ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/07/2011

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
7
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
25.7.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 526
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ"ג בתמוז התשע"א (25 ביולי 2011), שעה 15:20
סדר היום
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מספר 30) (תגמולים ליתום משני הוריו), התשע"א-2011, של חבר הכנסת זבולון אורלב, חברת הכנסת דליה איציק (פ/3269)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

זבולון אורלב

אריה אלדד

אילן גילאון
מוזמנים
דב בארי – רכז ביטוח לאומי ורווחה באגף התקציבים, משרד האוצר

שי סומך – מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד שלומי מור – לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד חנן פוטרמן – לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

גליה סרוסי-עידן – מנהלת תחום אגף נפגעי פעולות איבה, המוסד לביטוח לאומי

אסנת כהן – מנהלת אגף נפגעי פעולות איבה, המוסד לביטוח לאומי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יעוץ משפטי
שימרית שקד-גיטלין
רשמה וערכה
א.ב. חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מספר 30) (תגמולים ליתום משני הוריו), התשע"א-2011

של חבר הכנסת זבולון אורלב, חברת הכנסת דליה איציק (פ/3269)
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים, היום יום שני בשבוע, כ"ג בתמוז, ה-25 ביולי 2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות, והנושא-הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

(תיקון מספר 30) (תגמולים ליתום משני הוריו), התשע"א-2011 של חבר הכנסת זבולון אורלב, חברת הכנסת דליה איציק. פרוטוקול 526.


אתמול בלילה צלצלה אלי אשה, אומרת לי תשמע, אני יתומה משני הורים ויש לי אח. ההורים שלי נהרגו בפעולות איבה ואני לא בחוק. אמרתי לה, הכיצד? איפה נהרגו ההורים שלך? אמרה במלון פארק בנתניה. אמרתי לה, בת כמה את היית כשזה קרה? אמרה, אני הייתי בת 47. אחי היה בן 49 ואבא שלי היה בן 74. אמרתי לה תשמעי, זה שונה מהותית מהצעת החוק שהגשנו אותה. יכול מאוד להיות שתבוא הממשלה ואולי בצדק תגיד, המענקים האלה באים לבנות חיים, ואת כשזה קרה, וזה נכון שזה שני הורים, איבדת שני הורים אבל כבר היית בעלת משפחה ואולי נכדים היו לך.


בכל אופן, אני הבטחתי להם שאני אעלה את זה לפרוטוקול. זה עלה לפרוטוקול. בשיחות שהיו לי עם זבולון אורלב אפילו נאמר שננסה בשלב מאוחר יותר לעשות שינוי לחוק. אבל אני למדתי שאם תפסת מרובה, לא תפסת. אנחנו לא נעכב את הצעת החוק הזאת ואנחנו נעבור להקראה ונקריא אותה ונצביע עליה כפי שסיכמנו, עם הגורמים הממשלתיים והביטוח לאומי, ללא שינויים בכלל מההסכמות שהיו.
שימרית שקד-גיטלין
לפני כן, לקראת הקריאה הראשונה קבענו שהצעת החוק היא הצעת חוק תקציבית.
היו"ר חיים כץ
יש הסכמת ממשלה. היא לא תקציבית.
שימרית שקד-גיטלין
הוועדה קובעת שהצעת החוק היא לא תקציבית.
היו"ר חיים כץ
הצעת החוק היא לא תקציבית והממשלה מסכימה לזה שהיא לא תקציבית.
שימרית שקד-גיטלין
מצוין.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא חוזרים על הקראה של סעיפים שאישרנו והצבענו עליהם. אנחנו מקריאים רק סעיפים שלא הצבענו עליהם.
שימרית שקד-גיטלין
אוקיי, אז פסקה 4 מסומנת כאן לפניכם. בסעיף קטן (ג), במקום "סעיף קטן (ב)" יבוא "סעיף קטן (א1א2)". ההוראה הזו, בעצם דנו בה כבר כמה פעמים. אנחנו חוזרים ודנים והסברתי לפני הדיון לחלק מחברי הכנסת ואני אסביר לכולם.


בעצם ההחלטה שהתקלה היתה שהוראה של כפל תגמולים בתקופה שבה היתום מקבל דמי מחיה, תחול רק מעל גיל 21. המוסד לביטוח לאומי הפנה את תשומת ליבנו לכך שבעצם ההצעה הזו נותנת לכאורה איזה שהוא תמריץ להשתמט משירות צבאי או משירות לאומי, כי מי שישתמט משירות צבאי ושירות לאומי ויתחיל ללמוד מגיל 18, יקבל כפל גמלאות בתקופה הזו. הסבנו את תשומת לב המציע ויושב ראש הוועדה לכך, והם הציעו שאנחנו נעמיד את זה על 18 שנים, כך שלא יהיה איזה שהוא תמריץ שהם לא התכוונו אליו.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור.
שימרית שקד-גיטלין
אוקיי. הנושא הבא שבעצם דנתם בו, אנחנו רק נקריא את הנוסח המדויק. זה בעמוד 2 סעיף 4(ג).

(3) יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה לפני יום ב' בתשרי התשס"א (1 באוקטובר 2000), ובמועד שבו התייתם משני הוריו טרם מלאו לו 37 שנים, יהא זכאי למענק מיוחד בסכום של 550,000 שקלים חדשים.
זה חלק מהניסוח, ובלבד שביום התחילה מלאו לו 21 שנים.

הכוונה היא, יש יתומים מלפני שנת 2000 שבעצם עדיין לא מלאו להם 21, כלומר הם עדיין לא נפגעו. כלומר, במשך כל התקופה שילמו להם תגמולים ולכן הם לא מקבלים את המענק המיוחד הזה.
מר זבולון אורלב
מרגע האסון הם מקבלים באופן סדיר.
שימרית שקד-גיטלין
באופן רציף, נכון?
היו"ר חיים כץ
כן, כן, בסדר.
שימרית שקד-גיטלין
אוקיי. סעיף הבא.

(4) על אף האמור בסעיף 19 לחוק העיקרי, הוראות חוק זה, לרבות המענק המיוחד כאמור בסעיף קטן (ג), יחולו גם על יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה שאירעה לפני כ"ה באייר התשכ"ז (4 ביוני 1967), ובמועד שבו התייתם משני הוריו טרם מלאו לו 37 שנים.

הסעיף הזה נועד לפתור את הבעיה של מירי, ואנחנו מקווים שאין עוד אנשים נוספים, אבל אם כן, זה יחול גם עליהם.

יתומים שנפגעו אחרי קום המדינה ואחרי ה-4 ביוני 1967, והם יתומים משני הוריהם, יחולו עליהם כל ההוראות שקבענו בחוק הזה.
היו"ר חיים כץ
יש למישהו פה הערות בחדר הזה? אין הערות?
שימרית שקד-גיטלין
סעיף קטן (ו) הוסף לבקשת המוסד לביטוח לאומי. להבנתי, הם דיברו איתך אחרי הדיון הקודם. הם מבקשים לבצע את התשלומים בתוך 60 ימים מיום התחילה.
היו"ר חיים כץ
הם לא דיברו איתי, אבל אנחנו נסכים לזה.
שימרית שקד-גיטלין
אז התגמולים משולמים מיום התחילה ואילך, כלומר לא מפסידים פה אלא רק פשוט מקבלים אותם עוד קצת.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.
מר זבולון אורלב
אבל זה חל רטרואקטיבית מיום התחילה?
היו"ר חיים כץ
כן, כן.
שימרית שקד-גיטלין
כן, כן.
היו"ר חיים כץ
תראה, יש הסכמה בין החברים פה ובין ממשלת ישראל ובין כולם שלא מנצחים את האוכלוסיה הזאת. זה ההסכמות. לא מנצחים אותם. כן אדוני.
שלומי מור
שלומי מור, המוסד לביטוח לאומי.


הערה קטנה לעניין סעיף (ד) קטן שכרגע הוקרא. לעניין "על אף האמור בסעיף 19(3)".


שני דברים רציתי לומר, האחד, שאיננו יודעים בכמה יתומים משני הוריהם מדובר, וזאת צריך לומר, מלבד אותה גברת שעסקנו בה, אנחנו לא יודעים בכמה נוספים.
היו"ר חיים כץ
בסדר, קניתם את הקופה כמו שהיא.
שלומי מור
נכון. דבר שני הוא שלדעת כל הגורמים המקצועיים, אין הכוונה למי שהתייתם משני הוריו לפני קום המדינה, כיוון שהתיקון הזה לכאורה הולך אחורה עד אין קץ.
היו"ר חיים כץ
היא אמרה את זה, דרך אגב.
שימרית שקד-גיטלין
מבחינה הנוסחית של הכנסת אמרה שאין צורך לכתוב את זה במפורש, אבל שיהיה ברור שזו כוונת חברי הכנסת, מקום המדינה ואילך.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. וגם אין הכוונה שזה מי שהתייתם משני הוריו שלא במדינת ישראל.
שימרית שקד-גיטלין
כן.
היו"ר חיים כץ
מפעולות נאצים.
שלומי מור
נכון אדוני.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, אנחנו נצביע על כל החוק כפי שהוצבע והסעיפים שהוקראו עכשיו. מי בעד, ירים את ידו?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מספר 30) נתקבלה


כל חברי הכנסת שיושבים פה ויש להם זכות הצבעה, וגם אלה שאין להם זכות הצבעה, הצביעו באופן סמלי. לא ספרנו אותם לצורך העניין. אני שמח להודיע שוועדת העבודה והרווחה והבריאות אישרה את הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, של חברי הכנסת זבולון אורלב ודליה איציק, כהכנה לקריאה שנייה, שלישית. הצעת החוק תעלה ביום רביעי הקרוב. היא תונח מחר ותעלה ביום רביעי הקרוב בקריאה שנייה ושלישית. כן.
אסנת כהן
אסנת כהן, מנהלת אגף נפגעי פעולות איבה.


מכיוון שמדובר בתשלום רטרואקטיבי מאוד גדול, המוסד לביטוח לאומי רוצה להציע ליתומים יעוץ פיננסי שיכלכלו את צעדיהם. אם הם רוצים, המוסד לביטוח לאומי יהיה הגורם שמציע והמממן של היועץ הפיננסי.
היו"ר חיים כץ
מי שירצה?
אסנת כהן
מי שירצה יוכל לקבל יעוץ פיננסי כדי להתנהל עם כספו.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, משרד המשפטים.
שי סומך
שי סומך ממשרד המשפטים.


לגבי הסעיף של מירי, אני מבקש מאדוני לבדוק שוב עם נסחית החוק האם בכל זאת יש מקום לקבוע את נושא קום המדינה. זה עניין של ניסוח, כדי להבהיר בנוסח שזו הכוונה.
היו"ר חיים כץ
לפחות בפרוטוקול אמרנו שכוונתנו. גם המציעים וגם יו"ר הוועדה, שלא היו מאשרים את החוק, לא היו מצביעים על החוק אם היה ברור שזה מלפני קום המדינה. הצביעו על החוק מאחר והיה ברור שזה מקום המדינה.
שי סומך
אבל בכל זאת אם אפשר לחשוב שנית.
מר זבולון אורלב
יש לי כבר הצעה שכבר השתמשנו בה פעם.


תאמר לנסחית של משרד המשפטים להתקשר לנסחית של הכנסת.
שימרית שקד-גיטלין
אנחנו נתאם את זה, שי.
היו"ר חיים כץ
חברי דב בארי, רצית להגיד משהו? מרוצה אתה?
דב בארי
מרוצה.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת זבולון אורלב.
מר זבולון אורלב
קודם כל שוב אני חייב לחזור ולהודות לך גם בשמה של דליה איציק וגם בשמי. באמת על פעולת חקיקה ממש יוצאת דופן, ממש יוצאת דופן באנושיות שלה, במוסריות שלה, במקצועיות שלה, וכמובן גם להודות לכל עובדי המדינה ולשימרית גיטלין. אני רוצה לנצל את הישיבה הזאת עוד בשאלה אחת. בחוק הקודם שלי, חוק היתומים, תיקון מספר 25, שבו האריכו עד גיל 37, נקבע גם ששר האוצר ושר הרווחה צריכים לקבוע תקנות לגבי המשפחות שמטפלות ביתומים. אמרו לי שהתקנות עברו.
קריאה
התקנות עברו והן בעבודה.
מר זבולון אורלב
בקשתי, אם אפשר גם קודם כל להזמין אותי. אני מבקש להשתתף.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. תודה רבה לכל אלה שעמלו, תודה רבה למשרדים הממשלתיים, תודה רבה למציעים. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:35

קוד המקור של הנתונים