ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/07/2011

חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
18
ועדת הכספים

13.7.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"א בתמוז התשע"א (13 ביולי 2011), שעה 09:15
סדר היום
הצעת חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), תשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

זהבה גלאון

יצחק וקנין

אחמד טיבי

ציון פיניאן

ליה שמטוב
מוזמנים
פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר

מגי בראום, סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר

אליאור גבאי, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר

ערן יפה, מנהל מחלקת ביקורת ואכיפה, אגף שוק ההון, משרד האוצר

עו"ד ברוך לוברט, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

עו"ד דלית זמיר, משרד המשפטים

עו"ד חיים זקס, משרד המשפטים

עו"ד דניאל רימון, המשנה ליועץ המשפטי וממונה על החקיקה, רשות לניירות ערך

עו"ד רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון, איגוד לשכות המסחר

עו"ד ארנון שגב, יועץ משפטי לאיגוד קופות הגמל, איגוד לשכות המסחר

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים

עו"ד ירון אליאס, היועץ המשפטי, איגוד חברות הביטוח

מוטי קינן, מנכ"ל לשכות סוכני הביטוח

עו"ד ג'ון גבע, יועץ משפטי, לשכת סוכני הביטוח

עו"ד רן ונגרקו, איגוד הבנקים בישראל

זאב חושינסקי, ראש אגף הפנסיה, ההסתדרות הכללית החדשה

ציון שמע, ראש חטיבת עובדי הבנקים וחברות הביטוח, ההסתדרות הכללית החדשה

יוסי גל, יו"ר ועד המנהלים ומורשי חתימה, בנק הפועלים

דניאל דהן, מזכיר ועד עובדי בנק המזרחי-טפחות

חנוך ליבנה, יו"ר ועד עובדי הבנק הבינלאומי הראשון

אליעזר בארגל, סגן יו"ר ועד המנהלים ומורשי חתימה, בנק מרכנתיל

יוסי רז, יו"ר ועד ארצי, בנק לאומי

אלי זרקה, יו"ר ועד מנהלים ומורשי חתימה, בנק לאומי

יגאל כוחלאני, חבר ועד עובדים ארצי, בנק לאומי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), תשע"א-2011
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), תשע"א-2011.


אני מבקש להודיע לגבי הסעיף האחרון בסדר היום, הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים, תיקון מספר 17, כפל קצבה, התשס"ז-2007, הצעת חוק שלי שאנחנו הצבענו עליה להחיל עליה דין רציפות וחבר הכנסת אלקין ביקש רביזיה. אני מבקש להסיר את זה מסדר היום מכיוון שחבר הכנסת אלקין הודיע לי שהוא מסיר את הרביזיה.


לכן החלטת הוועדה בעניין של חוק נכי רדיפות הנאצים תקפה ואנחנו נחיל על הצעת החוק הזאת דין רציפות.


אני מבקש לומר לחברי הקואליציה בוועדת הכספים שהיה סיכום שיתקיים דיון עם משרד האוצר לגבי החוק הזה על מנת שנגיע להסכמה או לפשרה. נפגשתי עם שר האוצר לפני כחודש כדי לקבוע ישיבה בה נשב עם הדרגים המקצועיים בעניין הזה אבל עד היום לא נקבעה פגישה. רק לאחר שאתמול שמתי את זה בסדר היום, הודיעו לי שרוצים להיפגש אתי ביום שישי. אני באמת עובד ביום שישי, אבל יש אנשים שצריכים להיות בפגישה והם לא בדיוק עובדים ביום שישי, אבל זה גם לא משנה. אני אמרתי שאני גדלתי באופקים ובאופקים אנחנו המרוקאים, אצלנו הכבוד שווה יותר מכסף. ולכן על הכבוד של הוועדה אני לא אשמח.
ציון שמע
אני מצטרף למרוקאים.
היו"ר משה גפני
על כבוד הוועדה אני לא אשתוק ולכן זה יהיה על סדר היום. אז הודיע לי חבר הכנסת אלקין שהוא מסיר את הרביזיה ולכן ההצעה תקפה.


דרך אגב, אמרתי גם ברדיו קודם שככל הנראה מתברר, גם מהדיון על האשפוז הסיעודי, שכאשר הקדוש ברוך הוא חילק את השכל, היו שם רק אנשי משרד האוצר ואנחנו היינו מאחור. כל העולם אומר משהו ואנשי משרד האוצר אומרים דבר אחר, אז השכל רק אצלם. אני הולך לערער על העניין הזה. יכול להיות שנקיים דיון על השכל שהקדוש ברוך הוא חילק לאנשי משרד האוצר.
יצחק וקנין
כנראה שהם השכבה העליונה, כפי שכותב הרמב"ם.
זהבה גלאון
בפני מי אתה הולך לערער?
היו"ר משה גפני
כאן, בוועדה. נקיים דיון על השכל שהקדוש ברוך הוא חילק. אני חולק על זה. אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שהקדוש ברוך הוא חילק את זה בשווה, אבל מכיוון שהם טוענים והכסף אצלם, צריך לקיים על זה דיון על למה רק אצלם נמצא השכל. אומר סגן שר הבריאות כאן בדיון, והוא אחראי על משרד הבריאות, אומרת השופטת מיכל אגמון, אומרים כל חברי ועדת הכספים לדורותיהם שמשרד האוצר לא צודק והם אומרים, לא, השכל אצלנו. נגמר העניין הזה.


אני מתנצל בפני החברים הנכבדים שנמצאים כאן לדיון בסעיף הראשון. אנחנו עוברים לסדר היום, הצעת חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), תשע"א-2011.


אני מבקש להקדים ולומר בעניין הזה שאנחנו בעצם קיימנו מספר דיונים.
שגית אפיק
שבעה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מיצינו את כל הדיון בנושא. אמרנו שאנחנו מאוד מקלים במה שהממשלה הביאה בתחילת הדרך, אנחנו מאוד מקלים בסנקציות, אנחנו מכניסים את הנתונים להקלות ולפעמים אפילו הקלה של מאה אחוזים בכל העניין של האכיפה המינהלית. אנחנו סבורים שזאת טובת המערכת, אנחנו סבורים שזאת טובת העניין, ושוב, אני חוזר ואומר שהשכל הוא לא רק אצלנו אלא נמצא גם אצל אחרים. שמענו את כולם, שמענו את הגופים, שמענו את אגף שוק ההון, שמענו את אנשי ההסתדרות שהיו כאן, שמענו את החברות השונות ועצרנו כאשר באו נציגי ההסתדרות ואמרו שהם מבקשים לשבת עם אגף שוק ההון לגבי היועצים הפנסיוניים. אמרנו שאנחנו בעד הידברות. אני איש של שלום ושל הסכמות. אני מתעצבן רק כשלא יושבים אתנו ולא מגיעים להסכמות.

אגב, אני חייב לציין את אגף שוק ההון לשבח שאף על פי שהוא במשרד האוצר, בכל אופן יש לו שכל והוא ישב עם אנשי ההסתדרות והם הגיעו להחלטה, כך הבנתי אבל תכף נשמע, שמשאירים את החלק של היועצים הפנסיוניים, משאירים אותם בחקיקה הקיימת. אני מזהיר את אנשי ההסתדרות, מזהיר, אבל ההחלטה היא בידיכם ואני לא אהיה צדיק יותר מהאפיפיור, המצב החוקי היום הוא יותר רע מאשר כאשר החוק הזה של האכיפה המנהלית יעבור. המצב הוא יותר רע מכיוון ששם הסנקציות הן יותר חזקות. המצב הוא יותר רע ואתם יודעים שהוא יותר רע. אלא מה, אתם בונים על העניין שכמו שעד היום אגף שוק ההון לא אכף את החוק הקיים, אז אתם בונים על כך שגם הלאה לא תהיה אכיפה. אולי אתם בונים על זה שלפי החוק הקודם ככל הנראה אתם יכולים לעשות ביטוח לפי דבריכם, יכול להיות, אבל אני לא חושב כך. אני חושב שהיה צריך לשים את זה בחוק, זאת טובת העניין, ואני גם חושב שמי שלמשל הוא דירקטור והוא נמצא במלכ"ר, ללא כוונת רווח, יש תנאים מקלים לחלוטין לגבי העניין הזה, ותכף נשמע את אגף שוק ההון בעניין הזה.


אני רוצה לומר שמיצינו את הדיון. כולנו יודעים על מה מדובר. הקלנו מאוד בסעיפים, עשינו דברים לפי דעתי מאוד משמעותיים. אני לא חושב שמישהו צריך להיות מודאג כתוצאה מהחוק הזה אלא להפך. המצב היה שאם לא היה חוק, אגף שוק ההון בסופו של דבר היה הולך לפי החוק הקיים ולפי החוק הקיים המצב היה יותר רע.


ההחלטה היא בידיכם. אני לא כופה וכפי שאמרתי אני בעד הידברות. אם זאת המסקנה של אגף שוק ההון יחד עם ההסתדרות אליה הם הגיעו לגבי העניין הזה, אנחנו נלך בדרך הזאת.

אני מבקש ממנהל אגף שוק ההון, פרופסור עודד שריג, אם אתה יכול להציג את הסיכומים ולאחר מכן נקיים דיון קצר ונלך להצבעה.
עודד שריג
אני חושב שבגדול תיארת נכון. אנחנו במסגרת חוק הייעוץ נישאר במסגרת הקיימת.
היו"ר משה גפני
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אני מקדם אותך בברכה. אני מתנצל על זה שאמרתי שמתי שהקדוש ברוך הוא חילק את השכל הוא נתן את זה רק לאנשי משרד האוצר. זה פשוט לא נכון. הוא נתן את זה גם למשרד המשפטים.
אבי ליכט
נפגעתי.
היו"ר משה גפני
אני מתנצל. גם אנשי משרד המשפטים, בוודאי באגף של היועץ המשפטי לממשלה, היו יחד עם אנשי משרד האוצר. אני מנסה כל הזמן להפריד ביניהם אבל לא תמיד הולך לי.
עודד שריג
בתשעה קבין שהתחלקו בין המשרדים, אצלם זה שמונה וחצי.


הסיכום אכן נעשה עם ההסתדרות לבקשתם. הם מפרשים את המצב הקיים בצורה שונה מאתנו. כפי שאמרתי בעבר, הפרשנות שלנו של המצב הקיים שגם במצב הקיים לא ניתן לעשות ביטוח ולקבל שיפוי. הפרשנות שלהם היא שונה. אנחנו חיים לפי הפרשנויות, גם של היועצים המשפטיים במשרד האוצר וגם של משרד המשפטים, ואני גם רוצה להגיד שאנחנו חושבים שזה נכון. זאת אומרת, במהות אנחנו חושבים שזה נכון שתינתן לנו אפשרות לטפל באנשים שנמצאים במצב שבו הם יועצים לאנשים לגבי כספים ארוכי טווח אבל כדי לקדם את העניין, ומכיוון שהחוק הזה חשוב גם לדעת ההסתדרות, אנחנו החלטנו להשאיר את המצב על מכונו בנושא של חוק הייעוץ, את כל אותם תיקונים שעשינו בחוקי פיקוח אנחנו משאירים בעינם, ומי שיצטרך להישפט לפי מעשיו, יצטרכו להיות נבחנים לפי חוק הייעוץ וזה יהיה במתכונת הקיימת.


אני חושב שזה ממצה.
היו"ר משה גפני
תודה.
עודד שריג
מחדד לי כאן ברוך שהסמכויות שלנו בעניין של חיפוש ותפיסה עדיין קיימות. זאת אומרת, אנחנו מדברים רק על אותו חלק.
שגית אפיק
זה החידוש היחיד בהצעת החוק שבעצם יחול.
עודד שריג
כן. חלק מהסיכון הוא שהתיקון הוא רק לגבי הענישה.
היו"ר משה גפני
יש לכם מזל שאני לא בהסתדרות. אני הייתי מייעץ לכם אחרת, אבל בסדר. היום יש לכם ממונה על שוק ההון אדם נחמד ותסתדרו אתו, אבל מחר הוא הולך להיות מנכ"ל משרד האוצר – לא שאני יודע שקורה שם משהו, אבל יש שם תזוזות כל הזמן – ויבוא ממונה אחר על שוק ההון ויהיה יותר קשוח, אז תהיו בבעיה. אתם מודעים לזה.
ציון שמע
אנחנו מודעים לכל.
זאב חושינסקי
דיברת על מלכ"רים ואני מבקש לקבל התייחסות.
עודד שריג
אני יכול לומר על זה כמה מלים. ראשית, יש לנו היום סמכות להקל בהתאם למה שמצדיק המצב, כולל את השכר שמקבל אדם ולכן אני חושב שהנושא הזה מטופל. אנחנו אמרנו. בכל זאת אני רוצה להתייחס לעוד דבר אחד שהוא חשוב בעניין הזה.


כבר חז"ל התייחסו לעניין של שומר חינם. אדם שומר חינם איננו פטור ואני חושב שגם את זה צריך לקחת בחשבון.
היו"ר משה גפני
אם אתה משווה את זה לשומר חינם, אני מבקש שתגיד את כל ההלכה בעניין של שומר חינם, כדי שיהיה להם ברור.
עודד שריג
בפעם האחרונה אני למדתי את זה בתיכון.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע מה למדת בתיכון, אבל אני יודע מה אני למדתי בישיבה. שומר חינם חייב רק בדבר אחד, בפשיעה.
שגית אפיק
בתוספת החמישית יש נסיבה חמישית שמתייחסת לשכר ולהכנסה השנתית של המפר.
היו"ר משה גפני
לדירקטור במקרה הזה.
שגית אפיק
יש נסיבת הפחתה בתוספת החמישית שמתייחסת להיקף הכנסה שנתית של המפר ולכן מפר שהוא מתנדב, אין לו שכר ולכן סיבת ההפחתה הזאת תחול עליו. יש עוד נסיבות הפחתה אחרות כמו נסיבות אישיות שגם יכולות לחול על מתנדב כזה ולכן למעשה לא מתעוררת הבעיה שאתם עמדתם עליה.
זאב חושינסקי
את מתייחסת להכנסה בגוף או להכנסה בכלל?
שגית אפיק
ההכנסה השנתית של האדם עצמו.
זאב חושינסקי
זה הגוף המוסדי שהוא דירקטור בו או בכלל באופן כללי? אטם הוא מנכ"ל באיזה מקום אבל הוא דירקטור במקום אחר.
שגית אפיק
לא, מהגוף.
זאב חושינסקי
זה כתוב?
ציון שמע
זה צריך להיות מהגוף.
היו"ר משה גפני
צריך להכניס את זה.
ציון שמע
זה חייב להיות מהגוף ולא הכנסה.
שגית אפיק
זאת צריכה להיות הכנסתו השנתית מהגוף. צודק.
היו"ר משה גפני
אתם השגתם את מה שהשגתם מעודד שריג ועכשיו השגתם אצלנו כך שיתווסף בחוק הכנסתו השנתית מהגוף.
שגית אפיק
נעשה גם וגם. גם הכנסתו השנתית וגם הכנסתו השנתית מהגוף. זאת אומרת, אם הכנסתו השנתית מהגוף היא אפס, זה יילקח בחשבון.
עודד שריג
עדיין אני רוצה להדגיש. בעינינו חשוב שגם אותם אלו שמגיעים כמתנדבים לקרנות פנסיה, יהיו אנשים שייקחו את התפקיד ברצינות ויבצעו אותו על הצד הטוב ביותר.
שגית אפיק
להבהיר. נסיבת ההפחתה הזאת מופיעה בהצעת החוק כרגע לגבי חוק הביטוח וחוק קופות הגמל, מאחר שאת חוק הייעוץ הפנסיוני משאירים במצב הקיים ואין לו נסיבות הפחתה כמו שמופיעות כאן.
זאב חושינסקי
אבל זה לא רלוונטי. אלה דירקטורים.
היו"ר משה גפני
לא, זה בסדר. מה שאומרת היועצת המשפטית, היא אומרת כללית. מכיוון שאתם רציתם והם קיבלו את זה שלגבי הייעוץ הפנסיוני זה לא יהיה בפנים, אז זה לא קיים שם. לגבי שני החוקים האחרים שעליהם מדברים, על דירקטורים, שם ייכנס העניין הזה שאם מישהו הוא דירקטור במלכ"ר, למשל, יש מקרים בהם בא בן אדם והוא מתנדב, יש מלכ"ר שעוסק במורים – על זה דיבר אתי יושב ראש הסתדרות המורים יוסי וסרמן וזאת טענה נכונה וגם עודד קיבל את הטענה הזאת – אנחנו נציין את זה בגוף החוק, וזה מה שהוסכם עכשיו, שיש שתי נסיבות מקלות כאשר האחת היא הכנסתו השנתית. אם למשל האיש הזה סתם לא משתכר הרבה כסף, והשנייה, אם הוא לא מקבל כסף מהגוף, הכנסתו מהגוף. אז כל מנהל אגף שוק ההון שירצה לקבל החלטה על דירקטור כזה, הוא יהיה חייב לקחת את זה בחשבון. זה מספק את הנושא הזה.
עודד שריג
מקובל.
היו"ר משה גפני
אדוני המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אבי ליכט, אני מבקש אם אתה יכול להתייחס לעניין הזה גם לגבי הנושא של הביטוח ועמדתך המשפטית בעניין.
אבי ליכט
קודם כל, תודה שהזמנתם אותי. אני באתי על פי בקשתכם להבהיר את העמדה המשפטית שלנו לגבי שאלת הביטוח והשיפוי. אני אתייחס לזה בקצרה. השאלה הזאת מורכבת בעצם משתי שאלות שלובות. קודם כל, לגבי השאלה העקרונית, לגבי ביטוח ושיפוי של עיצומים מינהליים ואחר כך לגבי השאלה מה קורה אם אין הסדר ספציפי בחוק כמו במקרה שלפנינו.


בהיבט העקרוני, כיוון שהתכלית של העיצום היא עונשית במהותה, היא מהווה בעצם תחליף לאכיפה פלילית. הכוונה היא לעשות משהו הרבה יותר יעיל ומהיר כאשר הכוונה היא גם להעניש וגם ליצור הרתעה. ההנחה שיש מישהו אחר שישלם את זה, בין באמצעות ביטוח ובין באמצעות שיפוי, מעיינת בעצם את האלמנט העונשי ואת אלמנט ההרתעה. לכן היא בעצם חותרת תחת כל התכלית של העיצום. זה דומה ליצירת הסדר ואז לעשות דרכו חור גדול שכל האנשים שאנחנו רוצים יצאו מהחור הזה.


לכן כבר היום בחלק גדול מההסדרים החקיקתיים יש הסדר שאוסר על ביטוח ושיפוי במקרה של קנס או במקרה של דיני עונשין. גם בחוק החברות אסור לחברה לבטח או לשפות נושא משרה אלא בתנאים מסוימים שלא רלוונטיים לענייננו. בחוק העונשין יש סעיף מפורש שאומר שאסור לבטח בעניין קנס פלילי ואני רוצה להגיד שקנס פלילי, אפשר ללמוד את זה אפילו מכוח קל וחומר לגבי עיצום כי קנס פלילי הוא נושא גם הנושא של הקנס וגם האלמנט של הקלון, של הרישום הפלילי במקרים מסוימים, כאשר בעיצום אין את זה. כל העניין בעיצום הוא למנוע את הקלון.


אני מבין – זה גם עלה בחוק של רשות ניירות ערך – שיש טענות לגבי השגת אלמנט הרתעה והאלמנט העונשי דרך מנגנונים עקיפים כמו אכיפה פנימית בתאגיד, סכומי פרמיה מסוימים, השתתפות עצמית, אבל כל הדברים האלה הם רק בשוליים. במהות הסדר ביטוח ושיפוי מדבר על כך שצד ג' נושא בקנס או עיצום על מעשה פסול שעשה אדם מסוים. לכן לטעמנו אין להתיר את הדבר הזה.


ביטוח ושיפוי רלוונטיים לטעמנו במקרים כאשר יש צד ג' שנפגע ואנחנו רוצים להיטיב את נזקיו כמו בדיני נזיקין, ואז יש אינטרס אחר בדיני נזיקין שזה להיטיב נזק של מישהו אחר. במקרה שלנו הקנס הזה הולך לאוצר המדינה וברוך השם אוצר המדינה לא יקום וייפול על הקנסות ועל העיצומים הכספיים. המדינה לא צריכה את הכסף הזה בשביל לסגור את הגירעון בתקציב או דברים כאלה. הרעיון הוא פשוט להעניש.
זהבה גלאון
באיזה מקרים אתם כן חושבים שאפשר לקבל את הכסף הזה?
אבי ליכט
אני מסביר.
היו"ר משה גפני
לא, לא הסברת. אמרת משפט קצר. האם אתה יכול להרחיב בזה?
אבי ליכט
בחוק ניירות ערך למשל, גם בחוק החברות, אנחנו מוכנים להתיר שיפוי וביטוח במקרה של הוצאות שכר טרחת עורך דין. בן אדם נושא בסיכון.
זהבה גלאון
שכר טרחת עורך דין על איזה מקרים?
אבי ליכט
בן אדם שבא בפני ועדת העיצומים או בפני הממונה והוא צריך לממן עורך דין, מבחינתנו אנחנו לא חושבים שמימון עורך הדין הוא חלק מההרתעה והענישה. לכן אין לנו בעיה שאת זה ישפו ויבטחו. אבל אנחנו לא רוצים שתהיה סיטואציה בה הוא מבטח את עצם הקנס כי בעצם אז לא עשינו כלום.
שגית אפיק
הנושא של שכר טרחה מופיע גם בחקיקה הקיימת בפניכם.
אבי ליכט
יש את זה.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, מה שאתה אומר, אם אני מבין נכון, זה שצריך שתהיה הרתעה.
אבי ליכט
נכון.
היו"ר משה גפני
הקנס הוא הרתעה, הוא עונש, לא חשוב מה.
אבי ליכט
עונש הרתעתי.
היו"ר משה גפני
אבל אם החברה רוצה להעמיד לו או שמשפים אותו על העניין הזה, מבטחים אותו כדי שהוא יוכל לקבל ייצוג משפטי, הוא טוען שהוא לא עשה את העבירה, הוא לא אשם בעבירה הזאת, כל מה שהחוק קובע – גם בחוק רשות ניירות ערך וגם בחוק הזה – לא היה, החברה יכולה, על ידי ביטוח או על ידי שיפוי להעמיד לו הגנה משפטית.
אבי ליכט
בדיוק.
היו"ר משה גפני
אם יתברר אחרי כל מה שנעשה שבכל אופן הייתה פשיעה, נניח במקרה של שומר חינם, במקרה של דירקטור כזה – דווקא מצא חן בעיניי העניין של שומר חינם – אז אי אפשר לשפות את הקנס מכיוון שאין את ההרתעה.
אבי ליכט
בדיוק.
היו"ר משה גפני
זה מה שאתה אומר.
אבי ליכט
חד משמעית. בדיוק.


לכן גם בחוק ניירות ערך מה שעשינו, הסכמנו לוותר על סכום הקנס. כלומר, כאשר הגיע מצב שבו היה קנס על יחידים והוא היה מאוד גבוה ואמרו לנו שאנחנו לא נותנים להם לבטח ולשפות והקנסות מאוד גבוהים על יחידים, העדפנו להוריד בצורה מאוד משמעותית את הקנס על יחידים אבל עדיין לאסור ביטוח ושיפוי כדי לא לנטרל את אלמנט ההרתעה. גם כאן היינו מוכנים לעשות את הדבר הזה כדי לשמור את גרעין ההרתעה.


הם משיקוליהם לא מעוניינים ודווקא כאן אני מצטרף להערת היושב ראש. הסכומים עכשיו יותר גבוהים מכפי שהיו בהצעה המתוקנת, אבל שוב, כל אחד עושה לעצמו כפי שהוא מוצא לנכון. אנשים הם ילדים גדולים.


לגבי הסדר שלילי. לפני שבאתי ביקשתי שיספרו לי ויש מעל עשרה – ואני אומר באופן זהיר – חוקי עיצומים וכנראה יש יותר מעשרה. קרוב לעשרים אני מניח. שוב, רק כלל אצבע. הנושא של ביטוח ושיפוי מופיע עכשיו בחוק של רשות ניירות ערך ועכשיו הוא גם נכנס כאן. לטעמנו זה שזה לא מופיע בכל החוקים לא יוצר הסדר שלילי כי התכלית הזאת, התכלית שאנחנו מדברים עליה, אפשר להגיע אליה גם באמצעות תוצאה פרשנית וגם באמצעות ניתוח הפסיקה כי בפועל, ברגע שאתה עושה ביטוח לקנס ומעיין אמצעי הרתעה של המדינה, אתה בעצם פוגע בתקנת הציבור. לפי סעיף 30 לחוק החוזים, חוזה שפוגע בתקנת הציבור הוא בטל. לכן לטעמנו גם בהסדר הקיים היום, בין מכוח סעיף 30 ובין מכוח הסמכויות הרגולטוריות שיש לממונה על שוק ההון לאשר פוליסות ביטוח מקצועי, את הסעיפים האלה אסור לעשות. אסור לבטח את הדבר הזה. לכן העובדה שאנחנו הוצאנו את ההסדר הזה והחזרנו אותו למודל הקודם, לא אומר בשום פנים ואופן שאפשר יהיה לפרש את החוק הקיים כיוצר הסדר שלילי, את החוק של ניירות ערך, והעובדה שחזרנו לנוסח הקודם מאפשרת ביטוח ושיפוי. לדבר כזה יכולה להיות השלכת רוחב לא רק על התחום של אגף שוק ההון. יש היום הרבה מאוד הסדרים שכבר נמצאים בנושא איכות סביבה, הלבנת הון, תעופה, בהם יש עיצומים כספיים ואנחנו מאוד מאוד לא היינו רוצים שתתקבל פרשנות שאומרת שאת כל הדברים האלה אפשר יהיה לבטח ולשפות.


המהלך שאנחנו מבצעים עכשיו בשורה ארוכה של חוקים הוא מהלך אסטרטגי של מעבר מפלילי למינהלי, שבסופו של דבר גם ישרת את טובת האזרח. אם אנחנו עכשיו נכניס לעצמנו גול עצמי דרך ביטוח ושיפוי, כאילו שמטנו את הקרקע מתחת לכל ההסדרים האלה.


לכן חשבתי, גם על פי בקשתכם, שנכון יהיה לבוא ולהבהיר לפני שמצביעים איך אנחנו רואים את העמדה ואיך אנחנו חושבים ומחייבים את הממונה על שוק ההון להפעיל את שיקול דעתו. תודה רבה.
היו"ר משה גפני
אבי ליכט, אני מאוד מודה לך על הדברים. אני רוצה לשאול את נציגי ההסתדרות. שמעתם את מה שאמר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. אני מותיר לכם את הברירה. ההחלטה שלכם היא בסופו של דבר תתבצע כאן. אומר מנהל אגף שוק ההון שהוא הגיע להסדר עם ההסתדרות וזה בסדר, הוא מקבל את הפשרה הזאת. זה מה שהוא אמר לי. אומר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה את מה שאני אמרתי לכם ואת מה שאמרתי לעופר עיני. אומר את זה עכשיו היועץ המשפטי לממשלה באופן קטגורי וחד משמעי. זאת תמונת המצב.


לא מפריע לי לתת לכם התייעצות של עשר דקות. בכל אופן, זאת החלטה שאתם תישאו על גבכם. אני אטען מעל כל במה, ברגע שתהיה האכיפה הראשונה על היועצים הפנסיוניים והמנהל הבא של אגף שוק ההון ואני בכוונה לא אומר המנהל הנוכחי. אני מוכן אפילו לעשות הפסקה של עשר דקות כי זה נושא חשוב.
זאב חושינסקי
אני יכול להשיב?
היו"ר משה גפני
אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה כשאני אתן לך רשות. אני נותן לכם את כל הבמה. אני מאפשר לכם את הכול. אני אומר לכם שזה שיקול מאוד רציני בעניין הזה. אם אתם לא צריכים את ההתייעצות, יש לי הרבה עבודה ויש לי היום מספיק מלחמות. אתם יכולים לתת מיד תשובה, אבל אני גם מאפשר לכם להתייעץ. שמעתם את מה שאמר אבי ליכט. אתם יודעים היטב את מה שקורה. קיימנו על זה דיונים. היו על זה התייעצויות. ההחלטה היא בידיכם. אם אתם אומרים שלא צריך הפסקה להתייעצות, בסדר, אני אמשיך את הדיון ואני אאפשר לכם אחרי כן להתייחס לכך.


אבי, אני מודה לך.
זהבה גלאון
הם אומרים שהם הגיעו להסדר.
היו"ר משה גפני
כן. אני אומר לך בדיוק את התהליך. אני לא חייב לקבל שום עסקת חבילה והוועדה ודאי לא חייבת לקבל אלא היא מחליטה על פי מיטב מצפונה. נקודה. האכיפה המינהלית היא באמת נושא חדש ואז התקשר אלי עופר עיני ואמר שהוא לא רוצה על הייעוץ הפנסיוני, על העובדים הזוטרים, את החלת העניין הזה. התחלתי להסביר לו שזה נזק אבל הוא אמר, לא, אף על פי כן הוא לוקח את זה על עצמו. אמרתי לו שישב עם אגף שוק ההון ואם תגיעו להסכמה, טוב, ואם לא, הוועדה תכריע. זה מה שאמרתי לו. הם ישבו עם אגף שוק ההון.


בדרך קרה עוד משהו. היו אנשים במשרד האוצר שצעקו במליאת הכנסת – לא במיקרופון – מה זה, לא ילכו כאן נגד עופר עיני. לא חשוב שמות, אבל אנשים בכירים מאוד במשרד האוצר. אני אמרתי בוועדת הכספים שאני לא הולך להיות צדיק יותר מהאפיפיור. אני חולק על ההסתדרות בעניין הזה, אבל אני מקבל את עמדתם. אם אנשי משרד האוצר, האנשים הבכירים ביותר במשרד האוצר, הבכירים ביותר, אומרים שהם לא הולכים נגד עופר עיני, מי אני הקטן שאלך נגד עופר עיני? אני חושב שההסתדרות טועה, אני חושב שזה לא נכון. אני יודע את עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, אני יודע את עמדתו של אבי ליכט ואני יודע את עמדת הייעוץ המשפטי כאן, היועצת המשפטית של הוועדה. אני חושב שהם שוגים, אבל שמנו הכול על השולחן. ברגע שמישהו ילך לבג"ץ, ידע שהכל נאמר כאן, מימין ומשמאל, מפנים ומאחור, הכול היה בדיון ושום דבר לא נשכח מאתנו. אם ילכו לבג"ץ, בג"ץ יכריע בעניין הזה. כמו שבג"ץ קיבל היום את העמדה נגד משרד האוצר על האש"ל, יכול להיות שהוא יקבל עוד בג"צים.


הבעיה שמשרד האוצר גם לא מתייעץ אתנו בדברים החשובים והוא ייפול כמו באשפוז הסיעודי.


עורך דין ארנן שגב, לא ארוך כי מיצינו את הכול. אתה מדבר יפה ואל תפתה אותי לזה שאני אשמע אותך הרבה זמן. דבר קצר.
ארנון שגב
תודה אדוני היושב ראש. רק מספר שאלות הבהרה. קיבלנו את ההודעה על ההסדר המתגבש רק ברגעים אלה ואנחנו מנסים להבין.
היו"ר משה גפני
מילא אני תמים, אבל אתם?
ארנון שגב
בזמן הקצר או הקרוב.
היו"ר משה גפני
מדברים על זה חודש. במה עסקתם כל התקופה שלא ידעתם? אתם ידעתם.
ארנון שגב
אדוני היושב ראש, אכן, בכל מקרה את הוראות החוק אני רואה רק עתה ועל כך אני עומד.
שגית אפיק
אם יש לך הערות לגוף החוק, אנחנו נעבור על גוף החוק.
היו"ר משה גפני
אנחנו קוראים עכשיו את החוק. אם אתה מעיר עכשיו את ההערות, לא תוכל להתייחס אחר כך.
ארנון שגב
אני לא מעיר אדוני. אני רק מבקש לקבל הבהרה. האם ההסדר שהתגבש מדבר רק על עובדים של בעלי רישיון ייעוץ פנסיוני, להבדיל מאשר עובדים של בעלי רישיון משווק פנסיוני? זאת אומרת, האם ההסדר חל רק על יועצים פנסיוניים או חל גם על משווקים פנסיוניים?
היו"ר משה גפני
שגית, בבקשה.
שגית אפיק
ההסדר הוא חזרה לחוק הקיים. חוק הייעוץ הפנסיוני הקיים למעשה מפנה בסעיפים שלו לחוק הביטוח. מכיוון שחוק הביטוח משתנה בהצעת החוק הזאת שבפניכם בסעיף 1 שלו, מה שעשינו זה, חזרנו על כל אותם סעיפים שקיימים היום בחוק הביטוח הקיים והחלנו אותם על חוק הייעוץ הפנסיוני. כלומר, כל נושאי המשרה וכל העובדים שהיום חוק הייעוץ הפנסיוני חל לגביהם, הוא ימשיך לחול לגביהם בדיוק אותו הדבר. אין שינוי מהמצב הקיים ביחס לחוק הייעוץ הפנסיוני. יישאר המצב הקיים על כנו. זאת אומרת, אנחנו תכף נעבור על ההסדר עצמו ואפשר יהיה אולי להבין את זה יותר, אבל סעיפים 32 עד 36, נדמה לי.
ארנון שגב
כלומר, אם אני מבין נכון יהיה בעצם הסדר שונה ביחס לעובדים של הייעוץ הפנסיוני לגביהם יחולו הוראות החוק דהיום.
שגית אפיק
העיצום הכספי והקנס האזרחי הקיים היום. בחוק הביטוח ובחוק קופות הגמל תחול הצעת החוק, סעיף 1 וסעיף 2 להצעת החוק עם כל ההוראות החדשות שהוכנסו.
ארנון שגב
עוד שאלה אחת. האם הנקודה נבחנה מבחינת המערך המשפטי? האם בכך שהייתה הצעה מסוימת במסגרת הצעת החוק, האם רואים בכך הסדר שלילי?
שגית אפיק
על הסדר שלילי ענה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.
ארנון שגב
לגבי שיפוי וביטוח.
שגית אפיק
לא רק לגבי שיפוי וביטוח. הוא ענה על הסדר שלילי.
היו"ר משה גפני
אני אענה לך.
זהבה גלאון
תכין את העתירה.
היו"ר משה גפני
כן, זאת העתירה. זה בסדר, אין בעיה. אני לא מציע לך לעתור לבג"ץ.
ארנון שגב
לא, חלילה וחס.
היו"ר משה גפני
סתם, עצה בחינם. לא ביקשתי אגרה על הייעוץ הזה.
ארנון שגב
התקבלו ההערות של יושב ראש הסתדרות המורים.
היו"ר משה גפני
אני עונה לך. אמרתי ואני עכשיו מסכם את מה שאמרתי. אני כל הזמן במהלך החוק הזה הלכתי לקראת כל מה שאפשר על מנת להגיע למצב בגלל שבכל אופן אכיפה מינהלית זה דבר חדש. הרעיון הוא רעיון נכון, העיקרון, אם הוא יתבצע טוב, הוא טוב, הוא לטובת העמיתים ולטובת המנהלים. זה לטובת העניין. לא הולכים למסלול פלילי וכל מה שנלווה לדבר הזה.


אני בכלל לא בטוח האם המסלול של הייעוץ הפנסיוני – אמרתי את זה ושמעת גם את המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אבי ליכט – האם במסלול שאנחנו הולכים על סוכני הביטוח, על קרנות ההשתלמות, על קופות הגמל והמהלך שאנחנו הולכים על הייעוץ הפנסיוני, מה יותר טוב. יתכן שהייעוץ הפנסיוני יותר טוב כמו שטוענים בהסתדרות, יתכן שהמהלך של קופות הגמל או הביטוח יותר טוב, כמו שאנחנו סבורים וכמו שסבור גם אגף שוק ההון. אבל אני איש ליברלי ואני לא רוצה ללכת בכפייה. אגב, לגבי הסתדרות המורים, זה סיפור אחר. שם זה סיפור שבאמת אני חושב שאנחנו צריכים לעודד אנשים שיעסקו בחיים הציבוריים, שיתרמו בכל מיני מלכ"רים ואני מאוד תומך בדבר הזה כל השנים. המדינה יותר ויותר יוצאת מדברים שהיא מחויבת לאזרחים שלה ונכנס המגזר השלישי, נכנסים אנשים שעושים דברים בהתנדבות גם בתחום הרפואי, גם בתחום החינוכי, גם בתחומים רבים שהמדינה פשוט יוצאת מהם. לכן אני בעד עידוד מוחלט של האנשים המתנדבים. ברגע שנאמר לי הנושא הזה, והעירו את תשומת לבי לגבי הנושא הזה של המלכ"רים, של אלה שהם דירקטורים בהתנדבות, מיד התקשרתי למנהל אגף שוק ההון ואמרתי לו שזאת טענה צודקת והטענה הזאת, אמרה לי גם היועצת המשפטית וזה נכון, זה מוסדר בחוק. אני לא חושב שיהיה מנהל אגף שוק הון אי פעם במדינת ישראל שייקח את החוק הזה ויעניש דירקטור שהוא במלכ"ר והוא מתנדב. אני לא חושב שזה יקרה אלא אם כן באמת מדובר בפשיעה ובפשיעה אנחנו צריכים להגן על העמיתים, עם כל הכבוד למתנדבים. קורה שמתנדבים גם פושעים אבל אלה דברים נדירים ולא לזה כוונת המחוקק.


אם זה יעמוד למבחן של בית המשפט, לדעתי אין SAY, מכיוון שאין הכרעה של ועדת הכספים. יש כאן כאלה שעושים עם הראש ככה ויש כאלה שעושים עם הראש ככה. זאת אומרת, יש מחלוקת גם בין האורחים ולא רק בין משרדי הממשלה וועדת הכספים.


לכן אין כאן שאלה של שוויון, אין כאן שאלה של צדק, אלא להפך. יכול להיות שיתברר ברבות השנים שדווקא המהלך שלהם היה הנכון ויכול להתברר ברבות השנים, מה שאני חושב יותר, שהמהלך האחר הוא הנכון וכי עדיף ללכת למהלך של הצעת החוק של האכיפה המינהלית הנוכחית. זאת התשובה.


אם יש לך משהו להעיר על זה, בבקשה, כי זה הבג"ץ.
ארנון שגב
שמעתי את דברי אדוני היושב ראש, אבל במסגרת עשר הדקות האם תינתן גם לגופים האלה את זכות הבחירה להחליט אם הם רוצים להיות בהסדר?
היו"ר משה גפני
לא. עם כל הכבוד, יש גבול גם לליברליות שלי. זה קו אדום. בכל אופן יש מדינה מאחורי חופש הפעולה. יש חוק וצריך לכבד אותו, ואם החוק יאושר, הוא יאושר במליאת הכנסת.


רבותיי, אנחנו יכולים לעבור להצבעות.
שגית אפיק
למעשה הוועדה הצביעה על סעיפים 1 ו-2.
זאב חושינסקי
אם אפשר לומר משפט אחד. שמעתי את היועץ המשפטי ולא הבנתי למה הוא הגיע כי אנחנו אמרנו שכבר דנו ומיצינו את העניין, אבל שמעתי את חוות הדעת שלו לגבי השיפוי. דרך אגב, אני לא מקבל אותה למרות שהוא המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.


אני יכול לומר לך שכל הסיפור כאן נסוב על העניין של לבוא ולהטיל עיצומים כספיים על עובדים. זה לא שאף אחד לא רוצה ללכת נגד עופר עיני ולא שאנחנו עושים משהו שהוא שונה ופחות טוב לעובדים. בסך הכול יש כאן ניסיון להטיל עיצומים כספיים על עובדים שכירים.
היו"ר משה גפני
למה אתה אומר את זה?
זאב חושינסקי
זה מה שאנחנו ביקשנו למנוע.
היו"ר משה גפני
בסדר. יפה.
זאב חושינסקי
אנחנו עומדים בהחלטה שלנו ואנחנו עדיין חושבים שאפשר לבטח ולשפות.
ציון שמע
יושב ראש הוועדה, יש לנו את הטקסט שמונח לפנינו ואני רוצה להודות ליושב ראש הוועדה.
היו"ר משה גפני
אתה לא יכול להודות לפני שמצביעים.
ציון שמע
אני יודע שאתם תצביעו, אבל עדיף מוקדם מאשר מאוחר ואני רוצה להודות ליושב ראש הוועדה על כל הסבלנות והסובלנות, היסודיות ועל האפשרות להגיע להסכמה יחד עם חברי הוועדה. אני רוצה להודות לצוות הוועדה, לשגית, ולהודות לעופר עיני על הכניסה שלו העמוקה לנושא על מנת להביא הסדר שהוא נכון, להודות ליושב ראש האגף לאיגוד מקצועי שלנו, לראש אגף הפנסיה שלנו, לוועדי העובדים, למנהל אגף שוק ההון ולצוות שלו. אני חושב שהעבודה שנעשתה היא עבודה יוצאת מן הכלל. הרבה הרבה תודה על הכול.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. לשם כך אני מקבל משכורת.
ציון שמע
אני יודע אבל זאת שליחות ציבורית כפויית טובה.
היו"ר משה גפני
זה נכון.
ציון שמע
בהחלט מותר לומר גם תודה על דברים נכונים שנעשו.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
שגית אפיק
למעשה הוועדה הצביעה על סעיף 1 ו-2. היו כמה עניינים שהוועדה הכריעה בהם בישיבה הקודמת, בישיבת ההצבעות, והם כבר מופיעים לפניכם בנוסח. אחד מהם מופיע בעמדו 11 למטה בנושא של היחס בין עבירה פלילית לסמכויות הבירור המינהלי. זה מעוגן שם וזה ממשיך גם בעמוד 12, הנושא של החזר סכום העיצום הכספי כאשר מוגש כתב אישום על עבירה לפי החוק הזה. זה עיגון של החלטות הוועדה מהישיבה הקודמת.


הבהרה נוספת שביקשו ממני לתת ואנחנו נתקן את זה בנוסח, בנושא תשלום לנפגע הפרה. זה מופיע בעמוד 17. גם לגבי זה אפשר לערער וזה לא מופיע כרגע בנוסח אבל הכוונה הייתה שאפשר לערער גם בעניין הזה.


לגבי המלכ"ר, בעמוד 26, בתוספת החמישית, יש לנו בפסקה (4) את נסיבת ההפחתה של השפעת הטלת העיצום הכספי על המשך פעילותו של המפר לרבות לנוכח היחס בין גובה העיצום הכספי לבין הכנסתו השנתית של מפר. אנחנו נוסיף כאן הכנסתו השנתית והכנסתו השנתית מהגוף עצמו.
היו"ר משה גפני
זה בשביל וסרמן, אבל האמת היא שזה לא בשביל וסרמן אלא זה בשבילי. אני אמרתי ואני חוזר ואומר שאנשי המלכ"רים עושים מלאכת קודש. מי שהוא פושע, ישלם את המחיר, אבל מי שהוא לא פושע ובמקרים רגילים יש עליו עיצומים או דברים כאלו או אפילו גם על פי החוק הקיים, במקרה הזה תהיה התחשבות חד משמעית של הרגולטור.
ארנון שגב
אלה לא רק מלכ"רים.
היו"ר משה גפני
כן. אני נזעקתי לעניין בגלל סיפור המלכ"רים, אבל ודאי, לגבי כל מתנדב בשירות הציבור צריך להתחשב בעובדה הזאת. אדם מרוויח שכר ושכר גבוה, אז שיקפיד יותר, לא רק על פשיעה אלא גם על דברים שהם מעבר לעניין. לא רק כמו שומר חינם אלא גם כמו שומר שכר. אני מניח שכולם יודעים מה העונשים של שומר שכר כי כנראה למדו את זה בתיכון. אני למדתי את זה בישיבה.
שגית אפיק
למעשה עד עמוד 33 הוועדה כבר הצביעה. מעמוד 33 עד עמוד 42, אתם יכולים לראות מחוק את ההסדר שהיה בהצעת החוק ביחד עם תיקוני הוועדה לאורך הדיונים, הסדר שלמעשה עכשיו הוועדה תצביע עליו.
היו"ר משה גפני
עד עמוד 42 מחוק.
שגית אפיק
עד עמוד 42 מחוק. זה בעצם ההסדר שהיה כלול בהצעת החוק. עמוד 42, סעיף 3, זה למעשה הסעיף שמעגן את חוק הייעוץ הפנסיוני הקיים. בינתיים השם של חוק הייעוץ הפנסיוני השתנה לנוכח מערכת הסליקה הפנסיונית, חוק שעבר בוועדת העבודה והרווחה לאחרונה. אני מקריאה את הסעיף.

3.
תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 –
(1)
בסעיף 31(ג), במקום "סעיפים 50 עד 50ג" יבוא "סימן ב'1 בפרק ד' וסעיפים", ובסופו יבוא "ובשינוי זה: בסעיף 49ד(א) לחוק האמור, ברישה, במקום "כמפורט בתוספת השלישית או בסעיף 104, למעט הפרה המנויה בפרטים (1) ו-(3) עד (8), בחלק א' לתוספת השלישית" יקראו "כמפורט בסעיפים 32(ד) ו-38".


למעשה סעיף 31(ג) בחוק הייעוץ הפנסיוני הקיים החיל את הוראות העיצומים הכספיים מחוק הביטוח. מכיוון שחוק הביטוח משתנה בהצעת החוק הזאת בסעיף 1, ההפניה כרגע היא רק לסימן ב'1 בפרק ד' כאשר הכוונה היא להפנות אך ורק לסמכויות החקירה והחיפוש שמופיעות כרגע בהצעת החוק ולא לעיצומים הכספיים שיש להם עכשיו את מסלול האכיפה המינהלי בחוק הביטוח.


סעיפים 32 עד 36 לחוק הייעוץ הפנסיוני הקיים יישארו על כנם. אלו הסעיפים שקובעים את סכומי הקנס האזרחי, את סכומי העיצום הכספי, הסעיפים האלה נשארים ולמעשה מה שמגיע עכשיו זאת התוספת של ההוראות הכלליות שהופיעו עד היום בחוק הביטוח ועכשיו אנחנו פשוט חוזרים עליהן מחוק הביטוח הקיים בלי התיקונים המקלים לטעמי שיש בהצעת החוק הזאת.


(2)
במקום סעיף 36 יבוא:"36.
הפרה נמשכת והפרה חוזרת

(א)
בהפרה נמשכת, למעט הפרה כאמור בסעיף 32(ב), ייווסף על העיצום הכספי או על הקנס האזרחי הקבוע לאותה הפרה, החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

(ב)
בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי או על הקנס האזרחי שניתן היה להטיל בשלה אילו הייתה הפרה ראשונה, סכום השווה למחצית העיצום הכספי או הקנס כאמור. לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות המפורטות בסעיפים 32 ו-38 בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או קנס אזרחי או שבשלה הורשע.36א.
דרישת העיצום הכספי או הקנס האזרחי ותשלומו

עיצום כספי או קנס אזרחי ישולמו לפי דרישת הממונה, בתוך שלושים ימים מיום מסירתה. הדרישה תוצא לאחר שנמסרה הודעה למי שאליו נועדה הדרישה, על הכוונה להוציאה וניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו. בהודעה כאמור יצוין כי בשל הפרה נמשכת יחויב המפר בעיצום כספי או בקנס אזרחי נוסף לפי הוראות סעיף 36.36ב.
סכומי עיצום כספי וקנס אזרחי מעודכנים

העיצום הכספי והקנס האזרחי יהיו לפי הסכום המעודכן ביום הדרישה לתשלום, ואם הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור הורה על עיכוב תשלומי – לפי סכומי המעודכן ביום ההחלטה בערעור.36ג.
הפרשי הצמדה וריבית

לא שולם עיצום כספי או קנס אזרחי במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשה הצמדה וריבית) עד לתשלומי.36ד.
גביה

עיצום כספי וקנס אזרחי ייגבו לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גביה).


36ה.
שמירת אחריות פלילית

(א)
תשלום קנס אזרחי לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרה.


(ב)
הוגש נגד אדם כתב אישום על עבירה לפי חוק זה, לא יחויב בשלב בתשלום קנס אזרחי, ואם שילם – יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומי עד יום החזרתו.36ו.
פרסום על הטלת עיצום או קנס

הוטל עיצום כספי או קנס אזרחי לפי פרק זה, רשאי הממונה להורות למי שחייב בתשלום העיצום או הקנס להודיע ללקוחות או לפרסם בעיתון או בכך דרך אחרת שיורה את דבר הטלת העיצום או הקנס, את שמו של החייב בתשלום, את מרות ההפרה שבשלה הוטל ונסיבותיה ואת סכום העיצום או הקנס.36ז.
ערעור

(א)
על דרישה לתשלום עיצום כספי או קנס אזרחי ניתן לערער לפני בית משפט השלום בתוך שלושים ימים מיום שנמסרה הדרישה.

(ב)
אין בהגשת הערעור כדי לעכב תשלום עיצום כספי או קנס אזרחי, אלא אם כן ה סכים לכך הממונה או הורה בית המשפט אחרת.
(ג)
התקבל הערעור, יוחזר העיצום הכספי או הקנס האזרחי, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו".

אתה יכול להצביע. תצביע על סעיף 3.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על סעיף 3 כפי שהקריאה אותו היועצת המשפטית של הוועדה.

ה צ ב ע ה

סעיף 3 – אושר פה אחד
שגית אפיק
סעיף 4 הוא בעצם סעיף התחילה. הסיכום שהתקבל במהלך הדיונים בישיבה היה שהפרקים לגבי אכיפה מינהלית, לגבי העיצומים הכספיים בחוק הביטוח ובחוק קופות הגמל ייכנסו בתוך שנה לאחר פרסומו של החוק הזה. ההסכמה הזאת מעוגנת כאן. מכיוון שבחוק הייעוץ הפנסיוני יש חזרה לחוק הקיים, אין צורך בדחיית התחילה בשנה נוספת. חוק הייעוץ הפנסיוני בעצם נשאר על כנו במצב הקיים. כרגע בנוסח זה מופיע:

4.
תחילה

תחילתו של הפרקים בדבר עיצומים כספיים בחוק הפיקוח על ביטוח ובחוק קופות הגמל שנה לאחר פרסומו של חוק זה.


למעשה, כיוון שחוקקנו, אנחנו נחוקק מחדש מבחינה ניסוחית את חוק הייעוץ הפנסיוני, יתכן שבסופו של דבר בחוק המוגמר יופיע שגם חוק הייעוץ הפנסיוני, תחילתו שנה, אבל לא תהיה לזה משמעות מהותית אלא רק משום שאנחנו משנים את הנוסח. המצב הקיים יישאר על כנו.


אתה יכול להצביע על סעיף 4.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על סעיף 4.

ה צ ב ע ה

סעיף 4 – אושר פה אחד


אני מבקש להצביע על כל החוק.
ארנון שגב
אדוני היושב ראש, סליחה, כנראה לא הבנתי. אפשר להפנות אותי ולומר מה יהיה סכום העיצום הכספי?
שגית אפיק
בחוק הקיים. סעיף 32 לחוק הקיים ימשיך לחול.
היו"ר משה גפני
לא משנים אותו. אם אתה רוצה, אחרי הישיבה היועצת המשפטית של ועדת הכספים תיתן לך ייעוץ משפטי בעניין הזה, אם יש צורך, אבל נראה לי שאין צורך.


אנחנו מצביעים על אישור הצעת חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), תשע"א-2011 לקריאה שנייה ושלישית.

ה צ ב ע ה

הצעת החוק – אושרה פה אחד


תודה רבה. החוק אושר. אני מודה למנהל אגף שוק ההון, אני מודה לעובדי אגף שוק ההון, אני מודה למשרד המשפטים, אני מודה ליועצים המשפטיים, אני מודה להסתדרות, אני מודה לגופים, אני מודה ליועצת המשפטית של הוועדה, אני מודה למנהל הוועדה, אני מודה לכל חברי הוועדה ואני מודה לקדוש ברוך הוא. תודה רבה.
עודד שריג
רציתי לנצל את ההזדמנות שהצבענו ואני מודה לכם על העבודה המאומצת. בהחלט הייתה תוספת ראויה, הדברים שנכנסו. תודה לחברי הכנסת, תודה ליושב ראש הוועדה הרב גפני ולכל אלה שעבדו אתנו, שגית וטמיר. באמת עבודה מאומצת וטובה. תודה.
יוסי רז
גם עובדי בנק לאומי מודים לחבר הכנסת גפני על שיתוף הפעולה ועל התמיכה שלו בארגון עובדי בנק לאומי. אנחנו מציינים את זה לשבח לפרוטוקול ורוצים לציין זאת לברכה. חן חן, תעשה חיל.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים