ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/07/2011

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 51), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
23
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
20.7.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 519
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי , י"ח בתמוז התשע"א(20 ביולי 2011), שעה 08:45
סדר היום
הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות)(תיקון מספר 52), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

רוברט אילטוב
מוזמנים
עו"ד אסי מסינג – לשכה משפטית, משרד האוצר

עו"ד יאיר אלגאווי – מזכיר ארצי, הסתדרות עובדי המדינה

עו"ד מיה פרי אלתרמן – יועצת משפטית לאיגוד מקצועי, ההסתדרות החדשה

עו"ד אלי יריב – ההסתדרות החדשה

עמי כהן – יועץ פנסיוני להסתדרות החדשה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יעוץ משפטי
נועה בן שבת
רשמה וערכה
א.ב. חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות)(תיקון מספר 52), התשע"א-2011
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, היום יום רביעי בשבוע, י"ח בתמוז, ה-20 ביולי 2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות. הנושא-הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות)(תיקון מספר 52), התשע"א-2011, פרוטוקול מספר 519.


מונחת בפנינו מעין הסכמה בין האוצר וההסתדרות על הסכם גמלאות של עובדי מנהל מקרקעי ישראל. אני הייתי רוצה, לפני שאנחנו מאשרים אותו, אחרי כל הקראה של כל סעיף, רוצה הסבר של האוצר לסעיף, וחשוב לי שההסתדרות תקשיב. לא שאני הולך לקבל את ההסכם כמות שהוא. כנסת ישראל היא לא חותמת גומי, לא של ההסתדרות ולא של האוצר. שיהיה ברור לכם. כנסת ישראל היא לא חותמת גומי, לא של ההסתדרות ולא של האוצר. יחד עם זה, יקריאו סעיף סעיף והאוצר יסביר את הסעיף וההסתדרות תקשיב ותגיד אם אכן זה מה שסוכם. כשיהיה לי מה להעיר, אני אעיר. אם מישהו אחר ירצה גם לדבר ולהתערב, ירים את ידו, יקבל זכות דיבור, יוכל להגיד מה שהוא רוצה. בבקשה.
נועה בן שבת
הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות)(תיקון מספר 52), התשע"א-2011

הוספת פרק ג(2)
1. בחוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970 (להלן-החוק העיקרי), אחרי פרק ג1 יבוא:

" פרק ג'2: הוראות מיוחדות בעניין עובד רשות מקרקעי ישראל.


הגדרות

63יג.
בפרק זה -

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"המדד החדש" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון.

"המדד הקודם" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם, ולעניין העדכון הראשון - מדד החודש שקדם לחודש שבו חל מועד תחילת השירות ברשות.

"הסכם סיום העבודה במינהל" – הסכם קיבוצי מיוחד בדבר סיום עבודה במינהל מקרקעי ישראל, בין מדינת ישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שנחתם ביום י"ד באייר התשע"א (18 במאי 2011).

"חודש העדכון" – חודש ינואר של כל שנה, ולגבי שנת הפרישה – החודש שבו חל מועד הפרישה.


זאת אומרת, בשנת הפרישה לא יהיו שני עדכונים, אלא יהיה רק את העדכון של מועד הפרישה.

"מועד המעבר לרשות" – כהגדרתו בהסכם קיבוצי מיוחד בדבר תנאי עבודה ברשות מקרקעי ישראל, בין מדינת ישראל לבין ההסתדרות הכללית החדשה, שנחתם ביום י"ד באייר התשע"א (18 במאי 2011).

מדובר פה בשני הסכמים, אחד לגבי תנאי עבודה, פה מוזכר, ובו מופיע מועד המעבר, הוא השני לגבי סיום יחסי העבודה.

"מועד תחילת השירות ברשות – מועד תחילת שירותו ברשות של עובד הרשות.

"עובד הרשות" – עובד המדינה, שהתמנה למשרה בתקן ברשות.


יש עובדים שיועברו לרשות, אבל לא יתמנו למשרה בתקן. הצעת החוק הזאת מתייחסת לעובדים שכן יתמנו בסופו של דבר למשרה בתקן.

"הרשות" – רשות מקרקעי ישראל שהוקמה לפי סעיף 2 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960.

"שנת פרישה" – השנה שבה חל מועד פרישתו מהשירות של עובד הרשות.

"תוספות נוספות" – כל אחת מהתוספות המפורטות להלן, המשתלמת לעובד הרשות:

(1) גמול השתלמות א'.

(2) גמול השתלמות ב'
(3) גמול מינהל.
היו"ר חיים כץ
מה זה גמול מינהל?
אסי מסינג
גמול מינהל זה גמול שלמיטב ידיעתי לפחות, גמול שמשולם לחלק מעובדי המינהל והוא ימשיך להיות משולם.
מיה פרי אלתרמן
עו"ד מיה פרי אלתרמן, יועצת משפטית של ההסתדרות.


גמול מינהל זה תוספת מקבילה לגמול השתלמות ב' לעובדי מינהל.
היו"ר חיים כץ
אבל יש כבר גמול השתלמות ב'. במינהל יש גמול השתלמות ג'?
מיה פרי אלתרמן
לא. עובדים מינהליים, אין להם גמול השתלמות ב'.
היו"ר חיים כץ
הבנתי. אז זה רק לעובדים מנהליים.
מיה פרי אלתרמן
נכון.
היו"ר חיים כץ
אז גמול מינהל הוא דירוג מנהלי.
מיה פרי אלתרמן
זה כנראה שם התוספת כפי שהוקראה.
אסי מסינג
למיטב ידיעתי זה שמו של הגמול כפי שהוא מוכר על ידי הממשלה כתוספת קבועה. אני מוכן לבדוק את זה פעם נוספת.
היו"ר חיים כץ
בבקשה.
יאיר אלגאווי
בגלל שבמינהל הולך להיות דירוג אחד.
היו"ר חיים כץ
מה זה דירוג אחד? מהנדסים ופקידים יהיו באותו דירוג?
יאיר אלגאווי
דירוג אחד לכל עובדי המינהל.
היו"ר חיים כץ
עם תקנים?
יאיר אלגאווי
ודאי.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, פקיד יוכל להגיע עד דרגה 7 ומהנדס יוכל להגיע עד דרגה 70.
יאיר אלגאווי
יש לוח תפקוד שזה נספח להסכם, אבל יש דירוג אחד, דירוג עובדי מינהל מקרקעי ישראל.
מיה פרי אלתרמן
יש דירוג אחד, אבל יש שמירה על הטבות דירוגיות במינהל.
היו"ר חיים כץ
ומה יהיה עם עובדים חדשים שייקלטו?
מיה פרי אלתרמן
אותו דבר.
היו"ר חיים כץ
יהיה להם את התוספות?
מיה פרי אלתרמן
עובדי מדינה הם עובדי מדינה.
היו"ר חיים כץ
אין להם כלום. אחד השתחרר מהצבא, אין לו כלום. הוא יהיה רגיל?
מיה פרי אלתרמן
רגיל.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, טוב.
נועה בן שבת
(4) תוספת הערבה.

(5) תוספת אחרת המשתלמת על משכורתו היסודית של עובד הרשות, אשר הוכרה על ידי הממשלה כתוספת קבועה לעניין תקרת המשכורת.
"תקרת המשכורת" – שיעור משכורתו של עובד ה רשות בעד חודש העדכון, בצירוף התוספות האחרות המשתלמות בעד החודש האמור.


"האחרות" אמור להיות הנוספות או הקבועות או התוספות שהן לא אחרות ולא קבועות.
היו"ר חיים כץ
מה יש לך להגיד, מסינג?
אסי מסינג
הכוונה היא לתוספות האחרות המשתלמות בעד החודש האמור. התוספות האחרות המשתלמות לפי הגדרה של תוספות נוספות. אפשר לעשות בצירוף התוספות הנוספות למעשה.
נועה בן שבת
אוקיי.
היו"ר חיים כץ
עכשיו אני רוצה הגדרה נוספת של תקרת משכורת ערב פרישה. תרשמי: שיעור משכורתו של עובד הרשות ערב פרישתו, בצירוף התוספות הנוספות המשתלמות בעד החודש האמור.
נועה בן שבת
אבל למעשה חודש העדכון הוא גם חודש הפרישה.
היו"ר חיים כץ
יש הגדרות מדד. אני רוצה להגדיר את הפרישה. זה משכורת אחרת.
נועה בן שבת
אני חושבת שגם היום בעצם תקרת המשכורת היא מקבילה, בגלל שחודש העדכון הוא גם חודש הפרישה.
היו"ר חיים כץ
מאחר וברור לי שאם אין בזה כלום, אז בטח זה לא מזיק והאוצר לא יתנגד.
אסי מסינג
בעיקרון, תיקון החקיקה הזה הוא השלמה של חלק מהמהלכים לצורך הקמת רשות מקרקעין ממשלתית שתנהל את מקרקעי ישראל.
היו"ר חיים כץ
כמה זה עולה לנו, הקמת הרשות?
אסי מסינג
ההקמה של הרשות עצמה מבחינת הסכמי עבודה?
היו"ר חיים כץ
כן. מה נתנו לעובדים שהם יסכימו לעבור להיות רשות?
אסי מסינג
אין לי כאן אומדן. אפשר לברר את זה יחד עם הממונה על השכר. אנחנו נבדוק את זה.
היו"ר חיים כץ
למה הממונה על השכר לא בא?
אסי מסינג
מישהו מטעמו שאחראי על הרשות היה כרגע בישיבה אצל שר החינוך.
היו"ר חיים כץ
זה יותר חשוב? תשמע, זה עבר שלשום ואני עושה את הדיון היום, כי חשבתי שזה חשוב. זאת אומרת, ישיבה אצל שר החינוך יותר חשובה?
אסי מסינג
ראשית, אני מתנצל.
היו"ר חיים כץ
לא, אתה לא צריך להתנצל שהוא לא בא.
אסי מסינג
נבהיר את השאלות הנדרשות בהקדם.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה לדעת בדיוק כמה עלה למדינת ישראל המעבר של עובדי מינהל מקרקעי ישראל להיות רשות, בהגדרה.


אני יכול להגיד לך כמה עלה לעובדי רפא"ל לעבור להיות חברה ממשלתית. 7.5 מיליארד שקל, פתיחה. עכשיו יש תוספות של גופים אחרים. אוקיי.
אסי מסינג
במסגרת הדיונים עם ההסתדרות, הוצגו שני ההסכמים. ההסכם הראשון הוא הסכם סיום עבודה שמדבר על הסדרה של פרישה של חלק מעובדי המינהל במהלך תקופה קצובה, כמדומני של שלוש שנים ממועד המעבר, שבמסגרתה ניתן יהיה להחיל על עובדים פרישה. זה חלק אחד מהרפורמה.


החלק השני זה החלק של קביעת הסדרי שכר שונים מהמקובל בשירות המדינה.
היו"ר חיים כץ
במשק הישראלי בכלל.
אסי מסינג
אני לא יודע.
היו"ר חיים כץ
עשית פה שילוב של פנסיה תקציבית ופנסיה צוברת. עשית שילוב שלא קיים בשום מקום.
אסי מסינג
השילוב כבר קיים היום. גם לעובדי מדינה כיום ישנם רכיבי שכר שהם מופרשים לצוברת.
היו"ר חיים כץ
בחשבון שנתי של זחילת שכר של 2% ריאלית בשנה?
אסי מסינג
רגע, רגע, אנחנו מערבבים שני דברים. אני אסביר.


כבר היום במסגרת הסכם המעבר התקציבי צוברת, נכנסו רכיבים מסוימים לתוך פנסיה צוברת. זה למשל רכיבי הוצאות ורכיבים אחרים שבגינם יש הפרשות.
היו"ר חיים כץ
זה לא היום, זה מזמן. ההסכם הזה לא דומה למה שהיה.
אסי מסינג
לא, אני לא אמרתי שדומה. אני רק מסביר. שאלת שאלה ואני עונה.
היו"ר חיים כץ
יש לך פה הסכם ייחודי.
אסי מסינג
שוב אני חוזר ואומר, ישנם היום לגבי עובדי מדינה שהם בפנסיה תקציבית, רכיבי שכר שהם מבוטחים בפנסיה צוברת.
היו"ר חיים כץ
בעקבות?
אסי מסינג
זה חלק מהשינויים שנעשו כבר מ- 95', במעבר תקציבי צוברת.
היו"ר חיים כץ
בעקבות?
אסי מסינג
בעקבות מה?
היו"ר חיים כץ
ועדת בכר.
אסי מסינג
לא, לא קשור לוועדת בכר. זה לפני. הרבה לפני ועדת בכר. הסכם מעבר תקציבי צוברת נחתם בשנת 99'. ועדת בכר היתה ב-2005.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, אבל כמה יישמו ב-99'?
אסי מסינג
לגבי עובדי מדינה, היישום נעשה, הושלם במהלך 2001 או 2002.
היו"ר חיים כץ
ואז הכניסו את אחזקת רכב לפנסיה צוברת?
אסי מסינג
חלק מהעניין, כן, הוצאות הרכב.
היו"ר חיים כץ
אבל לפני זה הם קיבלו את זה לקופות גמל, לא?
אסי מסינג
לפני זה היה לקופות גמל.
היו"ר חיים כץ
ואז, ברגע שסגרו את קופות הגמל, זה עבר לפנסיה. או לפני או אחרי.
אסי מסינג
זה חלק שהוא אינו רלוונטי לגבי עובדי המדינה. זה נכון שחלק מעובדי המדינה שהפקידו בהפקדות - - -
היו"ר חיים כץ
עבור החזר הוצאות הפקידו בשעות נוספות.
אסי מסינג
להם, התיקון הזה שאתה מדבר עליו, רלוונטי. אבל זה תיקון שהיה ב-2008.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה שתביא לי דוגמאות, אם יש במשק הישראלי עוד קומבינציה כזאת של הסדר כזה.
אסי מסינג
אני אסביר. לגבי חברת מע"צ,
היו"ר חיים כץ
ההסכם הזה הוא הסכם מועתק ממע"צ?
אסי מסינג
כן, הוא מבוסס עם שינויים קלים על הסכם מע"צ, וזו היתה הסכמה שעל בסיסה נוהל המשא ומתן בין ההסתדרות לבין הממשלה, בהבנה שמודל מע"צ הוא המודל המתאים.
היו"ר חיים כץ
הם לא הכירו את מודל רפא"ל?
אסי מסינג
מודל רפא"ל הוא מודל אחר, שלהבנתי הוא מודל חריג, שיש להניח שלא יחזור על עצמו.
מיה פרי אלתרמן
זה לא ייזקף לרעתי שאני לא מסתייגת מדברים שהוא אומר, נכון?
אסי מסינג
המקום השני שממנו המודל הזה מאומץ, אותו מודל מע"צ, זה במסגרת ההסכם שנעשה עם איגוד העיתונאים, וגם במסגרתו נעשה ניתוק מהשכר הרגיל וקביעת שכר רעיוני לצורך חישוב הקצבה בפנסיה תקציבית.
היו"ר חיים כץ
אתה מוכן לחזור ולהסביר קצת יותר את הנושא של שכר רעיוני?
אסי מסינג
אנחנו בוודאי נסביר אותו. אנחנו רק במילות הקדמה.
היו"ר חיים כץ
מאוד חשוב לי שהממונה על השכר או מי מטעמו יהיה פה כשאתה מדבר על שכר רעיוני לפנסיה.
אסי מסינג
למה?
היו"ר חיים כץ
חשוב לי. זה שהוא איננו פה והוא לא יכול להגיב על השכר הרעיוני - - -
אסי מסינג
אני מייצג כרגע בהקשר הזה את הממונה על השכר ואת אגף תקציבים במשרד האוצר.
היו"ר חיים כץ
וזה בסדר שיהיה שכר רעיוני לפנסיה?
אסי מסינג
תיכף אני אסביר מהו השכר הרעיוני ואז נבין.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, בבקשה.
אסי מסינג
המונח שכר רעיוני, תלוי איזה תוכן הוא יוצק. במסגרת ההסכמים שהושגו, הסכמי השכר, נעשה מעבר למעשה משכר המקובל בשירות המדינה הרגיל, לדירוגי שכר אחרים, כלומר טווח שכר רציף שיש בו מנגנונים מיוחדים להעלאת שכר שהם כוללים בין היתר מענקים שנתיים, שהם מבוססים על הישגים ועמידה ביעדים. ההסכם עצמו למעשה מקנה כלים ייעולים חדשים לרשות מקרקעי ישראל. הוא מעין ניסיון להעמיד מודל חדש בהקשר הזה, בשירות המדינה.


הנספח להסכם העבודה כולל הבנות שהושגו ביחס להשלכה שיש על התיקון למבנה השכר, על הסדר הפנסיה תקציבית לגבי עובדי מינהל מקרקעי ישראל שיעברו לרשות מינהל מקרקעי ישראל, או עובדי מדינה אחרים שיעברו לרשות מקרקעי ישראל, והסדר הפנסיה שלהם הוא הסדר פנסיה תקציבית. התיקון הזה כמובן רלוונטי אך ורק למי שהסדר הפנסיה שלו הוא הסדר פנסיה תקציבית.
היו"ר חיים כץ
אני חשבתי שהלאימו את קרנות הפנסיה. אמרו שמלאימים בגלל שיצרו הסכמים חריגים לוועד זה ולוועד זה ולוועד זה, וסוגרים את ההסכמים החריגים ונותנים לכל האזרחים במדינת ישראל אותו הסדר ואין אפליות ואין שום דבר. עכשיו בא משרד האוצר שאמר שההסתדרות מושחתת וגם באה ועשתה הסכמים כאלה וכאלה וכאלה, ועושה הסכמים ייחודיים.


אני לא נכנס מה ייחודי בהסכם. אני נכנס לעצם עריכת הסכמים ייחודיים. יש לי פה שתי בעיות, אחת, מה זה שכר רעיוני. שתיים, מה זה הסכם ייחודי.
אסי מסינג
שיטת חישוב השכר בחוק הגמלאות מבוססת על השכר האחרון. משמעות הדבר היא שכל הגדלת שכר של עובדים, שהוא שכר שאינו מותנה בתפקיד או בגורם כלשהו אחר, נכנס באופן אוטומטי לשכר הקובע, ועל בסיסו מחושבת הקצבה כשאותו עובד פורש.


מדובר בשיטה שהיא חריגה באופן יחסי במבנה הפנסיה היום במדינת ישראל, והיא נותרה אך ורק בפנסיה התקציבית. לכן במסגרת הרפורמה, אם משנים את מבנה השכר, משמעות מתן תוספות שכר שהן אינן מותנות בתנאי כלשהו, בתפקיד או בגורם אחר, משמעות הדבר שהן נכנסות באופן אוטומטי לקצבה. לכן אם רוצים לשנות את מבנה השכר ולתת תוספות עקב המעבר לרשות מקרקעי ישראל, ומצד שני לשמור על איזון ולא הגדלת הפנסיה בצורה שאינה סבירה,
היו"ר חיים כץ
מה זה אינה סבירה?
אסי מסינג
שהיא מתן אותה תוספת במלואה לתוך הפנסיה. אם למשל נותנים תוספת של 20 או 30 אחוזים בשכר, משמעות הדבר היא שלמחרת בבוקר, אם אותו אדם הולך לעולמו או שהוא יוצא לקצבה, הקצבה שלו גודלת באופן אוטומטי ב-30%. אם נותנים תוספת שכר של 30%, משמעות הדבר היא שהקצבה גדלה ב-30%. לכן השיטה המוצעת כאן מנסה להתמודד מצד אחד עם הצורך לשנות את מבנה השכר, ומצד שני לא לחרוג בצורה משמעותית בהגדלת הפנסיה.
היו"ר חיים כץ
יש לזה תקדימים במשק הישראלי?
אסי מסינג
במעבר של מע"צ מיחידת סמך במשרד התחבורה לחברה ממשלתית, הוסכם על המודל שמוצע כאן.
היו"ר חיים כץ
כמה עלה לנו הסדר מע"צ?
אסי מסינג
ההסדר הכולל מבחינת השכר, מבחינת הגדלת הפנסיה?
היו"ר חיים כץ
כן, המעבר, כמה עלה לנו?
אסי מסינג
אינני יודע.
היו"ר חיים כץ
תבדוק את זה.


תשמע, ברור לי שהדיון לא ייגמר היום. לדיון מחר אני מבקש שתעמוד על זה שנציגי הממונה על השכר יהיו בדיון.
קריאה
בסדר גמור.
היו"ר חיים כץ
אם לא, אני לא אקיים אותו.
נועה בן שבת
רק אם אפשר לשאול להבהרה. בעצם המשכורת האחרונה, אותן תוספות, הן לא ילכו לאיבוד, נכון? הן יישמרו באופן פנסיוני לעובדים, לא במסגרת הפנסיה התקציבית.
היו"ר חיים כץ
לא בטוח. אנחנו עוד לא יודעים.
אסי מסינג
ההסדר אומר כך, שלגבי הפער בין השכר שמשולם לעובד בפועל לבין השכר הרעיוני כמו שכיניתי קודם לכן, שהוא למעשה השכר שלפיו תשולם הקצבה אילו אותו עובד היה פורש באותה עת, לגבי הפער ביניהם יש הסדר של הפרשות לקופת גמל לקצבה.
היו"ר חיים כץ
למה שהם לא יעשו הפרשות רעיוניות?
אסי מסינג
הפרשות רעיוניות זה אומר שלמעשה בסופו של יום בודקים מה הפער בין השכר הקובע בסוף בפנסיה התקציבית לבין השכר בפועל, ורק על הפער הזה הוא יהיה זכאי לפנסיה תקציבית. למעשה יש את השכר בפועל שישולם לעובד.
היו"ר חיים כץ
זה קיים בעוד מקומות במשק הישראלי, השכר הרעיוני?
אסי מסינג
אני אסביר שוב מהו העניין הרעיוני. הוא מקובל גם בצורה אחרת לגבי מורים ב"אופק חדש".


המודל הזה אומר שלמעשה לא כל הגדלת השכר נכנס לתוך המשכורת הקובעת שלפיה מחושבת הפנסיה התקציבית. לצורך כך לוקחים את שכרו של העובד ערב המעבר לרשות, ואת אותו שכר תוחמים בהתקדמות של מדד פלוס 2.
היו"ר חיים כץ
למה מדד פלוס 2 ולא מדד פלוס 1.5, או לחילופין מדד פלוס 3? אם אנחנו יודעים שזחילת השכר במשק היא בערך 2.5%, למה מדד פלוס 2 ולא מדד פלוס 2.5?
אסי מסינג
זחילת השכר 2.5, מתי?
היו"ר חיים כץ
זחילה שוטפת של העובדים.
אסי מסינג
לקחו הנחה של קידום שכר. ההנחה הזאת שוב, נמצאת במודל מע"צ שעליו התבססו.
היו"ר חיים כץ
והיא נמצאת בעוד מודלים במשק הישראלי?
אסי מסינג
היא קיימת למשל באיגוד העיתונאים.
היו"ר חיים כץ
היא לא קיימת יותר בשום מקום?
אסי מסינג
קיימת.
היו"ר חיים כץ
איפה?
אסי מסינג
בקרנות הוותיקות שבהסדר. תקרת התפתחות השכר הקובע בשיטת שנים אחרונות הוא בקרן ממוצע יחסית לשכר, מתפתחת לפי מדד פלוס 2%.
היו"ר חיים כץ
יכול להיות שמשם לקחו את ה-2%?
אסי מסינג
לא. אני לא חושב שיש קשר בין הדברים. שם התפתחות השכר היא שונה לגמרי. מדובר בחישוב של שכר ממוצע במשק, שיטת יחסית לשכר.
היו"ר חיים כץ
אתה יכול להסביר את השיטה, איך מחשבים את השכר שם, 2% ריאלית בשיטת הממוצעים?
אסי מסינג
אפשר, רק להבנתי זה ייקח לפחות עד 10:15.
היו"ר חיים כץ
זה מסובך?
אסי מסינג
כן. חישוב השכר הקובע בקרנות הוותיקות שבהסדר, זה הסדר מסובך.
היו"ר חיים כץ
אז למה עשיתם הסדר מסובך ולא פשוט?
אסי מסינג
במסגרת הצעת החוק הממשלתית שהוצעה בשנת 2003, הממשלה הציעה הצעה יותר פשוטה והיא הפכה להיות מעוכבת במסגרת החקיקה בכנסת.
היו"ר חיים כץ
אני בעד לפשט דברים כמה שיותר פשוט.
אסי מסינג
ההצעה המקורית דיברה על שיטת ממוצע יחסית לשכר לכל הקרנות הוותיקות שבהסדר. בסופו של יום, בקרנות שהן שלוש שנים אחרונות, מבוצע ממוצע משוכלל של שתי שיטות, שיטת שלוש שנים אחרונות לגבי זכויות שנקבעו עד אוקטובר 2003, לפי המשקל של זכויות שנצברו עד אוקטובר 2003, וממוצע יחסי השכר לפי משקל של זכויות שנצברו מאוקטובר 2003 ואילך. לכן הממוצע המשוקלל של שניהם, הופך את השיטה קצת ליותר מורכבת.
היו"ר חיים כץ
ומתי נבדק ה-2% ריאלי?
אסי מסינג
2% ריאלי שם הוא לעניין החישוב של השנים האחרונות ועניין התפתחות השכר הממוצע במשק. הוא נבדק בעת קרות אירוע מזכה.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת בעת הפרישה לפנסיה.
אסי מסינג
כן. נדמה לי שאין שום קשר בין השיטה ההיא לשיטה הזו, חוץ מהמספר 2.
היו"ר חיים כץ
תשמע, ההסכם הזה יכול להיות הסכם מצוין. האם מפריע לך שזה יעלה ל-3?
אסי מסינג
כן. זה סטייה מהותית מההסדר.
היו"ר חיים כץ
למה?
אסי מסינג
כי זה מגדיל את ההתחייבויות בגידול עצמו, באחוז נוסף לעומת ה-2%. זה סדר גודל של 50%.
היו"ר חיים כץ
אז למה עובדים להעלאת המספר ל-3?
אסי מסינג
לא יודע, תשאל אותם.
היו"ר חיים כץ
תשמע, אם אתה אומר שזה מעלה את העלויות של המדינה, כנראה שזה טוב להם. אז למה הם לא מסכימים?
אסי מסינג
אני לא יודע.
היו"ר חיים כץ
טוב, אוקיי.
נועה בן שבת
עוד שאלה אחת לגבי העובד. האם יש פה גם הסדר לגבי עובד המדינה שעובר לרשות ועדיין לא מתמנה בתקן? מה הסדר הפנסיה שיחול לגביו?
אסי מסינג
עובד הרשות שאינו מתמנה בתקן, ההנחה היא שאותו עובד נשאר כעובד מינהל מקרקעי ישראל ואם הוא יסיים את העבודה, יש נדמה לי תקופת תפר של מספר חודשים, למעשה הוא בסוף של מינהל מקרקעי ישראל ונשארת לו השיטה הישנה, הקודמת.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, בואי נמשיך בהקראה. גמרנו את ההגדרות.
נועה בן שבת
משכורת קובעת של

עובד הרשות

63יד
(א) על אף ההגדרה "משכורת קובעת" שבסעיף 8,

משכורתו הקובעת של עובד הרשות לעניין פרק ב', תהיה המשכורת הבסיסית כאמור בסעיף קטן (ב) כשהיא מעודכנת עד ערב פרישתו מהשירות לפי הוראות סעיפים קטנים (ג) עד (ט) וכפי שהיא מעודכנת לאחר פרישתו המשירות לפי הוראות סעיפים 9 ו-63יז.
היו"ר חיים כץ
אפשר להסביר את זה?
אסי מסינג
למעשה פסקה קטנה (א) זו פסקת המבוא שאומרת שלמעשה למרות שההגדרה של משכורת קובעת בסעיף 8, אומרת שלמעשה היא המשכורת היסודית של העובד בתוספת התוספות הקבועות כפי שהן בערכן ערב קרות אירוע מזכה של העובד. המשכורת הקובעת כאן תהיה מחושבת באופן אחר, שהיא מבוססת על המשכורת הבסיסית, שזו המשכורת כמו שאמרתי, ערב המעבר לרשות מקרקעי ישראל, בין אם הוא ממינהל מקרקעי ישראל ובין אם אותו עובד עבר משירות המדינה ממקור אחר. מצלמים את אותה משכורת קובעת ערב המעבר, וכאן יש עכשיו את שיטת העדכון שלה במהלך תקופת עבודתו של העובד.
נועה בן שבת
(ב) משכורתו הבסיסית של עובד הרשות תהיה שיעור המשכורת, לרבות התוספות הקבועות, המגיע ערב מועד תחילת שירותו של העובד ברשות, לעובד אחר שדרגתו כדרגה שהיתה לו באותו מועד. לעניין זה, - "תוספות קבועות" – למעט קצובת הבראה וקצובת ביגוד.
אסי מסינג
כפי שאמרתי, ההסבר שנתתי לסעיף הקודם הוא כולל גם את הסעיף הזה. רק לעניין קצובת הבראה וקצובת ביגוד, מדובר בתשלומים שמשולמים חד פעמיים בשירות המדינה. הערכים שלהם ברשות מקרקעי ישראל יישארו אותו דבר כמו הערכים - - -.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע את הערכים של ביגוד? כמה משלמים ביגוד במינהל?
אסי מסינג
כמו בשירות המדינה.
היו"ר חיים כץ
כמה משלמים בשירות המדינה?
אסי מסינג
באיזה דירוג?
היו"ר חיים כץ
בדירוג החדש.
אסי מסינג
ישלמו את קצובת הביגוד וקצובת הבראה בערכה כפי שמשולמת בדירוגים בשירות המדינה. אותו דבר.
היו"ר חיים כץ
אם היית משלם השנה 70 שקלים ביגוד, כמה תשלם מחר בבוקר?
אסי מסינג
המספרים, נבדוק אותם, בהתאם לדירוגים.
היו"ר חיים כץ
יכול להיות מצב שעובד בדירוג טכנאים שהיה בדרגה 39, ועובד בדירוג האחיד שהוא היה בדרגה 10 פקידים או 40 פקידים או אני לא יודע איך אתם קוראים לזה, שהשכר שלהם זהה, הם יהיו בדירוג המינהל? הם יהיו אותה דרגה, נכון?
אסי מסינג
הדרגה שם היא קצת שונה.
היו"ר חיים כץ
יעשו להם המרות לדירוג.
מיה פרי אלתרמן
הנושא הזה נשאר לפי הדירוג הרעיוני של העובד.
היו"ר חיים כץ
יהיה רעיוני?
מיה פרי אלתרמן
כן, מה שהסברתי קודם, שיש כמה הטבות.
היו"ר חיים כץ
מה זה רעיוני? חשוב לי לדעת מה זה רעיוני. תשמעי, זאת ועדת העבודה, לצורך העניין, וחשוב לנו לדעת אם באוצר יש ב"כאילו". זה מה שחשוב לי.
מיה פרי אלתרמן
הרעיון היה לשמור על קשר לדירוגים וכל מיני הטבות, ובין היתר גם בהטבת הביגוד עדיין נשאר הקשר לדירוגים המקוריים.
היו"ר חיים כץ
ואין הטבת ביגוד. ביגוד זה לא הטבה, ביגוד זה זכות מוקנית.
מיה פרי אלתרמן
אז בביגוד בודקים באיזה דירוג היית אמור להיות מדורג לו היית בדירוגים הרגילים.
היו"ר חיים כץ
מה קרה במעבר? במעבר אין המרה שקל לשקל?
מיה פרי אלתרמן
אם היית בדירוג משפטנים, אז אתה נשאר בדירוג הרעיוני של משפטנים וממשיך לקבל ביגוד כמו משפטנים.
היו"ר חיים כץ
אם היית בדירוג 19 משפטנים, לא יודע אם יש כזה מספר, אבל לא חשוב. עברת לדירוג המנהל, למספר 8. הקידום שלך בגלל שאתה משפטן, הוא יותר מהיר מאשר קידום של מישהו בדירוג האחיד, שהוא פקיד?


עכשיו גם הסבלים, עובדי התחזוקה, הם גם באותו דירוג? יש דיפרנציאציה בין פז"מים (פרק זמן) לקידום?
מיה פרי אלתרמן
יש טבלת משכורת ויש את זכויות מסוימות ששמרנו לפי הדירוגים המקוריים.
היו"ר חיים כץ
זה בסדר, זה עשית במעבר. ולמחרת בבוקר?
מיה פרי אלתרמן
גם למחרת. עובד חדש שמתקבל, משובץ בתוך טבלת המשכורת לפי התפקיד שלו.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, הוא "כאילו" בדירוג מינהל מקרקעי ישראל.
מיה פרי אלתרמן
הוא בדירוג מינהל מקרקעי ישראל.
היו"ר חיים כץ
תסבירי את זה בצורה מסודרת לפרוטוקול, ואנחנו נשאל את חברנו מהאוצר אם גם הוא מתכוון למה שאת מדברת.
מיה פרי אלתרמן
ברשות מקרקעי ישראל נקבע לוח תפקוד עם שבע דרגות שכר. העובדים משובצים בלוח הזה לפי התפקיד. מעבר לזה, שמרו על הטבות וזכויות נוספות לפי הדירוגים, למשל גמול השתלמות, למשל ביגוד. הזכויות האלה ממשיכות להשתלם לפי הדירוגים בשירות המדינה ולפי טבלת המרה שעשינו ומצורפת כנספח להסכם הקיבוצי, שאומרת איפה כל עובד מדורג ביחס לדרגות המקוריות שלו.
היו"ר חיים כץ
מה יש לך להגיד?
אסי מסינג
שוב, אנחנו מדברים רק על קצובת הבראה וביגוד. הערכים שמשולמים בשכר יהיו אותו דבר כמו לשאר עובדי המדינה.
היו"ר חיים כץ
מה עם ימי השתלמות בשכר?
אסי מסינג
ימי השתלמות בשכר אינם רלוונטיים לתיקון הזה.
היו"ר חיים כץ
למה? עכשיו כולם בדירוג אחיד. אני יודע שבדירוגים מסוימים מקבלים מכסות אחרות של ימי השתלמות בשכר. מה אתם עושים עם זה?
מיה פרי אלתרמן
ימי השתלמות בשכר גם הולך לפי הדירוג הרעיוני מכיוון שלעובדים מנהליים בשירות המדינה - - -
היו"ר חיים כץ
לא, הולך לפי הדירוג הקודם.
מיה פרי אלתרמן
זה הרעיוני.
היו"ר חיים כץ
וכל זה מסכים הממונה על השכר?
מיה פרי אלתרמן
עלינו זה מקובל.
היו"ר חיים כץ
בסדר. עליכם זה מקובל, מצוין. טוב, תמשיכי.
נועה בן שבת
(ג) המשכורת הבסיסית תעודכן בהתאם למפורט להלן:

(1) לגבי עובד הרשות ששנת הפרישה שלו לא חלה בשנה הראשונה לשירותו ברשות, בעד תקופת שירותו החלה בין מועד תחילת שירותו ברשות לבין יום 31 בדצמבר של השנה שקדמה לשנת הפרישה – תעודכן המשכורת הבסיסית, אחת לשנה בחודש העדכון (בסעיף קטן זה – עדכון שנתי), לפי השיעור הגבוה מבין השיעורים המפורטים להלן, ובלבד שהמשכורת הבסיסית לאחר העדכון השנתי לא תעלה על תקרת משכורתו של העובד.

(1) שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד הקודם, בתוספת שתי נקודות האחוז, ולעניין העדכון הראשון – שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד הקודם, בתוספת 1/6 נקודת האחוז כשהיא מוכפלת במספר חודשי השירות שחלפו ממועד תחילת שירותו ברשות עד יום 31 בדצמבר של השנה שבה חל המועד האמור(בסעיף קטן זה – מספר חודשי השירות בשנה הראשונה ברשות).

(2) נקודת האחוז, ולעניין העדכון הראשון – 1/12 נקודת האחוז כשהיא מוכפלת במספר חודשי השירות בשנה הראשונה ברשות.
(2) לגבי כל עובד הרשות, בעד תקופת שירותו החלה בשנת פרישתו – תעודכן, ערב מועד פרישתו, המשכורת הבסיסית לאחר העדכון כאמור בפסקה (1) (בסעיף זה – המשכורת המעודכנת), לפי השיעור הגבוה מבין השיעורים המפורטים להלן, ובלבד שהמשכורת המעודכנת לאחר עדכונה לפי פסקה זו (בסעיף זה - המשכורת ערב הפרישה), לא תעלה על תקרת משכורתו של העובד.

(1) שיעור שינוי מדד החודש שבו חל מועד פרישתו של עובד הרשות מהשירות לעומת המדד הקודם, בתוספת 1/6 נקודת האחוז כשהיא מוכפלת במספר חודשי השירות שחלפו מיום 1 בינואר של שנת הפרישה או ממועד תחילת השירות ברשות, לפי המאוחר מביניהם, עד מועד פרישתו (בפסקה זו – מספר חודשי השירות בשנה האחרונה ברשות).

(2) 1/12 נקודת האחוז כשהיא מוכפלת במספר חודשי השירות בשנה האחרונה ברשות.
אסי מסינג
למעשה ההסדר כאן הוא אותה התקדמות שכר שדיברנו עליה. לוקחים את המשכורת הבסיסית ומקדמים אותה לפי השיעור הגבוה מבין השיעורים המנויים כאן, ובכל מקרה במהלך העדכון, הוא לא עולה על תקרת המשכורת של העובד, שאני מזכיר, תקרת המשכורת זה למעשה השכר הקובע שהוא אותו שכר קובע שעל בסיסו משולם השכר בפועל אילו החוק היה ממשיך לחול באופן רגיל. הוא מבוסס על המשכורת הבסיסית פלוס תוספות נוספות שהממשלה הכירה בהן לעניין אותה תקרת משכורת, ושזה למעשה התחליף של הכרה במנגנון של תוספות קבועות לפי סעיף 8.


למעשה יש לנו כאן שוב, את הגבוה מבין שתי החלופות כאן, וזה משתנה בין העדכון במהלך השנים שלפני שנת הפרישה לבין העדכון שבמהלך השנה האחרונה של העובד בשירות המדינה. החלק הראשון מדבר על כך שמתפתח 2% ועוד מדד, שזה פסקה א של 1(א) או נקודת אחוז. לגבי השנה הראשונה של הכניסה, סופרים כמובן את החודשים שבהם הוא נמצא ברשות מקרקעי ישראל. כלומר, אם המעבר יהיה בחודש מרץ, אז ייחשבו רק החודשים ממרץ ואילך.


ההתפתחות היא התפתחות של מדד פלוס 2, אבל יש תקרה ויש רצפה. הרצפה אומרת שבכל מקרה זה מעודכן באחוז אחד, כלומר במצב דברים שבו המדד הוא מדד שלילי, כך שה-2% פלוס מדד יורדים מאחוז, והתקרה היא תקרת השכר כמו שאמרתי, השכר של העובד בפועל. ההבדל בין פסקה 1 לפסקה 2 מבחינה בין השנים שעד שנת הפרישה לשנים של שנת הפרישה. בשנת הפרישה כמובן העובד מקבל את העדכון שחל עד חודש הפרישה שלו, ולא יותר מכך.
נועה בן שבת
אני רוצה לשאול משהו על התקרה. האם יתכן תיאורטית שהן יהיו נמוכות, בעצם שהם יפחיתו את התקרה בעצם, כי יכירו בפחות תוספות לעניין התקרה?
אסי מסינג
באופן עקרוני המנגנון שקיים לתקרת המשכורת הוא מנגנון זהה, המנגנון שקיים לעניין תוספות קבועות לפי סעיף 8 לחוק הגמלאות. הצורך במנגנון מעין זה הוא בכך שיש למשל תוספות שהן יינתנו אך ורק במסגרת רשות מקרקעי ישראל, ולכן ההכרה בהן לפי סעיף 8 היא הכרה שאינה רלוונטית לכלל עובדי המדינה ולכן אין מקום להכיר. המנגנון אינו מתאים. לכן הממשלה, בדומה לכך שהיא רשאית לקבוע תוספות, ודרך אגב גם כבר היום היא יכולה לקבוע למשל שתוספת קבועה מסוימת תהיה תוספת קבועה מסוימת לחלק מהמגזרים ולא לכל המגזרים. גם היום אפשר היה לקבוע שתוספת לא תחול במינהל מקרקעי ישראל.
היו"ר חיים כץ
כן. מי אדוני?
עמי כהן
עמי כהן. אני יועץ חיצוני להסתדרות.


יש לנו הערה פה בנושא הבדיקה אל מול התקרה. יש פה את הנושא של עדכון שנתי. הבדיקה שרשומה פה, היא בדיקה שנתית. זה בעצם דבר שמביא לפגיעה בעובד, ואני אסביר.


לצורך העניין, המנגנון פה אומר שלוקחים איזה משכורת רעיונית ומריצים אותה עם מדד ועוד 2% והיא לא יכולה להיות גבוהה מהמשכורת בפועל. מה שכתוב פה, זה שאם הגענו למצב שהמשכורת בפועל באמת נמוכה יותר, אז אנחנו קופצים. נגמר הטור הזה של הרעיונית ואנחנו קופצים למשכורת בפועל. נניח שאותו בן אדם נתקע באותה משכורת, שלוש, ארבע, חמש שנים מסיבה כזאת או אחרת, העדכון הבא שלו יהיה מאותה משכורת שהוא נתקע בה לפני שלוש או ארבע שנים, כלומר, זה לא שני טורים שרצים במקביל וכל פעם לוקחים את הנמוך מביניהם.
היו"ר חיים כץ
אתה מכיר את התקנון האחיד?
עמי כהן
מכיר אותו די טוב.
היו"ר חיים כץ
של קרנות הפנסיה הוותיקות?
עמי כהן
כן.
היו"ר חיים כץ
אנחנו פתרנו שם את הבעיה.
עמי כהן
זו הערתנו.
היו"ר חיים כץ
העדכון יהיה 2% ריאלית אחת לשנה.
נועה בן שבת
בכל מקרה העדכון הוא תמיד כל שנה.
היו"ר חיים כץ
הוא בא ואומר ככה, ותקן אותי אם אני טועה. היה לי שכר מסוים. קיבלתי תוספת שכר. בא בסוף השנה, בעדכון בינואר. עשו לי בדיקה לתוספת שכר, ראו שעליתי ב-7%. בפועל המדד עלה ב-3% ועוד 2%. הייתי צריך לעלות ב-5%. אמרו לי, מאה אחוז. אנחנו מעדכנים לך את השכר לפנסיה התקציבית ב-5%. 2% אתה פותח קופה חדשה, פנסיה צוברת. אתה תפריש על ה-2%, המעסיק יפריש על ה-2%. יש לך קופה.
נועה בן שבת
כי זו אותה תקרה.
היו"ר חיים כץ
מה אני עושה מעל התקרה?
אסי מסינג
מעל התקרה אין שכר.
היו"ר חיים כץ
מה יש מעל התקרה?
אסי מסינג
מעל התקרה אין כלום.
היו"ר חיים כץ
מה אני עושה עם הכסף מעל התקרה?
אסי מסינג
אין כסף מעל התקרה.


המצב שבו מפרישים לקופת גמל לקצבה, הוא רק במצב שבו התקרה, כלומר השכר בפועל של העובד עולה על המשכורת הקובעת לפי חוק הגמלאות, כשהתקרה עולה, כשהשכר עולה.
היו"ר חיים כץ
כן, כן, השכר עלה על התקרה ב-2%, על ה-2% האלה.
אסי מסינג
לא על ה-2%, על הפער בין התקרה - - -
היו"ר חיים כץ
הפער הוא 2%.
אסי מסינג
לא, הוא לא 2%.
היו"ר חיים כץ
אני אתקן. בטעות קיבלתי תוספת של 8%. המדד עלה ב-3% ולי מגיע עוד 2% ריאלי. 8% מול מינוס 5%, עליתי על התקרה ב-3%. על ה-3% האלה יהיו הפרשות לקופה ב', פנסיה צוברת. אני אפריש את חלקי, המעסיק יפריש את חלקי. יש לי קופה. לא עליתי חמש שנים בשכר. עשית את הבדיקה.
אסי מסינג
כל אותן חמש שנים, דרך אגב, יש עדיין הפקדה.
היו"ר חיים כץ
איזה הפקדה? עכשיו חמש שנים לא עליתי בשכר. בשנה האחרונה של הפרישה קיבלתי תוספת של 7% והמדד היה אפס. מה אתה עושה לי עם הקופה? אני אומר שמאחר ולא עליתי שבע שנים, מגיע לי מדד פלוס 14%. אני יכול לעלות במדד פלוס 14%. אתה תקעת אותי במדד פלוס 2. בפרישה אני רוצה חשבון נוסף. יש לי פה סעיף, רשמתי אותו. אני רוצה חשבון נוסף כולל למקרים כאלה בודדים, חריגים.
אסי מסינג
נדמה לי שבדוגמא שאתה דיברת, התכוונת לדוגמא אחרת. דוגמא שבה יש עניין של תקרה מול מדד פלוס 2, זה במצב שבו התקרה היא נמוכה יותר מההתפתחות של מדד פלוס 2, ולכן אין צורך בהפקדות.
היו"ר חיים כץ
תקרה נמוכה. אני קיבלתי שכר פעם אחרונה, אני הייתי מתחת לתקרה. חמש שנים לא קיבלתי כלום. בפועל, אם הייתי עולה בשכר במדד פלוס 2, אתה לא היית מקצץ לי.
אסי מסינג
אבל אלמלא התיקון הזה היה חל, זו היתה המשכורת הקובעת שלך.
היו"ר חיים כץ
בוא נגיד שני סוגי אנשים. יושב אסי, עובד באוצר. ההתקדמות שלו פצצה. חיים כץ, חבר כנסת, אין עליות שכר. שנינו הולכים למתכונת של מינהל מקרקעי ישראל. אני כל שנה אפס. אתה עולה כל שנה בשכר ריאלי של 2%. התקדמת במשך חמש שנים. התקדמת ב-2% ריאלי. בפועל עשית מעל המדד בחמש שנים, 10%. בסדר?
אסי מסינג
בסדר.
היו"ר חיים כץ
מצוין. כשאתה פורש, יש לך שכר מוגדר, איקס. שנינו היינו באותו שכר. אני לא קיבלתי שום קידום. כלום. בשנת הפרישה קיבלתי תוספת של 8%. כשאני פורש, אתה אומר לי מאה אחוז, אני עושה לך בדיקה. מדד פלוס 2. ואתה חותך לי את ה-6% שמעבר, שאני גם לא מקבל עליהם פנסיה. אני בא ואומר, למה? תכיר לי בשנים למדד פלוס 2. תכיר לי בשנים שלא עליתי. רק לשנה הזאת. אני, אסי מסינג עליתי ב-10%. אתה עלית ב-אפס. בשנה האחרונה עלית ב-8%. תן לי אותם. תעשה רעיונית שכר. כאילו כל שנה עליתי ב-2% ריאלית. שים את זה תקרה, ואם אני פורש בפחות מהשכר הרעיוני הזה, אל תקזז. זה מה שאני רוצה. שתבין שלא יהיה הסכם, אם זה לא יהיה.
אסי מסינג
אני אתייחס לזה בשלושה דברים. הראשון כמו שאמרתי, מודל מע"צ.
היו"ר חיים כץ
אני אחזור על תחילת הדרך. אני לא חותמת גומי. הוועדה הזאת לא חותמת גומי של אף אחד.
אסי מסינג
אף אחד לא אמר את זה.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה את הבדיקה בסוף. אני לא אתן שאף עובד יפגע בגלל שיש הסכם לעידוד הצמיחה במשק וחמש שנים הוא לא התקדם.
אסי מסינג
בסיס ההסכמות שהוסכמו היה לאמץ את מודל מע"צ כפי שהוא.
היו"ר חיים כץ
לא מעניין.
אסי מסינג
במודל מע"צ היו כשלים מסוימים שחלקם לטובת העובדים.
מיה פרי אלתרמן
אסי, הנקודה הזאת, אתה יודע שלא היתה מוסכמת. אז אני מבקשת לא להגיד את זה.
אסי מסינג
אני לא השלמתי את המשפט. אני אומר שוב, ההסכמה בסיס דיונים במשא ומתן בכללותו, לא לעניין הספציפי הזה, היתה לקחת את מודל מע"צ כפי שהוא ולעשות בו שינויים.
היו"ר חיים כץ
לסיום, אני רוצה להגיד לך משהו. לפני כארבעה חודשים הביאו לפה את הסכמות הצבא והאוצר בנושא גיל הפרישה של חיילי צה"ל. הוועדה לא קיבלה את ההסכמה ועשתה פרישת שנים אחרת לחלוטין ממה שהיתה בהסכמה. גם צה"ל וגם האוצר קיבל. ברור להם שפה זה גוף נפרד שלא כפוף להסתדרות, לא כפוף לאוצר. פה יושב גוף שמחוקקים, שאני חושב שבסעיף הזה עלולה להיווצר פגיעה שאני רוצה לתקן אותה, שלא עולה לכם יותר כסף תיאורטית. כל ההסכם רעיוני, אז אם אנחנו משחקים ב"כאילו", אז אנחנו משחקים ב"כאילו". אתה תעשה תקרת "כאילו". אם הוא יעבור מעבר לתקרת "כאילו", תיקח לו. אם הוא יהיה מתחת לתקרת "כאילו", לא תיקח לו.

בזה הישיבה הזאת תמה. אנחנו נחדש את דיוננו מחר, ברמת גן, ואנחנו נודיע לכם מתי. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים