ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/07/2011

הצ"ח הספורט (תיקון מס' 6),התשע"א-2011 (מ-562)-(הגבלת העברת זכויות בקבוצות ספורט עקב עבר פלילי)

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
14
ועדת החינוך, התרבות והספורט

19.7.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 458
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שלישי, י"ז בתמוז התשע"א (19 ביולי 2011), שעה 14:00
סדר היום
הצעת חוק הספורט (תיקון מספר 6), התשע"א-2011 (מ-562) (הגבלת העברת זכויות בקבוצות ספורט עקב עבר פלילי)
נכחו
חברי הוועדה: אלכס מילר – היו"ר

אנסטסיה מיכאלי
מוזמנים
שרת התרבות והספורט לימור לבנת

אורלי פרומן


- מנכ"לית משרד התרבות והספורט

ד"ר אורי שפר


- ראש מינהל הספורט, משרד התרבות והספורט

ענת וייס


- יועצת משפטית, משרד התרבות והספורט

הדס פרבר


- יועצת משפטית, משרד התרבות והספורט

עו"ד גבריאלה פיסמן
- מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד אסנת כהן

- מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד יעקב פרידברג
- מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אפרים זינגר


- מנכ"ל הוועד האולימפי

לי בר-חיים


- ייעוץ משפטי, הוועד אולימפי

עו"ד גיל עטר


- יועץ משפטי, הוועד אולימפי

משה אביבי


- יועץ משפטי, התאחדות הכדורגל

בהירה ברדוגו


- לובי, התאחדות הכדורגל

אריה אלטר


- מנכ"ל ארגון שחקני הכדורגל בישראל
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
ייעוץ משפטי
עו"ד מירב ישראלי
רשמה וערכה
ר.כ. חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק הספורט (תיקון מספר 6), התשע"א-2011 (מ-562) (הגבלת העברת זכויות בקבוצות ספורט עקב עבר פלילי)
היו"ר אלכס מילר
צהריים טובים לכולם. טוב, אנחנו נפתח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט, 19.7.2011, י"ז בתמוז תשע"א. הנושא – הצעת חוק הספורט (תיקון מספר 6), התשע"א-2011 (מ-562) (הגבלת העברת זכויות בקבוצות ספורט עקב עבר פלילי), פרוטוקול מספר 458.

אנחנו מתכוונים היום לסיים את נוסח הצעת החוק והכנה לקריאה שנייה ושלישית. אני הבנתי שהמשרדים שבניהם הייתה מחלוקת – משרד הספורט ומשרד המשפטים – הגיעו להסכמות, ובכך אנחנו נקריא כאן את הנוסח, שהוא נוסח מוסכם בין שני המשרדים, ובמידה שלא יהיו הערות שהן הערות מהותיות, אנחנו נצביע על ההסכמות ונסיים את העניין הזה היום.

טוב, אז גברתי השרה, או מישהו מטעמך, שיציגו לנו בעצם את הנקודות. מירב, איפה עצרנו, תזכירי לנו.
מירב ישראלי
למעשה, האמת שאני לא זוכרת בדיוק עד מה אישרנו. נשארו לנו כמה דברים קטנים. ההסדר הגדול עוד נשאר. הדס, את רשמת את הסעיפים שאישרנו?
הדס פרבר
אני אקריא את הסעיפים שאישרנו, כי יש גם באחד מהם תיקון טעות.
מירב ישראלי
אני רואה שכתבתי לי.
הדס פרבר
קודם כל הגרסה האחרונה הופצה היום, זה המסמך שמירב קיבלה. יש שם תוספת בסעיף, סליחה, יש פה טעות מירב, צריך להיות בסעיף 1 לא בסעיף 10, סעיף הגדרות שמגדיר את המונח 'שופט ספורט', זה בשביל להבדיל משופט לפי חוק בתי המשפט, מה שנקרא באנגלית Referee, בשביל לא לבלבל, בשביל להגדיר מונחים שונים לסוגי תפקידים שונים.
אישרנו את מה שהיום, עכשיו זה כבר סעיף 2 לחוק, שזה תיקון סעיף 10, אבל עכשיו צריך לחזור ולהוסיף במקום – היה כתוב שם שופטים – להוסיף את המילה שופטי ספורט.
מירב ישראלי
אז אני מציעה שפשוט נקרא, כי אישרנו דברים ---
היו"ר אלכס מילר
בסדר, אין בעיה.
מירב ישראלי
כאילו, אישרנו דברים מאד קטנים וההסדר השתנה.
היו"ר אלכס מילר
טוב.
הדס פרבר
מירב, שימי לב שזה תיקון 7.
מירב ישראלי
זה יהיה 7 כנראה.
היו"ר אלכס מילר
טוב, מירב, את יכולה לקרוא לנו?
מירב ישראלי
אוקי, את הצעת חוק הספורט, תיקון מספר 7, כנראה, זה עוד נבדוק סופית אצל הנסחית, סעיף 1 צריך להיות פה. בחוק הספורט, בסעיף 1, לאחר הגדרת "פעילות ספורט מאורגנת" יבוא: "שופט ספורט" – שופט אשר מונה על ידי איגוד או התאחדות לשפוט בפעילות ספורט מאורגנת".

2. בחוק העיקרי בסעיף 10 –

(1)
בסעיף קטן (א), אחרי "שיפוט פנימי" יבוא "ובכלל זה מוסדות השיפוט הפנימיים וסדרי הדין שלפיהם ידונו – בכפוף לסעיף 11", ובמקום "שכר" יבוא "וכן בדבר שכר";

(2)
בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "וכן ייקבעו בהם כללי אתיקה מקצועית לשופטי ספורט, למאמנים, למדריכי ספורט, לספורטאים, בהתאמה לענפי הספורט".

זה צריך פה להיות "שופטי ספורט", זה התיקון, זה תיקון טכני.

וכן לנושאי משרה, כהגדרתם בחוק החברות, בהתאחדות או באיגוד, לפי העניין.


זה סעיף שלמעשה כבר אישרנו.
היו"ר אלכס מילר
אוקי.
מירב ישראלי
הוספת סעיף 10א זה חדש.
הדס שפר
צריך להצביע על זה עוד פעם בגלל התיקון?
היו"ר אלכס מילר
לא.
מירב ישראלי
לא, זה תיקון טכני אז אין בעיה, זה תיקון ניסוחי.

2. אחרי סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא:

"מוסד לבחינת כשירות מינויים בספורט

10א (א)
מוקם בזאת מוסד אשר מטרתו בחינת כשירות המינויים בספורט בישראל, כמפורט בחוק זה (להלן – המוסד).

(ב)
המוסד יבחן את כשירות מינויים של שופטי ספורט וחברי מוסד שיפוט פנימי באיגודים או בהתאחדויות בהתאם לסעיף 10 ב' ו-11 (ב) לחוק זה, וזאת מבלי לפגוע בעצמאות פעילותם של האיגודים וההתאחדויות בהתאם לתקנונים של האיגודים הבינלאומיים המייצגים והמוכרים באותו ענף ספורט.

(ג)
השר ימנה את חברי המוסד כמפורט להלן
1. שופט בית המשפט העליון או שופט של בית המשפט המחוזי, אשר יצא לקצבה או פרש אשר ימונה בהמלצת נשיא בית המשפט העליון, אשר יכהן כראש המוסד;

2. נציג ההתאחדות לכדורגל בישראל, איגוד הכדורסל, הוועד האולימפי בישראל או אייל"ת – התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי או התאחדות הנכים הישראלית לספורט נכים בישראל, לפי העניין, אשר ימונה בהמלצת הגוף שהוא נציגו;
3. מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו להיות נציגו ---
שרת התרבות והספורט לימור לבנת
יש פה נוסח לא מעודכן.
הדס פרבר
מה לא מעודכן?
שרת התרבות והספורט לימור לבנת
לא, לי יש נוסח לא מעודכן.
מירב ישראלי
אז יש פה על השולחן נוסח מעודכן, צילמנו.

3. מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו להיות נציגו, ויכול שלא יהיה

עובד המדינה.

(ג)
דין חברי המוסד כדין עובדי המדינה לעניין חוק שירות הציבור (מתנות), חוק שירות הציבור (הגבלות לעניין פרישה) ולעניין ההוראות הנוגעות לעובדי ציבור בחוק העונשין, התשל"ז-1977.

זה סעיף לגבי ההרכב של המוסד.
היו"ר אלכס מילר
הערות, רבותי, לסעיף 10א.
מירב ישראלי
אני רק רציתי להגיד שבהמשך יש את התיקון שראש מותב יכול להיות מי שכשיר לכהן שופט, זה בהמשך, ואני חושבת שצריך איכשהו להכניס את זה גם להרכב של ה --- זה הנוסח שהועבר אלי.
יעקב פרידברג
אנחנו לא הסכמנו לזה.
הדס פרבר
לא מותב, מי שכשיר להיות שופט.
עו"ד ענת ויס
כאן זה רק ההרכב של המוסד שהוא אקסוגני לבתי הדין, זה לא קשור.
קריאה
זה לא קשור לדיינים של בתי המשפט.
מירב ישראלי
אה, אוקי, בסדר.
יעקב פרידברג
הערה אחת שהיתה לך אתמול לעניין התקנות.
מירב ישראלי
לא, לא, בסדר, בסדר. אז זה רק לגבי בתי הדין הפנימיים, בסדר.
יעקב פרידברג
זה לא על המוסד עצמו.
מירב ישראלי
מאה אחוז. על זה אתם צריכים לתת תשובות, נכון?
היו"ר אלכס מילר
הערות?
יעקב פרידברג
זה משהו שמשרד הספורט צריך להגיב אליו.
שרת התרבות והספורט לימור לבנת
על מה, יעקב? סליחה, לא הבנתי.
יעקב פרידברג
אתמול מירב העלתה הערה.
היו"ר אלכס מילר
באיזה סעיף? אתה ב-10א?
מירב ישראלי
אה, כן, הדס, זה מה ששאלתי אותך לגבי עצמאות, לא?
היו"ר אלכס מילר
על מה אתם מדברים, אני יכול להבין?
מירב ישראלי
אני מנסה להבין למה הוא מתכוון.
היו"ר אלכס מילר
אני מבקש כרגע הערות לסעיף 10א, אנא מכם, לא לקפוץ לי לסעיפים אחרים. יש הערות לסעיף א' או אין?
מירב ישראלי
10א רבתי (ב), היחס בין הרישא לסיפא, את זוכרת?
הדס פרבר
כן, כן, הציעו ניסוח אחר, את הצעת ניסוח אחר.
מירב ישראלי
נכון. אני הצעתי – מבלי לפגוע. רגע, אני אגיד לכם מה הנוסח שהצעתי במקום זה, זה יהיה פחות – תוך שמירה על עצמאות.
הדס פרבר
בסדר גמור.
יעקב פרידברג
תודה יעקב.
היו"ר אלכס מילר
יש עוד הערות? אין. אני מעלה את סעיף 10א להצבעה. מי בעד? אושר.

הצבעה
בעד - רוב
סעיף 10א התקבל
היו"ר אלכס מילר
סעיף 10ב, בבקשה.
מירב ישראלי
כשירות כהונה של שופט ספורט בהתאחדות או באיגוד

10ב (א)
לא ימונה אדם כשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד, אלא אם ניתן אישור לכשרות מינויו מטעם המוסד, בהתאם להוראות חוק זה.
הדס פרבר
זה כשרות בלי מינויו, לא?
מירב ישראלי
לא, "כשרות מינויו", זאת אומרת שהמינוי כשר.
קריאה
אני חושבת שזה כשירות ולא כשרות.
הדס פרבר
בדיוק, כשירות.
מירב ישראלי
האמת שמשתמשים בחקיקה גם וגם, אבל בסדר.
(ב)
המוסד לא ייתן אישור כאמור בסעיף קטן (א) למועמד שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לשמש כשופט בהתאחדות או באיגוד.
הדס פרבר
כשופט ספורט.
מירב ישראלי
כשופט ספורט, נכון. אנחנו נעשה את כל התיקונים האלה בהמשך, זה לא קריטי.

(ג)
לא יכהן כשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המוסד, לכהן בתפקיד כאמור.

(ד)
מונה אדם לתפקיד שופט ספורט באיגוד או התאחדות, והוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור בסעיף (ב) רשאי המוסד להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו ורשאי האיגוד או ההתאחדות למנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה.


גבי, כאן את רצית להבהיר איזו הבהרה לגבי מה שקורה תוך כדי, לא במינוי. הבנתי מיעקב, לגבי הנהלים.
גבריאלה פיסמן
רצינו בעצם לתת מענה לחשש שעלה בדיון הקודם של הוועדה שהפרוצדורה הזאת לא בהכרח תעבור דרך המוסד ולכן קבענו את המנגנון של האישור, שמחייב בעצם את הגופים לפנות למוסד לצורך המינוי ובמקביל, גם לצורך הכהונה, דרוש איזה שהוא מעקב של אותו מוסד.
מירב ישראלי
גם תוך כדי הפעולה ולא רק בעת המינוי.
גבריאלה פיסמן
ולא רק בעת המינוי. הדבר הזה ייעשה בתיאום עם משטרת ישראל, עם מדור מידע פלילי. אין צורך להסדיר את זה בחקיקה.
היו"ר אלכס מילר
זה נכנס לנוסח?
מירב ישראלי
כן. זאת אומרת הנוהל לא נכנס, אבל יהיה נוהל.
גבריאלה פיסמן
אין צורך להסדיר את זה במפורש. צריך להסדיר את זה בתיאום עם משטרת ישראל.
היו"ר אלכס מילר
בסדר, יופי. עוד הערות לסעיף 10ב? אין. הצבעה – אושר פה אחד.

הצבעה
בעד - רוב
סעיף 10ב התקבל
היו"ר אלכס מילר
סעיף 11.
מירב ישראלי
תיקון סעיף 11 -
4.
בסעיף 11 לחוק העיקרי -

(1)
האמור בו יסומן "(א)| ובו, במקום המילה "בתקנון" יבוא "בתקנון לפי סעיף 10, ובהתאם להוראות שנקבעו בתקנון לפי אותו סעיף";

"(2)
אחרי סעיף קטן (א) יבוא:


"(ב) לא ימונה אדם כחבר מוסד שיפוט פנימי אלא אם ניתן אישור לכשירות מינויו מטעם המוסד, בהתאם להוראות חוק זה.


(ג) המוסד לא ייתן אישור כאמור בסעיף קטן (א) למועמד שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לשמש כחבר מוסד שיפוט פנימי.


(ד) לא יכהן כחבר מוסד שיפוט פנימי מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המוסד, לכהן בתפקיד כאמור.


(ה) הוראות סעיפים 9, 10 ו-15 לחוק בתי דין מינהליים יחולו, בשינויים המחויבים, על מינוי, כהונה ופעילות של חבר מוסד שיפוט פנימי.

זה ההוראות בדבר ניגוד עניינים בעצם שיחולו.
היו"ר אלכס מילר
כן.
מירב ישראלי
(ו) בראש מוסד שיפוט פנימי עליון יכהן מי שהיה שופט כהגדרתו בסעיף 1(א) לחוק יסוד: השפיטה, ויצא לקבצה או פרש.


(ז) בראש מותב של מוסד שיפוט פנימי עליון יכהן מי שכשיר להיות שופט בית המשפט המחוזי.


(ח) בכל עניין של סדרי דין שאין לגביו הוראות לפי חוק זה, בחיקוק אחר או בתקנון שנקבע לפי סעיף 10, ינהג מוסד שיפוט פנימי עליון בדרך הנראית לו טובה ביותר לעשיית צדק""

יש פה בעצם הבחנה בין ראש המוסד לראש המותב. צריך לשים לב שאין סמכויות של ראש המוסד, כך שזה יכול להשתנות מתקנון לתקנון של איגוד או התאחדות, מה התפקידים שלו. זה צריך להיות ברור שלא קבענו פה שום דבר לגבי הסמכויות שלו לעומת ראש מותב.
היו"ר אלכס מילר
טוב. זהו?
מירב ישראלי
זה משהו שאני הערתי.
היו"ר אלכס מילר
יש הערות לסעיף 11?
אפרים זינגר
כן, הערה אחת לסעיף שמדבר על ראש מותב, ראש מוסד שיפוט פנימי עליון, הרצון לקבוע שרק מי שהיה שופט כהגדרתו, יוכל לעמוד בראש מוסד שיפוטי עליון. במקרה של הועד האולימפי בישראל מי שעומד בראש בית הדין העליון של הוועד האולימפי, הוא עורך הדין אורי סלונים, שקטונתי מלדבר בשבחו. על פי ההצעה המונחת בפנינו, אורי סלונים לא יוכל להמשיך ולכהן ברשות בית הדין העליון של ה ---
היו"ר אלכס מילר
כן, אנחנו עושים חוק, אנחנו לא מדברים על אנשים, אתם מבינים שאנחנו בחקיקה.
אפרים זינגר
אוקי, לפיכך אני מציע שבראש מוסד שיפוטי פנימי עליון יוכל לכהן גם מי שכשיר להיות שופט בית משפט מחוזי.
היו"ר אלכס מילר
כן, מי אדוני?
גיל עטר
עורך דין גיל עטר, היועץ המשפטי של הוועד האולימפי. זה נושא שגם דיברנו עליו אתמול ובפגישות הקודמות. אני אנסה טיפה לחדד למה זה חשוב לנו. קודם כל, במוסד עליון השיפוט העליון של כל הספורט הבינלאומי, שזה ה- CAST Court of Arbitration for Sport בלוזן, הדיינים שם הם עורכי דין בפועל. אגב, שלושה ישראלים יושבים שם בהרכב הזה. זאת אומרת, מוסד הספורט העליון ביותר שמוכר, הוא מורכב מעורכי דין.

אני בדקתי לראות למשל מה קורה במוסדות מקבילים שעוסקים בנושאים טיפה יותר חשובים, כמו למשל בית הדין של נציבות שירות עובדי המדינה שעוסק גם בעבירות משמעת, אבל אני הבנתי שלאחרונה גם עוסקים בנושאים של הפרות או חריגות מחוק יסודות התקציב, על חריגות של מיליארדים, על 300,000 או 400,000 איש שכפופים למוסד הזה, שללא ספק עוסק בדברים טיפה יותר מהותיים מבחינה כספית וציבורית, מאשר נשיא בית דין של ארגון ספורט כזה או אחר, ובראש מוסד שכזה, על פי ההגדרות, יכול ומשמש בפועל מי שכשיר להיות שופט בבית משפט שלום. ואני שואל את עצמי – מדוע דווקא גופי הספורט צריכים להיות, בהקשר הזה, יותר "צדיקים", אבל לא ברור לי הנושא הזה.

ולכן אני גם חקרתי ודרשתי בנושא הזה את חברי בישיבות אתמול. אני גם חושב שיש איזה שהוא אלמנט של התערבות של מחוקק בנושא של מי אני בוחר להעמיד בראש המוסד העליון השיפוטי שלי. הרי בסופו של דבר מצמצמים את מספר החברים שיכולים לשמש כנשיאים, לרק שופטים מחוזיים וכרגע אין מצאי מספיק גדול, אבל בוחרים לי מי אני יכול לבחור. אני חושב שזו התערבות, כי אם תשימו לב, בהצעת החוק שעומדת בפניכם, ואתם ציינתם את זה, וטוב שכך זה מופיע, שכל התיקון שעוסק במוסד שקיים לבדוק כשירות מינויים ואני מצטט: "ומבלי לפגוע בעצמאות פעילותם של האיגודים בהתאחדויות בהתאם לתקנונים בחו"ל", גם הבינלאומיים.

אני חושב שאני לא רואה שום- והדוגמא של אורי סלונים היא דוגמא טובה. אמנם אנחנו לא עוסקים במשהו פרסונאלי, אבל יהיו מספיק עורכי דין טובים שיוכלו לשמש בתפקיד הזה, שהם כשירים לשמש גם כשופטים מחוזיים והצעתנו היא, לכן, כמו שזיגי אמר מקודם, היא שבתפקיד של ראש מוסד יוכל לשמש מי שכשיר להיות שופט בבית משפט מחוזי. תודה.
היו"ר אלכס מילר
תודה. הנציגים של משרד הספורט ומשרד המשפטים לעניין ההצעה – תומכים - לא תומכים?
הדס פרבר
בזמנו, הסיבה שבגללה רצינו את התיקון הזה, אנחנו סברנו שמוסדות השיפוט העליונים, בהתחשב בזה שהם מקבלים שיקול דעת מאד נרחב מבתי המשפט, בתי המשפט הפסיקה היא שהם בדרך כלל מתערבים לעתים מאד מאד נדירות בהחלטות של מוסדות השיפוט העליונים. יש איזה שהוא צורך שמי שיקבל את ההחלטות האלה יהיו אנשים ברמה המקצועית והאתית הגבוהה ביותר, ולא שחסרים עורכי דין מכובדים וכאלה שיודעים את הדין ובעלי אתיקה גבוהה, אבל שופט בדימוס הוא אדם שרגיל לקבל החלטות, רגיל להיות בסיטואציות שיפוטיות, הוא גם רגיל לכללי האתיקה, לריחוק המקצועי, לכל מה שכרוך בלהיות שופט. אנחנו חושבים שזה אחד הדברים שיקדם את הפעילות של מוסדות השיפוט העליונים, בצורה מאד מאד משמעותית, לכן אנחנו עומדים על התיקון הזה.


לאור הבקשות של גופי הספורט, אנחנו במקום שבכל מותב יעמוד שופט בדימוס, אנחנו הסכמנו, כיוון שהבנו שיש בעיה טכנית עם זה, שרק נשיא מוסד השיפוט העליון יהיה שופט בדימוס. אנחנו חושבים שבן אדם כזה יכול לשפר גם את ה- הוא פשוט יכול, הוא הסמן הקיצוני של המערכת. הוא זה שמושך את המערכת למעלה, להיות יותר מקצועית, יותר אתית ויותר טובה, לטובת הספורט בישראל.
היו"ר אלכס מילר
תודה. כן, משרד המשפטים.
יעקב פרידברג
מבחינתנו זאת עמדה מקצועית של משרד הספורט והיא מקובלת עלינו. אין לנו אמירה משפטית לכאן או לכאן.
היו"ר אלכס מילר
טוב, אני מבין. יש עוד הערות לסעיף הזה? בבקשה.
משה אביבי
כן, עוד משפט אחד. עורך הדין משה אביבי, היועץ המשפטי של ההתאחדות לכדורגל. אני יכול לדבר מהזווית של המוסד שלנו, שיש לנו 13 דיינים. מאז ומתמיד ראש המוסד שלנו היה שופט בדימוס, בין אם זה היה בית משפט עליון ובין אם זה היה בית משפט מחוזי ויש לנו גם היום מספר דיינים שהם שופטים בדימוס, של בית משפט שלום – מחוזי, ויש לנו עורכי דין.

אני מוכרח לומר שמבחינת רמת השפיטה ומבחינה מקצועית ומבחינה אתית, אני לא יכול לומר שאני רואה איזה שהם הבדלים שבאמת מצדיקים את מה שהדס דיברה עליהם כאן. אני חושב שחשוב שבמוסדות כאלה ישבו משפטנים טובים מהמעלה הראשונה מבחינה מקצועית או מבחינה אתית. לאו דווקא Title של שופט בדימוס הוא זה שנותן את התוצאה הזאת, ואם קובעים איזו שהיא נורמה כמו שהוא כשיר להיות שופט מחוזי בדימוס, וחוק יסוד: השפיטה קובע את הקריטריונים לעניין הזה, אני חושב שזה יכול היה לספק, ואני אומר את זה ממקום שלנו, שאין לנו בעיה. אנחנו בהחלט גם נמשיך עם העניין הזה, מפני שזה מה שנמצא אצלנו היום במוסד, אבל אני לא חושב שבעניין הזה השינוי, שיכול אולי לפגוע במוסדות האלה היום, הוא חיוני, מפני שאני לא חושב שתהיה איזו שהיא פגיעה אתית – מקצועית, בפעילות של בתי הדין.
היו"ר אלכס מילר
כן, גברתי השרה.
שרת התרבות והספורט לימור לבנת
כן, אני רוצה להעיר לעניין הזה הערה. הנושא של השאלה של מי יעמוד בראש מוסד השיפוט העליון, היא שאלה מאד חשובה. אני רוצה להזכיר לכולנו שאנחנו עוסקים בספורט הישראלי, שיודע בתקופה האחרונה ולא רק בתקופה האחרונה, אלא בתקופות האחרונות, מפעם לפעם, גלים של בעיות ושל צרות כאלה ואחרות, בלי להיכנס כרגע לפרטים של הדברים.

מתגלות בעיות קשות מאד בענפים שונים של הספורט ואני לא מדברת כרגע רק על פרשיות בכדורגל, אלא על פרשיות באיגודי ספורט שונים, שבהם יש התכתשויות בין קבוצות, בין יריבויות, בין קבוצות שונות בתוך איגודי הספורט והיריבויות האלה מובילות לכך שאיגודים לפעמים חדלים לתפקד, שספורטאים לא יכולים לעסוק במה שהם נועדו לעסוק - כלומר בספורט - אתה מכיר את זה טוב מאד, אדוני יושב ראש הוועדה, והם נזקקים לא אחת לפנות לאותן ערכאות שיפוט, שנמצאות בתוך איגודי הספורט וצריך לוודא שהם אכן יכולים לקבל את הטיפול או את הסעד המשפטי הטוב ביותר, שכאשר בית הדין הפנימי של האיגוד לא מורכב מאנשים שהם יכולים להיות מקורבים בצורה כזו או אחרת, ליושב הראש שמינה אותם. ואני לא מתכוונת כרגע לאיגוד כזה או אחר באופן ספציפי, אבל יש גם דברים כאלה. וכבר היו ספורטאים שנאלצו לפנות לבתי משפט כדי לקבל סעד משפטי ולדעת שהם אכן מקבלים סעד אמיתי, משפטי.

לכן, חשבנו, שבלי להיכנס כרגע לדרך שבה מרכיבים האיגודים את בתי הדין שלהם הפנימיים, אנחנו לא נכנסים לזה כאן בחקיקה, יש דבר אחד לפחות שבו אנחנו צריכים לוודא שהוא יהיה נקי מכל, ושלגביו לא יהיה שום סימן שאלה.

אני מכירה את עורך הדין אורי סלונים ואני מאד מאד מאד מכבדת אותו, אבל כפי שאמר בצדק יושב הראש קודם, אנחנו לא מחוקקים לגופו של אדם. צריך שבראש בית הדין העליון של איגודי הספורט, יעמוד מישהו מעל לכול סימן שאלה או ספק, שכפי שאמרה היועצת המשפטית של המשרד, שניסיונו רב השנים עומד לו לעזר בכל שאלה שמובאת בפניו, בכל פסיקה, בכל ערעור שמובא בפניו וזה יכול להיות שופט בדימוס, עם כל הכבוד ובכל הכבוד שיש לי למי שכשיר להיות שופט. אבל מי שכשיר להיות שופט - איננו שופט – הראייה שהוא לא הגיע להיות שופט, על אף שאולי יש לו כך וכך שנות ותק ועל אף שיש לו עוד תכונות כאלה ואחרות שהם תנאי סף להיות שופט. אבל הוא לא שופט ולא מונה כשופט ואין לו את הניסיון של שופט ואין לו את הניקיון שעומד מאחורי שופט.

אני מתפלאת בכלל, שכאשר אנחנו בימים כל כך קשים לספורט הישראלי, מבחינת ניקיון הכפיים, מערערים על הדבר הבסיסי, הכל כך מובן מאליו, על זה מערערים? ציפיתי שיבואו לכאן כל האיגודים ויגידו – אנחנו תומכים בזה בשתי ידינו – שמי שיעמוד בראש המוסד העליון של השיפוט באיגודי הספורט, יהיה שופט בדימוס, בשתי ידינו אנחנו תומכים בכך. לפחות את הניקיון הזה.
היו"ר אלכס מילר
תודה גברתי. אז אני מבין מדברייך שהממשלה מתעקשת על הסעיף בצורה שבה הוא נוסח.
שרת התרבות והספורט לימור לבנת
בהחלט.
היו"ר אלכס מילר
תודה. כן.
אריה אלטר
אריה אלטר, מנכ"ל ארגון שחקני הכדורגל בישראל. אני מבקש לחזק את ידי השרה. זאת דעתנו כשחקנים, שאנחנו צריכים בנקודה הזאת לעמוד איתן ולא להתפשר.
היו"ר אלכס מילר
תודה. עוד הערות לסעיף 11?
אפרים זינגר
אם אני רק יכול להעיר לפרוטוקול, ברשותך אדוני יושב הראש. הויכוח איננו, כפי שאנחנו רואים, על ניקיון כפיים כזה או אחר או על מראית כזו או אחרת, כי אין חולק שיש עורכי דין שהם כשירים להיות שופטים מחוזיים וכדומה, שהמדינה מפקידה בידיהם טיפול בנושאים לפעמים של גורלות של אנשים וכדומה, לעומת אחרים שהם יכולים להיות בדימוס, וכאשר הדימוס מגיע, אחרי חודש, חודשיים, שנה, שנתיים – ולכן אני לא הייתי מציע את זה על המשקל הזה, כי כולנו, גברתי השרה, כולנו בעד שקיפות וכולנו בעד ניקיון כפיים ואני חושב שכולם נקיים, עד שלא הוכח אחרת ואנחנו נמצאים באותו צד, לצורך העניין, של המתרס. לא כל דבר הוא ---
שרת התרבות והספורט לימור לבנת
אז אני מבינה שהסרתם את ההתנגדות שלכם. מצוין, אז אנחנו באותו צד.
היו"ר אלכס מילר
טוב, תודה, רבותי, אנחנו מיצינו את הדיון על הסעיף הזה. אני מעלה אותו להצבעה עם התיקונים ועם ההבהרות שהיו כאן מהצד של הממשלה, ובכך אני מצביע על סעיף 11. אני תומך, חברת הכנסת מיכאלי תומכת, הסעיף אושר וממשיכים הלאה.

הצבעה
בעד - רוב
סעיף 11 התקבל
מירב ישראלי
תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים

5.
בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, בתוספת הראשונה יבוא "42 בדיקת מינויים – החלטה של רשות לפי החיקוקים המפורטים בזה:


(1) סעיפים 10ב ו-11(ב) לחוק הספורט, התשמ"ח-1988".
הכוונה היא שהערעור על החלטה של הפורום הזה, היא לא לבג"ץ, אלא לבית המשפט לעניינים מנהליים. זו משמעות הסעיף.
היו"ר אלכס מילר
אוקי. ואחרון.
מירב ישראלי
תחילתו של חוק זה, שזה כל החוק עכשיו, בניגוד לכחול, שהייתה הבחנה, היא ב-ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).
היו"ר אלכס מילר
כן, רבותי, הערות לשני הסעיפים האחרונים? אין.

אני מצביע על שני הסעיפים, 5 ותחילה.
מירב ישראלי
5 ו-6.
היו"ר אלכס מילר
5 ו-6, ואנחנו מאשרים את כל החוק לקריאה שנייה ושלישית.

הצבעה
בעד - רוב
סעיפים 5 ו-6 התקבלו
היו"ר אלכס מילר
אנחנו מאשרים את כל החוק לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. אני מעלה את כל החוק עם התיקונים, עם כל התוספות וההורדות שם שהיו, לקריאה שנייה ושלישית. חברת הכנסת מיכאלי – בעד. החוק אושר. ההסתייגות שהצבענו פעם שעברה והיא נפלה, של חבר הכנסת דב חנין, תעלה למליאה.

הצבעה
בעד - רוב
החוק התקבל
היו"ר אלכס מילר
אני רק רוצה להגיד שהסעיף שבעצם הוצאנו אותו מהישיבה הקודמת, שהוא בעצם הובא למול הישיבה הנוכחית שלא הצליחו להגיע להסכמות ולא רצינו לעכב את הצעת החוק, אני מעוניין להגיש ---
שרת התרבות והספורט לימור לבנת
לגבי זכויות, תגיד גם לגבי מה. לגבי העברת זכויות.
היו"ר אלכס מילר
כן, על מישהו שבעצם יש לו --- אני מתכוון להגיש את הצעת החוק הזאת כהצעת חוק פרטית. עכשיו, יש לי את נוסח הטיוטא שהופיע בישיבה הקודמת, אם ברצונכם להעביר לי כל מיני תיקונים, אז תעבירו לפני שאני מגיש. אני מאמין שאנחנו נעלה את זה לוועדת שרים אחרי שאנחנו נפתח את מושב החורף, פלוס מינוס.

אז את הסעיף הזה אני כנראה אקדם כהצעת חוק פרטית.
שרת התרבות והספורט לימור לבנת
כן, אני רק אעיר לגבי ההערה של יושב הראש בעניין הזה. אנחנו לא הבאנו אותו היום כי זה דרש עוד דיונים בתוך הממשלה, זה מטבע הדברים, היה עוד עניין של ניסוחים וכו', וכשאני אמרתי את זה לחבר הכנסת אלכס מילר, הוא אמר שהוא יגיש הצעת חוק פרטית ואמרתי שאנחנו נתמוך בהצעת החוק הפרטית שלו בעניין הזה. אולי בינתיים גם נכין הצעת חוק משלים, אני לא יודעת אפילו. אנחנו נתמוך בהצעת חוק פרטית בעניין הזה, משום שאנחנו תומכים, הממשלה תומכת בנושא כמובן ואנחנו ---
היו"ר אלכס מילר
אם למשרד המשפטים יש הערות לנוסח שהיה בפעם שעברה ואתם רוצים לעשות כל מיני תיקונים, אז תעבירו, לפני שאני מגיש אותו למזכירות הכנסת.
שרת התרבות והספורט לימור לבנת
ברצון. זה חשוב, אנחנו נתמוך בזה.
היו"ר אלכס מילר
רבותי, הישיבה הזאת, על החוק הזה, נעולה. תודה רבה.
שרת התרבות והספורט לימור לבנת
תודה רבה. בשעה טובה.
ישיבה ננעלה בשעה 14:35

קוד המקור של הנתונים