ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/07/2011

חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 21), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
18.7.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 514
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני , ט"ז בתמוז, התשע"א,(18 ביולי 2011), שעה 10:15
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מספר 20) (הגנה על מידע סודי שנמסר אגב רישום תכשיר

רפואי), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

אריה אלדד
מוזמנים
עו"ד הווארד פולינר – ממונה בכיר קניין רוחני, משרד המשפטים

עו"ד נילי חיון-דיקמן – לשכה משפטית, משרד הבריאות

עו"ד מוריה בן-צור – מתמחה, לשכה משפטית, משרד הבריאות

רחל הירשלר – סחר חוץ, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד דבורה מילשטיין – לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יעוץ משפטי
שימרית שקד-גיטלין
רשמה וערכה
א.ב. חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מספר 20) (הגנה על מידע סודי שנמסר אגב רישום תכשיר

רפואי), התשע"א-2011
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, יום שני בשבוע, ט"ז בתמוז, 18 ביולי 2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא-הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מספר 20)(הגנה על מידע סודי שנמסר אגב רישום תכשיר רפואי), התשע"א-2011, פרוטוקול 514. אני מבקש ממשרד הבריאות להסביר. הצעת חוק ממשלתית, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.
נילי חיון-דיקמן
עו"ד נילי חיון-דיקמן מהלשכה המשפטית במשרד הבריאות.

הצעת החוק מבקשת להאריך את תקופת ההגנה על המידע הסודי שנמסר למשרד הבריאות על ידי הרישום של תכשיר רפואי בפנקס מתקופה של חמש שנים מיום הרישום בישראל או חמש וחצי שנים מיום הרישום במדינה מוכרת, כמו שהיא קבועה היום, לתקופה של שש שנים מיום הרישום בישראל או לשש וחצי שנים מיום הרישום במדינה מוכרת.


אנחנו מבקשים להאריך לשנה אחת, מחמש לשש או מחמש וחצי לשש וחצי, תלוי לפי העניין.
היו"ר חיים כץ
למה יש לכם עניין להאריך בשנה?
נילי חיון-דיקמן
הצעת החוק הזאת היא תוצאה של הסכם, משא ומתן והסכם שנחתם בין ממשלת ישראל לממשלת ארצות הברית, משרד התמ"ת בתחום של קניין רוחני, בפרט הגנה על התרופות וחלק מההתחייבויות של מדינת ישראל ערב הכניסה ל-O.A.C.D. אנחנו התמודדנו עם טענות שחמש השנים הקבועות היום בפקודת הרוקחים, הן לא ניתנות באופן אפקטיבי לאור העובדה שיש איזה שהוא זמן רישום שלוקח למשרד לרשום בפנקס, ועל כן התקופה הזאת למעשה נאכלת, תקופת הרישום בפנקס, ויש כאן איזה שהוא פיצוי על התקופה הזאת. אנחנו בעצם מבקשים להגיע לכל היותר לחמש שנים אפקטיביות של הגנה על המידע.
היו"ר חיים כץ
ומה אומר חבר הכנסת, פרופסור אריה אלדד?
אריה אלדד
אני לא התעמקתי בחוק. אני מבין את הבעד והנגד. הבעד הוא התוצרת המקומית הגנרית, היכולת לייצר אצלנו תרופות שההרכב שלהן ידוע והרצון אולי באמצעות זאת להוזיל את מחירי התרופות, ומצד שני אני מניח שמול זה יש חשש שאם ישראל תיחשב כמדינה שבה גונבים פטנטים של תרופות, יגבילו שיווק של מוצרים ישראליים בחוץ לארץ בתחום הזה. שוב, אני בוודאי לא מומחה בחלק המסחרי.
היו"ר חיים כץ
אבל היית יודע לחיות עם זה.
אריה אלדד
הייתי יודע לחיות עם זה, כן.
היו"ר חיים כץ
יש פה מישהו שמתנגד לזה? טוב, אז אנחנו נקריא את החוק.
שימרית שקד-גיטלין
תיקון סעיף 47(ד)
(1) בפקודת הרוקחים נוסח חדש התשמ"א-1981 (להלן-הפקודה), בסעיף 47(ד) רבתי ב(2) בכל מקום במקום "חמש" יבוא "שש".

תחולה
(2)(א) סעיף 47(ד)(ב)(2) לפקודה כנוסחו בסעיף (1) לחוק זה, יחול לגבי תכשיר רפואי חדש שלשם רישומו הסתמך המנהל על מידע סודי שנמסר לו בנוגע לתכשיר קודם, אם התקיימו בתכשיר הקודם אחד מאלה:

(1) התכשיר הקודם נרשם לראשונה בפנקס ביום תחילתו של חוק זה (להלן יום התחילה) ואילך, ולא היה רשום במדינה מוכרת לפני יום התחילה

(2) התכשיר הקודם נרשם לראשונה בפנקס ביום התחילה ואילך, וכן הוא נרשם לראשונה במדינה מוכרת בתקופה שמיום 1 ביולי 2005 ועד יום התחילה.
(ב) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 41(ב) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 תיקוני חקיקה, התשס"א -2005.
היו"ר חיים כץ
מי בעד, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים אין


תודה רבה. כל חברי הכנסת שנמצאו באולם תמכו בהצעת החוק ואכן הוועדה אישרה את הצעת החוק להכנה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:25

קוד המקור של הנתונים