ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/07/2011

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 8), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
6.7.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 507
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי , ד' בתמוז, התשע"א, (6 ביולי 2011), שעה 09:15
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009

ו-2010)(תיקון מספר 8)(סעיף 1 פוצל מהחוק), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
רג'ואן גרייב – סגן ממונה אגף שוק ההון והביטוח, משרד האוצר

באשר קאסם – מנהל מחלקת קופות גמל באגף שוק ההון והביטוח, משרד האוצר

עו"ד רונן סולומון – מנהל תחום פיננסים ושוק ההון, איגוד לשכות המסחר
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יעוץ משפטי
אייל לב-ארי
רשמה וערכה
א.ב. חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009

ו-2010)(תיקון מספר 8)(סעיף 1 פוצל מהחוק), התשע"א-2011
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, היום יום רביעי בשבוע, ד' בתמוז, ה-6 ביולי 2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות, והנושא-הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010(תיקון מספר 8)(סעיף 1 פוצל מהחוק), התשע"א-2011. פרוטוקול מספר 507.


אנחנו דנו לפני שבוע ומשהו בהצעת החוק, ומה לעשות שלפעמים כשכותבים הצעת חוק ואנחנו מקבלים אותה כמו שאנחנו מקבלי אותה, אז אנחנו לא יודעים למה התכוון המשורר. הלכתי הביתה וראיתי למה התכוון המשורר. מאחר שלי ברור כבר למה התכוון המשורר, שהמשורר יבוא ויספר למה הוא התכוון, ונראה אם יש פה כאלה שמתנגדים בחדר הזה.
רג'ואן גרייב
בוקר טוב, שמי רג'ואן גרייב, סגן הממונה על אגף שוק ההון במשרד האוצר.


בנורמה שנקבעה בחקיקה, שגופים מוסדיים חייבים לנהל קופת גמל אחת מכל סוג ויש מספר סוגים של קופות גמל, קופות גמל לתגמולים, קופות גמל לקצבה, קרנות השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים. ההחרגה שמובאת לשולחן של הוועדה, זה להחריג את הקופות מרכזיות לפיצויים מהחובה לצמצם את הקופות, מאחר ואגף שוק ההון לא מזהה את הכשל שבגללו הצענו את החוק לצמצום, משתי סיבות: סיבה אחת, מאחר והעמיתים שנמצאים בקופות הגמל המרכזיות לפיצויים הם המעסיקים. זאת אומרת שיש למעסיק חשבון בעבור כל העובדים שלו. הקופה הזאת אמורה לשמש לתשלומי פיצויים פיטורים לעובדים. התכלית שהיתה בהצעת החוק של הצמצום, כדי לא לגרום בלבול לעמיתים מריבוי קופות, ושזה יקשה להם על בחירת הקופה המתאימה להם, ומאחר והעמיתים פה, המעסיקים, שיש להם מספיק כוח כדי להחליט איזה קופה מתאימה להם, ומצד שני אנחנו יודעים שהקופה הזאת, החל משנת 2008 אי אפשר לצרף מעסיקים חדשים לקופה ומאחר ומשנת 2011 אי אפשר להפקיד לקופה, אז החשש להטעיה וריבוי קופות, איננו קיים ולכן מוצע להחריג אותם.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. יש מישהו שרוצה פה להתבטא?
רונן סולומון
רק להגיד, תומך.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, אוקיי. אנחנו נעבור להצבעה על הצעת החוק הממשלתית.
רג'ואן גרייב
אני מבקש, לגבי הסעיף הקודם שאושר לפני שבוע ומשהו בוועדה, מאחר והאישור התארך, גם יש מקום להציע תיקון, להכיל אותו רטרואקטיבית מה-1 ביולי.
היו"ר חיים כץ
צריך להגיש רביזיה. לא, לא, עזוב, אנחנו נעלה את זה ביום שני.
רג'ואן גרייב
אוקיי.
היו"ר חיים כץ
תקריא את הצעת החוק.
אייל לב-ארי
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010(תיקון מספר 8), התשע"א-2011.

תיקון סעיף 35
1. בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית

הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, בסעיף 35(1), בסעיף קטן (ג) המובא בו, פסקה (10)-תימחק.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. מי בעד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק אושרה.


תודה רבה. כל חברי הכנסת שנמצאים בחדר הזה הצביעו בעד. החוק הזה, הוועדה מאשרת אותו כהכנה להעלות למליאה לקריאה שנייה ושלישית. אני מקווה שיאשרו אותו במליאה. אני בטוח שפקידי האוצר יעשו עבודה במליאה בשביל שהחוק לא יתעכב בהתנגדויות, ויבוא במהרה ככל במדינת ישראל. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:20

קוד המקור של הנתונים