ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/07/2011

אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימות מס': 08133411, 08138311), אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימות מס': 080086711, 08090011)

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
5
ועדת הכספים

13.7.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"א בתמוז התשע"א (13 ביולי 2011), שעה 10:15
סדר היום
אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימות מספר 080086711, 0809011)

אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימות מספר 08133411, 08138311)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

זהבה גלאון

אחמד טיבי

ציון פיניאן
מוזמנים
יהודה מונסונגו, מנהל תחום בכיר, מפקח ארצי, מחלקת מלכ"רים, משרד האוצר

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

1.
אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

(רשימות מספר 080086711, 0809011)

2.
אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימות מספר 08133411, 08138311)
היו"ר משה גפני
אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים. כפי שאמרתי, הסעיף הבא אחרי הסעיף הראשון בוטל מכיוון שחבר הכנסת זאב אלקין הסיר את הרביזיה שלו. אדוני מנהל הוועדה, טמיר, אין אפשרות יותר להגיש רביזיה על העניין הזה. העניין נסגר.
קריאה
המשמעות היא שהחוק עבר?
שגית אפיק
לא.
היו"ר משה גפני
חלה רציפות. החוק מדבר על כפל קצבאות, על אלה שמקבלים קצבת נזקק ומקבלים קצבת זקנה כשהם מגיעים לגיל זקנה. יש הצעת חוק והצעת החוק הזאת אומרת שלא יצמצמו את הקצבה לנכי רדיפות הנאצים. החוק עבר בקריאה ראשונה בקדנציה הקודמת וצריך להחיל עליו רציפות. האוצר מתנגד. אישרנו את זה באחת הישיבות הקודמות, להחיל על זה רציפות כדי להביא למליאת הכנסת, הגיש על זה רביזיה חבר הכנסת אלקין. שמתי את זה על סדר היום כדי להצביע נגד הרביזיה שלו אבל הוא הודיע לי הבוקר שהוא מסיר את הרביזיה וממילא זה תקף ואני צריך להביא את זה עכשיו למליאת הכנסת.

אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימות מספר 080086711, 0809011)

אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימות מספר 08133411, 08138311)


אנחנו נצביע אבל אני אעשה רביזיה. כשיגיע מר מונסונגו, אני אשאל אותו. זאת הצעה של מנהל הוועדה ואני מקבל אותה כי חבל על הזמן שלכם ושלי. אם יש בעיה ואם הכול חוקי והכל בסדר, אני מסיר את הרביזיה.
טמיר כהן
יש ארבע רשימות - 080086711, 0809011, 08133411, 08138311.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור ארבעת הרשימות, אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 וסעיף 61.

ה צ ב ע ה

הרשימות אושרו


אני מגיש על האישור הזה רביזיה כדי לוודא שהכל בסדר מבחינה חוקית ומבחינת הנהלים והתקנות. במידה שיתברר שאכן הכול בסדר, אני אסיר את הרביזיה שלי.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:20

1. רשימת מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה: (רשימה מס': 08086711)שם העמותה
מספר

1.
מנהיגות עסקית צעירה
513992883

2.
בית ספר אורים- ברוח וולדורף
580291201

3.
ביתך – עמותה לנשים עם הפרעות אכילה
580510923

4.
בית הילד – א.י מעון לשהייה קצרה לנכים
580138626

5.
דורות ההמשך – נושאי מורשת השואה והגבורה
580439594

6.
קרן יהודית לחינוך ורווחה ע"ש יהודית גוטפריד ז"ל
580412245

7.
מלכות מרכז לימודי חסידות לנשים באנגלית בירושלים
580492080

8.
טובה ראייתה – מאושר לשנה
580485316

9.
תורת הלויים
580472223

10.
קול יהודה מודיעין
580508695

11.
בית כנסת שבטי ישראל העדה האשכנזית בקרית בורוכוב רמת גן
580034965

12.
קול רינה וישועה – באר שבע (ע"ר)
580458545

13.
בית כנסת משכן משה לעולי תוניסיה (ע"ר)
580318913

14.
מאורות שמעון
580389393

15.
קהילת חניכי הישיבות רמת מאיר – אלעד (ע"ר)
580501807

16.
קרן בינה (ע"ר)
580424174

17.
ישיבת מאור יצחק ע"ש הרה"ח יעקב יצחק באדנער זצ"ל (ע"ר)
580441723

18.
הגרעין התורני קהילת מורשת הוד השרון (ע"ר)
580434876

19.
איגוד המדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל (ע"ר)
580056745

20.
גומבל לידיה ז"ל קרן ע"ש
590019477

21.
התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל (ע"ר)
580242220

22.
סטארטאפסידס הבית לנוער הטכנולוגי בע"מ חל"צ
514041813

23.
פניני מוסיקה קלאסית (ע"ר)
580360634

24.
פאר התלמוד
580168615

25.
המרכז הישראלי לכבוד האדם
513608505

26.
דרכי שמחה
580140143

27.
ישא ברכה – אשדוד – מאושר לשנה
580512663

28.
ישיבת הסדר חולון שעל יד מרכז ישיבות בני-עקיבא
580486041

29.
עבודת הקודש בציון רבי יוסי דפקיעין (ע"ר)
580516854

30.
משנת חכמים – פתח תקוה
580439305

31.
ש.ב.ח שיקום בנים חרדי
580485415

32.
רשת משיח הרצליה
580440014

33.
עם כל הלב לכל אחד
580427763

34.
מוסדות מנוחה וקדושה
580249357

35.
אוהל יואב ופנינה
580486884

36.
עת לעשות נתניה
580458248

37.
ישיבת כתר ארם צובא
580491439

38.
כולל בית ישראל דחסידי גור ירושלים
580435642

39.
בית הכנסת הקהילתי רמת מוצא – מאושר לשנה
580460368

40.
חושן מודיעין
580433233

41.
אשנב לחב"ד שע"י צעירי אגודת ישראל
580500445

42.
בית כנסת אהל מאיר
580308187

43.
עטרת שמואל – נתניה
580458008

44.
בית השיטין – עמותה לקידום החינוך בערבה
580484780

45.
ישיבת חכמי ירושלים שערי חסד – מאושר לשנה
580484830

46.
בית הכנסת - מפעל הש"ס ביתר עילית
580426690

47.
זהות – איגוד המרכזים לזהות יהודית
580413433

48.
יודעי בינה
580474583

49.
אוונגרד – המרחב הציבורי ליזמות חברתית (ע"ר)
580494953

50.
קרן פטריציו פאולטי להתפתחות ולתקשורת בישראל (ע"ר)
580442556

51.
ספריה וקהילה בקרית יובל
580504025


2. אישור מוסדות ציבור לפקודת מס הכנסה לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין:
(רשימה מס'
08090011)


שם העמותה
מספר

1.
מכבי מועדון ספורט יהודה רחובות – בקשה לאישור החל מיום 1.1.2009
580386456


3. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה: (רשימה מס': 08133411)

שם העמותה
מספר

1.
ידיד לחינוך
580486413

2.
המרכז להפצת יהדות ליובאוויטש לעולים יוצאי חבר העמים – חיפה
580445690

3.
עמותת אזור למען הקשיש
580296028

4.
יהדות וסביבה ברמה – מאושר לשנה
580530509

5.
בית אליהו-אחיעזר
580504447

6.
הקרן לפיתוח לוז ומרכז בנימין
580472033

7.
הלב"ב – המרכז לחיים בריאים בצפת
580479889

8.
זכרון שלמה ד' באבוב
580485316

9.
הוועד להוצאת כתבי מרן הגאון הראשל"צ הרב ציון מאיר חי עוזיאל
580121556

10.
מדרשת דימונה לתרבות יהודית
580193803

11.
גרעין חינוכי קרית אונו-סביון
580504314

12.
ישיבת תומכי תמימים אילת
580478675

13.
אורות בניין עולם ברחובות
580293124

14.
ישיבת מגן דוד – דימונה
580155919

15.
אדרת אליהו בית"ר עילי ת
580513919

16.
ארגון נוער מגן דוד אדום
580263598

17.
מורשה להנחיל
580104263

18.
ישיבת עטרת שלמה בארה"ק ע"ש מרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל
580256527

19.
בית הבעל שם טוב
580264448

20.
שלמי יוסף
580333367

21.
"כולל מיארן" בית משרד לתורה והוראה
580068757

22.
ידידי מוזיאון ראשון לציון
580188498

23.
העמותה להקמת בית כנסת ע"ש סמ"ר אליהו לחם הכהן ז"ל
580410025

24.
קדימה מדע – חינוך לחיים בע"מ
513927541

25.
דרכי עמנואל מורנו (ע"ר)
580469054

26.
יחדיו – קהילה תורנית ישראלית פתח תקוה
580499879

27.
בית זבולון (ע"ר)
580496776

28.
גבעולי אולגה לחינוך
580482032

29.
כנפי השחר – להנצחת רס"ן שחר בן ישי
580435048

30.
זה לזה – העמותה לתמיכה הדדית ברח' רשב"י בבית שמש
580436582

31.
בית חב"ד מלחה-ירושלים שע"י צעירי אגודת חב"ד
580426534

32.
קרן צור לדוד – הקרן לתורה וחינוך
580420073

33.
גרעין יחד בית שאן והעמק
580479996

34.
עמותה תורה ותפילה – אשקלון
580072858

35.
מלך עוזר
580403749

36.
קרן החסד למעוטי יכולת
580418069

37.
נקודת אריכמדס – תן לי נקודת משען ואניף את העולם
580506558

38.
הועד האולימפי בישראל
580040707

39.
העמותה לקידום המוסיקה והמחול בעיר עכו
580486785

40.
להקת המחול מריה קונג
580510097

41.
עמית שיקום
580347276

42.
בית נוער נחשונים
580511095

43.
בנות משה
580482818

44.
עמותת תלמוד תורה אריאל ארץ המוריה
580485514

45.
מוסדות חינוך חב"ד רשת גני חמ"ש ע"ש הרבנית חיה מושקה באר שבע
580216034

46.
שערי החומה ירושלים
580470797


4. אישור מוסדות ציבור לפקודת מס הכנסה לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין:
(רשימה מס'
08138311)


עמותה
מספר

1.
ק.מ.ר – קידום מרכזים רפואיים בע"מ
513407379

2.
לגעת ברוח
580435097

קוד המקור של הנתונים