ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/07/2011

תיקון תקנון הבורסה 1. תיקון סעיף 6.ד. בחלק הרביעי לתקנון הבורסה; 2. שווי לבטחון של ניירות ערך ונכסים פיננסיים ודרישה לבטחונות בשל מכירה בחסר

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
3
ועדת הכספים

25.7.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ג בתמוז התשע"א (25 ביולי 2011), שעה 11:20
סדר היום
תיקון תקנון הבורסה

1.
תיקון סעיף 6ד בחלק הרביעי לתקנון הבורסה

2.
שווי לביטחון של ניירות ערך ונכסים פיננסיים ודרישה לביטחונות בשל מכירה בחסר
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני- היו"ר

זהבה גלאון

שי חרמש
מוזמנים
שמואל האוזר, יו"ר הרשות לניירות ערך

רונן מדר, מנהל המחלקה לפיקוח על השוק המשני, הרשות לניירות ערך

עו"ד אלי לוי, היועץ המשפטי, המחלקה לפיקוח על השוק המשני, רשות לניירות ערך

מוטי ימין, יועץ בכיר ליו"ר הרשות לניירות ערך

עו"ד חגית נאמן, יועצת משפטית ומזכירת הבורסה לניירות ערך
ייעוץ משפטי
אביגיל כספי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
תיקון תקנון הבורסה

1.
תיקון סעיף 6ד בחלק הרביעי לתקנון הבורסה

2.
שווי לביטחון של ניירות ערך ונכסים פיננסיים ודרישה לביטחונות בשל מכירה בחסר
יו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תיקון תקנון הבורסה:

1.
תיקון סעיף 6ד בחלק הרביעי לתקנון הבורסה

2.
שווי לביטחון של ניירות ערך ונכסים פיננסיים ודרישה לביטחונות בשל מכירה בחסר


מי מציג את התיקון?
חגית נאמן
אני. חגית נאמן, היועצת המשפטית של הבורסה. אלה שני תיקונים בתקנון הבורסה ושניהם טכניים בעיקרם ולא שום דבר שבמהות.


התיקון הראשון נוגע לסמכות להשהיית ניירות ערך מהמסחר. בדרך כלל ברוב העילות של ההשהיה, הסמכות היא של מנכ"ל הבורסה עד לישיבת הדירקטוריון והדירקטוריון הוא זה שמוסמך אחרי כן לאשר את השהיית המסחר. יש שני נושאים בהם הסמכות היא של המנכ"ל: האחד, חברה שמאחרת למעלה מחודש ימים בפרסום דוחות כספיים וחברה שהגיע מועד פדיון ולא שילמה. הסמכות היא בידי מנכ"ל הבורסה. יש היום בתקנון הבורסה סעיף של סמכות מקבילה גם לדירקטוריון. זה עורר אצלנו בעיות טכניות או אי הבנות מצד גופים שפנו ואמרו שאין בהירות, האם זה נושא שצריך לבוא לדירקטוריון או לא, ולכן לא הייתה כוונה שזה יבוא לדירקטוריון הבורסה, השהייה בשל איחור בדוחות כספיים אלא זה דבר שאו שהיא פרסמה או שלא פרסמה. לכן אנחנו רוצים לבטל את הסמכות הזאת שקיימת לדירקטוריון.


זה התיקון הראשון.


התיקון השני מדבר על הוראות שקיימות. זאת בעצם השלמה של כל התיקון הגדול שאישרה כאן הוועדה לגבי ההון של החברים. כאשר אישרתם את ההון של החברים, ההוראות מדברות על מצב שבו חבר בורסה שאינו בנק נותן אשראי ללקוח וצריך לקבל ביטחונות. באותה מידה, כאשר חבר משאיל ניירות ערך ללקוח, זה כמו הלוואה של כסף וזאת השאלה של ניירות ערך והוא צריך לקבל ביטחונות מהלקוח בשל השאלת ניירות הערך.


אנחנו רוצים את הוראות הביטחונות בשל השאלת ניירות ערך להעביר מהפרק של המסחר בתקנון לפרק שמטפל בפיקוח של הבורסה על החברים וזה החלק הראשון.

זה למעשה התיקון השני אותו אנחנו מבקשים.


אמרתי שבמהותה זאת הוראה טכנית. להעביר ולרכז את כל ההוראות שנוגעות לביטחונות ושווי בשל ביטחונות שהחברים צריכים לקחת מהלקוחות כך שהכל יהיה במקום אחד ולא שהביטחונות על הכסף יהיו במקום אחד והביטחונות על השאלת ניירות ערך במקום אחר.
היו"ר משה גפני
יש מישהו שמתנגד לתיקון התקנון? אין.


היועצת המשפטית, יש לך הערות?
אביגיל כספי
כן. לגבי האחוזים שאתם דורשים בביטחונות. זאת הייתה ירידה.
חגית נאמן
הם כבר לא אקטואליים. הם מאוד ישנים כי זה נייר מאוד ישן. זה נמצא בהנחיות. האחוזים כאן, אלה שנמצאים כאן בנייר, למה הם נמוכים? דרך אגב, זה בהנחיות. הוועדה לא נדרשת לאשר אותם, אבל אם יש לך שאלה ספציפית, אני מוכנה לענות. זה מובא לידיעה בלבד. אלה הוראות שרשות ניירות ערך כבר אישרה לנו לגבי איזה שיעור עושים לנייר ערך כשאתה לוקח אותו.


ככל שאתה מוריד את האחוזים, אתה מעלה את הביטחון. אם נייר הערך שווה מאה, אתה לוקח אותו לצורך ביטחון רק בשבעים. היה כאן איזה שיקול.


הבורסה, גם לפי בקשת רשות ניירות ערך, אחת לתקופה מקיימת דיון על מה השווי לביטחון של ניירות ערך ומתאימה בהתאם לצרכים.
היו"ר משה גפני
זאת הצבעה אחת, נכון?
אביגיל כספי
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על תיקון תקנון הבורסה

1.
תיקון סעיף 6ד בחלק הרביעי לתקנון הבורסה

2.
שווי לביטחון של ניירות ערך ונכסים פיננסיים ודרישה לביטחונות בשל מכירה בחסר

ה צ ב ע ה

התיקון אושר פה אחד


התקנון אושר. תודה רבה. אנחנו חוזרים לדיון הקודם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:25

קוד המקור של הנתונים