ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/07/2011

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 129), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
8
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

21.7.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 521

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום חמישי, י"ט בתמוז התשע"א (21 ביולי 2001), שעה 09:00
סדר היום
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – חישוב הכנסה מרנטה לצורך קביעת זכאות ניצולי השואה לגמלת סיעוד), התשע"א-2011

הצעתם של חברי הכנסת חיים כץ ורחל אדטו

הכנה לקריאה ראשונה
נכחו
חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

אריה אלדד
מוזמנים
עו"ד שי סומך, משרד המשפטים

ניר קידר, מנהל תחום כלכלת בריאות, משרד הבריאות

שרון אסיסקוביץ, המוסד לביטוח לאומי

גליה סרוסי, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד שלמה מור, המוסד לביטוח לאומי

דב בארי, אגף התקציבים, משרד האוצר

רון מגורי כהן, חבר מועצת עובדי התעשייה האווירית

עו"ד מאיר כהן, חבר מועצת עובדי התעשייה האווירית

שמואל כרמי, חבר מועצת עובדי התעשייה האווירית

איתי ברנט, חבר מועצת עובדי התעשייה האווירית

שלמה שני, חבר מועצת עובדי התעשייה האווירית

שארלי וקראט, חבר מועצת עובדי התעשייה האווירית

ישעיהו להב, הנהלת לשכת המהנדסים, עובד בתעשייה האווירית

אברהם זק, יו"ר ועד עובדים
ייעוץ משפטי
שמרית שקד גיטלין
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – חישוב הכנסה מרנטה לצורך קביעת זכאות ניצולי השואה לגמלת סיעוד), התשע"א-2011

הצעתם של חברי הכנסת חיים כץ ורחל אדטו

הכנה לקריאה ראשונה
היו"ר חיים כץ
יום חמישי, דיון לא שיגרתי לקראת סיום המושב, י"ט בתמוז, ה-21 ביולי 2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – חישוב הכנסה מרנטה לצורך קביעת זכאות ניצולי השואה לגמלת סיעוד), התשע"א-2011 של חברי הכנסת חיים כץ ורחל אדטו.


איך זה נולד ומה פתאום יום אחד קמו שני חברי כנסת ואמרו שהם רוצים לקדם הצעת חוק. מדינת ישראל יזמה מצב לפיו לחסידי אומות עולם – ואין הרבה שמתגוררים בארץ אלא 24 – תינתן קצבת סיעוד גם אם הם עוברים את התקרה המונעת. התפלאתי מהיכן ולמה באה הנדיבות והתברר לי שיש בן אדם אחד כזה. כשיש בן אדם אחד, יש נדיבות, אבל למה אם נותנים לגויים, למה לא נותנים ליהודים? לכן באה הצעת החוק האומרת שכל ניצולי השואה שמקבלים רנטות מחוץ לארץ, הרנטות לא יחושבו לצורך עניין חישוב תקרת ההכנסות שלהם. כך גם התקרות הן מאוד נמוכות. עלות של קצבת סיעוד יכולה להיות 3,000 שקלים לחודש. ברגע שמבטלים להם, להעסיק עובד זר בתנאים רגילים הסכום הוא סדר גודל של 5,000 שקלים וצריך לתת לו אוכל, כך שהסכום מגיע ל-6,000 שקלים. אותו ניצול שואה לא צריך לאכול כי הוא לא אכל אצל הגרמנים וכבר הוא התרגל לא לאכול, ולכן מה פתאום שניתן לו לאכול בארץ? גם שם לא היו לו חיתולים ולכן למה שניתן לו כאן את החיתולים?


בכל אופן, הצעת החוק הזאת באה לגרום לכך שמדינת ישראל לא תיהנה מהתגמולים שמקבלים ניצולי השואה בגין זה שהם הצליחו לשרוד את השואה. הם ל מקבלים את התגמול בגלל שהלכו לבלות.

לשמחתי הצלחנו לשכנע את משרד האוצר וגם בדרכי לכאן הם דיברו אתי ואני מאוד רוצה לקוות שהן המוסד לביטוח הלאומי והן משרד האוצר לא ינסו להערים קשיים כי אם הם יערימו קשיים, אנחנו נתמודד אתם במליאה.


אנחנו עכשיו בהכנה לקריאה ראשונה כאשר המגמה היא להעביר את החוק במושב הזה. כדי לסבר את האוזן, כל יום כשלושים אנשים מהניצולים נפטרים. אם אנחנו נרוויח שלושה חודשים של המושב, אלה תשעים כפול שלושים כך שמדובר ב-2,700 אנשים.


אני רוצה להקריא את הצעת החוק ואם למישהו מהנוכחים יש הערות, יעיר אותן.
שמרית שקד גיטלין
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – חישוב הכנסה מרנטה לצורך קביעת זכאות ניצולי שואה לגמלת סיעוד), התשע"א-2011

1.
תיקון סעיף 224


בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, בסעיף 224(ד), בסופו יבוא:


"(3)
לעניין הזכאות לגמלת סיעוד ושיעורה לא יובאו בחשבון הכנסות אלו -

(א)
קצבה כאמור בפסקאות (1), (2) ו-(3) להגדרה "קצבה בשל רדיפות הנאצים" שבחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007.


פסקה (1) מדברת על קצבה חודשית המשולמת על ידי הרפובליקה הפדראלית של גרמניה בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק הפדראלי לפיצויים.


פסקה (2) מדברת על קצבה חודשית המשולמת לפי ההסכם עם גרמניה כאשר הקצבה הזו גם היום לא נחשבת, או לפחות לפי החוק לא אמורה להיכלל ברשימת ההכנסות שמחושבת לצורך גמלת סיעוד בשל הוראות סעיף 8(א) לחוק הטבות לניצולי שואה שקבע את זה. הוא קבע במפורש שקצבה המשולמת לפי ההסכם עם גרמניה לא תיחשב לעניין גמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי. יושב ראש הוועדה ביקש שנכניס את זה גם כאן.
היו"ר חיים כץ
אם אנחנו מכניסים את הכול, מכניסים את הכול.
רחל אדטו
היכן הרנטה שלו שהיא לא מגרמניה?
שמרית שקד גיטלין
פסקה (3) מדברת על כך. קצבה חודשית המשולמת על ידי מדינת חוץ אחרת בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם.


אנחנו מקווים שזה כולל הכול.
היו"ר חיים כץ
יש למישהו הערות? אין. אם כן, אנחנו נעבור להצבעה.
שמרית שקד גיטלין
לא קראנו את כל הסעיף.

(ב)
קצבה המשתלמת לפי הוראות החוק בדבר תשלום רנטות בשל עבודה בגטו, כאמור בתיקון הספר השישי לחוק הסוציאלי, אשר התקבל בגרמניה ביום 20 ביוני 2002.

(ג)
קצבה חודשית אחרת המשולמת בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם, שקבע שר הרווחה, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת".

2.
תחילה

תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומו והוא יחול על גמלת סיעוד המשתלמת מאותו יום ואילך.
היו"ר חיים כץ
זאת לא הצעת חוק תקציבית. הממשלה מסכימה. יש הסכמה.
שלמה מור
המוסד לביטוח לאומי. יש לנו בקשה אחת. מאחר שעל פי אומדנים גסים שערכנו, כיוון שאין מספיק נתונים לגבי האוכלוסייה הזאת, על פי האומדנים הגסים מדובר בעלות של כ-66 מיליוני שקלים ומאחר שמדובר בענף גירעוני מאוד, אנחנו נבקש שיתוקן חוק הביטוח הלאומי באופן שלעניין הזה נקבל תקצוב מאוצר המדינה כפי שנעשה לעניין גמלת סיעוד בדברים אחרים.
היו"ר חיים כץ
אני לא קושר בין הדברים.
שלמה מור
זאת הבקשה שלנו.
היו"ר חיים כץ
המספרים שלכם הם לא נכונים.
אריה אלדד
כשאתה אומר שהסעיף הוא גירעוני, יכול להיות שיש סעיפים אחרים בביטוח הלאומי שהצטברו בהם עודפים?
שלמה מור
אני לא יודע להשיב לך אבל באופן כללי אני יודע שהמצב האקטוארי של המוסד לביטוח לאומי הוא דבר שנידון בימים האלה ובוודאי מצבו לא מספיק.
דב בארי
משרד האוצר. עמדת המשרד היא שסעיף (ג) מתייתר ואין בו צורך, ברגע שקבענו במפורש איזה קצבאות אנחנו רוצים.
היו"ר חיים כץ
אני מקבל את מה שאתה אומר.
דב בארי
לגבי העלויות התקציביות, אני לא אתייחס אליהן. אני לא יודע בדיוק על מה נסמכו המספרים של המוסד לביטוח לאומי.
היו"ר חיים כץ
גם הוא לא יודע.
דב בארי
אני רק אומר שאני חושב שהמספרים של ביטוח לאומי שהוצגו כאן מתייחסים לגבי כלל ניצולי שואה ולא לגבי האוכלוסייה היותר מצומצמת עליה מדובר בתיקון הזה. אני כן יכול לחזק כאן משהו לגבי הגירעון האקטוארי של המוסד לביטוח לאומי ואכן הוא בגירעון שוטף כבר כמה שנים רצופות.
היו"ר חיים כץ
נעשה לכם יום סרט.
רחל אדטו
מעבירים את הרזרבות למשרד האוצר והרזרבות שלו הולכות וגדלות כל הזמן. זה מקזז אחד עם השני. זה אותו מעגל.
דב בארי
יש לנו עוד שתי הערות לגבי הנוסח.
היו"ר חיים כץ
אחרי קריאה ראשונה.
דב בארי
השאלה אם אני יכול לומר אותן עכשיו.
היו"ר חיים כץ
לא. אחרי הקריאה הראשונה.
דב בארי
אם כן, אני מבקש שתי הערות נוספות לנוסח המוצע.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
רחל אדטו
מה המשמעות של המשפט שהוא אמר כרגע?
שלמה מור
נמצא אתי כאן נציג מינהל המחקר של המוסד לביטוח לאומי שערך את המחקר. אם אדוני ירצה, הוא יוכל להתייחס.
היו"ר חיים כץ
אנחנו ניתן לו.
רחל אדטו
אני רוצה לשאול לגבי משמעות הערת משרד האוצר. אם מורידים את הנושא הזה של קצבה חודשית אחרת, זאת אומרת שיש ניצול שואה שמקבל רנטה מגרמניה וזכאי לקצבת סיעוד.
היו"ר חיים כץ
אין קשר. אם הוא מקבל, הוא מקבל.
רחל אדטו
זה לא יוריד לו את הקצבה הנוספת?
היו"ר חיים כץ
לא.
רחל אדטו
את זה רציתי לוודא.
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה לתת לנו נתונים? אתה עשית את המחקר.
שרון אסיסקוביץ
את הבדיקה. בעת הבדיקה נתקלנו בלא מעט בעיות ואם תיתן לי שתיים-שלוש דקות, אני אסביר איך עשינו את החישוב.
היו"ר חיים כץ
קיבלת.
שרון אסיסקוביץ
ניסינו לפנות גם לרשות לזכויות ניצולי שואה במשרד האוצר על מנת לקבל נתונים – ואם אפשר, נתונים שמיים – של מקבלי הגמלאות מהרשות לניצולי שואה. הדבר היחיד שהצלחנו לקבל מהם היה נתונים חלקיים מאוד אודות האנשים שאצלנו מקבלים גמלת סיעוד וכלל האנשים שמקבלים דרכם גמלאות. לא הייתה לנו כל דרך לקבל מידע על מי שמקבל גמלאות מממשלת גרמניה ונאלצנו לעשות כאן כל מיני הנחות.


עשינו את האומדנים שלנו - ואכן צוין שהאומדנים הם גסים מאוד – על בסיס הנחות מאוד מאוד רחבות.
היו"ר חיים כץ
לבית הלל ולא לבית שמאי. עשית הנחות כדי לקנות או כדי למכור?
שרון אסיסקוביץ
אני מאוד מאוד מקווה שההנחות הן לבית הלל.
היו"ר חיים כץ
לא, הן לבית שמאי. הוא דיבר על שישים מיליון, אבל מקסימום הוא יכול היה לומר לי שלושים מיליון.
רחל אדטו
מעניין איך הם הגיעו לסכום הזה.
היו"ר חיים כץ
אם הוא היה אומר שלושים מיליון, הייתי אומר שהוא מתקרב.
רחל אדטו
תן לנו לראות איך הוא הגיע לסכום כזה מופרך.
שרון אסיסקוביץ
אנחנו הנחנו שהתפלגות הגילאים והתפלגות ההכנסות של אותה אוכלוסייה דומה להתפלגות בכלל מקבלי גמלת סיעוד. אנחנו הנחנו שהתפלגות הצרכים הבריאותיים, הפיזיים והסיעודיים שלהם דומה, שוב, בהיעדר מידע פרטני על אותה אוכלוסייה. בדקנו כמה אנשים מתוכם – אנשים שמקבלים היום מחצית גמלת סיעוד בגלל ההכנסות – עלו לגמלה מלאה וכמה יעלו מאפס גמלה למחצית גמלה.
היו"ר חיים כץ
שאלה. בדקת כמה אנשים יוכלו לקנות חולצה לבנה לחג בעקבות זה שהם יעלו מחצי גמלה לגמלה? בדקת כמה אנשים יוכלו לתת לנכד או לנכדה סוכרייה על מקל? בדקת כמה אנשים לא יצטרכו לכבד את החיתולים שלהם? בדקת את זה?
שרון אסיסקוביץ
לא. לא בדקתי.
היו"ר חיים כץ
לא בדקת את זה. זה לא חשוב. נכון?
שרון אסיסקוביץ
אני אתעלם, ברשותך.


בבדיקה שערכנו, הייתה לנו בעיה לבסס את ההכנסות שלהם ואיזה מרכיב של ההכנסה הוא הרנטה מכיוון שאנחנו חושבים שיש טווח של הרנטה משני המקורות האלה, גם הרשות לזכויות ניצולי שואה וגם מממשלת גרמניה. הייתה לנו בעיה עם בסיס הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של התפלגות הכנסות בקרב קשישים, במיוחד ההכנסות היותר גבוהות, בגלל מיעוט מקרים. הבדיקה שלנו העלתה שכ-2,200 קשישים יעלו ממחצית גמלה לגמלה מלאה.
היו"ר חיים כץ
כמה כסף זה?
שרון אסיסקוביץ
כאן מדובר על כ-29 מיליון שקלים.
היו"ר חיים כץ
מה הסכום עליו מדובר בעלייה מחצי גמלה לגמלה?
שרון אסיסקוביץ
תלוי ברמת התלות שלהם. אתה מדבר על כלל האנשים?
היו"ר חיים כץ
אדם אחד.
שרון אסיסקוביץ
זה תלוי ברמת התלות של אותו בן אדם.
היו"ר חיים כץ
מה גובה הגמלה?
שרון אסיסקוביץ
הגמלה המרבית היא קרוב ל-4,200 שקלים.
היו"ר חיים כץ
איך הגעת לזה?
שרון אסיסקוביץ
מדובר בגמלה ברמה שמקבילה ל-168 אחוזים.
היו"ר חיים כץ
דב, למה אנחנו לא יודעים על המספרים האלה? 43 כפול 16 כפול 4 כפול 12.
דב בארי
לקחנו את הרמה הבינונית.
היו"ר חיים כץ
הוא מדבר על העלאה מחצי גמלה לגמלה מלאה. בסדר. הבנו את מה שאתה אומר. הצעת החוק הזאת היא לא תקציבית והיא לא תקציבית מאחר שיש הסכמת ממשלה.
שרון אסיסקוביץ
זאת החלטה שלכם.
היו"ר חיים כץ
נכון. אנחנו נצביע על הצעת החוק הזאת כפי שהוקראה. תיקוני נוסח ייעשו בין קריאה שנייה ושלישית.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הצעת החוק – אושרה פה אחד

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות מאשרת את הצעת החוק כהכנה לקריאה ראשונה. אני מקווה שבשבוע הבא היא תעבור במליאה בקריאה ראשונה ואנחנו נביא אותה להכנה לקריאה שנייה ושלישית ובכך נסיים אותה עוד במושב הזה.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:15

קוד המקור של הנתונים