובד הרשות מהשירות עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג (30 ביוני 2013), תעודכן משכורתו הקובעת במועדים המפורטים בתוספת החמישית החלים לאחר מועד פרישתו, בשיעורים החלים לגביו בתוספת האמורה בהתאם למועד תחילת שירותו ברשות בנוסף לעדכונים לפי סעיף קטן (א).

תקופות בלא

משכורת שמביאים

אותן בחשבון
63יח. סעיף 11(4) ייקרא, לגבי עובד הרשות, כאילו במקום "המשכורות שהיו מגיעות לעובד אילולא נעדר" בא "המשכורות הקובעות שלפיהן היתה משולמת לעובד קצבה אילולא נעדר מהשירות והיה פורש מהשירות באותו מועד".

הגדלת תקופת

השירות
63יט (א) לצורך קביעת זכויותיו לפי חוק זה, של עובד שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן, תחושב תקופת שירותו כתקופה גדולה משהיתה למעשה, כך ששיעור קצבתו יגדל בשיעור של עשר נקודות האחוז או בשיעור בנקודות האחוז שבו היה גדל שיעור קצבתו אילו שירת עד תום החודש שבו היה מגיע לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד ששיעור הקצבה לא יעלה על שבעים אחוזים מהמשכורת הקובעת של העובד המחושבת כאילו עבד במשרה מלאה בכל תקופת שירותו, והכול בכפוף לתנאים שנקבעו לעניין הגדלת השירות לפי סעיף 100.
היו"ר חיים כץ
תסביר.
אסי מסינג
סעיף 100 לחוק שירות המדינה גמלאות עוסק באפשרות של הגדלת תקופת שירות מטעמים שונים שמנויים בתקשי"ר, והסעיף הזה מתחלק לשני סעיפים קטנים. סעיף קטן (א) מדבר על הגדלת תקופת שירות שהיא מותנית בתפקיד מסוים.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אתה יכול לצאת פה כאילו הוא עבד.
אסי מסינג
כן, כאילו הוא עבד, בנוסף ל-2% שהוא בגין תקופות השירות שלו בפועל.
היו"ר חיים כץ
אז נותנים לו כאילו הוא עבד אחוזים או כאילו הוא עבד תקופת עבודה?
אסי מסינג
אתה מגדיל את תקופת עבודתו. התוצאה היא הגדלה באחוזי הקצבה.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אם הוא עבד שנתיים, אתה נותן לו כאילו הוא עבד ארבע.
אסי מסינג
אם הוא עבד שנתיים, אז אי אפשר להגדיל לו, אבל מעל עשר שנים, לדעתי ניתן.
היו"ר חיים כץ
אם הוא עבד שלושים, אתה נותן לו כאילו הוא עבד שלושים וחמש, אך לא יותר משבעים.
אסי מסינג
במסגרת התקשי"ר מנויים שורה של טעמים שלפיהם מגדילים תקופת שירות.
היו"ר חיים כץ
מהם?
אסי מסינג
למשל בריאות, מצב בריאות לקוי, פרישה בשל מצב בריאות לקוי, הגדלה בשל הורה שכול, ניצולי רדיפות הנאצים.
היו"ר חיים כץ
מה אתם נותנים לניצולי רדיפות הנאצים?
אסי מסינג
אם הוא לא מקבל ממקור אחר, נדמה לי שהגדלה היא עד 4%.
היו"ר חיים כץ
תגיד לי כמה ניצולי רדיפות הנאצים יש לכם?
אסי מסינג
יש הגדלות כאלה.
היו"ר חיים כץ
אין כאלה. אתמול ראיתי דו"ח סטטיסטי. הכי צעיר בדו"ח, שהוא מכסה 97%. הוא בן 72.
אסי מסינג
זה הגדלות בעבר, בוודאי. זה הגדלות שהולכות ונעלמות.
היו"ר חיים כץ
20% זה מעל 90, 90 פלוס. אתה יכול עוד להסביר לי על ה"כאילו"?
אסי מסינג
הם לא מקבלים "כאילו". רואים אותם כאילו הם עבדו.
היו"ר חיים כץ
רואים "כאילו". הם מקבלים בפועל בגלל שכאילו הם עבדו.
אסי מסינג
· - - נוספות שנוספו לפי סעיף 100. בעבר היה נהוג שבנוסף להגדלות המנויות בתקשי"ר, גם תוגדל תקופת שירותם - - -
היו"ר חיים כץ
סגן הממונה מסכים איתך שבסדר, אנחנו נשלם על "כאילו"?
אסי מסינג
זה קיים, קבוע.
היו"ר חיים כץ
הוא מסכים לזה.
אסי מסינג
מבחנים קיימים שהממשלה קבעה אותם.
ניר רייס
אנחנו מעודדים במסגרת הרפורמה עובדים לפרוש, עובדים שיש להם תוחלת עבודה, לפרוש פרישה מוקדמת, ולכן אנחנו מסכימים להגדיל את יתרת שירותם לצורך קביעת הפנסיה.
היו"ר חיים כץ
ואלה? ברצינות? יפה. כמה?
ניר רייס
עד 10%.
היו"ר חיים כץ
למה אתם לא עושים את זה לעובדי חברות ממשלתיות? למה הוא מקבל בדיוק את מה שהוא צבר? למה אתה לא נותן להנהלות להפריש בגינם, למה הם בפנסיה צוברת. למה אתה לא נותן להנהלות להפריש בגינם את ההפרשות ולצבור עוד זכויות?
ניר רייס
למיטב ידיעתי כשעושים גם החברות הממשלתיות תוכניות משמעותיות של צמצום, אז בעבר נתנו גם.
היו"ר חיים כץ
מה זה בעבר? אתה מדבר איתי בעתיד.
ניר רייס
למיטב הבנתי כשעושים תוכניות פרישה משמעותיות, גם חברות ממשלתיות מוצאים את הדרך להגדיל את הקצבה גם של עובדים בקרנות הפנסיה הותיקות.
היו"ר חיים כץ
אני שמח שזה רשום בפרוטוקול, ואפילו מוקלט.


טוב, חבל שאני לא יודע שכך הוא. מה שאני מבין, שגם אם אתם לא משלמים שקל, גם אם החברה עצמה משלמת, אתם לא נותנים לחרוג כהוא זה. כהוא זה. גם אם אתם לא משלמים שקל ומי שמשלם, מי שלוקח את המשכנתא של פרישת העובדים, זה אותם עובדים שנשארים במקום העבודה. אתם לא נותנים לחרוג. אתם לא נותנים לתת בונוסים. אתם לא נותנים למעסיק להמשיך להפריש, ואם הוא ממשיך להפריש, אז אתם אומרים, תגלם את זה כהטבה.
נועה בן-שבת
המשך סעיף 63יט

(1) מתקיים לגביו אחד מאלה:

(1) הוא פרש מהשירות בתקופה שבין יום ל' באב התש"ע (10 באוגוסט 2010) לבין מועד כניסתו לתוקף של הסכם סיום העבודה במנהל, בהתאם לתכנית פרישה שאושרה בידי נציב השירות וערב פרישתו שירת במנהל מקרקעי ישראל, ולא מתקיים בו סייג מהסייגים לתחולת הסכם סיום העבודה במנהל.
(2) הוא פרש מהשירות בהתאם להסכם סיום העבודה.
(2) בחודש שבו פרש מהשירות טרם הגיע לגיל 65.

(3) הוא פרש מהשירות בנסיבות כאמור בסעיף 15(4) או בנסיבות כאמור בסעיף 17(2).
(4) לגבי מי ששולם לו מענק לפי סעיף 22(א) שחושב בהתאם להוראות פסקה (2) של הסעיף האמור, ואשר במסגרת הקצבה שהוא זכאי לה בזמן פיטוריו לעניין אותה פסקה לא הובאה בחשבון הגדלת תקופת השירות שלה הוא זכאי לפי סעיף זה – הוא השיב לאוצר המדינה את ההפרש שבין סכום המענק ששולם לו לבין סכום המענק המגיע לו כשמובאת בחשבון הגדלת תקופת השירות כאמור.
(2) על אף האמור בסעיף קטן (א), סך הגדלות תקופת השירות לפי הסעיף האמור ולפי סעיף 100 לא יעלה על תקופת שירותו בפועל של העובד.
היו"ר חיים כץ
מה זה אומר? אסי.
אסי מסינג
אני אחזור ואשלים רק את ההתחלה של מה שאמרתי. על אף שכיום, בהתאם להחלטת ממשלה משנת 2005 לא מקובל לתת הגדלות, מה שמכונות, ועידוד פרישה לעובדי מדינה, במהלך המעבר לרפורמה ובשל הצורך לעשות שינוי מבני, מוצע כאן בהמשך להסכם שנחתם, ליתן הגדלת תקופת שירות לכל מי שיפרוש בשלוש שנים ממועד המעבר לרשות.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, זה מי שהגיע לגיל 64, 59 נשים ודרישות מוקדמות? בעוד 3 שנים היא תגיע ל-62.
אסי מסינג
אפשר לפרוש לפי חוק הגמלאות בהסכמה בפיטורין גם לפני גיל 60. אין קנסות.
היו"ר חיים כץ
כל אחד יכול לקום ולהגיד, אני בגיל 64, אני רוצה לצאת?
אסי מסינג
הוא צריך להיות מפוטר בהסכמה של הרשות.
היו"ר חיים כץ
הוא יכול לקום וללכת ב-64, לקבל מהקופה כשהוא ישלם את הקנס.
אסי מסינג
נכון. בפנסיה תקציבית התנאי הוא, אם אתה מפוטר, בהנחה שאתה מפוטר, 42 ו-10 שנים. צריכה להיות הסכמה של הרשות לפטר אותו.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת 10% יקבלו רק בטווח של השלוש שנים הקרובות?
אסי מסינג
יש תכנית שנועדה להביא לשינוי המבני של רשות המקרקעין. במסגרת תכנית הפרישה אנחנו פותחים חלון שמאפשר לעובדים להירשם.
היו"ר חיים כץ
יש להנהלה זכות וטו.
אסי מסינג
לא, ההנהלה הסכימה לא להפעיל את זכות הוטו.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, כל מי שנרשם, הולך? אם ישתגעו כל עובדי מנהל מקרקעי ישראל, ישתגעו וכולם יגידו לך כל אלה שמעל גיל 50 מחר בבוקר, כמה אחוז מהאוכלוסיה זה?
אסי מסינג
סדר גודל של 340 עובדים.
היו"ר חיים כץ
מתוך כמה?
אסי מסינג
מתוך 700.
היו"ר חיים כץ
אם 50% באים ואומרים לך, אנחנו הולכים. אתה מוחה להם כפיים או שאתה אומר לחלק, תישארו?
אסי מסינג
אנחנו לא מניחים, מתוך הסתכלות על האוכלוסיה, על רמת השכר שלה, על מספר שנות העבודה.
היו"ר חיים כץ
מה רמת השכר שלה?
אסי מסינג
רמת השכר היא כמו של עובדי המדינה.
היו"ר חיים כץ
בוא תסביר לי מה רמת השכר שלה. זה לא בושה, זה מה שמרווחים.
אסי מסינג
אני מניח שהשכר הממוצע הוא כמו במדינה, בערך 12,000 שקל.
היו"ר חיים כץ
פנסיוני.
אסי מסינג
לא פנסיוני. פנסיוני הוא כמו עובדי המדינה, בערך 60%-70% נקרא פנסיוני, כמו כל עובד מדינה אחר.
היו"ר חיים כץ
ואיזה רכיבים יש להם שהם לא פנסיוניים?
אסי מסינג
החזקת רכב, שעות נוספות, החזר הוצאות.
היו"ר חיים כץ
על זה יש להם הפרשות לקופות גמל.
אסי מסינג
כן, בהתאם להסכם.
היו"ר חיים כץ
30% יש להם החזר הוצאות?
אסי מסינג
עבודה נוספת, שגם אליה מפרישים לקרן פנסיה, לקופות גמל ולא לפנסיה התקציבית. כשאנחנו מדברים על הפנסיוניים, אני מתכוון פנסיוניים בפנסיה התקציבית. יש הפרשות כמובן לקופות גמל, גם רכיבים אחרים, אבל לצורך העניין זה לא רלוונטי כמובן.
היו"ר חיים כץ
השכר הממוצע שלכם הוא 12,000 שקל ברוטו?
קריאה
לא.
היו"ר חיים כץ
כמה השכר הממוצע?
אשר ביטון
פחות מ-12.
גיל אייזנשטיין קנה
השכר הפנסיוני שלנו מאוד נמוך יחסית לעובדי מדינה.
היו"ר חיים כץ
כמה נמוך?
אשר ביטון
הממוצע פנסיוני, אני מניח שבסביבות ה-7,000-8,000 שקל. לפי מה שאני רואה, אני בדקתי את כל התלושים של המחוז שלי למשל, ואין מצב שזה מדגדג את ה-12,000 שקל. ממש ממש לא, וזה גם אחרי שמוסיפים שתי דרגות בפרישה.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת עכשיו כשאתם במנהל, כמה פנסיוני לא מוסיפים שתי דרגות?
אשר ביטון
בסביבות 8,000 שקל בממוצע, לא יותר מזה.
היו"ר חיים כץ
טוב, אוקיי.
אסי מסינג
אז רק מה שיש כאן, זה שורה של תנאים שנקבעו למתן ההגדלות, וכמו שאמרנו, ההגדלות הן עד 10% לתנאים שמנויים כאן, מותנית בתקופת הפרישה שהוא יכול היה לצבור עד גיל פרישת חובה. התנאים המנויים כאן זה תנאים שמנויים בהסכם, והם כוללים, ראשית כמובן שההסכם עם סיום העבודה החל לגביו. מעבר לכך הנסיבות של הפרישה הן או פיטורין או פרישה מרצון מעל גיל 60.
היו"ר חיים כץ
יכולים לפטר?
אסי מסינג
זה הסכם סיום העבודה. המשמעות של הדבר זה פיטורין בהסכמה.


בנוסף, בחודש שבו הוא פרש מהשירות, הוא טרם הגיע לגיל 65, כלומר יש לו לפחות יותר משנתיים עבודה ברשות.
היו"ר חיים כץ
מה זה משנה?
ניר רייס
זה משנה. גם מי שמעל גיל 65 יש תנאים מסוימים, אבל לעניין ההגדלות, לא נותנים הגדלות למי שסיים את שירותו, מעל גיל 65.
היו"ר חיים כץ
ואם יש לו לצורך העניין 65%? יש לכם עוד שנתיים בעלות שלו, אפס. התרומה שלו אפס. אתה משאיר אותו?
ניר רייס
מכיוון שזה פרישה מרצון, אז מבחינתי אין מניעה שעובד כזה ימשיך לעבוד עוד שנתיים.
היו"ר חיים כץ
הוא לא עובד. הוא בסתלבט. בא בבוקר, שותה קפה, פותח את העיתון. אתה משאיר אותו? יש לו פדיון ימי מחלה, יש לו פדיון חופשה.
ניר רייס
שהוא צבר.
היו"ר חיים כץ
כמה ימי חופשה הוא יכול לצבור?
ניר רייס
55.
אסי מסינג
פלוס שוטף.
היו"ר חיים כץ
2.5 מכסות פלוס שוטף. מה זה שוטף?
ניר רייס
באותה שנה.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. ואם הוא צובר מעבר?
ארז אנצוויג
אז מורידים לו, אלא אם כן יש אישור. זה נמחק, אלא אם כן יש אישור של מנכ"ל המשרד.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת אם אני צברתי ולפני שנמחק אני מודיע לך שאני הולך עכשיו לחופש. אתה יכול למנוע ממני, ואז אתה שם אותי בעבירת משמעת ומוריד לי דרגה?
ארז אנצוויג
צריך אישור מעסיק לצאת לחופשה. זה שיקול הדעת.
היו"ר חיים כץ
אבל מי נותן אישור? לא הממונה הישיר.
איציק ישראלי
זה רק סמכות של בית דין למשמעת.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אבל אתה מביא אותו לבית דין למשמעת, למה אתה כממונה אמרת לו, עכשיו אתה צריך למכור את היקב בראשון והוא מכר את הבניין בגבעתיים.
איציק ישראלי
לא מורידים.
היו"ר חיים כץ
על מה מורידים דרגה?
איציק ישראלי
בדרך כלל מורשעים בפלילי.
היו"ר חיים כץ
כשמורשעים בפלילי, למה לא מפטרים?
איציק ישראלי
גם מפטרים.
היו"ר חיים כץ
אז למה צריך להוריד דרגה?
איציק ישראלי
פוסלים לשירות ואז אין לו פנסיה.
קריאה
יש גם שלילת קצבה.
היו"ר חיים כץ
טוב. אוקיי, תמשיכי.
נועה בן-שבת
תיקון סעיף 102

2. בסעיף 102(ב) לחוק העיקרי, אחרי "11(4)" יבוא "63טז(ב)".


הוספת תוספת

חמישית


3. אחרי התוספת הרביעית לחוק העיקרי יבוא: "תוספת

חמישית (סעיפים 63יד(ז) ו-63יז).


יש כאן טבלה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא הולכים להקריא את הטבלה. מאושרת, מקובלת.
נועה בן-שבת
שני המועדים הראשונים שנקבעו, כיוון שתחילת השירות ברשות כנראה לא תהיה לפני 1 ביוני וגם לא 1 ביולי, אז אנחנו בעצם נתחיל את הטבלה מה-1 באוגוסט.
היו"ר חיים כץ
היא גם לא תהיה לפני ה-1 באוגוסט. אז אנחנו מוחקים גם 1 באוגוסט, מתחילים 1 בספטמבר?
אסי מסינג
אפשר להשאיר או מ-1 באוגוסט. זה פשוט מועדים שהם כבר חלפו.
היו"ר חיים כץ
לא, ה-1 באוגוסט עוד לא חלף.
נועה בן-שבת
נשאיר את 1 באוגוסט.
קריאה
הוא יחלוף עד שזה יפורסם ברשומות.
היו"ר חיים כץ
אתם לא רוצים לרשום 10 באוגוסט?
ארז אנצוויג
לא, זה לא משנה. מועד תחילת העבודה ברשות הוא יקח עוד הרבה זמן.


לגבי סעיף 63טז, הדלתא-ההוראה המוצעת מתייחסת להפרש שבין המשכורות.
היו"ר חיים כץ
תסביר לי שאני אבין, הדלתא שווה ערך להפרש השכר שאני מקבל כמענק או במשהו בגלל שאני ירדתי בשכר, בגלל המעבר מ-1 ל-2 ואתם לא רציתם להוריד אותי בשכר. נתתם לי דלתא שהיא שוות ערך למה שהרווחתי ערב המעבר. אחרי שנתיים-שלוש הצטיינתי בתפקידי והמנהל החליט להעלות אותי בדרגה. כשאני עולה בדרגה, מה קורה עם הדלתא? אני מקבל חלקיות דרגה או שאני מקבל דרגה מלאה פלוס הדלתא? הדלתא הזאת הולכת איתי לכל החיים או מתקזזת?
ארז אנצוויג
היא מתקזזת.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אני לא עולה יותר בדרגה. אם אני מתקדם, אז אני עולה בחצי דרגה. זאת אומרת, אתם דופקים אותי ביחס למצבי היום. ביחס למצבי היום יש לי איקס שקלים. 200 שקל לחודש. עליתי בדרגה, אני עולה ל-260. אתה אומר לי שאני לא אגיע ל-260. אני אגיע ל-230 או 240 או 250, אבל לא ל-260, ואתם הסכמתם לזה.
עמי כהן
זו הוראה שקיימת בחוק.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. למען האמת, אני לא ידעתי כשקיבלתי את הצעת החוק הזאת אלי לוועדה, שיהיה לי כל כך מעניין וכל כך מהנה. במסגרת הימים והשעות שהקדשנו לעניין, אני מקווה שעשינו עבודה טובה לציבור העובדים של הרשות. אני מקווה שריצינו, שמרנו, בגלל שזה חקיקה.


אני חושב שהצוות של האוצר כדרכו בקודש, היה מעולה, עשה עבודה טובה וייצג את מה שהוא צריך לייצג, בצורה הטובה ביותר. אני חושב אותו דבר, נציגי העובדים עשו עבודה טובה במסגרת עבודתם ואני מקווה שגם הוועדה עשתה עבודה טובה, לפחות היועצת המשפטית. היא נכנסה לעובי הקורה ועל זה אני מודה לה, ואני מודה למנהלת הוועדה ולפקידות הוועדה.


אנחנו נצביע על החוק הזה ונעשה מאמץ עילאי, והממשלה תעשה מאמץ עילאי שהחוק הזה עוד לפני סיום כניסתה של הכנסת לפגרה, תעביר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית ונקווה שעבודתכם תרמה לציבור העובדים במדינת ישראל.
נועה בן-שבת
יש לי רק בקשה אחת לפני שמצביעים. אם יהיו איזה שהם תיקוני ניסוח - - -
היו"ר חיים כץ
אז אני מקווה שזה מקובל עליכם, שאם יתברר לפתע שיש תיקוני ניסוח, יבואו כל הצדדים, הארגון היציג שזה ההסתדרות, האוצר והיועצת המשפטית של הוועדה וינסחו את זה לפרטי פרטים. למרות שאנחנו מאשרים, אני מסמיך אתכם ביחד, במידה ויש שינויי ניסוח, לבוא ולנסח. אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה אושרה

לאלה שלא עובדים בכנסת. יש פה נציגי עובדים. רוצה להסביר לכם את מה שאמרתי למישהו אתמול.

כשהממשלה תומכת, יכול להיווצר מצב שחבר כנסת אחד מצביע. כשהממשלה מתנגדת, אין כאלה דברים. הם דואגים שיהיו פה מספיק חברי כנסת להפיל, וגם אם הם מפסידים בוועדה, זה עולה למליאה, ואז במליאה הם בדרך כלל מנצחים.

תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 17:40

קוד המקור של הנתונים