ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/07/2011

תקנות הפיקוח על מעונות (החזקת חוסים במעונות ללוקים בשכלם) (תיקון), התש"ע-2010, תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים) (תיקון), התש"ע-2010, תקנות הפיקוח על מעונות (מעון משפחתי לזקנים עצמאיים ותשושים) (תיקון), התש"ע-2010, תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במעון שהוא מוסד לטיפול סוציאלי) (תיקון), התש"ע-2010, תקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון רגיל) (תיקון), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
16
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
11.7.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 510
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, ט' בתמוז התשע"א, (11 ביולי 2011), שעה 10:15
סדר היום
1. תקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון רגיל) (תיקון), התש"ע-2010.

2. תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במעון שהוא מוסד לטיפול סוציאלי)(תיקון), התש"ע-2010.
3. תקנות הפיקוח על מעונות (החזקת חוסים במעונות ללוקים בשכלם)(תיקון), התש"ע-2010.
4. תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים(תיקון), התש"ע-2010.
5. תקנות הפיקוח על מעונות (מעון משפחתי לזקנים עצמאיים ותשושים)(תיקון), התש"ע-2010.
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אורלי לוי

אורי מקלב
מוזמנים
עו"ד נועם פליק – יועץ משפטי בלשכה המשפטית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אורנה בן-ארי – מפקחת ארצית, האגף לטיפול באדם עם פיגור שכלי, משרד הרווחה

שרון כרמח – עוזר, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

ד"ר שרון אסיסקוביץ – רפרנט מחקר, המוסד לביטוח לאומי

אשר ביטלמן – ממונה בכיר, אגף סיעוד, המוסד לביטוח לאומי

רפ"ק שי ווינה – נציג מדור גופים ציבוריים באג"מ, משטרת ישראל

אנקה בלומר – נציבות כבאות והצלה, המשרד לביטחון פנים

סרן איגור סבצ'נקו – קמ"ד מו"פ, פיקוד העורף, משרד הביטחון

סרן אביטל קוגן – סגן יועץ משפטי, פיקוד העורף, משרד הביטחון

ד"ר איריס רסולי – מנהלת המחלקה לשירותים קהילתיים, משרד הבריאות

יהודה יורם וקשלק – יו"ר עמותת מדף, איגוד המסגרות הפרטיות לטיפול באנשים עם פיגור

שכלי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יעוץ משפטי
אייל לב-ארי
רשמה וערכה
א.ב. חבר המתרגמים בע"מ
תקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון רגיל) (תיקון), התש"ע-2010.

תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במעון שהוא מוסד לטיפול סוציאלי)(תיקון), התש"ע-2010
תקנות הפיקוח על מעונות (החזקת חוסים במעונות ללוקים בשכלם)(תיקון), התש"ע-2010
תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים(תיקון), התש"ע-2010
תקנות הפיקוח על מעונות (מעון משפחתי לזקנים עצמאיים ותשושים)(תיקון), התש"ע-2010
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, יום שני בשבוע, ט' בתמוז, 11 ביולי 2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבות ועדת העבודה והרווחה והבריאות, והנושא-תקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון רגיל) (תיקון), התש"ע-2010. תקנות פיקוח על מעונות (קבלה ושהיה של מטופלים. תקנות פיקוח על מעונות (החזקת חוסים במעונות ללוקים בשכלם). תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי מגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים). תקנות הפיקוח על מעונות (מעון משפחתי לזקנים עצמאיים ותשושים).


אני רוצה לדבר אל נציגי משרד הרווחה ולהגיד לכם שאתם לא עושים את העבודה שלכם. התקנות האלה הונחו לפני שנתיים. משכתם אותם חזרה בפברואר 2010. הונחו לוועדה עוד פעם. היו דיונים אתכם ואתמול ביקשתם למשוך את זה עוד פעם. מה אתם עושים בעבודה שלכם? מה אתם עושים בעבודה שלכם במשרד הרווחה למען כל אלה? אתמול אחרי שנתיים ביקשתם למשוך את זה עוד פעם. מה אתם עושים בעבודה? לא מבין, לא מבין. מעבירים פה חוקים. כשבאים לכתוב את התקנות, נראה לי שמשרד הרווחה, במקום לעזור לאנשים, במקום לקדם דברים, שם מקלות בגלגלים. לפעמים אני לא מבין איפה אני חי. פשוט לא מבין איפה אני חי. משרד הרווחה. שנתיים. אתמול בערב אחרי שהזמינו פה אנשים, לא יותר מדי. תבטלו. למה? למה? לא הספקתם? הייתם עסוקים? היתה מלחמה גדולה? הפציצו את ירושלים? מה קרה? אני מתבייש. אתם לא צריכים להתבייש. אני מתבייש. אנחנו נעבור לקרוא את התקנות.
אורי מקלב
רק שאני אבין, הם ביקשו למשוך את התקנות?
היו"ר חיים כץ
כן. הציבור צריך לדעת, אם לא מאשרים לילד לגור, בגלל מי זה. הציבור ידע שהשר הזה והזה או הבן אדם הזה והזה גרם שילד מסוים לא יוכל, או לוקה בשכלו, לא יוכל להיות. זהו, נגמר הכיסוי. הוועדה לא נותנת יותר כיסוי למחדלים של המשרדים.
אייל לב-ארי
תקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון רגיל) (תיקון), התשע"א-2011.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) ו-12 לחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, לפי סעיף 21א לחוק יסוד הכנסת, סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 אני מתקין תקנות אלה:

הוספת שם
1. בראש תקנות הפיקוח על מעונות, (אחזקת ילדים במעון רגיל), התשכ"ו-1965 (להלן-התקנות העיקריות), יבוא:


"תקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון רגיל), התשכ"ו-1965"
אורי מקלב
אני יכול להבין על מה מדובר?
היו"ר חיים כץ
משרד הרווחה, תסבירו.
נועם פליק
נועם פליק, לשכה משפטית, משרד הרווחה. תקנה 1-בעבר התקנות היו רשומות בסוף התקנות עד שנת 1979. כרגע זה מתבקש לעבור לראש התקנות, ואז במקום תקנה 24 ששם היה רשום את שם התקנות, תימחק. פשוט תיקון טכני.
אורי מקלב
מה זה נקרא מעונות?
נועם פליק
מעונות של משרד הרווחה שזה עם לינה. זה לא מעונות יום של התמ"ת. מדובר רק על מסגרות שמשרד הרווחה מטפל בו, בילדים שהוצאו או בצו או - - -
אורי מקלב
שהוא מפעיל בעצמו?
נועם פליק
גם וגם.
היו"ר חיים כץ
למישהו יש הערות על התקנה הזאת? מישהו מתנגד לה? אף אחד. תסמן וי.
אייל לב-ארי
הוספת תקנה 7א

2. אחרי תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:

"נאמן בטחון" 7א. (א) מנהל המעון אחראי לביטחון הילדים לביצוע הוראות הביטחון של משרד הרווחה והשירותים החברתיים (להלן-המשרד, שנקבעו בהתייעצות עם משטרת ישראל).
היו"ר חיים כץ
למישהו יש הערות על זה? תודה.
אייל לב-ארי
(ב) במעון שבו 25 ילדים לפחות, ימנה מנהל המעון, מבין עובדי המעון, עוזר לענייני ביטחון, שישמש עוזר למנהל המעון ומרכז נושא הביטחון והחירום במעון (להלן-נאמן ביטחון).
היו"ר חיים כץ
למישהו יש התנגדות על זה? תסמן וי.
אייל לב-ארי
(ג) לא יתמנה נאמן ביטחון לפי תקנה זו, אלא מי שקיבל הכשרה מתאימה, בהתאם להוראות המשרד.
היו"ר חיים כץ
תסמן וי.
אייל לב-ארי
(ד) מנהל המעון יודיע בכתב לאגף הביטחון במשרד את שם העובד אשר מונה לנאמן ביטחון.
היו"ר חיים כץ
בבקשה אדוני.
שי ווינה
רפ"ק שי ויגה, חטיבת האבטחה במשטרת ישראל.


לא ראיתי שום תבחינים, קריטריונים לאותם בעלי תפקידים, האם זה נחוץ לשים את זה בתוך התקנות, כמו שיש לנו, נושא של כל איש ביטחון בחוק של שמירה על ביטחון הציבור. יש לנו תבחינים למאבטח, יש תבחינים למנב"ת בחוק הסדרת הביטחון. השאלה אם פה לא חסר נושא של תבחינים לנאמן בטיחות?
היו"ר חיים כץ
משרד הרווחה.
נועם פליק
אנחנו חושבים שלא נכון בגלל שמדובר גם על מעונות פרטיים. זה לא כמו חוק הסדרת הגופים, שזה משרדי ממשלה.
שי ווינה
כן, אבל זה גם פונקציה שאחראי על הביטחון של הילדים.
נועם פליק
זה מישהו שעבר הכשרה של המשרד וקיבל את אישור המשרד.
שי ווינה
האם יש בתוך התבחינים שלהם גם הנושא של פדופיליה, בדיקה, ר.פ.
נועם פליק
בכל מקרה, לפי חוק העסקת עברייני מין, הם לא יכולים לעבוד במקום.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
אורי מקלב
עוד שאלה בנושא הזה. לאיזה גיל מדובר, המעונות האלה?
נועם פליק
הרישיון ניתן עד גיל 14 למעונות כאלה.
אורי מקלב
מאיזה גיל?
נועם פליק
מגיל 3 ומעלה. עד גיל 3 זה של התמ"ת.
אורי מקלב
זה מוסדות שהם גם מוסדות לימוד, או שזה רק מוסדות פנימייתיים?
נועם פליק
מדובר על ילדים שהוצאו בצו בית משפט למעונות, או שההורים שלחו אותם. יש מקומות שגם בתי הספר בתוך הפנימייה ויש כאלה שמוציאים החוצה.
אורי מקלב
ואתה דורש מהם עכשיו אחד שישמור ושיהיה אחראי?
נועם פליק
הוא יהיה רכז הביטחון שיעזור למנהל לרכז את כל נושא הביטחון במעון.
אורי מקלב
ועל חשבון מי זה?
נועם פליק
זה עובד מתוך המעון.
אורי מקלב
אם אתה מטיל היום על מוסדות חיצוניים, - - -
היו"ר חיים כץ
מה הבעיה? בוא תסביר לי. אנחנו באים, רוצים לעזור לילדים. מה עומד מאחוריך? כשהיה מגן דוד, הבנתי מה עומד מאחוריך. היה חרדים, זק"א. הבנתי. מה עומד מאחוריך עכשיו? מה המניע שלך שאתה רוצה אולי לפגוע בילדים? בוא תגיד לי מה המניע שלך, מה עומד מאחורי העניין? במקום שתבוא לדברים שהם באמת חשובים, אתה הולך לדברים פעוטים שזה יעבור. כשאתה מדבר מי ישלם את השומר? אמא שלי לא תשלם אותו.
אורי מקלב
אתה לצערי לא הבנת מה מניע אותי בנושא מגן דוד אדום.
היו"ר חיים כץ
לא, לא, זה לא העניין עכשיו.
אורי מקלב
לכן אני לא רוצה להתייחס להבנות. כנראה ההבנות שלנו שונות, אבל אני מאוד מכבד אותך. אתה יודע שאני מאוד מכבד את העבודה החשובה שאתה עושה, אבל ההיגיון אותו היגיון מה שנעשה שם. כשמטילים על משהו ועל מישהו תקנות חדשות, וזה מתחיל בשמירה אבל זה לכל אורך התקנות. אז אם היינו מדברים על המכלול, אז באמת יכול להיות שהיינו מדברים באופן כללי, אבל כשאנחנו מדברים על סעיף, אז זה מתחיל מ-א'. אמנם ביטחון זה נשמע עכשיו הכול בסדר לקנות אפודי מגן. בסופו של דבר מישהו צריך לשלם על זה. השאלה היא כללית, בזה שיכול להיות שגם אם יש דבר חשוב, על מי זה? גם אנשים שמחזיקים מוסדות כאלה, מעונות כאלה במכרז, אנשים שזכו. אם משרד הרווחה באמת מעלה את סך ההשתתפות - - -
היו"ר חיים כץ
הם ישלמו את זה, בעלי הזיכיון. תמשיך.
אייל לב-ארי
הוספת תקנות


9א עד 9ג
3. אחרי תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא:

"הוראות ביטחון 9א.
(א) במעון תהיה אבטחה לפי הדרישות של אגף

הביטחון במשרד שנקבעו בהתייעצות עם משטרת ישראל.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
אייל לב-ארי
(ב) במעון יוחזקו אמצעי מיגון אישי לצוות חירום מוסדי, לרבות קסדות וחליפות מגן. בתקנת משנה זו, "צוות חירום מוסדי"-לפי הנחיות אגף הביטחון במשרד.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
אייל לב-ארי
(ג) הכניסה למעון תהיה מבוקרת באמצעות שער נשלט.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
אייל לב-ארי
(ד) במעון המשמש מקום מגורים יתקיימו הוראות ביטחון אלה:

(1) במעון יימצאו –

(1) לחצן מצוקה, שיחובר למוקד חירום שייתן סיוע בשעת מצוקה.

(2) מערכת כריזה שבאמצעותה ניתן להעביר הודעות לכל שטח המעון.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
שי ווינה
סליחה, כל האמצעים האלו, השער, הגדר וכו', צריך להיות לפי המפרט הטכני של משטרת ישראל. משטרת ישראל, אין לה תקן. תקן זה רק מכון התקנים.
היו"ר חיים כץ
איך אתם עושים בגן ילדים?
שי ווינה
מפרט טכני.
היו"ר חיים כץ
אני פתחתי עכשיו גן פרטי ושמתי שומר בכניסה. אתם בודקים את המפרט של כל גן, על השער?
שי ווינה
כן, יש לנו את המדור רישוי שהם מגיעים והם בודקים את זה. צריך לעמוד לפי הסטנדרט. זה לא לפי תקן. תקן זה רק מכון התקנים.
היו"ר חיים כץ
כן אדוני.
נועם פליק
התקן של ההגדרות באמת נמצא בקובץ מפרטים טכניים של משטרת ישראל.
היו"ר חיים כץ
ואותו אחד שפותח את המעון, לפני שהוא מקבל רישיון, הוא מקבל את התקן ואומרים לו תשמע, אתה תעשה שער בעובי כזה, בגודל כזה?
נועם פליק
רק מדובר שם על גובה.
היו"ר חיים כץ
גובה השער, אתה עושה שער. לחצן מצוקה, אני מבין שאין תקן. מערכת כריזה זה מערכת כריזה. אז רק בגובה השער.
נועם פליק
כן. הלא הוא מבקש, במקום שיהיה רשום פה לפי תקן, לפי הוראות מפרט טכני.
היו"ר חיים כץ
ולך אין בעיה עם זה.
נועם פליק
לא, זה תיקון טכני.
היו"ר חיים כץ
טוב.
אייל לב-ארי
(2) מתגוררים במעון 25 ילדים לפחות, יהיו למעון –

(1) גדר בגובה של שניים וחצי מטרים לפחות, שתיבנה לפי המפרט שאישר אגף הביטחון במשרד, לפי תקן גדרות של משטרת ישראל.

(2) שער נוסף, למצבי חירום, שימוקם מצידו האחורי של המעון. השער האמור יהיה נעול וניתן לפתיחה רק מתוך המעון.
נועם פליק
בזמנו כשמשרד הרווחה עשה את התקנות האלה, בעקבות הזמן שעבר, התחדדו יותר נהלים לגבי טיפול של אוכלוסיות בקהילה. לכן משרד הרווחה מבקש לא לאשר את הסעיף הזה מכיוון שצריך לעשות אבחנה בין אוכלוסיות בקהילה לבין מעונות פנימייתיים.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
אורי מקלב
אני יכול לשאול שאלה, האם כל המעונות האלה נמצאים במבנים נפרדים?
נועם פליק
זה תלוי בכמות הילדים שיש.
אורי מקלב
אנחנו מדברים עד 25 ילדים. גם במעונות של 13 ילדים.
נועם פליק
במעונות של 13, בדרך כלל במבנה אחד. במעונות של 25 זה או מבנה אחד רב קומות או במספר מבנים או ביתנים.
אורי מקלב
אין מוסדות כאלה שנמצאים בתוך דירות?
נועם פליק
כן, אבל זה פחות מ-13 או עד 24.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, סעיף 2, עזבנו אותו. אנחנו לא מתייחסים אליו.
אייל לב-ארי
בטיחות 9ב.
(1) במעון יותקנו סידורי בטיחות מפני אש לפי הוראות רשות הכבאות המקומית.


(2) במעון יהיו סידורי ביטחון למניעת פריצות.

מקלט 9ג.
מנהל מעון ששוהים בו ילדים לפי תקנה 6(ב), יהיה אחראי לקיומו של מקלט מצויד ונגיש לפי הוראות חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 המותאם לצרכים המיוחדים של הילדים במעון, והכול לפי הנחיות אגף הביטחון במשרד.
היו"ר חיים כץ
כן גבירתי.
אביטל קוגן
שלום, מדברת אביטל, אני מטעם הייעוץ המשפטי לפיקוד העורף. אני מייצגת את עמדת צה"ל, פיקוד העורף.


אני רוצה לומר שבימים האחרונים אנחנו הגענו לנוסח המוסכם, זה הנוסח שמוצג בפני הוועדה, והוא שמקובל על צה"ל, פיקוד העורף. סעיף 9ג לתקנות הנוכחיות.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
יורם וקשלק
יורם וקשלק, יו"ר עמותת מדף. בזמנו דובר על חדרים מוגנים, על מרחבים מוגנים. שיגעו אותנו. מרחבים מוגנים, בנינו מרחבים מוגנים. דובר על מסגרות שאין להם מקלטים ואי אפשר לבנות במקום מקלט, אז אמרו אוקיי, יהיה מרחב מוגן. עכשיו אומרים, אין מרחבים מוגנים ורק מקלטים?
אביטל קוגן
המשמעות של מקלט מבחינה חוקית, היא למעשה גם כוללת מרחבים מוגנים. בעצם זה כל מפרט שמאושר היום לפי תקנות ההתגוננות האזרחית, מפרטים לבניית מקלטים שכולל סוגים שונים של מרחבים מוגנים ומקלטים. אז האמירה היא מקלט לפי חוק ההתגוננות האזרחית. זה בעצם ההפניה החוקית הנכונה ביותר.
היו"ר חיים כץ
לטענתך, ההגדרה הזאת מכסה את הכול?
נועם פליק
אם בהגדרה לפי חוק ההתגוננות האזרחית לכל אדם מרחב מוגן, - - -
היו"ר חיים כץ
זה מכסה את הכול. אוקיי.
אייל לב-ארי
תיקון תקנה 14.
4. בתקנה 14 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ד) יבוא:

(ה) במעון יהיה מלאי חירום של מזון בכמות המספיקה ל-14 ימים לפחות.

(ו) במעון יהיה מלאי חירום של מים בכמות המספיקה ל-3 ימים לפחות.
היו"ר חיים כץ
3 ימים זה מספיק?
נועם פליק
לפי מה שגורמי המקצוע אמרו לנו, שאספקה של מים בשעת חירום מגיעה הרבה יותר מהיר מאשר מזון ותרופות.
אורי מקלב
רק שאלה בעניין הזה. זה גם פיקוד העורף נותן את התנאים האלה? כל המזון חירום וכמה צריך להחזיק. לפי מה אתם נקבתם?
נועם פליק
יש גורמי מקצוע כמו תזונאי של המשרד, שקובע גם את כל התפריט של אותם חוסים בכל המעונות, אז הוא גם יקבע את הדרישות של המזון יבש.
אורי מקלב
זה יהיה תפריט שרק ייצרו את זה בשבילכם, את כל ה-14 יום ולא 10 ימים. על סמך מה? כשאתה מדבר על להחזיק במוסד כמות זאת, איזה סוג אוכל?
נועם פליק
זה יהיה לפי הנחיות של הגורם המקצועי.
אורי מקלב
היום אנחנו לא יודעים אפילו מה זה.
נועם פליק
היום רשום בתקנות שהוא חייב להחזיק אוכל לשעת חירום. לפי מה שאני מבין, בכל המעונות קיים. כיום אנחנו מוסיפים, מרחיבים את זה ל-14 יום.
אורי מקלב
ואיזה סוג אוכל?
נועם פליק
זה תלוי גם בכל חוסה וחוסה במעון.
אורי מקלב
מדובר גם על מעון שבשעת חירום הוא מפנה את הילדים?
נועם פליק
כרגע מדובר פה על מעונות שהילדים נמצאים בצו של בית משפט, כלומר הם לא יכולים לחזור הביתה. יש אחד בצו של בית משפט ואחד באמת שההורים שלחו. ברגע שההורים שלחו, אז באמת לפי הוראות פיקוד העורף, כמו בבתי ספר יש סמכות לראש אג"א לפנות את הילדים הביתה. ברגע שזה ילדים לפי צו של בית משפט, אין אפשרות להחזיר אותם הביתה.
אביטל קוגן
אני רוצה בבקשה לחדד את הנקודה הזו של הנחיות בשעת חירום. מבחינה חוקית יש סמכות לראש אג"א לתת הנחיות בשעת חירום לכל האוכלוסיה כדי להימנע באמת מפגיעה בנפש ורכוש. ההנחיות האלה כרגע לא בהכרח מחייבות שהם ישהו במעון בשעת חירום, שפיקוד העורף אמון עליה או ילכו לבתיהם. זה משהו שצריך להתגבש בין המשרד לבין הגורמים הרלוונטיים בפיקוד העורף.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, תודה.
אורי מקלב
אדוני היושב ראש, השאלה אם באמת לפיקוד העורף אין תקנות בדברים האלה, שהוא צריך להסתמך על סמך יועץ של המשרד?
אביטל קוגן
לפיקוד העורף יש תקנות שמחייבות ציוד מסוים במקלטים ומרחבים מוגנים. התקנות האלו לא קובעות הוראות לעניין האוכל. יש המלצות של פיקוד בהקשר הזה, שניתנות לאוכלוסיה. הן לא מחייבות.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. תמשיך להקריא.
אייל לב-ארי
תיקון תקנה 16

5. בתקנה 16(א) לתקנות העיקריות –

(1) בפסקה (1) בסופה יבוא: "בארון יהיה מלאי חירום של תרופות בכמות המספיקה ל-14 ימים לפחות".
היו"ר חיים כץ
כן אדוני.
יורם וקשלק
ההוראה הזאת ל-14 יום תרופות, לא קשורה בכלל למסגרות, קשורה להאם יש הסכמה מקופת חולים לתת תרופות.
היו"ר חיים כץ
כמה יש להם היום?
יורם וקשלק
אין. אתה מקבל רצפט, אתה מקבל את התרופה.
היו"ר חיים כץ
היום אין מלאי של תרופות, אין עזרה ראשונה במעונות?
יורם וקשלק
יש עזרה ראשונה, אבל לא מלאי של 14 לכל האנשים, לכל התרופות.
היו"ר חיים כץ
אדוני ממשרד הרווחה, אף אחד בבית לא מחזיק מלאי ל-14 - - - -
נועם פליק
לפי מה שהבנתי ממשרד הבריאות, שקופת חולים כן נותנת.
היו"ר חיים כץ
יש נציג של משרד הבריאות פה?
איריס רסולי
כן.
היו"ר חיים כץ
ולמה צריך מלאי של 14 יום?
איריס רסולי
של תרופות?
היו"ר חיים כץ
כן. איזה תרופות, דרך אגב?
איריס רסולי
יש שני סוגים של תרופות. יש תרופות שהן יחידניות, ספציפיות לאדם המסוים, לוקח משתנים, לוקח תרופות ללב.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, יש שם תרופות ספציפיות פר בן אדם ל-14 יום.
איריס רסולי
לא. מה שאנחנו דורשים, אנחנו דורשים ל-10 ימים לפחות.
היו"ר חיים כץ
פר בן אדם.
איריס רסולי
כן.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, את מדברת על תרופות מוגדרות.
איריס רסולי
כן.
היו"ר חיים כץ
אם אני צריך אספירין, אז שיהיה כדורים של אספירין ל-10 ימים.
איריס רסולי
בשבילך. יש גם תרופות שמוסד צריך להחזיק אצלו.
היו"ר חיים כץ
עזרה ראשונה.
איריס רסולי
סוג של. זה מוסדות רפואיים, אם מישהו צריך החייאה. יש כל מיני מצבים.
היו"ר חיים כץ
תראי, עזרה ראשונה זה סעיף 2. אנחנו עכשיו מדברים על תרופות. תרופות ספציפיות פר בן אדם ל-14 יום, שיידע כל חוסה, כל דייר שם, כל מי שגר שם, ידע, הוא צריך את התרופות האלה והאלה והוא באופן קבוע צריך לדאוג שיהיה לו לפחות 14 יום תרופות?
איריס רסולי
אצלנו המוסדות הם לא לאנשים שדואגים לעצמם. זה מוסדות לאנשים סיעודיים וכיוצא בזה.
היו"ר חיים כץ
מה המצב היום?
איריס רסולי
הנוהל שלנו, נוהל שעת חירום שנמצא באינטרנט, אני מקריאה לך אותו: "אם המאושפזים מקבלים את התרופות באמצעות קופות החולים, יש להבטיח שלכל מטופל יהיה מלאי תרופות ל-10 ימים לפחות (או אותו הסדר הקיים לגביו - - -)".
היו"ר חיים כץ
זה המצב היום?
איריס רסולי
זה המצב שאנחנו דורשים.
היו"ר חיים כץ
מה המצב היום במעונות?
איריס רסולי
אני מניחה שזה אותו מצב. אני לא יכולה להגיד לך בדיוק, אבל זה הנוהל שלנו. אנחנו מדברים על נוהלים עכשיו.
אורי מקלב
מי עושה ביקורת בדברים האלה?
איריס רסולי
משרד הבריאות עושה ביקורת מאוד הדוקה. אנחנו בודקים את הדבר הזה. פשוט ממלא מקום ראש האגף הגריאטרי נמצא בחדר סמוך לדון על המכרז הסיעודי ואני אחראית על הקהילה, אז אני לא יכולה להגיד לך בדיוק, אבל אני יכולה לומר לך שמתבצעות בקרות על ידי משרד הבריאות בתדירות ממוצעת של למעלה מפעם בחצי שנה, ובודקים את הנושא הזה.
היו"ר חיים כץ
אבל מה המצב היום, את לא יודעת?
איריס רסולי
אני אחראית על הקהילה. אם אתה רוצה לדעת בדיוק מה המצב היום - - -
היו"ר חיים כץ
למה לא שלחו מישהו אחר שיכול לתת לנו תשובות?
איריס רסולי
לא ניתן היה לתת מישהו אחר. אני נותנת לך את התשובה של הנוהל.
היו"ר חיים כץ
אז איך את רוצה שנאשר את זה, כשאת לא יודעת?
איריס רסולי
מה קיים כרגע? אני יכולה לצאת, להרים טלפון ולחזור אליך.
היו"ר חיים כץ
תצאי.
אורי מקלב
אני יכול לשאול עוד שאלה? גבירתי, איזה סוג תרופות שהן כלליות, הן לא דווקא ספציפיות לאותו חוסה שצריך את זה?
איריס רסולי
אז נתתי לך דוגמא. אצלנו יש עגלת החייאה, אז צריך את כל התרופות שנמצאות על עגלת החייאה. נניח צריך שיהיה תרופות לכאב. אם יש מישהו שיש לו כאב, הוא לא צריך לקבוע.
אורי מקלב
יש לכם רשימה של תרופות של כאב שיש לכם את זה באופן קבוע? יש רשימה כזאת היום, שאתם מחייבים את המעונות האלה להחזיק? את יכולה להביא דוגמא של משכך כאבים שאתם דורשים מהמוסד שיהיה?
איריס רסולי
אני אענה לך על שתי השאלות האלה.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, תצאי, תביאי לנו תשובות. איזה סעיף זה היה?
אייל לב-ארי
5.


החלפת תקנה 19

6. במקום תקנה 19 לתקנות העיקריות יבוא:

"תאורה ומערכת

חשמל"
19. (א) במעון תהיה תאורה טבעית

במשך היום וכן תאורה חשמלית מספקת בכל שעות היממה, שתאיר את כל שטח המעון ובכלל זה את השטחים שלאורך הגדרות. כמו כן תותקן תאורת חירום.
(ב) במעון תהיה מערכת חשמל

חלופית, באמצעות גנרטורים, להפעלת מערכת החשמל של המעון ל- 48 שעות לפחות".
היו"ר חיים כץ
כן אדוני.
יורם וקשלק
אני רוצה לספר שבסקר שנערך לגבי נושא של גנרטורים במעונות לאנשים עם פיגור שכלי, הסתבר שמדובר בעשרות מיליוני שקלים בקנייה ובאחזקה. זה לא קיים היום. לא קיים גנרטורים וזה מילונים.
היו"ר חיים כץ
בסדר. את סעיף ב' שים בצד גם. הלאה.
אייל לב-ארי
ביטול תקנה 24

7. תקנה 24 לתקנות העיקריות-תימחק.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
אייל לב-ארי
תחילה
8. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה (ב), 30 ימים מיום פרסומן.


(ב) לגבי מעונות הקיימים ביום פרסומן של תקנות אלה תהיה תחילתן, למעט תקנה 9ג(א) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 3 לתקנות אלה, שנה מיום פרסומן.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, תודה רבה.
אביטל קוגן
רק הערה טכנית. במקום 9ג(א) 9ג.
אייל לב-ארי
(ג) תחילתה של תקנה 9ג האמורה – שלוש שנים מיום הפרסום.

(4) הוראות תקנות אלה לא יחולו על מעון יום כמשמעותו בתקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון יום), תשכ"ח-1968, תקנות הפיקוח על מעונות(אחזקת ילדים במעון רגיל), התשכ"ו-1965, אשר משמש כמקום לשהיית ילדים, מוכר לעניין זה על ידי משרד התעשייה והמסחר והתעסוקה בהתאם להנחיותיו.
אורי מקלב
קיבלתי את התשובה הזאת בשאלה הראשונה.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. אנחנו מצביעים, להוציא תקנה מספר 2, להוציא תקנה מספר 5 שהיא הלכה לבדוק ולהוציא תקנה 19(ב) של הגנראטורים. מי בעד האישור, ירים את ידו.

הצבעה

בעד - רוב

נגד – 1
נמנעים – אין

ההצעה אושרה.

אני מבקש רביזיה. אנחנו לפי כללי הכנסת נעשה דיון על הרביזיה. תודה רבה, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים