ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/07/2011

חוק הכנסת (תיקון מס' 31), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
3
ועדת הכנסת

18.7.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 194
מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום שני ט"ז בתמוז התשע"א (18 ביולי 2011) בשעה 13:00
סדר היום
הצעת חוק הכנסת (שכר ותשלומים אחרים למי שחברותו בכנסת הושעתה), התשע"א-2011, של חה"כ יריב לוין (פ/3204/18) – הכנה לקריאה ראשונה.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן; שמרי סגל
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק הכנסת (שכר ותשלומים אחרים למי שחברותו בכנסת הושעתה), התשע"א-2011,

של חה"כ יריב לוין (פ/3204/18) – הכנה לקריאה ראשונה
היו"ר יריב לוין
צהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר היום הצעת חוק הכנסת (שכר ותשלומים אחרים למי שחברותו בכנסת הושעתה), התשע"א-2011, שבה אני חתום כיוזם ומשמש כפרונט לארבל שהכינה את ההצעה, והיא חלק מהמהלך שאנחנו עושים כדי ליישר ולסדר את כל הוראות התקנון והחקיקה הנוגעת לעבודת הכנסת שמספרה פ/3204/18, הכנה לקריאה ראשונה. ארבל תיטיב ממני להציג את ההצעה.
ארבל אסטרחן
מדובר בתיקון של פגם או חסר שנפל בחקיקה לפני כעשור; עד שנת 2000 היה קיים חוק שכר חברי הכנסת, אחד מהחוקים הראשונים במדינה משנת 49'. בשנת 2000 החליטה ועדת הכנסת לבטל את חוק שכר חברי הכנסת ולהכניס את הוראותיו כתיקון לחוק הכנסת, ושם להקים את הוועדה הציבורית, ועדת גרונאו. הצעת התיקון הזאת הונחה לקריאה שנייה ושלישית על שולחן הכנסת בדצמבר 2000. לא הצביעו עליה במשך למעלה משנה וחצי – עד יולי 2002, כי הייתה בזמנו מחלוקת האם הוועדה תכריע או תמליץ. זה היה משהו מאוד חריג – שהונח על שולחן הכנסת ולא הצביעו עליו. בשנה וחצי הזאת שהצעת החוק הייתה מונחת על שולחן הכנסת חוק שכר חברי הכנסת שהמשיך להיות בתוקף תוקן. הוכנסה בו הסמכה לקבוע תשלומים לא רק לחברי כנסת, כפי שהיה בחוק, אלא גם למי שחברותו בכנסת הושעתה – חבר כנסת מושעה אחרי השעיה. הסיבה שנעשה בזמנו התיקון הייתה שבמרס 2001 הושעה איציק מרדכי אחרי שהורשע, כל עוד פסק הדין לא היה סופי; התעורר הצורך להחליט מה יהיו תנאיו, שכרו ותשלומים אחרים בעת ההשעיה, ואז תוקן חוק שכר חברי הכנסת וחוק הגמלאות שהסמיכו את ועדת הכנסת לקבוע תשלומים למי שכהונתו הושעתה. ואכן החוק הזה עבר במאי 2001, וביולי 2001 התקבלה בוועדת הכנסת החלטה שנקראת "החלטת שכר חברי הכנסת (שכר וגמלאות למי שחברותו בכנסת הושעתה)".


ביולי 2002, כמו שאמרתי, אושר ביטולו של חוק שכר חברי הכנסת וקבלתו של פרק ט' לחוק הכנסת שהסדיר את הוועדה הציבורית. אבל היות שהיה מונח על שולחן הכנסת שעשו את התיקון בחוק שכר חברי הכנסת, בעצם בנוסח החדש גם אין שום התייחסות לקביעת תשלומים למי שחברותו בכנסת הושעתה. אותה החלטה שנקבעה ב-2001, שאגב משווה או יוצרת הקבלה בין חבר כנסת בהשעיה לבין עובד מדינה בהשעיה. ההחלטה קובעת – חצי שנה, חצי משכורת ואחר כך משכורת מלאה. אין תשלומים נלווים וכו', יש התייחסות גם לגמלאות.

אותה החלטה היא עדיין בתוקף, ולצערי, גם הצטרכנו להשתמש בה כי מאז איציק מרדכי היו השעיות נוספות של חברי כנסת. חוק הכנסת החדש אמר שכל החלטה שהתקבלה, לפי חוק שכר חברי הכנסת, תעמוד בתוקפה ככל שאינה סותרת החלטה אחרת. אבל בעצם מכיוון שבחוק הכנסת אין הסמכה לוועדת הכנסת לקבוע תשלומים למי שחברותו הושעתה, אם ירצו לתקן את אותה החלטה אין סמכות לוועדת הכנסת כי סמכותה היא רק לגבי חברי כנסת מכהנים. לכן התיקון הקטן פה בא לתקן את פרק ט' בחוק הכנסת שמקים את הוועדה הציבורית, הסמכויות שלה, ואומר שוועדת הכנסת היא זו שמוסמכת לקבל החלטות לגבי שכר ותשלומים לחברי כנסת, לתקן את אותו פרק ולהגדיר שם "חבר כנסת – לרבות מי שחברותו הושעתה, לפי חוק יסוד: הכנסת", מה שאומר שוועדת הכנסת תהיה מוסמכת עם אותו מנגנון של הוועדה הציבורית לקבל החלטות בעניין הזה.
היו"ר יריב לוין
אני מציע שנקריא לפרוטוקול את הסעיף.
ארבל אסטרחן
הוא בא לתקן את סעיף 50 לחוק הכנסת ולהוסיף הגדרה של חבר הכנסת – לרבות מי שחברותו בכנסת הושעתה לפי סעיף 42ב לחוק יסוד: הכנסת". ראינו שלא צריך פה איזושהי הוראת מעבר או הוראת תחילה כי ההחלטה הקודמת בתוקף.
היו"ר יריב לוין
בסדר גמור. אנחנו מצביעים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד התיקון לסעיף 50 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

התיקון לסעיף 50 אושר.
היו"ר יריב לוין
בעד- פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר בהכנה לקריאה ראשונה. תודה, הישיבה נעולה.

13:05

קוד המקור של הנתונים